Uniwersytet Warszawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa tel Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Prorektor ds. nauczania i polityki kadrowej prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska - Macukow prof. dr hab. Marta Kicińska - Habior prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer dr hab. Marcin Pałys, prof. UW prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski Uniwersytet Warszawski powstał w 1816 roku jako Królewski Uniwersytet Warszawski z połączenia Szkoły Prawa i Administracji ze Szkołą Lekarską. Składał się z 5 wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego, Nauk i Sztuk Pięknych. Warszawska uczelnia była wtedy jedyną szkołą wyższą w Królestwie Kongresowym. Uniwersytet został zlikwidowany jesienią 1831 roku, gdy ogromna większość studentów wzięła udział w Powstaniu Listopadowym.

2 54 Uniwersytet Warszawski Chwilowa liberalizacja w Rosji umożliwiła uzyskanie zgody na otwarcie w Warszawie polskiej wyższej uczelni: Akademii Medyko-Chirurgicznej. W 1862 r. dodane zostały do niej wydziały: Prawa i Administracji, Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Fizyczny. W ten sposób powstała Szkoła Główna, którą zamknięto w 1869 roku, tworząc na jej miejscu Cesarski Uniwersytet Warszawski uczelnię, w której językiem wykładowym był rosyjski, będącą narzędziem rusyfikacji społeczeństwa polskiego. Po 1918 r. Uniwersytet po raz pierwszy w swych dziejach mógł rozwijać się w warunkach wolności nauki i nauczania. W krótkim czasie okazało się możliwe stworzenie uczelni, w której wiele dyscyplin uzyskało poziom europejski. Na początku lat 30. Uniwersytet Warszawski był już największym polskim uniwersytetem z 250 profesorami i docentami oraz studentów. W czasie II Wojny Światowej okupanci hitlerowscy zamknęli wszystkie polskie wyższe uczelnie. Zbiory i wyposażenie wielu nowoczesnych pracowni zostały wywiezione do Niemiec. Uniwersytet przekształcono w koszary żandarmerii, a bibliotekę w oddział niemieckiej Biblioteki Państwowej w Warszawie. Wbrew zakazom okupanta wielu pracowników Uniwersytetu kontynuowało zajęcia ze studentami w mieszkaniach prywatnych ( Tajny Uniwersytet ). Po wojnie władze komunistyczne były początkowo nieprzychylne odbudowie Uniwersytetu zniszczonego prawie w 90%. Jednak determinacja wielu przedwojennych profesorów doprowadziła do zmiany tej decyzji. Pierwsze lata były stosunkowo liberalne, ale od końca lat 40. nastąpiła odgórna stalinizacja uczelni. W drugiej połowie lat 50. odżyło autentyczne życie akademickie. Zasadniczy wpływ na nominacje profesorskie uzyskały rady wydziałów, choć władze uczelni nadal powoływano odgórnie. Narastająca krytyka ustroju politycznego Polski doprowadziła w 1968 r. do wystąpień studenckich, stłumionych przez milicję. W wyniku tych wydarzeń, a także antysemickiej kampanii rozpętanej przez władze, Uniwersytet stracił wielu pracowników i studentów. Część z nich została zmuszona do emigracji. W ostatnim okresie znacznie rozbudowano infrastrukturę uczelni. Powstały nowe gmachy: Wydziału Prawa i Administracji, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Wydziału Biologii, Wydziału Zarządzania, hala sportowa. W 2008 roku wykonano rozbudowę i modernizację pracowni naukowych i laboratoriów komputerowych w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W 2009 roku wykonano przebudowę Sali Mickiewicza w budynku Audytorium Maximum Etap I. W 2010 roku wykonano szereg remontów na terenie Kampusu Głównego UW, przebudowano liczne sale dydaktyczne i wyposażono je w sprzęt audio- wideo. Ponadto rozpoczęto budowę nowych obiektów dydaktycznych - Budynku Centrum Nowych Technologii CeNT I na terenie zgrupowania Ochota, Budynku Centrum Nowych Technologii CeNT II Etap I, Budynku CENTU III Etap I. Przygotowano do realizacji budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Dobra 55. Liczne obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3 Uniwersytet Warszawski 55 Domy Studenta UW zostały dostosowane do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonano w nich szereg robót poprawiających estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Na uczelni stosowany jest Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS), który umożliwia informatyzację procesu kształcenia i ułatwia zarządzanie uczelnią. Kandydaci na studia rejestrowani są za pomocą systemu Internetowej Rejestracji (IRK). Uniwersytet Warszawski wdrożył także system elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych (USNJO) został uhonorowany certyfikatem Komisji Europejskiej pn. EUROPEAN LANGUAGE LABEL - Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych. Zarządzanie uczelnią jest od wielu lat wspomagane przez HMS (Human Management System). Funkcjonuje także system kształcenia na odległość Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). W działalności krajowej UW uczestniczy aktywnie od 10 lat w Programie Mobilności Studenckiej MOST. Jest jedną z Uczelni, która przyjmuje największa liczbę studentów w każdym roku akademickim. Uniwersytet Warszawski należy do najlepszych uczelni krajowych. Obecnie kształci studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, oferując 42 kierunki studiów, 4 makrokierunki, ponad 200 specjalności i ponad 180 specjalizacji w zakresie nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. Wśród pracowników uczelni to pracownicy naukowo-dydaktyczni, w tym 853 profesorów. Na Uniwersytecie Warszawskim działają Ośrodki Doskonałości w dziedzinie fizyki (CESSAR, CEMOS) i modelowania komputerowego (MAMBA), a także Sieci Doskonałości w fizyce (METAMORPHOSE, NEMO) i ekonomii (DIME). Uniwersytet Warszawski posiada ogromne zaplecze naukowe, badawcze oraz kadrowe, które stanowi podstawę rozwoju badań z różnych dyscyplin i dziedzin. Uwzględniając głównie trendy panujące w nauce światowej oraz odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne rozwijane są przede wszystkim specjalistyczne kierunki techniczne (np. informatyka, biotechnologia i fizyka stosowana) społeczne, ekonomiczne, filologie oraz nauki o ziemi, inicjowane są także badania interdyscyplinarne. Dorobek naukowy pracowników Uczelni jest ceniony zarówno w kraju, jak i za granicą. Znakomita większość wyników badań jest publikowana w recenzowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu i uznanej renomie. Specjalistyczna aparatura (pozyskiwana przez wydziały, instytuty, katedry oraz zakłady) pozwala na dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej znacząco wpływając na rozwój badań oraz umożliwiając powstawanie nowoczesnych pracowni komputerowych, wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia techniki.

4 56 Uniwersytet Warszawski Rocznie w Uniwersytecie Warszawskim prowadzonych jest ponad 2 tys. projektów badawczych, które w większości są finansowane ze środków budżetu państwa (wysokość przeznaczanych środków określana jest w corocznych ustawach budżetowych i znajduje się w gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Warto jednak podkreślić tendencje systematycznego wzrostu przychodów z tytułu prowadzonej przez uczelnie działalności naukowej z funduszy międzynarodowych, w szczególności funduszy UE. Pracownicy naukowi zdobywają liczne granty oraz uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych. Największe z nich realizowane są w ramach kolejnych Programów Ramowych UE. W 6. Programie Ramowym ( ) niezależni eksperci Komisji Europejskiej pozytywnie ocenili niemal 70 projektów z udziałem UW, w tym 5 projektów, w których UW występował jako koordynator. Obecnie nadal realizowane jest 3 z nich. W 7. Programie Ramowym UE ( ) wysokie oceny merytoryczne oraz finansowanie z UE otrzymało do tej pory już 51 projektów, a kolejne 8 umów grantowych na projekty badawcze znajduje się na etapie negocjacji z Komisją Europejską. Wśród realizowanych projektów jest 6 prestiżowych Grantów ERC (European Research Council), w tym 4 dla Początkujących Naukowców (ERC Starting Grants), jeden indywidualny Grant ERC dla Doświadczonych Naukowców oraz jeden Grant ERC dla Doświadczonych Naukowców, w którym UW jest partnerem instytucjonalnym. Granty te realizowane są w ramach Programu IDEAS wspierające najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach nauki. Od 2009 r. UW pozostaje niezmiennie niekwestionowanym liderem wśród instytucji w Polsce wybieranych przez wybitnych naukowców jako miejsce realizacji grantów ERC. Oprócz udziału w projektach ramowych Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski zaangażowany jest w realizację 6 projektów finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a ponadto w inne 24 przedsięwzięcia badawcze finansowane przez międzynarodowe organizacje, fundacje lub agencje takie jak, np.,: NATO, Howard Hughes Foundation, Wellcome Trust, COST, Culture , European Science Foundation, European Molecular Biology Organisation (EMBO) itp. UW zawarł blisko 250 porozumień o bezpośredniej współpracy akademickiej z partnerami zagranicznymi oraz umów z 380 uczelniami z 30 krajów w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus. W roku akademickim 2009/2010 ponad studentów UW wyjechało za granicę na studia częściowe lub praktykę w ramach tego programu ze stypendiami o łącznej wartości euro. Dwukrotnie, w 2007 oraz w 2010 roku, Komisja Europejska wyróżniła (Erasmus Success Story) naszą uczelnię za bardzo aktywne uczestnictwo w tym popularnym programie wymiany studenckiej, a w 2008 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała jej miano uczelni przyjaznej mobilności. Uniwersytet aktywnie uczestniczy w innych programach wspiera-

5 Uniwersytet Warszawski 57 jących wymianę studentów i pracowników z uczelniami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) w ramach programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS). Rozwijana jest także współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego z innych kontynentów, w szczególności Azji, w ramach choćby takich inicjatyw Unii Europejskiej jak Erasmus Mundus. W 2010 roku Uniwersytet zajął pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw, wyprzedzając inne uczelnie polskie, w szczególności w kategorii stopnia umiędzynarodowienia. Co roku kształci się na UW ponad 1800 cudzoziemców (łącznie krótkoterminowców oraz na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich); z roku na rok rośnie liczba studentów zagranicznych kształcących się na oferowanych przez Uniwersytet studiach w języku angielskim: Business (MBA, International MBA, International MBA, International Business), Economics (Development Economics, International Economics, European Finance and Banking), European Studies, International Relations, Philosophy, Political Science and Psychology, Szkoła Prawa w języku angielskim (School of Polish Law). Uniwersytet posiada również w swojej ofercie studiów szkoły prawa obcego: American Law Centre, English and European Law Centre, French and European Law Centre, Spanish Law Centre, School of Italian Law, School of German and European Law - Deutsche Rechtsschule. UW posiada akredytacje Departamentu Edukacji USA ( USA Federal Student Financial Aid Program). Uniwersytet jest członkiem organizacji międzynarodowych, takich jak: European University Association (EUA), UN- ICA (Network of Universities from the Capitals of Europe), HUMANE (Heads of University Management & Administration Network in Europe). W ramach programu Uniwersytet dla wszystkich, realizowanego od roku 1999 wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władzami Warszawy oraz innymi organizacjami, Uczelnia stara się zapewnić osobom niepełnosprawnym jak najpełniejszy dostęp do kształcenia. Oferuje m.in. sprzęt komputerowy dla studentów niewidomych i niedowidzących oraz osób z innymi dysfunkcjami, bibliotekę książki mówionej, pomoc pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), transport na zajęcia. Od listopada 2002 r. Uczelnia prowadzi Klub Absolwentów, która to inicjatywa ma na celu integrację środowiska i utrzymywanie żywych kontaktów z absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego. Zabiegając o dobre miejsca pracy dla swoich absolwentów Uniwersytet prowadzi Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów, zawiera umowy o praktyki i staże pracy dla studentów i absolwentów, prowadzi warsztaty, seminaria oraz Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy (targi pracy). UW organizuje wiele imprez o charakterze kulturalnym. Informacje o takich wydarzeniach dostępne są na specjalnym internetowym serwisie kulturalnym.

6 58 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski utrzymuje wielostronne kontakty ze światem kultury, nauki i gospodarki. Na początku 2008 roku rozpoczął swoją działalność Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego (UOUW). Koncepcja tej nowej, rzadko stosowanej dotychczas w Polsce, formy kształcenia zrodziła się na Uniwersytecie Warszawskim, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem osób dorosłych pragnących poszerzać swoją wiedzę. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego w pełni realizuje ideę kształcenia przez całe życie poprzez prowadzone zajęcia dla osób dorosłych, a także szeroką działalność kulturalno-edukacyjną. Oferta edukacyjna UOUW kierowana jest do wszystkich osób dorosłych i młodzieży, którzy ukończyli szesnasty rok życia, pragnących pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, nabywać nowe doświadczenia i umiejętności, a także podnosić kwalifikacje zawodowe. Słuchacze korzystający z naszej oferty edukacyjnej uczestniczą w kursach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego odbywających się w ramach sześciu Dziedzin Wiedzy: Kultura i Sztuka, Języki i Narody, Człowiek i Społeczeństwo, Biznes, Gospodraka i Prawo, Nauka i Technika oraz Człowiek i Środowisko. Poza propozycjami kursów stacjonarnych Słuchacze Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z materiałów zdalnych, zamieszczanych na stronie internetowej. Wśród nich znajdują się materiały z kursów, które stanowią uzupełnienie zajęć i z których każdy ze Słuchaczy danego kursu może skorzystać w dowolnym momencie. Ponadto w dziale wideo znajdują się relacje z różnych wydarzeń odbywających się na Uniwersytecie Warszawskim. Można tam znaleźć zapisy wykładów otwartych (min. wystąpienie Jego Świątobliwości Dalajlamy czy Prezydenta Polski Lecha Wałęsy), konferencji, koncertów czy wystaw, w których każdy Słuchacz Uniwersytetu Otwartego oraz inne osoby zainteresowane mają też możliwość uczestniczenia. Słuchacze po zakończeniu zajęć mogą otrzymać Dyplom Ukończenia Kursu, a po zdaniu egzaminu są uprawnieni do otrzymania Certyfikatu Uniwersytetu Otwartego UW oraz Świadectwa Ukończenia Kursu Dokształcającego wydawanego zgodnie ze wzorem MNIiSW. W drugim roku działalność UOUW uruchomił 251 grup kursowych, w których uczestniczyło ponad Słuchaczy. Do końca 2010 roku w Elektronicznym Systemie Obsługi Słuchaczy (ESOS) zarejestrowało się ponad Słuchaczy. Uniwersytet Warszawski poprzez działalność Uniwersytetu Otwartego UW połączył osoby należące do społeczności akademickiej, z osobami spoza niej.

7 Uniwersytet Warszawski 59 Wydział Biologii Dziekan Prodziekan ds. organizacji badań Prodziekan ds. finansowych Prodziekan ds. studenckich Warszawa, ul. Miecznikowa 1 tel ; fax dr hab. Joanna Pijanowska, prof. UW dr hab. Jan Fronk dr hab. Małgorzata Suska Malawska dr Bożenna Maciejewska Kierunki akredytowane: biologia, biotechnologia System i rodzaj Kierunek studiów Liczba studentów studiów 146 s I st 76 s II st Biologia 3 ns I st Biotechnologia 264 s I st 174 s II st 50 ns I st 1 ns II st 80 s I st Ochrona Środowiska 46 s II st 1 ns I st Wydział Chemii Warszawa, ul. Pasteura 1 tel , , fax

8 60 Uniwersytet Warszawski Dziekan Prodziekan ds. finansów i badań naukowych Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z zagranicą Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Paweł J. Kulesza prof. dr hab. Zbigniew Stojek dr hab. Magdalena Skompska dr hab. Andrzej Kudelski Kierunek Chemia Liczba studentów System i rodzaj studiów 101 s mgr jedn. 434 s I st 54 s II st Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3 tel./fax ; Dziekan Prodziekan ds. administracji, finansowych i rozwoju Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski dr hab. Stanisław Bieleń dr hab. Wojciech Jakubowski

9 Uniwersytet Warszawski 61 Prodziekan ds. studenckich dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW Nazwa Instytutu/Katedry Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry Adres Instytutu/Katedry Telefon Instytut Dziennikarstwa prof. dr hab. Marek Jabłonowski ul. Nowy Świat 69, Warszawa /fax , Instytut Nauk Politycznych prof. dr hab. Stanisław Sulowski ul. Nowy Świat 67, Warszawa , , /fax Instytut Polityki Społecznej dr hab. Cezary Żołędowski ul. Nowy Świat 67, Warszawa , /fax Instytut Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Edward Haliżak ul. Żurawia 4, Warszawa , fax Katedra Europeistyki pl prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk uw.edu.pl ul. Nowy Świat 67, Warszawa , , , , Fax

10 62 Uniwersytet Warszawski Kierunki akredytowane: politologia w INP Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów Specjalność 229 s mgr jedn. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 513 s I st 190 s II st 123 ns mgr jedn. 331 ns I st Politologia 227 ns II st 217 s mgr jedn. 441 s I st 118 s II st 138 ns mgr jedn. 273 ns I st 80 ns II st Nauki polityczne Politologia w jęz.ang. 22 ns II st Politologia Nauki o rodzinie Bezpieczeństwo wewnętrzne Polityka społeczna 99 s mgr jedn. 12 ns mgr jedn. 2 ns I st 50 s I st 45 s II st 229 s I st 291 ns I st 108 ns II st 213 s I st 87 s II st 96 ns I st Polityka społeczna

11 Uniwersytet Warszawski 63 Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów Specjalność 72 ns II st. 184 s mgr jedn. 478 s I st Stosunki międzynarodowe 197 s II st 93 ns mgr jedn. 341 ns I st Stosunki międzynarodowe w języku angielskim 240 ns II st 24 ns II st 143 s mgr jedn. 366 s I st Europeistyka 95 s II st 89 ns mgr jedn. 158 ns I s 129 ns II s Wydział Filozofii i Socjologii Warszawa, ul. Nowy Świat ; fax Dziekan Prodziekan ds. studenckich i badań naukowych dr hab. Jacek Migasiński, prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

12 64 Uniwersytet Warszawski Nazwa Instytutu Dyrektor Instytutu Adres Instytutu Telefon Instytut Filozofii prof. dr hab. Aleksander Ochocki ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa; , Fax Instytut Socjologii dr hab. Sławomir Łodziński ul. Karowa 18, Warszawa , , / fax Kierunki akredytowane: filozofia Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 95 s mgr jedn. Filozofia 206 s I st 57 s II st Filozofia w jęz. angielskim 40 s I st 10 s II st 19 ns mgr jedn. Filozofia 170 ns I st 45 ns II st 235 s mgr jedn. 320 s I st Socjologia 84 s II st 76 ns mgr jedn. 73 ns I st 88 ns II st

13 Uniwersytet Warszawski 65 Wydział Fizyki Warszawa, ul. Hoża 69 tel./fax , Dziekan Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z innymi ośrodkami Prodziekan ds. finansowych i rozwoju Wydziału Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Teresa Rząca Urban prof. dr hab. Marek Trippenbach dr hab. Dariusz Wasik, prof. UW dr hab. Andrzej Wysmołek Kierunek Astronomia Fizyka Makrokierunek, inżynieria nanostruktur Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie Liczba studentów System i rodzaj studiów 6 s mgr jedn. 74 s I st 4 s II st 68 s mgr jedn. 254 s I st 47 s II st 83 s I st 215 s I st

14 66 Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30 tel ; ; fax Dziekan Prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą Prodziekan ds. finansowych i naukowych Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Andrzej Lisowski prof. dr hab. Florian Plit dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW dr Bożena Kicińska Kierunek akredytowany: geografia Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 291 s I st 242 s II st Geografia 3 ns I st 47 ns II st 201 s I st Gospodarka 158 s II st przestrzenna 59 ns I st 95 ns II st Wydział Geologii Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93 Dziekanat: tel ; ; fax Dziekanat ds. Studenckich: tel , , ,

15 Uniwersytet Warszawski 67 Dziekan Prodziekan ds. badań naukowych Prodziekan ds. finansowych i technicznych Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Andrzej Kozłowski dr hab. Andrzej Barczuk, prof. UW dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 154 s mgr jedn. Geologia 445 s I st 83 s II st Dziekan Wydział Historyczny Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel ; sekcja studencka fax sekcja ds. ogólnych: sekcja ds. studenckich: Prodziekan ds. kadr i rozwoju Prodziekan ds. finansów i badań naukowych prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert dr hab. Tadeusz Cegielski, prof. UW dr hab. Mirosław Nagielski, prof. UW Prodziekan ds. studenckich dr hab. Alina Żórawska Witkowska, prof. UW

16 68 Uniwersytet Warszawski Nazwa Instytutu/Katedry Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry Adres Instytutu/ Katedry Telefon Instytut Archeologii dr hab. Kazimierz Lewartowski, prof. UW pl ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa , /fax Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej l prof. dr hab. Lech Mróz ul. Żurawia 4, Warszawa /fax , Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych dr hab. Dariusz Kuźmina, prof. UW ul. Nowy Świat 69, Warszawa /fax Instytut Historyczny prof. dr hab. Maria Koczerska ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa , /fax Instytut Historii Sztuki dr hab. Andrzej Pieńkos ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa , Instytut Muzykologii prof. dr hab. Sławomira Kominek ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa , /fax ,

17 Uniwersytet Warszawski 69 Kierunki akredytowane: etnologia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, muzykologia Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów Historia Archeologia Historia sztuki Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Etnologia Muzykologia 111 s mgr jedn. 297 s I st 68 s II st 68 ns mgr jedn. 202 ns I st 22 ns II st. 218 s I st 124 s II st 29 ns mgr jedn. 182 ns I st 51 ns II st 41 s mgr jedn. 121 s I st 44 s II st 51 ns mgr jedn. 118 ns I st 46 ns II st 201 s I st 160 s II st 180 ns I st 235 ns II st 126 s I st 68 s II st 92 ns I st 17 ns II st 71 s I st 56 s II st 68 ns I st Wydział Lingwistyki Stosowanej Warszawa, ul. Szturmowa 4 tel , , ; fax

18 70 Uniwersytet Warszawski Dziekan Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Prodziekan ds. administracyjnych i finansowych Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Sambor Grucza prof. dr hab. Wanda Zmarzer dr hab. Magdalena Olpińska Szkiełko dr Mariusz Górnicz Nazwa Instytutu/Katedry Instytut Lingwistyki Stosowanej Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW Adres Instytutu/ Katedry ul. Browarna 8/10, Warszawa Telefon /fax Instytut Rusycystyki prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz ul. Szturmowa 4, Warszawa Fax Katedra Białorutenistyki dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW ul. Szturmowa 4, Warszawa /fax Katedra Ukrainistyki dr hab. Bazyli Nazaruk ul. Szturmowa 4, Warszawa /fax

19 Uniwersytet Warszawski 71 Nazwa Instytutu/Katedry Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry Adres Instytutu/ Katedry Telefon Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej dr hab. Anna Tylusińska - Kowalska, prof. UW ul. Szturmowa 4, Warszawa , , Fax Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo - Wschodniej dr hab. Jan Koźbiał, prof. UW ul. Szturmowa 4, Warszawa / fax Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie prof. dr hab. Wanda Zmarzer ul. Szturmowa 4, Warszawa Fax Kierunek Filologia Filologia Filologia Filologia Liczba studentów System i rodzaj studiów 178 s mgr jedn. 374 s I st 105 s II st 324 ns II st 92 s mgr jedn. 201 s I st 42 s II st 65 ns mgr jedn. 13 ns Ist 28 ns IIst 30 s mgr jedn. 89 s I st 15 s II st 61 s mgr jedn. 132 s I st 20 s II st Specjalność Lingwistyka stosowana Filologia rosyjska Filologia białoruska Filologia ukraińska

20 72 Uniwersytet Warszawski Kierunek Filologia Kulturoznawstwo Europeistyka Liczba studentów System i rodzaj studiów 37 ns mgr jedn. 87 s mgr jedn. 345 s I st 123 s II st 165 ns I st 384 ns II st 262 s I st 68 s II st 64 ns I st 18 ns II st 146 s I st 27 s II st 55 ns I st Specjalność Tłumaczenie specjalistyczne Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Europeistyka wschodniosłowiańska Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Warszawa, ul. Banacha 2 tel , fax Dziekan Prodziekan ds. finansowych Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Stanisław Betley dr hab. Leszek Plaskota, prof. UW prof. dr hab. Jerzy Tiuryn prof. dr hab. Witold Marciszewski

21 Uniwersytet Warszawski 73 Nazwa Instytutu Dyrektor Instytutu Adres Instytutu Telefon Instytut Informatyki prof. dr hab. Krzysztof Diks ul. Banacha 2, Warszawa Fax Instytut Matematyki prof. dr hab. Jan Okniński ul. Banacha 2, Warszawa Fax Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki prof. dr hab. Mirosław Lachowicz ul. Banacha 2, Warszawa Fax Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 182 s mgr jedn. Matematyka Informatyka Makrokierunek, Bioinformatyka i biologia systemów 292 s I st 64 s II st 9 s mgr jedn. (JSEM) 92 s I st (MSEM) 141 s mgr jedn. 286 s I st 103 s II st 35 s mgr jedn. (JSIM) 97 s I st (JSIM) 7 ns I st 18 ns II st 55 s I st

22 74 Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Warszawa, ul. Długa 44/50 tel ; ; ; fax Dziekan Prodziekan ds. finansowych Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Tomasz Żylicz dr hab. Wojciech Otto, prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW Kierunki akredytowane: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria Kierunek Liczba studentów System i rodzaj studiów 132 s mgr jedn. 226 s I st 70 s II st 64 s mgr jedn. (JSEMen) Ekonomia 145 s I st (MSEMen) 9 92 s mgr jedn. (JSEMatemat.) s I st ( Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Matematyczne) 108 ns mgr jedn. 122 ns I st 163 ns II st

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Wydawca: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego Narutowicza 65, 90-131 Łódź tel. (48) 42 635 41 77 fax (48) 42 665 54 24 e-mail: promocja@uni.lodz.pl Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia

Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia Universitas to powszechność, całość i wspólnota. To miejsce, z którego zawsze i dla wszystkich powinno emanować światło prawdy i wiedzy. Ale to dopiero fundament, bo o tę wiedzę trzeba dbać i to w taki

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Absolwent. na etacie BĄDŹMY OPTYMISTAMI! NOWOŚCI JUBILEUSZOWE UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA MORZACH I OCEANACH. nr 1 (67) Marzec 2014 PISMO UCZELNI

Absolwent. na etacie BĄDŹMY OPTYMISTAMI! NOWOŚCI JUBILEUSZOWE UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA MORZACH I OCEANACH. nr 1 (67) Marzec 2014 PISMO UCZELNI nr 1 (67) Marzec 2014 PISMO UCZELNI Absolwent na etacie s. 2 12 BĄDŹMY OPTYMISTAMI! 26 NOWOŚCI JUBILEUSZOWE ISSN 1640-2758 33 UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA MORZACH I OCEANACH Powrót kwartalnika? Musimy przyznać,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo