FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat Warszawa. tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org"

Transkrypt

1

2 FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat Warszawa NIP: REGON: KRS: tel FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/ NUMER KONTA FUNDACJI: Alior Bank: (PLN) 2

3 O FUNDACJI REPUBLIKAŃSKIEJ IDEA Ewidentna słabość polskiego państwa i instytucji życia publicznego jest skutkiem słabości polskiego życia społecznego. Z wielu powodów, spośród których najważniejszymi są: radykalne wykorzenienie tradycji zrzeszania się w okresie dyktatury komunistycznej, wszechwładza państwa zawłaszczającego obszary tradycyjnie wypełniane przez dobrowolne zrzeszenia obywateli i relatywne ubóstwo Polaków proces odbudowy instytucji obywatelskich jest wciąż w fazie raczkowania. Instytucje życia obywatelskiego stowarzyszenia w których zrzeszają się Polacy, fundacje gromadzące środki i prowadzące projekty są wciąż nieliczne i słabe. Odnoszący coraz większe sukcesy zawodowe Polacy rozumieją konieczność dbania o edukację swoich dzieci, są bardzo hojni w łożeniu środków na cele charytatywne i religijne, jednocześnie są bardzo bierni w sprawach publicznych. Ich zaangażowanie na tym polu ogranicza się zazwyczaj do udziału w wyborach i rodzinnego narzekania na politykę. W konsekwencji, istotna część działań społecznych zmaga się z trzema podstawowymi problemami. Pierwszy z nich, to problem akcyjności, skutkującej nieskutecznością i brakiem ciągłości działań obywateli usiłujących dokonać określonych zmian w przestrzeni publicznej. Drugi problem, to fasadowość organizacji pozarządowych, spośród których wiele faktycznie służy realizacji ambicji i działań jednej osoby, której osobista sytuacja życiowa jest wprost powiązana z kondycją organizacji. Trzeci problem to źródła finansowania organizacji pozarządowych a więc w praktyce uzależnienie ich od środków publicznych lub jednego sponsora, traktującego niejednokrotnie organizację pozarządową jako narzędzie realizacji prywatnych celów, np. o charakterze lobbingowym. Poprawa tego stanu rzeczy wymaga radykalnej zmiany w polskim życiu społecznym uruchomienia procesu tworzenia silnych instytucji obywatelskich, co jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Polska posiada piękną tradycję w tym zakresie. Zarówno w I i II Rzeczpospolitej jak i w okresach niewoli narodowej, istniały i skutecznie realizowały swoje cele dobrowolne zrzeszenia wolnych obywateli. Uwzględniając obecny stan rzeczy, Fundacja Republikańska stara się być efektywną instytucją obywatelską: prowadzącą działania w oparciu o krótko i długofalowe plany działań, funkcjonującą w oparciu o kolegialne instytucje, umożliwiające równoczesne angażowane się w działalność organizacji dużej liczby osób, 3

4 finansującą koszty działalności dzięki wsparciu możliwie dużej grupy darczyńców, pilnującą, by bieżące funkcjonowanie nie pochłaniało nieproporcjonalnie dużej ilości zasobów w stosunku do faktycznie realizowanych działań. Fundacja jest współtworzona przez osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przede wszystkim przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej, jednocześnie przekonanych, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej. Osoby zaangażowane w prace Fundacji łączą zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele: kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym, kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. REPUBLIKANIZM Fundacja jest republikańska. Republika to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. W Republice władza kieruje się dobrem ogółu, a nie własnym ( res publica contra res privata ), a niezależnie od tego ile osób rządzi i w ramach jakich formalnych procedur, instytucje prawa i rządzący służą dobru wspólnemu. Co więcej, podejmująca decyzje i tworząca prawo władza związana jest prawem wyższego rzędu (prawem naturalnym) i zdrowym rozsądkiem. Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących realizacji naszych celów. Jednocześnie posiadamy wystarczającą wiedzę, by zdawać sobie sprawę z tego, że pewne rozwiązania instytucjonalne nie działały i nie mają szans działać, zwłaszcza w polskich warunkach. 4

5 SZEROKI WYMIAR SPOŁECZNY DZIAŁAŃ Fundacja Republikańska stara się działać możliwie szeroko współpracując z instytucjami i osobami, których cele są zbieżne z naszymi. Zawężenie działalności Fundacji jedynie do wymiaru intelektualnego bądź politycznego uniemożliwiłoby skuteczne działanie na rzecz realizacji jej celów. Działanie to wymaga długofalowej mobilizacji dużej liczby obywateli i równoczesnej współpracy osób posiadających różne talenty i doświadczenia życiowe: działaczy społecznych, naukowców, ekspertów i zawodowych polityków. Współpracownicy Fundacji to osoby nie należące do partii politycznych i organizacji społecznych o celach politycznych, jak i osoby należące do takich organizacji, o ile ich cele nie są sprzeczne z celami Fundacji. Wymiar społeczny działania Fundacji oznacza angażowanie się w jej działalność zarówno osób mogących poświęcać działalności publicznej relatywnie niewielką ilość czasu i środków, jak i osób zawodowo i pełnowymiarowo zajmujących się działalnością społeczną w organizacjach pozarządowych, a także osób zaangażowanych zawodowo i bezpośrednio w działalność polityczną. POLITYCZNOŚĆ I APOLITYCZNOŚĆ Fundacja jest polityczna w tym sensie, że jej cele są w swej istocie polityczne, a ich realizacja wymaga olbrzymiego zaangażowania obywateli, działaczy społecznych, ekspertów i zawodowych polityków podzielających cele Fundacji i współpracujących z sobą w tworzeniu ram prawnych funkcjonowania naszego narodu i państwa. Fundacja nie jest polityczna w tym sensie, że nie wspiera żadnej z istniejących partii politycznych ani inicjatyw o charakterze wyborczo-politycznym. Zaangażowanie uczestników działań Fundacji w poszczególne partie polityczne jest ich osobistym wyborem, czynionym zawsze na własną odpowiedzialność. Co więcej, osoby zaangażowane funkcyjnie w działalność partyjną bądź służące obywatelom na stanowiskach publicznych tak obieralnych jak i wynikających z mianowania, nie mogą angażować się w rozwój Fundacji, w szczególności nie mogą sprawować jakichkolwiek stanowisk w Zarządzie, ani w Komisji Rewizyjnej Fundacji Republikańskiej i stowarzyszenia Ruch Republikański. 5

6 JESTEŚMY REPUBLIKANAMI REPUBLIKA ŻYCIE DOBRO WSPÓLNE POLSKA PRAWO NATURALNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELSKA WOLNOŚĆ OPTYMIZM FORMACJA WIEDZA INSTYTUCJE Jesteśmy Republikanami, bo chociaż różnimy się w wielu sprawach, mamy różne powołania życiowe, wykonujemy różne zawody i zajęcia, razem staramy się dbać o dobro wspólne nas wszystkich - Polskę. Chcemy, by była ona Republiką - wspólnym dobrem, o które dbają razem wszyscy obywatele, zjednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. Łączy nas przede wszystkim wiara w niezbywalną godność każdego człowieka, ze względu na którą życie ludzkie powinno być bezwarunkowo chronione od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy równie gorąco przekonani, że życie publiczne powinno być kształtowane w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a prawo służyć ogółowi obywateli, a nie zorganizowanym grupom partykularnych interesów. Jesteśmy patriotami. Wierzymy, że państwo polskie - owoc pracy i walki pokoleń Polaków - powinno być tak formalnie suwerenne, jak rzeczywiście podmiotowe wobec krajowych i ponadnarodowych grup interesu, państw i organizacji. Zgadzamy się, że tworzące prawo i podejmujące decyzje o życiu obywateli władze są związane prawem wyższego rzędu i zdrowym rozsądkiem. Chociaż nasze podstawowe obowiązki to dbałość o wielowymiarowy rozwój rodziny i sumienność w pracy zawodowej, jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność obywatelska - postawa zaangażowania się w sprawy publiczne, jest naturalnym dopełnieniem tych obowiązków. Walka o jak największy zakres aktywności publicznej, rozwijanej w harmonii z życiem rodzinnym i zawodowym jest podstawowym wyzwaniem każdego Republikanina. Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych - pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących ochronie życia, dobru wspólnemu, podmiotowości Polski. Chcemy wspólnie o nich dyskutować i nad nimi pracować. Obok szacunku dla wspólnych wartości, uważamy, że działalność publiczna powinna być prowadzona w duchu optymizmu i przekonania o wartości wspólnych wysiłków. Dlatego unikamy ideologicznego zacietrzewienia, nieprowadzącego do działania gadulstwa, jałowego krytykanctwa i niepopartego doświadczeniem teoretyzowania. Staramy się być coraz lepszymi obywatelami Rzeczpospolitej - szanującymi prawo, korzystającymi z własnej wolności i szanującymi wolność innych. Wierząc, że siła Republiki, sprawiedliwość jej prawa i dobrobyt zależą od cnót jej obywateli, jako priorytet traktujemy samokształcenie i pracę nad kształtowaniem republikańskiego ducha naszych współobywateli. Jesteśmy również przekonani, że owocne dla Rzeczpospolitej angażowanie się w życie publiczne - patrzenie władzy na ręce i dokonywanie roztropnych zmian prawa służących dobru wspólnemu - wymaga od nas nieustannego pogłębiania wiedzy na temat działania państwa i gospodarki. Dlatego powołaliśmy stowarzyszenie Republikanie.org, którego członkowie pracą i wsparciem materialnym działają na rzecz budowy silnych instytucji obywatelskich, których cele i duch są republikańskie. Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym działaniom w interesie publicznym, Polska będzie coraz bardziej republiką, a my będziemy coraz bardziej dumni, że jesteśmy jej obywatelami. 6

7 CELE Priorytetowym zadaniem Fundacji jest prowadzenie pracy formacyjnej wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego, kluczowego dla prowadzenia zaplanowanych projektów. Drugim zadaniem kluczowym w działalności fundacji jest wprowadzenie do debaty publicznej osób związanych z Fundacją, identyfikujących się z jej celami, w ramach działalności typu think tank". Trzecim priorytetem Fundacji jest budowa zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Budowa zaplecza intelektualnego powinna uzyskać wsparcie w ramach regularnie prowadzonych seminariów naukowych, koniecznych dla utrzymania spójności intelektualnej ekspertów Fundacji. Uzupełnieniem tych trzech priorytetów jest prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej. Podstawowym projektem w tej dziedzinie jest wydawania kwartalnika republikańskiego Rzeczy Wspólne. WŁADZE FUNDACJI Rada Fundatorów Zarząd Henryk Baranowski Marcin Chludziński Tomasz Janik Stanisław Knaflewski Przemysław Wipler Marek Wróbel Marcin Chludziński Prezes Zarządu Marek Wróbel Członek Zarządu Henryk Baranowski Członek Zarządu Komisja Rewizyjna Paweł Gruza Przewodniczący Maciej Gołębiewski Tomasz Snażyk 7

8 EKSPERCI CENTRUM ANALIZ FUNDACJI REPUBLIKAŃSKIEJ (www.cafr.pl) Wojciech Arndt spójność systemu prawnego funkcjonowanie administracji publicznej strategia systemu edukacji Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorant w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Pracował m.in. w Gabinecie Politycznym, a następnie w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( ), był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej prof. Ryszarda Legutki (2007), współpracował z Urzędem Służby Cywilnej ( ). Prowadził zajęcia akademickie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ( ), Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu ( ) oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie ( ). W latach wiceprzewodniczący Towarzystwa Oświatowo- Naukowego w Warszawie, w latach prezes Zarządu Klubu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach był prezesem Zarządu Fundacji Ius et Lex w Warszawie. Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie oraz z Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. Konstytucji oraz Zespołu ds. Edukacji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich ( ). Henryk Baranowski elektroenergetyka zarządzanie w energetyce Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym (specjalizacja w zakresie elektroenergetyki). Uzyskał również Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 1990 roku pracuje w branży energetycznej. W latach Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Info Sp. z o.o. W latach Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W latach Wiceprezes Zarządu Eko-Energetyka Sp. z o.o. W latach Dyrektor Generalny w Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. Działał również w wielu organizacjach międzynarodowych branży energetycznej, takich jak Management 8

9 Committee Eurelectric czy Network of Experts of Information Technologies Eurelectric. Członek Rad Nadzorczych PGE Energia SA, Polkomtel SA, PSE-Operator SA, Winuel SA, Tel-Energo SA. Otrzymał Odznakę Honorową Za zasługi dla energetyki Tymoteusz Barański prawo nieruchomości prawo autorskie prawo karne Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW. Aplikant adwokacki Izby Warszawskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Publikował m.in. w Państwie i Prawie, Studiach Prawniczych, European Business Organization Law Review. Współpracownik Spółki Prawniczej I&Z s.c. w Warszawie. Zajmuje się głównie prawnymi aspektami reprywatyzacji, zagadnieniami prawnoautorskimi, na temat których prowadził szereg szkoleń, jak również zastępstwem procesowym w postępowaniach karnych i cywilnych. mec. Jacek Bartosiak wymiar sprawiedliwości polityka międzynarodowa bezpieczeństwo narodowe Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie w Cambrigde oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Floryda. Prowadzi sprawy związane z obrotem nieruchomościami, wielkonakładowymi inwestycjami budowlanymi, specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych transakcji handlowych. Wspólnik w kancelarii adwokackiej Barański i Bartosiak. Janusz Batko 9

10 Internet i rynek telekomunikacyjny polityka bezpieczeństwa w sferze informatycznej i energetycznej globalizacja w perspektywie gospodarczej i ekonomicznej Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT, w tym w ramach własnej działalności gospodarczej. Pracował również w Departamencie Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Od 2008 roku pracuje w Google Engineering Center najpierw w Zurychu, obecnie w Krakowie. Uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach m.in. Instytutu Tertio Millennio (Korbielów) oraz The Institute of Humane Studies (Georgetown University, Waszyngton). Współorganizował konferencje młodych politologów, m.in.: Jak uszlachetnić demokrację. Wokół idei społeczeństwa obywatelskiego (Krynica 2002). Jest założycielem Instytutu Aurea Libertas oraz klubu amerykanistycznego US Matters. Marcin Bonicki obrót nieruchomościami inwestycje budowlane prawo administracyjne prawo spółdzielcze Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku zajmuje się obsługą rynku nieruchomości, a w szczególności nieruchomości komercyjnych. Zajmuje się również problematyką wywłaszczania nieruchomości, odszkodowań i reprywatyzacji. W latach współpracował z Krajowym Związkiem Lokatorów i Spółdzielców. Stworzył projekt ustawy o zniesieniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Współpracuje z kancelarią Janas, Lach, Paśko, Biernat. Małgorzata Brennek dobre rządzenie (good governance) przeciwdziałanie korupcji dystrybucja funduszy strukturalnych UE 10

11 Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. Dobrego rządzenia w zakresie oceny projektów unijnych. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Od sierpnia 2009 do kwietnia 2011 Członek Zarządu i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Wcześniej, od lipca 2007 ekspert Instytutu Sobieskiego. W latach członek Zarządu Transparency International Polska (TI- Polska). W okresie maj 2001 lipiec 2005 zastępca Prezesa TI-Polska, a od lipca 2005 do kwietnia 2007 Prezes TI-Polska. W latach kierownik projektów, a następnie radca ds. politycznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej/Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmowała się tematyką integracji Polski z Unią Europejską w rozdziałach negocjacyjnych: kryteria polityczne, swobodny przepływ osób, polityka społeczna i zatrudnienie oraz wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (w zakresie zwalczania korupcji). W okresie pracowała w sektorze prywatnym: w tym m.in. w agencji reklamowej McCann-Erickson, oraz w dziale marketingu koncernu Kraft Jacobs Suchard (obecnie Kraft Foods). Stypendystka Indiana University, Bloomington, Stany Zjednoczone Ameryki, St. Anthony s College, Oxford, Wielka Brytania oraz Svenska Institutet, Szwecja. Autorka komentarzy, artykułów, oraz publikacji na temat korupcji oraz wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce. Krzysztof Brosz finansowanie edukacji funkcjonowanie i finansowanie NGO fundusze unijne Absolwent MBA i politologii na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Stypendysta Fundacji Haniela. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz w procesach zarządzania projektami, pracą i zadaniami. Jest też ekspertem w zakresie pozyskiwania środków europejskich i projektowaniu kompleksowych rozwiązań finansowania działań. Obecnie Wiceprezes Zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu. Marcin Chludziński efektywność działania instytucji publicznych planowanie strategiczne rozwoju oraz rozwiązywania problemów społecznych instrumenty finansowe rozwoju regionalnego rola państwa w rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 11

12 Z wykształcenia politolog oraz specjalista ds. rozwoju regionalnego. Pracownik Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi zajęcia z zarządzania organizacjami pozarządowymi w Collegium Civitas. Członek zarządu i trener w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych, koordynator projektów w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów. Laureat konkursu Ernst&Young Sprawne Państwo. Specjalizuje się z pozyskiwaniu dotacji europejskich i zarządzaniu nimi oraz w rozwoju lokalnym i doradztwie strategicznym. Obecnie Prezes Zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu oraz Urbino spółki specjalizującej się w technologiach internetowych. mec. Michał Czarnik zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem rodziny polityka społeczna system edukacyjny prawo gospodarcze i polityka gospodarcza państwa prawo podatkowe Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w międzynarodowych firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2007 r. Partner Zarządzający warszawską kancelarią prawną Czarnik, Porębski i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych. Łukasz Czernicki polityka monetarna kryzysy finansowe i walutowe teoria pieniądza Ukończył ekonomię na Technische Universität w Berlinie. W trakcie studiów pracował jako asystent naukowy w Niemieckim Instytucie Urbanistyki. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie w Poczdamie. Brał udział w licznych konferencjach ekonomicznych, m.in. jako stypendysta Ludwig von Mises Institute (Alabama, USA) i Istituto Bruno Leoni (Włochy). Autor wielu publikacji o tematyce makroekonomicznej. 12

13 mgr inż. Krzysztof Dąbkowski gospodarka cyfrowa telekomunikacja i bezpieczeństwo teleinformatyczne prawo zamówień publicznych i prawo telekomunikacyjne Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (specjalność: Telekomunikacja). Studiował też na Wydziale Inżynierii Produkcji (specjalność: Gospodarka Cyfrowa) oraz w Electronics and Computer Science Department na University of Southampton w Wielkiej Brytanii. Od blisko 10 lat związany z branżą telekomunikacyjną. dr inż. arch. Michał Domińczak planowanie przestrzenne prawo budowlane i przepisy urbanistyczne ochrona dziedzictwa kulturowego budownictwo i architektura Architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej (2000). Członek Izby Architektów RP, Izby Inżynierów Budownictwa RP oraz Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS UNESCO. Współpracownik The Code Project stanowiącego próbę opisania ewolucji światowych przepisów urbanistycznych i budowlanych. W latach Architekt Miasta Zgierza w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego Miasto Tkaczy. W latach Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1997 r. pracownik naukowy Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, a od 2010 roku również wykładowca Kolegium Gospodarki Przestrzennej PŁ. Autor wielu projektów architektonicznych i urbanistycznych, m.in. koncepcji zespołu muzealno-konferencyjnego w Tumie pod Łęczycą. Tomasz Gigol 13

14 przedsiębiorczość edukacja Ukończył studia pedagogiczne w APS w Warszawie, a następnie MBA w Institut Français de Gestion oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Przez wiele lat zasiadał w kierownictwie największych w Polsce wydawnictw edukacyjnych. Konsultant, wykładowca na studiach podyplomowych w SGH. Tomasz Giziński prawo mediów prawo spółek handlowych prawo zamówień publicznych polityka międzynarodowa Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. W latach kierował Wydziałem Prawnym Polskiego Radia S.A. Od 2010 roku pracuje w Departamencie Prawnym Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od tego samego roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Artur Gluziński współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi fundusze europejskie społeczeństwo obywatelskie funkcjonowanie i finansowanie NGO Absolwent Instytutu Polityki Społecznej UW. Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi zajęcia z zarządzania organizacjami pozarządowymi w Collegium Civitas. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata w dziedzinie Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 14

15 Michał Góras samorząd terytorialny kreowanie wizerunku publicznego Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (politologia, Studium Generale Europa, Studium Pedagogizacji). Ukończył Podyplomowe Studium Public Relations oraz Podyplomowe Studia dla Menedżerów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organizacjach pozarządowych, samorządzie studenckim (Przewodniczący Parlamentu Studentów UKSW) oraz administracji rządowej i samorządowej. Współpracował z TVP SA. W latach pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (doradca ministra), następnie w Narodowym Centrum Kultury. Był Dyrektorem KP Polska XXI oraz Polska Plus. Radny Powiatu Mińskiego ( ), od 2010 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. Jest Kierownikiem Gminnego Centrum Informacji w Halinowie. Paweł Gruza prawo podatkowe Polski i Unii Europejskiej gospodarka polityka międzynarodowa Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo finansowe). Uczestniczył w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą (kursy standardów rachunkowości polskiej i międzynarodowej, ustawodawstwo Unii Europejskiej, międzynarodowe planowanie podatkowe, wyspecjalizowane programy szkoleniowe z zakresu VAT w sektorze usług finansowych i energetyce). Od 2000 roku zajmuje się doradztwem podatkowym (Arthur Andersen; Ernst & Young), obecnie jest współwłaścicielem i członkiem zarządu spółki MMR Consulting Spółki doradztwa podatkowego. Marcin Horała 15

16 samorząd terytorialny transport kontenerowy i obrót portowo-morski zagadnienia tożsamościowe Absolwent prawa i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Radny miasta Gdyni, przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, wcześniej radny dzielnicy Gdynia Chylonia. Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem Koliber, m. in. twórca oddziału Trójmiasto, członek Zarządu Krajowego i Centralnej Komisji Rewizyjnej. Wiceprezes Stowarzyszenia Powiernictwo Polskiego i redaktor naczelny kwartalnika PP. Zawodowo związany z wiodącym polskim terminalem kontenerowym. Łukasz Jamróz prawo podatkowe wpływ prawa podatkowego na konkurencyjność przedsiębiorstw gospodarka Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej na SGH. Licencjonowany doradca podatkowy (nr 10986). Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2004 r. (Ernst & Young, Accreo Taxand). W ramach pracy zawodowej w szczególności koncentruje się na wpływie regulacji podatkowych na działalność przedsiębiorstw. Uczestniczył w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą (kursy standardów rachunkowości, międzynarodowe planowanie podatkowe, szkolenia z zakresu VAT). Marcel Klinowski transport kolejowy integracja transportu publicznego w aglomeracjach bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji i analiz z zakresu polityki transportowej i bezpieczeństwa energetycznego. Sekretarz Zespołu ds. Transportu publicznego. 16

17 mec. Stanisław Kłapkowski prawo gospodarcze postępowanie cywilne postępowanie upadłościowe Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej świadczył kompleksową pomoc prawną zarówno dla dużych spółek działających w ramach międzynarodowych korporacji, jak również dla podmiotów krajowych. Obecnie partner w kancelarii Korzan-Sobieraj Kłapkowski. mec. Rafał Koniecek prawo karne materialne i procesowe prawo pracy Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 r. pracuje zawodowo jako prawnik. W latach pracował jako Doradca Rektora ds. Prawnych w Wyższej szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, prowadził również zajęcia dydaktyczne. Pracował w dziale prawa farmaceutycznego i biotechnologii kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem mec. dr Hanny Gajewskiej Kraczkowskiej. Od 2008 r. prowadzi własną kancelarię prawną. Michał Kot polityka społeczna i fiskalna państwa efektywność działania administracji państwowej (zarówno na szczeblu centralnym jak i na szczeblach lokalnych) analizy liczbowe instytucjonalne ramy funkcjonowania nowoczesnych demokracji (ordynacje wyborcze, sondaże, metody głosowania) 17

18 Socjolog, analityk. Ukończył studia w Instytucie Socjologii UW. Studiował również matematykę na tej samej uczelni. W pracy zawodowej zajmował się m. in. oceną rentowności produktów i usług przed ich wprowadzeniem na rynek, przygotowywaniem biznes planów dla nowych działań, analizą efektywności kosztowej różnego rodzaju procesów i tworzeniem budżetu w dużej organizacji. Pracował również w agencji badań marketingowych (jako Senior Research Manager). Obecnie odpowiada za rozwój nowych modeli biznesowych w dużej firmie telekomunikacyjnej. Zajmował się również działalnością na rzecz społeczności lokalnej (m. in. był członkiem Rady Osiedla, współtworzył jeden z bardziej oryginalnych serwisów lokalnych na terenie Warszawy). dr Krzysztof Koźmiński prawo publiczne legislacja teoria i filozofia prawa dwudziestowieczna filozofia polityczna Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Artes Liberales (Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), w ramach których studiował filozofię, socjologię i nauki polityczne. Wykładowca i pracownik naukowy Wydziału Prawa UW (Instytut Nauk o Państwie i Prawie). Autor i współautor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, teorii i filozofii prawa, historii idei oraz autor opinii prawnych, skarg oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Michał Krupa historia amerykańskiej polityki zagranicznej doktryna realizmu doktryna polityczna amerykańskich konserwatystów współczesne procesy i tendencje w dyplomacji amerykańskiej bezpieczeństwo międzynarodowe Absolwent Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat polityki zagranicznej Stanów 18

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu). Agnieszka Kruz Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej 2016-03-01 21:15 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 12/2016 Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK Natalia MATYBA Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli / EU Policy Advisor. Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej 2017-06-29 16:48 ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący 22/2017 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE PROMUJEMY WOLNOŚĆ

SKUTECZNIE PROMUJEMY WOLNOŚĆ SKUTECZNIE PROMUJEMY WOLNOŚĆ 1 Forum Obywatelskiego Rozwoju to polski think tank założony w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby chronić wolność, państwo prawa oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA w dniu 30 czerwca 2015 roku Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej a)

Bardziej szczegółowo

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw Adwokat, ukończył LL.M na University of Michigan; międzynarodowy arbiter i mediator,

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Henryk Baranowski Prezes Zarządu

Henryk Baranowski Prezes Zarządu Henryk Baranowski Prezes Zarządu Pan Henryk Baranowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania

Bardziej szczegółowo

Prawo w biznesie. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni?

Prawo w biznesie. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni? Prawo w biznesie WSB Gdynia - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni? Na kierunku prawo w biznesie kształcimy osoby, które będą posiadały jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej 2016-01-26 16:08 TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 5/2016 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 oraz art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2011 Wysogotowo, 23.06.2011r. Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej VI kadencji PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A.

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Raport bieŝący numer: 19/2010 Wysogotowo, 22.04.2010r. Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Zarząd PBG S.A. informuje, iŝ w związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Rok urodzenia 1978. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w dniu 10 lutego 2010 r.

Rok urodzenia 1978. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w dniu 10 lutego 2010 r. Marek Sobiecki Rok urodzenia 1978. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w dniu 10 lutego 2010 r. Marek Sobiecki jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Aneta Kazieczko. Wykształcenie:

Aneta Kazieczko. Wykształcenie: Aneta Kazieczko Pani Aneta Kazieczko jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Bankowość i Finanse. Praca magisterska na temat funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Temat: lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2010 Wysogotowo, 16.04.2010r. Temat: lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KABAŁA-MĄDRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

KABAŁA-MĄDRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KABAŁA-MĄDRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO www. kancelaria-km.pl Tarnów 2017 Kancelaria Jesteśmy młodym zespołem, dynamicznie rozwijającym się na rynku usług prawniczych. Kancelaria stawia sobie za cel profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 Paweł Jankowski Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych Seminarium portalu TaxFin.pl Podatek VAT w transakcjach zagranicznych 27 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Przedmiotem niniejszego seminarium będzie omówienie

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Administracja Samorządowa

Administracja Samorządowa Administracja Samorządowa WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Niewątpliwie sektor administracji publicznej zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pracownicy wielu organów samorządu

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Powyższa działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Powyższa działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ralf Huep Ralf Huep, Business Administration, Uniwersytet w Bielefeld Od 1991 związany z Advent International. Wcześniej pracował jako analityk finansowy w Veba AG oraz Project manager w departamencie

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 r.

Warszawa, 10 listopada 2011 r. Warszawa, 10 listopada 2011 r. cele fundacji Ë ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii Ë wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii Ë wspieranie

Bardziej szczegółowo

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Raport bieżący nr 16/2016 Data sporządzenia: 2016-04-05 Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016 Temat: Powołanie osób nadzorujących Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. na podstawie podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwał ustaliło pięcioosobowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Szkolenie dla multiplikatorów w kontekście pracy przy projektach europejskich oraz polsko-niemieckich Termin:

Bardziej szczegółowo

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2015, 25 ISSN 2300-3952 Jarosław Utrat-Milecki 1 Uwagi nt. uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o polityce publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo