FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat Warszawa. tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org"

Transkrypt

1

2 FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat Warszawa NIP: REGON: KRS: tel FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/ NUMER KONTA FUNDACJI: Alior Bank: (PLN) 2

3 O FUNDACJI REPUBLIKAŃSKIEJ IDEA Ewidentna słabość polskiego państwa i instytucji życia publicznego jest skutkiem słabości polskiego życia społecznego. Z wielu powodów, spośród których najważniejszymi są: radykalne wykorzenienie tradycji zrzeszania się w okresie dyktatury komunistycznej, wszechwładza państwa zawłaszczającego obszary tradycyjnie wypełniane przez dobrowolne zrzeszenia obywateli i relatywne ubóstwo Polaków proces odbudowy instytucji obywatelskich jest wciąż w fazie raczkowania. Instytucje życia obywatelskiego stowarzyszenia w których zrzeszają się Polacy, fundacje gromadzące środki i prowadzące projekty są wciąż nieliczne i słabe. Odnoszący coraz większe sukcesy zawodowe Polacy rozumieją konieczność dbania o edukację swoich dzieci, są bardzo hojni w łożeniu środków na cele charytatywne i religijne, jednocześnie są bardzo bierni w sprawach publicznych. Ich zaangażowanie na tym polu ogranicza się zazwyczaj do udziału w wyborach i rodzinnego narzekania na politykę. W konsekwencji, istotna część działań społecznych zmaga się z trzema podstawowymi problemami. Pierwszy z nich, to problem akcyjności, skutkującej nieskutecznością i brakiem ciągłości działań obywateli usiłujących dokonać określonych zmian w przestrzeni publicznej. Drugi problem, to fasadowość organizacji pozarządowych, spośród których wiele faktycznie służy realizacji ambicji i działań jednej osoby, której osobista sytuacja życiowa jest wprost powiązana z kondycją organizacji. Trzeci problem to źródła finansowania organizacji pozarządowych a więc w praktyce uzależnienie ich od środków publicznych lub jednego sponsora, traktującego niejednokrotnie organizację pozarządową jako narzędzie realizacji prywatnych celów, np. o charakterze lobbingowym. Poprawa tego stanu rzeczy wymaga radykalnej zmiany w polskim życiu społecznym uruchomienia procesu tworzenia silnych instytucji obywatelskich, co jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Polska posiada piękną tradycję w tym zakresie. Zarówno w I i II Rzeczpospolitej jak i w okresach niewoli narodowej, istniały i skutecznie realizowały swoje cele dobrowolne zrzeszenia wolnych obywateli. Uwzględniając obecny stan rzeczy, Fundacja Republikańska stara się być efektywną instytucją obywatelską: prowadzącą działania w oparciu o krótko i długofalowe plany działań, funkcjonującą w oparciu o kolegialne instytucje, umożliwiające równoczesne angażowane się w działalność organizacji dużej liczby osób, 3

4 finansującą koszty działalności dzięki wsparciu możliwie dużej grupy darczyńców, pilnującą, by bieżące funkcjonowanie nie pochłaniało nieproporcjonalnie dużej ilości zasobów w stosunku do faktycznie realizowanych działań. Fundacja jest współtworzona przez osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przede wszystkim przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej, jednocześnie przekonanych, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej. Osoby zaangażowane w prace Fundacji łączą zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele: kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym, kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. REPUBLIKANIZM Fundacja jest republikańska. Republika to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. W Republice władza kieruje się dobrem ogółu, a nie własnym ( res publica contra res privata ), a niezależnie od tego ile osób rządzi i w ramach jakich formalnych procedur, instytucje prawa i rządzący służą dobru wspólnemu. Co więcej, podejmująca decyzje i tworząca prawo władza związana jest prawem wyższego rzędu (prawem naturalnym) i zdrowym rozsądkiem. Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących realizacji naszych celów. Jednocześnie posiadamy wystarczającą wiedzę, by zdawać sobie sprawę z tego, że pewne rozwiązania instytucjonalne nie działały i nie mają szans działać, zwłaszcza w polskich warunkach. 4

5 SZEROKI WYMIAR SPOŁECZNY DZIAŁAŃ Fundacja Republikańska stara się działać możliwie szeroko współpracując z instytucjami i osobami, których cele są zbieżne z naszymi. Zawężenie działalności Fundacji jedynie do wymiaru intelektualnego bądź politycznego uniemożliwiłoby skuteczne działanie na rzecz realizacji jej celów. Działanie to wymaga długofalowej mobilizacji dużej liczby obywateli i równoczesnej współpracy osób posiadających różne talenty i doświadczenia życiowe: działaczy społecznych, naukowców, ekspertów i zawodowych polityków. Współpracownicy Fundacji to osoby nie należące do partii politycznych i organizacji społecznych o celach politycznych, jak i osoby należące do takich organizacji, o ile ich cele nie są sprzeczne z celami Fundacji. Wymiar społeczny działania Fundacji oznacza angażowanie się w jej działalność zarówno osób mogących poświęcać działalności publicznej relatywnie niewielką ilość czasu i środków, jak i osób zawodowo i pełnowymiarowo zajmujących się działalnością społeczną w organizacjach pozarządowych, a także osób zaangażowanych zawodowo i bezpośrednio w działalność polityczną. POLITYCZNOŚĆ I APOLITYCZNOŚĆ Fundacja jest polityczna w tym sensie, że jej cele są w swej istocie polityczne, a ich realizacja wymaga olbrzymiego zaangażowania obywateli, działaczy społecznych, ekspertów i zawodowych polityków podzielających cele Fundacji i współpracujących z sobą w tworzeniu ram prawnych funkcjonowania naszego narodu i państwa. Fundacja nie jest polityczna w tym sensie, że nie wspiera żadnej z istniejących partii politycznych ani inicjatyw o charakterze wyborczo-politycznym. Zaangażowanie uczestników działań Fundacji w poszczególne partie polityczne jest ich osobistym wyborem, czynionym zawsze na własną odpowiedzialność. Co więcej, osoby zaangażowane funkcyjnie w działalność partyjną bądź służące obywatelom na stanowiskach publicznych tak obieralnych jak i wynikających z mianowania, nie mogą angażować się w rozwój Fundacji, w szczególności nie mogą sprawować jakichkolwiek stanowisk w Zarządzie, ani w Komisji Rewizyjnej Fundacji Republikańskiej i stowarzyszenia Ruch Republikański. 5

6 JESTEŚMY REPUBLIKANAMI REPUBLIKA ŻYCIE DOBRO WSPÓLNE POLSKA PRAWO NATURALNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELSKA WOLNOŚĆ OPTYMIZM FORMACJA WIEDZA INSTYTUCJE Jesteśmy Republikanami, bo chociaż różnimy się w wielu sprawach, mamy różne powołania życiowe, wykonujemy różne zawody i zajęcia, razem staramy się dbać o dobro wspólne nas wszystkich - Polskę. Chcemy, by była ona Republiką - wspólnym dobrem, o które dbają razem wszyscy obywatele, zjednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. Łączy nas przede wszystkim wiara w niezbywalną godność każdego człowieka, ze względu na którą życie ludzkie powinno być bezwarunkowo chronione od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy równie gorąco przekonani, że życie publiczne powinno być kształtowane w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a prawo służyć ogółowi obywateli, a nie zorganizowanym grupom partykularnych interesów. Jesteśmy patriotami. Wierzymy, że państwo polskie - owoc pracy i walki pokoleń Polaków - powinno być tak formalnie suwerenne, jak rzeczywiście podmiotowe wobec krajowych i ponadnarodowych grup interesu, państw i organizacji. Zgadzamy się, że tworzące prawo i podejmujące decyzje o życiu obywateli władze są związane prawem wyższego rzędu i zdrowym rozsądkiem. Chociaż nasze podstawowe obowiązki to dbałość o wielowymiarowy rozwój rodziny i sumienność w pracy zawodowej, jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność obywatelska - postawa zaangażowania się w sprawy publiczne, jest naturalnym dopełnieniem tych obowiązków. Walka o jak największy zakres aktywności publicznej, rozwijanej w harmonii z życiem rodzinnym i zawodowym jest podstawowym wyzwaniem każdego Republikanina. Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych - pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących ochronie życia, dobru wspólnemu, podmiotowości Polski. Chcemy wspólnie o nich dyskutować i nad nimi pracować. Obok szacunku dla wspólnych wartości, uważamy, że działalność publiczna powinna być prowadzona w duchu optymizmu i przekonania o wartości wspólnych wysiłków. Dlatego unikamy ideologicznego zacietrzewienia, nieprowadzącego do działania gadulstwa, jałowego krytykanctwa i niepopartego doświadczeniem teoretyzowania. Staramy się być coraz lepszymi obywatelami Rzeczpospolitej - szanującymi prawo, korzystającymi z własnej wolności i szanującymi wolność innych. Wierząc, że siła Republiki, sprawiedliwość jej prawa i dobrobyt zależą od cnót jej obywateli, jako priorytet traktujemy samokształcenie i pracę nad kształtowaniem republikańskiego ducha naszych współobywateli. Jesteśmy również przekonani, że owocne dla Rzeczpospolitej angażowanie się w życie publiczne - patrzenie władzy na ręce i dokonywanie roztropnych zmian prawa służących dobru wspólnemu - wymaga od nas nieustannego pogłębiania wiedzy na temat działania państwa i gospodarki. Dlatego powołaliśmy stowarzyszenie Republikanie.org, którego członkowie pracą i wsparciem materialnym działają na rzecz budowy silnych instytucji obywatelskich, których cele i duch są republikańskie. Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym działaniom w interesie publicznym, Polska będzie coraz bardziej republiką, a my będziemy coraz bardziej dumni, że jesteśmy jej obywatelami. 6

7 CELE Priorytetowym zadaniem Fundacji jest prowadzenie pracy formacyjnej wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego, kluczowego dla prowadzenia zaplanowanych projektów. Drugim zadaniem kluczowym w działalności fundacji jest wprowadzenie do debaty publicznej osób związanych z Fundacją, identyfikujących się z jej celami, w ramach działalności typu think tank". Trzecim priorytetem Fundacji jest budowa zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Budowa zaplecza intelektualnego powinna uzyskać wsparcie w ramach regularnie prowadzonych seminariów naukowych, koniecznych dla utrzymania spójności intelektualnej ekspertów Fundacji. Uzupełnieniem tych trzech priorytetów jest prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej. Podstawowym projektem w tej dziedzinie jest wydawania kwartalnika republikańskiego Rzeczy Wspólne. WŁADZE FUNDACJI Rada Fundatorów Zarząd Henryk Baranowski Marcin Chludziński Tomasz Janik Stanisław Knaflewski Przemysław Wipler Marek Wróbel Marcin Chludziński Prezes Zarządu Marek Wróbel Członek Zarządu Henryk Baranowski Członek Zarządu Komisja Rewizyjna Paweł Gruza Przewodniczący Maciej Gołębiewski Tomasz Snażyk 7

8 EKSPERCI CENTRUM ANALIZ FUNDACJI REPUBLIKAŃSKIEJ (www.cafr.pl) Wojciech Arndt spójność systemu prawnego funkcjonowanie administracji publicznej strategia systemu edukacji Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorant w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Pracował m.in. w Gabinecie Politycznym, a następnie w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( ), był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej prof. Ryszarda Legutki (2007), współpracował z Urzędem Służby Cywilnej ( ). Prowadził zajęcia akademickie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ( ), Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu ( ) oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie ( ). W latach wiceprzewodniczący Towarzystwa Oświatowo- Naukowego w Warszawie, w latach prezes Zarządu Klubu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach był prezesem Zarządu Fundacji Ius et Lex w Warszawie. Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie oraz z Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. Konstytucji oraz Zespołu ds. Edukacji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich ( ). Henryk Baranowski elektroenergetyka zarządzanie w energetyce Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym (specjalizacja w zakresie elektroenergetyki). Uzyskał również Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 1990 roku pracuje w branży energetycznej. W latach Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Info Sp. z o.o. W latach Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W latach Wiceprezes Zarządu Eko-Energetyka Sp. z o.o. W latach Dyrektor Generalny w Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. Działał również w wielu organizacjach międzynarodowych branży energetycznej, takich jak Management 8

9 Committee Eurelectric czy Network of Experts of Information Technologies Eurelectric. Członek Rad Nadzorczych PGE Energia SA, Polkomtel SA, PSE-Operator SA, Winuel SA, Tel-Energo SA. Otrzymał Odznakę Honorową Za zasługi dla energetyki Tymoteusz Barański prawo nieruchomości prawo autorskie prawo karne Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW. Aplikant adwokacki Izby Warszawskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Publikował m.in. w Państwie i Prawie, Studiach Prawniczych, European Business Organization Law Review. Współpracownik Spółki Prawniczej I&Z s.c. w Warszawie. Zajmuje się głównie prawnymi aspektami reprywatyzacji, zagadnieniami prawnoautorskimi, na temat których prowadził szereg szkoleń, jak również zastępstwem procesowym w postępowaniach karnych i cywilnych. mec. Jacek Bartosiak wymiar sprawiedliwości polityka międzynarodowa bezpieczeństwo narodowe Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie w Cambrigde oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Floryda. Prowadzi sprawy związane z obrotem nieruchomościami, wielkonakładowymi inwestycjami budowlanymi, specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych transakcji handlowych. Wspólnik w kancelarii adwokackiej Barański i Bartosiak. Janusz Batko 9

10 Internet i rynek telekomunikacyjny polityka bezpieczeństwa w sferze informatycznej i energetycznej globalizacja w perspektywie gospodarczej i ekonomicznej Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT, w tym w ramach własnej działalności gospodarczej. Pracował również w Departamencie Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Od 2008 roku pracuje w Google Engineering Center najpierw w Zurychu, obecnie w Krakowie. Uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach m.in. Instytutu Tertio Millennio (Korbielów) oraz The Institute of Humane Studies (Georgetown University, Waszyngton). Współorganizował konferencje młodych politologów, m.in.: Jak uszlachetnić demokrację. Wokół idei społeczeństwa obywatelskiego (Krynica 2002). Jest założycielem Instytutu Aurea Libertas oraz klubu amerykanistycznego US Matters. Marcin Bonicki obrót nieruchomościami inwestycje budowlane prawo administracyjne prawo spółdzielcze Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku zajmuje się obsługą rynku nieruchomości, a w szczególności nieruchomości komercyjnych. Zajmuje się również problematyką wywłaszczania nieruchomości, odszkodowań i reprywatyzacji. W latach współpracował z Krajowym Związkiem Lokatorów i Spółdzielców. Stworzył projekt ustawy o zniesieniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Współpracuje z kancelarią Janas, Lach, Paśko, Biernat. Małgorzata Brennek dobre rządzenie (good governance) przeciwdziałanie korupcji dystrybucja funduszy strukturalnych UE 10

11 Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. Dobrego rządzenia w zakresie oceny projektów unijnych. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Od sierpnia 2009 do kwietnia 2011 Członek Zarządu i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Wcześniej, od lipca 2007 ekspert Instytutu Sobieskiego. W latach członek Zarządu Transparency International Polska (TI- Polska). W okresie maj 2001 lipiec 2005 zastępca Prezesa TI-Polska, a od lipca 2005 do kwietnia 2007 Prezes TI-Polska. W latach kierownik projektów, a następnie radca ds. politycznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej/Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmowała się tematyką integracji Polski z Unią Europejską w rozdziałach negocjacyjnych: kryteria polityczne, swobodny przepływ osób, polityka społeczna i zatrudnienie oraz wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (w zakresie zwalczania korupcji). W okresie pracowała w sektorze prywatnym: w tym m.in. w agencji reklamowej McCann-Erickson, oraz w dziale marketingu koncernu Kraft Jacobs Suchard (obecnie Kraft Foods). Stypendystka Indiana University, Bloomington, Stany Zjednoczone Ameryki, St. Anthony s College, Oxford, Wielka Brytania oraz Svenska Institutet, Szwecja. Autorka komentarzy, artykułów, oraz publikacji na temat korupcji oraz wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce. Krzysztof Brosz finansowanie edukacji funkcjonowanie i finansowanie NGO fundusze unijne Absolwent MBA i politologii na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Stypendysta Fundacji Haniela. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz w procesach zarządzania projektami, pracą i zadaniami. Jest też ekspertem w zakresie pozyskiwania środków europejskich i projektowaniu kompleksowych rozwiązań finansowania działań. Obecnie Wiceprezes Zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu. Marcin Chludziński efektywność działania instytucji publicznych planowanie strategiczne rozwoju oraz rozwiązywania problemów społecznych instrumenty finansowe rozwoju regionalnego rola państwa w rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 11

12 Z wykształcenia politolog oraz specjalista ds. rozwoju regionalnego. Pracownik Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi zajęcia z zarządzania organizacjami pozarządowymi w Collegium Civitas. Członek zarządu i trener w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych, koordynator projektów w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów. Laureat konkursu Ernst&Young Sprawne Państwo. Specjalizuje się z pozyskiwaniu dotacji europejskich i zarządzaniu nimi oraz w rozwoju lokalnym i doradztwie strategicznym. Obecnie Prezes Zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu oraz Urbino spółki specjalizującej się w technologiach internetowych. mec. Michał Czarnik zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem rodziny polityka społeczna system edukacyjny prawo gospodarcze i polityka gospodarcza państwa prawo podatkowe Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w międzynarodowych firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2007 r. Partner Zarządzający warszawską kancelarią prawną Czarnik, Porębski i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych. Łukasz Czernicki polityka monetarna kryzysy finansowe i walutowe teoria pieniądza Ukończył ekonomię na Technische Universität w Berlinie. W trakcie studiów pracował jako asystent naukowy w Niemieckim Instytucie Urbanistyki. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie w Poczdamie. Brał udział w licznych konferencjach ekonomicznych, m.in. jako stypendysta Ludwig von Mises Institute (Alabama, USA) i Istituto Bruno Leoni (Włochy). Autor wielu publikacji o tematyce makroekonomicznej. 12

13 mgr inż. Krzysztof Dąbkowski gospodarka cyfrowa telekomunikacja i bezpieczeństwo teleinformatyczne prawo zamówień publicznych i prawo telekomunikacyjne Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (specjalność: Telekomunikacja). Studiował też na Wydziale Inżynierii Produkcji (specjalność: Gospodarka Cyfrowa) oraz w Electronics and Computer Science Department na University of Southampton w Wielkiej Brytanii. Od blisko 10 lat związany z branżą telekomunikacyjną. dr inż. arch. Michał Domińczak planowanie przestrzenne prawo budowlane i przepisy urbanistyczne ochrona dziedzictwa kulturowego budownictwo i architektura Architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej (2000). Członek Izby Architektów RP, Izby Inżynierów Budownictwa RP oraz Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS UNESCO. Współpracownik The Code Project stanowiącego próbę opisania ewolucji światowych przepisów urbanistycznych i budowlanych. W latach Architekt Miasta Zgierza w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego Miasto Tkaczy. W latach Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1997 r. pracownik naukowy Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, a od 2010 roku również wykładowca Kolegium Gospodarki Przestrzennej PŁ. Autor wielu projektów architektonicznych i urbanistycznych, m.in. koncepcji zespołu muzealno-konferencyjnego w Tumie pod Łęczycą. Tomasz Gigol 13

14 przedsiębiorczość edukacja Ukończył studia pedagogiczne w APS w Warszawie, a następnie MBA w Institut Français de Gestion oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Przez wiele lat zasiadał w kierownictwie największych w Polsce wydawnictw edukacyjnych. Konsultant, wykładowca na studiach podyplomowych w SGH. Tomasz Giziński prawo mediów prawo spółek handlowych prawo zamówień publicznych polityka międzynarodowa Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. W latach kierował Wydziałem Prawnym Polskiego Radia S.A. Od 2010 roku pracuje w Departamencie Prawnym Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od tego samego roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Artur Gluziński współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi fundusze europejskie społeczeństwo obywatelskie funkcjonowanie i finansowanie NGO Absolwent Instytutu Polityki Społecznej UW. Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi zajęcia z zarządzania organizacjami pozarządowymi w Collegium Civitas. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata w dziedzinie Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 14

15 Michał Góras samorząd terytorialny kreowanie wizerunku publicznego Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (politologia, Studium Generale Europa, Studium Pedagogizacji). Ukończył Podyplomowe Studium Public Relations oraz Podyplomowe Studia dla Menedżerów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organizacjach pozarządowych, samorządzie studenckim (Przewodniczący Parlamentu Studentów UKSW) oraz administracji rządowej i samorządowej. Współpracował z TVP SA. W latach pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (doradca ministra), następnie w Narodowym Centrum Kultury. Był Dyrektorem KP Polska XXI oraz Polska Plus. Radny Powiatu Mińskiego ( ), od 2010 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. Jest Kierownikiem Gminnego Centrum Informacji w Halinowie. Paweł Gruza prawo podatkowe Polski i Unii Europejskiej gospodarka polityka międzynarodowa Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo finansowe). Uczestniczył w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą (kursy standardów rachunkowości polskiej i międzynarodowej, ustawodawstwo Unii Europejskiej, międzynarodowe planowanie podatkowe, wyspecjalizowane programy szkoleniowe z zakresu VAT w sektorze usług finansowych i energetyce). Od 2000 roku zajmuje się doradztwem podatkowym (Arthur Andersen; Ernst & Young), obecnie jest współwłaścicielem i członkiem zarządu spółki MMR Consulting Spółki doradztwa podatkowego. Marcin Horała 15

16 samorząd terytorialny transport kontenerowy i obrót portowo-morski zagadnienia tożsamościowe Absolwent prawa i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Radny miasta Gdyni, przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, wcześniej radny dzielnicy Gdynia Chylonia. Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem Koliber, m. in. twórca oddziału Trójmiasto, członek Zarządu Krajowego i Centralnej Komisji Rewizyjnej. Wiceprezes Stowarzyszenia Powiernictwo Polskiego i redaktor naczelny kwartalnika PP. Zawodowo związany z wiodącym polskim terminalem kontenerowym. Łukasz Jamróz prawo podatkowe wpływ prawa podatkowego na konkurencyjność przedsiębiorstw gospodarka Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej na SGH. Licencjonowany doradca podatkowy (nr 10986). Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2004 r. (Ernst & Young, Accreo Taxand). W ramach pracy zawodowej w szczególności koncentruje się na wpływie regulacji podatkowych na działalność przedsiębiorstw. Uczestniczył w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą (kursy standardów rachunkowości, międzynarodowe planowanie podatkowe, szkolenia z zakresu VAT). Marcel Klinowski transport kolejowy integracja transportu publicznego w aglomeracjach bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji i analiz z zakresu polityki transportowej i bezpieczeństwa energetycznego. Sekretarz Zespołu ds. Transportu publicznego. 16

17 mec. Stanisław Kłapkowski prawo gospodarcze postępowanie cywilne postępowanie upadłościowe Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej świadczył kompleksową pomoc prawną zarówno dla dużych spółek działających w ramach międzynarodowych korporacji, jak również dla podmiotów krajowych. Obecnie partner w kancelarii Korzan-Sobieraj Kłapkowski. mec. Rafał Koniecek prawo karne materialne i procesowe prawo pracy Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 r. pracuje zawodowo jako prawnik. W latach pracował jako Doradca Rektora ds. Prawnych w Wyższej szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, prowadził również zajęcia dydaktyczne. Pracował w dziale prawa farmaceutycznego i biotechnologii kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem mec. dr Hanny Gajewskiej Kraczkowskiej. Od 2008 r. prowadzi własną kancelarię prawną. Michał Kot polityka społeczna i fiskalna państwa efektywność działania administracji państwowej (zarówno na szczeblu centralnym jak i na szczeblach lokalnych) analizy liczbowe instytucjonalne ramy funkcjonowania nowoczesnych demokracji (ordynacje wyborcze, sondaże, metody głosowania) 17

18 Socjolog, analityk. Ukończył studia w Instytucie Socjologii UW. Studiował również matematykę na tej samej uczelni. W pracy zawodowej zajmował się m. in. oceną rentowności produktów i usług przed ich wprowadzeniem na rynek, przygotowywaniem biznes planów dla nowych działań, analizą efektywności kosztowej różnego rodzaju procesów i tworzeniem budżetu w dużej organizacji. Pracował również w agencji badań marketingowych (jako Senior Research Manager). Obecnie odpowiada za rozwój nowych modeli biznesowych w dużej firmie telekomunikacyjnej. Zajmował się również działalnością na rzecz społeczności lokalnej (m. in. był członkiem Rady Osiedla, współtworzył jeden z bardziej oryginalnych serwisów lokalnych na terenie Warszawy). dr Krzysztof Koźmiński prawo publiczne legislacja teoria i filozofia prawa dwudziestowieczna filozofia polityczna Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Artes Liberales (Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), w ramach których studiował filozofię, socjologię i nauki polityczne. Wykładowca i pracownik naukowy Wydziału Prawa UW (Instytut Nauk o Państwie i Prawie). Autor i współautor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, teorii i filozofii prawa, historii idei oraz autor opinii prawnych, skarg oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Michał Krupa historia amerykańskiej polityki zagranicznej doktryna realizmu doktryna polityczna amerykańskich konserwatystów współczesne procesy i tendencje w dyplomacji amerykańskiej bezpieczeństwo międzynarodowe Absolwent Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat polityki zagranicznej Stanów 18

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU I KONFERENCJA Z CYKLU FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE 1990 2010 2030 Ile państwa w rynku, ile rynku w państwie? Doświadczenia i perspektywy rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki Warszawa, 16 września

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSCE Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 2013 roku została zaprzysiężona na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Przez całą karierę zawodową była

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Projekt dofinansowany ze rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu publikację prezentującą sylwetki Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Dziękujemy sponsorom projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo