Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego Łódź e mail: Regon Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) ,91 fax. (42) e mail: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ORAZ INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WND-RPLD /09 PT.: INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZATWIERDZAM:. Sygn. post. OR.VII /10

2 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego Łódź e mail: Regon Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) ,91 fax. (42) e mail: OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.VII /10. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM BRAK WW. INFORMACJI OZNACZAĆ BĘDZIE, IŻ CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA BĘDZIE ZREALIZOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ (wskazania należy dokonać w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ) 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na 4 zadania określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ, który stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Oferowany sprzęt musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Przedmiot zamówienia został opisany następującym kodem CPV: urządzenia komputerowe laptopy Sygn. post. OR.VII /10 2

3 sieci pakiety oprogramowania dla baz danych i oprogramowania serwery usługi instalowania komputerów Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdą część stanowi jedno z 4 zadań opisanych w Załączniku Nr 7 do SIWZ tj. Zadanie 1 dostawa sprzętu komputerowego w tym: serwery, sprzęt sieciowy, urządzenia zabezpieczające sieć. Zadanie 2 dostawa oprogramowania komputerowego i sprzętu zabezpieczającego. Zadanie 3 - dostawa licencji i oprogramowania dla systemu zarządzania bazą danych wraz z asystą techniczną, instalacją i szkoleniami. Zadanie 4 - Dostawa licencji serwera usług danych przestrzennych ArcGIS Server Enterprise Standard wraz z usługą instalacji oraz dostawą aplikacji zarządzającej danymi przestrzennymi i szkoleniami. Dla każdej części zamówienia dokonane zostaną odrębnie: - ocena ofert, - wybór najkorzystniejszej oferty, - zawarcie umowy. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1) Terminy wykonania zamówienia zostały określone szczegółowo dla każdego zadania: Zadanie nr 1: a. Dostawa sprzętu w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. b. Usługa instalacji w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. c. Dostawa i instalacja sprzętu Urządzenia ochrony i rozkładu obciążenia sieci w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. d. Wdrożenie systemu Dell Management w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. e. Termin realizacji szkoleń do 180 dni od daty podpisania umowy. Zadanie nr 2: a. Dostawa oprogramowania w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. b. Usługa instalacji w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. c. Dostawa i instalacja sprzętu Urządzenia ochrony i rozkładu obciążenia sieci do 60 dni od daty podpisania umowy. Zadanie nr 3: a. 30 dni od daty podpisania umowy, zaś szkolenia w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy. Sygn. post. OR.VII /10 3

4 Zadanie nr 4: a. 30 dni od daty podpisania umowy, zaś szkolenia do 120 dni od daty podpisania umowy. 2) Miejsce wykonania zamówienia: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Geodezji i Kartografii, ul. Solna 14, Łódź; szkolenia w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym producenta oprogramowania. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUKÓW W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 5.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: dotyczy zadania nr 1: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/zakończył co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości, nie mniej niż: ,00 zł (brutto). Wykonana dostawa powinna dotyczyć zakupu sprzętu komputerowego w tym: serwerów, sprzętu sieciowego, urządzeń zabezpieczających sieć. dotyczy zadania nr 2: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/zakończył co najmniej dwie dostawy oprogramowania komputerowego wraz z wdrożeniem, o łącznej wartości, nie mniej niż ,00 zł brutto, przy czym wymaga się aby w ramach zrealizowanych dostaw wdrożono, co najmniej jedno oprogramowanie: VMware - w wersji vsphere; Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/zakończył co najmniej jedną dostawę urządzeń zabezpieczających wraz z instalacją i konserwacją tych urządzeń o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto. dotyczy zadania nr 3: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/zakończył jedną usługę polegająca na wdrożeniu bazy danych Oracle 10g lub 11g o wartości, nie mniej niż: ,00 zł (brutto) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje usługę polegającą na świadczeniu bieżącego wsparcia/asysty Sygn. post. OR.VII /10 4

5 technicznej w zakresie obsługi wdrożeniowej bazy danych Oracle w trybie całodobowym 7x24. dotyczy zadania nr 4: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/zakończył dwie usługi, z których każda polegała łącznie na wdrożeniu serwera usług danych przestrzennych oraz dostawie licencji aplikacji zarządzającej danymi przestrzennymi, każda o wartości nie mniejszej niż ,00zł brutto. Wykonawca musi wykazać, że w/w dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że, dysponuje lub będzie dysponował: dotyczy zadania nr 1: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do konserwacji, obsługi, instalacji serwerów DELL (R900) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia (autoryzację) firmy VMware do instalacji środowiska VMware vsphere co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia (autoryzację) firmy dostarczającej sprzęt ochrony i rozkładu obciążenia sieci zgodne z rozwiązaniami zaoferowanymi w ramach oferty. dotyczy zadania nr 2: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia (autoryzację) firmy dostarczającej sprzęt ochrony i rozkładu obciążenia sieci zgodne z rozwiązaniami zaoferowanymi w ramach oferty. dotyczy zadania nr 3: co najmniej 2 osobami, z których każda posiada certyfikat Oracle Administrator Professional oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania baz danych Oracle Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną rolę w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu sytuacji ekonomicznej i finansowej: dotyczy zadania nr 1: posiada w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum ,00 zł; posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł; Sygn. post. OR.VII /10 5

6 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. dotyczy zadania nr 2: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. dotyczy zadania nr 3: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. dotyczy zadania nr 4: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. Wykonawca składający ofertę na kilka części zamówienia musi wykazać, że spełnia sumę w/w warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków, o których mowa powyżej. Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w DzUOPWE. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (oświadczenie o spełnieniu warunków w formie oryginału) następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy PZP Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sygn. post. OR.VII /10 6

7 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ dotyczy Zadania Nr 1 - Nr wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ dotyczy Zadania Nr 1 Nr dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie(np. referencje) wykaz wykonanych/wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ dotyczy Zadania Nr 3 Nr dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. (Uwaga: załączone dokumenty powinny potwierdzać, że ubezpieczenie jest opłacone oraz obejmuje swym zakresem działalność związaną z przedmiotem zamówienia), Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert dotyczy Zadania Nr 1 Nr Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzeni działalności jest krótszy, za ten okres dotyczy Zadania Nr 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Sygn. post. OR.VII /10 7

8 zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w pkt W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę): a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 3 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 (odpowiedzialność podmiotów zbiorowych) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 1) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, Sygn. post. OR.VII /10 8

9 2) Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp) należy złożyć na jednym dokumencie podpisane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika; 3) Załącznik Nr 3 do SIWZ, (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) każdy z Wykonawców składa oddzielnie i podpisuje we własnym imieniu, 4) dokumenty wymienione w punkcie 6.2. siwz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie, natomiast dokumenty określone w punkcie składa ten lub ci wykonawcy, którzy potwierdzają spełnienie warunków postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 6.3. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy/usługi są zgodne z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Dotyczy zadania nr 1 1. Serwer przeznaczony do wirtualizacji (VMware) 1 szt. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający że oferowany serwer został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną oraz ISO lub równoważną; b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych; c) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzację producenta serwera w zakresie serwisu; d) deklarację zgodności CE; 2. Serwer przeznaczony do bazy danych 2 szt. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający że oferowany serwer został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną oraz ISO lub równoważną; Sygn. post. OR.VII /10 9

10 b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych; c) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzację producenta serwera w zakresie serwisu; d) deklarację zgodności CE; e) Certyfikat Energy Star 1.0 for Computer Servers; 3. Serwer przeznaczony do obsługi aplikacji GIS 2 szt. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający że oferowany serwer został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną oraz ISO lub równoważną; b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych c) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzację producenta serwera w zakresie serwisu; d) deklarację zgodności CE; e) Certyfikat Energy Star 1.0 for Computer Servers; 4. Switch stackowalny warstwy 3 (layer 3) 2 szt W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych; b) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzację producenta sprzętu w zakresie serwisu; 5. Stacje robocze GIS 5 szt. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający że oferowana stacja robocza została wyprodukowana zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną; b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych; Sygn. post. OR.VII /10 10

11 c) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzację producenta stacji w zakresie serwisu; d) deklarację zgodności CE; e) Certyfikatu Microsoft, potwierdzającego poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista (wydruk ze strony Microsoft WHCL); f) Certyfikatu Energy Star 5.0 for - wymagany stosowny dokument / certyfikat (wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej); g) Certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD - wymagany stosowny dokument / certyfikat (wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej); h) oświadczenia producenta potwierdzającego głośność jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 db. i) Dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. 6. Monitory do stacji roboczych GIS 5 szt W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający że oferowany monitor został wyprodukowany zgodnie z normą ISO lub ISO 9241 lub równoważną; b) zaświadczenia producenta, że monitor został wyprodukowany zgodnie z normą TCO 03; c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych d) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzację producenta sprzętu w zakresie serwisu; e) Deklarację zgodności CE; 7. Stacja robocza 1 szt. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający że oferowana stacja monitorująca została wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub równoważną oraz ISO lub równoważną; Sygn. post. OR.VII /10 11

12 b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych; c) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzację producenta sprzętu w zakresie serwisu; d) Certyfikatu Microsoft, potwierdzającego poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 7 Professional 64-Bit wymagany stosowny dokument (wydruk ze strony Microsoft WHCL); e) oświadczenia producenta potwierdzającego głośność jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 29 db. f) Oświadczenia producenta że producent jednostki centralnej współpracował z niezależnymi wytwórcami oprogramowania dla stacji roboczych oraz był wymieniony jako partner technologiczny na stronach wytwórcy; wymagane potwierdzenie dla AutoCAD oświadczenie lub certyfikat zgodności z ISV. g) Deklarację zgodności CE; 8. Monitory do stacji roboczej 2 szt. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający że oferowany monitor został wyprodukowany zgodnie z normą ISO lub ISO 9241 lub równoważną; b) zaświadczenia producenta, że monitor został wyprodukowany zgodnie z normą TCO 03, c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych d) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzację producenta sprzętu w zakresie serwisu; e) deklarację zgodności CE; 9. Mobilne stacje zarządzające/robocze 3 szt. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający że oferowana stacja została wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub równoważną oraz ISO lub równoważną; b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych c) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzacje producenta sprzętu w zakresie serwisu; Sygn. post. OR.VII /10 12

13 d) Certyfikatu Microsoft, potwierdzającego poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista wymagany stosowny dokument (wydruk ze strony Microsoft WHCL); e) oświadczenia producenta potwierdzającego Głośność jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB; f) Deklarację zgodności CE; g) Potwierdzenia spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki; 10. Monitor do mobilnej stacji zarządzającej/roboczej 3 szt. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający że oferowany monitor został wyprodukowany zgodnie z normą ISO lub ISO 9241 lub równoważną; b) zaświadczenia że monitor został wyprodukowany zgodnie z normą TCO 03; c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych d) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzacje producenta sprzętu w zakresie serwisu e) deklarację zgodności CE; 11. Urządzenia ochrony i rozkładu obciążenia sieci. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) oświadczenia Wykonawcy, że całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, b) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego datę produkcji urządzeń, c) szczegółowego opisu zespołu, obejmującego schematy połączeń, określenie, które elementy zestawu odpowiadają za poszczególne funkcjonalności itp. Uwaga: dotyczy w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje zespół urządzeń składających się na wymagane urządzenia d) dla Urządzenia zabezpieczającego Certyfikaty: certyfikacje branżowe - FIPS Level 2 - Common Criteria EAL4 e) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzacje producenta sprzętu w zakresie serwisu; f) zaświadczenia potwierdzające, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: normy bezpieczeństwa i normy dla oddziaływania Sygn. post. OR.VII /10 13

14 elektromagnetycznego: EN IEC 60950, EN55022 Class A, EN , EN ; g) oświadczenia wykonawcy że rozwiązanie przez niego zaoferowane spełni wszystkie wymagania związane z wzajemną współpracą urządzeń sieciowych i zabezpieczających jak również będzie pozwalało na zastosowanie w przyszłości jednolitego systemu nadzoru nad tymi urządzeniami; h) deklaracje zgodności CE; i) oświadczenia producenta/ów o współpracy ich autoryzowanych placówek serwisowych w zakresie usuwania problemów powstających na styku rozwiązań Dotyczy zadania nr 2 1. Urządzenia ochrony i rozkładu obciążenia sieci. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty: a) oświadczenia Wykonawcy, że całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, b) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego datę produkcji urządzeń, c) szczegółowego opisu zespołu, obejmującego schematy połączeń, określenie, które elementy zestawu odpowiadają za poszczególne funkcjonalności itp. d) Uwaga: dotyczy w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje zespół urządzeń składających się na wymagane urządzenia e) dla Urządzenia zabezpieczającego Certyfikaty: certyfikacje branżowe - FIPS Level 2 - Common Criteria EAL4 f) oświadczenia Wykonawcy, że posiada autoryzacje producenta sprzętu w zakresie serwisu; g) zaświadczenia potwierdzające, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.: normy bezpieczeństwa i normy dla oddziaływania elektromagnetycznego: EN IEC 60950, EN55022 Class A, EN , EN ; h) oświadczenia wykonawcy że rozwiązanie przez niego zaoferowane spełni wszystkie wymagania związane z wzajemną współpracą urządzeń sieciowych i zabezpieczających jak również będzie pozwalało na zastosowanie w przyszłości jednolitego systemu nadzoru nad tymi urządzeniami; i) deklaracje zgodności CE; j) oświadczenia producenta/ów o współpracy ich autoryzowanych placówek serwisowych w zakresie usuwania problemów powstających na styku rozwiązań Dotyczy zadania 3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj. certyfikat ISO27001:2005 w zakresie przetwarzania, backupu i archiwizacji danych. Sygn. post. OR.VII /10 14

15 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną ( ). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ich otrzymanie. 2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Ewa Tylki: tel. (042) oraz Katarzyna Witkowska: tel. (042) , Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych w godz. 10:00 14:00 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: dla zadania nr 1: dla zadania nr 2: dla zadania nr 3: dla zadania nr 4: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania przez Zamawiającego praw określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a Ustawy. 5. Wpłaty pieniężne na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA, XI Oddział w Łodzi Nr: Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest dołączenie do oferty kserokopii dokumentu. Oryginał dokumentu wadium w formie niepieniężnej należy złożyć przed terminem składania ofert w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8 pok Dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznakowaniem Wadium w postępowaniu na: DOSTAWĘ ORAZ INSTALACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Sygn. post. OR.VII /10 15

16 I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WND-RPLD /09 PT.: INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA NA ZADANIE NR Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z postanowieniami art. 46 Ustawy. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego należycie umocowanego przedstawiciela. 2. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: a. Formularz Ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ (wolne miejsca w formularzu wypełnia Wykonawca), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca wypełnia Formularz Ofertowy w zakresie części zamówienia (zadań), na które składa ofertę, b. Wypełnione i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu, przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1A do SIWZ. Specyfikacje należy wypełnić odrębnie dla każdej pozycji (każdego sprzętu komputerowego) występującej w części zamówienia (zadania), na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do ofertę Specyfikację dla wszystkich pozycji w ramach części zamówienia (zadania), na które składa ofertę. c. Dowód wniesienia wadium; d. Dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ; e. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 3. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie 4. Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane, muszą być oddzielone od pozostałej części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Sygn. post. OR.VII /10 16

17 5. Oferta musi być zapakowana w nieprzezroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem i opieczętowaną pieczęcią firmową Wykonawcy, zawierającą następujące oznaczenie: Oferta w postępowaniu na: NA DOSTAWĘ ORAZ INSTALACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WND-RPLD /09 PT.: INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA NA ZADANIE NR... nie otwierać przed 8 kwietnia 2011 r. godz. 11:00 6. Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, firma Wykonawcy i jego siedziba, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi. 7. Wszystkie poprawki w tekście powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty oraz załączniki zostały ponumerowane. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cenę oferty należy obliczyć i podać ją na formularzu ofertowym Załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ. 3. Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie: Lp. Kryterium Znaczenie w % 1 Cena 100 % Cena - w kryterium Wykonawca, który przedstawił jak najniższy wskaźnik, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: Sygn. post. OR.VII /10 17

18 C= gdzie: C N C o x a C oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) C N oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert. C o oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty. a znaczenie czynnika (%). Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy. 2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 14. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Warunki umowy przedstawiono w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ i stanowi jej integralną część. ZMIANY DO UMOWY: 1. Zmiany i uzupełnienia umowy będą wymagały dla swej ważności formy pisemnej i będą mogą być dokonywane w zakresie określonym w art. 144 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, w szczególności: dotyczące części zamówienia realizowanej z udziałem podwykonawcy/ów, terminu wykonania umowy, jeżeli: Sygn. post. OR.VII /10 18

19 a. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, b. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na realizację zamówienia, c. konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku konieczności zmiany przez wykonawcę podwykonawcy w celu zapewnienia należytego wykonania umowy, d. sprzęt przedstawiony w ofercie w momencie dostawy nie będzie dostępny na rynku, będzie wycofany ze sprzedaży przez producenta, producent wprowadzi nowszy model w tej sytuacji Zamawiający dopuści sprzęt równoważny lub o lepszych parametrach. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 403 Biuro Podawcze (IV p.) i zaadresować: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8, Łódź 2) Oferty należy składać do dnia 8 kwietnia 2011 r. do godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy. 4) Zamawiający otworzy oferty w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, pokój nr 406a, IV piętro, dnia 8 kwietnia 2011 r. godz. 11:00 Otwarcie ofert jest jawne. 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 3) Zabezpieczenie może być wniesione w formie dopuszczalnej przez art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Sygn. post. OR.VII /10 19

20 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w formie pisemnej. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną. 8. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 18. POZOSTAŁE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Sygn. post. OR.VII /10 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo