Program specjalizacji w AUDIOLOGII I FONIATRII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program specjalizacji w AUDIOLOGII I FONIATRII"

Transkrypt

1 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w AUDIOLOGII I FONIATRII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował zespół ekspertów: Prof. dr hab. Henryk Skarżyński - Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii Prof. dr hab. Antoni Pruszewicz - Kierownik Kliniki Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu Prof. dr hab. Eugeniusz Olszewski - Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologii Chirurgów Głowy i Szyi Dr med. Małgorzata Mueller-Malesińska - Kierownik Zakładu Audiologii Klinicznej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Dr med. Marzena Kubiczek-Jagielska - Przedstawiciel CMKP, Klinika Otolaryngologii CMKP Kto może ubiegać się o rozpoczęcie specjalizacji? W audiologii i foniatrii mogą specjalizować się lekarze posiadający specjalizację II stopnia w audiologii, foniatrii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów lub lekarze posiadający tytuł specjalisty w otorynolaryngologii, uzyskany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. Cel studiów specjalizacyjnych Posiadanie specjalizacji z audiologii i foniatrii upoważnia do diagnozowania, leczenia i rehabilitowania oraz ustalenia rokowania na poziomie specjalistycznym zaburzeń słuchu, głosu, mowy i procesu komunikatywnego. Uzyskanie specjalizacji upoważnia do specjalizowania innych lekarzy i obejmowania funkcji ordynatora w oddziałach audiologii i foniatrii lub kierownika ośrodka diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnego i zaburzeń komunikowania się. Wymagana wiedza Po zakończeniu specjalizacji lekarz ma wykazać się znajomością poniższych zagadnień z zakresu: anatomii szczegółowej, histologii, histochemii oraz ultrastruktury narządu słuchu i równowagi,

2 anatomii szczegółowej i fizjologii narządu głosu i mowy, neuroanatomii i neurofizjologii tych narządów, fizjologii narządu słuchu i równowagi, embriologii i genetyki, podstaw akustyki i jej znaczenia dla fizjologii i pomiarów słuchu, akustyki głosu i mowy, ze szczególnym uwzględnieniem: podstaw fizycznych, aparatury pomiarowej, metod i sposobów rejestracji, zasad biocybernetyki i mikrostruktury głosu, aparatury audiometrycznej i labiryntologicznej, diagnostyki audiologicznej, akumetrii, audiometrii, podstaw biolingwistyki, podstaw psychologii klinicznej, metod badania foniatrycznego, wybranych elementów logopedii, instrumentalnych metod stosowanych w foniatrii: (stroboskopia, natężenie głosu, pneumografia, spirometria, glottografia, elektromiografia, badania radiologiczne, metody analizy akustycznej, diagnostyka ultrasonograficzna), podstawowych metod badań audiologicznych labiryntologicznych, obiektywnych metod badania słuchu, głosu i mowy, patofizjologii zaburzeń głosu: (dysfonia dysplastyczna, dysfonia dziecięca, dysfonia porażenna, dysfonie uwarunkowane hormonalnie i genetycznie, zaburzenia głosu w schorzeniach neurologicznych i psychiatrycznych, czynnościowe zaburzenia głosu, zawodowo uwarunkowane zaburzenia głosu, zaburzenia głosu śpiewaczego, zaburzenia głosu organiczne, zaburzenia głosu po leczeniu raka krtani, zaburzeń mowy i języka, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacji, zaburzenia płynności mowy, nosowanie, ośrodkowe zaburzenia mowy w tym płynności mowy i języka, zaburzenia mowy i języka w schorzeniach psychiatrycznych, zaburzeń słuchu w wieku rozwojowym (etiologia głuchot dziecięcych, czynniki ryzyka w etiologii niedosłuchów, nagła głuchota, ośrodkowe zaburzenia słuchu, możliwość leczenia niedosłuchów przewodzeniowych), podstaw w zakresie zaburzeń w połykaniu (dysfagia), zasad organizacji, wykonywania i oceny masowych (przeglądowych) badań słuchu u dzieci i dorosłych, znajomości diagnostyki neurologicznej, związanej z zaburzeniami słuchu, mowy i narządu równowagi, umiejętnością interpretacji testów psychologicznych u dzieci, znajomości patologii i leczenia chorób narządu słuchu i równowagi: ucha zewnętrznego, ucha środkowego, ucha wewnętrznego, nerwu VIII oraz części centralnej; wykaże również znajomość nieorganicznych zaburzeń słuchu i równowagi, farmakologii leków stosowanych w chorobach narządu słuchu i równowagi oraz fizjopatologii układu przewodzącego dźwięki oraz wskazania i ocenę wyników operacji poprawiających słuch, zasad fonochirurgii, podstaw chirurgicznej rehabilitacji głosu, po laryngektomii całkowitej lub częściowej. Ponadto po ukończeniu specjalizacji lekarz: omówi patologię i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci, głuchoty wrodzone i nabyte oraz profilaktykę zaburzeń słuchu u dzieci; przedstawi organizację opieki nad dzieckiem głuchym i niedosłyszącym, omówi zasady opieki zdrowotnej, wychowania i szkolnictwa oraz rehabilitacji słuchu u dzieci, scharakteryzuje protezy słuchowe u dzieci i dorosłych, wykaże znajomość stosowanych aktualnie protez oraz indywidualnych wkładek usznych, przeprowadzi instruktaż chorych używających aparatów słuchowych, poda zasady rehabilitacji słuchu u dorosłych - po nagłej utracie słuchu, po operacjach poprawiających słuch z zastosowaniem protez słuchowych oraz rehabilitacji narządu równowagi i rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy, scharakteryzuje audiologię przemysłową, działanie hałasu na słuch i na cały ustrój, omówi toksyczne uszkodzenia słuchu, "barotrauma", wibracje, poda zasady profilaktyki zaburzeń słuchu w przemyśle, znaczenie warunków pracy, badań wstępnych i okresowych, kwalifikowanie do pracy, zasady ochrony zbiorczej i indywidualnej,

3 scharakteryzuje głuchotę starczą, zasady diagnostyki, profilaktyki i leczenia; wykaże się znajomością patofizjologii wieku starczego; omówi stosowanie aparatów słuchowych u ludzi starych, wykaże się znajomością ustawodawstwa i orzecznictwa w zakresie zaburzeń słuchu i równowagi oraz głosu i mowy: - w zakresie czasowej niezdolności do pracy - dla celów sądowo-lekarskich - dla celów ubezpieczeniowych przedstawi zasady ochrony narządu słuchu i równowagi, zaproponuje program oświaty zdrowotnej w tym zakresie, wykaże się umiejętnością rozpoznawania i leczenia zaburzeń głosu; wymieni jednostki chorobowe (semiotyka foniatryczna); scharakteryzuje choroby zawodowe narządu głosu; omówi zaburzenia głosu w innych schorzeniach (neurologicznych, psychiatrycznych, internistycznych, endokrynologicznych i innych); wymieni metody leczenia zachowawczego, metody leczenia chirurgicznego (fonochirurgia, wybrane zagadnienia z chirurgii dziecięcej, chirurgii szczękowej, chirurgii laryngologicznej, chirurgii plastycznej); omówi podstawy psychoterapii w foniatrii oraz zasady rehabilitacji głosu i zasady higieny głosu, wykaże się umiejętnością rozpoznawania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń mowy, - pochodzenia ośrodkowego, - pochodzenia obwodowego, - omówi zaburzenia czynnościowe, omówi zaburzenia mowy towarzyszące innym chorobom, omówi rehabilitację głosu zastępczego po laryngektomii całkwitej i rehabilitacji po zabiegach laryngektomii częściowych, wykaże się umiejętnością rozpoznawania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu u dzieci; przedstawi klinikę obwodowych uszkodzeń słuchu, scharakteryzuje ośrodkowe zaburzenia słuchu, problemy agnozji akustycznej; opisze zasady leczenia zachowawczego i chirurgicznego uszkodzeń słuchu, zasady protezowania słuchowego u dzieci i młodzieży, przedstawi zasady rehabilitacji głosu i mowy u dziecka głuchego i niedosłyszącego, w tym program rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego, wykaże się znajomością orzecznictwa w foniatrii, omówi zasady organizacji placówek zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń głosu i mowy, przedstawi zagadnienia prawno-lekarskie, z którymi styka się lekarz audiolog i foniatra w praktyce zawodowej. Wymagane umiejętności praktyczne Po zakończeniu specjalizacji lekarz wykażę się umiejętnością, wykona lub zapewni nadzór w zakresie: biegłego posługiwania się obiektywnymi i subiektywnymi metodami oceny narządu mowy i głosu; biegłego posługiwania się aparaturą audiologiczną i labiryntologiczną; wykonania pełnego badania audiologicznego i labiryntologicznego; interpretacji i oceny wyników wykonanych badań audiologicznych i labiryntologicznych; doboru protez słuchowych u dzieci i dorosłych; samodzielnego poprowadzenia zajęć rehabilitacji narządu słuchu i równowagi; samodzielnego wykonania wkładek usznych; fonochirurgii otochirurgii rehabilitacji chorych po operacjach krtaniowych, zwłaszcza po całkowitym usunięciu krtani, chirurgiczna rehabilitacja głosu po operacjach krtaniowych, względnie po całkowitym usunięciu krtani; postępowania w ośrodkowych zaburzeniach mowy i języka;

4 badań słuchu w wieku rozwojowym ze szczególnym uwzględnieniem możliwości obiektywnej oceny słuchu; obiektywnej topodiagnostyki zaburzeń słuchu u chorych w różnym wieku; zasad kwalifikowania dzieci z zaburzonym procesem komunikatywnym i/lub uszkodzonym słuchem do odpowiednich szkół; protezowania słuchowego u dzieci i dorosłych; zasad orzekania o inwalidztwie i chorobie zawodowej w schorzeniach foniatrycznych (głosu, słuchu, mowy i języka); praktycznego wykonywania podstawowych badań psychoakustycznych (audiometria tonalna, oznaczanie recruitment); ustalania wskazań do badania i interpretacji wyników ERA; obiektywnego określania progu słuchowego według zasady cross check principle; ogólnych zasad rehabilitacji procesu komunikatywnego u dziecka głuchego; wykrywania agrawacji i symulacji głuchoty; oceny otoskopowej oraz kwalifikacji do zabiegów otochirurgicznych; leczenia zachowawczego różnego typu zaburzeń słuchu lub zmian zapalnych ucha środkowego. Formy zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych Kursy Kurs wprowadzający Kurs wprowadzający 1-tygodniowy w pierwszym roku specjalizacji w Klinice Chorób Uszu, Zakładzie Audiologii Klinicznej i Zakładzie Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie lub Klinice Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu. Kursy atestacyjne w każdym roku specjalizacji Audiologia i Foniatria - kurs 1-tygodniowy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie we współpracy z CMKP. Audiologia i Foniatria - kurs 1-tygodniowy w Klinice Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu we współpracy z CMKP. Audiologia i Foniatria - kurs 1-tygodniowy organizowany wspólnie przez Krajowe Towarzystwa Naukowe, których obszar działania obejmuje program specjalizacji audiologii i foniatrii. Corocznie kurs jest uzgadniany przez Zarządy Towarzystw lub specjalistycznych sekcji. Staże kierunkowe Specjalizujący się lekarz zobowiązany jest do odbycia następujących staży Staż z zakresu psychiatrii - 1 miesiąc, Staż z zakresu neurologii - 1 miesiąc, Staż w zakresie diagnostyki uszkodzeń słuchu u dzieci i dorosłych - 3 miesiące, może być zrealizowany w: - Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu - Zakład Audiologii Klinicznej, - Klinikach Otolaryngologii AM w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Katowicach i Zabrzu, - Klinice Otolaryngologii CMKP, - Klinikach Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii AM w Łodzi i lublinie, - Klinice Otolaryngologii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Staż z zakresu otoneurologii - 2 tygodnie, może być zrealizowany w:

5 - Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Klinikach Otolaryngologii AM w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Zabrzu, Poznaniu, - Klinice Otolaryngologii CMKP, - Klinice Otolaryngologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, Staż z zakresu rehabilitacji słuchu u dzieci i dorosłych - 3 miesiące, może być zrealizowany w: - Zakładzie Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Klinice Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu Staż z zakresu aparatowania dzieci - 1 miesiąc, może być zrealizowany w: - Zakładzie Audiologii Klinicznej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, - Zakładzie Laryngologii, Foniatrii i Audiologii Instytutu - Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, - Zakładzie Audiologii Instytutu Matki I Dziecka, - Klinice Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii AM w Lublinie i Łodzi, Staż z zakresu aparatowania dorosłych - 1 miesiąc, może być zrealizowany w - Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, - Klinikach Otolaryngologii AM, CMKP, Collegium Medicum UJ, Staż w zakresie diagnostyki i leczenie szumów usznych - 2 tygodnie, może być zrealizowany w: - Klinice Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, - Klnice Otolaryngologii AM w Białymstoku, Staż w zakresie leczenia operacyjnego i zachowawczego chorób uszu - 3 miesiące, może być zrealizowany w: - Klinice Chorób Uszu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, - Klinikach Otolaryngologii AM, CMKP, Collegium Medicum UJ, Staż z zakresu diagnostyki zaburzeń głosu i mowy - 3 miesiące, może być zrealizowany w: - Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie, - Zakładzie Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii słuchu, - Klinice Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii AM w Lublinie, - Klinice Otolaryngologii AM w Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, - Klinice Otolaryngologii Collegium Medicum UJ, - Klinice Otolaryngologii CMKP Staż z zakresu leczenia zaburzeń głosu i mowy - 4 miesiące, może być zrealizowany w: - Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie, - Zakładzie Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii słuchu, - Klinice Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii AM w Lublinie, - Klinice Otolaryngologii AM w Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku,

6 - Klinice Otolaryngologii Collegium Medicum UJ, - Klinice Otolaryngologii CMKP Staż z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy - 3 miesiące, Staż w zakresie intensywnej terapii i medycyny ratunkowej po - 1 tygodniu, może być zrealizowany w: - Katedrach i Zakładach Anestezjologii AM, CMKP, Instytutów Kształcenie w czasie praktyki lekarskiej w czasie kształcenia specjalizujący się lekarz powinien aktywnie uczestniczyć w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych, istotnym elementem kształcenia są obchody lekarskie, odprawy i zebrania kliniczne, szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy lekarz posiada umiejętności prawidłowego komunikowania się z chorym i informowania chorego i rodzinę o jego stanie zdrowia, w trakcie kształcenia powinien następować stopniowy rozwój odpowiedzialności klinicznej, aż do samodzielnego prowadzenia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Kształcenie w wykonywaniu zabiegów i procedur medycznych Podczas specjalizacji lekarz musi nabyć umiejętności wykonywania procedur i zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w audiologii i foniatrii. W związku z tym kandydat zobowiązany jest do: wykazania się umiejętnością biegłego posługiwania się aparaturą audiologiczną i labiryntologiczną, wykonania pełnych badań audiologicznych i labiryntologicznych, zinterpretowania i oceny wyników wykonanych badań audiologicznych i labiryntologicznych, samodzielnego wykonania wkładek usznych oraz dobrania protez słuchowych u dzieci i dorosłych, poprowadzenia samodzielnie zajęć z rehabilitacji narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi, wykazania się umiejętnością biegłego posługiwania się obiektywnymi i subiektywnymi metodami oceny narządu mowy i głosu. Wykaz i minimalna liczba wymaganych procedur medycznych i zabiegów, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie: wykonanie pełnych badań audiologicznych i labiryntologicznych - 500, samodzielne wykonanie wkładek usznych - 50, dobór protez słuchowych u dzieci - 300, u dorosłych - 200, samodzielne prowadzenie zajęć z rehabilitacji narządu słuchu - 50 pacjentów, głosu i mowy - 50 pacjentów, równowagi - 25 pacjentów, samodzielne wykonanie badań oceny narządu mowy i głosu w tym: 150 stroboskopii, 50 videolaryngostroboskopii, 50 analiz akustycznych głosu, 50 pomiarów natężenia i męczliwości głosu. Powyższe procedury muszą być udokumentowane w prowadzonej dokumentacji oddziału lub ambulatorium. Przed dopuszczeniem do egzaminu kierownik specjalizacji musi przyjąć i podpisać pisemny raport Kandydata z imiennym wykazaniem prowadzonych chorych, wykonanych badań u konkretnych chorych w oddziale lub ambulatorium. Formy samokształcenia Udział w działalności towarzystw lekarskich

7 Kandydaci powinni aktywnie uczestniczyć w specjalistycznych posiedzeniach naukowych (przynajmniej 2 razy w roku wziąć udział w ogólnopolskich sympozjach naukowych, których program zostanie zaakceptowany przez Konsultanta Krajowego a wykaz zostanie ogłoszony do dnia 30 listopada roku poprzedniego). W trakcie kształcenia kandydat powinien przedstawić na specjalistycznych posiedzeniach przynajmniej jeden referat (lub plakat) w każdym roku specjalizacji. Przygotowanie publikacj W okresie kształcenia specjalizujący się lekarz powinien przygotować pracę poglądową z zakresu audiologii lub foniatrii (lub inną pracę z tego zakresu opublikowaną w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym). Pełnienie dyżurów lekarskich Dyżury lekarskie nie obowiązują w czasie specjalizacji w audiologii i foniatrii i nie są warunkiem dla przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego. Metody oceny wiedzy i umiejętności praktycznych Kolokwia Specjalizujący się lekarz zobowiązany jest do zaliczenia kolokwiów u Kierownika specjalizacji lub wyznaczonych przez niego osób z zakresu: Anatomii, fizjologii i genetyki narządu słuchu i równowagi. Neuroanatomii i neurofizjologii narządu mowy. Akustyki słuchu, głosu i mowy (podstawy fizyczne, aparatura pomiarowa i metody badań). Diagnostyki audiologicznej, akumetrii i audiometrii, badań elektrofizjologicznych słuchu. Diagnostyki foniatrycznej. Patofizjologii, zaburzeń głosu, mowy i języka. Patofizjologii zaburzeń słuchu i całkowitej głuchoty u dzieci i dorosłych. Leczenia zaburzeń głosu, mowy i języka. Leczenia zaburzeń słuchu. Aparatowania dzieci i dorosłych. Rehabilitacji zaburzeń słuchu w różnym wieku. Rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy. Podstaw psychologiczno-logopedycznych w procesie rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Ponadto specjalizujący się lekarz zobowiązany jest do zaliczenia kolokwium: z prawa medycznego, z promocji zdrowia, z epidemiologii zakażeń HIV i choroby AIDS. Sprawdziany umiejętności praktycznych Specjalizujący się lekarz zobowiązany jest do wykazania się umiejętnością wykonania wybranych czynności i zaliczenia niżej wymienionych sprawdzianów umiejętności praktycznych: sprawdzian z przeprowadzenia badań z zakresu diagnostyki audiologicznej, labiryntologicznej i foniatrycznej, sprawdzian z przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z zaburzeniem słuchu, mowy lub głosu, sprawdzian z przeprowadzenia diagnostyki różnicowej zbadanego pacjenta,

8 sprawdzian z przedstawienia programu dalszej diagnostyki uzupełniającej i leczenia. Ocena pracy poglądowej Akceptacja pracy poglądowej przez kierownika specjalizacji lub publikacja w czasopiśmie recenzowanym. Znajomość języków obcych Specjalizujący się lekarz ma wykazać się praktyczną znajomością przynajmniej jednego z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, potwierdzoną zdanym egzaminem. Czas trwania specjalizacji Czas trwania specjalizacji w audiologii i foniatrii wynosi nie mniej niż 3 lata. Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w audiologii i foniatrii. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna ds. specjalizacji w skład której wchodzą: przedstawiciel wojewody, właściwy konsultant regionalny jako przewodniczący komisji, przedstawiciel odpowiedniego towarzystwa lekarskiego lub jego sekcji, przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej. Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i ustala listę lekarzy, którzy uzyskają zgodę na rozpoczęcie specjalizacji. W przypadku postępowania konkursowego (jeżeli specjalizacja ma być realizowana w ramach rezydentury lub gdy liczba kandydatów przekracza liczbę przewidzianych miejsc szkoleniowych) organizowany jest egzamin testowy a następnie komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. Jeżeli do konkursu przystępuje duża liczba lekarzy powoływane są zespoły podległe komisji. Egzamin testowy opracowany przez Krajową Radę Egzaminów Lekarskich organizuje i przeprowadza kierownik wojewódzkiego ośrodka metodyczno-organizacyjnego we współpracy z konsultantem regionalnym. Komisja kwalifikacyjna ds. specjalizacji w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej ustala listę rankingową służącą do wypełnienia miejsc szkoleniowych. Warunki kwalifikacji jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w audiologii i foniatrii. 1.Specjalizacja w audiologii i foniatrii może odbywać się w Klinikach lub Zakładach resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Klinikach Akademii Medycznych i CMKP oraz w innych jednostkach, które uzyskały wpis na listę przedmiotów uprawnionych do specjalizowania, prowadzoną przez Ministra Zdrowia. 2.Jednostki, o których mowa w punkcie 1, muszą: - mieć w swojej strukturze organizacyjnej oddziały szpitalne i odpowiednie poradnie dla potrzeb chorych z audiologii i foniatrii oraz bibliotekę naukową, - zatrudniać co najmniej 3 lekarzy z tytułem specjalisty - 2 w dziedzinie

9 audiologii i 1 w foniatrii lub 2 w dziedzinie foniatrii i 1 w audiologii, - posiadać sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do realizacji zadań określonych programem specjalizacji, - udzielać świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie programu specjalizacji, - posiadać odpowiedni sprzęt i bazę dydaktyczną. (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000

Program specjalizacji z GASTROENTEROLOGII

Program specjalizacji z GASTROENTEROLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z GASTROENTEROLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podypolomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI Rozdział I SPOSÓB NABORU OSÓB NA SPECJALIZACJĘ 1 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika jednostki kształcącej. 2

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z KARDIOLOGII

Program specjalizacji z KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z KARDIOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z NEUROLOGII

Program specjalizacji z NEUROLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z NEUROLOGII Dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z pediatrii Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy audiologii i foniatrii Kod przedmiotu

Podstawy audiologii i foniatrii Kod przedmiotu Podstawy audiologii i foniatrii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy audiologii i foniatrii Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-AUD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia - opis przedmiotu

Otolaryngologia - opis przedmiotu Otolaryngologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Otolaryngologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ol Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w AUDIOLOGII I FONIATRII Program dla lekarzy posiadających specjalizację Warszawa 2005 Program specjalizacji przygotował zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w AUDIOLOGII I FONIATRII Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w audiologii lub foniatrii lub otolaryngologii lub otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Audiologia i foniatria 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII NACZYNIOWEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie I. Zasady naboru na specjalizację. 1. Do specjalizacji kwalifikują się osoby spełniające

Bardziej szczegółowo

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach.

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach. Rok akademicki 207/208 3 4 7 9 3. Anatomia Zakład Anatomii Prawidłowej 90 2, 30 4 20 2, EGZAMIN 2. BHP Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 4 0 4 0 0 3. Biochemia Katedra i Zakład Biochemii i

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z ONKOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji z ONKOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z ONKOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w FARMAKOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w FARMAKOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w FARMAKOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa. JĘ.!: 2013 Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński MZ-MD-P-O734O3 7-2/AT! 13 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka ul Przemysłowa 30/32 OO-450 Warszawa W nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich:

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: 1. Skreślić w 4 ust.1 pkt 5 - ustawodawca nie powinien narzucać obowiązku posługiwania się, co najmniej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z CHORÓB ZAKAŹNYCH

Program specjalizacji z CHORÓB ZAKAŹNYCH CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z CHORÓB ZAKAŹNYCH Program podstawowy dla lekarzy rozpoczynających specjalizację od początku Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w AUDIOLOGII I FONIATRII Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2005 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii SUM./nazwa jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ANGIOLOGII

Program specjalizacji w ANGIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ANGIOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych

Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych Załącznik nr 1 Skierowania na staże i programy staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji w MEDYCYNIE PRACY. Pieczęć jednostki kierującej Skierowanie do.dn..... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: NEUROLOGOPEDIA Z ELEMENTAMI AUDIOLOGII I FONIATRII Typ studiów: kwalifikacyjne/doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Program specjalizacji z MEDYCYNY NUKLEARNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z MEDYCYNY NUKLEARNEJ Warszawa 1999 (c)copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 0 / 0 INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 0 Spis treści. Program Studiów....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów

REGULAMIN SZKOLENIA. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów REGULAMIN SZKOLENIA Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne. II. Sposób przeprowadzenia naboru osób na specjalizację

I. Postanowienia wstępne. II. Sposób przeprowadzenia naboru osób na specjalizację Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Psychologia Kliniczna dla osób posiadających I stopień specjalizacji w psychologii klinicznej prowadzonej w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Mikrobiologia

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Mikrobiologia Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Mikrobiologia I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w dziedzinie Mikrobiologia oraz w placówkach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z chirurgii onkologicznej - stary tryb

Program specjalizacji z chirurgii onkologicznej - stary tryb Program specjalizacji z chirurgii onkologicznej - stary tryb Program specjalizacji wg. publikacji CMKP Program specjalizacji przygotował zespół ekspertów: Prof. Marek Nowacki- konsultant krajowy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Ośrodku Kształcenia Psychologów Klinicznych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym

Bardziej szczegółowo

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne uwarunkowania wypowiedzi językowych. K_W03 Posiada usystematyzowaną

Bardziej szczegółowo

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny)

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji

Regulamin organizacyjny specjalizacji Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014 Warszawa dn. 12.02.2015 Wiesława Grajkowska Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa (22) 815 19 60, (22) 815 19 75, w.grajkowska@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie

Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Logopedia z Fonoaudiologią poziom kształcenia Studia stacjonarne II stopnia profil praktyczny I.

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Logopedia z Fonoaudiologią poziom kształcenia Studia stacjonarne II stopnia profil praktyczny I. EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek Logopedia z Fonoaudiologią poziom kształcenia Studia stacjonarne II stopnia profil praktyczny I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Opracowały: dr hab. Agata Popławska, prof. NWSP w Białymstoku, dr Agata Jacewicz Studia podyplomowe Specjalności studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 1. Adres jednostki: Adres: 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49 Tel. /Fax 61 8691

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy wiąże się

Rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy wiąże się AUDIOLOGIA I FONIATRIA Prof. dr hab. Henryk Skarżyński WSTĘP Audiologia i Foniatria jako jedna specjalność medyczna została utworzona decyzją Ministra Zdrowia w 1999 r w wyniku połączenia dwóch specjalności

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. Nr 213, poz. 1779, zm.: Dz. U. z 2007 r., Nr.13, poz. 85, Dz. U. z 2008 r., Nr 170, poz.1050, Dz. U. z 2010 r., Nr 198, poz. 1320. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia. Zwróć uwagę, że numery WV 1-39 przydzielone są otorynolaryngologii, rynologii i laryngologii traktowanych zarówno razem jak i osobno.

Otolaryngologia. Zwróć uwagę, że numery WV 1-39 przydzielone są otorynolaryngologii, rynologii i laryngologii traktowanych zarówno razem jak i osobno. WV Otolaryngologia Zwróć uwagę, że numery WV 1-39 przydzielone są otorynolaryngologii, rynologii i laryngologii traktowanych zarówno razem jak i osobno. WV 100-190 dotyczy tylko prac ogólnych. Klasyfikuj

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ZAGADNIENIAZ PROTETYKI SŁUCHU 1. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 22.10.2014 r. DZIEKAN. Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Łódź, dnia 22.10.2014 r. DZIEKAN. Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI AT Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dokumenty należy składać do dnia 5 grudnia 2014 roku w Dziekanacie Wydziału W przypadku składania kopii

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 1 Przeprowadzenie 147 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną,

Bardziej szczegółowo

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych.

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Program polityki zdrowotnej pn.: Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. ŚRODKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

OCZP.III-TM-8070-7/10 Opole, dnia 17 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ KONTROLI

OCZP.III-TM-8070-7/10 Opole, dnia 17 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ KONTROLI OCZP.III-TM-8070-7/10 Opole, dnia 17 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 46-300 Olesno, ul. Klonowa 1 2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo