Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r.

2 Opracowanie prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński Copyright by Politechnika Warszawska Warszawa 2013 Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ul. Polna 50, Warszawa tel ; fax ; Zamówienie nr 434/2013

3 SPIS TRECI Str. WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE Podstawy prawne dziaalnoci Politechniki Warszawskiej Senat Politechniki Warszawskiej Komisje rektorskie, zespoy zadaniowe i penomocnicy Rektora Zmiany organizacyjne w Politechnice Warszawskiej Waniejsze wydarzenia i osignicia w pierwszym roku kadencji Budet Politechniki Warszawskiej w roku PRACOWNICY Ogólna charakterystyka zatrudnienia Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich Struktura zatrudnienia pracowników niebdcych nauczycielami akademickimi Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej Wynagrodzenia Bezpieczestwo i higiena pracy Sprawy socjalne wykorzystanie Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych Program Pracowniczy Akademicka Suba Zdrowia STUDENCI I DOKTORANCI Samorzdno studencka Dziaalno komisji programowych Samorzdu Studentów Sprawy socjalno - bytowe studentów i doktorantów Finansowanie dziaalnoci studenckiej i doktoranckiej Stowarzyszenia i organizacje studenckie Wychowanie fizyczne i sport Kultura studencka Sukcesy, nagrody, wyrónienia studentów i doktorantów Biuro Karier KSZTACENIE Rodzaje i kierunki prowadzonych studiów Jako ksztacenia i akredytacja Krajowe Ramy Kwalifikacji Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Ksztacenie w jzyku angielskim Przyjcia na studia Studenci Wykonanie zaj dydaktycznych Doktoranci Absolwenci Studia podyplomowe Szkoa Biznesu Orodek Ksztacenia na Odlego OKNO PW Centrum Studiów Zaawansowanych Seminarium Pedagogiczne Uniwersytet Trzeciego Wieku

4 5. BADANIA NAUKOWE Organizacja bada naukowych Uczelniane centra badawcze Publikacje naukowe Nadane stopnie naukowe Gówne osignicia w badaniach Komercjalizacja wyników bada, licencje i ochrona patentowa WSPÓPRACA Z ZAGRANIC Rodzaje wspópracy i waniejsze wydarzenia Programy midzynarodowe Studenci zagraniczni Wyjazdy zagraniczne i przyjazdy z zagranicy do Politechniki Warszawskiej Porozumienia o wspópracy BAZA KSZTACENIA I BADA NAUKOWYCH Charakterystyka warunków lokalowych Wyposaenie w aparatur badawcz Centralny Orodek Informatyki System biblioteczno - informacyjny Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Finansowanie dziaalnoci dydaktycznej i badawczej Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i Inicjatyw Wspólnotowych ADMINISTRACJA Informacje ogólne Inwestycje, remonty, modernizacje Stra Akademicka Bezpieczestwo i ochrona przeciwpoarowa

5 WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie obejmuje dziaania kierownictwa Politechniki Warszawskiej, przedstawia osignicia pracowników, studentów i doktorantów oraz zawiera podstawowe informacje o wynikach w rónych obszarach funkcjonowania Uczelni, uzyskanych w pierwszym roku kadencji akademickiej , to jest w okresie od 1 wrzenia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Ukad sprawozdania i jego zawarto s analogiczne jak w latach poprzednich, co powinno uatwi analizy i porównania. Zgodnie z zatwierdzonym przez Senat 1 sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowofinansowego w 2012 r., przychody dziaalnoci operacyjnej Uczelni w 2012 r. wyniosy ,0 tys. z, koszty zamkny si kwot ,8 tys. z, a przy uwzgldnieniu wyniku dziaalnoci finansowej w wysokoci 2 541,0 tys. z, zysk netto za 2012 r. wyniós 2 768,9 tys. z. W roku akademickim 2012/2013, wedug stanu na dzie 30 listopada 2012 r., na dziewitnastu wydziaach i w jednym kolegium studiowao cznie studentów, z tego na studiach stacjonarnych i na studiach niestacjonarnych. Na studiach doktoranckich, cznie stacjonarnych i niestacjonarnych, studiowao doktorantów. W kwietniu 2013 r. Politechnika Warszawska bya miejscem pracy osób, w tym nauczycieli akademickich i pracowników niebdcych nauczycielami. W przeprowadzanym od 12 lat Rankingu Szkó Wyszych miesicznika edukacyjnego Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita, w 2013 r. Politechnika Warszawska zaja po raz kolejny I miejsce wród uczelni technicznych, a take wzorem lat ubiegych - I miejsce w kategorii "uczelni najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Podobnie jak w poprzednim roku, w rankingu szkó akademickich Uczelnia zaja IV miejsce. Wród 90 najlepszych uczelni akademickich w Polsce Politechnika Warszawska uplasowaa si za Uniwersytetami: Jagielloskim, Warszawskim i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszym Naukowym rankingu uczelni tygodnika Polityka Politechnika Warszawska zaja I miejsce w grupie uczelni technicznych i III w zestawieniu ogólnym. Istotny wkad wniosa Szkoa Biznesu Politechniki Warszawskiej, zajmujc I miejsce w midzynarodowym rankingu Eduniversal Best Masters and MBA Worldwide wród pastw Europy rodkowo-wschodniej w kategorii General Management. W ramach dziaa organizacyjnych zmierzajcych do doskonalenia zarzdzania Uczelni, w szczególnoci w zakresie informatyzacji, Senat PW w uchwale 2 pozytywnie zaopiniowa, a Rektor z dniem 1 lipca 2013 r. utworzy 3 Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, uznajc to za priorytet dziaa Uczelni podajcej za nowoczesnym i ekonomicznym sposobem zarzdzania. W roku sprawozdawczym, na mocy odpowiednich uchwa Senatu PW, tytu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej otrzyma prof. Jean Paul Larçon wybitny specjalista w zakresie zarzdzania strategicznego z HEC w Paryu, posta niezwykle zasuona dla rozwoju Szkoy Biznesu Politechniki Warszawskiej i jej wspópracy midzynarodowej w obszarze studiów MBA. Tytu doktora honoris causa Politechniki witokrzyskiej otrzyma prof. Wadysaw Wosiski. 1 Uchwaa nr 89/XLVIII/2013 Senatu PW z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej w roku 2012 w ukadzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 2 Uchwaa nr 85/XLVIII/2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyraenia opinii w przedmiocie likwidacji Centralnego Orodka Informatyki, utworzenia Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej oraz Regulaminu organizacyjnego Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 3 Zarzdzenie nr 16/2013 Rektora PW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej i likwidacji Centralnego Orodka Informatyki 5

6 Studenci Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koa Aerodynamiki Pojazdów, Studenckiego Midzywydziaowego Koa Naukowego SAE oraz Zespou White Eagle Racing zostali laureatami rzdowego programu Generacja Przyszoci adresowanego do modych wynalazców. W omawianym okresie sprawozdawczym Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisaw Komorowski przyzna odznaczenia pracownikom Politechniki Warszawskiej, w tym jednej osobie Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas odznaczya 39 nauczycieli akademickich Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Rektor PW przyzna omiu osobom odznak Zasuony dla Politechniki Warszawskiej. Wypeniajc zobowizania wynikajce z uchway nr 338/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przywrócenia dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego, Senat PW podj uchwa o umieszczeniu popiersia uczonego przed Ma Aul Gmachu Gównego 4. Odsonito te tablic upamitniajc 60. rocznic mierci prof. Jana Czochralskiego na ogrodzeniu rezydencji Ambasadora Republiki Sowackiej. W kwietniu 2013 r. odbyy si Dni Niemieckie w Politechnice Warszawskiej. Gomi Uczelni byli midzy innymi przedstawiciele Technische Universität Berlin wraz z prezydentem uczelni Jörgiem Steinbachem. Podpisano szereg umów zwizanych z rozwojem Politechniki Warszawskiej, midzy innymi z Gmin Pock, która zobowizaa si wspomaga organizacyjnie i finansowo Fili Politechniki w Pocku, Urzdem Komunikacji Elektronicznej w sprawie wspólnych dziaa o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz Mazowieckim Urzdem Wojewódzkim, dotyczc podnoszenia kwalifikacji urzdników i umoliwienia studentom odbywania stay zawodowych. W zwizku z 10-leciem Fundacji Rektorów Polskich Senat przyj stanowisko 5, w którym wysoko oceni wkad FRP oraz Instytutu Spoeczestwa Wiedzy w rozwój szkolnictwa wyszego, nauki i innowacyjnoci w naszym kraju. Kontynuacj dziaa na rzecz spoecznoci akademickiej w okresie sprawozdawczym bya organizacja i przeprowadzenie bada profilaktycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej. W pomieszczeniach przy ul. Mochnackiego 10 utworzone zostao Akademickie Centrum Stomatologiczne, speniajce najwysze standardy jakoci. Poniej przedstawiono gówne dziaania i rezultaty w obszarach kompetencji prorektorów i kanclerza, przywoujc wybrane przepisy wewntrzne. Szczegóowy opis dziaa i wskaników charakteryzujcych Uczelni w pierwszym roku kadencji zawarto w dalszych rozdziaach Sprawozdania. Studia Rok akademicki 2012/2013 by kolejnym rokiem reformy ksztacenia wynikajcej z nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym, wprowadzonej ustaw z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U ). Studia rozpocz pierwszy rocznik studentów studiujcych wg programów ksztacenia, dla których okrelono efekty ksztacenia zarówno dla programów jak i dla pojedynczych przedmiotów (moduów); na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia studentów; na pierwszym roku studiów drugiego stopnia studentów. W roku akademickim 2012/2013 dziewitnacie wydziaów i jedno kolegium Politechniki Warszawskiej na 47 kierunkach studiów realizuje: 46 programów ksztacenia dla studiów pierwszego stopnia, 4 Uchwaa nr 86/XLVIII/2013 Senatu PW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie umieszczenia popiersia profesora Jana Czochralskiego przy wejciu do Maej Auli Gmachu Gównego. 5 Stanowisko Senatu PW z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dziaalnoci Fundacji Rektorów Polskich. 6

7 41 programów ksztacenia dla studiów drugiego stopnia. Wspomniane efekty ksztacenia dla tych programów ksztacenia na poszczególnych wydziaach zostay przyjte przez Senat PW w ubiegym roku akademickim. W roku akademickim 2012/2013 Senat PW uchwali efekty ksztacenia dla dwóch nowych programów ksztacenia oraz przyj uchwa zmieniajc efekty ksztacenia dla jednego kierunku studiów. W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyo si w Politechnice Warszawskiej Seminarium Boloskie pt. Wdraanie programów ksztacenia opracowanych zgodnie z zaoeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyszego. Seminarium stanowio pomoc w prawidowym przeprowadzeniu weryfikacji i doskonaleniu programów ksztacenie przed rozpoczciem nastpnego roku akademickiego, wg zasad okrelonych rozporzdzeniem Ministra 6. Warto doda, e w porównaniu z podobnymi seminariami organizowanymi w innych uczelniach, seminarium zorganizowane w Politechnice Warszawskiej zgromadzio najwiksz liczb suchaczy. Dobra opini, jak ciesz si studia na Politechnice Warszawskiej potwierdzia rekrutacja na studia w roku akademickim 2012/2013. Ogólna liczba kandydatów wzrosa prawie o 6 % w porównaniu z rokiem poprzednim, a na jedno miejsce rednio aplikowao 9 osób, przy danych demograficznych wskazujcych na spadek liczby potencjalnych kandydatów na studia. O wysokiej jakoci przygotowanych w Politechnice Warszawskiej programów ksztacenia wiadczy m.in. uzyskanie czterech nagród przez wydziay PW, na 51 przyznanych nagród (24 w obszarze nauk technicznych), w rozstrzygnitym w listopadzie 2012 r. konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego 7 na najlepszy program ksztacenia. Nagrody w wysokoci 1 mln z s finansowane z dotacji projakociowej. Nagrodzono nastpujce programy ksztacenia: 1) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, program dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Energetyka; 2) na Wydziale Inynierii Chemicznej i Procesowej, program dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Inynieria Chemiczna i Procesowa; 3) na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, program dla studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna; 4) na Wydziale Mechatroniki, program dla studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika. W roku akademickim 2012/2013 zostay podjte w Politechnice Warszawskiej prace nad dostosowaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakoci Ksztacenia do warunków znowelizowanej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym. System ten powinien suy wdraaniu misji i wizji Uczelni zawartej w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020, w szczególnoci w zakresie: unowoczeniania i racjonalizowania oferty studiów; poprawy stopnia dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb gospodarczych i spoecznych; wprowadzenia systemu elitarnego ksztacenia powizanego z badaniami; zintegrowania wewntrznego systemu zapewnienia jakoci ksztacenia i wzmocnienia skutecznoci jego dziaania; stworzenia warunków do umidzynarodowienia Uczelni w zakresie ksztacenia. 6 Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 5 padziernika 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na okrelonym kierunku i poziomie ksztacenia (Dz.U ) w brzmieniu uwzgldniajcym zmian wprowadzon rozporzdzeniem z dnia 23 sierpnia 2013 r. (Dz.U ) cyt Jednostka organizacyjna uczelni prowadzca kierunek studiów moe doskonali program ksztacenia, w tym efekty ksztacenia, w trakcie pierwszego roku pierwszego cyklu ksztacenia rozpocztego w roku akademickim 2012/ Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego przeprowadzony na podstawie zacznika nr 3 do rozporzdzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 21 padziernika 2011 r. w sprawie sposobu podziau i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zada projakociowych z budetu pastwa (Dz.U ) zmienionego rozporzdzeniem z dnia 24 maja 2012 r. (Dz.U ) 7

8 Uczelniana Rada ds. Jakoci wyonia zadania priorytetowe w nastpujcych obszarach: zintegrowanie wewntrznego systemu zapewnienia jakoci ksztacenia; wspópraca z pracodawcami; umidzynarodowienie ksztacenia; wspópraca midzy wydziaami w zakresie ksztacenia; cilejsze powizanie ksztacenia z badaniami naukowymi. Po raz pierwszy w Politechnice Warszawskiej miaa miejsce akredytacja instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Akredytacji instytucjonalnej zostay poddane trzy wydziay: Chemiczny, Fizyki oraz Inynierii rodowiska. Dodatkowo akredytacji programowej poddano kierunek Inynieria Materiaowa na Wydziale Inynierii Materiaowej. Poprawie jakoci ksztacenia, dostosowaniu oferty dydaktycznej PW do potrzeb rynku pracy, a co za tym idzie zmniejszeniu dystansu dzielcego Uczelni od najlepszych uczelni na wiecie, suy Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Kapita Ludzki. Program ten ma charakter dugoterminowy i jest realizowany od wrzenia 2008 r. do marca 2015 r. (cakowita kwota dofinansowania ,78 z). Dotychczas zaakceptowanych i rozliczonych przez Instytucj Poredniczc zostao 19 wniosków o patno na czn kwot ,48 z, co stanowi 74,66 % w stosunku do cakowitej przyznanej kwoty dofinansowania. Projekt podzielony jest na 56 zada, w czci ju ukoczonych; w roku akademickim 2012/2013 kontynuowano realizacj 39 zada, z czego zakoczono 10. Wzbogacaniu nauczania o nowe formy i narzdzia IT suy dziaalno Orodka Ksztacenia na Odlego OKNO PW, w ramach której realizowane s studiach niestacjonarne w formie ksztacenia na odlego przez trzy wydziay na trzech kierunkach studiów pierwszego stopnia i na jednym kierunku studiów drugiego stopnia, jedne studia podyplomowe oraz inne formy ksztacenia. W roku akademickim 2012/2013 Orodek wspiera ide wzbogacania nauczania o nowe formy i narzdzia IT równie poprzez realizacj cyklu 7 seminariów rodowiskowych Postpy edukacji internetowej, a ide upubliczniania zasobów edukacyjnych Politechniki Warszawskiej poprzez budow kolekcji SEZAM OKNO na stronach www Biblioteki Gównej PW (prace w toku), któr stanowi materiay dydaktyczne opracowane w Orodku. W sposób cigy modernizowane s podrczniki multimedialne do przedmiotów oferowanych czciowo w formie ksztacenia na odlego oraz platforma edukacyjna. W roku akademickim 2012/2013 studia w jzyku angielskim byy prowadzone na dziesiciu wydziaach, Politechnika Warszawska jest partnerem w trzech programach studiów magisterskich systemu Erasmus Mundus. Na Politechnice Warszawskiej w jzyku angielskim na studiach inynierskich studiowao 957 studentów (w tym 294 obcokrajowców), na studiach drugiego stopnia studiowao 454 studentów (w tym 176 obcokrajowców), dao to czn liczb studentów równ (w tym 470 obcokrajowców). Wzrost liczy studentów na studiach anglojzycznych wynosi 23 % w stosunku do roku ubiegego, w tym nastpi 18 % przyrost liczby obcokrajowców oraz 25 % przyrost liczby obywateli polskich na studiach prowadzonych w jzyku angielskim. Przyrost liczby studentów na studiach prowadzonych w jzyku angielskim w ostatnich czterech latach w porównaniu z latami wczeniejszymi wynika w duej mierze z realizacji zada Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej (poszerzenie oferty kierunku studiów, akcje promocyjne, brak odpatnoci na kierunkach studiów wspieranych przez Program). Politechnika Warszawska uczestniczy w programie ATHENS majcym na celu wymian studentów pomidzy czoowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz realizacj wspólnych programów rozwojowych i szkoleniowych. Co roku w ramach tego programu odbywaj si dwie sesje, na które skada si intensywny piciodniowy kurs (2-3 ECTS) oraz program kulturalny uwzgldniajcy wymiar europejski, w roku akademickim 2012/2013 obie sesje odbyy si w Politechnice Warszawskiej. 8

9 Wdroenie reformy ksztacenia dotyczyo w roku akademickim 2012/2013 równie studiów doktoranckich i podyplomowych. Rozpoczto realizacj programów ksztacenia dla 18 studiów doktoranckich w PW. Programy ksztacenia dla studiów doktoranckich zostay przygotowane zgodnie z ustaleniami Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej oraz Zaleceniami dotyczcymi efektów ksztacenia dla studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, dokumenty te stanowi zaczniki do uchway nr 415/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej. W roku akademickim 2012/2013 liczba uczestników studiów doktoranckich wyniosa i w porównaniu z rokiem ubiegym wzrosa o blisko 14 %. Studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej kolejny raz zostay wysoko ocenione w skali kraju uzyskujc tym razem trzecie miejsce w pitej edycji Konkursu na najbardziej prodoktoranck uczelni PRODOK 2012 przeprowadzonego przez Krajow Reprezentacj Doktorantów. Rozwój studiów doktoranckich stymuluj, kontynuowane w roku akademickim 2012/2013, nastpujce zadania Programu Rozwojowego PW: Programy stypendialne, Stae i szkolenia dla kadry i doktorantów (Centrum Studiów Zaawansowanych), Seminarium pedagogiczne dla doktorantów. Na mocy zarzdze nr 39/2012 i nr 40/2012 Rektora PW z dnia 29 czerwca 2012 r., w roku akademickim 2012/2013 przyznano zwikszenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakociowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich (288 stypendiów). Od dnia 1 padziernika 2012 r. wprowadzono elektroniczn legitymacj doktoranta. Studia doktoranckie wspiera sw dziaalnoci Centrum Studiów Zaawansowanych. Pozyskane przez Centrum rodki na stypendia dla doktorantów PW oraz prowadzone zajcia, wpyny na wysok lokat Politechnice Warszawskiej w ww. Konkursie na najbardziej prodoktoranck uczelni PRODOK Rok 2012 by dziesitym, jubileuszowym rokiem Konwersatorium PW, które prowadzi Centrum. Gówne uroczystoci z tej okazji odbyy si 8 listopada 2012 r. pod nazw Przez pryzmat dekady. Uwietni je wykad pt. Polska w kosmosie prof. dr hab. in. Piotra Wolaskiego z Wydziau Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. Studia podyplomowe zostay dostosowane do zasad okrelonych nowelizacj ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym. Rady wydziaów uchwaliy w ubiegym roku akademickim, 91 programów ksztacenia dla studiów podyplomowych, z których w r. ak. 2012/2013 uruchomiono 53 studia. Liczba uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2012/2013 wynosia i w porównaniu z ubiegym rokiem akademickim bya mniejsza o 281 osób, co oznacza ok. 15 % spadek liczby uczestników tych studiów. W dniach 23 i 24 padziernika 2012 r. miay miejsce uroczystoci 20-lecia Szkoy Biznesu Politechniki Warszawskiej poczone z Inauguracj roku akademickiego 2012/13. Ceremonia odbya si z udziaem wadz Uczelni oraz midzynarodowego grona wykadowców (London Business School, HEC School of Management Paris, NHH z Bergen). Studia Executive MBA rozpoczo 61 suchaczy. Osoby przyjte na nowy rok akademicki pochodziy z Polski, Indii, Chin, Tunezji, Uzbekistanu, Ekwadoru, Hiszpanii i Rosji. Jednoczenie do grona absolwentów Szkoy doczyy 63 osoby, którym wrczono prestiowe dyplomy Executive MBA oraz International MBA. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej (UTW PW), bdcy pozawydziaow jednostk dydaktyczn Uczelni, odnotowa w roku akademickim 2012/2013, kolejny raz, wzrost liczby uczestników cznie w obu semestrach 1748 osób, co oznacza wzrost o ok. 13 % w porównaniu z rokiem ubiegym. Dziaanie UTW PW jest wspierane przez ww. Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej. 9

10 Nauka rodki na badania, pozyskiwane z wszystkich róde (dotacja statutowa, projekty), stanowiy w 2012 r. 29,7 % caego budetu Uczelni. Zespoy naukowe Politechniki Warszawskiej wykazay du aktywno w wystpieniach o granty badawcze. W roku 2012 na krajowe konkursy ogaszane przez NCN, NCBiR, MNiSzW oraz inne podmioty, PW zoya 415 wniosków. W ramach konkursów NCN zoono 276 wniosków, przyznano Politechnice 53 grantów, w konkursach NCBiR zoono 93 wnioski (PW jako Lider w konsorcjum). Uzyskano 28 grantów. W konkursach MNiSzW zoono 45 wniosków, otrzymano 18. W roku 2012 zespoy naukowe Uczelni realizoway 552 projekty, w tym 117 w ramach umów konsorcjum. Realizowano 41 projekty w ramach 7 PR oraz 1 w ramach 6 PR. Na uznanie zasuguj sukcesy naszych modych naukowców. W konkursach skierowanych do modych naukowców zoono 195 wniosków, przyznano Uczelni 47. W maju 2013 r. w ramach I konkursu programu Generacja Przyszoci, adresowanego do studiujcych na polskich uczelniach modych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów zostay nagrodzone trzy projekty z Politechniki Warszawskiej. Laureatami konkursu o Diamentowy Grant, dajcy moliwoci rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom, Politechnika ma czworo laureatów. Warto te odnotowa 5 nagród przyznanych naszym modym naukowcom w konkursie Fiata oraz 2 nagrody w konkursie Siemensa, jedn za rozpraw doktorsk i jedn w kategorii dla absolwentów. W konkursie na granty dla kó naukowych zgoszono 48 wniosków, zakwalifikowano 33 projekty na czn kwot 200 tys. z. Politechnika Warszawska bya w roku 2012 wspóorganizatorem wanych konferencji i spotka naukowych. cznie na Uczelni w 2012 r. odbyo si 88 konferencji. Wród nich due znaczenie midzynarodowe miay: kolejna konferencja EMRS Fall Meeting 2012, wspóorganizowana przez Wydzia Inynierii Materiaowej oraz 14th European Conference on Mixing organizowana przez Wydzia Inynierii Chemicznej i Procesowej. Senat Politechniki Warszawskiej, uchwa z dnia 20 czerwca 2012 r., wyrazi zgod na utworzenie spóki Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. W dniu 15 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spóki podjo uchwa zmieniajc dotychczasow nazw Spóki na Instytut Bada Stosowanych Politechniki Warszawskiej Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, w skrócie IBS PW Sp. z o.o. Wród centrów badawczych Politechniki Warszawskiej bardzo aktywnie dziaao Uczelniane Centrum Badawcze Obronnoci i Bezpieczestwa, które w 2012 r. pozyskao 6 nowych grantów rozwojowych (ponad 20 mln z dla PW). Uczelniane Centrum Badawcze Materiay Funkcjonalne realizuje projekt Nowe materiay konstrukcyjne o podwyszonej przewodnoci cieplnej TERMET, który zdoby 5 zotych medali na targach i wystawach w Europie i na Taiwanie za opracowanie programu do modelowania i projektowania kompozytów. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony rodowiska wykonao w 2012 r. 14 prac dla rónych zleceniodawców. W styczniu 2013 r. rozstrzygnito konkurs na dugofalowe naukowe projekty strategiczne finansowane przez Uni Europejsk (tzw. projekty flagowe) w ramach programu FET - Future and Emerging Technologies. Do realizacji na lata wybrano 2 projekty: Human Brain Project (HBP) i Graphene. W obu uczestnicz naukowcy z Politechniki Warszawskiej, w przypadku projektu HBP polskim koordynatorem jest dr hab. Piotr Bogorodzki z Wydziau Elektroniki i Technik Informacyjnych. Wedug naukowego rankingu uczelni akademickich opartego na dorobku naukowym za lata i posugujcego si kryteriami scjentometrycznymi, Politechnika Warszawska zajmuje trzecie po UW i UJ miejsce w kraju, najlepsze wród uczelni technicznych 8. 8 Forum Akademickie, 5,

11 Sprawy studenckie Studenci Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2012/2013 prowadzili swoj dziaalno we wszystkich istotnych obszarach ycia Uczelni. Tradycyjnie najwaniejsz rol odegra Samorzd Studentów PW, ale warto odnotowa rosnc aktywno Rady Doktorantów PW, jak równie innych organizacji i stowarzysze studenckich (BEST, Soli Deo, NZS). Wart podkrelenia jest wzrost liczby projektów i wydarze w obszarze kultury, nauki, dydaktyki, sportu i wypoczynku, które byy inicjowane i koordynowane przez studentów. Najwikszymi osigniciami byy: kolejna ju organizacja i koordynacja Juwenaliów Warszawskich 2013, cykl koncertowy Wielka Muzyka w Maej Auli, Grudniowy Akademicki Przegld Artystyczny GAPA, Targi Pracy BEST, Targi Studenckich Kó Naukowych KONIK oraz liczne projekty wspierajce aktywno sportow, kulturow i naukow studentów. Jak co roku znaczce sukcesy odniosy studenckie koa naukowe z powodzeniem reprezentujc nasz Uczelni na wielu imprezach krajowych i midzynarodowych: Studenckie Koo Aerodynamiki Pojazdów I miejsce w kat. Urban Concept w zawodach Shell Eco, Studenckie Koo Astronautyczne - Start Rakiety Amelia 2, Studenckie Koo Astronautyczne start w zawodach NASA azik Husar, Studenckie Midzywydziaowe Koo Naukowe SAE trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej w kadej klasie (Micro, Regular, Advanced). Sprawy ogólne Kontynuowano dziaania w zakresie spraw dotyczcych organizacji Uczelni, jej gospodarki, zatrudnienia, warunków pracy, wiadcze socjalnych i spraw pracowniczych, wspópracujc z waciwymi komisjami Senatu PW, komisjami rektorskimi i Rektorsko- Zwizkowym Zespoem ds. Pracowniczych. Wiele z tych dziaa znajdowao swoje potwierdzenie w wydanych przez Rektora zarzdzeniach, decyzjach i pismach okólnych (dokumenty te s publikowane na stronie internetowej PW oraz wydawane w formie zbiorów z kolejnych lat kalendarzowych). W obszarze legislacji za bardzo wane naley uzna zmiany w Statucie PW, dokonane przez Senat na wniosek Rektora (uchwaa nr 53/XLVIII/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. oraz uchwaa nr 93/XLVIII/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.). W okresie sprawozdawczym zakoczono grup spraw pracowniczych zwizanych z wykonaniem postanowie art. 127 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym. Realizowano dziaania wynikajce z ustawowych i statutowych zasad rotacji asystentów i adiunktów, którzy nie uzyskali w ustalonym terminie, odpowiednio stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego. Zakoczono dziaania zwizane z ogoszonym w ubiegej kadencji kierownictwa Uczelni konkursem na pomnik Stanisawa Staszica nagrodzone prace zaprezentowano Senatorom PW na wystawie w dniu 19 czerwca 2013 r. Podjto prace nad Systemem Oceny Pracowników powoujc dwa zespoy, które opracoway zasady oceniania nauczycieli akademickich oraz pracowników niebdcych nauczycielami akademickimi. Aktualnie, po prezentacji wyników prac zespoów na Seminarium Uczelnianym w dniu 26 czerwca 2013 r., projekt Systemu skierowano do konsultacji, m.in. organizacji zwizkowych i uchwaodawczych organów samorzdów studenckiego i doktoranckiego. Kontynuowano starania o uzyskanie przez Politechnik Warszawsk koncesji na wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Uzyskanie koncesji pomoe rozwija w Uczelni badania zwizane z obronnoci 11

12 i bezpieczestwem, koordynowane przez Uczelniane Centrum Badawcze Obronnoci i Bezpieczestwa. Zrealizowano prace modernizacyjne w kancelarii tajnej przystosowujc j technicznie i organizacyjnie do przetwarzania informacji niejawnych na poziomie poufne i tajne, co wie si z rosncym zaangaowaniem zespoów badawczych PW w projekty z zakresu obronnoci i bezpieczestwa. Aktualnie, kontynuowane s dziaania zwizane z akredytacj bezpieczestwa systemu teleinformatycznego i sformalizowaniem statusu kancelarii. Z punktu widzenia interesów pracowniczych wanym wydarzeniem bya realizacja zwikszenia wynagrodze pracowników, w zwizku z dotacj Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego przekazan Uczelni w kwietniu 2013 r. Podwyki zrealizowano zgodnie z porozumieniem JM Rektora z organizacjami zakadowymi NSZZ Solidarno i Zwizku Nauczycielstwa Polskiego. Realizujc wymagania zapisane w ustawie o finansach publicznych i wprowadzone na jej podstawie w Politechnice Warszawskiej zasady zarzdzania ryzykiem i kontroli zarzdczej przeprowadzono ocen ich funkcjonowania w roku 2012, a w ramach projektu POKL Podniesienie jakoci zarzdzania Politechnik Warszawsk podjto, m.in. szkolenia w tym zakresie przeznaczone dla kadry kierowniczej Uczelni. Zakoczono, podjty na podstawie decyzji nr 20/2012 Rektora PW z dnia 21 marca 2012 r., przegld warunków pracy w Politechnice Warszawskiej; informacj o wynikach przegldu przyj Senat PW w dniu 19 czerwca 2013 r. Rozwój Jednym z celów Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020, a tym samym i jednym z celów obecnej kadencji wadz rektorskich jest nowoczesna informatyzacja Uczelni. Realizacja tego celu prowadzona jest kompleksowo i odbywa si na 3 paszczyznach: programowej, organizacyjnej i wdroeniowej. Zmierzajc do opracowania programu informatyzacji przeprowadzono specjalistyczne analizy oraz konsultacje z gremiami kierowniczymi wydziaów, Senatem PW i komisjami senackimi. W efekcie w maju 2013 r. zatwierdzono koncepcj reorganizacji sub informatycznych w Uczelni oraz gówne kierunki informatyzacji. Kontynuowane s take prace z poprzedniej kadencji nad opracowaniem Strategii informatyzacji PW do 2020 roku, powinny one zakoczy si w najbliszym semestrze. W konsekwencji prac programowych przyjto nowe rozwizania organizacyjne polegajce na poczeniu dotd odrbnych jednostek i komórek organizacyjnych zajmujcych si usugami informatycznymi. Od 1 lipca 2013 r. dziaa Centrum Informatyzacji PW, które do koca roku kalendarzowego wchonie trzy dotychczasowe jednostki i bdzie jedynym w Uczelni orodkiem w zakresie centralnego wiadczenia usug informatycznych zarzdzania Uczelni. W zakres programu informatyzacji wpisuj si ju rozpoczte, a take przygotowywane projekty rozwiza, których Uczelnia bardzo potrzebuje. (1.) Od jesieni 2012 r. trwa projekt wdraania systemu finansowego SAP-FI, którego uruchomienie produkcyjne rozpocznie si 1 lipca 2014 r. i potrwa do I kwartau 2015 (projekt ten jest znaczco dofinansowany ze rodków Unii Europejskiej). System zastpi bardzo ju wysuony, bo okoo 15-letni, system dotychczasowy. (2.) Od 1 lipca 2013 r. trwa opracowywanie moduu centralnego systemu USOS przeznaczonego do obsugi toku studiów. Modu ten bdzie wdraany w kilku etapach w roku akademickiego 2013/14 i pozwoli Politechnice sprawnie prowadzi centraln ewidencj i realizowa obowizki sprawozdawcze wobec GUS oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego. (3.) Równolegle na kilku wydziaach trwa od ponad roku, a na kolejnych rozpoczo si od maja i czerwca 2013 r., wdraanie moduów tzw. dziekanatowych systemu USOS. (4.) Od czerwca 2013 r. trwa te wdraanie na szczeblu caej Uczelni systemu rejestrowania dorobku naukowo-badawczo-eksperckiego, nazywanego 12

13 REPO(-zytorium), opracowanego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. (5.) Rozpoczto te prace nad ogólnouczelnianym systemem elektronicznego obiegu dokumentów i wdraaniem dalszych rozwiza, jak np. systemu do zarzdzania i monitorowania realizacji projektów. Naley jednak podkreli, e gówn barier w szybszym wdraaniu informatyzacji s ograniczone rodki finansowe, jakie nasza Uczelnia moe przeznaczy na ten cel. W dniu 15 listopada 2012 r. Rektor podpisa umow o dofinansowanie projektu Warszawska Przestrze Technologiczna- Centrum Zarzdzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, którego cakowita warto ,24 z. W dniu 20 lutego 2013 r., zosta zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, przeduajcy okres realizacji projektu do r. Aktualnie trwaj czynnoci zwizane z procedur przetargow majc na celu wyonienie wykonawcy inwestycji. W konsekwencji uchwa Senatu PW i zarzdzenia Rektora ubiegej kadencji, w miejsce zlikwidowanego Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsibiorczoci Politechniki Warszawskiej powstaa spóka Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej Sp z o.o.. W dniu 28 stycznia 2013 r. pomidzy Politechnik Warszawsk a Spók zostaa podpisana umowa o zarzdzaniu wasnoci intelektualn i komercjalizacji prac naukowych i prac rozwojowych. W dniu 15 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spóki podjo uchwa zmieniajc dotychczasow nazw Spóki na Instytut Bada Stosowanych Politechniki Warszawskiej Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, w skrócie IBS PW Sp. z o.o. W 2013 r. IBS PW Sp. z o.o. rozpoczyna realizacj programu wsparcia komercjalizacji wyników bada naukowych, finansowanego przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH. Filia w Pocku Politechnika Warszawska Filia w Pocku swoj dziaalno w okresie sprawozdawczym projektowaa i realizowaa na rzecz lokalnego i regionalnego otoczenia i miaa w tym dziele rol wiodc wród lokalnych szkó wyszych. Zostao to zaakcentowane i przyjte przez Senat PW stanowiskiem z 19 grudnia 2012 r. w sprawie dziaalnoci Politechniki Warszawskiej Filia w Pocku. Wspópraca Filii PW z lokalnym otoczeniem w wymiarze praktycznym przejawia si, poczwszy od wrzenia 2012 r., podpisaniem 17 porozumie, m.in. z PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., CNH Polska, Gmin Pock, Powiatem Pockim, B4 Sp. z o.o., OPEUS Sp. z o.o. i innymi przedsibiorstwami, instytucjami i szkoami. Znaczenie tej wspópracy podkrelano równie podczas Konferencji Naukowej pt. Trzy funkcje szkó wyszych na rzecz regionów. Edukacja, badania naukowe i wspódziaanie z otoczeniem zorganizowanej przez Politechnik Warszawsk Filia w Pocku oraz Izb Gospodarcz Regionu Pockiego w dniu 19 kwietnia 2013 r. Innym podobnym by patronat merytoryczny Politechniki Warszawskiej Filia w Pocku nad Midzynarodowymi Targami Chemicznymi w listopadzie 2012 r. w Pocku. Zostao podpisanych kilka umów z zakresu edukacji i nauki z podmiotami zagranicznymi, m.in. z Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Training "Nizhnevartovsk State University"(Rosja), Faculty of Information Technology, University of Pannonia, Veszprém, (Wegry), University of Macedonia Economic and Social Sciences (Grecja). W maju 2013 r. zostaa podpisana umowa zaoycielska Konsorcjum Naukowo- Przemysowego o nazwie Polski Klaster Innowacji LPG. W dniu 12 lutego 2013 r. zostaa uroczycie podpisana przez Rektora PW prof. Jana Szmidta oraz dyrektor dr hab. in. Regin Jeziórsk umowa o wspópracy pomidzy Politechnik Warszawsk a Instytutem Chemii Przemysowej im. prof. Ignacego Mocickiego, której celem byo utworzenie Centrum Naukowego Technologii Chemicznej i Materiaoznawstwa. Celem dziaalnoci Centrum Naukowego jest wspieranie prowadzonej 13

14 przez Wydzia Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Instytut Chemii Przemysowej dziaalnoci badawczej, dydaktycznej i promocyjnej w zakresie technologii chemicznej i materiaoznawstwa, poprzez wykorzystanie komplementarnych zasobów i kompetencji tych jednostek. W Politechnice Warszawskiej Filia w Pocku w okresie sprawozdawczym organizowane byy liczne sesje naukowe, wykady, seminaria, np., w ramach cyklu Dzie Wiedzy z ORLENEM ; jak równie imprezy kulturalne: Wystawa Maria Skodowska-Curie w subie nauki wczoraj i dzi zorganizowana z inicjatywy posanki do Parlamentu Europejskiego Jolanty Hibner, Wystawa Poznaj wadze naszej Uczelni, której inicjatorem bya Biblioteka Gówna PW, wystawy ksiek, Inauguracja Sezonu Artystycznego z udziaem Zespou Taca Ludowego Masovia, Kameralnego Chóru Akademickiego oraz Zespou Inyniery, koncert witeczny w kociele Fara w wykonaniu Skaldów z udziaem Kameralnego Chóru Akademickiego. Szczególn trosk wadz Filii PW i jej spoecznoci akademickiej objte byy dziaania na rzecz utrzymania i poprawy wysokiej jakoci ksztacenia w obydwu jednostkach podstawowych Filii, tj. na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spoecznych. Wdraano systemy i programy zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji a w ogólnopolskim konkursie Wdroenia KRK i systemów poprawy jakoci ksztacenia zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego kierunek Technologia Chemiczna prowadzony na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii zosta nagrodzony wraz z przyznaniem kwoty 1 mln z na realizacj tego celu. Temu problemowi jest równie przypisany udzia w warsztatach i szkoleniach 50 pracowników PW Filii w Pocku w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapita Ludzki nt. Podnoszenie jakoci zarzdzania Politechnik Warszawsk. W czerwcu 2013 r. Instytut Chemii Wydziau Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w konkursie organizowanym przez Instytut Bada Edukacyjnych w Warszawie, a dotyczcym przeprowadzenia pilotau systemu przenoszenia i akumulowania osigni w zakresie przenoszenia efektów uczenia si pomidzy programami ksztacenia realizowanymi w technikach oraz w uczelniach wyszych, uzyska akceptacj zoonej oferty i aktualnie trwaj prace zmierzajce do podpisania stosownej umowy na realizacj tego projektu. Realizacja powinna mie miejsce w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. W sposób cigy prowadzone s dziaania promocyjne zmierzajce do utrzymania lub zwikszenia liczby studentów na wszystkich trzech stopniach ksztacenia i zachowania dobrej i bardzo dobrej oceny kwalifikacji naszych absolwentów przez pracodawców. Wydzia Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii zintensyfikowa dziaalno naukow, co przejawiao si w uczestnictwie kadry w konferencjach, publikacjach, wnioskowaniu o granty naukowo-badawcze i promocje na stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Prowadzone byy równie dziaania zmierzajce do poprawy sytuacji finansowej Filii PW i jej podstawowych jednostek organizacyjnych przez wdraanie planu oszczdnocioworestrukturyzacyjnego. Efektem ich jest zrównowaenie budetu Filii w Pocku. Administracja Centralna W pierwszych miesicach nowej kadencji JM Rektor nakreli gówne kierunki dziaa podejmowanych w ramach caej Uczelni, take w obszarach kompetencyjnych Administracji Centralnej. Szereg z nich pokrywao si z ju podjtymi dziaaniami w kadencji poprzednich wadz Rektorskich i byo ich naturaln kontynuacj. Swój cig dalszy uzyskay prace zwizane z regulacj stanu prawnego nieruchomoci PW. Warto wspomnie w tym miejscu o dwóch faktach. Pierwszy to pene uwaszczenie PW na gruncie (70 tys. m 2 ) przy ul. Poleczki dedykowanym Kampusowi Nowych Technologii. 14

15 Kolejny to odzyskanie 4,2 mln z od Skarbu Pastwa tytuem zwrotu niesusznie wpaconej kwoty za dziak nr 6, na której usytuowany jest Instytut Techniki Cieplnej Wydziau Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Nowym kierunkiem wskazanym przez wadze Rektorskie jest przebudowa sub informatycznych a co za tym idzie funkcjonowania informatyki w PW. Powoano do ycia Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej podlege Kanclerzowi, które dziki jasnemu podziaowi na dwa piony: wdroeniowy i eksploatacji ma wypeni ca przestrze potrzeb zgaszanych przez spoeczno akademick. S to dziaania bardzo istotne szczególnie w wietle aktualnie trwajcych prac nad wdroeniem kolejnych moduów SAP i systemu USOS oraz systemu sprawozdawczego POL-on. Uczelnia w okresie sprawozdawczym nie zaniedbaa równie kontynuacji i rozwoju swej infrastruktury lokalowej. W etap zaawansowanej realizacji weszy m.in.: - dobudowa skrzyde Gmachu Elektroniki, - budowa serwerowni na Wydziale EiTI, - chmura technologiczna realizowana na Wydziale EiTI, a trzy due inwestycje budowlane: CEZAMAT, Centrum Zarzdzania Innowacjami i Transferem Technologii PW oraz dobudowa skrzyda Gmachu Nowej Krelarni Wydziau Transportu, znalazy si na etapie wyboru wykonawcy. Administracja Centralna pozostaje równie aktywn w sprawie poszukiwania dodatkowych rodków sucych utrzymaniu posiadanej infrastruktury. Standardem stao si ju wystpowanie do ministerstw z wnioskami, przy pojawiajcych si moliwociach finansowania, w zalenoci od ich przeznaczenia tematycznego. Przedmiotem cigego monitoringu s równie pojawiajce si rónorakie programy objte finansowaniem UE polegajce na pozyskiwaniu rodków w projektach mikkich lub inwestycyjnych. Przytoczone powyej zagadnienia s jedynie niewielk czci tych, z którymi na co dzie borykaj si pracownicy Administracji Centralnej. Te wchodzce w skad tzw. codziennych obowizków dziaów i ich pracowników s zadaniami o charakterze biecej obsugi procesu dydaktycznego, spraw pracowniczych, studenckich, socjalnych, eksploatacyjnych i zabezpieczenia. 15

16 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. PODSTAWY PRAWNE DZIAALNOCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Politechnika Warszawska jest publiczn uczelni akademick o statusie uniwersytetu technicznego. Nawizuje ona do tradycji powstaego w 1826 roku, staraniem Stanisawa Staszica, Instytutu Politechnicznego. Pod obecn nazw i w dzisiejszej siedzibie, Politechnika Warszawska dziaa od 15 listopada 1915 r. Zgodnie ze Statutem PW, dla upamitnienia tej daty, dzie 15 listopada jest corocznie obchodzony jako Dzie Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska w okresie sprawozdawczym dziaaa na podstawie nastpujcych aktów prawnych: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z pón. zm.), ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 505 z pón. zm.), Statut Politechniki Warszawskiej uchwalony w dniu 28 czerwca 2006 r. zmieniony uchwaami Senatu PW: nr 339/XLVII/2011 z dnia r., nr 337/XLVII/2011 z dnia r., nr 436/XLVII/2012 z dnia r., nr 53/XLVIII/2013 z dnia r., nr 93/XLVIII/2013 z dnia r. Nadzór na dziaalnoci Uczelni, w zakresie regulowanym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym, sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Przedmiotem dziaalnoci Politechniki Warszawskiej jest: - ksztacenie studentów, - prowadzenie bada naukowych, przede wszystkim w dziedzinie nauk technicznych, - ksztacenie kadry naukowej. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni s wydziay i kolegium. Aktualnie Politechnika Warszawska skada si z 19 wydziaów i jednego kolegium. Dziaalno dydaktyczn prowadz, oprócz podstawowych jednostek organizacyjnych, dwa studia ogólnouczelniane: Studium Jzyków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Szkoa Biznesu. Politechnika Warszawska prowadzi swoj dziaalno w Warszawie i Pocku. W Pocku jeden wydzia i kolegium dziaaj pod nazw: Politechnika Warszawska Filia w Pocku. Adres pocztowy siedziby PW: Warszawa, Pl. Politechniki 1 adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej: 1.2. SENAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W kadencji czonkami Senatu Politechniki Warszawskiej s: REKTOR prof. dr hab. in. Jan Szmidt przewodniczcy Senatu PW PROREKTORZY ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz ds. Ogólnych prof. dr hab. in. Zbigniew Kledyski ds. Rozwoju prof. dr hab. in. Stanisaw Wincenciak ds. Studiów prof. nzw. dr hab. in. Krzysztof Lewenstein ds. Studenckich prof. dr hab. in. Wadysaw Wieczorek ds. Filii prof. dr hab. in. Janusz Zieliski 16

17 DZIEKANI WYDZIAÓW i DYREKTOR KOLEGIUM Wydzia Administracji i Nauk Spoecznych prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król Wydzia Architektury prof. dr hab. in. arch. Stefan Wrona Wydzia Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii prof. dr hab. in. Janusz Zieliski Wydzia Chemiczny prof. dr hab. in. Zbigniew Brzózka Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr hab. in. Krzysztof Zaremba Wydzia Elektryczny prof. dr hab. in. Lech Grzesiak Wydzia Fizyki prof. dr hab. in. Mirosaw Karpierz Wydzia Geodezji i Kartografii prof. dr hab. Alina Maciejewska Wydzia Inynierii Chemicznej i Procesowej prof. dr hab. in. Eugeniusz Molga Wydzia Inynierii Ldowej prof. dr hab. in. Henryk Zobel Wydzia Inynierii Materiaowej prof. nzw. dr hab. in. Jarosaw Mizera Wydzia Inynierii Produkcji prof. nzw. dr hab. in. Andrzej Kolasa Wydzia Inynierii rodowiska prof. nzw. dr hab. in. Krzysztof Wojdyga Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt Wydzia Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa prof. dr hab. in. Jerzy Banaszek Wydzia Mechatroniki prof. dr hab. Natalia Golnik Wydzia Samochodów i Maszyn Roboczych prof. dr hab. in. Stanisaw Radkowski Wydzia Transportu prof. dr hab. in. Wojciech Wawrzyski Wydzia Zarzdzania prof. dr hab. in. Tadeusz Krupa Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spoecznych dr hab. in. Renata Walczak PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH prof. dr hab. in. Roman Barlik prof. dr hab. in. Marcin Leonowicz prof. dr hab. in. Zbigniew Florjaczyk prof. dr hab. in. Józef Modelski prof. dr hab. in. Leon Grado prof. nzw. dr hab. in. Mirosaw Nader prof. dr hab. Stanisaw Janeczko prof. nzw. dr hab. in. Piotr Przybyowicz prof. dr hab. in. Magorzata Kujawiska prof. dr hab. in. Jacek Rokicki PRZEDSTAWICIELE POZOSTAYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH dr in. Maciej Bodnicki mgr in. Tadeusz Palimka dr in. Przemysaw Duda mgr Lucyna Skwarko dr in. arch. Krzysztof Koszewski dr in. Aleksander Szulczyk dr in. Karol Kowalski dr in. Wiktor Treichel dr in. Tadeusz Kowalski dr in. Dariusz Turlej dr in. Andrzej Królikowski doc. dr in. Jerzy Wyborski PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBDCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI mgr in. Tadeusz Byczot Stanisaw Jezierski mgr Beata Dobrzeniecka mgr Anna Matuszewska mgr in. Henryk Gbarski mgr in. Waldemar Sander PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW mgr in. Sawomir apiski 17

18 PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW do grudnia 2012 r. od stycznia 2013 r. Przewodniczcy Samorzdu Studentów PW Dominika Wajda Jakub Taras Przewodniczcy Komisji Domów Studenckich Bartomiej Ksidz Damian Kamiski Przewodniczcy Komisji Dydaktycznej Jakub Taras Jakub Zajdel Przewodniczcy Komisji Finansowo - Gospodarczej Artur Spyrzewski ukasz Smolaga Przewodniczcy Komisji Kultury Katarzyna Odziejewska Diana Nowak Przewodniczcy Komisji Kwaterunkowej Bartosz Sieklucki Bartosz Sieklucki Przewodniczcy Komisji Socjalnej Katarzyna Surma Magdalena Bikowska Przewodniczcy Komisji Promocji i Informacji Adam ski Leszek Emil Buczek Przewodniczcy Komisji Sportu i Turystyki Katarzyna Sosik Micha Lisicki Przewodniczcy Komisji Zagranicznej Przemysaw Paszkiewicz Agata Fahrenholz Senator ds. Rozlicze Jednostek (do r.) (od r.) Podstawowych ukasz Smolaga Pawe Oboza Wolny Senator Paulina Barankiewicz Magdalena Pienikiewicz Wolny Senator Alicja Pasek Bogdan Kaczorowski OSOBY UCZESTNICZCE W POSIEDZENIACH SENATU Z GOSEM DORADCZYM p.o. Kanclerz dr in. Krzysztof Dziedzic Kwestor mgr Jadwiga Bajkowska Dyrektor Biblioteki Gównej mgr Jolanta Stpniak Przedstawiciel NSZZ Solidarno Stanisaw Jezierski czonek Senatu Przedstawiciel ZNP dr in. Zdzisaw Gakowski Audytor Wewntrzny mgr in. Anna Myrcha OSOBY STALE ZAPRASZANE NA POSIEDZENIA SENATU Dyrektor Szkoy Biznesu prof. dr hab. Witold Orowski Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Jolanta Dolecka KOMISJE SENACKIE Na kadencj , zgodnie ze Statutem PW, Senat powoa 8 staych komisji senackich. Senacka Komisja do spraw Ksztacenia Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Jerzy Banaszek - przewodniczcy prof. dr hab. in. Elbieta Malinowska zastpca przewodniczcego dr in. Maciej Bodnicki dr in. Jarosaw Chudzicki Leszek Emil Buczek Samorzd Studentów prof. nzw. dr hab. in. Józef Dygas mgr Beata Dobrzeniecka dr in. Ryszard Jezior (do r.) dr in. Krzysztof Koszewski dr in. Wodzimierz Koper dr in. Tadeusz Kowalski prof. dr hab. in. Bohdan Macukow (od r.) dr in. Andrzej Królikowski mgr in. Sawomir apiski Rada Doktorantów doc. dr Bogumia Chmielewska prof. nzw. dr hab. in. Piotr Przybyowicz mgr Lucyna Skwarko dr in. Aleksander Szulczyk dr in. Dariusz Turlej Jakub Zajdel Samorzd Studentów dr hab. in. Witold Marowski dr in. Dariusz Oleszak mgr Anna Tonakiewicz-Koosowska dr in. Janusz Walo doc. dr in. Tomasz Winek dr Cezary Woniak 18

19 Senacka Komisja do spraw Nauki Czonkowie Senatu PW prof. dr hab. in. Leon Grado przewodniczcy prof. dr hab. in. Zbigniew Florjaczyk prof. dr hab. Stanisaw Janeczko prof. dr hab. in. Mirosaw Karpierz prof. dr hab. in. Magorzata Kujawiska prof. nzw. dr hab. in. Zbigniew Król prof. nzw. dr hab. in. Piotr Przybyowicz prof. dr hab. in. Jacek Rokicki Bogdan Kaczorowski Samorzd Studentów Jakub Zajdel Samorzd Studentów Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Marianna Jacyna prof. dr hab. in. Wiesaw Kotarba prof. nzw. dr hab. in. Andrzej Kulig prof. dr hab. in. arch. Robert Kunkel prof. dr hab. in. Barbara Pacewska prof. nzw. dr hab. in. Sylwester Robak prof. dr hab. in. Anna Siemiska-Lewandowska mgr Jolanta Stpniak prof. dr hab. in. Piotr Tatjewski Senacka Komisja do spraw Kadr Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Roman Barlik - przewodniczcy prof. dr hab. Aleksander Brzeziski Magdalena Biekowska - Samorzd Studentów prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk prof. dr hab. in. Zbigniew Brzózka dr in. Zdzisaw Gakowski prof. dr hab. in. Lech Grzesiak prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska prof. dr hab. Natalia Golnik prof. dr hab. Janina Kotus prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt prof. dr hab. in. Janusz Lewandowski dr in. Tadeusz Kowalski prof. dr hab. in. Krzysztof Malinowski prof. dr hab. in. Tadeusz Krupa prof. nzw. dr hab. in. Hanna Michalak prof. dr hab. in. Marcin Leonowicz prof. dr hab. in. Marek Mitosek mgr in. Tadeusz Palimka prof. dr hab. in. Mieczysaw Poniewski Magdalena Pienikiewicz Samorzd Studentów prof. dr hab. in. Jacek Senkara dr hab. in. Renata Walczak prof. dr hab. in. Andrzej Tylikowski Senacka Komisja do spraw Organizacji Uczelni Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Wojciech Wawrzyski - przewodniczcy dr in. Maciej Chaczykowski mgr in. Tadeusz Byczot prof. dr hab. in. Urszula Domaska-elazna dr in. Przemysaw Duda dr in. Jacek Korytkowski Stanisaw Jezierski prof. nzw. dr hab. in. Roman Marcinkowski Damian Kamiski Samorzd Studentów prof. nzw. dr hab. in. Ryszard Maroski prof. nzw. dr hab. in. Andrzej Kolasa mgr Elbieta Mroczek dr in. arch. Krzysztof Koszewski dr in. Wojciech Orciuch prof. dr hab. Alina Maciejewska prof. nzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak prof. dr hab. in. Józef Modelski (od r.) mgr Jacek Trojanowski prof. dr hab. in. Stanisaw Radkowski mgr Tomasz Turowski Rada Doktorantów prof. dr hab. in. Jacek Rokicki dr in. Leszek Wawrzyniuk Jakub Taras Samorzd Studentów prof. dr hab. in. Tadeusz Wierzcho prof. dr hab. in. Krzysztof Zaremba (do r.) 19

20 Senacka Komisja do spraw Etyki Zawodowej Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Zbigniew Florjaczyk - prof. dr hab. in. Krzysztof Badyda przewodniczcy prof. dr hab. in. Jerzy Badyga prof. dr hab. in. Leon Grado dr hab. in. Robert Gajewski prof. nzw. dr hab. in. Mirosaw Nader prof. nzw. dr hab. in. Roman Gawroski Diana Nowak Samorzd Studentów mgr Olga Giwer mgr in. Waldemar Sander prof. dr hab. in. Tadeusz Kaczorek prof. dr hab. in. arch. Stefan Wrona prof. dr hab. Franciszek Krok prof. dr hab. in. Wodzimierz Kurnik prof. nzw. dr hab. Marek Maciejczak prof. dr hab. in. Roman Morawski prof. dr hab. in. Marcin Perzyk mgr in. arch. Magorzata askarzewska-redziska Rada Doktorantów prof. nzw. dr hab. in. Barbara Siemitkowska prof. nzw. dr hab. in. Krzysztof Sikorski prof. nzw. dr hab. in. Antoni Szafranek doc. dr in. Wojciech Urbaski prof. dr hab. in. Jerzy Wonicki prof. nzw. dr hab. in. Ryszard uber Senacka Komisja do spraw Historii i Tradycji Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Henryk Zobel - dr in. Thakaa Alkhafaji przewodniczcy prof. dr hab. in. Roman Barlik mgr in. Henryk Gbarski Micha Lisicki Samorzd Studentów prof. nzw. dr hab. in. Mirosaw Nader Pawe Oboza Samorzd Studentów dr inz. Jan Barczyk dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga dr Maria Gasiska prof. nzw. dr hab. in. Marian Gieras mgr in. Marcin Grabarczyk Rada Doktorantów prof. nzw. dr hab. in. Ryszard Jaboski dr Marek Jakubiak prof. nzw. dr hab. in. arch. Danuta Kosek-Kozowska prof. nzw. dr hab. in. Katarzyna Konopka dr Andrzej Muster prof. nzw. dr hab. in. Andrzej Pachuta prof. nzw. dr in. Zbigniew Pakiea mgr Jolanta Stpniak dr in. Leszek Targowski dr Andrzej Ulmer Senacka Komisja do spraw Wspópracy z Zagranic Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Magorzata Kujawiska - przewodniczca Agata Fahrenholz - SS PW (od r.) dr in. Karol Kowalski prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król prof. dr hab. in. Józef Modelski Przemysaw Paszkiewicz SS PW (do r.) prof. dr hab. in. Jacek Rokicki Bartosz Sieklucki Samorzd Studentów mgr Lucyna Skwarko dr in. Aleksander Szulczyk dr in. Wiktor Treichel dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga dr hab. in. Jarosaw Domaski prof. nzw. dr hab. in. Tadeusz Hofman prof. dr hab. in. Janusz Hoyst prof. dr hab. in. Tadeusz Kulik prof. dr hab. in. Tomasz Lekszycki prof. nzw. dr hab. in. Mariusz Markowski dr hab. in. Katarzyna Osiska-Skotak mgr in. Urszula Umiska Rada Doktorantów prof. dr hab. in. Teresa Zieliska 20

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo