Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1"

Transkrypt

1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty euro Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

2 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH DZIAŁ I INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Adres: ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin Tel , fax e mail NIP REGON OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTÓW 1) wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem; 2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ich otrzymanie; 3) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: a. w sprawach merytorycznych Jarosław Nowak, Michał Brylikowski; b. w sprawach proceduralnych Justyna Białek. 3. TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz.1232), zwanej dalej ustawą. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania: Zadanie I Komputer, Zadanie II Laptop. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym w dziale II SIWZ. 2) Zamawiający wymaga Deklaracji zgodności CE. Dokument należy załączyć przy dostawie zamówienia (dot.: Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt.; Zad. II poz. nr 2 Laptop - 30 szt.). 3) Zamawiający wymaga potwierdzenia spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki dokument załączyć przy dostawie zamówienia (dot. Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt., poz. nr 3 Monitor; Zad. II poz. nr 1 Laptop - 10 szt., poz. nr 2 Laptop - 30 szt.). 4) Zamawiający wymaga podania z nazwy firmy serwisujące (dot.: Zad. I poz. nr 1 - Komputer stacjonarny 22 szt., Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt.; Zad. II poz. nr 1 Laptop 10 szt., poz. nr 2 Laptop 30 szt.). 5) Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Monitory ekranowe, Komputery przenośne, Sprzęt związany z komputerami. Numer sprawy Zp/pn/80/2014 2

3 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Ostateczny wymagany termin wykonania zamówienia do dnia r. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do potwierdzenia: oświadczeniem w załączniku Nr 2 do oferty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika Nr 3 do oferty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie Numer sprawy Zp/pn/80/2014 3

4 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a. jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d. jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1 4 winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 5 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty wymienione w Dziale I punkcie 7 niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie treści przedstawionych oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy, którzy nie spełniają wymaganych warunków lub nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, zostaną wykluczeni z postępowania. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zał. Nr 1 do oferty; 2) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zał. Nr 2 do oferty; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika Nr 3 do oferty; 5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie Numer sprawy Zp/pn/80/2014 4

5 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 6) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania; 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 4) oferta pod rygorem nieważności ma zostać sporządzona na piśmie; 5) każdy dokument składający się na ofertę ma być czytelny; 6) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku gdy osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty oraz zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 7) oferta musi być sporządzona w języku polskim, a każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem, przy czym wersja polskojęzyczna jest wersją wiążąca; 8) dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę; 9) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie czy przesłonięcie korektorem powinno być opisane, datowane i parafowane przez Wykonawcę; 10) strony oferty powinny być trwale połączone i ponumerowane, a w treści oferty powinna zostać podana informacja o ilości stron; 11) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) oraz trwale i oddzielnie spięte; 12) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty; 13) ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz niżej wymienione dokumenty; 14) do oferty muszą być dołączone: a) wypełniony Formularz ofertowy z załącznikami; b) dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 7 SIWZ; c) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Numer sprawy Zp/pn/80/2014 5

6 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwa. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; f) oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem załączyć do oferty (dot.: Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt.; Zad. II poz. nr 1 Laptop 10 szt.); g) oświadczenie Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta (dot.: Zad. I poz. nr 1 - Komputer stacjonarny 22 szt.); h) dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca jest autoryzowanym partnerem serwisowym producenta sprzętu (dot.: Zad. I poz. nr 1 - Komputer stacjonarny 22 szt., Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt.; Zad. II poz. nr 1 Laptop 10 szt., poz. nr 2 Laptop 30 szt.); i) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a. dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny) (dot. Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt.), b. dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO (lub równoważny) (dot. Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt.), c. dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych (dot.: dot.: Zad. I poz. nr 1 - Komputer stacjonarny 22 szt., Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt.; Zad. II poz. nr 1 Laptop 10 szt., poz. nr 2 Laptop 30 szt.), d. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (dot. Zad. II poz. nr 1 Laptop 10 szt., poz. nr 2 Laptop 30 szt.), e. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym - załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL (dot. Zad. II poz. nr 2 Laptop 30 szt.), f. test wydajności procesora (dot.: Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt.; Zad. II poz. nr 1 Laptop 10 szt.), g. test Average G3D Mark (dot. Zad. I poz. nr 2 - Komputer stacjonarny 10 szt.). Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji na adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Numer sprawy Zp/pn/80/2014 6

7 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie, Dęblin, ul. Dywizjonu 303 bud. 35 (Pałac Jabłonowskich), kancelaria jawna pok. nr 116, fax , z dopiskiem Sekcja zamówień publicznych. Zamawiający niezwłocznie odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych odpowiedzi, należy przyjąć jako obowiązującą treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W formularzu ofertowym Wykonawca podaje: 1) w kolumnie E wartość jednostkową netto za 1 szt./1 m wskazanego w danym wierszu towaru; 2) w kolumnie F łączną wartość netto za wskazaną w danym wierszu ilość poszczególnych towarów (tj. iloczyn wartości kolumn D i E w poszczególnych wierszach). 3) w kolumnie G stawkę VAT określoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); 4) w kolumnie H kwotę VAT jako iloczyn wartości kolumn F i G ; 5) w kolumnie I cenę łączną brutto za wskazaną w danym wierszu ilość poszczególnych towarów (tj. suma wartości kolumn F i H w poszczególnych wierszach). Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę. UWAGA: Cena musi obejmować podatek 23% VAT. Zamawiający, po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia od organu nadzorującego, zastrzega sobie prawo zastosowania przy dostawie stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 r.) w tych zadaniach, gdzie jest to możliwe. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji. Cena zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. O cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.) oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar; w cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty powinny być złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz w siedzibie Zamawiającego na terenie Garnizonu Dęblin, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35 (Pałac Jabłonowskich) kancelaria jawna pok. nr 116 w terminie do dnia 25 listopada 2014 r. do godz Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu Numer sprawy Zp/pn/80/2014 7

8 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego. Nie otwierać przed dniem r. godz Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. W przypadku ofert przesyłanych za pomocą Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej jako termin złożenia oferty Zamawiający przyjmie datę wpływu oferty do kancelarii jawnej Zamawiającego. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie musi być złożone w taki sam sposób jak składana oferta, tj. w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Zmiana oferty. Nie otwierać przed dniem r. godz Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w taki sam sposób jak składana oferta, tj. w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Wycofanie oferty. Nie otwierać przed dniem r. godz Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a oferta złożona przez Wykonawcę, który wycofał się z udziału w postępowaniu zostanie zwrócona. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na terenie Garnizonu Dęblin przy ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, pok. nr 3 Sala odpraw w dniu 25 listopada 2014 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert. 14. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1. cena ( łączna cena ofertowa brutto ) C; 2. termin wykonania zamówienia T. 2) Powyższym kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie: Kryterium Łączna cena ofertowa brutto Termin wykonania zamówienia Waga [%] Liczba punktów 90% 90 10% 10 Sposób oceny wg wzoru Cena najtańszej oferty C = x 90 pkt Cena badanej oferty do pkt do pkt Numer sprawy Zp/pn/80/2014 8

9 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH RAZEM 100% Ostateczny wymagany termin wykonania zamówienia do dnia r. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawią Pzp. 15. PODWYKONAWCY Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym II Dział SIWZ). 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej specyfikacji kryteria oceny. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 17. ISTOTNE WARUNKI UMOWY Wzór ogólnych postanowień umowy stanowi Zał. Nr 4 do Formularza oferty zawarty w Dziale II niniejszej specyfikacji. 18. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1) Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy; 2) zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie; 3) zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, c) gwarancjach bankowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, d) gwarancjach ubezpieczeniowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania, Numer sprawy Zp/pn/80/2014 9

10 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.); 4) zasady wniesienia oraz zwrotu zabezpieczenia określają przepisy ustawy; 5) gwarancje muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: a) bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty zabezpieczenia na wezwanie Zamawiającego, b) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji (określenie przedmiotu przetargu), c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, f) określenie terminu ważności gwarancji; 6) poręczenia muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy: a) wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) dokonuje poręczenia, b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c) kwoty, do wysokości której bank poręczyciel lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) będą zobowiązane, d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane do 30 dni od wykonania zobowiązania; 7) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: PKO BP Oddział w Puławach ; 8) zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym, Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy; 9) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości; 10) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach: 70 % w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego; 30 % w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Zabezpieczenie wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy zdeponować najpóźniej w dniu zawarcia umowy w kasie Zamawiającego. Kasa czynna jest w dni robocze w godzinach: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Numer sprawy Zp/pn/80/

11 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy Wykonawcy w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. Numer sprawy Zp/pn/80/

12 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH Nazwa Wykonawcy: DZIAŁ II FORMULARZ OFERTY Adres: Telefon:... REGON:... NIP:... Nr fax, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:... Mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:... W odpowiedzi na ogłoszenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie umowy jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą umocowaną do podpisania umowy jest... W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest. tel. faks Oświadczamy, że wyżej wskazany nr faksu, mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu przez Zamawiającego. Po zapoznaniu się z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę: Numer sprawy Zp/pn/80/

13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (Z PODZIAŁEM NA ZAKUPY INWESTYCYJNE O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ PLN) J.m. Ilość STACJA ROBOCZA SD (parametry minimalne) Typ Procesor Zad nr 1 /jeżeli dotyczy/ 1. Komputer stacjonarny 22 szt. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2012 Rating wynik 200 pkt. Pamięć RAM Karta graficzna Dyski HDD Karta dźwiękowa 8 GB (2x4096 MB) 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB, dwa sloty wolne. Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11.1, OpenGL 4.x, OpenCL 1.2, Shader 5 posiadająca min. 16 GEU (Graphics Execution Units) o maksymalnej rozdzielczości nie mniejszej niż: 3840x Hz (cyfrowo) i 1920x Hz (analogowo). Wymagane min. 2 wyjścia cyfrowe DisplayPort, DVI lub HDMI w dowolnej konfiguracji ilościowej pod warunkiem dostarczenia adapterów umożliwiających jednoczesne podłączenie min. 2 monitorów ze złączami DVI. 1 x 500 GB SATA III, 2,5", hybrydowy,, min. 8 MB cache Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HDAudio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

14 Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32 bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25 zewnętrzne i 2 szt. 3,5 wewnętrzne; Zasilacz o mocy max 300 W pracujący w sieci 230 V 50/60 Hz prądu zmiennego i sprawności min. 90% przy 50% obciążeniu zasilacza; Wbudowany w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: ❿ Awarię BIOS-u; ❿ Awarię procesora; ❿ Uszkodzenia lub brak pamięci RAM; ❿ kontrolera video; ❿ płyty głównej. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w wymagania dodatkowe specyfikacji, podpunkt 2 oraz 4. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Numer sprawy Zp/pn/80/

15 Zdalne zarządzanie Wirtualizacja Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 px włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - zgodność z otwartymi standardami DMTF WS-MAN ( h t t p : / / w w w. d m t f. o r g / s t a n d a r d s / w s m a n ) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego; - sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP One Time Password). Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). Numer sprawy Zp/pn/80/

16 Funkcje BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS; nr seryjnym komputera; ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM; typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3; pojemności zainstalowanego dysku twardego; rodzajach napędów optycznych; MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej; kontrolerze audio. - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość ustawienia hasła administratora oraz hasła dysku twardego na poziomie systemu oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Wszystkie opcje dostępne bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, Gwarancja Gwarancja Producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca jest autoryzowanym partnerem serwisowym producenta sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. System operacyjny dla stacji roboczych Dla stacji roboczych w wersji 64-bitowej. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę Producenta systemu. Numer sprawy Zp/pn/80/

17 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony Producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u Producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma użytkownika obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Numer sprawy Zp/pn/80/

18 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 18. Certyfikat (dokument) Producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem. 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 21. Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 25. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 26. Wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 27. Wsparcie dla JScript i VBScript możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający Numer sprawy Zp/pn/80/

19 większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 34. Udostępnianie modemu. 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 36. Możliwość przywracania plików systemowych. 37. funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 39. Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego. Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 7 PL Professional. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym: przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie); przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników; opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnienie systemów niejawnych). Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 7 PL Professional zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym. 2. Komputer stacjonarny 10 szt. Numer sprawy Zp/pn/80/

20 Typ Nazwa komponentu Procesor Chipset Wymagane minimalne parametry techniczne Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta. Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 7066 punktów PassMark CPU Mark (załączyć do oferty wydruk ze strony Z rodziny Intel Q87 dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny. Pamięć operacyjna 8GB UDIMM, PC MHz DDR3, 4 stoly na pamięć z czego 3 wolne Parametry pamięci masowej Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa i wyposażenie dodatkowe 500GB (5400 rpm) hybrid hard disk z 8GB MLC NAND flash memory, SATA 6.0Gb/s, 2.5" Zintegrowana, osiągająca w teście Average G3D Mark co najmniej wynik 725 punktów. (załączyć do oferty wydruk potwierdzający osiągnięty wynik) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Obudowa wyposażona w rączkę dla łatwego przenoszenia jedną ręką. Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu: - 1 x PCI Express 3.0 x16, - 1 x PCI Express 2.0 x16 (x4 elektrycznie), - 1 x PCI Express 2.0 x1, - 1 x PCI 2.3, 32 bit Wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25 zewnętrzne, 2 szt. 3,5 Obudowa musi umożliwiać beznarzędziowe otwarcie, demontaż dysków Numer sprawy Zp/pn/80/

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia na dostawy o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo