Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r.

2 Opracowanie prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński Copyright by Politechnika Warszawska Warszawa 2013 Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ul. Polna 50, Warszawa tel ; fax ; Zamówienie nr 434/2013

3 SPIS TRECI Str. WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE Podstawy prawne dziaalnoci Politechniki Warszawskiej Senat Politechniki Warszawskiej Komisje rektorskie, zespoy zadaniowe i penomocnicy Rektora Zmiany organizacyjne w Politechnice Warszawskiej Waniejsze wydarzenia i osignicia w pierwszym roku kadencji Budet Politechniki Warszawskiej w roku PRACOWNICY Ogólna charakterystyka zatrudnienia Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich Struktura zatrudnienia pracowników niebdcych nauczycielami akademickimi Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej Wynagrodzenia Bezpieczestwo i higiena pracy Sprawy socjalne wykorzystanie Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych Program Pracowniczy Akademicka Suba Zdrowia STUDENCI I DOKTORANCI Samorzdno studencka Dziaalno komisji programowych Samorzdu Studentów Sprawy socjalno - bytowe studentów i doktorantów Finansowanie dziaalnoci studenckiej i doktoranckiej Stowarzyszenia i organizacje studenckie Wychowanie fizyczne i sport Kultura studencka Sukcesy, nagrody, wyrónienia studentów i doktorantów Biuro Karier KSZTACENIE Rodzaje i kierunki prowadzonych studiów Jako ksztacenia i akredytacja Krajowe Ramy Kwalifikacji Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Ksztacenie w jzyku angielskim Przyjcia na studia Studenci Wykonanie zaj dydaktycznych Doktoranci Absolwenci Studia podyplomowe Szkoa Biznesu Orodek Ksztacenia na Odlego OKNO PW Centrum Studiów Zaawansowanych Seminarium Pedagogiczne Uniwersytet Trzeciego Wieku

4 5. BADANIA NAUKOWE Organizacja bada naukowych Uczelniane centra badawcze Publikacje naukowe Nadane stopnie naukowe Gówne osignicia w badaniach Komercjalizacja wyników bada, licencje i ochrona patentowa WSPÓPRACA Z ZAGRANIC Rodzaje wspópracy i waniejsze wydarzenia Programy midzynarodowe Studenci zagraniczni Wyjazdy zagraniczne i przyjazdy z zagranicy do Politechniki Warszawskiej Porozumienia o wspópracy BAZA KSZTACENIA I BADA NAUKOWYCH Charakterystyka warunków lokalowych Wyposaenie w aparatur badawcz Centralny Orodek Informatyki System biblioteczno - informacyjny Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Finansowanie dziaalnoci dydaktycznej i badawczej Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i Inicjatyw Wspólnotowych ADMINISTRACJA Informacje ogólne Inwestycje, remonty, modernizacje Stra Akademicka Bezpieczestwo i ochrona przeciwpoarowa

5 WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie obejmuje dziaania kierownictwa Politechniki Warszawskiej, przedstawia osignicia pracowników, studentów i doktorantów oraz zawiera podstawowe informacje o wynikach w rónych obszarach funkcjonowania Uczelni, uzyskanych w pierwszym roku kadencji akademickiej , to jest w okresie od 1 wrzenia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Ukad sprawozdania i jego zawarto s analogiczne jak w latach poprzednich, co powinno uatwi analizy i porównania. Zgodnie z zatwierdzonym przez Senat 1 sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowofinansowego w 2012 r., przychody dziaalnoci operacyjnej Uczelni w 2012 r. wyniosy ,0 tys. z, koszty zamkny si kwot ,8 tys. z, a przy uwzgldnieniu wyniku dziaalnoci finansowej w wysokoci 2 541,0 tys. z, zysk netto za 2012 r. wyniós 2 768,9 tys. z. W roku akademickim 2012/2013, wedug stanu na dzie 30 listopada 2012 r., na dziewitnastu wydziaach i w jednym kolegium studiowao cznie studentów, z tego na studiach stacjonarnych i na studiach niestacjonarnych. Na studiach doktoranckich, cznie stacjonarnych i niestacjonarnych, studiowao doktorantów. W kwietniu 2013 r. Politechnika Warszawska bya miejscem pracy osób, w tym nauczycieli akademickich i pracowników niebdcych nauczycielami. W przeprowadzanym od 12 lat Rankingu Szkó Wyszych miesicznika edukacyjnego Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita, w 2013 r. Politechnika Warszawska zaja po raz kolejny I miejsce wród uczelni technicznych, a take wzorem lat ubiegych - I miejsce w kategorii "uczelni najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Podobnie jak w poprzednim roku, w rankingu szkó akademickich Uczelnia zaja IV miejsce. Wród 90 najlepszych uczelni akademickich w Polsce Politechnika Warszawska uplasowaa si za Uniwersytetami: Jagielloskim, Warszawskim i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszym Naukowym rankingu uczelni tygodnika Polityka Politechnika Warszawska zaja I miejsce w grupie uczelni technicznych i III w zestawieniu ogólnym. Istotny wkad wniosa Szkoa Biznesu Politechniki Warszawskiej, zajmujc I miejsce w midzynarodowym rankingu Eduniversal Best Masters and MBA Worldwide wród pastw Europy rodkowo-wschodniej w kategorii General Management. W ramach dziaa organizacyjnych zmierzajcych do doskonalenia zarzdzania Uczelni, w szczególnoci w zakresie informatyzacji, Senat PW w uchwale 2 pozytywnie zaopiniowa, a Rektor z dniem 1 lipca 2013 r. utworzy 3 Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, uznajc to za priorytet dziaa Uczelni podajcej za nowoczesnym i ekonomicznym sposobem zarzdzania. W roku sprawozdawczym, na mocy odpowiednich uchwa Senatu PW, tytu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej otrzyma prof. Jean Paul Larçon wybitny specjalista w zakresie zarzdzania strategicznego z HEC w Paryu, posta niezwykle zasuona dla rozwoju Szkoy Biznesu Politechniki Warszawskiej i jej wspópracy midzynarodowej w obszarze studiów MBA. Tytu doktora honoris causa Politechniki witokrzyskiej otrzyma prof. Wadysaw Wosiski. 1 Uchwaa nr 89/XLVIII/2013 Senatu PW z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej w roku 2012 w ukadzie wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 2 Uchwaa nr 85/XLVIII/2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyraenia opinii w przedmiocie likwidacji Centralnego Orodka Informatyki, utworzenia Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej oraz Regulaminu organizacyjnego Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 3 Zarzdzenie nr 16/2013 Rektora PW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej i likwidacji Centralnego Orodka Informatyki 5

