PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma i siedziba towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będącego organem Funduszu: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem Adres głównej strony internetowej Towarzystwa: Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt został sporządzony zgodnie z : Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz z późn. zm.) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 205, poz z późn. zm.). Data i miejsce sporządzenia prospektu: Niniejszy prospekt został sporządzony dnia 13 sierpnia 2003 roku w Warszawie. Daty kolejnych aktualizacji prospektu: 31 marca 2004 r., 20 grudnia 2004 r., 13 stycznia 2005 r., 18 stycznia 2005 r., 13 kwietnia 2005 r., 15 kwietnia 2005 r., 15 maja 2005 r., 2 czerwca 2005 r., 2 lipca 2005 r., 8 sierpnia 2005 r., 19 grudnia 2005 r., 05 marca 2006 r., 15 maja 2006 r., 10 listopada 2006 r., 10 stycznia 2007 r., 15 marca 2007 r. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 0

2 Rozdział I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie 1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa, Polska. 2. Osoby fizyczne działające w imieniu Towarzystwa, odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie 2.1 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Towarzystwa, 2.2 Adrian Adamowicz Wiceprezes Zarządu Towarzystwa, 2.3 Piotr Żochowski - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa. Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia, a także wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Pioneer Obligacji Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zbigniew Jagiełło Adrian Adamowicz Piotr Żochowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Rozdział II Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych 1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej 1.1. Firma, kraj siedziby, siedziba Towarzystwa: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska 1.2. Adres: ul. Wołoska 5, Warszawa, Polska 1.3. Numery telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) , faks: (+48 22) Internet: Poczta elektroniczna: 2. Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa Decyzja z dnia 9 maja 1996 r. nr KPW / (W dniu 3 lipca 2001 roku nastąpiło połączenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadającym zezwolenie udzielone na mocy decyzji z dnia 28 lutego 1992 r., nr FP/1/92). 3. Oznaczenie sądu rejestrowego, numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane i data wpisu do rejestru Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , w dniu 5 czerwca 2001 r. 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitały własne Pioneer Pekao TFI S.A. na dzień r. Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk netto Kapitał własny ,00 zł ,54zł 0,00 zł ,66 zł ,20 zł Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1

3 5. Sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa 5.1. Akcje imienne serii od A do F zostały opłacone w całości gotówką przed zarejestrowaniem Akcje imienne serii G wydano w zamian za majątek spółki przejmowanej Pioneer PPTFI S.A. 6. Firma i siedziba akcjonariuszy Towarzystwa wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Akcjonariuszem Towarzystwa jest spółka: Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa, Polska. Akcjonariusz jest właścicielem 100% kapitału zakładowego i ma prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. 7. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa (100% akcji) jest Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa, Polska. Pioneer Pekao Investment Management S.A. ma prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. 8. Firma i siedziba podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Global Asset Management S.p.A., Galleria San Carlo, Mediolan (Włochy), ma prawo do 51% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, oraz do wskazania trzech kandydatów na członków Rady Nadzorczej i kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. 9. Imiona i nazwiska 9.1. Skład Zarządu Towarzystwa Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu, Adrian Adamowicz - Wiceprezes Zarządu, Piotr Żochowski - Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej Stefano Pregnolato Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Dominik Kremer, Tomasz Orlik, Zbigniew Sienkiewicz Prokurenci Towarzystwa Zbigniew Czumaj - prokura łączna, Maria Maciejec - prokura łączna Zarządzający funduszami inwestycyjnymi Pioneer Towarzystwo zgodnie z art. 46 Ustawy i art. 5 2 Statutu, na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu spółce Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 10. Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu Zarząd Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. Magister inżynier, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (w trakcie studiów był wiceprezesem Klubu Międzyuczelnianego AZS), a także Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański i Rotterdam School of Management Erasmus University. Z branżą funduszy inwestycyjnych związany od 1995 roku. Początkowo pracował w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., w którym kierował biurem regionalnym we Wrocławiu. Od listopada 1996 r. był zatrudniony w PKO/Credit Suisse TFI S.A., początkowo jako dyrektor sprzedaży i dystrybucji, a od 1998 roku - jako wiceprezes Zarządu. Od lipca 2000 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Pekao/Alliance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (towarzystwo zmieniło nazwę na Pekao TFI S.A.), do czasu połączenia tego towarzystwa z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 3 lipca 2001 roku. Od tego momentu jest prezesem Pioneer Pekao TFI S.A., powstałego z połączenia obydwu towarzystw. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2

4 Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. Wyróżniony tytułem Menedżer Roku 2004 przez redakcję Home&Market Adrian Adamowicz Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Executive MBA RSM Erasmus University prowadzonego przez Gdańską Fundację Szkolenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Centralnym Biurze Maklerskim Pekao S.A. w Zespole Rynku Wtórnego. Następnie związany z Societe Generale Finance Development, gdzie zajmował się obszarem fuzji i przejęć. W latach pracował w PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A. na stanowiskach związanych ze sprzedażą. Jako dyrektor ds. Sprzedaży Instytucjonalnej odpowiadał za budowę sieci dystrybucji, szkolenia, nowe produkty oraz zarządzanie relacjami z siecią dystrybucji w zakresie sprzedaży instytucjonalnej, a także działaniami firmy w obszarze III filaru ubezpieczeń społecznych. Od połowy 2000 roku brał udział w projektach internetowych: The MotherShip Poland: Internet Holdings, Inc. (TMS) oraz Eo Networks. Od czerwca 2001 roku związany z Pioneer Pekao TFI S.A., oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A., gdzie jako dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu odpowiadał za realizację celów sprzedażowych na rynku polskim poprzez zarządzanie relacjami z dystrybutorami oraz planowanie i nadzorowanie pracy zespołów sprzedaży i marketingu. Od maja 2006 roku jest członkiem zespołu odpowiadającego za globalną strategię marketingową firmy Pioneer Global Asset Management S.p.A. w zakresie zarządzania marką, marketingu strategicznego, a także koordynuje działania w obszarze marketingu i PR w regionie Europy Centralnej i Wschodniej oraz na nowych rynkach Piotr Żochowski W Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. pełni funkcję dyrektora finansowego, wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe. Magister inżynier, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W roku 1996 ukończył Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i uzyskał tytuł Magistra Biznesu (Master of Science in Business). W latach pracował w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o. na stanowisku konsultanta w dziale audytu. Od sierpnia 1999 r. do końca 2000 r. zatrudniony w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku kontrolera finansowego. Od stycznia 2001 r. pracuje w Pioneer Pekao Investment Management S.A., gdzie od marca 2001 roku jest dyrektorem finansowym. Równocześnie od 22 maja 2001 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Pekao/Alliance TFI S.A., (przekształconego następnie w Pekao TFI S.A.) do czasu połączenia z Pioneer PPTFI S.A. Po fuzji jest wiceprezesem w Pioneer Pekao TFI S.A. Posiada tytuł member of ACCA Rada Nadzorcza Stefano Pregnolato Przewodniczący Od początku kariery zawodowej związany z branżą asset management. W Pioneerze pracuje od 1999 r., gdzie najpierw pełnił funkcję Szefa ds. Akcji Globalnych w Pioneer Investments Management Ltd w Dublinie, a następnie Dyrektora Działu Akcji Międzynarodowych w Pioneer Investments Management, Inc w Bostonie. Obecnie jest zatrudniony w Pioneer Global Asset Management S.p.A. i odpowiada za całość działalności inwestycyjnej Pioneera w Europie Środkowej. Absolwent Uniwersytetu Turyńskiego, gdzie w 1988 r. uzyskał dyplom w dziedzinie ekonomii Jakub Papierski Wiceprzewodniczący Od 1 października 2003 r. jest Prezesem Zarządu CDM Pekao SA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie odbył także studia doktoranckie z zakresu finansów. Ma licencję Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 90-ych pracował m.in. w firmie konsultingowej Pro-Invest International, domu maklerskim ProCapital oraz Creditanstalt Investment Bank. W latach związany z Deutsche Morgan Grenfell / Deutsche Bank Research gdzie jako wiceprezes zajmował się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 2001 związany z Bankiem Pekao, początkowo jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Finansowego / CFO nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową Banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a następnie jako Prezes CDM Pekao. Był także członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Komitetu Finansowego przy Radzie Nadzorczej Banku Dominik Kremer Członek Rady Nadzorczej Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Szef Sprzedaży oraz Dystrybucji Pioneer Investments w rejonie Europy Północnej, dyrektor zarządzający w Pioneer Fonds Marketing GmbH, Monachium, a także Manager Regionalny w Pioneer Global Investments Limited, filia w Niemczech. Absolwent University of Stellenbosch w RPA, gdzie uzyskał stopnie B.A. (Bachelor of Arts) oraz L.L.B. (Bachelor of Law), specjalność: prawo gospodarcze, bankowe i podatkowe. Następnie uczęszczał na studia podyplomowe w Manchester Business School, gdzie uzyskał stopień MBA. Obok języków ojczystych niemieckiego i angielskiego, biegle włada językiem holenderskim Tomasz Orlik Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3

5 Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A., nadzoruje prace departamentu prawnego, finansów i księgowości, kadr, systemów informatycznych oraz administracji. W zarządzie Pioneer Pekao Investment Management S.A. pracuje od 1 grudnia 2000 r. Członek Rady Nadzorczej Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych od 2001 r. Ukończył Szkołę Główną Handlową na Wydziale Handlu Wewnętrznego oraz studia podyplomowe w zakresie Ubezpieczeń na Życie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Zdał egzamin dla maklerów papierów wartościowych. W 1990 roku podjął pracę w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w Departamencie Rynków Kapitałowych. Następnie w roku 1992 został zatrudniony w Banku Pekao S.A., w zespole specjalistów ds. funduszy powierniczych. Wspólnym przedsięwzięciem Banku Pekao S.A. i The Pioneer Group, Inc. było utworzenie i obsługa Pioneer Pierwszego Polskiego Funduszu Powierniczego. W celu obsługi funduszu Bank Pekao S.A. i The Pioneer Group, Inc. utworzyli tzw. Agenta Transferowego w formie spółki joint venture Financial Services Sp. z o.o. Tomasz Orlik został zatrudniony w ww. spółce w roku 1993 i przez 4 lata pracował na stanowisku Dyrektora Działu Konsultingu. W 1997 roku został Dyrektorem Departamentu ds. Funduszy Emerytalnych w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Następnie od sierpnia 1998 roku do końca listopada 2000 roku był Członkiem Zarządu Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., odpowiedzialnym za finanse i administrację. W latach był Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich Zbigniew Sienkiewicz Radca prawny. W roku 1996 ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra. Od 1996 roku do 1999 roku pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP w Wydziale Rynku Pierwotnego na stanowisku inspektora. Od 1999 roku do 2001 roku pracował w Pekao/Alliance Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Zespole do spraw Prawnych, początkowo na stanowisku prawnika, a następnie od grudnia 2000 roku jako kierownik zespołu. Od 1999 roku zatrudniony również w Pekao Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. (obecnie: Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.); początkowo na stanowisku prawnika, a od listopada 2001 r. jako radca prawny i kierownik Zespołu do spraw Prawnych Prokurenci Zbigniew Czumaj Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., główny księgowy funduszy. Kieruje obsługą księgowo administracyjną funduszy Pioneer od roku 1992, czyli od chwili rozpoczęcia działalności przez te fundusze. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów przez 5 lat pracował w charakterze pracownika naukowego w Instytucie Fizyki PAN.Ukończył studia magisterskie w dziedzinie zarządzania w ramach programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois (USA) Maria Maciejec W latach główna księgowa w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od stycznia 2001 r. główna księgowa w firmie Pioneer Pekao Investment Management S.A. Ma wieloletnie doświadczenie w księgowości i finansach. Poprzednio pracowała w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, sprawując funkcje samodzielnej księgowej oraz głównej księgowej. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości i podatków w tejże uczelni. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministerstwo Finansów. 11. Nazwy oraz zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 17 września 2001 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania aktywów. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość lokat innych niż denominowane w walucie polskiej: dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw (wykupie) liczonym od dnia ich nabycia przez Fundusz nie dłuższym niż jeden rok; dłużne papiery wartościowe, których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok; instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe będzie nie większa niż 20% Aktywów Funduszu Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 22 czerwca 2004 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Funduszu. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Zarządzający tak dobiera lokaty Funduszu, aby maksymalnie czas trwania portfela inwestycyjnego Funduszu (duration) ważony wartością lokat, wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie był dłuższy niż jeden rok. Czas trwania portfela inwestycyjnego Funduszu (duration) jest to iloraz sumy zdyskontowanych płatności z instrumentu finansowego, ważonych czasem do ich realizacji, w stosunku do wartości instrumentu finansowego. Czas Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4

6 trwania jest miarą wskazującą średni czas, w którym posiadacz instrumentu otrzyma wszystkie odsetki i wartość nominalną instrumentu dłużnego. Całkowita wartość lokat innych niż dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe będzie nie większa niż 30% Aktywów Funduszu. Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% Aktywów Funduszu Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 25 sierpnia 1997 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania aktywów. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż: polskie skarbowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, dłużne papiery wartościowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym Standard & Poor s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem oraz denominowane w złotych polskich instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe, nie może przekroczyć 30% Aktywów Funduszu Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 13 czerwca 1995 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania aktywów. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Funduszu. Udział innych lokat niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich, nie może przekroczyć 33% Aktywów Funduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 16 września 1996 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka, przez inwestowanie w papiery wartościowe, w tym głównie w dłużne papiery wartościowe i akcje. Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty akcyjne, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będą przekraczać 40% Aktywów Funduszu. Całkowita wartość lokat, innych niż wskazane wyżej nie będzie wyższa niż 10% Aktywów Funduszu. Udział lokat innych niż: w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% Aktywów Funduszu Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 28 lipca 1992 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując założony cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania aktywów. Aktywa Funduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5

7 Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będą przekraczać 70% Aktywów Funduszu. Całkowita wartość lokat, innych niż wskazane wyżej nie będzie wyższa niż 10% Aktywów Funduszu. Udział lokat innych niż: w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% Aktywów Funduszu Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 18 grudnia 1995 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując założony cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu osiąganie dochodu Funduszu z lokowania aktywów. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Funduszu. Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 33% Aktywów Funduszu Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 24 października 2002 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania Aktywów Funduszu. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Udział lokat innych niż lokaty w dopuszczone do obrotu na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dłużne papiery wartościowe, obligacje zamienne i denominowane w dolarach amerykańskich: instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe, nie może przekroczyć 20% Aktywów Funduszu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 2 maja 2002 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania Aktywów Funduszu. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe o charakterze udziałowym uprzywilejowane w zakresie dywidendy znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w papiery wartościowe z ratingiem Standard & Poor s na poziomie BB+ lub niższym (określanym także jako rating nie-inwestycyjny) lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych. Udział lokat innych niż lokaty w dopuszczone do obrotu na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dłużne papiery wartościowe, instrumenty finansowe o charakterze udziałowym uprzywilejowane w zakresie dywidendy, obligacje zamienne i denominowane w dolarach amerykańskich: instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, nie może przekroczyć 30% Aktywów Funduszu. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 6

8 Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 6 czerwca 2003 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest średnio- i długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania Aktywów Funduszu. Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dopuszczone do obrotu zorganizowanego denominowane w euro obligacje emitowane przez przedsiębiorców z ratingiem inwestycyjnym Standard & Poor s na poziomie wyższym niż BB+ lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub posiadające ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego, porównywalną do powyższego ratingu. Całkowita wartość lokat innych niż wskazane wyżej, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych nie będzie wyższa niż 33% Aktywów Funduszu. Koncentrując się na lokatach, o których mowa wyżej, Fundusz może dodatkowo inwestować aktywa w inne papiery wartościowe, w tym obligacje emitowane przez państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD. Całkowita wartość lokat w akcje nie będzie wyższa niż 10% Aktywów Funduszu. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w zagraniczne papiery wartościowe Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 29 kwietnia 2004 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat w horyzoncie średnio- i długoterminowym przy zachowaniu poziomu ryzyka inwestycyjnego adekwatnego dla profilu Funduszu. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Funduszu. Koncentrując się na lokatach, o których mowa wyżej, Fundusz może dodatkowo inwestować Aktywa Funduszu w inne papiery wartościowe, w tym dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD. Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w zagraniczne papiery wartościowe Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność w dniu 8 czerwca 2000 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując założony cel inwestycyjny Fundusz może również podejmować działania mające na celu osiąganie dochodu Funduszu z lokowania aktywów. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, a także obligacje zamienne na akcje. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Funduszu. Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub emitowanych lub wystawianych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub denominowanych w dolarach amerykańskich nie może przekroczyć 10% Aktywów Funduszu. Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Pioneer Fund z uwzględnieniem przepisów Ustawy Pioneer Dochodu Mix 20 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność 1 sierpnia 2005 roku. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu. Dodatkowo Fundusz może dążyć do wzrostu wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego pozwalające na uzyskanie bieżącego dochodu. Fundusz część aktywów może lokować w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie większa niż 40% wartości Aktywów Funduszu. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 7

9 charakterze udziałowym, Fundusz będzie lokował swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego lub których siedziba znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie Członkowskim lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim. Udział innych lokat niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego opisane w statucie funduszu nie będzie przewyższał 20% aktywów funduszu Pioneer Wzrostu Mix 60 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność 1 sierpnia 2005 roku. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Dodatkowo Fundusz może osiągać przychody z lokat netto. Aktywa Funduszu są lokowane w akcje spółek o ponadprzeciętnym, w okresie średnio i długoterminowym, potencjale wzrostu oraz w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego pozwalające uzyskiwać bieżący dochód. Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie większa niż 80% wartości Aktywów Funduszu. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, Fundusz będzie lokował swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dopuszczone do obrotu zorganizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego lub których siedziba znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie Członkowskim lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim. Udział innych lokat niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego opisane w statucie funduszu nie będzie przewyższał 20% aktywów funduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz rozpoczął działalność 1 sierpnia 2005 roku. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodu z lokat netto Funduszu. Aktywa Funduszu są lokowane w akcje spółek o ponadprzeciętnym, w okresie średnio i długoterminowym, potencjale wzrostu oraz w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego pozwalające uzyskiwać bieżący dochód. Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym nie będzie większa niż 60% Aktywów Funduszu. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, Fundusz będzie lokował swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego lub których siedziba znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie Członkowskim lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim. Udział innych lokat niż instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego opisane w statucie funduszu nie będzie przewyższał 20% aktywów funduszu Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz rozpoczął działalność 25 lipca 2005 roku. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto. Fundusz jest funduszem zrównoważonym. Aktywa Funduszu są lokowane zarówno w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak i w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz będzie inwestował swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w USA. Udział papierów wartościowych emitentów innych niż określonych w zdaniu poprzednim nie może być większy niż 25% Aktywów Funduszu. Udział dłużnych papierów wartościowych, o ratingu niższym niż rating inwestycyjny, określony w statucie funduszu, nie może przekroczyć 10% Aktywów Funduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów część Aktywów Funduszu będzie lokowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe, denominowane w złotych polskich. Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, nie będzie większa niż 65% Aktywów Funduszu. Fundusz będzie inwestował aktywa w ramach tej części portfela głównie w akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane do dywidendy oraz obligacje zamienne na akcje Pioneer Lokacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz rozpoczął działalność 26 sierpnia 2005 roku. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu. Dodatkowo Fundusz może dążyć do wzrostu wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego pozwalające na uzyskanie bieżącego dochodu. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 8

10 Fundusz będzie lokował swoje aktywa w obligacje emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez przedsiębiorców z ratingiem Standard & Poor s na poziomie nie niższym niż BBB- lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem oraz w instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor s nie niższy niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem oraz w depozyty bankowe. Udział innych lokat Funduszu niż lokaty wskazane wyżej, nie będzie przewyższał 20 % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz nie będzie dokonywał lokat w udziałowe papiery wartościowe Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz rozpoczął działalność 25 lipca 2005 roku. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz jest funduszem akcji. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje spółek. W okresie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu udział dłużnych papierów wartościowych o terminie wykupu do jednego roku i instrumentów rynku pieniężnego może stanowić do 100% Aktywów Funduszu. Po upływie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu całkowita wartość lokat innych niż: akcje spółek dopuszczonych do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub mających siedzibę lub prowadzących działalność lub uzyskujących większość przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania inwestycji jest niższa niż dwieście pięćdziesiąt milionów ( ) euro nie będzie większa niż 33% Aktywów Funduszu Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Fundusz rozpoczął działalność w dniu 22 sierpnia 2001 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka, przez inwestowanie w papiery wartościowe, w tym głównie w dłużne papiery wartościowe i akcje. Fundusz został utworzony na potrzeby Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej. Fundusz jest funduszem zrównoważonym. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w papiery wartościowe udziałowe (akcje) i dłużne. Proporcjonalny udział poszczególnych rodzajów papierów wartościowych w Aktywach Funduszu będzie uzależniony od decyzji Funduszu podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych, jak również z uwzględnieniem limitów określonych w niniejszym rozdziale Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz rozpoczął działalność 20 maja 2005 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Funduszu oraz wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz poprzez odpowiedni dobór lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu dąży do tego, aby w dowolnym Dniu Wyceny Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa, nie była niższa niż 90% maksymalnej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa ogłoszonej przez Fundusz od dnia rozpoczęcia przez Fundusz działalności do Dnia Wyceny poprzedzającego dany Dzień Wyceny. Fundusz inwestuje swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Aktywa Funduszu będą inwestowane w denominowane w walucie polskiej instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także depozyty bankowe. Całkowita wartość lokat w inne niż wskazane wyżej składniki lokat, w szczególności instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w tym tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, akcje, ekspozycja na indeksy giełdowe poprzez kontrakty terminowe, nie będzie większa niż 50% wartości Aktywów Funduszu. 12. Określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a Ustawy. Przedmiotem działalności Towarzystwa zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy jest tworzenie funduszy inwestycyjnych zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 9

11 13. Wskazanie obowiązków Towarzystwa, których wykonywanie może być powierzone innym podmiotom. Towarzystwo może, na podstawie umowy, zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią. 14. Informacja o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez Towarzystwo na terytorium państw członkowskich. Nie dotyczy. Rozdział III Dane o Funduszu 1. Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu Decyzja DFI/W/ / /2003 z dnia 15 lipca 2003 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Pioneer Obligacji Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 4 sierpnia 2003 r., pod numerem RFj Data rozpoczęcia działalności przez fundusz powierniczy (w przypadku funduszu powstałego z przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty) Nie dotyczy. 4. Fundusz posiada osobowość prawną 5. Konstrukcja Funduszu Nie dotyczy. 6. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz 6.1. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii Nie dotyczy Jednostki Uczestnictwa: Jednostki Uczestnictwa Funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. 7. Prawa Uczestników Funduszu W trybie i na warunkach określonych w prospekcie informacyjnym, Statucie Funduszu i Ustawie Fundusz jest zobowiązany zbyć Uczestnikowi Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki oraz odkupić od Uczestnika Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania odkupienia tych jednostek. Uczestnik nie może zbyć Jednostek Uczestnictwa na rzecz osób trzecich, jednakże może nimi dysponować w formie spadku. Ponadto na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym, Statucie Funduszu i Ustawie Uczestnikowi przysługują następujące prawa: a) składania oświadczeń woli oraz uzyskiwania informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu przy użyciu elektronicznych nośników informacji oraz innych środków porozumiewania się na odległość, b) otworzenia konta wspólnego lub konta małżonków, c) ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika lub zastawu na tych jednostkach, d) dokonania nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie reinwestycji, e) dokonania konwersji Jednostek Uczestnictwa, f) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu, g) udziału w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, jeśli Fundusz jest objęty takimi programami, h) otrzymania dodatkowego świadczenia, i) wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo zgłaszania pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych związanych z reklamą własnych produktów administratorów danych oraz wobec przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych, j) otrzymania bezpłatnie skrótu prospektu informacyjnego Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, k) żądania doręczenia bezpłatnie rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz prospektu informacyjnego Funduszu wraz aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, l) otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania czynności zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 10

12 m) ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, n) zwolnienia z opłaty manipulacyjnej lub zmniejszenia opłaty manipulacyjnej, o) anulowania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa, p) anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz powodu zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Składanie zleceń i udostępnianie danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość System Telepioneer W systemie Telepioneer Towarzystwo oferuje Uczestnikom Funduszu składanie oświadczeń woli przy użyciu takich środków porozumiewania się na odległość, jak telefon, telefaks lub Internet. Warunki techniczne składania zleceń, w tym w szczególności sposób identyfikacji Uczestników, określają Warunki składania zleceń w systemie Telepioneer, udostępniane Uczestnikom przy składaniu zlecenia otwarcia konta. Warunki te nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa i Statutu. Wszystkie dyspozycje składane przez Uczestników w systemie Telepioneer są utrwalane i przechowywane dla celów dowodowych przez okres wymagany przepisami prawa. Towarzystwo może odmówić przyjęcia dyspozycji w przypadku awarii urządzeń służących do odbierania, rejestrowania lub przekazywania dyspozycji. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści dyspozycji, tożsamości osoby składającej dyspozycję lub jej uprawnień do składania dyspozycji w systemie Telepioneer Towarzystwo może odmówić realizacji dyspozycji Zasady składania zleceń i udostępniania danych poza systemem Telepioneer Zasady składania zleceń za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję oraz zasady udostępniania przez Prowadzących Dystrybucję danych dotyczących uczestnictwa w Funduszu z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Internetu, telefonu lub telefaksu, są określane i udostępniane przez Prowadzących Dystrybucję. Zasady te nie mogą zmieniać praw i obowiązków Uczestników wynikających z niniejszego prospektu. Niektórzy Prowadzący Dystrybucję mogą wymagać, by Uczestnik lub osoba zainteresowana uczestnictwem w Funduszu udzieliła Prowadzącemu Dystrybucję odrębnego pełnomocnictwa do sporządzenia w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu zlecenia, w tym za pomocą elektronicznych nośników informacji, na podstawie oświadczenia złożonego przy użyciu telefonu lub telefaksu. Do pełnomocnictw, o których mowa powyżej, nie stosuje się zasad opisanych w Rozdziale III pkt 9 ppkt 9.2. akapit drugi prospektu informacyjnego Funduszu. Zlecenia składane za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość realizowane będą w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu na jego/jej ryzyko ze skutkami prawnymi bezpośrednio dla niego/niej. W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści zlecenia, tożsamości osoby składającej zlecenie lub jej uprawnień do składania zlecenia przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, Fundusz może odmówić realizacji zlecenia. Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów Prowadzących Dystrybucję służących do przyjmowania zleceń i udostępniania danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość Konta małżonków Dla małżonków będących Uczestnikami Funduszu może być prowadzone jedno konto. Fundusz określi warunki wspólnego uczestnictwa małżonków w Funduszu w ogólnych warunkach prowadzenia kont małżonków, udostępnianych przez Prowadzących Dystrybucję Konta wspólne Uczestnikami, na zasadzie współwłasności, mogą być dwie osoby fizyczne, które nabyły i posiadają Jednostki Uczestnictwa, pod warunkiem: a) złożenia oświadczenia woli, że Jednostki Uczestnictwa nabywane będą na zasadzie współwłasności; b) wskazania, spośród współwłaścicieli, osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania ich wobec Funduszu. Nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie współwłasności może dokonać każdy ze współwłaścicieli samodzielnie. Podział Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na zasadzie współwłasności następuje zgodnie z przepisami o zniesieniu współwłasności. Fundusz określi warunki nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa na zasadzie współwłasności w ogólnych warunkach prowadzenia kont wspólnych, udostępnianych przez Prowadzących Dystrybucję Blokada Jednostek Uczestnictwa Na wniosek Uczestnika, Fundusz dokonuje całkowitej lub częściowej blokady Jednostek Uczestnictwa. Blokada Jednostek Uczestnictwa oznacza, iż przez okres i w zakresie wskazanym przez Uczestnika zawiesza się możliwość realizowania żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa złożonych przez Uczestnika lub jego przedstawiciela, z wyjątkiem żądań Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 11

13 odkupienia składanych przez pełnomocnika umocowanego w związku z udzielonym mu przez Uczestnika prawnym zabezpieczeniem wykonania jego zobowiązań. W wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych Uczestnik może ustanowić blokadę środków zgromadzonych w programie, to jest blokadę łączną środków zgromadzonych na wszystkich kontach we wszystkich Funduszach objętych programem. W ramach blokady środków dopuszczalna jest konwersja Jednostek Uczestnictwa. Ustanowienie takiej blokady oznacza, że dopuszczalne jest w czasie obowiązywania blokady, złożenie zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem, że środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu zostaną na podstawie tego samego zlecenia przeznaczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Jednostki Uczestnictwa nabyte w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo objęte są taką samą blokadą jak w Funduszu, w którym nastąpiło odkupienie. Oświadczenie Uczestnika o ustanowieniu i odwołaniu blokady Jednostek Uczestnictwa staje się skuteczne po odebraniu tego oświadczenia przez Agenta Transferowego Reinwestycja Wolne od opłaty manipulacyjnej jest jednorazowe nabycie Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty, otrzymanej za dokonane uprzednio jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa (prawo do reinwestycji). Zwolnienie, o którym mowa wyżej, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym i pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 90 dni kalendarzowych. Korzystanie z prawa do reinwestycji jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego oświadczenia w tym przedmiocie. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa prawo do reinwestycji nie przysługuje Konwersja Jednostek Uczestnictwa Szczegółowe zasady dokonywania konwersji określone są w Rozdziale III pkt 9 ppkt 9.5 prospektu informacyjnego Funduszu Reklamacje Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być składane osobiście lub pisemnie u Prowadzących Dystrybucję oraz telefonicznie lub pisemnie w Towarzystwie. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadkach szczególnie zawiłych termin powyższy może ulec wydłużeniu. Reklamacje wynikające z treści danych uwidocznionych w zleceniu lub potwierdzeniu dokonania czynności powinny być składane w terminie 90 dni od daty wystawienia potwierdzenia dokonania czynności Wyspecjalizowane programy inwestycyjne Fundusz może oferować Uczestnikom udział w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, których celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów inwestycyjnych Uczestników. 1) Uczestnik przystępuje do wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego poprzez zawarcie odrębnej umowy z Funduszem. Fundusz udostępnia każdemu Uczestnikowi składającemu deklarację uczestnictwa w wybranym programie warunki uczestnictwa, które w szczególności określają wysokość, częstotliwość, minimalny okres wpłat warunkujących udział w programie oraz zasady ponoszenia opłat, w tym opłat za wpis do rejestru Uczestników i odkupienie Jednostek Uczestnictwa pobierane obok opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24 Statutu Funduszu. Opłaty dodatkowe, o których mowa w zdaniu poprzednim są opłatami w rozumieniu Art. 86 ust. 2 Ustawy i nie mogą przewyższać każdorazowo wartości wpłaty w wybranym programie i wartości dokonywanej wypłaty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. 2) Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych będących pracowniczymi programami emerytalnymi określają umowy pomiędzy pracodawcą prowadzącym pracowniczy program emerytalny a Funduszem, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych niebędących pracowniczymi programami emerytalnymi określają zasady danego wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego. 3) Postanowienia umów, o których mowa w pkt 1), mają charakter przepisów dodatkowych w stosunku do Statutu Funduszu oraz niniejszego prospektu i nie mogą ograniczać ich postanowień, z zastrzeżeniem szczególnych praw Uczestników, wskazanych w pkt 7 lit a) h) oraz w art. 25 Statutu Funduszu. Po zawarciu umowy zmiana jej warunków nie może nastąpić na niekorzyść Uczestnika. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych realizowanych na podstawie ustaw szczególnych, dopuszcza się możliwość ograniczenia stosowania postanowień Statutu Funduszu oraz prospektu informacyjnego Funduszu w zakresie szerszym od powyższego, a wynikającym z tych ustaw szczególnych W ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych Fundusz może oferować Uczestnikowi prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [ Program IKE ], prowadzonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 116 poz z późn. zm.) [Ustawa IKE]. 1) Przystąpienie do Programu IKE następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika pisemnej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [ Umowa IKE ]. Oświadczenia woli w ramach Programu IKE Uczestnik może składać za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję w sposób określony w rozdziale III pkt 9. ppkt 9.2. prospektu informacyjnego Funduszu. 2) Uczestnikiem Programu IKE może być osoba fizyczna posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 12

14 3) Umowa IKE jest zawierana jednocześnie z Funduszem oraz wszystkimi wskazanymi w Umowie IKE funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do funduszy w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13 Ustawy IKE. 4) W ramach Programu IKE Uczestnik może nabywać jednostki uczestnictwa kategorii A. Środki gromadzone przez Uczestnika w Programie IKE są rejestrowane na wyodrębnionym koncie w rejestrze Uczestników Funduszu [ Konto IKE ], prowadzonym na zasadach określonych w Ustawie IKE. Na Koncie IKE może gromadzić środki wyłącznie jeden Uczestnik. 5) Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE mogą być dokonywane u Prowadzącego Dystrybucję lub przelewem na jego rachunek oraz przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III pkt 9. ppkt 9.3. ppkt 4) prospektu informacyjnego Funduszu. Pierwsza wpłata na Konto IKE dokonywana będzie u Prowadzącego Dystrybucję w dniu zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem wypłaty transferowej do Funduszu, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKE. W przypadku wypłaty transferowej, Uczestnik może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego, chyba że wystąpią sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy IKE. 6) Towarzystwo z tytułu nabywania i konwersji przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach Programu IKE może, z zastrzeżeniem zawartym w rozdziale III pkt 18.5 akapit drugi ppkt 1) prospektu informacyjnego Funduszu, pobierać opłatę manipulacyjną, której maksymalne stawki zostały określone w art. 24 Statutu Funduszu oraz opłatę za otwarcie Konta IKE w rejestrze Uczestników w maksymalnej wysokości 300 (trzysta) zł. 7) W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy IKE Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej opłaty, której maksymalna wysokość nie może przewyższać 300 (trzysta) zł. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku dokonywanych przez Uczestnika konwersji. 8) Wysokość oraz rodzaj pobieranych w Programie IKE opłat, o których mowa w pkt 6) i pkt 7) powyżej, zostanie określona w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE. 9) Uczestnik może dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa innych zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzących Konto IKE. 10) Uczestnik Programu IKE wpisany do rejestru uczestników w jednym z Funduszy w ramach Programu IKE, nabywa status Uczestnika w innym Funduszu w ramach Programu IKE, poprzez dokonanie wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w tym Funduszu lub przez dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa do tego Funduszu. 11) Wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot środków zgromadzonych na Koncie IKE następuje w trybie i na warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE oraz Ustawie IKE. 12) Uczestnik, który dokonał wypłaty środków nie może ponownie założyć indywidualnego konta emerytalnego prowadzonego na zasadach określonych w Ustawie IKE. 13) Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE jest ustalana w następujący sposób: a) w przypadku wypłaty i wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub osobę uprawnioną - w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego kompletu dokumentów wymaganych do realizacji wniosku Uczestnika lub osoby uprawnionej b) w przypadku wypłaty dokonywanej na żądanie osoby uprawnionej w terminie późniejszym w dniu przypadającym na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień wskazany przez osobę uprawnioną jako dzień wypłaty, c) w przypadku zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE przez Fundusz w dniu przypadającym na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym następuje rozwiązanie Umowy IKE. d) w przypadku zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE przez Uczestnika - w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego oświadczenia Uczestnika o rozwiązaniu Umowy IKE. 14) W Umowie IKE Uczestnik może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Koncie IKE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja powyższa może być w każdym czasie zmieniona. 15) Środki zgromadzone na Koncie IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na Koncie IKE jest traktowane jako zwrot. 16) Strony Umowy IKE mogą dokonać jej rozwiązania za wypowiedzeniem, składając oświadczenie w tym przedmiocie drugiej stronie w formie pisemnej. 17) Szczegółowe warunki udziału w Programie IKE określone są w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE, stanowiących treść wiążącej Uczestnika i Fundusz Umowy IKE oraz Ustawie IKE. Dodatkowe informacje o zasadach funkcjonowania Programu IKE dostępne są w siedzibie Funduszu, u Prowadzących Dystrybucję oraz w Internecie: Dodatkowe świadczenie Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w Jednostki Uczestnictwa, umowę przyznającą Uczestnikowi prawo do dodatkowego świadczenia ( Świadczenie ). Umowa, o której mowa wyżej ( Umowa o Świadczenie ) określa w szczególności: czas na jaki zostaje zawarta, długość okresu rozliczeniowego, kwotę lub sposób obliczania kwoty Świadczenia, termin i sposób spełnienia Świadczenia. Uprawnionym do otrzymania Świadczenia jest Uczestnik Funduszu, który: a) zawarł Umowę o Świadczenie oraz w okresie rozliczeniowym określonym w Umowie o Świadczenie średnia Wartość Aktywów Netto Funduszu i wartość aktywów netto innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa i jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo była nie mniejsza niż (pięć milionów) złotych albo Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 13

15 b) zawarł Umowę o Świadczenie, w której zobowiązał się do dokonywania regularnych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz w której zobowiązał się iż Wartość Aktywów Netto Funduszu i wartość aktywów netto innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa i jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo po roku od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie nie będzie niższa niż (dziesięć milionów) złotych. W zależności od tego, jak ustalono w Umowie o Świadczenie, spełnienie Świadczenia przez Towarzystwo działające w imieniu Funduszu może nastąpić poprzez: a) nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa za kwotę Świadczenia, po cenie zbycia Jednostki Uczestnictwa obowiązującej w dniu spełnienia Świadczenia. W tym przypadku Świadczenie jest spełniane poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w dniu spełnienia Świadczenia określonym w Umowie o Świadczenie. Środki na nabycie pochodzić będą z rezerwy tworzonej na pokrycie Wynagrodzenia i odpowiednio obniżają kwotę tego Wynagrodzenia przy wypłacie. b) wypłatę Uczestnikowi kwoty Świadczenia przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. W tym przypadku Świadczenie jest spełniane poprzez wypłatę kwoty Świadczenia w dniu przekazania Wynagrodzenia ze środków Funduszu, zgodnie z art pkt 3) Statutu Funduszu. Kwota wypłacanego Świadczenia odpowiednio obniża kwotę należnego Wynagrodzenia. Kwota Świadczenia ustalana będzie jako, określona procentowo, część Wynagrodzenia naliczonego od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa i zależeć będzie od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez tego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym wskazanym w Umowie o Świadczenie oraz długości tego okresu rozliczeniowego. Kwotę Świadczenia lub szczegółowy sposób obliczania kwoty Świadczenia określa Umowa o Świadczenie Prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo zgłaszania pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych związanych z reklamą własnych produktów administratorów danych oraz wobec przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych Dane osobowe Uczestników i ich pełnomocników zawarte w rejestrze Uczestników zbierane są na podstawie Ustawy i przetwarzane przez Towarzystwo i Fundusz wyłącznie w celu realizacji umowy uczestnictwa w Funduszu, podjęcia działań przed zawarciem tej umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Gromadzone dane są poufne i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Uczestnikom i ich pełnomocnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo zgłaszania pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych związanych z reklamą własnych produktów. Prowadzący Dystrybucję jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który za jego pośrednictwem dokonał transakcji, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Funduszem umowy o prowadzenie dystrybucji jednostek uczestnictwa. Prowadzący Dystrybucję może otrzymać informacje zawarte w Rejestrze Uczestników Funduszu, jeżeli są one niezbędne do wywiązania się z łączącej go z Funduszem umowy o prowadzenie dystrybucji jednostek uczestnictwa. Za zgodą Uczestnika, Fundusz może przekazywać wskazanemu przez Uczestnika Prowadzącemu Dystrybucję jego dane osobowe wraz z informacjami o dokonywanych przez niego transakcjach oraz informacje dotyczące jego konta, w tym w szczególności o saldzie konta, w celu zapewnienia Uczestnikowi za pośrednictwem wskazanego Prowadzącego Dystrybucję dostępu do jego aktualnych danych dotyczących jego konta i dokonywanych na nim transakcji, jak również w celu oferowania przez Prowadzącego Dystrybucję usług i produktów własnych. Zgoda na przekazanie danych jest dobrowolna Prawo otrzymania bezpłatnie skrótu prospektu informacyjnego Funduszu przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Zgodnie z art Statutu Funduszu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz udostępnia skrót prospektu informacyjnego Prawo żądania doręczenia bezpłatnie rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz prospektu informacyjnego Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie. Zgodnie z art Statutu Funduszu Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Potwierdzenia dokonania czynności zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Doręczanie przez Fundusz potwierdzeń w innych terminach lub ich osobisty odbiór wymaga zgody uczestnika wyrażonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji. Potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać: a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, b) nazwę Funduszu i numer konta w rejestrze Uczestników, c) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, d) liczbę oraz kategorię zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość, a w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, również wysokość pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, e) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa. W interesie Uczestnika leży niezwłoczne zgłoszenie Prowadzącemu Dystrybucję lub Funduszowi wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych na otrzymanym potwierdzeniu zlecenia. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 14

16 Uczestnikom Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych Fundusz przesyła potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w warunkach danego wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego Prawo ustanawiania pełnomocników Szczegółowe zasady ustanawiania pełnomocników określone są w Rozdziale III pkt 9 ppkt 9.2 prospektu informacyjnego Funduszu Zwolnienia z opłaty manipulacyjnej, zmniejszenie opłaty manipulacyjnej Szczegółowe zasady udzielania zwolnień z opłaty manipulacyjnej bądź zmniejszania opłaty manipulacyjnej określone są w Rozdziale III pkt 18 ppkt 18.5.prospektu informacyjnego Funduszu Anulowanie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Szczegółowe zasady anulowania zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa określone są w Rozdziale III pkt 10 ppkt prospektu informacyjnego Funduszu Anulowanie zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Szczegółowe zasady anulowania zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa określone są w Rozdziale III pkt 10 ppkt prospektu informacyjnego Funduszu. 8. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa 8.1. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Nie dotyczy Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat w ramach zapisów Nie dotyczy Termin przydziału Jednostek Uczestnictwa Nie dotyczy Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Towarzystwo, w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia powyższej przesłanki 8.5. Informacja o minimalnej kwocie wpłat do nowego subfunduszu, niezbędnej do jego utworzenia Nie dotyczy Zasady postępowania w przypadku, gdy w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa, które mają być związane z nowym subfunduszem, nie zostanie zebrana kwota, o której mowa w ppkt 8.5. Nie dotyczy. 9. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania Jednostek Uczestnictwa, zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych, a także wypłat kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych i spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa 9.1. Uczestnik Funduszu Uczestnikiem Funduszu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nierezydenci są uprawnieni do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem przepisów prawa dewizowego. Status Uczestnika Funduszu uzyskuje osoba, która złożyła zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i dokonała wpłaty na to nabycie w terminie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia zlecenia (chyba, że dany Prowadzący Dystrybucję przyjmuje zlecenia wyłącznie z jednoczesnym dokonaniem wpłaty), na której rzecz nastąpiło wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru Uczestników. Powyższy termin może zostać skrócony przez Fundusz w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych. W okresie pomiędzy złożeniem zlecenia a dokonaniem wpłaty zlecenie przechowywane jest przez Prowadzącego Dystrybucję. Fundusz może wpisać Jednostki Uczestnictwa do rejestru Uczestników bez konieczności dokonywania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa: 1) dla spadkobiercy Uczestnika Funduszu, 2) w związku z realizacją wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, 3) przy łączeniu i wyodrębnianiu kont w rejestrze Uczestników. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 15

17 Osoba wpisana do rejestru uczestników w funduszu inwestycyjnym/subrejestru uczestników w subfunduszu zarządzanym przez Towarzystwo nabywa status uczestnika innego funduszu inwestycyjnego/uczestnika innego subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo przez dokonanie: 1) wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa tego funduszu/subfunduszu, lub 2) konwersji na jednostki uczestnictwa tego funduszu/subfunduszu zgodnie z odpowiednimi postanowieniami prospektu informacyjnego danego funduszu dotyczącymi dokonywania konwersji jednostek uczestnictwa. Dokonanie wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę dokonującą wpłaty oświadczenia o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym danego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, skrótem prospektu informacyjnego tego funduszu, jak również z odpowiednimi ogólnymi warunkami. Złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu nie wywiera żadnych skutków prawnych, jeżeli przed upływem 90 dni licząc od daty zlecenia nie wpłyną na rachunek Funduszu środki pieniężne na nabycie Jednostek Uczestnictwa, związane z tym zleceniem Oświadczenia woli Uczestników Funduszu Na zasadach określonych w niniejszym prospekcie oświadczenia woli Uczestników Funduszu mogą być składane Funduszowi lub Prowadzącemu Dystrybucję w następujący sposób: 1) osobiście; 2) za pośrednictwem poczty; 3) za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub Prowadzącym Dystrybucję w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie Jednostek Uczestnika lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia; 4) w granicach dozwolonych przez prawo za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy czym związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób należyty sporządzone, utrwalone, zabezpieczone i przechowywane; 5) przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności systemu Telepioneer; 6) w przypadku pracowniczych programów emerytalnych za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny. Osoba składająca pierwsze zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem poczty wpłatę na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa dokonuje z własnego rachunku bankowego. Do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu Uczestnik może ustanowić najwyżej dwóch pełnomocników, z zachowaniem następujących zasad: a) pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej w obecności pracownika Prowadzącego Dystrybucję lub z podpisem poświadczonym notarialnie, b) pełnomocnictwo udzielone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinno być udzielone z podpisem uwierzytelnionym urzędowo lub notarialnie oraz poświadczone za zgodność z prawem miejsca wystawienia. Wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne potwierdzone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub pełnomocnictwo potwierdzone przez polski urząd konsularny. W przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne poświadczone apostille, c) pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników, d) wszelkie zmiany zakresu lub cofnięcie pełnomocnictwa powinny być dokonane z zachowaniem reguł określonych w lit. od a do c, e) udzielenie, odwołanie oraz wszelkie zmiany zakresu pełnomocnictwa wywierają skutki prawne w stosunku do Funduszu po otrzymaniu przez Agenta Transferowego informacji o udzieleniu, odwołaniu lub zmianie pełnomocnictwa. Ograniczenia liczby pełnomocników, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się do Uczestników niebędących osobami fizycznymi Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa 1) Fundusz zbywa Jednostki uczestnictwa na żądanie Uczestnika. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w Dni Wyceny. Jednostki Uczestnictwa są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24 Statutu Funduszu. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa wynosi 1000 (tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych. Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa wyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. 2) Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 16

18 Wpisanie zbytych jednostek uczestnictwa do rejestru Uczestników następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał, odpowiednio: - informację o wpłynięciu środków na rachunek Funduszu - w przypadku dokonania przez Uczestnika wpłaty na rachunek nabyć bezpośrednich Funduszu, - zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa lub informację o przyjęciu zlecenia nabycia przez Prowadzącego Dystrybucję oraz informację od Depozytariusza prowadzącego rachunek Funduszu o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych związanych z tym nabyciem - w przypadku złożenia zlecenia oraz dokonania wpłaty na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć Funduszu. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację lub zlecenie, o których mowa wyżej, w dniu dokonania przez Uczestnika wpłaty na nabycie, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny. Okres pomiędzy wpłatą środków pieniężnych związanych ze złożonym uprzednio zleceniem a Dniem Wyceny, o którym mowa w akapicie drugim, nie jest dłuższy niż pięć Dni Roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, przedstawionej przez klienta w zleceniu lub formularzu wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia. 3) Cena zbycia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana według następującego wzoru: C = WANju / (100 % - SO) gdzie: C - cena Jednostki Uczestnictwa WANju - Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa SO - mająca zastosowanie dla danej transakcji stawka opłaty manipulacyjnej Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za zbycie Jednostek Uczestnictwa. Zasady pobierania opłat manipulacyjnych zostały wskazane w Rozdziale III pkt 18 ppkt 18.5 prospektu informacyjnego Funduszu. 4)Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane: a) u Prowadzącego Dystrybucję gotówką lub przelewem na rachunek Prowadzącego Dystrybucję, b) przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub przelewem z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy wpłacającego, numeru PESEL lub REGON wpłacającego a w przypadku, gdy wpłacający jest już Uczestnikiem Funduszu również numeru konta w rejestrze Uczestników, na który ma nastąpić nabycie. W przypadku, gdy Uczestnik nie oznaczy numeru konta w rejestrze Uczestników, Fundusz dołoży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi oczekiwaniami. Zapisanie nabywanych Jednostek Uczestnictwa na właściwym koncie następuje w takim przypadku na podstawie dostępnych danych identyfikujących Uczestnika, a w przypadku posiadania przez Uczestnika kilku kont w Funduszu, analizie dotychczas dokonanych przez Uczestnika inwestycji Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa 1)Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika Funduszu. Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest obowiązany odkupić te jednostki po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. 2)Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek. Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w sposób określony w pkt 9.2. (pkt 1 5) prospektu informacyjnego Funduszu. Zamknięcie konta w Funduszu następuje po upływie 90 dni od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Funduszu. 3)Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, nie jest dłuższy niż pięć Dni Roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia. 4)Cena Odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego informacji, o której mowa powyżej, w dniu złożenia zlecenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. Przy realizacji żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz zleceń aktualizacji danych osobowych Prowadzący Dystrybucję i Towarzystwo mogą żądać przedstawienia dodatkowych informacji, ponad wskazane w formularzu zlecenia, jeżeli okaże się to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa interesów Uczestnika. Prowadzący Dystrybucję obowiązany jest poinformować składającego zlecenie o potrzebie przedstawienia dodatkowych informacji, o których mowa powyżej oraz stosowanym trybie postępowania. 5)Przedmiotem żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być w szczególności: Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 17

19 a) odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, lub b) odkupienie takiej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, która zapewni uzyskanie żądanej kwoty pieniężnej, lub c) odkupienie określonego procentu wartości Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny, o którym mowa w art ust. 2 Statutu Funduszu, kwota żądana jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa z konta, którego żądanie dotyczy, Fundusz odkupuje wszystkie Jednostki Uczestnictwa należące do Uczestnika znajdujące się na tym koncie. 6)Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika będącego osobą małoletnią składają, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: a) w granicach zwykłego zarządu, do kwoty 1000 złotych miesięcznie: przedstawiciel ustawowy małoletniego lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego, b) z przekroczeniem zakresu zwykłego zarządu: przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego, stosownie do treści tego zezwolenia. Zgoda na złożenie żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez małoletniego, który ukończył 13 lat, może być udzielona albo do jednorazowego żądania, albo do wielokrotnych żądań, w zakresie wskazanym przez osobę udzielającą zgody. Do formy udzielenia zgody stosuje się odpowiednie przepisy o formie udzielania pełnomocnictw. Postanowienia wyżej opisane mają odpowiednie zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych, przy czym do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się zasady obowiązujące wobec małoletnich poniżej 13 lat, a do ubezwłasnowolnionych częściowo obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli 13 lat Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem konwersji, w wyniku której odpowiednio odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu oraz nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo lub odkupienie jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo oraz nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje na podstawie jednego zlecenia. O możliwości dokonywania konwersji do Funduszu, jak i z Funduszu, Fundusz ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa oraz udostępni odpowiednią informację u Prowadzących Dystrybucję. Konwersja dokonywana jest wyłącznie na konto tego samego rodzaju co konto, z którego nastąpiło odkupienie jednostek uczestnictwa. Z zastrzeżeniem zdań kolejnych, konwersja jednostek uczestnictwa dokonywana jest wyłącznie w obrębie tej samej kategorii jednostek uczestnictwa. W przypadku gdy funduszem źródłowym jest fundusz (a w przypadku funduszu w wydzielonymi subfunduszami - subfundusz) bez różnych kategorii jednostek uczestnictwa a funduszem docelowym jest fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, konwersja Jednostek Uczestnictwa funduszu źródłowego jest dokonywana na jednostki uczestnictwa kategorii A tego funduszu docelowego. Jeżeli funduszem źródłowym jest fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa a funduszem docelowym jest fundusz (a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - subfundusz) bez różnych kategorii jednostek uczestnictwa uczestnik takiego funduszu źródłowego może dokonać konwersji na jednostki uczestnictwa funduszu (subfunduszu) docelowego zarówno z jednostek uczestnictwa kategorii A, jak i z jednostek uczestnictwa kategorii I funduszu źródłowego. W przypadku gdy zarówno fundusz źródłowy, jak i fundusz docelowy są funduszami bez różnych kategorii jednostek uczestnictwa, konwersja dokonywana jest w obrębie jednostek uczestnictwa bez różnych kategorii. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Dzień Wyceny jednostek uczestnictwa odkupywanych w wyniku konwersji jest Dniem Wyceny jednostek uczestnictwa nabywanych w wyniku konwersji. Jeżeli w dniu, w którym - zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego prospektu - powinno nastąpić odkupienie jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym, w funduszu docelowym nie przeprowadza się wyceny, Dniem Wyceny odkupywanych i nabywanych jednostek uczestnictwa jest najbliższy po tym dniu dzień, który jest Dniem Wyceny zarówno w funduszu źródłowym, jak i w funduszu docelowym. Postanowienia pkt 9.3 ppkt 2) stosuje się odpowiednio. Sześć razy w roku kalendarzowym konwersja jednostek uczestnictwa jest zwolniona z części lub całości opłaty manipulacyjnej na następujących zasadach: a) w przypadku, gdy konwersja następuje do funduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej stosowana jest wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej będąca różnicą wysokości stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej w funduszu docelowym i w funduszu źródłowym. Ustalenie wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej następuje przy zastosowaniu tabeli opłat obowiązującej w dacie złożenia zlecenia, b) w przypadku, gdy konwersja następuje do funduszu docelowego o niższej lub równej stawce opłaty manipulacyjnej wyrównująca stawka opłaty manipulacyjnej nie jest stosowana. Kolejne konwersje, dokonywane w tym samym roku kalendarzowym, podlegają opłacie manipulacyjnej, o której mowa w 24 Statutu Funduszu. Ustalenie prawa Uczestnika do dokonania konwersji ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej lub z pobraniem tej opłaty następuje na podstawie daty złożenia zlecenia Sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane gotówką przez Prowadzących Dystrybucję lub przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 18

20 Wypłaty mogą być dokonywane na inne rachunki, jeżeli upoważnienie do wskazania takiego rachunku przez Uczestnika wynika z odrębnych przepisów prawa i nie powoduje ryzyka przekazania środków na rzecz osoby nieuprawnionej. Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu zlecenia odkupienia przesłanego pocztą lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość może być przekazana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika. Z kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz wypłacanej z Funduszu w wyniku realizacji zlecenia konwersji na rzecz osoby fizycznej Fundusz potrąca zryczałtowany podatek dochodowy w sposób określony właściwymi przepisami. Obliczenia podatku dokonuje się z zastosowaniem zasady, iż w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte, w ramach tego samego konta w rejestrze Uczestników Funduszu, według najwyższej ceny obliczanej zgodnie z treścią ppkt 9.3 ppkt 3) (metoda HIFO). Fundusz dokonuje wypłaty kwot niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w drugim Dniu Wyceny po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa określonym zgodnie z zapisami zawartymi rozdziale III, pkt 9.4 ppkt 2) prospektu informacyjnego Funduszu. Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych dochodów Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych Nie dotyczy 9.8. Zasady przechowywania danych i dokumentacji związanej z uczestnictwem w Funduszu Fundusz powierza prowadzenie rejestru Uczestników Funduszu Agentowi Transferowemu. Rejestr Uczestników Funduszu zawiera w szczególności: a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym indywidualny numer konta każdego Uczestnika w rejestrze, b) liczbę i kategorię Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, c) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostki Uczestnictwa, d) datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi za odkupione Jednostki Uczestnictwa, e) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika, f) informacje o ustanowionych zabezpieczeniach prawnych, w tym wzmiankę o zastawie ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa. Każdy Uczestnik może posiadać kilka odrębnych kont w rejestrze Uczestników. Towarzystwo archiwizuje dokumentację związaną z uczestnictwem w Funduszu przez okres wymagany przez przepisy prawa Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub podmiotu innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską (w zw. z art. 33 ust. 4 Ustawy także innego niż bank krajowy lub instytucja kredytowa) odpowiadają solidarnie Towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności. Zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa za pośrednictwem banku krajowego lub instytucji kredytowej odpowiada wyłącznie ten bank krajowy lub instytucja kredytowa, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponoszą odpowiedzialności. Zgodnie z art. 33 ust. 5 Ustawy odpowiedzialność podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub podmiotu innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską, jak również banku krajowego lub instytucji kredytowej nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność są nieważne Spełnienie świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu Jeżeli w przypadku realizacji danej transakcji nabycia Jednostek Uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany w Statucie Funduszu, wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu ich wpisania do Rejestru uczestników jest wyższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym ta transakcja nabycia powinna być najpóźniej zrealizowana, Towarzystwo albo bank krajowy lub instytucja kredytowa, za pośrednictwem których zostało dokonane nabycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa, jest zobowiązane/y/a do odpowiedniego odszkodowania. Jeżeli w przypadku realizacji danej transakcji odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminie późniejszym niż wskazany w Statucie Funduszu wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu ich wykreślenia z rejestru Uczestników jest niższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym ta transakcja odkupienia powinna być najpóźniej zrealizowana, Towarzystwo albo bank krajowy lub instytucja kredytowa, za pośrednictwem których zostało dokonane nabycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa, jest zobowiązane/y/a do odpowiedniego odszkodowania. Pionier Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 19

Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 10 listopada 2006 roku

Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 10 listopada 2006 roku Informacja o zmianach danych obję tych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 10 listopada 2006 roku Działając na podstawie 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Fundusz Powierniczy Ochrony Kapitału

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Poprzednie nazwy Funduszu:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER STABILNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Fundusz Powierniczy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Akcji Europejskich FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKCJI AMERYKAŃSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKCJI AMERYKAŃSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKCJI AMERYKAŃSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Akcji Amerykańskich FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Pioneer Otwarty

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Zrównoważony FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Pioneer Pierwszy Polski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: SFIO TP Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma i siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Zrównoważony FIO Poprzednie nazwy Funduszu: PIONEER ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Pioneer Pierwszy Polski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P FIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Przepisy ogólne Tekst jednolity statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obowiązujący w dniu 14 kwietnia 2016 roku STATUT PIONEER STRATEGIE FUNDUSZOWE SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Ochrony Kapitału Funduszu

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO ( r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r.

Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO ( r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r. Wykaz zmian w prospekcie i Statucie SKOK Parasol FIO (18.11.2013 r.) Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 18 listopada 2013 r. ROZDZIAŁ I - pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r.

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. Informacja dla Klienta Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu Fundusz działa pod nazwą Allianz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO Warszawa, 31 lipca 2013 r. Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZRÓWNOWAŻONY RYNKU AMERYKAŃSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZRÓWNOWAŻONY RYNKU AMERYKAŃSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER ZRÓWNOWAŻONY RYNKU AMERYKAŃSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO lub Pioneer Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny. (Millennium FIO Pieniężny) poprzednia nazwa

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny. (Millennium FIO Pieniężny) poprzednia nazwa PROSPEKT INFORMACYJNY Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny (Millennium FIO Pieniężny) poprzednia nazwa Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Organem Funduszu jest Millennium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek. (Millennium FIO Małych i Średnich Spółek)

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek. (Millennium FIO Małych i Średnich Spółek) PROSPEKT INFORMACYJNY Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek (Millennium FIO Małych i Średnich Spółek) Organem Funduszu jest Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo