Znak sprawy: OR.IV /09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, Z NADBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. TOWARNICKIEGO 4 W RZESZOWIE NA POTRZEBY ADMINISTRACYJNO-EDUKACYJNE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ETAP I i II Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 tel.: (0 prefiks 17) faks: (0 prefiks 17) Znak sprawy: OR.IV /09

2 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, Z NADBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. TOWARNICKIEGO 4 W RZESZOWIE NA POTRZEBY ADMINISTRACYJNO-EDUKACYJNE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ETAP I i II ROZDZIAŁ I: Informacje ogólne SPIS RZECZY: 1. Informacje o dokumencie 2. Nazwa oraz adres zamawiającego 3. Informacje dotyczące trybu udzielenia zamówienia 4. Numer nadany sprawie oraz nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 5. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość zamówienia, ogólne warunki realizacji zamówienia 6. Informacja o ofertach częściowych, zamówieniach uzupełniających oraz o ofertach wariantowych 7. Termin wykonania zamówienia 8. Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ II: Szczegółowe warunki postępowania 1. Opis warunków udziału w postępowaniu 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu 4. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 6. Wymagania dotyczące wadium 7. Termin związania ofertą 8. Opis sposobu przygotowywania ofert 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 10. Informacje dotyczące możliwości dokonania zmiany oferty oraz jej wycofania 11. Opis sposobu obliczenia ceny 12. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą 13. Poufne badanie ofert 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 15. Wybór Wykonawcy, ogłoszenie wyników 16. Unieważnienie postępowania 17. Termin zawarcia umowy oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 19. Istotne postanowienia umowy 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia str. 2 z 28

3 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 ROZDZIAŁ III: Załączniki 1. Informacje o załącznikach 2. Wykaz załączników 3. Poszczególne załączniki str. 3 z 28

4 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dokumentacja przetargowa część dla Wykonawców) ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o dokumencie: 1. Niniejsza specyfikacja została sporządzona w oparciu o przepis art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie Ustawą który to przepis wskazuje, jakie obligatoryjne informacje powinny być w niej zamieszczone. 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dokumentem postępowania przetargowego wiążącym zarówno Wykonawców jak i zamawiającego. 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej w skrócie SIWZ dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, konfigurację urządzeń aktywnych instalacji sieci logicznej i oprogramowania dla zadania pn.: przebudowa, rozbudowa, z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby administracyjno-edukacyjne województwa podkarpackiego etap I i II składa się z następujących rozdziałów: I. Informacje ogólne II. Szczegółowe warunki postępowania III. Załączniki 4. SIWZ zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków postępowania o udzielenie zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców w postępowaniu oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty przez Wykonawców. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ. 5. SIWZ została sporządzona na 28 kolejno ponumerowanych stronach. Integralną część SIWZ stanowi 10 załączników. SIWZ stanowi wraz z 10 załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawców i zamawiającego przez czas trwania postępowania, tzn. od dnia wszczęcia postępowania (data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) do dnia jego zakończenia, odpowiadającego dacie zawarcia umowy lub dacie prawnie skutecznego unieważnienia postępowania. 6. Zmiana treści SIWZ: 6.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem ostatecznego terminu składania ofert zmienić treści SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ, oraz na swojej stronie internetowej. str. 4 z 28

5 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 2. Nazwa oraz adres zamawiającego: 1. Pełna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów, tel.: (0 prefiks 17) , faks: (0 prefiks 17) , internet: Nazwa skrócona zamawiającego (dla potrzeb postępowania): UMWP w Rzeszowie 3. Informacje dotyczące trybu udzielenia zamówienia: 1. Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy. 4. Numer nadany sprawie oraz nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: OR.IV /09. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż, konfiguracja urządzeń aktywnych instalacji sieci logicznej i oprogramowania dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby administracyjno-edukacyjne województwa podkarpackiego etap I i II. 5. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość zamówienia, ogólne warunki realizacji zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozbudowa elementów infrastruktury systemów teleinformatycznych w budynku UMWP w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 4. Zamówienie obejmuje dostarczenie i instalację sprzętu oraz oprogramowania, w szczególności: 1. Dostarczenie i instalacja niezbędnych licencji systemu zabezpieczeń Firewall, VPN i IPS wraz z platformą sprzętową oraz systemy routingu BGP. 2. Dostarczenie i instalacja przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem, punktów dostępowych WLAN. 3. Dostarczenie i instalacja sprzętu i oprogramowania do monitorowania, zarządzania urządzeniami i procesami zachodzącymi w sieci wraz z platformą sprzętową. 4. Dostarczenie i instalacja szaf teleinformatycznych z wyposażeniem. 5. Dostarczenie elementów okablowania strukturalnego zgodnie z technologią sieci logicznej zainstalowanej w budynku. Wykonawca dostarczający elementy będące przedmiotem zamówienia dotyczące technologii związanej z okablowaniem strukturalnym, zainstalowanym w budynku ma posiadać i przedstawić niezbędne certyfikaty potrzebne do uzyskania 25-letniej gwarancji na sieć logiczną. Wykonawca dostarczający elementy aktywne będące przedmiotem zamówienia ma wykazać certyfikat producenta uprawniający do sprzedaży proponowanych urządzeń. Zamawiający oczekuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał zaświadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. str. 5 z 28

6 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 Zamawiający oczekuje, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz będzie sprzętem nowym - nieużywanym w innych projektach. Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta poświadczający datę produkcji sprzętu - sprzęt nie powinien być starszy niż 4 miesiące. Oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji niniejszej umowy ma posiadać najnowsze wersje dostępne na rynku oraz ma być kompatybilne z dostarczonym sprzętem na którym będzie zainstalowane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od tych, które zostały sprecyzowane w SIWZ, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być oferta odpowiadająca lub lepsza pod względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Równoważność złożonej oferty oznacza, że jest ona pod względem parametrów technicznych lub jakościowych taka sama lub lepsza od produktów przedstawianych przez zamawiającego Nomenklatura kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Urządzenia sieciowe: Serwery: Osprzęt do dużych systemów komputerowych: Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory: Interfejsy sieciowe: Urządzenia do przetwarzania danych: Wielkość zamówienia (zakres): Elementy wchodzące w skład zamówienia: 1. Sprzęt i system zabezpieczeń: system zabezpieczeń Firewall, VPN i IPS wraz z platformą sprzętową, system do routingu BGP (element nr 1); 2. Urządzenia sieciowe z wyposażeniem (element nr 2); 3. Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania urządzeniami i procesami zachodzącymi w sieci wraz z platformą sprzętową na potrzeby systemu zarządzania urządzeniami sieciowymi (element nr 3); 4. Szafy teleinformatyczne z wyposażeniem (element nr 4); 5. Elementy okablowania strukturalnego sieci logicznej (element nr 5). 3. Ogólne warunki realizacji zamówienia: Nie dotyczy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ stanowiącym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. str. 6 z 28

7 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 6. Informacja o ofertach częściowych, zamówieniach uzupełniających oraz o ofertach wariantowych: 1. Zamówienie nie jest podzielone na części. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy (patrz: załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych (patrz: rozdz. I 8 pkt 1b SIWZ). 7. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni, licząc od daty zawarcia (podpisania) umowy. 8. Informacje dodatkowe: 1. Ilekroć w SIWZ w tym także w załącznikach do specyfikacji, stanowiących jej integralną część jest mowa o: a) Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 Ustawy); b) ofercie wariantowej należy przez to rozumieć ofertę przewidującą odmienny niż określony przez zamawiającego w SIWZ sposób wykonania zamówienia; c) konsorcjum należy przez to rozumieć dobrowolne stowarzyszenie podmiotów (Wykonawców) mających na celu wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku uzyskania zamówienia wspólną jego realizację; d) Wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie należy przez to rozumieć konsorcjum i spółkę cywilną; e) terminie składania ofert należy przez to rozumieć termin, o którym mowa w rozdz. II 9 pkt 1.3 SIWZ; f) ostatecznym terminie składania ofert należy przez to rozumieć termin, o którym mowa w rozdz. II 9 pkt 1.3 SIWZ z zastrzeżeniem, że termin ten nie ulegnie zmianie; g) zamówieniu należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, o którym mowa w 8 pkt 1h rozdz. I SIWZ; h) postępowaniu należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, konfigurację urządzeń aktywnych instalacji sieci logicznej i oprogramowania dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa, z nadbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie na potrzeby administracyjno-edukacyjne województwa podkarpackiego etap I i II znak sprawy OR.IV /09 (ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2009/S z dnia r.); i) ofercie należy przez to rozumieć ofertę dotyczącą postępowania, o którym mowa w 8 pkt 1h rozdz. I SIWZ; j) cenie należy przez to rozumieć zgodnie z jej definicją zawartą w ustawie z dnia r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz ze zmianami), wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. str. 7 z 28

8 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3. Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej; b) aukcji elektronicznej; c) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; d) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. ROZDZIAŁ II: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie ze szczegółowymi warunkami postępowania, określonymi w niniejszej SIWZ. Sporządzenie oferty, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, skutkować będzie jej odrzuceniem. 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Ogólne warunki udziału w postępowaniu: 1.1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) Warunki udziału konsorcjum w postępowaniu: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawcy występujący wspólnie określani będą dalej w skrócie jako konsorcjum. Podstawą działania (zawiązania) konsorcjum jest umowa konsorcjum zawarta pomiędzy minimum dwoma podmiotami w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku udzielenia przez zamawiającego zamówienia konsorcjum jego realizacji W przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym konsorcjum zobowiązane jest pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika konsorcjum. Wzór dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika konsorcjum stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej może wynikać z umowy konsorcjum, jeżeli konsorcjum takową umowę załączy do swojej oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w przypadku, gdy zamówienie zostanie udzielone tym wykonawcom Podmioty wchodzące w skład konsorcjum nazywane będą dalej członkami konsorcjum Poszczególne postanowienia (wymogi) SIWZ dotyczące Wykonawcy w szczególności postanowienia, o których mowa w rozdz. II 1 pkt 1.7 oraz pkt 2, 2 oraz 3 SIWZ stosuje się odpowiednio indywidualnie do każdego Wykonawcy będącego członkiem konsorcjum, jeżeli postanowienia SIWZ nie stanowią inaczej. str. 8 z 28

9 SIWZ znak sprawy: OR.IV / Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z członków konsorcjum Zamawiający wykluczy konsorcjum Warunki udziału spółki cywilnej w postępowaniu: Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia Poszczególne postanowienia SIWZ dotyczące konsorcjum stosuje się odpowiednio do spółki cywilnej, jeżeli SIWZ nie stanowi inaczej. W szczególności do spółki cywilnej nie stosuje się postanowienia 1 pkt (zdanie drugie) rozdz. II SIWZ Ilekroć w SIWZ jest mowa o konsorcjum należy przez to rozumieć odpowiednio spółkę cywilną z wyłączeniem 1 pkt (zdanie drugie) oraz innych postanowień SIWZ (w tym załączników) dotyczących wyraźnie tylko konsorcjum Ilekroć w SIWZ jest mowa o członkach konsorcjum należy przez to rozumieć wspólników spółki cywilnej, jeżeli SIWZ nie stanowi inaczej Wykonawca może wziąć udział w postępowaniu samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, jako członek konsorcjum z zastrzeżeniem 1 pkt 1.5 rozdz. II SIWZ. Przez udział w postępowaniu w przypadku, o którym mowa w tym punkcie należy rozumieć złożenie oferty. Wykonawca nie może brać udziału w postępowaniu samodzielnie (we własnym imieniu), jeżeli jednocześnie bierze udział w postępowaniu jako członek konsorcjum. Oferta złożona we własnym imieniu przez wykonawcę, który jest jednocześnie członkiem konsorcjum biorącego udział postępowaniu zostanie odrzucona, chyba że z innych przyczyn konsorcjum zostanie uprzednio wykluczone z postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości uczestniczenia jednego Wykonawcy (jako członka konsorcjum) w dwóch lub więcej konsorcjach, w sytuacji, gdy każde z tych konsorcjów samodzielnie bierze udział w postępowaniu. Przez udział w postępowaniu w przypadku, o którym mowa w tym punkcie należy rozumieć złożenie oferty. Oferty konsorcjów, których członkiem jest Wykonawca będący jednocześnie członkiem innych konsorcjów biorących udział w postępowaniu zostaną odrzucone, chyba że do etapu oceny ofert przejdzie tylko jedno z tych konsorcjów Sytuacja opisane w dwóch punktach poprzedzających traktowane będą przez zamawiającego, jako złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostaną dopuszczeni Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy (patrz: załącznik nr 8 do SIWZ), spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy (patrz: rozdz. II 1 pkt 2 SIWZ). 2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: Wykonawca powinien posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli Ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. str. 9 z 28

10 SIWZ znak sprawy: OR.IV / Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania) wykonał należycie przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, której wartość brutto wynosiła przynajmniej ,00 zł, lub b) w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania) wykonał należycie przynajmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, przy czym wartość brutto każdej z tych dostaw wynosiła przynajmniej ,00 zł. Pod pojęciem dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie dostawy sprzętu teleinformatycznego wyposażenia sieci logicznych Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje przynajmniej pięcioma osobami z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie objętym zamówieniem (osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), z których minimum trzy osoby będą posiadać wykształcenie wyższe informatyczne lub b) Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia ww. osób Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż: a) posiada na rachunku środki finansowe nie mniejsze niż ,00 zł lub zdolność do zaciągnięcia kredytu na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż ,00 zł Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy patrz: załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że: pierwszy i czwarty warunek udziału w postępowaniu spełniają oddzielnie (spełnia każdy z Wykonawców), natomiast pozostałe warunki spełniają osobno lub/i łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem rozdz. II 3 pkt 2 SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których to warunkach mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (rozdz. II 1 pkt 2 SIWZ): str. 10 z 28

11 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 PODMIOTY KRAJOWE: 1.1. W celu potwierdzenia spełniania pierwszego i czwartego warunku udziału w postępowaniu (rozdz. II 1 pkt i SIWZ) tj. potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania zamówienia oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że (Wykonawca) uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 Ustawy (patrz: załącznik nr 8 do SIWZ); d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy (patrz: załącznik nr 8 do SIWZ). PODMIOTY ZAGRANICZNE: 1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełniania pierwszego i czwartego warunku udziału w postępowaniu (rozdz. II 1 pkt i SIWZ), zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. II 2 SIWZ: 1.2.1) pkt 1.1a, b, d dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ) pkt 1.1c zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 Ustawy Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 2 pkt 1.2 rozdz. II SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. PODMIOTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE: 1.4. Na potwierdzenie spełniania (opisanego przez zamawiającego) drugiego warunku udziału w postępowaniu (rozdz. II 1 pkt SIWZ), tj. potwierdzenia posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem str. 11 z 28

12 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadania pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty: a) wykaz należycie wykonanych dostaw, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w kraju zamawiającego lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości (w PLN), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (złoty), przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Do wykazu osób, którymi będzie dysponował Wykonawca należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia ww. osób W celu potwierdzenia spełniania (opisanego przez zamawiającego) trzeciego warunku udziału w postępowaniu (rozdz. II 1 pkt SIWZ), tj. potwierdzenia znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy; b) aktualną polisę, a w przypadku jej braku innego aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Poza dokumentami, o których mowa w punkcie poprzedzającym, każdy Wykonawca (konsorcjum, spółka cywilna) przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy/ rozdz. II 1 pkt 2 SIWZ (wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem 2 pkt 4.3 rozdz. II SIWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. str. 12 z 28

13 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 Działanie polegające na przedłożeniu w celu uzyskania zamówienia publicznego podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia jest czynem zabronionym w świetle art Kodeksu Karnego. Tym samym Wykonawca dostarczający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieprawdziwych informacji naraża się niezależnie od sankcji wykluczenia z postępowania na odpowiedzialność karną w granicach zakreślonych wyżej wskazanym przepisem. 3. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów: 3.1. Dokumenty, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, przyjmujące formę załączników do oferty Wykonawcy, muszą być złożone pisemnie: w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dotyczy: dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 a d, 1.2, 1.3, 1.4 oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 1.5; w formie oryginału, dotyczy: oświadczenia o spełnianiu warunków, o którym mowa w pkt Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo przez pracowników organu wydającego dany dokument na ostatniej stronie dokumentu z adnotacją o ilości poświadczanych za zgodność z oryginałem stron Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski lub dokumenty przetłumaczone ale bez poświadczenia Wykonawcy nie będą brane pod uwagę W imieniu Wykonawcy potwierdzenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może(mogą) dokonać tylko osoba(y) uprawniona(e) do podpisania oferty. Wskazane jest, aby dokumenty złożone w formie kserokopii były potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tą(te) samą(e) osobę(osoby), która(e) podpisała(y) ofertę Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu tzn. poprzez złożenie czytelnego podpisu lub parafki wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, np.: poświadczam za zgodność z oryginałem... {podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) oraz pieczątka(i) imienna(e) lub/i firmowa} Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być złożony w całości W przypadku, gdy kserokopia złożonego dokumentu składa się z więcej niż jednej strony, zalecane jest aby każda ze stron tej kserokopii była potwierdzona za zgodność z oryginałem, zgodnie z powyższymi wymogami dotyczącymi potwierdzania kserokopii dokumentów bezwzględnie wymagane jest, aby kserokopia dokumentu była potwierdzona za zgodność z oryginałem na ostatniej stronie Dokumenty, o których mowa w rozdz. II 2 pkt 1.1a, c, d, pkt 1.2.1a i c oraz pkt SIWZ muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do dokumentu, o którym mowa w rozdz. II 2 pkt 1.3 SIWZ Dokumenty, o których mowa w rozdz. II 2 pkt 1.1b, 1.2.1b oraz 1.5a SIWZ muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do dokumentu, o którym mowa w rozdz. II 2 pkt 1.3 SIWZ Datą wystawienia dokumentów, o których mowa w dwóch podpunktach poprzedzających jest data wystawienia dokumentu przez organ do tego uprawniony. Jeżeli dany dokument zostanie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu wydającego ten dokument, to wówczas data tego str. 13 z 28

14 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 potwierdzenia będzie uważana za datę wystawienia dokumentu pod warunkiem, że z treści poświadczenia będzie jednoznacznie wynikać że jest to, obok potwierdzenia zgodności dokumentu z oryginałem, również potwierdzenie aktualności informacji zawartych w tym dokumencie Przez aktualną polisę (dokument), o której mowa rozdz. II 2 pkt 1.5b SIWZ należy rozumieć polisę, której ważność nie upłynie przed terminem składania ofert W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków dokumenty wymienione w rozdz. II 2 pkt SIWZ winien przedłożyć każdy z Wykonawców oddzielnie, natomiast dokumenty, o których mowa w rozdz. II 2 pkt 1.5 SIWZ Wykonawcy składają wspólnie lub/i oddzielnie odpowiednio do rozdz. II 1 pkt 2.2 SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykazy wymienione w rozdz. II 2 pkt 1.4 SIWZ Wykonawcy składają zgodnie z postanowieniami SIWZ jeden ale wspólnie Dodatkowe informacje: oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ musi być sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku (bądź w formie tego druku); Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedno oświadczenie w imieniu całego konsorcjum; wykaz, o którym mowa w rozdz. II 2 pkt 1.4a SIWZ należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 5.1 lub na kserokopii sporządzonej z tego(tych) druku(ów), bądź w formie tego druku; wykaz, o którym mowa w rozdz. II 2 pkt 1.4b SIWZ należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 5.2 lub na kserokopii sporządzonej z tego(tych) druku(ów), bądź w formie tego druku; pożądane jest, aby załączniki zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością przedstawioną w 2 pkt 1 rozdz. II SIWZ z zastrzeżeniem, iż oświadczenie, o którym mowa w tym paragrafie (pkt 2) stanowić będzie załącznik nr 1, a w przypadku konsorcjum załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy. 4. Termin składania dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków: 4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków Wykonawca składa wraz z ofertą Termin składania poszczególnych dokumentów odpowiada ostatecznemu terminowi składania ofert Zamawiający przed dokonaniem oceny spełniania wymaganych warunków wezwie wykonawcę, który w określonym terminie nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub który nie złożył pełnomocnictw(a), albo który złożył wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa(o), do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w paragrafie poprzedzającym. Z załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego ww. warunków, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca te warunki spełnia. str. 14 z 28

15 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 2. Zamawiający wykluczy wykonawcę w związku z tym, że nie spełnia on warunków zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy (rozdz. II SIWZ: 1 pkt 2.1) odpowiednio w przypadku, gdy: a) z dokumentów o których mowa w rozdz. II SIWZ 2 pkt , które złożył Wykonawca wynika, że powinien być on wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy; b) z dokumentów, o których mowa w rozdz. II 2 pkt 1.4 SIWZ wynika, że Wykonawca nie spełnia drugiego warunku udziału w postępowaniu, a przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z Wykonawców samodzielnie oraz wszyscy Wykonawcy wspólnie nie spełniają drugiego warunku udziału w postępowaniu; c) z dokumentów, o których mowa w rozdz. II 2 pkt 1.5 SIWZ wynika, że Wykonawca nie spełnia trzeciego warunku udziału w postępowaniu, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z Wykonawców samodzielnie oraz wszyscy Wykonawcy wspólnie nie spełniają drugiego warunku udziału w postępowaniu. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również wykonawcę uznając, iż nie złożył on oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub/i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków w sytuacji gdy: a) Wykonawca złoży chociażby jeden dokument, który nie będzie spełniał określonych w SIWZ wymagań dotyczących sporządzenia dokumentu np. złoży dokument w niewłaściwej formie; b) dokument lub dokumenty, które złożył Wykonawca nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem lub zostały potwierdzone, lecz niezgodnie z wymogami SIWZ (dotyczy dokumentu/ów składanego/ych w formie kserokopii); c) określony w SIWZ termin ważności dokumentów wymienionych w rozdz. II 2 pkt 1.1a d i 1.2, 1.3 oraz 1.5a SIWZ upłynie przed ostatecznym terminem składania ofert; d) Wykonawca złoży nieaktualną wg odpowiednich postanowień SIWZ polisę (dokument) potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; e) Wykonawca złoży nieczytelny lub nieczytelne dokumenty; f) Wykonawcy złoży dokument lub dokumenty zawierające błędy; g) Wykonawca nie złoży w całości któregokolwiek z dokumentów wymienionych w rozdz. II 2 pkt 1 SIWZ; h) Wykonawca złoży dokument/y sporządzony/e w języku innym niż język polski przy czym dokument/y ten/te nie będzie/ą przetłumaczony/e lub tłumaczenie dokumentu/ów złożone wraz z nim nie będzie poświadczone przez wykonawcę; i) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zostanie sporządzone niezgodnie z wymogami SIWZ; j) Wykonawca nie złoży oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów wymienionych w rozdz. II 2 pkt 1 SIWZ. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta odrzucona nie będzie rozpatrywana pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert. 4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 1. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: str. 15 z 28

16 SIWZ znak sprawy: OR.IV / Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ powinna być sformułowana na piśmie i złożona na adres zamawiającego Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed ostatecznym terminem składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaną zamieszczone również na stronie internetowej zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 2. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów: 2.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalnoprawnych) jest Mirosław Tomankiewicz Inspektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Organizacyjny, ul. Towarnickiego 1A, pok. nr 13, telefon: (0 prefiks 17) , od poniedziałku do piątku, w godz.: W przypadku nieobecności osoby, o której mowa wyżej, osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Robert Perlak Inspektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Organizacyjny, ul. Towarnickiego 1A, pok. nr 13, telefon: (0 prefiks 17) , od poniedziałku do piątku, w godz.: Wymagania dotyczące wadium: 1. Wniesienie wadium: 1.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz z późniejszymi zmianami) Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej rachunek bankowy zamawiającego. str. 16 z 28

17 SIWZ znak sprawy: OR.IV / Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: Bank BPS S.A Oryginał dowodu wpłaty lub kopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez wykonawcę (zgodnie z wymogami SIWZ, dotyczącymi potwierdzania dokumentów) lub bank należy dołączyć do oferty przed jej złożeniem, albo dostarczyć zamawiającemu przed upływem ostatecznego terminu do składania ofert Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie, o której mowa w rozdz. II 6 pkt 1.3 b-e SIWZ, należy dołączyć do oferty przed jej złożeniem lub dostarczyć zamawiającemu przed upływem ostatecznego terminu do składania ofert Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania. 2. Zwrot wadium: 2.1. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynie termin związania ofertą; b) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego; c) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 4: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 3. Utrata wadium: Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a: a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a Ustawy. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą. 7. Termin związania ofertą (okres ważności ofert): 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia podpisania z nim umowy (jeżeli jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza), jednak nie dłużej niż przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed str. 17 z 28

18 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Nie wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie poprzedzającym nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą jeżeli nie jest możliwe przedłużenie okresu ważności wadium. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 6. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 8. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Wymogi formalne: 1.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku OFERTA WYKONAWCY, stanowiącym (stanowiącego) załącznik nr 1 do SIWZ lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza (załącznika nr 1) Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.: długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Konsorcjum składa jedną wspólną ofertę, natomiast dokumenty, o których mowa w rozdz. II 2 pkt 1 i 2 SIWZ jeżeli SIWZ nie stanowi inaczej muszą być złożone oddzielnie przez każdego z członków wchodzących w skład konsorcjum i dołączone do jednej wspólnej oferty Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy; b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 1.7a. str. 18 z 28

19 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 c) pełnomocnika ustanowionego przez członków konsorcjum do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia W przypadku podpisania oferty lub/i dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) upełnomocnioną(e), należy pod rygorem nieważności oferty dołączyć do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Złożenie kserokopii pełnomocnictwa bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem lub kserokopii pełnomocnictwa uwierzytelnionej tylko przez osobę(y) upełnomocnioną(e) skutkować będzie odrzuceniem oferty. Postanowienia SIWZ, o których mowa w dwóch zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa z prawem substytucji. Wskazane jest, aby treść pełnomocnictwa odpowiadała treści pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca w tym celu może wykorzystać wzór PEŁNOMOCNICTWA stanowiącego wskazany załącznik Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (patrz: pkt 6 formularza oferty załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie): a) oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ; b) dokumenty, o których mowa w rozdz. II 2 pkt 1 SIWZ sporządzone i złożone zgodnie z wymogami SIWZ; c) oświadczenie (art. 22 ust. 1 Ustawy) sporządzone na (bądź w formie) druku OŚWIADCZENIE stanowiącym (stanowiącego) załącznik nr 2 do SIWZ, lub na kserokopii sporządzonej z tego druku; d) dokument, o którym mowa w rozdz. II 1 pkt (zdanie drugie) SIWZ dotyczy konsorcjum i spółki cywilnej; e) dowód wniesienia wadium załączony do oferty lub złożony odrębnie, najpóźniej przed upływem ostatecznego terminu składania ofert; f) pełnomocnictwo o ile dotyczy. 3. Wskazane jest, aby Wykonawca dołączył do oferty również: a) umowę spółki cywilnej w przypadku, gdy działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej; b) umowę konsorcjum w przypadku, gdy przedsiębiorcy w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia i ewentualnie jego realizacji utworzyli konsorcjum. Powyższe dokumenty składające się na ofertę muszą być opatrzone w oryginalne pieczątki (imienna/e, firmowa) i podpisy osoby/osób uprawnionych do podpisania oferty stosownie do postanowień SIWZ dotyczących wymogu podpisania i/lub opieczętowania danego dokumentu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających oferty o nie załączanie do ofert dokumentów nie wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale zszyta lub spięta. 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Miejsce i termin składania ofert: 1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy , ul. Towarnickiego 1A: osobiście w pok. nr 12 lub za str. 19 z 28

20 SIWZ znak sprawy: OR.IV /09 pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) w zamkniętej kopercie oznaczonej: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego rozbudowa sieci teleinformatycznej UMWP; znak sprawy OR.IV /09; nie otwierać do dnia r., godz. 11: Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu oferty do wyżej wskazanego miejsca przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy Ofertom zostanie nadany numer zgodnie z kolejnością ich złożenia Na wniosek osoby składającej ofertę osobiście w siedzibie zamawiającego, uprawniony pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wystawi potwierdzenie złożenia oferty, które zawierać będzie m.in. informacje dotyczące daty i godziny przyjęcia oferty oraz numer nadany składanej ofercie Powyższe (pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.7) dotyczy także oferty zmieniającej ofertę uprzednio złożoną, z zastrzeżeniem pkt. 2 zdanie drugie (rozdz. II 10 SIWZ) Termin składania ofert (pkt 1.3) może zostać przedłużony. O przedłużeniu terminu składania ofert ze wskazaniem przyczyny jego przedłużenia Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 2. Otwarcie ofert: 2.1. Otwarcie ofert złożonych (z wyjątkiem skutecznie wycofanych i zmienionych) nastąpi w dniu r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: , ul. Towarnickiego 1A pok. nr 10B Sesja otwarcia ofert jest jawna Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert osoba spośród osób wchodzących w skład komisji przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Firma (nazwa) i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawarte w ofercie zostaną odczytane niezwłocznie osobom obecnym przy otwarciu ofert Wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert mogą złożyć pisemny wniosek o przekazanie informacji, o których mowa w dwóch podpunktach poprzedzających. 3. Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w ostatecznym terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnianie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w rozdz. II 9 pkt 2.4 SIWZ. str. 20 z 28

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był Ozorków: Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Numer ogłoszenia: 347552-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TROCIN DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON 2010/2011 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach,,.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA NACZYŃ, SZTUĆCÓW I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo