Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta"

Transkrypt

1 Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI KONFERENCJI: Jak optymalnie dostosowaæ modele komunikacji do indywidualnych potrzeb klienta wska e Adela Ru y³a-wrzeszcz, Telekomunikacja Polska Wysoki poziom obs³ugi posprzeda owej to idealny sposób na budowê przewagi konkurencyjnej. Jak go osi¹gn¹æ podpowie Joanna Kalbarczyk, RWE Polska Klienci maj¹ coraz wiêksz¹ œwiadomoœæ reklamacyjn¹. Jak wykorzystaæ j¹ w nawi¹zaniu d³ugoterminowych relacji doradzi Edwin Osiecki, DHL Express Migracja Klientów nie odbywa siê bez przyczyny. Sprawdzone metody jej identyfikacji nakreœli Joanna Kowalska-Rak, Polkomtel Zadowolony Klient to zysk dla Firmy. Sposoby na skuteczne funkcjonowanie organizacji zorientowanej na Klienta zaprezentuje Tomasz Dorf, Microsoft Jurgita Adomaityte Konsultant Jakoœci Obs³ugi Klienta Cz³onek zarz¹du DIVE Group Marzena Biernat Manager Dzia³u Obs³ugi Klienta, Avon Cosmetics Polska Gerard Tomasz Dorf Customers and Partners Sales Manager, Microsoft Polska Bartek Dzudzewicz Mened er ds. Produktów w Dive Polska Konsultant Zarz¹dzania Obs³ug¹ Klienta Monika Filipek Kierownik Sekcji, Centrum Bankowoœci Elektronicznej, PKO Bank Polski Magdalena Filipowska Manager Call Center, Wizz Air Rafa³ G³owacki Vice Dyrektor Operacyjny, Multikino Joanna Kalbarczyk Dyrektor Dzia³u Obs³ugi Klienta i Billingu, RWE Polska Joanna Kowalska-Rak Dyrektor Departamentu Reklamacji, Polkomtel S.A. Marcin Kowalski Dyrektor Departamentu Obs³ugi Polis i Sk³adki, Link 4 Tomasz Kruk Z-ca dyrektora dzia³u operacyjnego i sprzeda y detalicznej, Statoil Mariusz Smoliñski Sales & Marketing Director, Synovate, specjalista od badañ satysfakcji klienta Waldemar Soko³owski Dyrektor Departamentu Sprzeda y i Obs³ugi Klienta w Krajowym Rejestrze D³ugów BIG S.A., Prezes Zarz¹du Rzetelna Firma Sp. z o.o. Robert Sulich Dyrektor ds. Produktów, DHL Express (Poland) Andrzej Szczepaniak Zastêpca Dyrektora ds. Relacji z Klientami, BZ WBK Karolina Tomczyk specjalistka od badañ mystery shopping, Rameree Adam W¹sik Sales and Marketing Director, TS Invest - Tesoro Sp. z o.o. oraz TS Development Sp. z o.o. Adela Ru y³a-wrzeszcz Kierownik Wydzia³u Standardów i Wiedzy Sprzeda y, Telekomunikacja Polska Wspó³organizator Patronat medialny Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing, ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , konferencje.pb.pl

2 , œroda 9.30 Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników Lunch PROGRAM KONFERENCJI , œroda Skuteczne narzêdzia nowoczesnej obs³ugi Klienta Jak budowaæ i rozwijaæ d³ugoterminowe relacje z Klientami Lojalnoœæ, wartoœæ i przewaga konkurencyjna Œwiadomoœæ reklamacyjna Klienta oraz jego oczekiwania Joanna Kalbarczyk, RWE Polska RWE Polska Optymalizacja dzia³añ: jak zbudowaæ organizacjê zorientowan¹ na klienta Celem obs³ugi klienta jest sprzeda. Celem sprzeda y jest zysk Jak sprawiæ by pracownicy w firmie dzia³ali w sposób mo liwie doskona³y Polityka zarz¹dzania obs³ug¹ klienta (jako metod¹ bêd¹c¹ Ÿród³em przychodów) Z³a obs³uga = realne straty. Czego naprawdê oczekuj¹ konsumenci Tomasz Dorf, Microsoft Microsoft Wiedza a obs³uga Klienta badania rynkowe w praktyce zarz¹dzania panel dyskusyjny Karolina Tomczyk, specjalistka od badañ mystery shopping, Rameree Mariusz Smoliñski Sales & Marketing Director, Synovate, specjalista od badañ satysfakcji klienta Rafa³ G³owacki, Vice Dyrektor Operacyjny, Multikino Tomasz Kruk, Z-ca dyrektora dzia³u operacyjnego i sprzeda y detalicznej, Statoil Nowy sposób postrzegania zasad obs³ugi Klienta Baza wiedzy o Kliencie: jak j¹ tworzyæ i czy warto w ni¹ inwestowaæ Poznaj swojego Klienta zanim pozna go konkurencja Projektowanie skutecznych procesów obs³ugi Klienta Segment Premium a Klient Premium, sztuka doboru p³aszczyzny porozumienia Adam W¹sik, TS Invest-Tesoro TS Invest-Tesoro Przerwa na kawê Przerwa na kawê Komunikacja z klientem jak dopasowaæ skuteczn¹ strategiê do indywidualnego odbiorcy Typologia i segmentacja klienta jak rozpoznaæ strategie motywacyjne klienta, sposób podejmowania decyzji, motory dzia³ania Indywidualizacja obs³ugi klienta. Czy personalizacja komunikacji ma sens? Sk¹d wiemy, e standardy obs³ugi pomagaj¹ w obs³udze Adela Ru y³a Wrzeszcz, Telekomunikacja Polska Telekomunikacja Polska Obs³uga Klienta a wizerunek Firmy wiarygodnoœæ jest najwa niejsza Dostosowanie sposobu komunikacji do konkretnego klienta, jego potrzeb i oczekiwañ Jak z up³ywem lat zmienia siê klient, i jego œwiadomoœæ konsumencka Klient low cost co to takiego? Magdalena Filipowska, Wizz Air Wizz Air Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Badania, motywacja, rozwój: które elementy wybraæ? Projekt kompleksowej obs³ugi Klienta w przedsiêbiorstwie. Jak stworzyæ program minimum? Jak minimalizowaæ koszty nie rezygnuj¹c z niezbêdnych elementów procesu Bartosz Dzudzewicz, Dive Polska Koszty niskiego poziomu obs³ugi: prawdziwa wartoœæ interakcji z Klientami Jak zmierzyæ koszty obs³ugi Klienta wed³ug ró nych kana³ów komunikacji Skuteczny pomiar utraty szans na transakcje. Identyfikacja przyczyn i Ÿróde³ problemu Kto traci najwiêcej? Gdzie szukaæ najwiêkszych luk w kana³ach komunikacji Jak szybko i skutecznie podnieœæ jakoœæ obs³ugi by wzros³y te dochody Jurgita Adomaityte, Dive Group Wrêczenie dyplomów dla zwyciêzców badania Dive Top Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa

3 Konferencja MODERN CLIENT SERVICE , czwartek PROGRAM KONFERENCJI , czwartek 9.30 Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników Komunikacja z Klientem w alternatywnych kana³ach komunikacji Komunikacja z Klientem w firmowym Contact Center: Ocena i planowanie rozwoju relacji Konwergentne technologie komunikacyjne: szansa czy zagro enie dla procesu spersonalizowanej komunikacji z Klientem Certyfikacja i standaryzacja procesów komunikacji nowa moda na rynku polskim? Andrzej Szczepaniak, Bank Zachodni WBK Bank Zachodni WBK Nowe standardy w profesjonalnej obs³udze klienta Zastosowanie wielow¹tkowego podejœcia w obs³udze klienta Wierny klient jak go utrzymaæ. Znaczenie posprzeda owej i pogwarancyjnej obs³ugi klienta Ws³uchiwanie siê w potrzeby klientów, jako narzêdzie optymalizacji procesów, doskonalenia produktów i poprawy jakoœci pracy Co nas mo e wyró niæ? Budowa przewagi konkurencyjnej poprzez wysoki poziom obs³ugi Robert Sulich, DHL Express (Poland) DHL Express Przerwa na kawê Wirtualni Konsultanci vs kana³y samoobs³ugowe u³atwienie dla firmy czy dla Klienta? Rozwi¹zania sztucznej inteligencji w optymalizacji obs³ugi klienta online Poziom kompetencji. Funkcjonalnoœæ czy dysfunkcja? Pomoc w podejmowaniu decyzji czy w obs³udze narzêdzia. Rola konsultanta w obs³udze klienta Marcin Kowalski, Link4 Link Informacja, sprzeda, reklamacja. Jak zaplanowaæ, zbudowaæ i zarz¹dzaæ wielozadaniowym zespo³em obs³ugi klienta Profil kompetencji i mapa procesu dwa podstawowe narzêdzia do kszta³towania procesu obs³ugi klienta Baza wiedzy o kliencie: jak j¹ tworzyæ i czy warto w ni¹ inwestowaæ Jak pos³ugiwaæ siê jêzykiem korzyœci w kontakcie z klientami Marzena Biernat, Avon Cosmetics Polska Avon Cosmetics Polska Lunch Windykacja nale noœci a obs³uga klienta. Jak pilnowaæ dyscypliny p³atniczej klientów tak, aby ich nie straciæ Moralnoœæ p³atnicza klientów Modele windykacji wady i zalety z perspektywy obs³ugi klienta Zabezpieczanie transakcji po przez weryfikacje jako narzêdzie ograniczenia kosztów klientów nierentownych Jak upominaæ siê o pieni¹dze aby nie straciæ klienta rola obs³ugi klienta w windykacji wewnêtrznej Rola i znaczenie monitoringu p³atnoœci klientów Sankcje w windykacji i motywowanie klientów do terminowych p³atnoœci Waldemar Soko³owski, Krajowy Rejestr D³ugów Krajowy Rejestr D³ugów Reklamacje szansa na sukces organizacji Czym jest reklamacja perspektywa klienta vs perspektywa firmy Reklamacje papierkiem lakmusowym dla organizacji Rola reklamacji w zarz¹dzaniu jakoœci¹ Sposoby rozwi¹zywania problemów, formy komunikacji z klientem, satysfakcja klienta Monitorowanie procesu obs³ugi reklamacji g³ówne wskaÿniki Joanna Kowalska-Rak, Polkomtel Polkomtel Obs³uga trudnego klienta, czyli kto mo e zyskaæ wiêcej Jak trudny klient mo e staæ siê Ÿród³em doskonalenia firmy Metody ró nicowania trudnych klientów Potrzeby wyra one i nie wyra one. Klucz do zrozumienia pojêcia Sformu³owania, których nasi klienci nienawidz¹. Na co nigdy nie mo na sobie pozwoliæ przy próbie rozwi¹zania problemu Monika Filipek, PKO Bank Polski, Centrum Bankowoœci Elektronicznej PKO Bank Polski Zakoñczenie Konferencji, wrêczenie certyfikatów tel.: fax:

4 W dobie silnej walki konkurencyjnej konsumenci zyskali dostêp do szerokiego wachlarza produktów i us³ug o podobnym standardzie jakoœci i o zbli onych cenach. Œwiadomi swej wartoœci klienci oczekuj¹ coraz wy szego poziomu obs³ugi. Lepsze relacje z klientami, zapewnienie im szybkiej i skutecznej pomocy oraz mo liwoœci wyboru kana³u komunikacji odpowiadaj¹cego ich preferencjom znacz¹co wp³ywa na poziom satysfakcji, a w konsekwencji na lojalnoœæ wobec danej firmy. Wniosek mo e byæ tylko jeden: to jakoœæ obs³ugi klienta decyduje o sukcesie lub przegranej w walce o jego wzglêdy i przewagê konkurencyjn¹ na rynku. DLACZEGO WARTO wzi¹æ udzia³ w konferencji Doskona³¹ okazj¹ do poszerzenia wiedzy z zakresu kompleksowej obs³ugi klienta oraz budowania d³ugofalowych i profesjonalnych relacji z klientem indywidualnym i biznesowym bêdzie unikatowa na polskim rynku konferencja Modern Client Service. W trakcie spotkania zaproszeni Prelegenci-praktycy, przedstawiciele wiod¹cych firm i instytucji: Polkomtel, Wizz Air, RWE Polska, Avon Cosmetics, Telekomunikacja Polska, Link 4, Inteligo, DHL Express, Bank Zachodni WBK, Krajowy Rejestr D³ugów, TS Invest Tesoro, Microsoft podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem z zakresu: budowy zintegrowanego systemu zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta w przedsiêbiorstwie doboru w³aœciwej strategii komunikacyjnej efektywnego zarz¹dzania relacjami z Klientem nawi¹zywania g³êbokich relacji z Klientem, utrzymania jego lojalnoœci i zwiêkszenia wartoœci dla firmy uœwiadamiania roli, jak¹ pe³ni¹ osoby bezpoœrednio kontaktuj¹ce siê z Klientem, w kreowaniu wizerunku i wiarygodnoœci firmy i marki prowadzenia nowoczesnych, spersonalizowanych kampanii zorientowanych na indywidualnego odbiorcê Udzia³ w Konferencji jest doskona³¹ szans¹ nawi¹zania wspó³pracy i poznania korzyœci wynikaj¹cych z mechanizmu wzajemnej rekomendacji. O NAS ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o.o. lidera na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego, od ponad 200 lat ³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 16 krajach. W TRAKCIE KONFERENCJI swoj¹ wiedzê wzbogac¹ i zaktualizuj¹ Wszyscy zainteresowani skutecznymi narzêdziami nowoczesnej obs³ugi klienta, a w szczególnoœci: Dyrektorzy, Kierownicy i Managerowie firm, odpowiedzialni za relacje z klientem b¹dÿ kontrahentem Dyrektorzy marketingu, sprzeda y, komunikacji Osoby odpowiedzialne za profesjonaln¹ obs³ugê klienta Dyrektorzy i Kierownicy Contact/Call Center Kadra zarz¹dzaj¹ca odpowiedzialna za strategie sprzeda owe oraz ich wielop³aszczyznow¹ realizacjê i analizê Managerowie zajmuj¹cy siê posprzeda ow¹ i pogwarancyjn¹ obs³ug¹ Klienta Pracownicy odpowiedzialny za relacje z trudnym klientem: management pionu reklamacji oraz windykacji. Do udzia³u w Konferencji zapraszamy równie przedstawicieli firm: oferuj¹cych kompleksowe rozwi¹zania typu contact i call center dostarczaj¹cych rozwi¹zania technologiczne wspomagaj¹ce efektywnoœæ pracy doradczych ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Bartosz Kaczmarczyk Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax Wszystkie treœci zawarte w programie Forum stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. konferencje.pb.pl

5 PRELEGENCI KONFERENCJI Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jurgita Adomaityte Konsultant Jakoœci Obs³ugi Klienta Cz³onek Zarz¹du DIVE Group Dysponuj¹c ponad siedmioletnim doœwiadczeniem w bran y Mystery Shopping, Jurgita Adomaityte sta³a siê g³ównym specjalist¹ Mystery Shopping w regionie i konsultantem w dziedzinie jakoœci obs³ugi klienta. Jest autork¹ specjalistycznych artyku³ów. Jako prelegentka, moderatorka i szkoleniowiec uczestniczy w konferencjach dotycz¹cych obs³ugi klienta. Jest jednym z za³o ycieli i dyrektorem ds. networkingu w MSPA Europe oraz cz³onkiem zarz¹du Litewskiego Stowarzyszenia Obs³ugi Klienta (AKA). Marzena Biernat Manager Dzia³u Obs³ugi Klienta, Avon Cosmetics Polska Od kilkunastu lat pracuje w obszarze obs³ugi klienta, od obs³ugi zamówieñ po obs³ugê kontaktów z klientami, obecnie na stanowisku Managera Dzia³u Obs³ugi Klienta w Avon Cosmetics Polska. Bra³a udzia³ w wielu projektach zwi¹zanych z reorganizacj¹ i zwiêkszeniem efektywnoœci procesów operacyjnych w obszarze obs³ugi klienta. Tomasz Dorf Customers and Partners Sales Manager, Microsoft Polska Od 15 lat w sprzedazy i branzy IT. Aktualnie pe³ni funkcjê Customers &Partners Sales Manager w Microsoft prowadzac zespol sprzedazy obslugujacy klientow Mid-Market. W latach zarzadzal sprzedaza uslug i rozwiazan IBM Integrated Technology Services a wczeœniej przez 6 lat sprzedaza firmy ComputerLand do sektora telekomunikacji. Joanna Kowalska-Rak Dyrektor Departamentu Reklamacji, Polkomtel S.A. Od ponad 10 lat zwi¹zana z obs³ug¹ Klienta. Aktualnie zarz¹dza procesem reklamacyjnym, wczeœniej by³a odpowiedzialna za jakoœæ obs³ugi w centrach telefonicznych. Bra³a udzia³ w miêdzydepartamentarnych projektach maj¹cych na celu podniesienie satysfakcji z jakoœci obs³ugi. Odpowiedzialna za ró nego rodzaju badania satysfakcji Klientów oraz wypracowywanie i wdra anie rozwi¹zañ wp³ywaj¹cych na zadowolenie klientów z Obs³ugi. Marcin Kowalski Dyrektor Departamentu Obs³ugi Polis i Sk³adki, Link 4 W Link4 wraz z prawie stuosobowym zespo³em odpowiada za rozliczenia z klientami, a tak e telefoniczn¹ oraz elektroniczn¹ obs³ugê posprzeda ow¹ klientów. Do ostatnich sukcesów zawodowych zalicza trzecie w kraju i pierwsze na polskim rynku ubezpieczeñ wdro enie p³atnoœci EBPP Bilix oraz uruchomienie kana³u kontaktu z klientami przez chat biznesowy. Wczeœniej przez 5 lat pocz¹wszy od stanowiska specjalisty do kieruj¹cego projektami pracowa³ w Credit Suisse Life & Pension. Waldemar Soko³owski Dyrektor Departamentu Sprzeda y i Obs³ugi Klienta w Krajowym Rejestrze D³ugów BIG S.A., Prezes Zarz¹du Rzetelna Firma Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Wroc³awskiej (systemy informatyczne) oraz Wy szej Szko³y Bankowej w Poznaniu (Zarz¹dzanie). Posiada wieloletnie doœwiadczenie w zakresie sprzeda y oraz zarz¹dzania sprzeda ¹ i obs³ug¹ klienta. Organizowa³ Departament Sprzeda y oraz Centrum Obs³ugi Klienta Krajowego Rejestru D³ugów. Pomys³odawca i mened er Programu Rzetelna Firma, promuj¹cego rzetelnoœæ i etykê w biznesie. Istotnym obszarem zainteresowañ jest marketing, a w szczególnoœci marketing internetowy. Bartek Dzudzewicz Mened er ds. Produktów w Dive Polska Konsultant Zarz¹dzania Obs³ug¹ Klienta Z wykszta³cenia socjolog, od 5 lat zajmuje siê badaniami jakoœci obs³ugi klienta. G³ówny obszar jego zainteresowañ to praktyka wykorzystywania wyników badañ w zarz¹dzaniu w firmie. W zakresie obs³ugi klienta doradza³ znacz¹cym firmom dzia³aj¹cym na polskim rynku g³ównie w bran y retailu i sieciowej gastronomii. Monika Filipek Kierownik Sekcji, Centrum Bankowoœci Elektronicznej, PKO Bank Polski Z Inteligo zwi¹zana jest od ponad 9 lat. Przez wiele lat pe³ni³a obowi¹zki kierownika sekcji, od niedawna wspó³uczestniczy w zarz¹dzaniu CC Inteligo. Jest absolwentk¹ Politechniki Lubelskiej. Magdalena Filipowska Manager Call Center, Wizz Air Od ponad 10 lat zajmuje siê obs³ug¹ klienta oraz zarz¹dzaniem Call Center. Posiada doœwiadczenie w zarz¹dzaniu Call Center zarówno wewnêtrznym jak i outsourcingowym. Obecnie pracuje w firmie Wizz Air (od ponad 6 lat) na stanowisku Call Center Manager i jest odpowiedzialna za nadzór nad obs³ug¹ klienta przez Call Center. Call Center w Wizz Air jest outsourcowane do firm zewnêtrznych w 3 krajach (w Polsce, Ukrainie, na Wêgrzech). Robert Sulich Dyrektor ds. Produktów, DHL Express (Poland) Od blisko 20 lat pracuje w DHL. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w obszarze zarz¹dzania w dziale sprzeda y, w tym obs³ugi klientów. Obecnie odpowiada za strategiê rozwoju miêdzynarodowych i krajowych produktów DHL Express oraz prowadzenie badañ rynkowych i satysfakcji klientów. Jest prezesem Forum PrzewoŸników Ekspresowych. Absolwent Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA (Miêdzynarodowe Centrum Zarz¹dzania). Andrzej Szczepaniak Zastêpca Dyrektora ds. Relacji z Klientami, BZ WBK Od 17 lat zwi¹zany zawodowo z tematyk¹ obs³ugi klienta, w tym 14 lat w bran y finansowej. Specjalista w zakresie komunikacji, budowania i utrzymywania relacji z klientami, licencjonowany trener biznesu, Prezes Fundacji "Communication4U". Adam W¹sik Sales and Marketing Director, TS Invest - Tesoro Sp. z o.o. oraz TS Development Sp. z o.o. Aktualnie pe³ni funkcjê Sales and Marketing Director w dwóch spó³kach deweloperskich TS GROUP: TS Invest realizuj¹cej najbardziej presti ow¹ w Polsce inwestycjê dewelopersk¹ TESORO IVORY RESIDENCES i TS Development przygotowuj¹cej dwa nowe projekty do wprowadzenia na rynek. Wczeœniej pracowa³ jako pe³nomocnik zarz¹du w EKOLAN S.A. i realizowa³ m.in. projekty HORYZONT i WITAWA - nagrodzony laurem Budowa Roku Od 16 lat w bran y deweloperskiej, absolwent Uniwersytetu Gdañskiego na kierunkach Organizacja & Zarz¹dzanie oraz Marketing. Prywatnie mi³oœnik podró y i zwierz¹t. Joanna Kalbarczyk Dyrektor Dzia³u Obs³ugi Klienta i Billingu, RWE Polska Adela Ru y³a-wrzeszcz Kierownik Wydzia³u Standardów i Wiedzy Sprzeda y, Telekomunikacja Polska Od kilkunastu lat zwi¹zana z Grup¹ TP. Obecnie Kierownik Wydzia³u Standardów i Wiedzy Sprzeda y Grupy TP, odpowiedzialna za budowanie programów rozwojowych, szkoleñ, standardów obs³ugi Klienta, badaniami jakoœci. Tworzy projekty, maj¹ce na celu budowanie wiedzy sprzeda y oraz jakoœci obs³ugi. Magister Ekonomii, ukoñczone studia podyplomowe w zakresie zarz¹dzania zasobami Ludzkimi. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: konferencje.pb.pl

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji MODERN CLIENT SERVICE Termin: marca 2011 r. Cena 3195 PLN + 23% VAT do 4 marca 2011 r. Cena 3695 PLN + 23% VAT po 4 marca 2011 r. TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Konferencji MODERN CLIENT SERVICE Termin: marca 2011 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych podobnych wydarzeniach. Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Osoba kontaktowa:... Tel: Opcje przes³ania faktury pro forma poczt¹ em 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum wynosi 3195 PLN + 23% VAT przy rejestracji do 4 marca 2011 r., 3695 PLN + 23% VAT przy rejestracji po 4 marca 2011 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Forum. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia³ w Polsce ul. I³ ecka 26, Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji nie póÿniej ni 21 dni przed rozpoczêciem Forum obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 20% op³aty za udzia³. 8. W przypadku rezygnacji w terminie póÿniejszym ni 21 dni przed rozpoczêciem Forum pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Forum powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Forum mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Forum. ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: konferencje.pb.pl

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online Rynek Budowlany Online oferuje dostæp do najswiezszych wiadomosci dotyczacych rynku budowlanego w Polsce. W serwisie znajduja sie informacje na temat wykonawców, dostawców, materialów

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO.

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. [Wpisz tekst] Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. FLOW AGRO to firma stworzona po to, by wprowadzić

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Mianuj i zarabiaj (zwany dalej Programem ) I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności SEMINARIUM SZKOLENIOWE Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Alergeny w zakładzie produkcyjnym Zagrożenia fizyczne i chemiczne Pasteryzacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ENERGIA I KREATYWNOSC

ENERGIA I KREATYWNOSC ENERGIA I KREATYWNOSC ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY HERON TO KREATYWNOŒÆ, ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORAZ DBA OŒÆ O JAKOŒ US UG I SATYSFAKCJÊ KLIENTÓW, KTÓRYCH ZADOWOLENIE MOTYWUJE NAS DO SOLIDNEJ PRACY. DOK ADAMY WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA OFERTA SZKOLENIOWA AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 30 32 w.62, 783 121 073. NIP: 821 21 02 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Mazovia to skierowana do przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa?

Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa? SEMINARIUM SZKOLENIOWE Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa? Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa ORGANIZATOR REKOMENDACJA PARTNERZY KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016)

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016) CAŁA WIEDZA O ZARZĄDZANIU W JEDNYM SŁOWIE Warsztaty dla Menedżerów System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA BLOK I. Psychologia sukcesu, SEM ZEBRA Zarządzanie (15 kwietnia 2016) Weź udział w pierwszym dniu

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rankingu Złoty Bankier

Regulamin Rankingu Złoty Bankier Regulamin Rankingu Złoty Bankier I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem rankingu Złoty Bankier ( Ranking ) jest spółka pod firmą: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 729013 Temat: Studia Podyplomowe Menedżer Procesów Biznesowych 5 Październik - 29 Czerwiec Warszawa, Akademii Finansów i Biznesu - Warszawa, ul.stokłosy 3,

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje. Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKT OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP:

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

CMSE Certified Machinery Safety Expert

CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Okrężna 7 tel., (022) 724 78 32 0 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

09-11.12.2015 SEROCK, HOTEL NARVIL

09-11.12.2015 SEROCK, HOTEL NARVIL KONFERENCJA TOP 09-11 SEROCK, HOTEL NARVIL REGULAMIN UCZESTNICTWA PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR WI CE TERMINY 11 r. termin nadsy³ania zg³oszeñ UWAGA Warunkiem uczestnictwa jest przes³anie wype³nionego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

FACILITY MANAGEMENT. III Konferencja. Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami. case studies i praktyczne doœwiadczenia Dyrektorów HR

FACILITY MANAGEMENT. III Konferencja. Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami. case studies i praktyczne doœwiadczenia Dyrektorów HR case studies i praktyczne doœwiadczenia Dyrektorów HR III Konferencja FACILITY MANAGEMENT Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami 6 7 kwietnia 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa Jak

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. Sp. k. ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin. Formularz ofertowy

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. Sp. k. ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin. Formularz ofertowy Formularz ofertowy Załącznik nr 1 L. porz. Wymagane Informacje: Informacje podane przez Wykonawcę: 1. Nazwa Wykonawcy: 2. Adres pocztowy Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy: 3. Numery telefonu: 4. Numery

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Tradycyjny marketing mówi do ludzi. Content marketing z nimi rozmawia

Tradycyjny marketing mówi do ludzi. Content marketing z nimi rozmawia WARSZTATY Tradycyjny marketing mówi do ludzi. Content marketing z nimi rozmawia Doug Kessler Content marketing coraz szerzej dyskutowany jest w różnych kategoriach. Strategia ta może przynieść każdej firmie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPoż (wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo