REGION, REGIONALIZM, REGIONALIZACJA WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGION, REGIONALIZM, REGIONALIZACJA WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z p ieczeństwo Joanna Grzela 1 REGION, REGIONALIZM, REGIONALIZACJA WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE Wstęp Region, regionalizm, to określenia uŝywane w bardzo wielu znaczeniach, to takŝe sztuczna konstrukcja stworzona przez specjalistów w celu porządkowania i klasyfikowania rzeczywistości. Ich zakres znaczeniowy jest róŝny w zaleŝności od wybranej dyscypliny naukowej. Oznacza to, Ŝe w zaleŝności od przyjętych kryteriów, teoretycznie istnieje nieskończona liczba regionów. KaŜdy ze sposobów wyodrębnienia przestrzeni jest jednocześnie uprawniony i zarazem dyskusyjny. Brak jasnego i czytelnego zawęŝenia kryteriów delimitacji moŝe powodować ich błędne interpretowanie. Pojęcie regionalizacji, zaleŝnie od perspektywy badawczej, moŝe objąć bardzo szeroki zakres zagadnień, takŝe ten, wiąŝący się z działaniami w sferze kultury, toŝsamości, rozwoju języka a zatem w sferze wykraczającej poza domenę nauk politycznych. Trudno więc znaleźć wspólne stanowisko dla róŝnych dziedzin nauki. Region opisuje pewną przestrzeń. BliŜsze jednak określenie charakteru tej przestrzeni zasadniczo róŝni poszczególne dziedziny. MoŜemy mówić bowiem o regionie jako przestrzeni geograficznej, kulturowej, gospodarczej czy socjologicznej. Teoria regionu Znalezienie, jednej, uniwersalnej definicji regionu nie jest moŝliwe. RóŜnice historyczne, polityczne i kulturowe, jakie napotykamy przyglądając się poszczególnym krajom Europy i świata, powodują, iŝ termin ten jest wielorako interpretowany. Region jest pojęciem, uŝywanym do zdefiniowania róŝnych obszarów: 1 Dr Joanna Grzela, adiunkt, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 11

2 duŝych i drobnych, jednolitych lub niejednorodnych. Obejmują one (w zaleŝności od przyjętych kryteriów) obszary kuli ziemskiej albo poszczególne kraje. Wraz z rozwojem polityki regionalnej Unii Europejskiej, pojawił się takŝe region jako część kraju, przejmująca kompetencje sprawowania władzy od szczebla centralnego. W nauce o stosunkach międzynarodowych region traktowany jest jako konstrukcja pojęciowa, odzwierciedlająca waŝne cechy badanej rzeczywistości, wyselekcjonowane w zaleŝności od przyjętych celów badawczych. Stąd teŝ istnieje wiele róŝnych aspektów teoretycznych tego pojęcia 2. Określając najogólniej istotę regionu, twierdzi się, iŝ jest to przestrzeń charakteryzująca się cechami, odznaczającymi ją od innych obszarów 3. Jest to część większej całości zdecydowanie się z niej wyodrębniająca. WyróŜnikami mogą być elementy charakterystyczne dla wielu dziedzin, w tym dla geografii, etnografii, gospodarki, polityki, kultury lub cywilizacji. Jest więc w szerokim znaczeniu rozumiany jako wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar, odróŝniający się od terenów przyległych cechami naturalnymi lub nabytymi. Pierwotnie terminu region uŝywano do zdefiniowania zakresu władzy w tym rozumieniu, to mieszkańcy określonego terytorium, podlegający prawu danego władcy. Przestrzeń, zbiorowość, jurysdykcja są składnikami pierwotnymi pojęcia regionu, które przechowały się w wielu językach europejskich 4. Słowo region pochodzi od łacińskiego regio i oznacza ruch w kierunku prostym oraz określoną przestrzeń (prowincja, okręg). Podobnym do regionu jest wyraz rejon, jednakŝe inny jest źródłosłów i znaczenie tego wyrazu, albowiem pochodzi on od francuskiego rayon i oznacza promień, plaster (miodu) 5. W języku polskim istnieje synonim regionu kraina, ale nie nadaje się on do tworzenia pojęć pochodnych, tym bardziej międzynarodowych. 2 Por. T. CzyŜ, Region regionalizacja regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1992.; J. Szczepkowski, Region, regionalizacja, polityka regionalna teoria i praktyka, oczekiwania i doświadczenia, Pomorze Nadwiślańskie, z. 2, Toruń 1992; D. Długosz, Samorząd Terytorialny a Federalizm, Biuletyn nr 2/1996, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996; O. Freeman, Regionalizacja w Europie Zachodniej, Europejska Agencja Wspierania Samorządów Lokalnych, z. 4, Warszawa 1991; M. Maciołek, Region problemy z definicją, nieporozumienia i zagroŝenia, Wspólnota nr 36/78 z Słownik Języka Polskiego, PAN, t. VII, Warszawa 1981, s. 34; por. R.M. Czarny, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych Aspekty polityczno prawne, WSP Kielce 1986, s Region w sanskrycie: rajach (król), rji (królowa) oraz rjati (on rządzi); w języku indoeuropejskim: rg (król plemienny); w łacinie: regio (kierunek, okolica); w języku średnioangielskim: regioun (królestwo), w starofrancuskim: region (obszar, okręg); [w:] W. Morris (red.), The American heritage dictionary of the english, American Heritage Publishing New York, 1975, s.1095; American Heritage Dictionary of the English Language. Boston: Houghton Mifflin Company, 1992; Słownik łacińsko - polski, (red.) M. Plezi, t. IV, Warszawa, 1974, s. 493; por. Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga, t. XIV, Kraków ( ), Wydawnictwo Gutenberg Print, Warszawa 1993, s W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydanie XVI rozszerzone, Wiedza Powszechna Warszawa 1989, s ; por.: R.M. Czarny, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych Aspekty polityczno prawne, op.cit., s

3 Region, jeŝeli nie jest jednostką administracyjną, jest pojęciem całkowicie płynnym 6. MoŜemy mówić o regionach demograficznych, historycznych, socjologicznych, geograficznych, językowych, etnicznych, wyznaniowych, kulturowych, ekonomicznych czy politycznych 7. W znaczeniu politycznym, region to największa jednostka podziału administracyjnego kraju o władzy wybieralnej, podmiotowości prawnej i własnym budŝecie o relatywnie duŝej powierzchni i znacznej liczbie ludności. W strukturze organizacji terytorialnej państwa występuje on jako pośrednie ogniwo zarządzania pomiędzy gminą lub okręgiem (powiatem), a organami administracji centralnej. Charakter i stopień autonomii decyzyjnej władz regionalnych zaleŝy zaś od rozwiązań ustrojowych danego państwa 8. Zdaniem Z. Chojnickiego, na ukształtowanie tak pojętego regionu składają się cztery stadia rozwojowe: krystalizacja przestrzenno-materialna prowadzi do formowania się granic regionu. Etap ten dokonuje się poprzez działanie procesów róŝnicowania i integracji róŝnych systemów wchodzących w skład głównych układów społeczno materialnych i działalności zespołowej. Polega na wiązaniu tych systemów w jedną całość, wyodrębniającą się przestrzennie i funkcjonalnie; rozwój świadomości regionalnej poglądów, przekonań i postaw ludzi wobec regionu jako terenu ich zamieszkania i działalności. To stan świadomości społecznej, wyznaczający toŝsamość regionalną; rozwój instytucjonalny regionu, który dokonuje się w dwóch etapach: 1) wyposaŝenia regionu w instytucje, które przyczyniają się do integracji wewnątrzregionalnej. Są to zarówno instytucje polityczne, ekonomiczne, jak i kulturalne; 2) instytucjonalizacji regionu jako jednostki podziału terytorialnego kraju, która polega na nadaniu de jure statusu administracyjnego regionowi, określeniu jego funkcji, a zwłaszcza kompetencji w zakresie administracji publicznej i specjalnej oraz wyznaczeniu jego granic terytorialnych, a więc nadaniu mu charakteru regionu administracyjnego; stabilizacja regionu, w której ustala się sytuacja wewnętrzna i pozycja regionu w układzie regionalnym kraju 9. 6 Ciekawej interpretacji pojęcia region dokonał J. Zaleski. Twierdzi on, iŝ region to subiektywny pomysł zrodzony w gabinetach niektórych geografów potrzebny im jako narzędzie badawcze, gdyŝ geografia utraciwszy status jednej, całościowej nauki musi czymś się zająć, [w:] J. Zaleski, Europa Bałtycka, Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 6/2000, s. 30 i n. 7 Por.: A. Wróbel, Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, IG PAN, Prace geograficzne, nr 48/1965; K. Dziewoński, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, nr 1/1967, s ; R. Domański, Geografia ekonomiczna, PWN Warszawa Poznań 1982; Z. Chojnicki, Region w ujęciu geograficzno systemowym [w:] T. CzyŜ (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, UAM Poznań 1996, G. Gorzelak, Podstawowe pojęcia polityki regionalnej [w:] Podstawy polityki regionalnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 1999, s ; Z. Silski, Elementy ekonomiki regionalnej, Politechnika Koszalińska, Koszalin J. Węc, Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni, 1994, nr 2, s Ibidem, por. Z. Chojnicki, The region in a perspective of change. Regional and Local Studies. University of Warsaw, 1993, s

4 WaŜnym kryterium wyselekcjonowania regionu, który nie jest ani wymyślonym tworem naukowców, ani jednostką polityczną o określonej autonomii, ale realnym bytem, stale obecnym w świadomości i codziennym Ŝyciu mieszkańców, jest poczucie toŝsamości terytorialnej obywateli. Tak pojęty obszar określany jest mianem regionu socjologicznego, czyli terenu, którego mieszkańcy mają poczucie toŝsamości, na tyle silnie wykształcone, Ŝe jest ono podkreślane w codziennym działaniu. Jego istotą jest więc z jednej strony poczucie więzi z grupą, a z drugiej mniejszy lub większy dystans w stosunku do innych środowisk 10. Zdaniem A. Kwileckiego, w sensie socjologicznym region stanowi synonim regionalnej zbiorowości, czyli społeczności ludzkiej, stanowiącej jeden z typów społeczności terytorialnej. Istotą tej społeczności jest złączenie jej mniej lub bardziej rozwiniętym poczuciem odrębności i więzią opartą na emocjonalnym stosunku do zamieszkiwanego terytorium 11. MoŜemy takŝe mówić o regionie etnicznym. Czynnikami kształtującymi tak nazwany obszar są podobieństwa lingwistyczne i kulturowe. Region jest obszarem względnie jednolitym. W jego ramach prowadzona jest stosowna do potrzeb i uwzględniająca jego specyfikę polityka społeczna, gospodarcza i kulturalna. Instytucje terytorialne, które nim zarządzają, winny w związku z tym, charakteryzować się duŝą niezaleŝnością od państwa. Nie bez znaczenia jest tu poczucie odrębności kulturowej społeczności zamieszkującej dany teren. Regionem jest zatem homogeniczna jednostka terytorialna, stanowiąca część większej całości terytorialnej, zamieszkała przez społeczność wykazującą skłonność do integracji wokół wspólnych wartości etnicznych i kulturowych. Prowadzi ona do wykształcenia się świadomości regionalnej, która z kolei moŝe stanowić podstawę do dąŝeń autonomicznych. Zbiorowość jakiegoś obszaru, charakteryzująca się pewną specyficzną kulturą, moŝe odczuwać zagroŝenie ze strony państwa, na którego terytorium się znajduje. Obroną przed unifikacją i asymilacją jest wówczas podejmowanie działań na rzecz utrwalenia swojej toŝsamości 12. W opinii J. Labasse, nieco innym typem regionów, są tzw. regiony reliktowe (archiwalne). Ich osobliwości wynikają ze szczególnej przeszłości. Często jest ona na tyle odległa w czasie, Ŝe jej ślady pozostały jedynie w zabytkach kultury materialnej i nazwie dającego się zidentyfikować obszaru, zaświadczając o jego niegdysiejszej odrębności. Przykładami takich regionów są Burgundia kraina historyczna i region administracyjny w środkowej Francji, na północnych krańcach Masywu Centralnego, w granicach departamentów: Côte-d Or, Nièvre, Saône-et- Loire i Yonne, potęŝne księstwo juŝ wtedy, kiedy Francja dopiero powstawała; Andaluzja kraina historyczna i region autonomiczny w południowej Hiszpanii, czy Mazowsze i Śląsk w Polsce. Obszary te, o bogatej i burzliwej historii, zostały 10 Por.: G. Michałowska, ToŜsamość kulturowa w stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe, t. 14, 1991, s. 113; por. H. Skorowski, Europa Regionu, Wyd. Fund. ATK, Warszawa 1998/ A. Kwilecki, Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/ Por.: B. Jałowiecki, Kwestia regionalna, Wspólnota,

5 wchłonięte przez potęŝniejsze organizmy państwowe, a ich mieszkańcy utracili poczucie toŝsamości. Niektóre regiony, które zachowały swoją odrębność polityczną w okresie kształtowania się państw narodowych, do dziś dysponują duŝą autonomicznością w ramach państw federalnych i regionalnych. Taki status ma Bawaria kraj związkowy w południowej części Niemiec czy Toskania kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech 13. W płaszczyźnie społecznej granice regionu wiąŝą się z odmiennością etniczną, językową, kulturalną i historyczną mieszkańców jego terytorium. W płaszczyźnie politycznej wyznacznikiem jest zasięg legitymizowanej władzy. W płaszczyźnie ekonomicznej wyznaczone są one stopniem i charakterem rozwoju gospodarczego, zaawansowaniem procesów urbanizacji, a takŝe miejscem zajmowanym w siatce powiązań komunikacyjnych z innymi obszarami kraju, itp. Nakładają się one często na fizyczno-geograficzne granice regionu. Nieostrość pojęcia region dostrzegamy takŝe w jego interpretacji w stosunkach międzynarodowych. Ogólnie, mianem regionu określa się tu pojęcie uŝywane dla zdefiniowania grupy państw, stanowiących swego rodzaju całość, wyodrębnioną na podstawie określonego kryterium, np. geograficznego, ekonomicznego, politycznego. Termin ten, jako podstawa rozwijania współpracy regionalnej i tworzenia organizacji regionalnych, jest jednak w literaturze przedmiotu róŝnie interpretowany 14. W stosunkach międzynarodowych występują pojęcia: region geograficzny, region polityczny, region bezpieczeństwa i ekonomiczny. Kryterium delimitacji (wyodrębnienia) regionu geograficznego jest bliskość połoŝenia stanowiących go składników i grupa charakterystycznych cech. Jak pisze J. S. Nye, region, to pojęcie niejasne i szeroko interpretowane. Jego zdefiniowanie zajęło uczestnikom Konferencji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku, wiele godzin. Nye twierdzi, iŝ region w znaczeniu międzynarodowym to: ograniczona liczba państw, połączonych geograficzną bliskością i pewnym stopniem wzajemnej współzaleŝności. Kryteriami głównymi jest poziom i zakres wymiany, formalna organizacja i polityczna współzaleŝność 15. T. Łoś Nowak natomiast, regionem międzynarodowym, określa obszary państw współpracujących ze sobą w ścisłym sąsiedztwie lub grupę państw, w której wspólnota dziedzictwa kulturowego, ideałów politycznych, interesów gospodarczych i społecznych tworzy szczególną świadomość społeczną 16. W opinii R. Bierzanka natomiast, bliskość geograficzna moŝe być najwaŝniejszym pojedynczym 13 J. Labasse, L` Europe des regions, Geographes - Flammarion Paris Zob.: L. L'Estrange Fawcett, A. Hurrell, Regionalism in world politics, Oxford University Press, 1995; B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel, Globalism and the new regionalism, Palgrave Macmillan J.S. Nye, International Regionalism: Readings, Boston Little, Brown & Co., 1968, s. 6-7.; ( ). 16 T. Łoś Nowak, Euroregion jako czynnik kreujący toŝsamość europejską. Przesłanki, moŝliwości, zagroŝenia [w:] W. Malendowski, M. Szczepaniak, Euroregiony, mosty do Europy bez granic, Elipsa, Warszawa 2000, s. 34 i n. 15

6 czynnikiem regionu, ale uzasadnieniem jego jest nie tyle bliskość, ile językowe, kulturowe, gospodarcze, obronne i inne więzi, które łączą narody danego regionu 17. Interpretację regionu w stosunkach międzynarodowych odnajdujemy równieŝ w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Wynika z niej, iŝ region to obszar odróŝniający się od przyległych obszarów pewną cechą lub zbiorem cech; jest to jedno z waŝnych pojęć geografii, stosowane dla generalizacji zróŝnicowania powierzchni ziemi i jej podziału; w geografii region nie ma jednolitego zakresu pojęciowego, stąd szerokie stosowanie tego terminu. Według innego ujęcia termin region stosuje się na oznaczenie obszarów odróŝniających się od przyległych obszarów cechami określonymi przez przyjęte kryteria delimitacji, które odnosić się mogą do róŝnych zjawisk, których sformułowanie zaleŝy od konkretnych celów badawczych bądź praktycznych (...). Region fizyczno-geograficzny kompleks przyrodniczy, wyróŝniony dzięki cechom, które wynikają z połoŝenia, historii rozwoju oraz współczesnych procesów zmian środowiska geograficznego 18. Natomiast The American College Dictionary definiuje region jako homogeniczną część powierzchni Ziemi o nieokreślonym obszarze lub obszar bez względu na granicę czy powierzchnię 19. Interpretacji terminu region dokonała takŝe Rada Europy 20. RóŜnorodność podziałów regionalnych na Starym Kontynencie jest bardzo duŝa, stąd teŝ Rada Europy zdecydowała się podać prostą definicję regionu, a mianowicie, iŝ jest to: szczebel poniŝej państwa. Trudno bowiem znaleźć wspólny mianownik, który mógłby stanowić punkt odniesienia dla wyodrębnienia regionów w Europie, zidentyfikowanie zaś ich wymiaru polityczno-prawnego winno być sprawą poszczególnych państw 21. Próbą ujednolicenia pojęcia region stały się wreszcie prace związane z uchwaleniem przez członków Rady Europy, Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego. Zdaniem M. Kuleszy, eksperci Rady w trakcie studiów nad tym dokumentem, przyjęli trzy kryteria wyodrębnienia regionu. Po pierwsze regionem jest obszar, w którym występuje władza polityczna pochodząca z wyborów. Po drugie jest to jednostka terytorialna najwyŝszego stopnia w systemie terytorialnej organizacji państwa. Trzecie kryterium stanowi, iŝ przedmiotem funkcjonowania regionu są zawsze sprawy interesu ogólnego (w przeciwieństwie do samorządu lokalnego, gdzie przedmiotem zainteresowania władzy politycznej jest 17 W związku z tym wyróŝnia on sześć regionów: Europę, Azję, Oceanię, Afrykę, Bliski Wschód i Amerykę [w:] R. Bierzanek, Współczesne stosunki międzynarodowe, PIW Warszawa 1980, s Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1966, t. IX, s L. Barnhart (ed.), The American College Dictionary, Appleton Century Crofts New York 1956, s.1020, ( ). 20 Nieco szerzej pojęcie to zdefiniowało Zgromadzenie Regionów Europy, zob.: Regionalism across Europe, Report September 2006, [w:] /Regional_Democracy/AER_Regionalism_Report/GB-RR_Introduction_and_key_findings.pdf ( ). 21 I. Pietrzyk, Regionalizacja w krajach Unii Europejskiej [w:] Z. Mikołajewicz, Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, PTE Opole 1995, s ; J. Labasse, L` Europe des regions, op.cit., s

7 interes lokalny). Idąc tym torem myślenia naleŝy wskazać na cztery główne cechy wykształconego regionu: wspólnota interesów gospodarczych, reprezentacja pochodząca z wyboru, więź społeczna oparta na poczuciu wspólnej toŝsamości, bezpośrednie podporządkowanie szczeblowi centralnemu 22. Ustawodawca przyjął tu zatem polityczną definicję regionu. Region, to takŝe sztuczna konstrukcja pojęciowa stworzona przez Unię Europejską dla celów statystycznych. Od 1988 roku w krajach UE, obowiązuje jednolita struktura jednostek terytorialnych określana jako nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics NUTS). Klasyfikacja NUTS słuŝy kształtowaniu regionalnych polityk krajów Unii i jest niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów pod kątem oceny zróŝnicowań regionalnych i opracowywania programów rozwoju regionalnego. Region dla UE ma znaczenie statystyczne, słuŝące rozdysponowaniu środków pomocowych w ramach wyrównywania poziomów Ŝycia w poszczególnych obszarach. Polityka regionalna odbywa się na poziomie regionów o powierzchni około 13,5 tys. km 2 i od ośmiuset tysięcy do trzech milionów mieszkańców (poziom NUTS 2) 23. Regiony występujące w poszczególnych państwach Unii Europejskiej wciąŝ jednak mają zróŝnicowany status prawny M. Kulesza, Zasada subsydiarności jako klucz do reform ustroju administracyjnego państw Europy Środkowej i Wschodniej (na przykładzie Polski) [w:] D. Milczarek, Subsydiarność, Warszawa 1998, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s S. Łodziński, Polityka regionalna w Unii Europejskiej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Warszawa 1999, s. 1-2, I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN Warszawa Dziś do Unii Europejskiej naleŝy kilkaset regionów. Są one róŝnorodne pod względem kulturowym i ekonomicznym, o odmiennych tradycjach i historii. Wchodzą do UE niemieckie landy i austriackie Bundesländer, belgijskie i hiszpańskie wspólnoty, szwedzkie, fińskie i holenderskie prowincje, irlandzkie i brytyjskie hrabstwa, luksemburskie okręgi, duńskie gminy okręgów, francuskie, włoskie, greckie czy belgijskie regiony, a takŝe portugalskie regionalne komisje koordynacyjne. ZróŜnicowana jest takŝe przeciętna powierzchnia regionów od 860 km 2 w Luksemburgu, 2-3 tys. km 2 w Irlandii i Danii, Wielkiej Brytanii, do największych, blisko 30 tys. przeciętnych obszarów regionów Hiszpanii i Finlandii, czy Francji i Niemiec. W opinii M. Radwana - Rohresnchefa moŝna je podzielić na: państwa federalne, quasi federalne i regionalne: chodzi o państwa, w których istnieją regiony sprawujące władzę ustawodawczą (Niemcy, Belgia, Hiszpania, Włochy); państwa regionalne: do tej grupy zalicza się Francja wraz z jej dwudziestoma sześcioma regionami samorządowymi; państwa unitarne: tu najwyŝszą jednostką terytorialną jest niewielka samorządowa jednostka szczebla ponadgminnego, a podział na regiony jest wykorzystywany tylko do pewnych specjalnych potrzeb (Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Portugalia), szerzej: M. Radwan Rohresnchef, Zasada subsydiarności w polityce regionalnej Wspólnoty Europejskiej [w:] D. Milczarek, Subsydiarność, op.cit., s W. śelazny wymienia, za ich twórcą - J. Labasse, jeszcze dwa typy regionów, równieŝ istniejących w UE. Są to: region formalny, czyli taki, który jest administracyjną częścią składową państwa i który nie implikuje zagadnień politycznych, są to po prostu nowego typu jednostki administracyjne państwa, takie jak regiony we Francji czy w Polsce województwa; region integralny, czyli taki, który implikuje dodatkowo problematykę polityczno toŝsamościową róŝnej natury, najczęściej etnicznej: Korsyka, Katalonia, Bretania, Walia, historyczno etnicznej: Szkocja, Bawaria, Śląsk czy historycznej, w której akcentuje się historyczną odmienność rozwoju gospodarczego regionu czy inną historyczną tradycję polityczną: 17

8 Pojęcie regionalizmu Z definicją regionu nierozerwalnie łączy się pojęcie regionalizmu. Nie jest ono precyzyjne i jednoznaczne, nie jest jednak pojęciem abstrakcyjnym i za kaŝdym razem przedstawia konkretny aspekt rzeczywistości. Jego plastyczność znaczeniowa pozwala z jednej strony na dowolne wykorzystywanie, a z drugiej przyczynia się do pewnego nieporządku terminologicznego 25. W literaturze regionalizm jest tłumaczony m.in. jako wszelkie formy zrzeszania się ograniczonej liczby państw, bez względu na to, czy zrzeszenie rozwinęło się na podstawach ściśle geograficznych, czy teŝ na podstawie wspólnych cech językowych, kulturalnych, tradycyjnych, ideologicznych i innych, które zmuszają do powiązania narodów ze sobą 26. Pojęcie to w stosunkach międzynarodowych jest interpretowane jako ruch zmierzający do organizowania władzy politycznej w obrębie naturalnych regionów, albo jako ruch w kierunku budowy wspólnot regionalnych i subregionalnych, których członkowie są złączeni historycznymi więzami, wynikającymi z przynaleŝności do mniejszych grup powiązanych wspólną przestrzenią geograficzną 27. E. Osmańczyk regionalizmem nazywa...współpracę międzynarodową państw określonego regionu, związanych wspólnotą interesów 28. Państwa bowiem są, w jego przekonaniu, głównymi podmiotami tego zjawiska. DąŜą do maksymalnego zaspokojenia swoich potrzeb i interesów związanych z bezpieczeństwem, rozwojem, suwerennością, prestiŝem. E. Smith i M. Russet twierdzą zaś, Ŝe regionalizm, to doktryna, koncepcja, lub teoria, w myśl której cele międzynarodowej współpracy mogą być lepiej osiągnięte przez organizacje, skupiające państwa, połoŝone na terenach mniejszych niŝ obszar świata 29. Lombardia (czy szerzej Padania), Wielkopolska czy Galicja, W. śelazny, Modele integracji europejskiej: nawigacja między Europą państw a Europą regionów, w: P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa, Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, s. 36; por. W. śelazny, Region w Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni nr 1/ Po raz pierwszy uŝycie słowa regionalizm przypisuje się Leonowi de Berluc Perussis w 1874 r,. Upowszechniło się ono ok r. Zamieszanie pojęciowe dotyczy np. rozróŝnienia terminów regionalizacja i decentralizacja. Precyzyjne określenie odmienności prowadzi do wniosku, iŝ regionalizacja oznacza podział władzy, natomiast decentralizacja delegowanie władzy. Wynikiem decentralizacji, stanowiącej sposób zorganizowania władzy wykonawczej, jest nowa organizacja wewnętrzna państwa jednolitego, natomiast w wypadku regionalizacji, która dotyczy takŝe władzy legislacyjnej, chodzi o sposób zorganizowania autonomii jednostek składowych państwa złoŝonego, szerzej: I. Pietrzyk, Regionalizacja w krajach Unii Europejskiej [w:] Z. Mikołajewicz, Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, op.cit,. s E. HaliŜak, Funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych [w:] Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, pod. red. J. Kukułki, PAN Warszawa 1988, s. 130 i n, por.: J.W. Burton, Peace Theory, Knopf New York, 1962, s R. Bierzanek, Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa 1977; E. HaliŜak, Regionalizm morski, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa, nr 16/1992; G. Bernatowicz, Nowy europejski regionalizm, Sprawy Międzynarodowe, 1994 nr E. Osmańczyk, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, PWN, Warszawa 1974, s E. Smith, Regionalism within the United Nations, Evantson 1951, s

9 Na niebagatelny aspekt regionalizmu wskazuje E. HaliŜak. W jego opinii zjawisko to moŝna traktować jako sposób realizacji polityki zagranicznej państwa w danym regionie geograficznym. Instrumentalizm podejścia regionalnego polega w tym przypadku na tym, iŝ jest ono podporządkowane nadrzędnym celom polityki zagranicznej, pojmowanej przez pryzmat interesu narodowego i racji stanu. Stąd teŝ od potencjału i odgrywanej przez państwa roli w stosunkach międzynarodowych zaleŝy forma i zakres przejawiania się regionalizmu w polityce zagranicznej 30. Regionalizm, to zjawisko, które wynika z istoty regionu, a jego cechą jest dynamiczność funkcjonowania. Oznacza zainteresowanie pewną odrębnością i dąŝenie do jej zachowania, implikuje spójność wewnętrzną. PodłoŜem dla kształtowania regionalizmu jest, z jednej strony czynnik geograficzny, z drugiej zaś, takie czynniki integrujące, jak: toŝsamość lub zbieŝność załoŝeń i celów politycznych czy ideologicznych, tradycji historycznych, więzi gospodarczych, społecznych, kulturowych, językowych, religijnych, z dostrzegalną w praktyce międzynarodowej pewną przewagą czynnika politycznego. E. HaliŜak wyodrębnia cztery podstawowe funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych, jako uŝytecznego instrumentu w zaspokajaniu potrzeb i interesów ich uczestników: integrującą (w jego ramach powstaje wspólnota interesów i celów do zrealizowania); porządkującą (regulacja i utrzymywanie równowagi oraz zapewnianie toŝsamości poprzez istnienie regionalnych instytucji, norm i struktur działania); przymuszającą (nakłanianie państw uczestników do określonych zachowań. Funkcja ta kłóci się z suwerennością państw, co w efekcie prowadzi do wielu konfliktów); dynamizującą uczestników systemu regionalnego (dzięki niej system regionalny występuje jako uczestnik stosunków międzynarodowych, jest źródłem nowych powiązań i instytucji powstających w jego obszarze) 31. Najbardziej zaawansowaną formą regionalizmu jest powoływanie do Ŝycia ponadnarodowych struktur organizacyjnych, przejmujących kompetencje od suwerennych państw czyli federalizm. W państwach federalnych regiony mają szerokie kompetencje w niektórych przypadkach zachowują się jak prawnomiędzynarodowe podmioty (np. regiony belgijskie, czy niemieckie), mające na przykład prawo do zawierania umów międzynarodowych, a w konsekwencji bycia członkiem organizacji międzynarodowych 32. Na razie jednak proces ten przebiega powoli albowiem państwa szczególnie starannie dbają o zachowanie atrybutów nie- 30 Szerzej: E. HaliŜak, Regionalizm w polityce zagranicznej USA [w:] Historia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa na 65- lecie Profesora Józefa Kukułki, UW ISM Warszawa 1994, s.55, a takŝe E. HaliŜak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] E. HaliŜak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, funkcjonowanie. Podręcznik akademicki, UW Warszawa 1996, s ; E. HaliŜak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] E. HaliŜak, R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, op.cit., s ; E. Hali- Ŝak, Kategoria regionalizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe 1982, T E. HaliŜak, Funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych [w:] J. Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, PAN, Warszawa A.L. Griffiths (red.), Handbook of Federal Countries, McGill-Queen s University Press, Montreal 2005, s

10 zaleŝności. Dziś przykładem kraju, kroczącego w tym kierunku jest Hiszpania, w której poszczególne regiony domagają się zwiększenia zakresu autonomii. Rozwój regionalizmu w stosunkach międzynarodowych jest wyrazem przekonania, iŝ państwo samodzielnie nie jest w stanie zaspokoić swych potrzeb i interesów. Nie jest to równieŝ moŝliwe ze względu na róŝnice dzielące państwa, oraz przez rozwój globalizmu. Łatwiej bowiem osiągnąć porozumienie w ramach regionu, gdzie liczba uczestników jest mniejsza, a problemy trafniej nazwane. W tym ujęciu regionalizm moŝna traktować jako przeciwieństwo globalizmu, czyli rozwijanie takiej formy współpracy, której celem jest niwelowanie skutków globalizacji w stosunkach międzynarodowych. Dynamika powstawania regionalnych porozumień po zakończeniu II wojny światowej, zdaje się tę tezę potwierdzać. W tym sensie regionalizm moŝe być traktowany jako proces skuteczniejszej (dzięki mniejszej liczbie stron) realizacji problemów globalnych na gruncie regionalnym. Stąd teŝ mianem regionalizmu moŝna określać wszelkiego rodzaju formy współpracy międzynarodowej w postaci umów, związków i sojuszy państw poło- Ŝonych blisko siebie. Regionalizm, umoŝliwiając bardziej efektywne rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i politycznych, zapewnia w duŝym stopniu bezpieczeństwo, gdyŝ eliminuje spory i napięcia w jego obszarze. Regionalizm moŝe być takŝe rozumiany jako ruch społeczno-kulturalny 33, powstający w ramach jakiegoś narodu (państwa), który pragnie w tych ramach pozostać (region etniczny) 34. Istotę tak pojętego zjawiska zapisano w Karcie Regionalizmu Polskiego, uchwalonej na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w 1994 we Wrocławiu: KaŜdy człowiek w róŝnych stopniu i na róŝne sposoby uczestniczy w Ŝyciu społeczności lokalnej, regionu, kraju, a niekiedy Europy czy świata. Ruch regionalistyczny i samorządowy uaktywnia wszystkie środowiska i wyzwala społecznikowską inicjatywę. Twórcze siły intelektualne, kompetencje i zaangaŝowanie skupionych w nim ludzi przyczyniają się do budowy społeczeń- 33 Kolebką regionalizmu była dziewiętnastowieczna Francja. Stał się on wówczas manifestacją oporu wobec utrwalonej dominacji ParyŜa i kulturowego centralizmu. Pierwszym teoretykiem zagadnień regionalnych był Frederic Le Play, kontynuował jego prace Vidal de la Blanche oraz Henri de Tourville. Szerzej: H. Kubiak, Region i regionalizm. Próba analizy typologicznej, Przegląd Polonijny, 1994, nr 1 (71), s. 29, J. Damrosz Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Instytut Kultury Warszawa 1987, s Jego celem jest obrona i rozwój kultury lokalnej. W taki sposób moŝe się wyraŝać protest przeciwko kulturze masowej. Ten nurt regionalizmu, kultywując swoją odrębność, podkreśla dumę z własnych wartości społecznych, które przeciwstawia innym regionom tego samego narodu, szerzej: J. Damrosz, Region i regionalizm..., op.cit., s. 81; J. Damrosz, Regionalizm u progu XXI wieku [w:] Regionalizm polski u progu XXI wieku, Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław IX 1994, s ; podobnie rzecz ujmuje E. Osmańczyk. Dla niego regionalizm to ruch społeczny zapoczątkowany w XIX wieku, dąŝący do odrodzenia odrębności kulturalnych określonego regionu kraju [w:] E. Osmańczyk, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, op.cit.; por.: Słownik Języka Polskiego, PAN, t. VII, Warszawa 1981, s

11 stwa obywatelskiego, upodmiotowionego, zdolnego kreować nowe oblicze regionów i kraju 35. G. Gorzelak definiuje regionalizm jako zjawisko poszukiwania przez zbiorowość terytorialną, wewnątrz większego systemu państwowego, własnej toŝsamości, przy czym moŝe być ona warunkowana zjawiskami etnicznymi, religijnymi lub kulturalnymi 36. Ruchy regionalne są formą projekcji interesów grupowych w ramach społeczeństwa obywatelskiego, dąŝą do decentralizacji państwa i wzrostu roli samorządu terytorialnego. Państwo ma tylko wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Regionalizm pojmowany w ten sposób, to wyobraŝenie podmiotowej społeczności terytorialnej w pełni korzystającej z prawa do samostanowienia i samorządu. Występuje przeciw tradycyjnie pojętemu państwu, opowiada się natomiast za integracją ponadpaństwową. Ideą jest świat współpracujących ze sobą regionów, które działają w strukturach regionalnych, albowiem same nie są w stanie rozwiązać złoŝonych i waŝnych dla nich problemów 37. Na inny aspekt tego pojęcia zwraca uwagę M. Bankowicz. Podaje on, iŝ regionalizm to tendencja polityczna polegająca na przekazywaniu przez państwo kompetencji jednostkom terytorialnym. Niekiedy unitarne państwo, dąŝąc do decentralizacji, przyznaje regionom uprawnienia ustawodawcze i finansowe (proces ten ma szczególne znaczenie w państwach wielonarodowych). Mają one wówczas własne statuty swoiste małe konstytucje i większą swobodę podejmowania decyzji (Włochy, Hiszpania). Regionalizacja czyli kształtowanie się regionu Cechą szczególną zaprezentowanych wcześniej określeń jest istnienie wewnętrznych powiązań. Jednak koniecznym jest takŝe udowodnienie występowania zewnętrznych przesłanek, które przesądzają o istnieniu regionu. Proces wyodrębniania regionów na podstawie określonych kryteriów oraz politykę regionalną prowadzoną w ramach danego ugrupowania, często określa się mianem regionalizacji. Sprowadza się ona do: eliminowania barier utrudniających współpracę w regionie; kreacji podstaw prawnych dla wzajemnych akcji i interakcji; przyjmowania umów o charakterze regionalnym; tworzenia organizacji międzynarodowych o charakterze regionalnym. Państwa w relacjach z innymi państwami występują w ugrupowaniach politycznych. W róŝnych okresach historii pojawiały się liczne powiązania pomiędzy krajami, oparte na: wspólnej religii (państwa Islamu, chrześcijańskie), wspólnym języku i tradycjach (państwa staroŝytnej Grecji), wspólnej polityce (Święte Przymierze). W stosunkach międzynarodowych długą tradycję, jak podaje E. HaliŜak, ma regionalizm w sferze bezpieczeństwa. Jego pierwowzorów naleŝy dopatry- 35 A.J. Omelaniuk, Ruch regionalny wobec wyzwań przyszłości [w:] A.J. Omelaniuk (red.), Integracja europejska a ruch regionalny w Polsce, Silesia Wrocław Ciechanów, 1998, s G. Gorzelak, Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym?, UW EIRRiL, Warszawa 1993, s S. Parzymies, Europa regionów, Sprawy Międzynarodowe, nr 3/1994, s

12 wać się w pierwszych porozumieniach wojskowych 38. W latach międzywojennych i po 1945 roku, ten rodzaj regionalizmu traktowany był jako gwarancja bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego. Konsekwencje II wojny światowej udowodniły, Ŝe swą zbiorową toŝsamość państwa europejskie mogą uratować tylko poprzez politykę współpracy, związaną z budowaniem systemu zbiorowego bezpieczeństwa. Tak powstałe formy regionalizmu inspirowane były z zewnątrz, jako wyraz mocarstwowej polityki Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, nie uwzględniały zaś lokalnych potrzeb i uwarunkowań. W praktyce tak pojęty regionalizm miał zapobiegać konfliktom, powstrzymywać je, eliminować oraz rozwiązywać 39. Miał on przy tym do spełnienia trzy zasadnicze funkcje: utrzymać bezpieczeństwo wewnętrzne państw, bezpieczeństwo państw regionu i bezpieczeństwo związane z działalnością państw spoza regionu. Do tych porozumień, powstałych po II wojnie, zaliczyć moŝemy NATO, SEATO, CENTO, ANZUS, Układ Warszawski. Stworzenie w regionie systemu zbiorowego bezpieczeństwa, dawało przy tym warunki do współpracy w innych dziedzinach, takich jak np. gospodarka, kultura, ochrona środowiska. W historii nowoŝytnej za pierwsze zastosowanie podejścia regionalnego, fundamentem którego było bezpieczeństwo, moŝna uznać doktrynę Jamesa Monroe, prezydenta USA, ogłoszoną w grudniu 1823 r. Ujmowana ona była w skróconej wersji jako Ameryka dla Amerykanów 40. W Europie Zachodniej na znaczenie róŝnic regionalnych i potrzebę prowadzenia polityki regionalnej, po raz pierwszy zwrócono uwagę w latach trzydziestych naszego stulecia, w okresie Wielkiego Kryzysu. Zaczęto wówczas zdawać sobie sprawę, Ŝe duŝe dysproporcje w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami mogą zagraŝać stabilności politycznej państwa. W okresie I wojny światowej znaczny rozgłos zdobył, lansowany przez F. Naumanna publicystę i działacza niemieckiego, pomysł Mitteleuropy jako regionu środkowo europejskiego, obejmującego Niemcy i Austro Węgry, w tym równieŝ ziemie polskie, pozostające pod zaborami 41. Koncepcje regionalnego bezpieczeństwa stanowiły 38 E. HaliŜak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] E. HaliŜak, R. Kuźniar, (red.), Stosunki międzynarodowe, geneza, dynamika..., op.cit., s. 292 i n.; E. HaliŜak, Stosunki międzynarodowe w Regionie Azji i Pacyfiku, op.cit., s Szerzej: R. Bierzanek, Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, PISM Warszawa Wynikało z niej, iŝ region Ameryki Środkowej i Południowej jest wyłączną domeną polityki zagranicznej USA, a nie mocarstw europejskich. D. Perkins, A History of the Monroe Doctrin, Little Brown Boston 1963, V. M. Chvostov (red.), Historia Dyplomacji (do 1871), t. 1 3, KiW Warszawa G.F. Tucker, The Monroe doctrine: a concise history of its origin and growth, G.B Reed Boston 1885; t.1, s , L. Bazylow, Historia Powszechna , Warszawa 1981, s ; L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2000, s ; M. śywczyński, Historia Powszechna , Warszawa PWN, Szerzej: F. Naumann, Mitteleuropa, Georg Reimer Berlin 1915, J. Pajewski, Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Instytut Zachodni Poznań 1959, H.C. Meyer, Mitteleuropa in German Thought and Actions , The Hague Nijhoff 1955; B. Barbier, Mitteleuropa. Definicja geograficzna, Przegląd Geograficzny, nr 3 4/

13 przedmiot oŝywionych dyskusji na forum Ligi Narodów 42. Liga stała się próbą stworzenia światowego systemu bezpieczeństwa i platformy wszechstronnej współpracy między państwami. Po zakończeniu II wojny światowej misję tę powierzono ONZ. Inną formą współpracy jest regionalizm ekonomiczny. Mianem tym definiuje się prowadzoną na preferencyjnych warunkach, gospodarczą kooperację i integrację państw danego obszaru 43. Ma ona na celu ułatwienie swobodnego przepływu towarów i usług oraz koordynację zagranicznej polityki gospodarczej między krajami w tym samym obszarze geograficznym. W praktyce oznacza ona eliminację barier taryfowych i pozataryfowych między gospodarkami danego regionu przy jednoczesnym ich utrzymaniu w stosunkach z krajami spoza jego granic. Tymi przesłankami kierowały się państwa, tworzące Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił niezwykle szybki rozwój tej odmiany regionalizmu. Wyrazem tego była m.in. duŝa aktywność Unii Europejskiej na rzecz jej rozszerzenia albowiem państwa, angaŝując się w regionalne porozumienia ekonomiczne, zwiększają swoją kartę przetargową w negocjacjach handlowych, zarówno wobec krajów danego regionu, jak i spoza niego. Tak pojęty regionalizm jest konieczny dla ustanowienia obszaru o jednolitych warunkach gospodarczych po to, by swobodnie dokonywać przemieszczania towarów, usług i kapitału. Do najwaŝniejszych porozumień na tej płaszczyźnie zaliczyć moŝemy ugrupowania takie jak: NAFTA, MERCOSUR, CEFTA, EFTA, ASEAN, OPEC, SPARTECA. Pamiętać takŝe naleŝy o takich porozumieniach regionalnych jak: Benelux czy Rada Nordycka. Nową formą regionalizmu ekonomicznego, rozwijającą się niezwykle dynamicznie w ostatnim dziesięcioleciu są regiony transgraniczne, które UE zwyczajowo określa mianem euroregionów. Szczególnie korzystne przesłanki dla rozwoju regionalizmu nastąpiły po zakończeniu zimnej wojny, kiedy to zanikł podział na sojuszników i państwa nieprzyjacielskie. PróŜnię po rywalizacji Wschód Zachód zaczęły wypełniać innego typu napięcia np. Północ Południe, chrześcijaństwo islam, demokracja totalitaryzm. W tym czasie zaczęły takŝe powstawać lokalne porozumienia, tworzone na bazie wspólnych trosk i potrzeb państw danego obszaru 44. Równocześnie zaczęła rodzić się współpraca państw Europy Środkowej i Wschodniej z krajami demokracji zachodniej. Zaowocowało to pojawieniem się i rozwojem wielu struktur subregionalnych, takich jak: współpraca adriatycko naddunajska, bałtycka, 42 R. Bierzanek, Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, op.cit.,, s Szerzej: E. HaliŜak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] E. HaliŜak, R. Kuźmiar (red.), Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura... op.cit., s. 300 i n. 44 Jak twierdzi B. Osadnik, po upadku rywalizacji Wschód Zachód, odtajały sprzeczności etniczne, terytorialne i religijne, które przez długie lata poddane były hibernacji. W Europie Środkowo Wschodniej, jedną z dróg prowadzących do wypełnienia próŝni po rozpadzie bloku państw socjalistycznych, stała się współpraca regionalna państw postsocjalistycznych w ramach Grupy Wyszehradzkiej; szerzej:. B. Osadnik, Nowy regionalizm w polskiej polityce zagranicznej (uwagi teoretyczne) [w:] B. Łomiński, M. Stolarczyk (red.), Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji, UŚ Katowice 1998, s

14 czarnomorska. Dotychczasowe pojęcie regionalizmu zostało uzupełnione o zjawisko tzw. nowego europejskiego regionalizmu, które w Europie przejawiło się w powstaniu takich ugrupowań jak: Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Bałtycka, Euroarktyczna Rada Morza Barentsa, Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu CEFTA, czy Trójkąt Weimarski 45. Interpretując znaczenie pojęć region i regionalizm oraz mechanizmy wpływające na ich powstanie, warto podkreślić istotę polityki regionalnej. W Europie po zakończeniu II wojny światowej, stała się ona bowiem stopniowo uznaną i popieraną dziedziną aktywności państw, a pojawiła się wraz z powstaniem Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Początkowo ograniczała się ona do formy prostej redystrybucji środków finansowych na rzecz uboŝszych i zacofanych regionów, przede wszystkim poprzez wspieranie w nich inwestycji infrastrukturalnych. Szybko jednak zauwaŝono, Ŝe działania te nie wystarczają. Odwołano się, więc do instrumentów planistycznych oraz stopniowej regionalizacji państwa. Kraje członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zdecydowały się na włączenie, polityki regionalnej do programu działania organizacji wspólnotowej 46. Region, choć nie był jeszcze wyposaŝony w Ŝadne kompetencje, został zauwaŝony na międzynarodowym forum. Europejska polityka regionalna rozwijała się stopniowo, pod wpływem pogłębiania się procesów integracyjnych i poszerzania się Wspólnoty. Bibliografia: 1. American Heritage Dictionary of the English Language. Boston: Houghton Mifflin Company, Barbier B., Mitteleuropa. Definicja geograficzna, Przegląd Geograficzny, nr 3 4/ Barnhart L., (ed.), The American College Dictionary, Appleton Century Crofts New York Bazylow L., Historia Powszechna , Warszawa Bernatowicz G., Nowy europejski regionalizm, Sprawy Międzynarodowe, 1994, nr Bierzanek R., Współczesne stosunki międzynarodowe, PIW, Warszawa Bierzanek R., Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa Buczkowski P., Bondyra K., Śliwa P., Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań Burton J.W., Peace Theory, Knopf New York, B. Osadnik, Nowy regionalizm w Europie Środkowo Wschodniej. Grupa Wyszehradzka [w:] J. Przewłocki (red.), Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieja i realia, UŚ Katowice 1995, s Por.: B. Jones, M. Keating (red.), The European Union and the regions, Oxford, UK; Clarendon Press, New York: Oxford University Press, 1995; P. Wagstaff (red.), Regionalizm in the European Union, Exeter: Intellect 1999; R. Morgan (red.), Regionalism in European politics, Policy Studies Institute London 1986, U. Braun Moser, EU Regional Policy [w:] S. Flejterski, D. Zarzecki, (red.), III Ogólnopolska Konferencja Region Polska Unia Europejska. Ostatnia runda, Szczecin, 9 grudnia 2002, MBA Uniwersytet Szczeciński 2002, s. 337 i n. 24

15 10. Chojnicki Z., The region in a perspective of change, Regional and Local Studies. University of Warsaw, Chvostov V.M. (red.), Historia Dyplomacji, t. 1 3, Warszawa KiW Czarny R.M., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych Aspekty polityczno prawne, WSP Kielce CzyŜ T., Region regionalizacja regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/ CzyŜ T., (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, UAM Poznań Damrosz J., Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Instytut Kultury Warszawa Długosz D., Samorząd Terytorialny a Federalizm, Biuletyn nr 2/1996 Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Domański R., Geografia ekonomiczna, PWN Warszawa Poznań Dziewoński K., Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny nr 1/ Flejterski S., Zarzecki D., (red.), III Ogólnopolska Konferencja Region Polska Unia Europejska. Ostatnia runda, Szczecin, 9 grudnia 2002, MBA Uniwersytet Szczeciński Freeman O., Regionalizacja w Europie Zachodniej, Europejska Agencja Wspierania Samorządów Lokalnych, z. 4, Warszawa Gorzelak G., Podstawowe pojęcia polityki regionalnej [w:] Podstawy polityki regionalnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym?, UW EIRRiL Warszawa Griffiths A.L. (red.), Handbook of Federal Countries, McGill-Queen s University Press, Montreal HaliŜak E., Regionalizm morski, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa, nr 16/ HaliŜak.E., Kuźniar R., Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, funkcjonowanie. Podręcznik akademicki, UW Warszawa HaliŜak E., Kategoria regionalizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe Hettne B., Inotai A., Sunkel O., Globalism and the new regionalism, Palgrave Macmillan Historia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga Jubileuszowa na 65- lecie Profesora Józefa Kukułki, UW ISM Warszawa Jałowiecki B., Kwestia regionalna, Wspólnota, Jones B., Keating M. (red.), The European Union and the regions, Oxford, UK; Clarendon Press, New York: Oxford University Press, Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydanie XVI rozszerzone, Wiedza Powszechna Warszawa 1989, s Kubiak H., Region i regionalizm. Próba analizy typologicznej, Przegląd Polonijny, 1994, nr 1 (71). 33. Kukułka J., (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, PAN Warszawa Kwilecki A., Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/ Labasse J., L` Europe des regions, Geographes - Flammarion Paris L'Estrange Fawcett L., Hurrell A., Regionalism in world politics, Oxford University Press,

16 37. Łodziński S., Polityka regionalna w Unii Europejskiej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, Warszawa Łomiński B., Stolarczyk M., (red.), Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji, UŚ Katowice Maciołek M., Region problemy z definicją, nieporozumienia i zagroŝenia, Wspólnota nr 36/78 z Malendowski W., Szczepaniak M., Euroregiony, mosty do Europy bez granic, Elipsa, Warszawa Meyer H.C., Mitteleuropa in German Thought and Actions , The Hague Nijhoff Michałowska G., ToŜsamość kulturowa w stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe, t. 14, Mikołajewicz Z., Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, PTE Opole Milczarek D., Subsydiarność, Warszawa 1998, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. 45. Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa Morgan R. (red.), Regionalism in European politics, Policy Studies Institute London Morris W., (red.), The American heritage dictionary of the english, American Heritage Publishing New York, Naumann F., Mitteleuropa, Georg Reimer Berlin Nye J.S., International Regionalism: Readings, Boston Little, Brown & Co.,1968, s Omelaniuk J. (red.), Integracja europejska a ruch regionalny w Polsce, Silesia Wrocław Ciechanów, Osmańczyk E., Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, PWN Warszawa Pajewski J., Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Instytut Zachodni Poznań Parzymies S., Europa regionów, Sprawy Międzynarodowe, nr 3/ Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN Warszawa Perkins D., A History of the Monroe Doctrin, Little Brown Boston Przewłocki J., (red.), Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieja i realia, UŚ Katowice Regionalizm polski u progu XXI wieku, Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław IX Regionalism across Europe, Report September 2006, w: /user_upload/mainissues/regional_democracy/aer_regionalism_report/gb- RR_Introduction_and_key_findings.pdf 59. Silski Z., Elementy ekonomiki regionalnej, Politechnika Koszalińska, Koszalin Skorowski H., Europa Regionu, Wyd. Fund. ATK, Warszawa 1998/ Słownik Języka Polskiego, PAN, t. VII, Warszawa Słownik łacińsko - polski, (red.) M. Plezi, t. IV, Warszawa, Smith E., Regionalism within the United Nations, Evantson Szczepkowski J., Region, regionalizacja, polityka regionalna teoria i praktyka, oczekiwania i doświadczenia, Pomorze Nadwiślańskie z. 2, Toruń

17 65. Tucker G.F., The Monroe doctrine: a concise history of its origin and growth, G.B Reed Boston Wagstaff P. (red.), Regionalizm in the European Union, Exeter: Intellect Węc J., Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni, 1994, nr Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga, t. XIV, Kraków ( ), Wydawnictwo Gutenberg Print, Warszawa Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa Wróbel A., Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, IG PAN, Prace geograficzne nr 48/ Zaleski J., Europa Bałtycka, Pomorski Przegląd Gospodarczy nr 6/ śelazny W., Region w Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni nr 1/ śywczyński M., Historia Powszechna , Warszawa PWN, Abstrakt Region, jak to juŝ zostało podkreślone, trudno jest wyodrębnić w oparciu o jedną tylko cechę czy jedno kryterium. Nie ma takŝe moŝliwości uwzględnienia wszystkich elementów go charakteryzujących, a tym samym odróŝniających od pozostałych obszarów. Przedstawiona w artykule róŝnorodność w definiowaniu regionu i regionalizmu, miała przede wszystkim na celu wskazanie wielostronnego pojmowania oraz ewoluowania znaczenia tych słów, a takŝe szerokiego zainteresowania tą problematyką badawczą. Ta krótka analiza pozwoliła uchwycić główne trendy i uporządkować mnogość wypowiedzi na ten temat. Region, Regionalism, Regionalisation Selected Theoretical Aspects It is difficult to define the region. There is also no possibility of taking account of all the elements which characterize it, thereby distinguishing from other areas. Presented in the article diversity in the definition of region and regionalism was primarily designed to identify the evolving multilateral understanding and meaning of these words, as well as a broad research interest in this issue. This brief analysis has helped to capture the main trends and organize a multitude of speeches on the subject. PhD Joanna Grzela, assistant professor, Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences in Kielce. 27

Regiony i regionalizmy w Gruzji a integralność państwa

Regiony i regionalizmy w Gruzji a integralność państwa Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Krzysztof Dąbrowski nr albumu 186 529 Regiony i regionalizmy w Gruzji a integralność państwa praca magisterska na kierunku Geografia w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GLOBAL GOVERNANCE Koncepcje doświadczenia perspektywy Janusz W. Gołębiowski Nr 291 Warszawa 2008 Recenzent Jerzy Kleer Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej mają

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Waldemar K. JARUSZEWSKI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zarys treści: W pracy podjęto problem kształtowania bezpieczeństwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce i UE źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście

Trzeci sektor w Polsce i UE źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście Trzeci sektor w Polsce i UE źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście implementacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO HISTORIA IDEI

PAŃSTWO HISTORIA IDEI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 10, 2009 PAŃSTWO HISTORIA IDEI Choć wielu wieszczyło mu upadek, państwo jako zjawisko polityczne, społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Sylwia Gawrońska * Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Od setek tysięcy lat rodzaj ludzki wędruje po całym świecie uciekając przed zagroŝeniami bądź

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Streszczenie W artykule Ekonomia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem rozważań zawartych w tym. Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. 10 Trzeci Sektor. Witold Kwaśnicki

Przedmiotem rozważań zawartych w tym. Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. 10 Trzeci Sektor. Witold Kwaśnicki 10 Trzeci Sektor nr 2 - wiosna 2005 Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej Pojęcie ekonomia społeczna (gospodarka społeczna), choć bardzo popularne w ostatnich latach, nie jest jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 1 (1) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze pod redakcją: Mieczysława Morawskiego i Jerzego Tutaja Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Micał. Proces globalizacji we współczesnym świecie

Małgorzata Micał. Proces globalizacji we współczesnym świecie Małgorzata Micał Proces globalizacji we współczesnym świecie Wstęp Historia procesu globalizacji jest równie bogata jak historia stosunków międzynarodowych. Wzmianki o tym zagadnieniu pojawiły się juŝ

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI TOMASZ ZARYCKI KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO", rok XLVIII, nr 2, 2004 s. 45-65. Pojęcie kapitału społecznego zadomowiło się na dobre w polskim dyskursie

Bardziej szczegółowo

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Wybrane zagadnienia Stan prawny - grudzień 2002 Marcin K. Szewczyk 1 Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO UŻYTKOWNICY ***

KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO UŻYTKOWNICY *** MACIEJ FRYKOWSKI Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim PAWEŁ STAROSTA ** Uniwersytet Łódzki KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO UŻYTKOWNICY *** STRESZCZENIE Celem artykułu

Bardziej szczegółowo