REGION, REGIONALIZM, REGIONALIZACJA WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGION, REGIONALIZM, REGIONALIZACJA WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z p ieczeństwo Joanna Grzela 1 REGION, REGIONALIZM, REGIONALIZACJA WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE Wstęp Region, regionalizm, to określenia uŝywane w bardzo wielu znaczeniach, to takŝe sztuczna konstrukcja stworzona przez specjalistów w celu porządkowania i klasyfikowania rzeczywistości. Ich zakres znaczeniowy jest róŝny w zaleŝności od wybranej dyscypliny naukowej. Oznacza to, Ŝe w zaleŝności od przyjętych kryteriów, teoretycznie istnieje nieskończona liczba regionów. KaŜdy ze sposobów wyodrębnienia przestrzeni jest jednocześnie uprawniony i zarazem dyskusyjny. Brak jasnego i czytelnego zawęŝenia kryteriów delimitacji moŝe powodować ich błędne interpretowanie. Pojęcie regionalizacji, zaleŝnie od perspektywy badawczej, moŝe objąć bardzo szeroki zakres zagadnień, takŝe ten, wiąŝący się z działaniami w sferze kultury, toŝsamości, rozwoju języka a zatem w sferze wykraczającej poza domenę nauk politycznych. Trudno więc znaleźć wspólne stanowisko dla róŝnych dziedzin nauki. Region opisuje pewną przestrzeń. BliŜsze jednak określenie charakteru tej przestrzeni zasadniczo róŝni poszczególne dziedziny. MoŜemy mówić bowiem o regionie jako przestrzeni geograficznej, kulturowej, gospodarczej czy socjologicznej. Teoria regionu Znalezienie, jednej, uniwersalnej definicji regionu nie jest moŝliwe. RóŜnice historyczne, polityczne i kulturowe, jakie napotykamy przyglądając się poszczególnym krajom Europy i świata, powodują, iŝ termin ten jest wielorako interpretowany. Region jest pojęciem, uŝywanym do zdefiniowania róŝnych obszarów: 1 Dr Joanna Grzela, adiunkt, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 11

2 duŝych i drobnych, jednolitych lub niejednorodnych. Obejmują one (w zaleŝności od przyjętych kryteriów) obszary kuli ziemskiej albo poszczególne kraje. Wraz z rozwojem polityki regionalnej Unii Europejskiej, pojawił się takŝe region jako część kraju, przejmująca kompetencje sprawowania władzy od szczebla centralnego. W nauce o stosunkach międzynarodowych region traktowany jest jako konstrukcja pojęciowa, odzwierciedlająca waŝne cechy badanej rzeczywistości, wyselekcjonowane w zaleŝności od przyjętych celów badawczych. Stąd teŝ istnieje wiele róŝnych aspektów teoretycznych tego pojęcia 2. Określając najogólniej istotę regionu, twierdzi się, iŝ jest to przestrzeń charakteryzująca się cechami, odznaczającymi ją od innych obszarów 3. Jest to część większej całości zdecydowanie się z niej wyodrębniająca. WyróŜnikami mogą być elementy charakterystyczne dla wielu dziedzin, w tym dla geografii, etnografii, gospodarki, polityki, kultury lub cywilizacji. Jest więc w szerokim znaczeniu rozumiany jako wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar, odróŝniający się od terenów przyległych cechami naturalnymi lub nabytymi. Pierwotnie terminu region uŝywano do zdefiniowania zakresu władzy w tym rozumieniu, to mieszkańcy określonego terytorium, podlegający prawu danego władcy. Przestrzeń, zbiorowość, jurysdykcja są składnikami pierwotnymi pojęcia regionu, które przechowały się w wielu językach europejskich 4. Słowo region pochodzi od łacińskiego regio i oznacza ruch w kierunku prostym oraz określoną przestrzeń (prowincja, okręg). Podobnym do regionu jest wyraz rejon, jednakŝe inny jest źródłosłów i znaczenie tego wyrazu, albowiem pochodzi on od francuskiego rayon i oznacza promień, plaster (miodu) 5. W języku polskim istnieje synonim regionu kraina, ale nie nadaje się on do tworzenia pojęć pochodnych, tym bardziej międzynarodowych. 2 Por. T. CzyŜ, Region regionalizacja regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1992.; J. Szczepkowski, Region, regionalizacja, polityka regionalna teoria i praktyka, oczekiwania i doświadczenia, Pomorze Nadwiślańskie, z. 2, Toruń 1992; D. Długosz, Samorząd Terytorialny a Federalizm, Biuletyn nr 2/1996, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996; O. Freeman, Regionalizacja w Europie Zachodniej, Europejska Agencja Wspierania Samorządów Lokalnych, z. 4, Warszawa 1991; M. Maciołek, Region problemy z definicją, nieporozumienia i zagroŝenia, Wspólnota nr 36/78 z Słownik Języka Polskiego, PAN, t. VII, Warszawa 1981, s. 34; por. R.M. Czarny, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych Aspekty polityczno prawne, WSP Kielce 1986, s Region w sanskrycie: rajach (król), rji (królowa) oraz rjati (on rządzi); w języku indoeuropejskim: rg (król plemienny); w łacinie: regio (kierunek, okolica); w języku średnioangielskim: regioun (królestwo), w starofrancuskim: region (obszar, okręg); [w:] W. Morris (red.), The American heritage dictionary of the english, American Heritage Publishing New York, 1975, s.1095; American Heritage Dictionary of the English Language. Boston: Houghton Mifflin Company, 1992; Słownik łacińsko - polski, (red.) M. Plezi, t. IV, Warszawa, 1974, s. 493; por. Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga, t. XIV, Kraków ( ), Wydawnictwo Gutenberg Print, Warszawa 1993, s W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydanie XVI rozszerzone, Wiedza Powszechna Warszawa 1989, s ; por.: R.M. Czarny, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych Aspekty polityczno prawne, op.cit., s

3 Region, jeŝeli nie jest jednostką administracyjną, jest pojęciem całkowicie płynnym 6. MoŜemy mówić o regionach demograficznych, historycznych, socjologicznych, geograficznych, językowych, etnicznych, wyznaniowych, kulturowych, ekonomicznych czy politycznych 7. W znaczeniu politycznym, region to największa jednostka podziału administracyjnego kraju o władzy wybieralnej, podmiotowości prawnej i własnym budŝecie o relatywnie duŝej powierzchni i znacznej liczbie ludności. W strukturze organizacji terytorialnej państwa występuje on jako pośrednie ogniwo zarządzania pomiędzy gminą lub okręgiem (powiatem), a organami administracji centralnej. Charakter i stopień autonomii decyzyjnej władz regionalnych zaleŝy zaś od rozwiązań ustrojowych danego państwa 8. Zdaniem Z. Chojnickiego, na ukształtowanie tak pojętego regionu składają się cztery stadia rozwojowe: krystalizacja przestrzenno-materialna prowadzi do formowania się granic regionu. Etap ten dokonuje się poprzez działanie procesów róŝnicowania i integracji róŝnych systemów wchodzących w skład głównych układów społeczno materialnych i działalności zespołowej. Polega na wiązaniu tych systemów w jedną całość, wyodrębniającą się przestrzennie i funkcjonalnie; rozwój świadomości regionalnej poglądów, przekonań i postaw ludzi wobec regionu jako terenu ich zamieszkania i działalności. To stan świadomości społecznej, wyznaczający toŝsamość regionalną; rozwój instytucjonalny regionu, który dokonuje się w dwóch etapach: 1) wyposaŝenia regionu w instytucje, które przyczyniają się do integracji wewnątrzregionalnej. Są to zarówno instytucje polityczne, ekonomiczne, jak i kulturalne; 2) instytucjonalizacji regionu jako jednostki podziału terytorialnego kraju, która polega na nadaniu de jure statusu administracyjnego regionowi, określeniu jego funkcji, a zwłaszcza kompetencji w zakresie administracji publicznej i specjalnej oraz wyznaczeniu jego granic terytorialnych, a więc nadaniu mu charakteru regionu administracyjnego; stabilizacja regionu, w której ustala się sytuacja wewnętrzna i pozycja regionu w układzie regionalnym kraju 9. 6 Ciekawej interpretacji pojęcia region dokonał J. Zaleski. Twierdzi on, iŝ region to subiektywny pomysł zrodzony w gabinetach niektórych geografów potrzebny im jako narzędzie badawcze, gdyŝ geografia utraciwszy status jednej, całościowej nauki musi czymś się zająć, [w:] J. Zaleski, Europa Bałtycka, Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 6/2000, s. 30 i n. 7 Por.: A. Wróbel, Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, IG PAN, Prace geograficzne, nr 48/1965; K. Dziewoński, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, nr 1/1967, s ; R. Domański, Geografia ekonomiczna, PWN Warszawa Poznań 1982; Z. Chojnicki, Region w ujęciu geograficzno systemowym [w:] T. CzyŜ (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, UAM Poznań 1996, G. Gorzelak, Podstawowe pojęcia polityki regionalnej [w:] Podstawy polityki regionalnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 1999, s ; Z. Silski, Elementy ekonomiki regionalnej, Politechnika Koszalińska, Koszalin J. Węc, Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni, 1994, nr 2, s Ibidem, por. Z. Chojnicki, The region in a perspective of change. Regional and Local Studies. University of Warsaw, 1993, s

4 WaŜnym kryterium wyselekcjonowania regionu, który nie jest ani wymyślonym tworem naukowców, ani jednostką polityczną o określonej autonomii, ale realnym bytem, stale obecnym w świadomości i codziennym Ŝyciu mieszkańców, jest poczucie toŝsamości terytorialnej obywateli. Tak pojęty obszar określany jest mianem regionu socjologicznego, czyli terenu, którego mieszkańcy mają poczucie toŝsamości, na tyle silnie wykształcone, Ŝe jest ono podkreślane w codziennym działaniu. Jego istotą jest więc z jednej strony poczucie więzi z grupą, a z drugiej mniejszy lub większy dystans w stosunku do innych środowisk 10. Zdaniem A. Kwileckiego, w sensie socjologicznym region stanowi synonim regionalnej zbiorowości, czyli społeczności ludzkiej, stanowiącej jeden z typów społeczności terytorialnej. Istotą tej społeczności jest złączenie jej mniej lub bardziej rozwiniętym poczuciem odrębności i więzią opartą na emocjonalnym stosunku do zamieszkiwanego terytorium 11. MoŜemy takŝe mówić o regionie etnicznym. Czynnikami kształtującymi tak nazwany obszar są podobieństwa lingwistyczne i kulturowe. Region jest obszarem względnie jednolitym. W jego ramach prowadzona jest stosowna do potrzeb i uwzględniająca jego specyfikę polityka społeczna, gospodarcza i kulturalna. Instytucje terytorialne, które nim zarządzają, winny w związku z tym, charakteryzować się duŝą niezaleŝnością od państwa. Nie bez znaczenia jest tu poczucie odrębności kulturowej społeczności zamieszkującej dany teren. Regionem jest zatem homogeniczna jednostka terytorialna, stanowiąca część większej całości terytorialnej, zamieszkała przez społeczność wykazującą skłonność do integracji wokół wspólnych wartości etnicznych i kulturowych. Prowadzi ona do wykształcenia się świadomości regionalnej, która z kolei moŝe stanowić podstawę do dąŝeń autonomicznych. Zbiorowość jakiegoś obszaru, charakteryzująca się pewną specyficzną kulturą, moŝe odczuwać zagroŝenie ze strony państwa, na którego terytorium się znajduje. Obroną przed unifikacją i asymilacją jest wówczas podejmowanie działań na rzecz utrwalenia swojej toŝsamości 12. W opinii J. Labasse, nieco innym typem regionów, są tzw. regiony reliktowe (archiwalne). Ich osobliwości wynikają ze szczególnej przeszłości. Często jest ona na tyle odległa w czasie, Ŝe jej ślady pozostały jedynie w zabytkach kultury materialnej i nazwie dającego się zidentyfikować obszaru, zaświadczając o jego niegdysiejszej odrębności. Przykładami takich regionów są Burgundia kraina historyczna i region administracyjny w środkowej Francji, na północnych krańcach Masywu Centralnego, w granicach departamentów: Côte-d Or, Nièvre, Saône-et- Loire i Yonne, potęŝne księstwo juŝ wtedy, kiedy Francja dopiero powstawała; Andaluzja kraina historyczna i region autonomiczny w południowej Hiszpanii, czy Mazowsze i Śląsk w Polsce. Obszary te, o bogatej i burzliwej historii, zostały 10 Por.: G. Michałowska, ToŜsamość kulturowa w stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe, t. 14, 1991, s. 113; por. H. Skorowski, Europa Regionu, Wyd. Fund. ATK, Warszawa 1998/ A. Kwilecki, Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/ Por.: B. Jałowiecki, Kwestia regionalna, Wspólnota,

5 wchłonięte przez potęŝniejsze organizmy państwowe, a ich mieszkańcy utracili poczucie toŝsamości. Niektóre regiony, które zachowały swoją odrębność polityczną w okresie kształtowania się państw narodowych, do dziś dysponują duŝą autonomicznością w ramach państw federalnych i regionalnych. Taki status ma Bawaria kraj związkowy w południowej części Niemiec czy Toskania kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech 13. W płaszczyźnie społecznej granice regionu wiąŝą się z odmiennością etniczną, językową, kulturalną i historyczną mieszkańców jego terytorium. W płaszczyźnie politycznej wyznacznikiem jest zasięg legitymizowanej władzy. W płaszczyźnie ekonomicznej wyznaczone są one stopniem i charakterem rozwoju gospodarczego, zaawansowaniem procesów urbanizacji, a takŝe miejscem zajmowanym w siatce powiązań komunikacyjnych z innymi obszarami kraju, itp. Nakładają się one często na fizyczno-geograficzne granice regionu. Nieostrość pojęcia region dostrzegamy takŝe w jego interpretacji w stosunkach międzynarodowych. Ogólnie, mianem regionu określa się tu pojęcie uŝywane dla zdefiniowania grupy państw, stanowiących swego rodzaju całość, wyodrębnioną na podstawie określonego kryterium, np. geograficznego, ekonomicznego, politycznego. Termin ten, jako podstawa rozwijania współpracy regionalnej i tworzenia organizacji regionalnych, jest jednak w literaturze przedmiotu róŝnie interpretowany 14. W stosunkach międzynarodowych występują pojęcia: region geograficzny, region polityczny, region bezpieczeństwa i ekonomiczny. Kryterium delimitacji (wyodrębnienia) regionu geograficznego jest bliskość połoŝenia stanowiących go składników i grupa charakterystycznych cech. Jak pisze J. S. Nye, region, to pojęcie niejasne i szeroko interpretowane. Jego zdefiniowanie zajęło uczestnikom Konferencji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku, wiele godzin. Nye twierdzi, iŝ region w znaczeniu międzynarodowym to: ograniczona liczba państw, połączonych geograficzną bliskością i pewnym stopniem wzajemnej współzaleŝności. Kryteriami głównymi jest poziom i zakres wymiany, formalna organizacja i polityczna współzaleŝność 15. T. Łoś Nowak natomiast, regionem międzynarodowym, określa obszary państw współpracujących ze sobą w ścisłym sąsiedztwie lub grupę państw, w której wspólnota dziedzictwa kulturowego, ideałów politycznych, interesów gospodarczych i społecznych tworzy szczególną świadomość społeczną 16. W opinii R. Bierzanka natomiast, bliskość geograficzna moŝe być najwaŝniejszym pojedynczym 13 J. Labasse, L` Europe des regions, Geographes - Flammarion Paris Zob.: L. L'Estrange Fawcett, A. Hurrell, Regionalism in world politics, Oxford University Press, 1995; B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel, Globalism and the new regionalism, Palgrave Macmillan J.S. Nye, International Regionalism: Readings, Boston Little, Brown & Co., 1968, s. 6-7.; ( ). 16 T. Łoś Nowak, Euroregion jako czynnik kreujący toŝsamość europejską. Przesłanki, moŝliwości, zagroŝenia [w:] W. Malendowski, M. Szczepaniak, Euroregiony, mosty do Europy bez granic, Elipsa, Warszawa 2000, s. 34 i n. 15

6 czynnikiem regionu, ale uzasadnieniem jego jest nie tyle bliskość, ile językowe, kulturowe, gospodarcze, obronne i inne więzi, które łączą narody danego regionu 17. Interpretację regionu w stosunkach międzynarodowych odnajdujemy równieŝ w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Wynika z niej, iŝ region to obszar odróŝniający się od przyległych obszarów pewną cechą lub zbiorem cech; jest to jedno z waŝnych pojęć geografii, stosowane dla generalizacji zróŝnicowania powierzchni ziemi i jej podziału; w geografii region nie ma jednolitego zakresu pojęciowego, stąd szerokie stosowanie tego terminu. Według innego ujęcia termin region stosuje się na oznaczenie obszarów odróŝniających się od przyległych obszarów cechami określonymi przez przyjęte kryteria delimitacji, które odnosić się mogą do róŝnych zjawisk, których sformułowanie zaleŝy od konkretnych celów badawczych bądź praktycznych (...). Region fizyczno-geograficzny kompleks przyrodniczy, wyróŝniony dzięki cechom, które wynikają z połoŝenia, historii rozwoju oraz współczesnych procesów zmian środowiska geograficznego 18. Natomiast The American College Dictionary definiuje region jako homogeniczną część powierzchni Ziemi o nieokreślonym obszarze lub obszar bez względu na granicę czy powierzchnię 19. Interpretacji terminu region dokonała takŝe Rada Europy 20. RóŜnorodność podziałów regionalnych na Starym Kontynencie jest bardzo duŝa, stąd teŝ Rada Europy zdecydowała się podać prostą definicję regionu, a mianowicie, iŝ jest to: szczebel poniŝej państwa. Trudno bowiem znaleźć wspólny mianownik, który mógłby stanowić punkt odniesienia dla wyodrębnienia regionów w Europie, zidentyfikowanie zaś ich wymiaru polityczno-prawnego winno być sprawą poszczególnych państw 21. Próbą ujednolicenia pojęcia region stały się wreszcie prace związane z uchwaleniem przez członków Rady Europy, Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego. Zdaniem M. Kuleszy, eksperci Rady w trakcie studiów nad tym dokumentem, przyjęli trzy kryteria wyodrębnienia regionu. Po pierwsze regionem jest obszar, w którym występuje władza polityczna pochodząca z wyborów. Po drugie jest to jednostka terytorialna najwyŝszego stopnia w systemie terytorialnej organizacji państwa. Trzecie kryterium stanowi, iŝ przedmiotem funkcjonowania regionu są zawsze sprawy interesu ogólnego (w przeciwieństwie do samorządu lokalnego, gdzie przedmiotem zainteresowania władzy politycznej jest 17 W związku z tym wyróŝnia on sześć regionów: Europę, Azję, Oceanię, Afrykę, Bliski Wschód i Amerykę [w:] R. Bierzanek, Współczesne stosunki międzynarodowe, PIW Warszawa 1980, s Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1966, t. IX, s L. Barnhart (ed.), The American College Dictionary, Appleton Century Crofts New York 1956, s.1020, ( ). 20 Nieco szerzej pojęcie to zdefiniowało Zgromadzenie Regionów Europy, zob.: Regionalism across Europe, Report September 2006, [w:] /Regional_Democracy/AER_Regionalism_Report/GB-RR_Introduction_and_key_findings.pdf ( ). 21 I. Pietrzyk, Regionalizacja w krajach Unii Europejskiej [w:] Z. Mikołajewicz, Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, PTE Opole 1995, s ; J. Labasse, L` Europe des regions, op.cit., s

7 interes lokalny). Idąc tym torem myślenia naleŝy wskazać na cztery główne cechy wykształconego regionu: wspólnota interesów gospodarczych, reprezentacja pochodząca z wyboru, więź społeczna oparta na poczuciu wspólnej toŝsamości, bezpośrednie podporządkowanie szczeblowi centralnemu 22. Ustawodawca przyjął tu zatem polityczną definicję regionu. Region, to takŝe sztuczna konstrukcja pojęciowa stworzona przez Unię Europejską dla celów statystycznych. Od 1988 roku w krajach UE, obowiązuje jednolita struktura jednostek terytorialnych określana jako nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics NUTS). Klasyfikacja NUTS słuŝy kształtowaniu regionalnych polityk krajów Unii i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów pod kątem oceny zróŝnicowań regionalnych i opracowywania programów rozwoju regionalnego. Region dla UE ma znaczenie statystyczne, słuŝące rozdysponowaniu środków pomocowych w ramach wyrównywania poziomów Ŝycia w poszczególnych obszarach. Polityka regionalna odbywa się na poziomie regionów o powierzchni około 13,5 tys. km 2 i od ośmiuset tysięcy do trzech milionów mieszkańców (poziom NUTS 2) 23. Regiony występujące w poszczególnych państwach Unii Europejskiej wciąŝ jednak mają zróŝnicowany status prawny M. Kulesza, Zasada subsydiarności jako klucz do reform ustroju administracyjnego państw Europy Środkowej i Wschodniej (na przykładzie Polski) [w:] D. Milczarek, Subsydiarność, Warszawa 1998, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s S. Łodziński, Polityka regionalna w Unii Europejskiej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Warszawa 1999, s. 1-2, I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN Warszawa Dziś do Unii Europejskiej naleŝy kilkaset regionów. Są one róŝnorodne pod względem kulturowym i ekonomicznym, o odmiennych tradycjach i historii. Wchodzą do UE niemieckie landy i austriackie Bundesländer, belgijskie i hiszpańskie wspólnoty, szwedzkie, fińskie i holenderskie prowincje, irlandzkie i brytyjskie hrabstwa, luksemburskie okręgi, duńskie gminy okręgów, francuskie, włoskie, greckie czy belgijskie regiony, a takŝe portugalskie regionalne komisje koordynacyjne. ZróŜnicowana jest takŝe przeciętna powierzchnia regionów od 860 km 2 w Luksemburgu, 2-3 tys. km 2 w Irlandii i Danii, Wielkiej Brytanii, do największych, blisko 30 tys. przeciętnych obszarów regionów Hiszpanii i Finlandii, czy Francji i Niemiec. W opinii M. Radwana - Rohresnchefa moŝna je podzielić na: państwa federalne, quasi federalne i regionalne: chodzi o państwa, w których istnieją regiony sprawujące władzę ustawodawczą (Niemcy, Belgia, Hiszpania, Włochy); państwa regionalne: do tej grupy zalicza się Francja wraz z jej dwudziestoma sześcioma regionami samorządowymi; państwa unitarne: tu najwyŝszą jednostką terytorialną jest niewielka samorządowa jednostka szczebla ponadgminnego, a podział na regiony jest wykorzystywany tylko do pewnych specjalnych potrzeb (Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Portugalia), szerzej: M. Radwan Rohresnchef, Zasada subsydiarności w polityce regionalnej Wspólnoty Europejskiej [w:] D. Milczarek, Subsydiarność, op.cit., s W. śelazny wymienia, za ich twórcą - J. Labasse, jeszcze dwa typy regionów, równieŝ istniejących w UE. Są to: region formalny, czyli taki, który jest administracyjną częścią składową państwa i który nie implikuje zagadnień politycznych, są to po prostu nowego typu jednostki administracyjne państwa, takie jak regiony we Francji czy w Polsce województwa; region integralny, czyli taki, który implikuje dodatkowo problematykę polityczno toŝsamościową róŝnej natury, najczęściej etnicznej: Korsyka, Katalonia, Bretania, Walia, historyczno etnicznej: Szkocja, Bawaria, Śląsk czy historycznej, w której akcentuje się historyczną odmienność rozwoju gospodarczego regionu czy inną historyczną tradycję polityczną: 17

8 Pojęcie regionalizmu Z definicją regionu nierozerwalnie łączy się pojęcie regionalizmu. Nie jest ono precyzyjne i jednoznaczne, nie jest jednak pojęciem abstrakcyjnym i za kaŝdym razem przedstawia konkretny aspekt rzeczywistości. Jego plastyczność znaczeniowa pozwala z jednej strony na dowolne wykorzystywanie, a z drugiej przyczynia się do pewnego nieporządku terminologicznego 25. W literaturze regionalizm jest tłumaczony m.in. jako wszelkie formy zrzeszania się ograniczonej liczby państw, bez względu na to, czy zrzeszenie rozwinęło się na podstawach ściśle geograficznych, czy teŝ na podstawie wspólnych cech językowych, kulturalnych, tradycyjnych, ideologicznych i innych, które zmuszają do powiązania narodów ze sobą 26. Pojęcie to w stosunkach międzynarodowych jest interpretowane jako ruch zmierzający do organizowania władzy politycznej w obrębie naturalnych regionów, albo jako ruch w kierunku budowy wspólnot regionalnych i subregionalnych, których członkowie są złączeni historycznymi więzami, wynikającymi z przynaleŝności do mniejszych grup powiązanych wspólną przestrzenią geograficzną 27. E. Osmańczyk regionalizmem nazywa...współpracę międzynarodową państw określonego regionu, związanych wspólnotą interesów 28. Państwa bowiem są, w jego przekonaniu, głównymi podmiotami tego zjawiska. DąŜą do maksymalnego zaspokojenia swoich potrzeb i interesów związanych z bezpieczeństwem, rozwojem, suwerennością, prestiŝem. E. Smith i M. Russet twierdzą zaś, Ŝe regionalizm, to doktryna, koncepcja, lub teoria, w myśl której cele międzynarodowej współpracy mogą być lepiej osiągnięte przez organizacje, skupiające państwa, połoŝone na terenach mniejszych niŝ obszar świata 29. Lombardia (czy szerzej Padania), Wielkopolska czy Galicja, W. śelazny, Modele integracji europejskiej: nawigacja między Europą państw a Europą regionów, w: P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa, Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, s. 36; por. W. śelazny, Region w Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni nr 1/ Po raz pierwszy uŝycie słowa regionalizm przypisuje się Leonowi de Berluc Perussis w 1874 r,. Upowszechniło się ono ok r. Zamieszanie pojęciowe dotyczy np. rozróŝnienia terminów regionalizacja i decentralizacja. Precyzyjne określenie odmienności prowadzi do wniosku, iŝ regionalizacja oznacza podział władzy, natomiast decentralizacja delegowanie władzy. Wynikiem decentralizacji, stanowiącej sposób zorganizowania władzy wykonawczej, jest nowa organizacja wewnętrzna państwa jednolitego, natomiast w wypadku regionalizacji, która dotyczy takŝe władzy legislacyjnej, chodzi o sposób zorganizowania autonomii jednostek składowych państwa złoŝonego, szerzej: I. Pietrzyk, Regionalizacja w krajach Unii Europejskiej [w:] Z. Mikołajewicz, Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, op.cit,. s E. HaliŜak, Funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych [w:] Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, pod. red. J. Kukułki, PAN Warszawa 1988, s. 130 i n, por.: J.W. Burton, Peace Theory, Knopf New York, 1962, s R. Bierzanek, Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa 1977; E. HaliŜak, Regionalizm morski, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa, nr 16/1992; G. Bernatowicz, Nowy europejski regionalizm, Sprawy Międzynarodowe, 1994 nr E. Osmańczyk, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, PWN, Warszawa 1974, s E. Smith, Regionalism within the United Nations, Evantson 1951, s

9 Na niebagatelny aspekt regionalizmu wskazuje E. HaliŜak. W jego opinii zjawisko to moŝna traktować jako sposób realizacji polityki zagranicznej państwa w danym regionie geograficznym. Instrumentalizm podejścia regionalnego polega w tym przypadku na tym, iŝ jest ono podporządkowane nadrzędnym celom polityki zagranicznej, pojmowanej przez pryzmat interesu narodowego i racji stanu. Stąd teŝ od potencjału i odgrywanej przez państwa roli w stosunkach międzynarodowych zaleŝy forma i zakres przejawiania się regionalizmu w polityce zagranicznej 30. Regionalizm, to zjawisko, które wynika z istoty regionu, a jego cechą jest dynamiczność funkcjonowania. Oznacza zainteresowanie pewną odrębnością i dąŝenie do jej zachowania, implikuje spójność wewnętrzną. PodłoŜem dla kształtowania regionalizmu jest, z jednej strony czynnik geograficzny, z drugiej zaś, takie czynniki integrujące, jak: toŝsamość lub zbieŝność załoŝeń i celów politycznych czy ideologicznych, tradycji historycznych, więzi gospodarczych, społecznych, kulturowych, językowych, religijnych, z dostrzegalną w praktyce międzynarodowej pewną przewagą czynnika politycznego. E. HaliŜak wyodrębnia cztery podstawowe funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych, jako uŝytecznego instrumentu w zaspokajaniu potrzeb i interesów ich uczestników: integrującą (w jego ramach powstaje wspólnota interesów i celów do zrealizowania); porządkującą (regulacja i utrzymywanie równowagi oraz zapewnianie toŝsamości poprzez istnienie regionalnych instytucji, norm i struktur działania); przymuszającą (nakłanianie państw uczestników do określonych zachowań. Funkcja ta kłóci się z suwerennością państw, co w efekcie prowadzi do wielu konfliktów); dynamizującą uczestników systemu regionalnego (dzięki niej system regionalny występuje jako uczestnik stosunków międzynarodowych, jest źródłem nowych powiązań i instytucji powstających w jego obszarze) 31. Najbardziej zaawansowaną formą regionalizmu jest powoływanie do Ŝycia ponadnarodowych struktur organizacyjnych, przejmujących kompetencje od suwerennych państw czyli federalizm. W państwach federalnych regiony mają szerokie kompetencje w niektórych przypadkach zachowują się jak prawnomiędzynarodowe podmioty (np. regiony belgijskie, czy niemieckie), mające na przykład prawo do zawierania umów międzynarodowych, a w konsekwencji bycia członkiem organizacji międzynarodowych 32. Na razie jednak proces ten przebiega powoli albowiem państwa szczególnie starannie dbają o zachowanie atrybutów nie- 30 Szerzej: E. HaliŜak, Regionalizm w polityce zagranicznej USA [w:] Historia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa na 65- lecie Profesora Józefa Kukułki, UW ISM Warszawa 1994, s.55, a takŝe E. HaliŜak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] E. HaliŜak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, funkcjonowanie. Podręcznik akademicki, UW Warszawa 1996, s ; E. HaliŜak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] E. HaliŜak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, op.cit., s ; E. Hali- Ŝak, Kategoria regionalizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe 1982, T E. HaliŜak, Funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych [w:] J. Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, PAN, Warszawa A.L. Griffiths (red.), Handbook of Federal Countries, McGill-Queen s University Press, Montreal 2005, s

10 zaleŝności. Dziś przykładem kraju, kroczącego w tym kierunku jest Hiszpania, w której poszczególne regiony domagają się zwiększenia zakresu autonomii. Rozwój regionalizmu w stosunkach międzynarodowych jest wyrazem przekonania, iŝ państwo samodzielnie nie jest w stanie zaspokoić swych potrzeb i interesów. Nie jest to równieŝ moŝliwe ze względu na róŝnice dzielące państwa, oraz przez rozwój globalizmu. Łatwiej bowiem osiągnąć porozumienie w ramach regionu, gdzie liczba uczestników jest mniejsza, a problemy trafniej nazwane. W tym ujęciu regionalizm moŝna traktować jako przeciwieństwo globalizmu, czyli rozwijanie takiej formy współpracy, której celem jest niwelowanie skutków globalizacji w stosunkach międzynarodowych. Dynamika powstawania regionalnych porozumień po zakończeniu II wojny światowej, zdaje się tę tezę potwierdzać. W tym sensie regionalizm moŝe być traktowany jako proces skuteczniejszej (dzięki mniejszej liczbie stron) realizacji problemów globalnych na gruncie regionalnym. Stąd teŝ mianem regionalizmu moŝna określać wszelkiego rodzaju formy współpracy międzynarodowej w postaci umów, związków i sojuszy państw poło- Ŝonych blisko siebie. Regionalizm, umoŝliwiając bardziej efektywne rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i politycznych, zapewnia w duŝym stopniu bezpieczeństwo, gdyŝ eliminuje spory i napięcia w jego obszarze. Regionalizm moŝe być takŝe rozumiany jako ruch społeczno-kulturalny 33, powstający w ramach jakiegoś narodu (państwa), który pragnie w tych ramach pozostać (region etniczny) 34. Istotę tak pojętego zjawiska zapisano w Karcie Regionalizmu Polskiego, uchwalonej na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w 1994 we Wrocławiu: KaŜdy człowiek w róŝnych stopniu i na róŝne sposoby uczestniczy w Ŝyciu społeczności lokalnej, regionu, kraju, a niekiedy Europy czy świata. Ruch regionalistyczny i samorządowy uaktywnia wszystkie środowiska i wyzwala społecznikowską inicjatywę. Twórcze siły intelektualne, kompetencje i zaangaŝowanie skupionych w nim ludzi przyczyniają się do budowy społeczeń- 33 Kolebką regionalizmu była dziewiętnastowieczna Francja. Stał się on wówczas manifestacją oporu wobec utrwalonej dominacji ParyŜa i kulturowego centralizmu. Pierwszym teoretykiem zagadnień regionalnych był Frederic Le Play, kontynuował jego prace Vidal de la Blanche oraz Henri de Tourville. Szerzej: H. Kubiak, Region i regionalizm. Próba analizy typologicznej, Przegląd Polonijny, 1994, nr 1 (71), s. 29, J. Damrosz Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Instytut Kultury Warszawa 1987, s Jego celem jest obrona i rozwój kultury lokalnej. W taki sposób moŝe się wyraŝać protest przeciwko kulturze masowej. Ten nurt regionalizmu, kultywując swoją odrębność, podkreśla dumę z własnych wartości społecznych, które przeciwstawia innym regionom tego samego narodu, szerzej: J. Damrosz, Region i regionalizm..., op.cit., s. 81; J. Damrosz, Regionalizm u progu XXI wieku [w:] Regionalizm polski u progu XXI wieku, Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław IX 1994, s ; podobnie rzecz ujmuje E. Osmańczyk. Dla niego regionalizm to ruch społeczny zapoczątkowany w XIX wieku, dąŝący do odrodzenia odrębności kulturalnych określonego regionu kraju [w:] E. Osmańczyk, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, op.cit.; por.: Słownik Języka Polskiego, PAN, t. VII, Warszawa 1981, s

11 stwa obywatelskiego, upodmiotowionego, zdolnego kreować nowe oblicze regionów i kraju 35. G. Gorzelak definiuje regionalizm jako zjawisko poszukiwania przez zbiorowość terytorialną, wewnątrz większego systemu państwowego, własnej toŝsamości, przy czym moŝe być ona warunkowana zjawiskami etnicznymi, religijnymi lub kulturalnymi 36. Ruchy regionalne są formą projekcji interesów grupowych w ramach społeczeństwa obywatelskiego, dąŝą do decentralizacji państwa i wzrostu roli samorządu terytorialnego. Państwo ma tylko wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Regionalizm pojmowany w ten sposób, to wyobraŝenie podmiotowej społeczności terytorialnej w pełni korzystającej z prawa do samostanowienia i samorządu. Występuje przeciw tradycyjnie pojętemu państwu, opowiada się natomiast za integracją ponadpaństwową. Ideą jest świat współpracujących ze sobą regionów, które działają w strukturach regionalnych, albowiem same nie są w stanie rozwiązać złoŝonych i waŝnych dla nich problemów 37. Na inny aspekt tego pojęcia zwraca uwagę M. Bankowicz. Podaje on, iŝ regionalizm to tendencja polityczna polegająca na przekazywaniu przez państwo kompetencji jednostkom terytorialnym. Niekiedy unitarne państwo, dąŝąc do decentralizacji, przyznaje regionom uprawnienia ustawodawcze i finansowe (proces ten ma szczególne znaczenie w państwach wielonarodowych). Mają one wówczas własne statuty swoiste małe konstytucje i większą swobodę podejmowania decyzji (Włochy, Hiszpania). Regionalizacja czyli kształtowanie się regionu Cechą szczególną zaprezentowanych wcześniej określeń jest istnienie wewnętrznych powiązań. Jednak koniecznym jest takŝe udowodnienie występowania zewnętrznych przesłanek, które przesądzają o istnieniu regionu. Proces wyodrębniania regionów na podstawie określonych kryteriów oraz politykę regionalną prowadzoną w ramach danego ugrupowania, często określa się mianem regionalizacji. Sprowadza się ona do: eliminowania barier utrudniających współpracę w regionie; kreacji podstaw prawnych dla wzajemnych akcji i interakcji; przyjmowania umów o charakterze regionalnym; tworzenia organizacji międzynarodowych o charakterze regionalnym. Państwa w relacjach z innymi państwami występują w ugrupowaniach politycznych. W róŝnych okresach historii pojawiały się liczne powiązania pomiędzy krajami, oparte na: wspólnej religii (państwa Islamu, chrześcijańskie), wspólnym języku i tradycjach (państwa staroŝytnej Grecji), wspólnej polityce (Święte Przymierze). W stosunkach międzynarodowych długą tradycję, jak podaje E. HaliŜak, ma regionalizm w sferze bezpieczeństwa. Jego pierwowzorów naleŝy dopatry- 35 A.J. Omelaniuk, Ruch regionalny wobec wyzwań przyszłości [w:] A.J. Omelaniuk (red.), Integracja europejska a ruch regionalny w Polsce, Silesia Wrocław Ciechanów, 1998, s G. Gorzelak, Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym?, UW EIRRiL, Warszawa 1993, s S. Parzymies, Europa regionów, Sprawy Międzynarodowe, nr 3/1994, s

12 wać się w pierwszych porozumieniach wojskowych 38. W latach międzywojennych i po 1945 roku, ten rodzaj regionalizmu traktowany był jako gwarancja bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego. Konsekwencje II wojny światowej udowodniły, Ŝe swą zbiorową toŝsamość państwa europejskie mogą uratować tylko poprzez politykę współpracy, związaną z budowaniem systemu zbiorowego bezpieczeństwa. Tak powstałe formy regionalizmu inspirowane były z zewnątrz, jako wyraz mocarstwowej polityki Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, nie uwzględniały zaś lokalnych potrzeb i uwarunkowań. W praktyce tak pojęty regionalizm miał zapobiegać konfliktom, powstrzymywać je, eliminować oraz rozwiązywać 39. Miał on przy tym do spełnienia trzy zasadnicze funkcje: utrzymać bezpieczeństwo wewnętrzne państw, bezpieczeństwo państw regionu i bezpieczeństwo związane z działalnością państw spoza regionu. Do tych porozumień, powstałych po II wojnie, zaliczyć moŝemy NATO, SEATO, CENTO, ANZUS, Układ Warszawski. Stworzenie w regionie systemu zbiorowego bezpieczeństwa, dawało przy tym warunki do współpracy w innych dziedzinach, takich jak np. gospodarka, kultura, ochrona środowiska. W historii nowoŝytnej za pierwsze zastosowanie podejścia regionalnego, fundamentem którego było bezpieczeństwo, moŝna uznać doktrynę Jamesa Monroe, prezydenta USA, ogłoszoną w grudniu 1823 r. Ujmowana ona była w skróconej wersji jako Ameryka dla Amerykanów 40. W Europie Zachodniej na znaczenie róŝnic regionalnych i potrzebę prowadzenia polityki regionalnej, po raz pierwszy zwrócono uwagę w latach trzydziestych naszego stulecia, w okresie Wielkiego Kryzysu. Zaczęto wówczas zdawać sobie sprawę, Ŝe duŝe dysproporcje w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami mogą zagraŝać stabilności politycznej państwa. W okresie I wojny światowej znaczny rozgłos zdobył, lansowany przez F. Naumanna publicystę i działacza niemieckiego, pomysł Mitteleuropy jako regionu środkowo europejskiego, obejmującego Niemcy i Austro Węgry, w tym równieŝ ziemie polskie, pozostające pod zaborami 41. Koncepcje regionalnego bezpieczeństwa stanowiły 38 E. HaliŜak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] E. HaliŜak, R. Kuźniar, (red.), Stosunki międzynarodowe, geneza, dynamika..., op.cit., s. 292 i n.; E. HaliŜak, Stosunki międzynarodowe w Regionie Azji i Pacyfiku, op.cit., s Szerzej: R. Bierzanek, Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, PISM Warszawa Wynikało z niej, iŝ region Ameryki Środkowej i Południowej jest wyłączną domeną polityki zagranicznej USA, a nie mocarstw europejskich. D. Perkins, A History of the Monroe Doctrin, Little Brown Boston 1963, V. M. Chvostov (red.), Historia Dyplomacji (do 1871), t. 1 3, KiW Warszawa G.F. Tucker, The Monroe doctrine: a concise history of its origin and growth, G.B Reed Boston 1885; t.1, s , L. Bazylow, Historia Powszechna , Warszawa 1981, s ; L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2000, s ; M. śywczyński, Historia Powszechna , Warszawa PWN, Szerzej: F. Naumann, Mitteleuropa, Georg Reimer Berlin 1915, J. Pajewski, Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Instytut Zachodni Poznań 1959, H.C. Meyer, Mitteleuropa in German Thought and Actions , The Hague Nijhoff 1955; B. Barbier, Mitteleuropa. Definicja geograficzna, Przegląd Geograficzny, nr 3 4/

13 przedmiot oŝywionych dyskusji na forum Ligi Narodów 42. Liga stała się próbą stworzenia światowego systemu bezpieczeństwa i platformy wszechstronnej współpracy między państwami. Po zakończeniu II wojny światowej misję tę powierzono ONZ. Inną formą współpracy jest regionalizm ekonomiczny. Mianem tym definiuje się prowadzoną na preferencyjnych warunkach, gospodarczą kooperację i integrację państw danego obszaru 43. Ma ona na celu ułatwienie swobodnego przepływu towarów i usług oraz koordynację zagranicznej polityki gospodarczej między krajami w tym samym obszarze geograficznym. W praktyce oznacza ona eliminację barier taryfowych i pozataryfowych między gospodarkami danego regionu przy jednoczesnym ich utrzymaniu w stosunkach z krajami spoza jego granic. Tymi przesłankami kierowały się państwa, tworzące Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił niezwykle szybki rozwój tej odmiany regionalizmu. Wyrazem tego była m.in. duŝa aktywność Unii Europejskiej na rzecz jej rozszerzenia albowiem państwa, angaŝując się w regionalne porozumienia ekonomiczne, zwiększają swoją kartę przetargową w negocjacjach handlowych, zarówno wobec krajów danego regionu, jak i spoza niego. Tak pojęty regionalizm jest konieczny dla ustanowienia obszaru o jednolitych warunkach gospodarczych po to, by swobodnie dokonywać przemieszczania towarów, usług i kapitału. Do najwaŝniejszych porozumień na tej płaszczyźnie zaliczyć moŝemy ugrupowania takie jak: NAFTA, MERCOSUR, CEFTA, EFTA, ASEAN, OPEC, SPARTECA. Pamiętać takŝe naleŝy o takich porozumieniach regionalnych jak: Benelux czy Rada Nordycka. Nową formą regionalizmu ekonomicznego, rozwijającą się niezwykle dynamicznie w ostatnim dziesięcioleciu są regiony transgraniczne, które UE zwyczajowo określa mianem euroregionów. Szczególnie korzystne przesłanki dla rozwoju regionalizmu nastąpiły po zakończeniu zimnej wojny, kiedy to zanikł podział na sojuszników i państwa nieprzyjacielskie. PróŜnię po rywalizacji Wschód Zachód zaczęły wypełniać innego typu napięcia np. Północ Południe, chrześcijaństwo islam, demokracja totalitaryzm. W tym czasie zaczęły takŝe powstawać lokalne porozumienia, tworzone na bazie wspólnych trosk i potrzeb państw danego obszaru 44. Równocześnie zaczęła rodzić się współpraca państw Europy Środkowej i Wschodniej z krajami demokracji zachodniej. Zaowocowało to pojawieniem się i rozwojem wielu struktur subregionalnych, takich jak: współpraca adriatycko naddunajska, bałtycka, 42 R. Bierzanek, Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, op.cit.,, s Szerzej: E. HaliŜak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] E. HaliŜak, R. Kuźmiar (red.), Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura... op.cit., s. 300 i n. 44 Jak twierdzi B. Osadnik, po upadku rywalizacji Wschód Zachód, odtajały sprzeczności etniczne, terytorialne i religijne, które przez długie lata poddane były hibernacji. W Europie Środkowo Wschodniej, jedną z dróg prowadzących do wypełnienia próŝni po rozpadzie bloku państw socjalistycznych, stała się współpraca regionalna państw postsocjalistycznych w ramach Grupy Wyszehradzkiej; szerzej:. B. Osadnik, Nowy regionalizm w polskiej polityce zagranicznej (uwagi teoretyczne) [w:] B. Łomiński, M. Stolarczyk (red.), Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji, UŚ Katowice 1998, s

14 czarnomorska. Dotychczasowe pojęcie regionalizmu zostało uzupełnione o zjawisko tzw. nowego europejskiego regionalizmu, które w Europie przejawiło się w powstaniu takich ugrupowań jak: Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Bałtycka, Euroarktyczna Rada Morza Barentsa, Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu CEFTA, czy Trójkąt Weimarski 45. Interpretując znaczenie pojęć region i regionalizm oraz mechanizmy wpływające na ich powstanie, warto podkreślić istotę polityki regionalnej. W Europie po zakończeniu II wojny światowej, stała się ona bowiem stopniowo uznaną i popieraną dziedziną aktywności państw, a pojawiła się wraz z powstaniem Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Początkowo ograniczała się ona do formy prostej redystrybucji środków finansowych na rzecz uboŝszych i zacofanych regionów, przede wszystkim poprzez wspieranie w nich inwestycji infrastrukturalnych. Szybko jednak zauwaŝono, Ŝe działania te nie wystarczają. Odwołano się, więc do instrumentów planistycznych oraz stopniowej regionalizacji państwa. Kraje członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zdecydowały się na włączenie, polityki regionalnej do programu działania organizacji wspólnotowej 46. Region, choć nie był jeszcze wyposaŝony w Ŝadne kompetencje, został zauwaŝony na międzynarodowym forum. Europejska polityka regionalna rozwijała się stopniowo, pod wpływem pogłębiania się procesów integracyjnych i poszerzania się Wspólnoty. Bibliografia: 1. American Heritage Dictionary of the English Language. Boston: Houghton Mifflin Company, Barbier B., Mitteleuropa. Definicja geograficzna, Przegląd Geograficzny, nr 3 4/ Barnhart L., (ed.), The American College Dictionary, Appleton Century Crofts New York Bazylow L., Historia Powszechna , Warszawa Bernatowicz G., Nowy europejski regionalizm, Sprawy Międzynarodowe, 1994, nr Bierzanek R., Współczesne stosunki międzynarodowe, PIW, Warszawa Bierzanek R., Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa Buczkowski P., Bondyra K., Śliwa P., Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań Burton J.W., Peace Theory, Knopf New York, B. Osadnik, Nowy regionalizm w Europie Środkowo Wschodniej. Grupa Wyszehradzka [w:] J. Przewłocki (red.), Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieja i realia, UŚ Katowice 1995, s Por.: B. Jones, M. Keating (red.), The European Union and the regions, Oxford, UK; Clarendon Press, New York: Oxford University Press, 1995; P. Wagstaff (red.), Regionalizm in the European Union, Exeter: Intellect 1999; R. Morgan (red.), Regionalism in European politics, Policy Studies Institute London 1986, U. Braun Moser, EU Regional Policy [w:] S. Flejterski, D. Zarzecki, (red.), III Ogólnopolska Konferencja Region Polska Unia Europejska. Ostatnia runda, Szczecin, 9 grudnia 2002, MBA Uniwersytet Szczeciński 2002, s. 337 i n. 24

15 10. Chojnicki Z., The region in a perspective of change, Regional and Local Studies. University of Warsaw, Chvostov V.M. (red.), Historia Dyplomacji, t. 1 3, Warszawa KiW Czarny R.M., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych Aspekty polityczno prawne, WSP Kielce CzyŜ T., Region regionalizacja regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/ CzyŜ T., (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, UAM Poznań Damrosz J., Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Instytut Kultury Warszawa Długosz D., Samorząd Terytorialny a Federalizm, Biuletyn nr 2/1996 Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Domański R., Geografia ekonomiczna, PWN Warszawa Poznań Dziewoński K., Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny nr 1/ Flejterski S., Zarzecki D., (red.), III Ogólnopolska Konferencja Region Polska Unia Europejska. Ostatnia runda, Szczecin, 9 grudnia 2002, MBA Uniwersytet Szczeciński Freeman O., Regionalizacja w Europie Zachodniej, Europejska Agencja Wspierania Samorządów Lokalnych, z. 4, Warszawa Gorzelak G., Podstawowe pojęcia polityki regionalnej [w:] Podstawy polityki regionalnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym?, UW EIRRiL Warszawa Griffiths A.L. (red.), Handbook of Federal Countries, McGill-Queen s University Press, Montreal HaliŜak E., Regionalizm morski, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa, nr 16/ HaliŜak.E., Kuźniar R., Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, funkcjonowanie. Podręcznik akademicki, UW Warszawa HaliŜak E., Kategoria regionalizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe Hettne B., Inotai A., Sunkel O., Globalism and the new regionalism, Palgrave Macmillan Historia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa na 65- lecie Profesora Józefa Kukułki, UW ISM Warszawa Jałowiecki B., Kwestia regionalna, Wspólnota, Jones B., Keating M. (red.), The European Union and the regions, Oxford, UK; Clarendon Press, New York: Oxford University Press, Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydanie XVI rozszerzone, Wiedza Powszechna Warszawa 1989, s Kubiak H., Region i regionalizm. Próba analizy typologicznej, Przegląd Polonijny, 1994, nr 1 (71). 33. Kukułka J., (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, PAN Warszawa Kwilecki A., Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/ Labasse J., L` Europe des regions, Geographes - Flammarion Paris L'Estrange Fawcett L., Hurrell A., Regionalism in world politics, Oxford University Press,

16 37. Łodziński S., Polityka regionalna w Unii Europejskiej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Warszawa Łomiński B., Stolarczyk M., (red.), Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji, UŚ Katowice Maciołek M., Region problemy z definicją, nieporozumienia i zagroŝenia, Wspólnota nr 36/78 z Malendowski W., Szczepaniak M., Euroregiony, mosty do Europy bez granic, Elipsa, Warszawa Meyer H.C., Mitteleuropa in German Thought and Actions , The Hague Nijhoff Michałowska G., ToŜsamość kulturowa w stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe, t. 14, Mikołajewicz Z., Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, PTE Opole Milczarek D., Subsydiarność, Warszawa 1998, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. 45. Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa Morgan R. (red.), Regionalism in European politics, Policy Studies Institute London Morris W., (red.), The American heritage dictionary of the english, American Heritage Publishing New York, Naumann F., Mitteleuropa, Georg Reimer Berlin Nye J.S., International Regionalism: Readings, Boston Little, Brown & Co.,1968, s Omelaniuk J. (red.), Integracja europejska a ruch regionalny w Polsce, Silesia Wrocław Ciechanów, Osmańczyk E., Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, PWN Warszawa Pajewski J., Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Instytut Zachodni Poznań Parzymies S., Europa regionów, Sprawy Międzynarodowe, nr 3/ Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN Warszawa Perkins D., A History of the Monroe Doctrin, Little Brown Boston Przewłocki J., (red.), Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieja i realia, UŚ Katowice Regionalizm polski u progu XXI wieku, Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław IX Regionalism across Europe, Report September 2006, w: /user_upload/mainissues/regional_democracy/aer_regionalism_report/gb- RR_Introduction_and_key_findings.pdf 59. Silski Z., Elementy ekonomiki regionalnej, Politechnika Koszalińska, Koszalin Skorowski H., Europa Regionu, Wyd. Fund. ATK, Warszawa 1998/ Słownik Języka Polskiego, PAN, t. VII, Warszawa Słownik łacińsko - polski, (red.) M. Plezi, t. IV, Warszawa, Smith E., Regionalism within the United Nations, Evantson Szczepkowski J., Region, regionalizacja, polityka regionalna teoria i praktyka, oczekiwania i doświadczenia, Pomorze Nadwiślańskie z. 2, Toruń

17 65. Tucker G.F., The Monroe doctrine: a concise history of its origin and growth, G.B Reed Boston Wagstaff P. (red.), Regionalizm in the European Union, Exeter: Intellect Węc J., Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni, 1994, nr Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga, t. XIV, Kraków ( ), Wydawnictwo Gutenberg Print, Warszawa Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa Wróbel A., Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, IG PAN, Prace geograficzne nr 48/ Zaleski J., Europa Bałtycka, Pomorski Przegląd Gospodarczy nr 6/ śelazny W., Region w Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni nr 1/ śywczyński M., Historia Powszechna , Warszawa PWN, Abstrakt Region, jak to juŝ zostało podkreślone, trudno jest wyodrębnić w oparciu o jedną tylko cechę czy jedno kryterium. Nie ma takŝe moŝliwości uwzględnienia wszystkich elementów go charakteryzujących, a tym samym odróŝniających od pozostałych obszarów. Przedstawiona w artykule róŝnorodność w definiowaniu regionu i regionalizmu, miała przede wszystkim na celu wskazanie wielostronnego pojmowania oraz ewoluowania znaczenia tych słów, a takŝe szerokiego zainteresowania tą problematyką badawczą. Ta krótka analiza pozwoliła uchwycić główne trendy i uporządkować mnogość wypowiedzi na ten temat. Region, Regionalism, Regionalisation Selected Theoretical Aspects It is difficult to define the region. There is also no possibility of taking account of all the elements which characterize it, thereby distinguishing from other areas. Presented in the article diversity in the definition of region and regionalism was primarily designed to identify the evolving multilateral understanding and meaning of these words, as well as a broad research interest in this issue. This brief analysis has helped to capture the main trends and organize a multitude of speeches on the subject. PhD Joanna Grzela, assistant professor, Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences in Kielce. 27

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Rozdział l. POJĘCIE DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ 1.1. Definicja dyplomacji 1.1.1. Tradycyjne i nowe

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Praca powstała na bazie informacji pochodzących z publikacji

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Narody Zjednoczone - są międzynarodową organizacją o charakterze powszechnym, działąjącą w wielu płaszczyznach i grupująca prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe studia społeczne, kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Prawo 30 h Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII Przedmowa XIII Część 1 TEORIE POLITYCZNE 1. Co to jest polityka? Definiowanie polityki 4 Polityka jako sztuka rządzenia 6 Polityka jako sprawy publiczne 10 Polityka jako kompromis i konsensus 11 Polityka

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny Studia niestacjonarne: Europeistyka Przedmiot: Socjologia 1. Poznanie socjologii w czasie jako dyscypliny naukowej. 2. Przedmiot nauczania socjologii i korelacje z innymi naukami. 3. NajwaŜniejsi przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek...

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek... Spis treści Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce... 17 Od redaktora Dariusz Milczarek... CZĘŚĆ I. IDEA SUBSYDIARNOŚCI Chantal Millon-Delsol Zasada subsydiarności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH A Fundacja Studiów Międzynarodowych Foundation of International Studies NOWA TOŻSAMOŚĆ 3 NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bielenia i Witolda M. Góralskiego

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dr Katarzyna Kokocińska Poznań, dnia 13 września 2012 r. Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Struktury lokalne i regionalne w procesie integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO

ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO Rozdział szósty zawiera analizę inicjatyw w poszczególnych regionach oraz ich schematy. Autorka zaproponuje w nim

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

System. czy. Jacek Czaputowicz. nieład? Bezpieczeństwo. europejskie u progu XXI wieku A WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

System. czy. Jacek Czaputowicz. nieład? Bezpieczeństwo. europejskie u progu XXI wieku A WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN System Jacek Czaputowicz czy nieład? A 336898 Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Spis rzeczy Wprowadzenie 9 Koncepcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA I STOPIEŃ OGÓLNE

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA I STOPIEŃ OGÓLNE PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA I STOPIEŃ OGÓLNE 1. Popyt i czynniki określające popyt 2. Podaż i czynniki określające podaż 3. Rachunek ekonomiczny oraz warunki jego zastosowania

Bardziej szczegółowo

II. Studia stacjonarne

II. Studia stacjonarne II. Studia stacjonarne 2.1. Przedmioty realizowane w roku ak. 2010-11 na studiach stacjonarnych Uwaga: w roku akademickim 2010-11 kaŝdy rok studiów jest realizowany według odrębnego planu studiów. Stąd

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO A AAARIANNA GRETA. Euroregiony. a integracja europejska. Wnioski dla Polski

ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO A AAARIANNA GRETA. Euroregiony. a integracja europejska. Wnioski dla Polski ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO A 368790 AAARIANNA GRETA Euroregiony a integracja europejska Wnioski dla Polski WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO tódź 2003 Spis treści Wstęp 7 CZĘŚĆ I -

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne, I stopnia) Rok akademicki 2013/14 I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych

Spis treści. Wstęp. Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych Spis treści Wstęp Część I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych Rozdział 1 / Marek Pietraś Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych 1. Istota międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. jednostek samorządu terytorialnego... 63

Spis treści. jednostek samorządu terytorialnego... 63 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Osobowość prawna gminy, powiatu i samorzadu województwa jako istota pojęcia jednostki samorządu terytorialnego... 19 1. Samorząd terytorialny

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Europie

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Dni Europejskie na Uniwersytecie Gdańskim, 6 maja 2014 r. Artur Jabłoński (Kaszëbskô Jednota) Europa nie jest homogeniczna. Oprócz państw narodowych,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Ryszard Unia Europejska

Ryszard Unia Europejska A 377214 Ryszard Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2003 Spis treści Wstęp 13 Rozdział I Budowanie unii politycznej państw Wspólnoty Europejskiej:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Technologia informacyjna Język obcy I Język obcy II Język obcy III Język obcy

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI

MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI 2014-2020 Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 24. 01. 2013 Plan prezentacji Miejskie

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Region kojarzy mi się z

Region kojarzy mi się z Region kojarzy mi się z Globalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym formacie (na podstawie słów Stefana Kisielewskiego) Rozwiązanie globalnych problemów? Odsetek imigrantów w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO W SENSIE STATYCZNYM - JAKO STAN BRAKU ZAGROŻEŃ DLA PODMIOTU,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Historia stosunków międzynarodowych Geografia polityczna i ekonomiczna świata Wstęp

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2015, 25 ISSN 2300-3952 Jarosław Utrat-Milecki 1 Uwagi nt. uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o polityce publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy

Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy dr Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM WARSZTATY NT. WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W PLANOWANIU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe L.p. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok Wymiar 1 s 2 s 3 s 4s. 5 s 6 s godzin w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw s.z / s.l Ra ze m Egz. Przedmioty obowiązkowe 1. Filozofia

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych Spis treści Wstęp 1. Ujęcia stosunków międzynarodowych Stosunki międzynarodowe w Ŝyciu codziennym Myślenie teoretyczne Formułowanie odpowiedzi Historia Filozofia Behawioryzm Ujęcia alternatywne Scalanie

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania Red.: Joachim Osiński Wprowadzenie Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku (Joachim Osiński) 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Wprowadzenie do prawa administracyjnego

Prawo administracyjne. Wprowadzenie do prawa administracyjnego Prawo administracyjne Wprowadzenie do prawa administracyjnego ministro, ministrare służyć, wykonywać Stosowany przedrostek ad- wskazuje na celowość działania. Pojęcie Administracja w ujęciu statycznym/organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) 1. Książki Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985. International Liability

Bardziej szczegółowo

Schemat punktowania: Model odpowiedzi: numer zadania Zadanie

Schemat punktowania: Model odpowiedzi: numer zadania Zadanie Model odpowiedzi i schemat oceniania Wiedza o społeczeństwie Arkusz II Zasady oceniania: - za rozwiązanie zadań z arkusza II można uzyskać maksymalnie 50 punktów, za rozwiązanie zadań z materiałami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna Administracja publiczna Administracja multicentryczna Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej rszarf.ips.uw.edu.pl/apub Rok akademicki 2016/2017 Współczesna administracja jako zjawisko

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej

Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej 1. Greckie, chrześcijańskie i rzymskie źródła zjednoczonej Europy. 2. Porównaj projekt Unii Paneuropejskiej Richarda Coudenhove-Kalergiego i Unii

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Publikacja ma na celu przedstawienie współczesnych ważniejszych problemów ekonomiki bezpieczeństwa i wyposażenie Czytelnika

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści Wprowadzenie do socjologii Barbara Szacka Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie Przedsocjologiczna

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Proces integracji europejskiej

1. Proces integracji europejskiej Ekonomia polityczna Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska Konspekt wykładu 9 Ekonomia polityczna integracji europejskiej EP integracji europejskiej wpływ czynników ekonomicznych i politycznych

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe A 357210 Ewa Latoszek, Magdalena Proczek Organizacje międzynarodowe Założenia, cele, działalność Podręcznik akademicki Warszawa 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 15 Wstęp 23 Rozdział I. Organizacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Poziom I Wiadomości II Umiejętności Kategoria A Zapamiętanie wiadomości B Zrozumienie wiadomości C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D Stosowanie

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie...

Spis treści. Przedmowa... 11. Strona internetowa książki... 14. Uwagi na temat statystyk migracyjnych... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie... Spis treści Przedmowa.............................................................. 11 Strona internetowa książki................................................. 14 Uwagi na temat statystyk migracyjnych......................................

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI?

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Zarządzanie Publiczne, vol. 1(13), pp. 82-102 Kraków 2011 Published online February 9, 2012 ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Summary Development of Culture Industry A Chance for Malopolska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA 1 STOPNIA) Tabela odniesień efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA 1 STOPNIA) Tabela odniesień efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA 1 STOPNIA) Tabela odniesień efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K KIERUNKOWE EFEKTY

Bardziej szczegółowo