6 Studenci Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koa Aerodynamiki Pojazdów, Studenckiego Midzywydziaowego Koa Naukowego SAE oraz Zespou White Eagle Racing zostali laureatami rzdowego programu Generacja Przyszoci adresowanego do modych wynalazców. W omawianym okresie sprawozdawczym Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisaw Komorowski przyzna odznaczenia pracownikom Politechniki Warszawskiej, w tym jednej osobie Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas odznaczya 39 nauczycieli akademickich Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Rektor PW przyzna omiu osobom odznak Zasuony dla Politechniki Warszawskiej. Wypeniajc zobowizania wynikajce z uchway nr 338/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przywrócenia dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego, Senat PW podj uchwa o umieszczeniu popiersia uczonego przed Ma Aul Gmachu Gównego 4. Odsonito te tablic upamitniajc 60. rocznic mierci prof. Jana Czochralskiego na ogrodzeniu rezydencji Ambasadora Republiki Sowackiej. W kwietniu 2013 r. odbyy si Dni Niemieckie w Politechnice Warszawskiej. Gomi Uczelni byli midzy innymi przedstawiciele Technische Universität Berlin wraz z prezydentem uczelni Jörgiem Steinbachem. Podpisano szereg umów zwizanych z rozwojem Politechniki Warszawskiej, midzy innymi z Gmin Pock, która zobowizaa si wspomaga organizacyjnie i finansowo Fili Politechniki w Pocku, Urzdem Komunikacji Elektronicznej w sprawie wspólnych dziaa o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym oraz Mazowieckim Urzdem Wojewódzkim, dotyczc podnoszenia kwalifikacji urzdników i umoliwienia studentom odbywania stay zawodowych. W zwizku z 10-leciem Fundacji Rektorów Polskich Senat przyj stanowisko 5, w którym wysoko oceni wkad FRP oraz Instytutu Spoeczestwa Wiedzy w rozwój szkolnictwa wyszego, nauki i innowacyjnoci w naszym kraju. Kontynuacj dziaa na rzecz spoecznoci akademickiej w okresie sprawozdawczym bya organizacja i przeprowadzenie bada profilaktycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej. W pomieszczeniach przy ul. Mochnackiego 10 utworzone zostao Akademickie Centrum Stomatologiczne, speniajce najwysze standardy jakoci. Poniej przedstawiono gówne dziaania i rezultaty w obszarach kompetencji prorektorów i kanclerza, przywoujc wybrane przepisy wewntrzne. Szczegóowy opis dziaa i wskaników charakteryzujcych Uczelni w pierwszym roku kadencji zawarto w dalszych rozdziaach Sprawozdania. Studia Rok akademicki 2012/2013 by kolejnym rokiem reformy ksztacenia wynikajcej z nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym, wprowadzonej ustaw z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U ). Studia rozpocz pierwszy rocznik studentów studiujcych wg programów ksztacenia, dla których okrelono efekty ksztacenia zarówno dla programów jak i dla pojedynczych przedmiotów (moduów); na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia studentów; na pierwszym roku studiów drugiego stopnia studentów. W roku akademickim 2012/2013 dziewitnacie wydziaów i jedno kolegium Politechniki Warszawskiej na 47 kierunkach studiów realizuje: 46 programów ksztacenia dla studiów pierwszego stopnia, 4 Uchwaa nr 86/XLVIII/2013 Senatu PW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie umieszczenia popiersia profesora Jana Czochralskiego przy wejciu do Maej Auli Gmachu Gównego. 5 Stanowisko Senatu PW z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dziaalnoci Fundacji Rektorów Polskich. 6

7 41 programów ksztacenia dla studiów drugiego stopnia. Wspomniane efekty ksztacenia dla tych programów ksztacenia na poszczególnych wydziaach zostay przyjte przez Senat PW w ubiegym roku akademickim. W roku akademickim 2012/2013 Senat PW uchwali efekty ksztacenia dla dwóch nowych programów ksztacenia oraz przyj uchwa zmieniajc efekty ksztacenia dla jednego kierunku studiów. W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyo si w Politechnice Warszawskiej Seminarium Boloskie pt. Wdraanie programów ksztacenia opracowanych zgodnie z zaoeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyszego. Seminarium stanowio pomoc w prawidowym przeprowadzeniu weryfikacji i doskonaleniu programów ksztacenie przed rozpoczciem nastpnego roku akademickiego, wg zasad okrelonych rozporzdzeniem Ministra 6. Warto doda, e w porównaniu z podobnymi seminariami organizowanymi w innych uczelniach, seminarium zorganizowane w Politechnice Warszawskiej zgromadzio najwiksz liczb suchaczy. Dobra opini, jak ciesz si studia na Politechnice Warszawskiej potwierdzia rekrutacja na studia w roku akademickim 2012/2013. Ogólna liczba kandydatów wzrosa prawie o 6 % w porównaniu z rokiem poprzednim, a na jedno miejsce rednio aplikowao 9 osób, przy danych demograficznych wskazujcych na spadek liczby potencjalnych kandydatów na studia. O wysokiej jakoci przygotowanych w Politechnice Warszawskiej programów ksztacenia wiadczy m.in. uzyskanie czterech nagród przez wydziay PW, na 51 przyznanych nagród (24 w obszarze nauk technicznych), w rozstrzygnitym w listopadzie 2012 r. konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego 7 na najlepszy program ksztacenia. Nagrody w wysokoci 1 mln z s finansowane z dotacji projakociowej. Nagrodzono nastpujce programy ksztacenia: 1) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, program dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Energetyka; 2) na Wydziale Inynierii Chemicznej i Procesowej, program dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Inynieria Chemiczna i Procesowa; 3) na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, program dla studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna; 4) na Wydziale Mechatroniki, program dla studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika. W roku akademickim 2012/2013 zostay podjte w Politechnice Warszawskiej prace nad dostosowaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakoci Ksztacenia do warunków znowelizowanej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym. System ten powinien suy wdraaniu misji i wizji Uczelni zawartej w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020, w szczególnoci w zakresie: unowoczeniania i racjonalizowania oferty studiów; poprawy stopnia dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb gospodarczych i spoecznych; wprowadzenia systemu elitarnego ksztacenia powizanego z badaniami; zintegrowania wewntrznego systemu zapewnienia jakoci ksztacenia i wzmocnienia skutecznoci jego dziaania; stworzenia warunków do umidzynarodowienia Uczelni w zakresie ksztacenia. 6 Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 5 padziernika 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na okrelonym kierunku i poziomie ksztacenia (Dz.U ) w brzmieniu uwzgldniajcym zmian wprowadzon rozporzdzeniem z dnia 23 sierpnia 2013 r. (Dz.U ) cyt Jednostka organizacyjna uczelni prowadzca kierunek studiów moe doskonali program ksztacenia, w tym efekty ksztacenia, w trakcie pierwszego roku pierwszego cyklu ksztacenia rozpocztego w roku akademickim 2012/ Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego przeprowadzony na podstawie zacznika nr 3 do rozporzdzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 21 padziernika 2011 r. w sprawie sposobu podziau i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zada projakociowych z budetu pastwa (Dz.U ) zmienionego rozporzdzeniem z dnia 24 maja 2012 r. (Dz.U ) 7

8 Uczelniana Rada ds. Jakoci wyonia zadania priorytetowe w nastpujcych obszarach: zintegrowanie wewntrznego systemu zapewnienia jakoci ksztacenia; wspópraca z pracodawcami; umidzynarodowienie ksztacenia; wspópraca midzy wydziaami w zakresie ksztacenia; cilejsze powizanie ksztacenia z badaniami naukowymi. Po raz pierwszy w Politechnice Warszawskiej miaa miejsce akredytacja instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Akredytacji instytucjonalnej zostay poddane trzy wydziay: Chemiczny, Fizyki oraz Inynierii rodowiska. Dodatkowo akredytacji programowej poddano kierunek Inynieria Materiaowa na Wydziale Inynierii Materiaowej. Poprawie jakoci ksztacenia, dostosowaniu oferty dydaktycznej PW do potrzeb rynku pracy, a co za tym idzie zmniejszeniu dystansu dzielcego Uczelni od najlepszych uczelni na wiecie, suy Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Kapita Ludzki. Program ten ma charakter dugoterminowy i jest realizowany od wrzenia 2008 r. do marca 2015 r. (cakowita kwota dofinansowania ,78 z). Dotychczas zaakceptowanych i rozliczonych przez Instytucj Poredniczc zostao 19 wniosków o patno na czn kwot ,48 z, co stanowi 74,66 % w stosunku do cakowitej przyznanej kwoty dofinansowania. Projekt podzielony jest na 56 zada, w czci ju ukoczonych; w roku akademickim 2012/2013 kontynuowano realizacj 39 zada, z czego zakoczono 10. Wzbogacaniu nauczania o nowe formy i narzdzia IT suy dziaalno Orodka Ksztacenia na Odlego OKNO PW, w ramach której realizowane s studiach niestacjonarne w formie ksztacenia na odlego przez trzy wydziay na trzech kierunkach studiów pierwszego stopnia i na jednym kierunku studiów drugiego stopnia, jedne studia podyplomowe oraz inne formy ksztacenia. W roku akademickim 2012/2013 Orodek wspiera ide wzbogacania nauczania o nowe formy i narzdzia IT równie poprzez realizacj cyklu 7 seminariów rodowiskowych Postpy edukacji internetowej, a ide upubliczniania zasobów edukacyjnych Politechniki Warszawskiej poprzez budow kolekcji SEZAM OKNO na stronach www Biblioteki Gównej PW (prace w toku), któr stanowi materiay dydaktyczne opracowane w Orodku. W sposób cigy modernizowane s podrczniki multimedialne do przedmiotów oferowanych czciowo w formie ksztacenia na odlego oraz platforma edukacyjna. W roku akademickim 2012/2013 studia w jzyku angielskim byy prowadzone na dziesiciu wydziaach, Politechnika Warszawska jest partnerem w trzech programach studiów magisterskich systemu Erasmus Mundus. Na Politechnice Warszawskiej w jzyku angielskim na studiach inynierskich studiowao 957 studentów (w tym 294 obcokrajowców), na studiach drugiego stopnia studiowao 454 studentów (w tym 176 obcokrajowców), dao to czn liczb studentów równ (w tym 470 obcokrajowców). Wzrost liczy studentów na studiach anglojzycznych wynosi 23 % w stosunku do roku ubiegego, w tym nastpi 18 % przyrost liczby obcokrajowców oraz 25 % przyrost liczby obywateli polskich na studiach prowadzonych w jzyku angielskim. Przyrost liczby studentów na studiach prowadzonych w jzyku angielskim w ostatnich czterech latach w porównaniu z latami wczeniejszymi wynika w duej mierze z realizacji zada Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej (poszerzenie oferty kierunku studiów, akcje promocyjne, brak odpatnoci na kierunkach studiów wspieranych przez Program). Politechnika Warszawska uczestniczy w programie ATHENS majcym na celu wymian studentów pomidzy czoowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz realizacj wspólnych programów rozwojowych i szkoleniowych. Co roku w ramach tego programu odbywaj si dwie sesje, na które skada si intensywny piciodniowy kurs (2-3 ECTS) oraz program kulturalny uwzgldniajcy wymiar europejski, w roku akademickim 2012/2013 obie sesje odbyy si w Politechnice Warszawskiej. 8

9 Wdroenie reformy ksztacenia dotyczyo w roku akademickim 2012/2013 równie studiów doktoranckich i podyplomowych. Rozpoczto realizacj programów ksztacenia dla 18 studiów doktoranckich w PW. Programy ksztacenia dla studiów doktoranckich zostay przygotowane zgodnie z ustaleniami Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej oraz Zaleceniami dotyczcymi efektów ksztacenia dla studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, dokumenty te stanowi zaczniki do uchway nr 415/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej. W roku akademickim 2012/2013 liczba uczestników studiów doktoranckich wyniosa i w porównaniu z rokiem ubiegym wzrosa o blisko 14 %. Studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej kolejny raz zostay wysoko ocenione w skali kraju uzyskujc tym razem trzecie miejsce w pitej edycji Konkursu na najbardziej prodoktoranck uczelni PRODOK 2012 przeprowadzonego przez Krajow Reprezentacj Doktorantów. Rozwój studiów doktoranckich stymuluj, kontynuowane w roku akademickim 2012/2013, nastpujce zadania Programu Rozwojowego PW: Programy stypendialne, Stae i szkolenia dla kadry i doktorantów (Centrum Studiów Zaawansowanych), Seminarium pedagogiczne dla doktorantów. Na mocy zarzdze nr 39/2012 i nr 40/2012 Rektora PW z dnia 29 czerwca 2012 r., w roku akademickim 2012/2013 przyznano zwikszenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakociowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich (288 stypendiów). Od dnia 1 padziernika 2012 r. wprowadzono elektroniczn legitymacj doktoranta. Studia doktoranckie wspiera sw dziaalnoci Centrum Studiów Zaawansowanych. Pozyskane przez Centrum rodki na stypendia dla doktorantów PW oraz prowadzone zajcia, wpyny na wysok lokat Politechnice Warszawskiej w ww. Konkursie na najbardziej prodoktoranck uczelni PRODOK Rok 2012 by dziesitym, jubileuszowym rokiem Konwersatorium PW, które prowadzi Centrum. Gówne uroczystoci z tej okazji odbyy si 8 listopada 2012 r. pod nazw Przez pryzmat dekady. Uwietni je wykad pt. Polska w kosmosie prof. dr hab. in. Piotra Wolaskiego z Wydziau Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. Studia podyplomowe zostay dostosowane do zasad okrelonych nowelizacj ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym. Rady wydziaów uchwaliy w ubiegym roku akademickim, 91 programów ksztacenia dla studiów podyplomowych, z których w r. ak. 2012/2013 uruchomiono 53 studia. Liczba uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2012/2013 wynosia i w porównaniu z ubiegym rokiem akademickim bya mniejsza o 281 osób, co oznacza ok. 15 % spadek liczby uczestników tych studiów. W dniach 23 i 24 padziernika 2012 r. miay miejsce uroczystoci 20-lecia Szkoy Biznesu Politechniki Warszawskiej poczone z Inauguracj roku akademickiego 2012/13. Ceremonia odbya si z udziaem wadz Uczelni oraz midzynarodowego grona wykadowców (London Business School, HEC School of Management Paris, NHH z Bergen). Studia Executive MBA rozpoczo 61 suchaczy. Osoby przyjte na nowy rok akademicki pochodziy z Polski, Indii, Chin, Tunezji, Uzbekistanu, Ekwadoru, Hiszpanii i Rosji. Jednoczenie do grona absolwentów Szkoy doczyy 63 osoby, którym wrczono prestiowe dyplomy Executive MBA oraz International MBA. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej (UTW PW), bdcy pozawydziaow jednostk dydaktyczn Uczelni, odnotowa w roku akademickim 2012/2013, kolejny raz, wzrost liczby uczestników cznie w obu semestrach 1748 osób, co oznacza wzrost o ok. 13 % w porównaniu z rokiem ubiegym. Dziaanie UTW PW jest wspierane przez ww. Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej. 9

10 Nauka rodki na badania, pozyskiwane z wszystkich róde (dotacja statutowa, projekty), stanowiy w 2012 r. 29,7 % caego budetu Uczelni. Zespoy naukowe Politechniki Warszawskiej wykazay du aktywno w wystpieniach o granty badawcze. W roku 2012 na krajowe konkursy ogaszane przez NCN, NCBiR, MNiSzW oraz inne podmioty, PW zoya 415 wniosków. W ramach konkursów NCN zoono 276 wniosków, przyznano Politechnice 53 grantów, w konkursach NCBiR zoono 93 wnioski (PW jako Lider w konsorcjum). Uzyskano 28 grantów. W konkursach MNiSzW zoono 45 wniosków, otrzymano 18. W roku 2012 zespoy naukowe Uczelni realizoway 552 projekty, w tym 117 w ramach umów konsorcjum. Realizowano 41 projekty w ramach 7 PR oraz 1 w ramach 6 PR. Na uznanie zasuguj sukcesy naszych modych naukowców. W konkursach skierowanych do modych naukowców zoono 195 wniosków, przyznano Uczelni 47. W maju 2013 r. w ramach I konkursu programu Generacja Przyszoci, adresowanego do studiujcych na polskich uczelniach modych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów zostay nagrodzone trzy projekty z Politechniki Warszawskiej. Laureatami konkursu o Diamentowy Grant, dajcy moliwoci rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom, Politechnika ma czworo laureatów. Warto te odnotowa 5 nagród przyznanych naszym modym naukowcom w konkursie Fiata oraz 2 nagrody w konkursie Siemensa, jedn za rozpraw doktorsk i jedn w kategorii dla absolwentów. W konkursie na granty dla kó naukowych zgoszono 48 wniosków, zakwalifikowano 33 projekty na czn kwot 200 tys. z. Politechnika Warszawska bya w roku 2012 wspóorganizatorem wanych konferencji i spotka naukowych. cznie na Uczelni w 2012 r. odbyo si 88 konferencji. Wród nich due znaczenie midzynarodowe miay: kolejna konferencja EMRS Fall Meeting 2012, wspóorganizowana przez Wydzia Inynierii Materiaowej oraz 14th European Conference on Mixing organizowana przez Wydzia Inynierii Chemicznej i Procesowej. Senat Politechniki Warszawskiej, uchwa z dnia 20 czerwca 2012 r., wyrazi zgod na utworzenie spóki Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. W dniu 15 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spóki podjo uchwa zmieniajc dotychczasow nazw Spóki na Instytut Bada Stosowanych Politechniki Warszawskiej Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, w skrócie IBS PW Sp. z o.o. Wród centrów badawczych Politechniki Warszawskiej bardzo aktywnie dziaao Uczelniane Centrum Badawcze Obronnoci i Bezpieczestwa, które w 2012 r. pozyskao 6 nowych grantów rozwojowych (ponad 20 mln z dla PW). Uczelniane Centrum Badawcze Materiay Funkcjonalne realizuje projekt Nowe materiay konstrukcyjne o podwyszonej przewodnoci cieplnej TERMET, który zdoby 5 zotych medali na targach i wystawach w Europie i na Taiwanie za opracowanie programu do modelowania i projektowania kompozytów. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony rodowiska wykonao w 2012 r. 14 prac dla rónych zleceniodawców. W styczniu 2013 r. rozstrzygnito konkurs na dugofalowe naukowe projekty strategiczne finansowane przez Uni Europejsk (tzw. projekty flagowe) w ramach programu FET - Future and Emerging Technologies. Do realizacji na lata wybrano 2 projekty: Human Brain Project (HBP) i Graphene. W obu uczestnicz naukowcy z Politechniki Warszawskiej, w przypadku projektu HBP polskim koordynatorem jest dr hab. Piotr Bogorodzki z Wydziau Elektroniki i Technik Informacyjnych. Wedug naukowego rankingu uczelni akademickich opartego na dorobku naukowym za lata i posugujcego si kryteriami scjentometrycznymi, Politechnika Warszawska zajmuje trzecie po UW i UJ miejsce w kraju, najlepsze wród uczelni technicznych 8. 8 Forum Akademickie, 5,

11 Sprawy studenckie Studenci Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2012/2013 prowadzili swoj dziaalno we wszystkich istotnych obszarach ycia Uczelni. Tradycyjnie najwaniejsz rol odegra Samorzd Studentów PW, ale warto odnotowa rosnc aktywno Rady Doktorantów PW, jak równie innych organizacji i stowarzysze studenckich (BEST, Soli Deo, NZS). Wart podkrelenia jest wzrost liczby projektów i wydarze w obszarze kultury, nauki, dydaktyki, sportu i wypoczynku, które byy inicjowane i koordynowane przez studentów. Najwikszymi osigniciami byy: kolejna ju organizacja i koordynacja Juwenaliów Warszawskich 2013, cykl koncertowy Wielka Muzyka w Maej Auli, Grudniowy Akademicki Przegld Artystyczny GAPA, Targi Pracy BEST, Targi Studenckich Kó Naukowych KONIK oraz liczne projekty wspierajce aktywno sportow, kulturow i naukow studentów. Jak co roku znaczce sukcesy odniosy studenckie koa naukowe z powodzeniem reprezentujc nasz Uczelni na wielu imprezach krajowych i midzynarodowych: Studenckie Koo Aerodynamiki Pojazdów I miejsce w kat. Urban Concept w zawodach Shell Eco, Studenckie Koo Astronautyczne - Start Rakiety Amelia 2, Studenckie Koo Astronautyczne start w zawodach NASA azik Husar, Studenckie Midzywydziaowe Koo Naukowe SAE trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej w kadej klasie (Micro, Regular, Advanced). Sprawy ogólne Kontynuowano dziaania w zakresie spraw dotyczcych organizacji Uczelni, jej gospodarki, zatrudnienia, warunków pracy, wiadcze socjalnych i spraw pracowniczych, wspópracujc z waciwymi komisjami Senatu PW, komisjami rektorskimi i Rektorsko- Zwizkowym Zespoem ds. Pracowniczych. Wiele z tych dziaa znajdowao swoje potwierdzenie w wydanych przez Rektora zarzdzeniach, decyzjach i pismach okólnych (dokumenty te s publikowane na stronie internetowej PW oraz wydawane w formie zbiorów z kolejnych lat kalendarzowych). W obszarze legislacji za bardzo wane naley uzna zmiany w Statucie PW, dokonane przez Senat na wniosek Rektora (uchwaa nr 53/XLVIII/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. oraz uchwaa nr 93/XLVIII/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.). W okresie sprawozdawczym zakoczono grup spraw pracowniczych zwizanych z wykonaniem postanowie art. 127 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym. Realizowano dziaania wynikajce z ustawowych i statutowych zasad rotacji asystentów i adiunktów, którzy nie uzyskali w ustalonym terminie, odpowiednio stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego. Zakoczono dziaania zwizane z ogoszonym w ubiegej kadencji kierownictwa Uczelni konkursem na pomnik Stanisawa Staszica nagrodzone prace zaprezentowano Senatorom PW na wystawie w dniu 19 czerwca 2013 r. Podjto prace nad Systemem Oceny Pracowników powoujc dwa zespoy, które opracoway zasady oceniania nauczycieli akademickich oraz pracowników niebdcych nauczycielami akademickimi. Aktualnie, po prezentacji wyników prac zespoów na Seminarium Uczelnianym w dniu 26 czerwca 2013 r., projekt Systemu skierowano do konsultacji, m.in. organizacji zwizkowych i uchwaodawczych organów samorzdów studenckiego i doktoranckiego. Kontynuowano starania o uzyskanie przez Politechnik Warszawsk koncesji na wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Uzyskanie koncesji pomoe rozwija w Uczelni badania zwizane z obronnoci 11

12 i bezpieczestwem, koordynowane przez Uczelniane Centrum Badawcze Obronnoci i Bezpieczestwa. Zrealizowano prace modernizacyjne w kancelarii tajnej przystosowujc j technicznie i organizacyjnie do przetwarzania informacji niejawnych na poziomie poufne i tajne, co wie si z rosncym zaangaowaniem zespoów badawczych PW w projekty z zakresu obronnoci i bezpieczestwa. Aktualnie, kontynuowane s dziaania zwizane z akredytacj bezpieczestwa systemu teleinformatycznego i sformalizowaniem statusu kancelarii. Z punktu widzenia interesów pracowniczych wanym wydarzeniem bya realizacja zwikszenia wynagrodze pracowników, w zwizku z dotacj Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego przekazan Uczelni w kwietniu 2013 r. Podwyki zrealizowano zgodnie z porozumieniem JM Rektora z organizacjami zakadowymi NSZZ Solidarno i Zwizku Nauczycielstwa Polskiego. Realizujc wymagania zapisane w ustawie o finansach publicznych i wprowadzone na jej podstawie w Politechnice Warszawskiej zasady zarzdzania ryzykiem i kontroli zarzdczej przeprowadzono ocen ich funkcjonowania w roku 2012, a w ramach projektu POKL Podniesienie jakoci zarzdzania Politechnik Warszawsk podjto, m.in. szkolenia w tym zakresie przeznaczone dla kadry kierowniczej Uczelni. Zakoczono, podjty na podstawie decyzji nr 20/2012 Rektora PW z dnia 21 marca 2012 r., przegld warunków pracy w Politechnice Warszawskiej; informacj o wynikach przegldu przyj Senat PW w dniu 19 czerwca 2013 r. Rozwój Jednym z celów Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020, a tym samym i jednym z celów obecnej kadencji wadz rektorskich jest nowoczesna informatyzacja Uczelni. Realizacja tego celu prowadzona jest kompleksowo i odbywa si na 3 paszczyznach: programowej, organizacyjnej i wdroeniowej. Zmierzajc do opracowania programu informatyzacji przeprowadzono specjalistyczne analizy oraz konsultacje z gremiami kierowniczymi wydziaów, Senatem PW i komisjami senackimi. W efekcie w maju 2013 r. zatwierdzono koncepcj reorganizacji sub informatycznych w Uczelni oraz gówne kierunki informatyzacji. Kontynuowane s take prace z poprzedniej kadencji nad opracowaniem Strategii informatyzacji PW do 2020 roku, powinny one zakoczy si w najbliszym semestrze. W konsekwencji prac programowych przyjto nowe rozwizania organizacyjne polegajce na poczeniu dotd odrbnych jednostek i komórek organizacyjnych zajmujcych si usugami informatycznymi. Od 1 lipca 2013 r. dziaa Centrum Informatyzacji PW, które do koca roku kalendarzowego wchonie trzy dotychczasowe jednostki i bdzie jedynym w Uczelni orodkiem w zakresie centralnego wiadczenia usug informatycznych zarzdzania Uczelni. W zakres programu informatyzacji wpisuj si ju rozpoczte, a take przygotowywane projekty rozwiza, których Uczelnia bardzo potrzebuje. (1.) Od jesieni 2012 r. trwa projekt wdraania systemu finansowego SAP-FI, którego uruchomienie produkcyjne rozpocznie si 1 lipca 2014 r. i potrwa do I kwartau 2015 (projekt ten jest znaczco dofinansowany ze rodków Unii Europejskiej). System zastpi bardzo ju wysuony, bo okoo 15-letni, system dotychczasowy. (2.) Od 1 lipca 2013 r. trwa opracowywanie moduu centralnego systemu USOS przeznaczonego do obsugi toku studiów. Modu ten bdzie wdraany w kilku etapach w roku akademickiego 2013/14 i pozwoli Politechnice sprawnie prowadzi centraln ewidencj i realizowa obowizki sprawozdawcze wobec GUS oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego. (3.) Równolegle na kilku wydziaach trwa od ponad roku, a na kolejnych rozpoczo si od maja i czerwca 2013 r., wdraanie moduów tzw. dziekanatowych systemu USOS. (4.) Od czerwca 2013 r. trwa te wdraanie na szczeblu caej Uczelni systemu rejestrowania dorobku naukowo-badawczo-eksperckiego, nazywanego 12

13 REPO(-zytorium), opracowanego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. (5.) Rozpoczto te prace nad ogólnouczelnianym systemem elektronicznego obiegu dokumentów i wdraaniem dalszych rozwiza, jak np. systemu do zarzdzania i monitorowania realizacji projektów. Naley jednak podkreli, e gówn barier w szybszym wdraaniu informatyzacji s ograniczone rodki finansowe, jakie nasza Uczelnia moe przeznaczy na ten cel. W dniu 15 listopada 2012 r. Rektor podpisa umow o dofinansowanie projektu Warszawska Przestrze Technologiczna- Centrum Zarzdzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, którego cakowita warto ,24 z. W dniu 20 lutego 2013 r., zosta zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, przeduajcy okres realizacji projektu do r. Aktualnie trwaj czynnoci zwizane z procedur przetargow majc na celu wyonienie wykonawcy inwestycji. W konsekwencji uchwa Senatu PW i zarzdzenia Rektora ubiegej kadencji, w miejsce zlikwidowanego Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsibiorczoci Politechniki Warszawskiej powstaa spóka Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej Sp z o.o.. W dniu 28 stycznia 2013 r. pomidzy Politechnik Warszawsk a Spók zostaa podpisana umowa o zarzdzaniu wasnoci intelektualn i komercjalizacji prac naukowych i prac rozwojowych. W dniu 15 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spóki podjo uchwa zmieniajc dotychczasow nazw Spóki na Instytut Bada Stosowanych Politechniki Warszawskiej Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, w skrócie IBS PW Sp. z o.o. W 2013 r. IBS PW Sp. z o.o. rozpoczyna realizacj programu wsparcia komercjalizacji wyników bada naukowych, finansowanego przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH. Filia w Pocku Politechnika Warszawska Filia w Pocku swoj dziaalno w okresie sprawozdawczym projektowaa i realizowaa na rzecz lokalnego i regionalnego otoczenia i miaa w tym dziele rol wiodc wród lokalnych szkó wyszych. Zostao to zaakcentowane i przyjte przez Senat PW stanowiskiem z 19 grudnia 2012 r. w sprawie dziaalnoci Politechniki Warszawskiej Filia w Pocku. Wspópraca Filii PW z lokalnym otoczeniem w wymiarze praktycznym przejawia si, poczwszy od wrzenia 2012 r., podpisaniem 17 porozumie, m.in. z PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., CNH Polska, Gmin Pock, Powiatem Pockim, B4 Sp. z o.o., OPEUS Sp. z o.o. i innymi przedsibiorstwami, instytucjami i szkoami. Znaczenie tej wspópracy podkrelano równie podczas Konferencji Naukowej pt. Trzy funkcje szkó wyszych na rzecz regionów. Edukacja, badania naukowe i wspódziaanie z otoczeniem zorganizowanej przez Politechnik Warszawsk Filia w Pocku oraz Izb Gospodarcz Regionu Pockiego w dniu 19 kwietnia 2013 r. Innym podobnym by patronat merytoryczny Politechniki Warszawskiej Filia w Pocku nad Midzynarodowymi Targami Chemicznymi w listopadzie 2012 r. w Pocku. Zostao podpisanych kilka umów z zakresu edukacji i nauki z podmiotami zagranicznymi, m.in. z Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Training "Nizhnevartovsk State University"(Rosja), Faculty of Information Technology, University of Pannonia, Veszprém, (Wegry), University of Macedonia Economic and Social Sciences (Grecja). W maju 2013 r. zostaa podpisana umowa zaoycielska Konsorcjum Naukowo- Przemysowego o nazwie Polski Klaster Innowacji LPG. W dniu 12 lutego 2013 r. zostaa uroczycie podpisana przez Rektora PW prof. Jana Szmidta oraz dyrektor dr hab. in. Regin Jeziórsk umowa o wspópracy pomidzy Politechnik Warszawsk a Instytutem Chemii Przemysowej im. prof. Ignacego Mocickiego, której celem byo utworzenie Centrum Naukowego Technologii Chemicznej i Materiaoznawstwa. Celem dziaalnoci Centrum Naukowego jest wspieranie prowadzonej 13

14 przez Wydzia Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Instytut Chemii Przemysowej dziaalnoci badawczej, dydaktycznej i promocyjnej w zakresie technologii chemicznej i materiaoznawstwa, poprzez wykorzystanie komplementarnych zasobów i kompetencji tych jednostek. W Politechnice Warszawskiej Filia w Pocku w okresie sprawozdawczym organizowane byy liczne sesje naukowe, wykady, seminaria, np., w ramach cyklu Dzie Wiedzy z ORLENEM ; jak równie imprezy kulturalne: Wystawa Maria Skodowska-Curie w subie nauki wczoraj i dzi zorganizowana z inicjatywy posanki do Parlamentu Europejskiego Jolanty Hibner, Wystawa Poznaj wadze naszej Uczelni, której inicjatorem bya Biblioteka Gówna PW, wystawy ksiek, Inauguracja Sezonu Artystycznego z udziaem Zespou Taca Ludowego Masovia, Kameralnego Chóru Akademickiego oraz Zespou Inyniery, koncert witeczny w kociele Fara w wykonaniu Skaldów z udziaem Kameralnego Chóru Akademickiego. Szczególn trosk wadz Filii PW i jej spoecznoci akademickiej objte byy dziaania na rzecz utrzymania i poprawy wysokiej jakoci ksztacenia w obydwu jednostkach podstawowych Filii, tj. na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spoecznych. Wdraano systemy i programy zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji a w ogólnopolskim konkursie Wdroenia KRK i systemów poprawy jakoci ksztacenia zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego kierunek Technologia Chemiczna prowadzony na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii zosta nagrodzony wraz z przyznaniem kwoty 1 mln z na realizacj tego celu. Temu problemowi jest równie przypisany udzia w warsztatach i szkoleniach 50 pracowników PW Filii w Pocku w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapita Ludzki nt. Podnoszenie jakoci zarzdzania Politechnik Warszawsk. W czerwcu 2013 r. Instytut Chemii Wydziau Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w konkursie organizowanym przez Instytut Bada Edukacyjnych w Warszawie, a dotyczcym przeprowadzenia pilotau systemu przenoszenia i akumulowania osigni w zakresie przenoszenia efektów uczenia si pomidzy programami ksztacenia realizowanymi w technikach oraz w uczelniach wyszych, uzyska akceptacj zoonej oferty i aktualnie trwaj prace zmierzajce do podpisania stosownej umowy na realizacj tego projektu. Realizacja powinna mie miejsce w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. W sposób cigy prowadzone s dziaania promocyjne zmierzajce do utrzymania lub zwikszenia liczby studentów na wszystkich trzech stopniach ksztacenia i zachowania dobrej i bardzo dobrej oceny kwalifikacji naszych absolwentów przez pracodawców. Wydzia Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii zintensyfikowa dziaalno naukow, co przejawiao si w uczestnictwie kadry w konferencjach, publikacjach, wnioskowaniu o granty naukowo-badawcze i promocje na stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Prowadzone byy równie dziaania zmierzajce do poprawy sytuacji finansowej Filii PW i jej podstawowych jednostek organizacyjnych przez wdraanie planu oszczdnocioworestrukturyzacyjnego. Efektem ich jest zrównowaenie budetu Filii w Pocku. Administracja Centralna W pierwszych miesicach nowej kadencji JM Rektor nakreli gówne kierunki dziaa podejmowanych w ramach caej Uczelni, take w obszarach kompetencyjnych Administracji Centralnej. Szereg z nich pokrywao si z ju podjtymi dziaaniami w kadencji poprzednich wadz Rektorskich i byo ich naturaln kontynuacj. Swój cig dalszy uzyskay prace zwizane z regulacj stanu prawnego nieruchomoci PW. Warto wspomnie w tym miejscu o dwóch faktach. Pierwszy to pene uwaszczenie PW na gruncie (70 tys. m 2 ) przy ul. Poleczki dedykowanym Kampusowi Nowych Technologii. 14

15 Kolejny to odzyskanie 4,2 mln z od Skarbu Pastwa tytuem zwrotu niesusznie wpaconej kwoty za dziak nr 6, na której usytuowany jest Instytut Techniki Cieplnej Wydziau Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Nowym kierunkiem wskazanym przez wadze Rektorskie jest przebudowa sub informatycznych a co za tym idzie funkcjonowania informatyki w PW. Powoano do ycia Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej podlege Kanclerzowi, które dziki jasnemu podziaowi na dwa piony: wdroeniowy i eksploatacji ma wypeni ca przestrze potrzeb zgaszanych przez spoeczno akademick. S to dziaania bardzo istotne szczególnie w wietle aktualnie trwajcych prac nad wdroeniem kolejnych moduów SAP i systemu USOS oraz systemu sprawozdawczego POL-on. Uczelnia w okresie sprawozdawczym nie zaniedbaa równie kontynuacji i rozwoju swej infrastruktury lokalowej. W etap zaawansowanej realizacji weszy m.in.: - dobudowa skrzyde Gmachu Elektroniki, - budowa serwerowni na Wydziale EiTI, - chmura technologiczna realizowana na Wydziale EiTI, a trzy due inwestycje budowlane: CEZAMAT, Centrum Zarzdzania Innowacjami i Transferem Technologii PW oraz dobudowa skrzyda Gmachu Nowej Krelarni Wydziau Transportu, znalazy si na etapie wyboru wykonawcy. Administracja Centralna pozostaje równie aktywn w sprawie poszukiwania dodatkowych rodków sucych utrzymaniu posiadanej infrastruktury. Standardem stao si ju wystpowanie do ministerstw z wnioskami, przy pojawiajcych si moliwociach finansowania, w zalenoci od ich przeznaczenia tematycznego. Przedmiotem cigego monitoringu s równie pojawiajce si rónorakie programy objte finansowaniem UE polegajce na pozyskiwaniu rodków w projektach mikkich lub inwestycyjnych. Przytoczone powyej zagadnienia s jedynie niewielk czci tych, z którymi na co dzie borykaj si pracownicy Administracji Centralnej. Te wchodzce w skad tzw. codziennych obowizków dziaów i ich pracowników s zadaniami o charakterze biecej obsugi procesu dydaktycznego, spraw pracowniczych, studenckich, socjalnych, eksploatacyjnych i zabezpieczenia. 15

16 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. PODSTAWY PRAWNE DZIAALNOCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Politechnika Warszawska jest publiczn uczelni akademick o statusie uniwersytetu technicznego. Nawizuje ona do tradycji powstaego w 1826 roku, staraniem Stanisawa Staszica, Instytutu Politechnicznego. Pod obecn nazw i w dzisiejszej siedzibie, Politechnika Warszawska dziaa od 15 listopada 1915 r. Zgodnie ze Statutem PW, dla upamitnienia tej daty, dzie 15 listopada jest corocznie obchodzony jako Dzie Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska w okresie sprawozdawczym dziaaa na podstawie nastpujcych aktów prawnych: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z pón. zm.), ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 505 z pón. zm.), Statut Politechniki Warszawskiej uchwalony w dniu 28 czerwca 2006 r. zmieniony uchwaami Senatu PW: nr 339/XLVII/2011 z dnia r., nr 337/XLVII/2011 z dnia r., nr 436/XLVII/2012 z dnia r., nr 53/XLVIII/2013 z dnia r., nr 93/XLVIII/2013 z dnia r. Nadzór na dziaalnoci Uczelni, w zakresie regulowanym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym, sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Przedmiotem dziaalnoci Politechniki Warszawskiej jest: - ksztacenie studentów, - prowadzenie bada naukowych, przede wszystkim w dziedzinie nauk technicznych, - ksztacenie kadry naukowej. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni s wydziay i kolegium. Aktualnie Politechnika Warszawska skada si z 19 wydziaów i jednego kolegium. Dziaalno dydaktyczn prowadz, oprócz podstawowych jednostek organizacyjnych, dwa studia ogólnouczelniane: Studium Jzyków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Szkoa Biznesu. Politechnika Warszawska prowadzi swoj dziaalno w Warszawie i Pocku. W Pocku jeden wydzia i kolegium dziaaj pod nazw: Politechnika Warszawska Filia w Pocku. Adres pocztowy siedziby PW: Warszawa, Pl. Politechniki 1 adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej: 1.2. SENAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W kadencji czonkami Senatu Politechniki Warszawskiej s: REKTOR prof. dr hab. in. Jan Szmidt przewodniczcy Senatu PW PROREKTORZY ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz ds. Ogólnych prof. dr hab. in. Zbigniew Kledyski ds. Rozwoju prof. dr hab. in. Stanisaw Wincenciak ds. Studiów prof. nzw. dr hab. in. Krzysztof Lewenstein ds. Studenckich prof. dr hab. in. Wadysaw Wieczorek ds. Filii prof. dr hab. in. Janusz Zieliski 16

17 DZIEKANI WYDZIAÓW i DYREKTOR KOLEGIUM Wydzia Administracji i Nauk Spoecznych prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król Wydzia Architektury prof. dr hab. in. arch. Stefan Wrona Wydzia Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii prof. dr hab. in. Janusz Zieliski Wydzia Chemiczny prof. dr hab. in. Zbigniew Brzózka Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr hab. in. Krzysztof Zaremba Wydzia Elektryczny prof. dr hab. in. Lech Grzesiak Wydzia Fizyki prof. dr hab. in. Mirosaw Karpierz Wydzia Geodezji i Kartografii prof. dr hab. Alina Maciejewska Wydzia Inynierii Chemicznej i Procesowej prof. dr hab. in. Eugeniusz Molga Wydzia Inynierii Ldowej prof. dr hab. in. Henryk Zobel Wydzia Inynierii Materiaowej prof. nzw. dr hab. in. Jarosaw Mizera Wydzia Inynierii Produkcji prof. nzw. dr hab. in. Andrzej Kolasa Wydzia Inynierii rodowiska prof. nzw. dr hab. in. Krzysztof Wojdyga Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt Wydzia Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa prof. dr hab. in. Jerzy Banaszek Wydzia Mechatroniki prof. dr hab. Natalia Golnik Wydzia Samochodów i Maszyn Roboczych prof. dr hab. in. Stanisaw Radkowski Wydzia Transportu prof. dr hab. in. Wojciech Wawrzyski Wydzia Zarzdzania prof. dr hab. in. Tadeusz Krupa Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spoecznych dr hab. in. Renata Walczak PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH prof. dr hab. in. Roman Barlik prof. dr hab. in. Marcin Leonowicz prof. dr hab. in. Zbigniew Florjaczyk prof. dr hab. in. Józef Modelski prof. dr hab. in. Leon Grado prof. nzw. dr hab. in. Mirosaw Nader prof. dr hab. Stanisaw Janeczko prof. nzw. dr hab. in. Piotr Przybyowicz prof. dr hab. in. Magorzata Kujawiska prof. dr hab. in. Jacek Rokicki PRZEDSTAWICIELE POZOSTAYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH dr in. Maciej Bodnicki mgr in. Tadeusz Palimka dr in. Przemysaw Duda mgr Lucyna Skwarko dr in. arch. Krzysztof Koszewski dr in. Aleksander Szulczyk dr in. Karol Kowalski dr in. Wiktor Treichel dr in. Tadeusz Kowalski dr in. Dariusz Turlej dr in. Andrzej Królikowski doc. dr in. Jerzy Wyborski PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBDCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI mgr in. Tadeusz Byczot Stanisaw Jezierski mgr Beata Dobrzeniecka mgr Anna Matuszewska mgr in. Henryk Gbarski mgr in. Waldemar Sander PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW mgr in. Sawomir apiski 17

18 PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW do grudnia 2012 r. od stycznia 2013 r. Przewodniczcy Samorzdu Studentów PW Dominika Wajda Jakub Taras Przewodniczcy Komisji Domów Studenckich Bartomiej Ksidz Damian Kamiski Przewodniczcy Komisji Dydaktycznej Jakub Taras Jakub Zajdel Przewodniczcy Komisji Finansowo - Gospodarczej Artur Spyrzewski ukasz Smolaga Przewodniczcy Komisji Kultury Katarzyna Odziejewska Diana Nowak Przewodniczcy Komisji Kwaterunkowej Bartosz Sieklucki Bartosz Sieklucki Przewodniczcy Komisji Socjalnej Katarzyna Surma Magdalena Bikowska Przewodniczcy Komisji Promocji i Informacji Adam ski Leszek Emil Buczek Przewodniczcy Komisji Sportu i Turystyki Katarzyna Sosik Micha Lisicki Przewodniczcy Komisji Zagranicznej Przemysaw Paszkiewicz Agata Fahrenholz Senator ds. Rozlicze Jednostek (do r.) (od r.) Podstawowych ukasz Smolaga Pawe Oboza Wolny Senator Paulina Barankiewicz Magdalena Pienikiewicz Wolny Senator Alicja Pasek Bogdan Kaczorowski OSOBY UCZESTNICZCE W POSIEDZENIACH SENATU Z GOSEM DORADCZYM p.o. Kanclerz dr in. Krzysztof Dziedzic Kwestor mgr Jadwiga Bajkowska Dyrektor Biblioteki Gównej mgr Jolanta Stpniak Przedstawiciel NSZZ Solidarno Stanisaw Jezierski czonek Senatu Przedstawiciel ZNP dr in. Zdzisaw Gakowski Audytor Wewntrzny mgr in. Anna Myrcha OSOBY STALE ZAPRASZANE NA POSIEDZENIA SENATU Dyrektor Szkoy Biznesu prof. dr hab. Witold Orowski Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Jolanta Dolecka KOMISJE SENACKIE Na kadencj , zgodnie ze Statutem PW, Senat powoa 8 staych komisji senackich. Senacka Komisja do spraw Ksztacenia Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Jerzy Banaszek - przewodniczcy prof. dr hab. in. Elbieta Malinowska zastpca przewodniczcego dr in. Maciej Bodnicki dr in. Jarosaw Chudzicki Leszek Emil Buczek Samorzd Studentów prof. nzw. dr hab. in. Józef Dygas mgr Beata Dobrzeniecka dr in. Ryszard Jezior (do r.) dr in. Krzysztof Koszewski dr in. Wodzimierz Koper dr in. Tadeusz Kowalski prof. dr hab. in. Bohdan Macukow (od r.) dr in. Andrzej Królikowski mgr in. Sawomir apiski Rada Doktorantów doc. dr Bogumia Chmielewska prof. nzw. dr hab. in. Piotr Przybyowicz mgr Lucyna Skwarko dr in. Aleksander Szulczyk dr in. Dariusz Turlej Jakub Zajdel Samorzd Studentów dr hab. in. Witold Marowski dr in. Dariusz Oleszak mgr Anna Tonakiewicz-Koosowska dr in. Janusz Walo doc. dr in. Tomasz Winek dr Cezary Woniak 18

19 Senacka Komisja do spraw Nauki Czonkowie Senatu PW prof. dr hab. in. Leon Grado przewodniczcy prof. dr hab. in. Zbigniew Florjaczyk prof. dr hab. Stanisaw Janeczko prof. dr hab. in. Mirosaw Karpierz prof. dr hab. in. Magorzata Kujawiska prof. nzw. dr hab. in. Zbigniew Król prof. nzw. dr hab. in. Piotr Przybyowicz prof. dr hab. in. Jacek Rokicki Bogdan Kaczorowski Samorzd Studentów Jakub Zajdel Samorzd Studentów Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Marianna Jacyna prof. dr hab. in. Wiesaw Kotarba prof. nzw. dr hab. in. Andrzej Kulig prof. dr hab. in. arch. Robert Kunkel prof. dr hab. in. Barbara Pacewska prof. nzw. dr hab. in. Sylwester Robak prof. dr hab. in. Anna Siemiska-Lewandowska mgr Jolanta Stpniak prof. dr hab. in. Piotr Tatjewski Senacka Komisja do spraw Kadr Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Roman Barlik - przewodniczcy prof. dr hab. Aleksander Brzeziski Magdalena Biekowska - Samorzd Studentów prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk prof. dr hab. in. Zbigniew Brzózka dr in. Zdzisaw Gakowski prof. dr hab. in. Lech Grzesiak prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska prof. dr hab. Natalia Golnik prof. dr hab. Janina Kotus prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt prof. dr hab. in. Janusz Lewandowski dr in. Tadeusz Kowalski prof. dr hab. in. Krzysztof Malinowski prof. dr hab. in. Tadeusz Krupa prof. nzw. dr hab. in. Hanna Michalak prof. dr hab. in. Marcin Leonowicz prof. dr hab. in. Marek Mitosek mgr in. Tadeusz Palimka prof. dr hab. in. Mieczysaw Poniewski Magdalena Pienikiewicz Samorzd Studentów prof. dr hab. in. Jacek Senkara dr hab. in. Renata Walczak prof. dr hab. in. Andrzej Tylikowski Senacka Komisja do spraw Organizacji Uczelni Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Wojciech Wawrzyski - przewodniczcy dr in. Maciej Chaczykowski mgr in. Tadeusz Byczot prof. dr hab. in. Urszula Domaska-elazna dr in. Przemysaw Duda dr in. Jacek Korytkowski Stanisaw Jezierski prof. nzw. dr hab. in. Roman Marcinkowski Damian Kamiski Samorzd Studentów prof. nzw. dr hab. in. Ryszard Maroski prof. nzw. dr hab. in. Andrzej Kolasa mgr Elbieta Mroczek dr in. arch. Krzysztof Koszewski dr in. Wojciech Orciuch prof. dr hab. Alina Maciejewska prof. nzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak prof. dr hab. in. Józef Modelski (od r.) mgr Jacek Trojanowski prof. dr hab. in. Stanisaw Radkowski mgr Tomasz Turowski Rada Doktorantów prof. dr hab. in. Jacek Rokicki dr in. Leszek Wawrzyniuk Jakub Taras Samorzd Studentów prof. dr hab. in. Tadeusz Wierzcho prof. dr hab. in. Krzysztof Zaremba (do r.) 19

20 Senacka Komisja do spraw Etyki Zawodowej Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Zbigniew Florjaczyk - prof. dr hab. in. Krzysztof Badyda przewodniczcy prof. dr hab. in. Jerzy Badyga prof. dr hab. in. Leon Grado dr hab. in. Robert Gajewski prof. nzw. dr hab. in. Mirosaw Nader prof. nzw. dr hab. in. Roman Gawroski Diana Nowak Samorzd Studentów mgr Olga Giwer mgr in. Waldemar Sander prof. dr hab. in. Tadeusz Kaczorek prof. dr hab. in. arch. Stefan Wrona prof. dr hab. Franciszek Krok prof. dr hab. in. Wodzimierz Kurnik prof. nzw. dr hab. Marek Maciejczak prof. dr hab. in. Roman Morawski prof. dr hab. in. Marcin Perzyk mgr in. arch. Magorzata askarzewska-redziska Rada Doktorantów prof. nzw. dr hab. in. Barbara Siemitkowska prof. nzw. dr hab. in. Krzysztof Sikorski prof. nzw. dr hab. in. Antoni Szafranek doc. dr in. Wojciech Urbaski prof. dr hab. in. Jerzy Wonicki prof. nzw. dr hab. in. Ryszard uber Senacka Komisja do spraw Historii i Tradycji Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Henryk Zobel - dr in. Thakaa Alkhafaji przewodniczcy prof. dr hab. in. Roman Barlik mgr in. Henryk Gbarski Micha Lisicki Samorzd Studentów prof. nzw. dr hab. in. Mirosaw Nader Pawe Oboza Samorzd Studentów dr inz. Jan Barczyk dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga dr Maria Gasiska prof. nzw. dr hab. in. Marian Gieras mgr in. Marcin Grabarczyk Rada Doktorantów prof. nzw. dr hab. in. Ryszard Jaboski dr Marek Jakubiak prof. nzw. dr hab. in. arch. Danuta Kosek-Kozowska prof. nzw. dr hab. in. Katarzyna Konopka dr Andrzej Muster prof. nzw. dr hab. in. Andrzej Pachuta prof. nzw. dr in. Zbigniew Pakiea mgr Jolanta Stpniak dr in. Leszek Targowski dr Andrzej Ulmer Senacka Komisja do spraw Wspópracy z Zagranic Czonkowie Senatu PW Osoby niebdce czonkami Senatu PW prof. dr hab. in. Magorzata Kujawiska - przewodniczca Agata Fahrenholz - SS PW (od r.) dr in. Karol Kowalski prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król prof. dr hab. in. Józef Modelski Przemysaw Paszkiewicz SS PW (do r.) prof. dr hab. in. Jacek Rokicki Bartosz Sieklucki Samorzd Studentów mgr Lucyna Skwarko dr in. Aleksander Szulczyk dr in. Wiktor Treichel dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga dr hab. in. Jarosaw Domaski prof. nzw. dr hab. in. Tadeusz Hofman prof. dr hab. in. Janusz Hoyst prof. dr hab. in. Tadeusz Kulik prof. dr hab. in. Tomasz Lekszycki prof. nzw. dr hab. in. Mariusz Markowski dr hab. in. Katarzyna Osiska-Skotak mgr in. Urszula Umiska Rada Doktorantów prof. dr hab. in. Teresa Zieliska 20

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Senacka Komisja ds. Ksztalcenia

Senacka Komisja ds. Ksztalcenia zal~cznik do Uchwaly Seuatu PW nr 11IXLVIIV2012 z du. 24.10.2012 r. Senacka Komisja ds. Ksztalcenia Przewodnicz~cy: prof. dr hab. in. Jerzy Banaszek 1. dr inz. Maciej Bodnicki 2. mgr Beata Dobrzeniecka

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn 4. REKRUTACJA NA STUDIA 4.1. Podstawy prawne rekrutacji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia wojskowe: 1) Uchwaa nr 44/III/2009 Senatu WAT z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD UCHWAŁA NR 20/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza działalnoci i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Parlament Wyborczy 19-20.01.2012. Dominika Wajda. Kandydat na Przewodniczącą Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012

Parlament Wyborczy 19-20.01.2012. Dominika Wajda. Kandydat na Przewodniczącą Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012 Dominika Wajda Kandydat na Przewodniczącą Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012 Cele na kadencję 2012 1. Wybory Władz Uczelni. 2. Samorząd dla Studentów! 3. Zarządzanie pracami

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 1 Projekt: Zadanie: Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 57 Staże długoterminowe Termin realizacji zadania: styczeń 2014 grudzień 2014 Koordynacja: Współfinansowanie: Biuro ds. projektu Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ KADENCJA BILANS ZAMKNIĘCIA -

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ KADENCJA BILANS ZAMKNIĘCIA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ KADENCJA 2012 2016 - BILANS ZAMKNIĘCIA - Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński - dziekan Gliwice, 07. lipca 2016 r. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PŚ 2012 Studenci

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Biaostockiej Politechnika Biaostocka w latach 2013-2015 zamierza zrealizowa 3 due projekty ukierunkowane na edukacj, dydaktyk, realizacj bada oraz promowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ I. Środowisko Wewnętrzne. Przestrzeganie wartości etycznych 1. Pismo okólne Rektora UWr Nr 4/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie gromadzenia prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2013 31.08.2014

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2013 31.08.2014 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2013 31.08.2014 Przygotowane na posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 17 września 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Marek ORKISZ Rzeszów 2016

Marek ORKISZ Rzeszów 2016 Marek ORKISZ Rzeszów 2016 ZOBOWIĄZANIA ZŁOŻONE W 2012 r. Uzyskanie statusu uniwersytetu technicznego do 2020 r. Rozwój kadry naukowej Zabieganie o nowych studentów Nowe projekty badawcze Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku 75.0203.25.2017 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012 2020 Gliwice, styczeń 2013 Strategia rozwoju Instytutu Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWE SYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWE SYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO W ROKU 2011 1 Opracowanie redakcyjne Redaktor Naczelny prof. dr hab. Andrzej Kotecki 4. SPRAWY STUDENCKIE 49 10. GOSPODARKA FINANSOWA 162 W ROKU 2011 188

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STAŻ

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STAŻ ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STAŻ SPOTKANIE INFORMACYJNE Projekt: Zadanie: Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 57 Staże długoterminowe Termin realizacji zadania: styczeń 2014 grudzień 2014 Koordynacja:

Bardziej szczegółowo

Administracja rektorska

Administracja rektorska 2014-09-25 Administracja rektorska Administracja Rektorska Dyrektor Finansowy adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź tel.: 42 631 20 17, fax: 42 636 50 43 e-mail: jadwiga.machnicka@p.lodz.pl 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

b. wnioskowanie treści regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej,

b. wnioskowanie treści regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej, Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Rektora oraz zakresu kompetencji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 Zapewnienie studentom wy na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały.

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 5 / 2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Działając na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczcych okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. Projekt 12.02.2007r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 24.04.2014 r. 1 Projekt: Zadanie: Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 57 Staże długoterminowe Termin realizacji zadania: styczeń 2014 grudzień 2014 Koordynacja: Współfinansowanie: Biuro ds. projektu

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok Ocena Zasobów Pomocy Spoecznej Miasta Mawa za 2016 rok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ocena zasobów pomocy spoecznej odzwierciedla dziaalno Miejskiego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3 S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO Postanowienia ogólne ROZDZIA PIERWSZY & 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Polsko-Chiskie Towarzystwo Gospodarczo-Kulturalne zwane dalej Towarzystwem,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2017-2020 Bydgoszcz 2017 - 2 - Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Wydziału Cel strategiczny 1 Wysoka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce II edycja

Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce II edycja Konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce II edycja Celem konkursu organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo