Uniwersytet Warszawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa tel Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Prorektor ds. nauczania i polityki kadrowej prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska - Macukow prof. dr hab. Marta Kicińska - Habior prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer dr hab. Marcin Pałys, prof. UW prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski Uniwersytet Warszawski powstał w 1816 roku jako Królewski Uniwersytet Warszawski z połączenia Szkoły Prawa i Administracji ze Szkołą Lekarską. Składał się z 5 wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego, Nauk i Sztuk Pięknych. Warszawska uczelnia była wtedy jedyną szkołą wyższą w Królestwie Kongresowym. Uniwersytet został zlikwidowany jesienią 1831 roku, gdy ogromna większość studentów wzięła udział w Powstaniu Listopadowym.

2 54 Uniwersytet Warszawski Chwilowa liberalizacja w Rosji umożliwiła uzyskanie zgody na otwarcie w Warszawie polskiej wyższej uczelni: Akademii Medyko-Chirurgicznej. W 1862 r. dodane zostały do niej wydziały: Prawa i Administracji, Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Fizyczny. W ten sposób powstała Szkoła Główna, którą zamknięto w 1869 roku, tworząc na jej miejscu Cesarski Uniwersytet Warszawski uczelnię, w której językiem wykładowym był rosyjski, będącą narzędziem rusyfikacji społeczeństwa polskiego. Po 1918 r. Uniwersytet po raz pierwszy w swych dziejach mógł rozwijać się w warunkach wolności nauki i nauczania. W krótkim czasie okazało się możliwe stworzenie uczelni, w której wiele dyscyplin uzyskało poziom europejski. Na początku lat 30. Uniwersytet Warszawski był już największym polskim uniwersytetem z 250 profesorami i docentami oraz studentów. W czasie II Wojny Światowej okupanci hitlerowscy zamknęli wszystkie polskie wyższe uczelnie. Zbiory i wyposażenie wielu nowoczesnych pracowni zostały wywiezione do Niemiec. Uniwersytet przekształcono w koszary żandarmerii, a bibliotekę w oddział niemieckiej Biblioteki Państwowej w Warszawie. Wbrew zakazom okupanta wielu pracowników Uniwersytetu kontynuowało zajęcia ze studentami w mieszkaniach prywatnych ( Tajny Uniwersytet ). Po wojnie władze komunistyczne były początkowo nieprzychylne odbudowie Uniwersytetu zniszczonego prawie w 90%. Jednak determinacja wielu przedwojennych profesorów doprowadziła do zmiany tej decyzji. Pierwsze lata były stosunkowo liberalne, ale od końca lat 40. nastąpiła odgórna stalinizacja uczelni. W drugiej połowie lat 50. odżyło autentyczne życie akademickie. Zasadniczy wpływ na nominacje profesorskie uzyskały rady wydziałów, choć władze uczelni nadal powoływano odgórnie. Narastająca krytyka ustroju politycznego Polski doprowadziła w 1968 r. do wystąpień studenckich, stłumionych przez milicję. W wyniku tych wydarzeń, a także antysemickiej kampanii rozpętanej przez władze, Uniwersytet stracił wielu pracowników i studentów. Część z nich została zmuszona do emigracji. W ostatnim okresie znacznie rozbudowano infrastrukturę uczelni. Powstały nowe gmachy: Wydziału Prawa i Administracji, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Wydziału Biologii, Wydziału Zarządzania, hala sportowa. W 2008 roku wykonano rozbudowę i modernizację pracowni naukowych i laboratoriów komputerowych w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W 2009 roku wykonano przebudowę Sali Mickiewicza w budynku Audytorium Maximum Etap I. W 2010 roku wykonano szereg remontów na terenie Kampusu Głównego UW, przebudowano liczne sale dydaktyczne i wyposażono je w sprzęt audio- wideo. Ponadto rozpoczęto budowę nowych obiektów dydaktycznych - Budynku Centrum Nowych Technologii CeNT I na terenie zgrupowania Ochota, Budynku Centrum Nowych Technologii CeNT II Etap I, Budynku CENTU III Etap I. Przygotowano do realizacji budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Dobra 55. Liczne obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3 Uniwersytet Warszawski 55 Domy Studenta UW zostały dostosowane do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonano w nich szereg robót poprawiających estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Na uczelni stosowany jest Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS), który umożliwia informatyzację procesu kształcenia i ułatwia zarządzanie uczelnią. Kandydaci na studia rejestrowani są za pomocą systemu Internetowej Rejestracji (IRK). Uniwersytet Warszawski wdrożył także system elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych (USNJO) został uhonorowany certyfikatem Komisji Europejskiej pn. EUROPEAN LANGUAGE LABEL - Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych. Zarządzanie uczelnią jest od wielu lat wspomagane przez HMS (Human Management System). Funkcjonuje także system kształcenia na odległość Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). W działalności krajowej UW uczestniczy aktywnie od 10 lat w Programie Mobilności Studenckiej MOST. Jest jedną z Uczelni, która przyjmuje największa liczbę studentów w każdym roku akademickim. Uniwersytet Warszawski należy do najlepszych uczelni krajowych. Obecnie kształci studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, oferując 42 kierunki studiów, 4 makrokierunki, ponad 200 specjalności i ponad 180 specjalizacji w zakresie nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. Wśród pracowników uczelni to pracownicy naukowo-dydaktyczni, w tym 853 profesorów. Na Uniwersytecie Warszawskim działają Ośrodki Doskonałości w dziedzinie fizyki (CESSAR, CEMOS) i modelowania komputerowego (MAMBA), a także Sieci Doskonałości w fizyce (METAMORPHOSE, NEMO) i ekonomii (DIME). Uniwersytet Warszawski posiada ogromne zaplecze naukowe, badawcze oraz kadrowe, które stanowi podstawę rozwoju badań z różnych dyscyplin i dziedzin. Uwzględniając głównie trendy panujące w nauce światowej oraz odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne rozwijane są przede wszystkim specjalistyczne kierunki techniczne (np. informatyka, biotechnologia i fizyka stosowana) społeczne, ekonomiczne, filologie oraz nauki o ziemi, inicjowane są także badania interdyscyplinarne. Dorobek naukowy pracowników Uczelni jest ceniony zarówno w kraju, jak i za granicą. Znakomita większość wyników badań jest publikowana w recenzowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu i uznanej renomie. Specjalistyczna aparatura (pozyskiwana przez wydziały, instytuty, katedry oraz zakłady) pozwala na dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej znacząco wpływając na rozwój badań oraz umożliwiając powstawanie nowoczesnych pracowni komputerowych, wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia techniki.

4 56 Uniwersytet Warszawski Rocznie w Uniwersytecie Warszawskim prowadzonych jest ponad 2 tys. projektów badawczych, które w większości są finansowane ze środków budżetu państwa (wysokość przeznaczanych środków określana jest w corocznych ustawach budżetowych i znajduje się w gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Warto jednak podkreślić tendencje systematycznego wzrostu przychodów z tytułu prowadzonej przez uczelnie działalności naukowej z funduszy międzynarodowych, w szczególności funduszy UE. Pracownicy naukowi zdobywają liczne granty oraz uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych. Największe z nich realizowane są w ramach kolejnych Programów Ramowych UE. W 6. Programie Ramowym ( ) niezależni eksperci Komisji Europejskiej pozytywnie ocenili niemal 70 projektów z udziałem UW, w tym 5 projektów, w których UW występował jako koordynator. Obecnie nadal realizowane jest 3 z nich. W 7. Programie Ramowym UE ( ) wysokie oceny merytoryczne oraz finansowanie z UE otrzymało do tej pory już 51 projektów, a kolejne 8 umów grantowych na projekty badawcze znajduje się na etapie negocjacji z Komisją Europejską. Wśród realizowanych projektów jest 6 prestiżowych Grantów ERC (European Research Council), w tym 4 dla Początkujących Naukowców (ERC Starting Grants), jeden indywidualny Grant ERC dla Doświadczonych Naukowców oraz jeden Grant ERC dla Doświadczonych Naukowców, w którym UW jest partnerem instytucjonalnym. Granty te realizowane są w ramach Programu IDEAS wspierające najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach nauki. Od 2009 r. UW pozostaje niezmiennie niekwestionowanym liderem wśród instytucji w Polsce wybieranych przez wybitnych naukowców jako miejsce realizacji grantów ERC. Oprócz udziału w projektach ramowych Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski zaangażowany jest w realizację 6 projektów finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a ponadto w inne 24 przedsięwzięcia badawcze finansowane przez międzynarodowe organizacje, fundacje lub agencje takie jak, np.,: NATO, Howard Hughes Foundation, Wellcome Trust, COST, Culture , European Science Foundation, European Molecular Biology Organisation (EMBO) itp. UW zawarł blisko 250 porozumień o bezpośredniej współpracy akademickiej z partnerami zagranicznymi oraz umów z 380 uczelniami z 30 krajów w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus. W roku akademickim 2009/2010 ponad studentów UW wyjechało za granicę na studia częściowe lub praktykę w ramach tego programu ze stypendiami o łącznej wartości euro. Dwukrotnie, w 2007 oraz w 2010 roku, Komisja Europejska wyróżniła (Erasmus Success Story) naszą uczelnię za bardzo aktywne uczestnictwo w tym popularnym programie wymiany studenckiej, a w 2008 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała jej miano uczelni przyjaznej mobilności. Uniwersytet aktywnie uczestniczy w innych programach wspiera-

5 Uniwersytet Warszawski 57 jących wymianę studentów i pracowników z uczelniami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) w ramach programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS). Rozwijana jest także współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego z innych kontynentów, w szczególności Azji, w ramach choćby takich inicjatyw Unii Europejskiej jak Erasmus Mundus. W 2010 roku Uniwersytet zajął pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw, wyprzedzając inne uczelnie polskie, w szczególności w kategorii stopnia umiędzynarodowienia. Co roku kształci się na UW ponad 1800 cudzoziemców (łącznie krótkoterminowców oraz na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich); z roku na rok rośnie liczba studentów zagranicznych kształcących się na oferowanych przez Uniwersytet studiach w języku angielskim: Business (MBA, International MBA, International MBA, International Business), Economics (Development Economics, International Economics, European Finance and Banking), European Studies, International Relations, Philosophy, Political Science and Psychology, Szkoła Prawa w języku angielskim (School of Polish Law). Uniwersytet posiada również w swojej ofercie studiów szkoły prawa obcego: American Law Centre, English and European Law Centre, French and European Law Centre, Spanish Law Centre, School of Italian Law, School of German and European Law - Deutsche Rechtsschule. UW posiada akredytacje Departamentu Edukacji USA ( USA Federal Student Financial Aid Program). Uniwersytet jest członkiem organizacji międzynarodowych, takich jak: European University Association (EUA), UN- ICA (Network of Universities from the Capitals of Europe), HUMANE (Heads of University Management & Administration Network in Europe). W ramach programu Uniwersytet dla wszystkich, realizowanego od roku 1999 wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władzami Warszawy oraz innymi organizacjami, Uczelnia stara się zapewnić osobom niepełnosprawnym jak najpełniejszy dostęp do kształcenia. Oferuje m.in. sprzęt komputerowy dla studentów niewidomych i niedowidzących oraz osób z innymi dysfunkcjami, bibliotekę książki mówionej, pomoc pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), transport na zajęcia. Od listopada 2002 r. Uczelnia prowadzi Klub Absolwentów, która to inicjatywa ma na celu integrację środowiska i utrzymywanie żywych kontaktów z absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego. Zabiegając o dobre miejsca pracy dla swoich absolwentów Uniwersytet prowadzi Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów, zawiera umowy o praktyki i staże pracy dla studentów i absolwentów, prowadzi warsztaty, seminaria oraz Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy (targi pracy). UW organizuje wiele imprez o charakterze kulturalnym. Informacje o takich wydarzeniach dostępne są na specjalnym internetowym serwisie kulturalnym.

6 58 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski utrzymuje wielostronne kontakty ze światem kultury, nauki i gospodarki. Na początku 2008 roku rozpoczął swoją działalność Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego (UOUW). Koncepcja tej nowej, rzadko stosowanej dotychczas w Polsce, formy kształcenia zrodziła się na Uniwersytecie Warszawskim, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem osób dorosłych pragnących poszerzać swoją wiedzę. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego w pełni realizuje ideę kształcenia przez całe życie poprzez prowadzone zajęcia dla osób dorosłych, a także szeroką działalność kulturalno-edukacyjną. Oferta edukacyjna UOUW kierowana jest do wszystkich osób dorosłych i młodzieży, którzy ukończyli szesnasty rok życia, pragnących pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, nabywać nowe doświadczenia i umiejętności, a także podnosić kwalifikacje zawodowe. Słuchacze korzystający z naszej oferty edukacyjnej uczestniczą w kursach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego odbywających się w ramach sześciu Dziedzin Wiedzy: Kultura i Sztuka, Języki i Narody, Człowiek i Społeczeństwo, Biznes, Gospodraka i Prawo, Nauka i Technika oraz Człowiek i Środowisko. Poza propozycjami kursów stacjonarnych Słuchacze Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z materiałów zdalnych, zamieszczanych na stronie internetowej. Wśród nich znajdują się materiały z kursów, które stanowią uzupełnienie zajęć i z których każdy ze Słuchaczy danego kursu może skorzystać w dowolnym momencie. Ponadto w dziale wideo znajdują się relacje z różnych wydarzeń odbywających się na Uniwersytecie Warszawskim. Można tam znaleźć zapisy wykładów otwartych (min. wystąpienie Jego Świątobliwości Dalajlamy czy Prezydenta Polski Lecha Wałęsy), konferencji, koncertów czy wystaw, w których każdy Słuchacz Uniwersytetu Otwartego oraz inne osoby zainteresowane mają też możliwość uczestniczenia. Słuchacze po zakończeniu zajęć mogą otrzymać Dyplom Ukończenia Kursu, a po zdaniu egzaminu są uprawnieni do otrzymania Certyfikatu Uniwersytetu Otwartego UW oraz Świadectwa Ukończenia Kursu Dokształcającego wydawanego zgodnie ze wzorem MNIiSW. W drugim roku działalność UOUW uruchomił 251 grup kursowych, w których uczestniczyło ponad Słuchaczy. Do końca 2010 roku w Elektronicznym Systemie Obsługi Słuchaczy (ESOS) zarejestrowało się ponad Słuchaczy. Uniwersytet Warszawski poprzez działalność Uniwersytetu Otwartego UW połączył osoby należące do społeczności akademickiej, z osobami spoza niej.

7 Uniwersytet Warszawski 59 Wydział Biologii Dziekan Prodziekan ds. organizacji badań Prodziekan ds. finansowych Prodziekan ds. studenckich Warszawa, ul. Miecznikowa 1 tel ; fax dr hab. Joanna Pijanowska, prof. UW dr hab. Jan Fronk dr hab. Małgorzata Suska Malawska dr Bożenna Maciejewska Kierunki akredytowane: biologia, biotechnologia System i rodzaj Kierunek studiów Liczba studentów studiów 146 s I st 76 s II st Biologia 3 ns I st Biotechnologia 264 s I st 174 s II st 50 ns I st 1 ns II st 80 s I st Ochrona Środowiska 46 s II st 1 ns I st Wydział Chemii Warszawa, ul. Pasteura 1 tel , , fax

8 60 Uniwersytet Warszawski Dziekan Prodziekan ds. finansów i badań naukowych Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z zagranicą Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Paweł J. Kulesza prof. dr hab. Zbigniew Stojek dr hab. Magdalena Skompska dr hab. Andrzej Kudelski Kierunek Chemia Liczba studentów System i rodzaj studiów 101 s mgr jedn. 434 s I st 54 s II st Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3 tel./fax ; Dziekan Prodziekan ds. administracji, finansowych i rozwoju Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski dr hab. Stanisław Bieleń dr hab. Wojciech Jakubowski

9 Uniwersytet Warszawski 61 Prodziekan ds. studenckich dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW Nazwa Instytutu/Katedry Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry Adres Instytutu/Katedry Telefon Instytut Dziennikarstwa prof. dr hab. Marek Jabłonowski ul. Nowy Świat 69, Warszawa /fax , Instytut Nauk Politycznych prof. dr hab. Stanisław Sulowski ul. Nowy Świat 67, Warszawa , , /fax Instytut Polityki Społecznej dr hab. Cezary Żołędowski ul. Nowy Świat 67, Warszawa , /fax Instytut Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Edward Haliżak ul. Żurawia 4, Warszawa , fax Katedra Europeistyki pl prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk uw.edu.pl ul. Nowy Świat 67, Warszawa , , , , Fax

10 62 Uniwersytet Warszawski Kierunki akredytowane: politologia w INP Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów Specjalność 229 s mgr jedn. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 513 s I st 190 s II st 123 ns mgr jedn. 331 ns I st Politologia 227 ns II st 217 s mgr jedn. 441 s I st 118 s II st 138 ns mgr jedn. 273 ns I st 80 ns II st Nauki polityczne Politologia w jęz.ang. 22 ns II st Politologia Nauki o rodzinie Bezpieczeństwo wewnętrzne Polityka społeczna 99 s mgr jedn. 12 ns mgr jedn. 2 ns I st 50 s I st 45 s II st 229 s I st 291 ns I st 108 ns II st 213 s I st 87 s II st 96 ns I st Polityka społeczna

11 Uniwersytet Warszawski 63 Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów Specjalność 72 ns II st. 184 s mgr jedn. 478 s I st Stosunki międzynarodowe 197 s II st 93 ns mgr jedn. 341 ns I st Stosunki międzynarodowe w języku angielskim 240 ns II st 24 ns II st 143 s mgr jedn. 366 s I st Europeistyka 95 s II st 89 ns mgr jedn. 158 ns I s 129 ns II s Wydział Filozofii i Socjologii Warszawa, ul. Nowy Świat ; fax Dziekan Prodziekan ds. studenckich i badań naukowych dr hab. Jacek Migasiński, prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

12 64 Uniwersytet Warszawski Nazwa Instytutu Dyrektor Instytutu Adres Instytutu Telefon Instytut Filozofii prof. dr hab. Aleksander Ochocki ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa; , Fax Instytut Socjologii dr hab. Sławomir Łodziński ul. Karowa 18, Warszawa , , / fax Kierunki akredytowane: filozofia Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 95 s mgr jedn. Filozofia 206 s I st 57 s II st Filozofia w jęz. angielskim 40 s I st 10 s II st 19 ns mgr jedn. Filozofia 170 ns I st 45 ns II st 235 s mgr jedn. 320 s I st Socjologia 84 s II st 76 ns mgr jedn. 73 ns I st 88 ns II st

13 Uniwersytet Warszawski 65 Wydział Fizyki Warszawa, ul. Hoża 69 tel./fax , Dziekan Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z innymi ośrodkami Prodziekan ds. finansowych i rozwoju Wydziału Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Teresa Rząca Urban prof. dr hab. Marek Trippenbach dr hab. Dariusz Wasik, prof. UW dr hab. Andrzej Wysmołek Kierunek Astronomia Fizyka Makrokierunek, inżynieria nanostruktur Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie Liczba studentów System i rodzaj studiów 6 s mgr jedn. 74 s I st 4 s II st 68 s mgr jedn. 254 s I st 47 s II st 83 s I st 215 s I st

14 66 Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30 tel ; ; fax Dziekan Prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą Prodziekan ds. finansowych i naukowych Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Andrzej Lisowski prof. dr hab. Florian Plit dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW dr Bożena Kicińska Kierunek akredytowany: geografia Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 291 s I st 242 s II st Geografia 3 ns I st 47 ns II st 201 s I st Gospodarka 158 s II st przestrzenna 59 ns I st 95 ns II st Wydział Geologii Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93 Dziekanat: tel ; ; fax Dziekanat ds. Studenckich: tel , , ,

15 Uniwersytet Warszawski 67 Dziekan Prodziekan ds. badań naukowych Prodziekan ds. finansowych i technicznych Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Andrzej Kozłowski dr hab. Andrzej Barczuk, prof. UW dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 154 s mgr jedn. Geologia 445 s I st 83 s II st Dziekan Wydział Historyczny Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel ; sekcja studencka fax sekcja ds. ogólnych: sekcja ds. studenckich: Prodziekan ds. kadr i rozwoju Prodziekan ds. finansów i badań naukowych prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert dr hab. Tadeusz Cegielski, prof. UW dr hab. Mirosław Nagielski, prof. UW Prodziekan ds. studenckich dr hab. Alina Żórawska Witkowska, prof. UW

16 68 Uniwersytet Warszawski Nazwa Instytutu/Katedry Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry Adres Instytutu/ Katedry Telefon Instytut Archeologii dr hab. Kazimierz Lewartowski, prof. UW pl ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa , /fax Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej l prof. dr hab. Lech Mróz ul. Żurawia 4, Warszawa /fax , Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych dr hab. Dariusz Kuźmina, prof. UW ul. Nowy Świat 69, Warszawa /fax Instytut Historyczny prof. dr hab. Maria Koczerska ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa , /fax Instytut Historii Sztuki dr hab. Andrzej Pieńkos ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa , Instytut Muzykologii prof. dr hab. Sławomira Kominek ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa , /fax ,

17 Uniwersytet Warszawski 69 Kierunki akredytowane: etnologia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, muzykologia Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów Historia Archeologia Historia sztuki Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Etnologia Muzykologia 111 s mgr jedn. 297 s I st 68 s II st 68 ns mgr jedn. 202 ns I st 22 ns II st. 218 s I st 124 s II st 29 ns mgr jedn. 182 ns I st 51 ns II st 41 s mgr jedn. 121 s I st 44 s II st 51 ns mgr jedn. 118 ns I st 46 ns II st 201 s I st 160 s II st 180 ns I st 235 ns II st 126 s I st 68 s II st 92 ns I st 17 ns II st 71 s I st 56 s II st 68 ns I st Wydział Lingwistyki Stosowanej Warszawa, ul. Szturmowa 4 tel , , ; fax

18 70 Uniwersytet Warszawski Dziekan Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Prodziekan ds. administracyjnych i finansowych Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Sambor Grucza prof. dr hab. Wanda Zmarzer dr hab. Magdalena Olpińska Szkiełko dr Mariusz Górnicz Nazwa Instytutu/Katedry Instytut Lingwistyki Stosowanej Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW Adres Instytutu/ Katedry ul. Browarna 8/10, Warszawa Telefon /fax Instytut Rusycystyki prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz ul. Szturmowa 4, Warszawa Fax Katedra Białorutenistyki dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW ul. Szturmowa 4, Warszawa /fax Katedra Ukrainistyki dr hab. Bazyli Nazaruk ul. Szturmowa 4, Warszawa /fax

19 Uniwersytet Warszawski 71 Nazwa Instytutu/Katedry Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry Adres Instytutu/ Katedry Telefon Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej dr hab. Anna Tylusińska - Kowalska, prof. UW ul. Szturmowa 4, Warszawa , , Fax Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo - Wschodniej dr hab. Jan Koźbiał, prof. UW ul. Szturmowa 4, Warszawa / fax Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie prof. dr hab. Wanda Zmarzer ul. Szturmowa 4, Warszawa Fax Kierunek Filologia Filologia Filologia Filologia Liczba studentów System i rodzaj studiów 178 s mgr jedn. 374 s I st 105 s II st 324 ns II st 92 s mgr jedn. 201 s I st 42 s II st 65 ns mgr jedn. 13 ns Ist 28 ns IIst 30 s mgr jedn. 89 s I st 15 s II st 61 s mgr jedn. 132 s I st 20 s II st Specjalność Lingwistyka stosowana Filologia rosyjska Filologia białoruska Filologia ukraińska

20 72 Uniwersytet Warszawski Kierunek Filologia Kulturoznawstwo Europeistyka Liczba studentów System i rodzaj studiów 37 ns mgr jedn. 87 s mgr jedn. 345 s I st 123 s II st 165 ns I st 384 ns II st 262 s I st 68 s II st 64 ns I st 18 ns II st 146 s I st 27 s II st 55 ns I st Specjalność Tłumaczenie specjalistyczne Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Europeistyka wschodniosłowiańska Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Warszawa, ul. Banacha 2 tel , fax Dziekan Prodziekan ds. finansowych Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Stanisław Betley dr hab. Leszek Plaskota, prof. UW prof. dr hab. Jerzy Tiuryn prof. dr hab. Witold Marciszewski

21 Uniwersytet Warszawski 73 Nazwa Instytutu Dyrektor Instytutu Adres Instytutu Telefon Instytut Informatyki prof. dr hab. Krzysztof Diks ul. Banacha 2, Warszawa Fax Instytut Matematyki prof. dr hab. Jan Okniński ul. Banacha 2, Warszawa Fax Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki prof. dr hab. Mirosław Lachowicz ul. Banacha 2, Warszawa Fax Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 182 s mgr jedn. Matematyka Informatyka Makrokierunek, Bioinformatyka i biologia systemów 292 s I st 64 s II st 9 s mgr jedn. (JSEM) 92 s I st (MSEM) 141 s mgr jedn. 286 s I st 103 s II st 35 s mgr jedn. (JSIM) 97 s I st (JSIM) 7 ns I st 18 ns II st 55 s I st

22 74 Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Warszawa, ul. Długa 44/50 tel ; ; ; fax Dziekan Prodziekan ds. finansowych Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Tomasz Żylicz dr hab. Wojciech Otto, prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW Kierunki akredytowane: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 132 s mgr jedn. 226 s I st 70 s II st 64 s mgr jedn. (JSEMen) Ekonomia 145 s I st (MSEMen) 9 92 s mgr jedn. (JSEMatemat.) s I st ( Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Matematyczne) 108 ns mgr jedn. 122 ns I st 163 ns II st

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia:

Specjalności: logistyka i marketing w mediach; technologie informacyjne mediów... 56 Profil kształcenia: praktyczny... 56 Poziom kształcenia: Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 114); zał. nr 1 do uchwały nr 239 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 319

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17...

Ogólny harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/17... Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 4 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 38 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 115 UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES...

WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... Spis treści WYKAZ OPŁAT DLA STUDENTÓW POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH... 10 I. WYDZIAŁ ARTES LIBERALES... 10 1.1. KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA NOWOGRECKA...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r.

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 18 maja 2011 r. (Monitor UW z 2011 r., nr 5B, poz. 101); uchwały nr 447 Senatu UW z dnia 14 grudnia 2011 r. (Monitor UW z 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 240 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 115); zał. do uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 21 maja 2014 r.; uchwały nr 321 Senatu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20

SPIS TREŚCI. 1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo cywilizacja śródziemnomorska Poziom kształcenia: drugiego stopnia... 20 Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. (Monitor UW z 2015 r., poz. 114); zał. nr 2 do uchwały nr 379 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r.; uchwały nr 445

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28

SPIS TREŚCI. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia... 28 Załącznik nr 2 do uchwały nr 102 Senatu UW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 64 ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016

w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo

Wydział Prawa i Administracji Studia Stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie 1. Prawo Lista kierunków, na które prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim W dniach od 10 do 19 sierpnia 2016 roku można się rejestrować w systemie Elektronicznej Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017

Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 Przewodnik dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 206/207 UNIWESYTET

Bardziej szczegółowo

Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r.

Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r. Nabór dodatkowy 24.08.2016-30.08.2016 r. 1. W naborze dodatkowym należy zarejestrować się i wybrać kierunek w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów 2. Złożyć na wybranym wydziale komplet dokumentów

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Nabór dodatkowy 02.09.2016-16.09.2016 r.

Nabór dodatkowy 02.09.2016-16.09.2016 r. Nabór dodatkowy 02.09.2016-16.09.2016 r. W naborze dodatkowym należy: KROK 1 - Zarejestrować się w elektronicznej rejestracji kandydatów: www.e-rekrutacja.usz.edu.pl - wybrać kierunek i wpisać wyniki -

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

1. Krótka prezentacja Uczelni Charakterystyka Uniwersytetu Warszawskiego

1. Krótka prezentacja Uczelni Charakterystyka Uniwersytetu Warszawskiego 1. Krótka prezentacja Uczelni Charakterystyka Uniwersytetu Warszawskiego Historia uczelni Uniwersytet w Warszawie powstał w 1816 roku jako Królewski Uniwersytet Warszawski z połączenia Szkoły Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku 75.0200.36.2015 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla i pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich,

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi KIERUNEK/ STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

Doskonałość akademicka a wyzwania świata praktyki

Doskonałość akademicka a wyzwania świata praktyki Doskonałość akademicka a wyzwania świata praktyki Prof. dr hab. Krzysztof Opolski 16 lipca 2010 Wydział Nauk Ekonomicznych Jakie studia oferujemy? Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia (czyli

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia produkujące bezrobotnych. Anita Miszczyk IINISB

Studia produkujące bezrobotnych. Anita Miszczyk IINISB Studia produkujące bezrobotnych Anita Miszczyk IINISB Ile źródeł tyle opinii Media, uczelnie, firmy zainteresowane stopą bezrobocia >25 rż. GUS statystyki miesięczne Rankingi w mediach Jak to zmierzyć?

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW tel. 22 552 03 55, 22 552 03 42 fax: 22 552 40 00 e-mail: rektor@adm.uw.edu.pl tel. 22 552 03 50

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW tel. 22 552 03 55, 22 552 03 42 fax: 22 552 40 00 e-mail: rektor@adm.uw.edu.pl tel. 22 552 03 50 Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 tel. + 48 22 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Prorektor ds. Badań Naukowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - fitness #16.1.0233

Wychowanie fizyczne - fitness #16.1.0233 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne - fitness Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 16.1.0233 Studium

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 tel. + 48 22 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Prorektor ds. Badań Naukowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6 Liczba osób na miejsce Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 I stopień i jednolite magisterskie Lp. Kierunek Miejsc Kandydaci na miejsce 1 Administracja (niestacjonarne I 100 0,21 2 Administracja (stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2004/2005 semestr zimowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo