Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta"

Transkrypt

1 Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI KONFERENCJI: Jak optymalnie dostosowaæ modele komunikacji do indywidualnych potrzeb klienta wska e Adela Ru y³a-wrzeszcz, Telekomunikacja Polska Wysoki poziom obs³ugi posprzeda owej to idealny sposób na budowê przewagi konkurencyjnej. Jak go osi¹gn¹æ podpowie Joanna Kalbarczyk, RWE Polska Klienci maj¹ coraz wiêksz¹ œwiadomoœæ reklamacyjn¹. Jak wykorzystaæ j¹ w nawi¹zaniu d³ugoterminowych relacji doradzi Edwin Osiecki, DHL Express Migracja Klientów nie odbywa siê bez przyczyny. Sprawdzone metody jej identyfikacji nakreœli Joanna Kowalska-Rak, Polkomtel Zadowolony Klient to zysk dla Firmy. Sposoby na skuteczne funkcjonowanie organizacji zorientowanej na Klienta zaprezentuje Tomasz Dorf, Microsoft Jurgita Adomaityte Konsultant Jakoœci Obs³ugi Klienta Cz³onek zarz¹du DIVE Group Marzena Biernat Manager Dzia³u Obs³ugi Klienta, Avon Cosmetics Polska Gerard Tomasz Dorf Customers and Partners Sales Manager, Microsoft Polska Bartek Dzudzewicz Mened er ds. Produktów w Dive Polska Konsultant Zarz¹dzania Obs³ug¹ Klienta Monika Filipek Kierownik Sekcji, Centrum Bankowoœci Elektronicznej, PKO Bank Polski Magdalena Filipowska Manager Call Center, Wizz Air Rafa³ G³owacki Vice Dyrektor Operacyjny, Multikino Joanna Kalbarczyk Dyrektor Dzia³u Obs³ugi Klienta i Billingu, RWE Polska Joanna Kowalska-Rak Dyrektor Departamentu Reklamacji, Polkomtel S.A. Marcin Kowalski Dyrektor Departamentu Obs³ugi Polis i Sk³adki, Link 4 Tomasz Kruk Z-ca dyrektora dzia³u operacyjnego i sprzeda y detalicznej, Statoil Mariusz Smoliñski Sales & Marketing Director, Synovate, specjalista od badañ satysfakcji klienta Waldemar Soko³owski Dyrektor Departamentu Sprzeda y i Obs³ugi Klienta w Krajowym Rejestrze D³ugów BIG S.A., Prezes Zarz¹du Rzetelna Firma Sp. z o.o. Robert Sulich Dyrektor ds. Produktów, DHL Express (Poland) Andrzej Szczepaniak Zastêpca Dyrektora ds. Relacji z Klientami, BZ WBK Karolina Tomczyk specjalistka od badañ mystery shopping, Rameree Adam W¹sik Sales and Marketing Director, TS Invest - Tesoro Sp. z o.o. oraz TS Development Sp. z o.o. Adela Ru y³a-wrzeszcz Kierownik Wydzia³u Standardów i Wiedzy Sprzeda y, Telekomunikacja Polska Wspó³organizator Patronat medialny Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing, ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , konferencje.pb.pl

2 , œroda 9.30 Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników Lunch PROGRAM KONFERENCJI , œroda Skuteczne narzêdzia nowoczesnej obs³ugi Klienta Jak budowaæ i rozwijaæ d³ugoterminowe relacje z Klientami Lojalnoœæ, wartoœæ i przewaga konkurencyjna Œwiadomoœæ reklamacyjna Klienta oraz jego oczekiwania Joanna Kalbarczyk, RWE Polska RWE Polska Optymalizacja dzia³añ: jak zbudowaæ organizacjê zorientowan¹ na klienta Celem obs³ugi klienta jest sprzeda. Celem sprzeda y jest zysk Jak sprawiæ by pracownicy w firmie dzia³ali w sposób mo liwie doskona³y Polityka zarz¹dzania obs³ug¹ klienta (jako metod¹ bêd¹c¹ Ÿród³em przychodów) Z³a obs³uga = realne straty. Czego naprawdê oczekuj¹ konsumenci Tomasz Dorf, Microsoft Microsoft Wiedza a obs³uga Klienta badania rynkowe w praktyce zarz¹dzania panel dyskusyjny Karolina Tomczyk, specjalistka od badañ mystery shopping, Rameree Mariusz Smoliñski Sales & Marketing Director, Synovate, specjalista od badañ satysfakcji klienta Rafa³ G³owacki, Vice Dyrektor Operacyjny, Multikino Tomasz Kruk, Z-ca dyrektora dzia³u operacyjnego i sprzeda y detalicznej, Statoil Nowy sposób postrzegania zasad obs³ugi Klienta Baza wiedzy o Kliencie: jak j¹ tworzyæ i czy warto w ni¹ inwestowaæ Poznaj swojego Klienta zanim pozna go konkurencja Projektowanie skutecznych procesów obs³ugi Klienta Segment Premium a Klient Premium, sztuka doboru p³aszczyzny porozumienia Adam W¹sik, TS Invest-Tesoro TS Invest-Tesoro Przerwa na kawê Przerwa na kawê Komunikacja z klientem jak dopasowaæ skuteczn¹ strategiê do indywidualnego odbiorcy Typologia i segmentacja klienta jak rozpoznaæ strategie motywacyjne klienta, sposób podejmowania decyzji, motory dzia³ania Indywidualizacja obs³ugi klienta. Czy personalizacja komunikacji ma sens? Sk¹d wiemy, e standardy obs³ugi pomagaj¹ w obs³udze Adela Ru y³a Wrzeszcz, Telekomunikacja Polska Telekomunikacja Polska Obs³uga Klienta a wizerunek Firmy wiarygodnoœæ jest najwa niejsza Dostosowanie sposobu komunikacji do konkretnego klienta, jego potrzeb i oczekiwañ Jak z up³ywem lat zmienia siê klient, i jego œwiadomoœæ konsumencka Klient low cost co to takiego? Magdalena Filipowska, Wizz Air Wizz Air Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Badania, motywacja, rozwój: które elementy wybraæ? Projekt kompleksowej obs³ugi Klienta w przedsiêbiorstwie. Jak stworzyæ program minimum? Jak minimalizowaæ koszty nie rezygnuj¹c z niezbêdnych elementów procesu Bartosz Dzudzewicz, Dive Polska Koszty niskiego poziomu obs³ugi: prawdziwa wartoœæ interakcji z Klientami Jak zmierzyæ koszty obs³ugi Klienta wed³ug ró nych kana³ów komunikacji Skuteczny pomiar utraty szans na transakcje. Identyfikacja przyczyn i Ÿróde³ problemu Kto traci najwiêcej? Gdzie szukaæ najwiêkszych luk w kana³ach komunikacji Jak szybko i skutecznie podnieœæ jakoœæ obs³ugi by wzros³y te dochody Jurgita Adomaityte, Dive Group Wrêczenie dyplomów dla zwyciêzców badania Dive Top Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa

3 Konferencja MODERN CLIENT SERVICE , czwartek PROGRAM KONFERENCJI , czwartek 9.30 Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników Komunikacja z Klientem w alternatywnych kana³ach komunikacji Komunikacja z Klientem w firmowym Contact Center: Ocena i planowanie rozwoju relacji Konwergentne technologie komunikacyjne: szansa czy zagro enie dla procesu spersonalizowanej komunikacji z Klientem Certyfikacja i standaryzacja procesów komunikacji nowa moda na rynku polskim? Andrzej Szczepaniak, Bank Zachodni WBK Bank Zachodni WBK Nowe standardy w profesjonalnej obs³udze klienta Zastosowanie wielow¹tkowego podejœcia w obs³udze klienta Wierny klient jak go utrzymaæ. Znaczenie posprzeda owej i pogwarancyjnej obs³ugi klienta Ws³uchiwanie siê w potrzeby klientów, jako narzêdzie optymalizacji procesów, doskonalenia produktów i poprawy jakoœci pracy Co nas mo e wyró niæ? Budowa przewagi konkurencyjnej poprzez wysoki poziom obs³ugi Robert Sulich, DHL Express (Poland) DHL Express Przerwa na kawê Wirtualni Konsultanci vs kana³y samoobs³ugowe u³atwienie dla firmy czy dla Klienta? Rozwi¹zania sztucznej inteligencji w optymalizacji obs³ugi klienta online Poziom kompetencji. Funkcjonalnoœæ czy dysfunkcja? Pomoc w podejmowaniu decyzji czy w obs³udze narzêdzia. Rola konsultanta w obs³udze klienta Marcin Kowalski, Link4 Link Informacja, sprzeda, reklamacja. Jak zaplanowaæ, zbudowaæ i zarz¹dzaæ wielozadaniowym zespo³em obs³ugi klienta Profil kompetencji i mapa procesu dwa podstawowe narzêdzia do kszta³towania procesu obs³ugi klienta Baza wiedzy o kliencie: jak j¹ tworzyæ i czy warto w ni¹ inwestowaæ Jak pos³ugiwaæ siê jêzykiem korzyœci w kontakcie z klientami Marzena Biernat, Avon Cosmetics Polska Avon Cosmetics Polska Lunch Windykacja nale noœci a obs³uga klienta. Jak pilnowaæ dyscypliny p³atniczej klientów tak, aby ich nie straciæ Moralnoœæ p³atnicza klientów Modele windykacji wady i zalety z perspektywy obs³ugi klienta Zabezpieczanie transakcji po przez weryfikacje jako narzêdzie ograniczenia kosztów klientów nierentownych Jak upominaæ siê o pieni¹dze aby nie straciæ klienta rola obs³ugi klienta w windykacji wewnêtrznej Rola i znaczenie monitoringu p³atnoœci klientów Sankcje w windykacji i motywowanie klientów do terminowych p³atnoœci Waldemar Soko³owski, Krajowy Rejestr D³ugów Krajowy Rejestr D³ugów Reklamacje szansa na sukces organizacji Czym jest reklamacja perspektywa klienta vs perspektywa firmy Reklamacje papierkiem lakmusowym dla organizacji Rola reklamacji w zarz¹dzaniu jakoœci¹ Sposoby rozwi¹zywania problemów, formy komunikacji z klientem, satysfakcja klienta Monitorowanie procesu obs³ugi reklamacji g³ówne wskaÿniki Joanna Kowalska-Rak, Polkomtel Polkomtel Obs³uga trudnego klienta, czyli kto mo e zyskaæ wiêcej Jak trudny klient mo e staæ siê Ÿród³em doskonalenia firmy Metody ró nicowania trudnych klientów Potrzeby wyra one i nie wyra one. Klucz do zrozumienia pojêcia Sformu³owania, których nasi klienci nienawidz¹. Na co nigdy nie mo na sobie pozwoliæ przy próbie rozwi¹zania problemu Monika Filipek, PKO Bank Polski, Centrum Bankowoœci Elektronicznej PKO Bank Polski Zakoñczenie Konferencji, wrêczenie certyfikatów tel.: fax:

4 W dobie silnej walki konkurencyjnej konsumenci zyskali dostêp do szerokiego wachlarza produktów i us³ug o podobnym standardzie jakoœci i o zbli onych cenach. Œwiadomi swej wartoœci klienci oczekuj¹ coraz wy szego poziomu obs³ugi. Lepsze relacje z klientami, zapewnienie im szybkiej i skutecznej pomocy oraz mo liwoœci wyboru kana³u komunikacji odpowiadaj¹cego ich preferencjom znacz¹co wp³ywa na poziom satysfakcji, a w konsekwencji na lojalnoœæ wobec danej firmy. Wniosek mo e byæ tylko jeden: to jakoœæ obs³ugi klienta decyduje o sukcesie lub przegranej w walce o jego wzglêdy i przewagê konkurencyjn¹ na rynku. DLACZEGO WARTO wzi¹æ udzia³ w konferencji Doskona³¹ okazj¹ do poszerzenia wiedzy z zakresu kompleksowej obs³ugi klienta oraz budowania d³ugofalowych i profesjonalnych relacji z klientem indywidualnym i biznesowym bêdzie unikatowa na polskim rynku konferencja Modern Client Service. W trakcie spotkania zaproszeni Prelegenci-praktycy, przedstawiciele wiod¹cych firm i instytucji: Polkomtel, Wizz Air, RWE Polska, Avon Cosmetics, Telekomunikacja Polska, Link 4, Inteligo, DHL Express, Bank Zachodni WBK, Krajowy Rejestr D³ugów, TS Invest Tesoro, Microsoft podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem z zakresu: budowy zintegrowanego systemu zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta w przedsiêbiorstwie doboru w³aœciwej strategii komunikacyjnej efektywnego zarz¹dzania relacjami z Klientem nawi¹zywania g³êbokich relacji z Klientem, utrzymania jego lojalnoœci i zwiêkszenia wartoœci dla firmy uœwiadamiania roli, jak¹ pe³ni¹ osoby bezpoœrednio kontaktuj¹ce siê z Klientem, w kreowaniu wizerunku i wiarygodnoœci firmy i marki prowadzenia nowoczesnych, spersonalizowanych kampanii zorientowanych na indywidualnego odbiorcê Udzia³ w Konferencji jest doskona³¹ szans¹ nawi¹zania wspó³pracy i poznania korzyœci wynikaj¹cych z mechanizmu wzajemnej rekomendacji. O NAS ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o.o. lidera na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego, od ponad 200 lat ³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 16 krajach. W TRAKCIE KONFERENCJI swoj¹ wiedzê wzbogac¹ i zaktualizuj¹ Wszyscy zainteresowani skutecznymi narzêdziami nowoczesnej obs³ugi klienta, a w szczególnoœci: Dyrektorzy, Kierownicy i Managerowie firm, odpowiedzialni za relacje z klientem b¹dÿ kontrahentem Dyrektorzy marketingu, sprzeda y, komunikacji Osoby odpowiedzialne za profesjonaln¹ obs³ugê klienta Dyrektorzy i Kierownicy Contact/Call Center Kadra zarz¹dzaj¹ca odpowiedzialna za strategie sprzeda owe oraz ich wielop³aszczyznow¹ realizacjê i analizê Managerowie zajmuj¹cy siê posprzeda ow¹ i pogwarancyjn¹ obs³ug¹ Klienta Pracownicy odpowiedzialny za relacje z trudnym klientem: management pionu reklamacji oraz windykacji. Do udzia³u w Konferencji zapraszamy równie przedstawicieli firm: oferuj¹cych kompleksowe rozwi¹zania typu contact i call center dostarczaj¹cych rozwi¹zania technologiczne wspomagaj¹ce efektywnoœæ pracy doradczych ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Bartosz Kaczmarczyk Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax Wszystkie treœci zawarte w programie Forum stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. konferencje.pb.pl

5 PRELEGENCI KONFERENCJI Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jurgita Adomaityte Konsultant Jakoœci Obs³ugi Klienta Cz³onek Zarz¹du DIVE Group Dysponuj¹c ponad siedmioletnim doœwiadczeniem w bran y Mystery Shopping, Jurgita Adomaityte sta³a siê g³ównym specjalist¹ Mystery Shopping w regionie i konsultantem w dziedzinie jakoœci obs³ugi klienta. Jest autork¹ specjalistycznych artyku³ów. Jako prelegentka, moderatorka i szkoleniowiec uczestniczy w konferencjach dotycz¹cych obs³ugi klienta. Jest jednym z za³o ycieli i dyrektorem ds. networkingu w MSPA Europe oraz cz³onkiem zarz¹du Litewskiego Stowarzyszenia Obs³ugi Klienta (AKA). Marzena Biernat Manager Dzia³u Obs³ugi Klienta, Avon Cosmetics Polska Od kilkunastu lat pracuje w obszarze obs³ugi klienta, od obs³ugi zamówieñ po obs³ugê kontaktów z klientami, obecnie na stanowisku Managera Dzia³u Obs³ugi Klienta w Avon Cosmetics Polska. Bra³a udzia³ w wielu projektach zwi¹zanych z reorganizacj¹ i zwiêkszeniem efektywnoœci procesów operacyjnych w obszarze obs³ugi klienta. Tomasz Dorf Customers and Partners Sales Manager, Microsoft Polska Od 15 lat w sprzedazy i branzy IT. Aktualnie pe³ni funkcjê Customers &Partners Sales Manager w Microsoft prowadzac zespol sprzedazy obslugujacy klientow Mid-Market. W latach zarzadzal sprzedaza uslug i rozwiazan IBM Integrated Technology Services a wczeœniej przez 6 lat sprzedaza firmy ComputerLand do sektora telekomunikacji. Joanna Kowalska-Rak Dyrektor Departamentu Reklamacji, Polkomtel S.A. Od ponad 10 lat zwi¹zana z obs³ug¹ Klienta. Aktualnie zarz¹dza procesem reklamacyjnym, wczeœniej by³a odpowiedzialna za jakoœæ obs³ugi w centrach telefonicznych. Bra³a udzia³ w miêdzydepartamentarnych projektach maj¹cych na celu podniesienie satysfakcji z jakoœci obs³ugi. Odpowiedzialna za ró nego rodzaju badania satysfakcji Klientów oraz wypracowywanie i wdra anie rozwi¹zañ wp³ywaj¹cych na zadowolenie klientów z Obs³ugi. Marcin Kowalski Dyrektor Departamentu Obs³ugi Polis i Sk³adki, Link 4 W Link4 wraz z prawie stuosobowym zespo³em odpowiada za rozliczenia z klientami, a tak e telefoniczn¹ oraz elektroniczn¹ obs³ugê posprzeda ow¹ klientów. Do ostatnich sukcesów zawodowych zalicza trzecie w kraju i pierwsze na polskim rynku ubezpieczeñ wdro enie p³atnoœci EBPP Bilix oraz uruchomienie kana³u kontaktu z klientami przez chat biznesowy. Wczeœniej przez 5 lat pocz¹wszy od stanowiska specjalisty do kieruj¹cego projektami pracowa³ w Credit Suisse Life & Pension. Waldemar Soko³owski Dyrektor Departamentu Sprzeda y i Obs³ugi Klienta w Krajowym Rejestrze D³ugów BIG S.A., Prezes Zarz¹du Rzetelna Firma Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Wroc³awskiej (systemy informatyczne) oraz Wy szej Szko³y Bankowej w Poznaniu (Zarz¹dzanie). Posiada wieloletnie doœwiadczenie w zakresie sprzeda y oraz zarz¹dzania sprzeda ¹ i obs³ug¹ klienta. Organizowa³ Departament Sprzeda y oraz Centrum Obs³ugi Klienta Krajowego Rejestru D³ugów. Pomys³odawca i mened er Programu Rzetelna Firma, promuj¹cego rzetelnoœæ i etykê w biznesie. Istotnym obszarem zainteresowañ jest marketing, a w szczególnoœci marketing internetowy. Bartek Dzudzewicz Mened er ds. Produktów w Dive Polska Konsultant Zarz¹dzania Obs³ug¹ Klienta Z wykszta³cenia socjolog, od 5 lat zajmuje siê badaniami jakoœci obs³ugi klienta. G³ówny obszar jego zainteresowañ to praktyka wykorzystywania wyników badañ w zarz¹dzaniu w firmie. W zakresie obs³ugi klienta doradza³ znacz¹cym firmom dzia³aj¹cym na polskim rynku g³ównie w bran y retailu i sieciowej gastronomii. Monika Filipek Kierownik Sekcji, Centrum Bankowoœci Elektronicznej, PKO Bank Polski Z Inteligo zwi¹zana jest od ponad 9 lat. Przez wiele lat pe³ni³a obowi¹zki kierownika sekcji, od niedawna wspó³uczestniczy w zarz¹dzaniu CC Inteligo. Jest absolwentk¹ Politechniki Lubelskiej. Magdalena Filipowska Manager Call Center, Wizz Air Od ponad 10 lat zajmuje siê obs³ug¹ klienta oraz zarz¹dzaniem Call Center. Posiada doœwiadczenie w zarz¹dzaniu Call Center zarówno wewnêtrznym jak i outsourcingowym. Obecnie pracuje w firmie Wizz Air (od ponad 6 lat) na stanowisku Call Center Manager i jest odpowiedzialna za nadzór nad obs³ug¹ klienta przez Call Center. Call Center w Wizz Air jest outsourcowane do firm zewnêtrznych w 3 krajach (w Polsce, Ukrainie, na Wêgrzech). Robert Sulich Dyrektor ds. Produktów, DHL Express (Poland) Od blisko 20 lat pracuje w DHL. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w obszarze zarz¹dzania w dziale sprzeda y, w tym obs³ugi klientów. Obecnie odpowiada za strategiê rozwoju miêdzynarodowych i krajowych produktów DHL Express oraz prowadzenie badañ rynkowych i satysfakcji klientów. Jest prezesem Forum PrzewoŸników Ekspresowych. Absolwent Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA (Miêdzynarodowe Centrum Zarz¹dzania). Andrzej Szczepaniak Zastêpca Dyrektora ds. Relacji z Klientami, BZ WBK Od 17 lat zwi¹zany zawodowo z tematyk¹ obs³ugi klienta, w tym 14 lat w bran y finansowej. Specjalista w zakresie komunikacji, budowania i utrzymywania relacji z klientami, licencjonowany trener biznesu, Prezes Fundacji "Communication4U". Adam W¹sik Sales and Marketing Director, TS Invest - Tesoro Sp. z o.o. oraz TS Development Sp. z o.o. Aktualnie pe³ni funkcjê Sales and Marketing Director w dwóch spó³kach deweloperskich TS GROUP: TS Invest realizuj¹cej najbardziej presti ow¹ w Polsce inwestycjê dewelopersk¹ TESORO IVORY RESIDENCES i TS Development przygotowuj¹cej dwa nowe projekty do wprowadzenia na rynek. Wczeœniej pracowa³ jako pe³nomocnik zarz¹du w EKOLAN S.A. i realizowa³ m.in. projekty HORYZONT i WITAWA - nagrodzony laurem Budowa Roku Od 16 lat w bran y deweloperskiej, absolwent Uniwersytetu Gdañskiego na kierunkach Organizacja & Zarz¹dzanie oraz Marketing. Prywatnie mi³oœnik podró y i zwierz¹t. Joanna Kalbarczyk Dyrektor Dzia³u Obs³ugi Klienta i Billingu, RWE Polska Adela Ru y³a-wrzeszcz Kierownik Wydzia³u Standardów i Wiedzy Sprzeda y, Telekomunikacja Polska Od kilkunastu lat zwi¹zana z Grup¹ TP. Obecnie Kierownik Wydzia³u Standardów i Wiedzy Sprzeda y Grupy TP, odpowiedzialna za budowanie programów rozwojowych, szkoleñ, standardów obs³ugi Klienta, badaniami jakoœci. Tworzy projekty, maj¹ce na celu budowanie wiedzy sprzeda y oraz jakoœci obs³ugi. Magister Ekonomii, ukoñczone studia podyplomowe w zakresie zarz¹dzania zasobami Ludzkimi. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: konferencje.pb.pl

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji MODERN CLIENT SERVICE Termin: marca 2011 r. Cena 3195 PLN + 23% VAT do 4 marca 2011 r. Cena 3695 PLN + 23% VAT po 4 marca 2011 r. TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Konferencji MODERN CLIENT SERVICE Termin: marca 2011 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych podobnych wydarzeniach. Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Osoba kontaktowa:... Tel: Opcje przes³ania faktury pro forma poczt¹ em 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum wynosi 3195 PLN + 23% VAT przy rejestracji do 4 marca 2011 r., 3695 PLN + 23% VAT przy rejestracji po 4 marca 2011 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Forum. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia³ w Polsce ul. I³ ecka 26, Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji nie póÿniej ni 21 dni przed rozpoczêciem Forum obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 20% op³aty za udzia³. 8. W przypadku rezygnacji w terminie póÿniejszym ni 21 dni przed rozpoczêciem Forum pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Forum powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Forum mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Forum. ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: konferencje.pb.pl

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo