POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy"

Transkrypt

1 1 Załącznik do Uchwały nr 27/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 27 czerwca 2017r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Trzebnica, czerwiec 2017 r.

2 2 S t r o n a

3 Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 4 Rozdział 2. Zakres Polityki... 5 Rozdział 3. Zasady ustalania celów i ocena ich realizacji... 5 Rozdział 4. Zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego... 8 Rozdział 5. Postanowienia końcowe... 9 Załączniki: Załącznik nr 1 Lista pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Załącznik nr 2 Zasady wyłaniania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Załącznik nr 3 Karta celów Załącznik nr 4 Szczegółowe zasady oceny efektów pracy pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Załącznik nr 5 Zasady nabycia praw do odroczonej części wynagrodzenia zmiennego w przypadku rozwiązania umowy o pracę 3 S t r o n a

4 Rozdział 1. Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka zmiennych składników wynagrodzeń zwana dalej Polityką określa zasady ustalania, wypłaty i monitorowania zmiennych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku. 2. Wprowadzenie Polityki ma na celu: 1) wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka Banku, 2) wspieranie realizacji strategii działalności Banku, 3) ograniczenie konfliktu interesów, 4) kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wynikach poprzez wynagradzanie pracowników za osiągnięcie trwałych wyników odpowiadających długofalowym interesom Banku. 3. Polityka Banku w obszarze zmiennych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku realizowana jest z uwzględnieniem formy prawnej, w jakiej działa Bank, rozmiaru działalności, ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, a także zakresu i stopnia złożoności działalności prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy. 4. Niniejsza Polityka, opracowana została na podstawie: 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988, ze zm.), zwanej dalej Prawem bankowym, 2) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz ze zm.), zwanej dalej Kodeksem pracy, 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (zwanego dalej Rozporządzeniem), 4) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Dz. Urz. UE L167 z r.). 5. Użyte w Polityce określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, 2) pracownik osoba zatrudniona w Banku na podstawie umowy o pracę, 3) pracownik objęty Polityką/pracownik, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko w Banku pracownik, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, wykazany na liście stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki, 4 S t r o n a

5 4) Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, 5) Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebnicy. 6. W Banku identyfikacji osób, których działalność zawodowa może mieć istotny wpływ na profil ryzyka Banku, dokonuje się w oparciu o kryteria jakościowe oraz ilościowe, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszej Polityki. 7. Zasady ustalania, przyznawania i wypłacania zmiennych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku określone w niniejszej Polityce podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Rozdział 2. Zakres Polityki Wynagrodzenie całkowite pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku składa się ze stałego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia zmiennego. 2. Stosunek zmiennego wynagrodzenia do stałego wynagrodzenia u pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku nie może przekraczać 100%. 3. Wynagrodzenie całkowite jest adekwatne i uwzględnia cele Polityki, a proporcje pomiędzy stałym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem zmiennym umożliwiają prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzeń. Łączne wynagrodzenie zmienne przyznawane pracownikom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku nie ogranicza zdolności Banku do podwyższania funduszy własnych. 4. Bank nie wprowadza podziału wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na stałe składniki wynagrodzenia i zmienne składniki wynagrodzenia oraz nie stosuje przepisów niniejszej Polityki do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Polityka ma zastosowanie do następujących zmiennych składników wynagrodzenia pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku 1) premii uznaniowych, zwanych dalej premią; 2. Pracownikom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, w przypadkach wyjątkowych i jedynie przy rekrutacji nowych pracowników w pierwszym roku zatrudnienia mogą być przyznane zmienne składniki wynagrodzeń, do których nie stosuje się Rozdziału 3 oraz 4 niniejszej Polityki Rozdział 3. Zasady ustalania celów i ocena ich realizacji Premia, o której mowa w 3 ust.1 pkt 1, dla pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku może być przyznana na podstawie pozytywnej oceny realizacji celów wskazanych pracownikowi do realizacji w danym okresie. Przy ocenie realizacji celów bierze się pod uwagę kryteria ilościowe i jakościowe. 2. Cele wyznaczane pracownikom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku stanowią wypadkową głównych celów finansowych i niefinansowych Banku oraz 5 S t r o n a

6 uwzględniają zakres odpowiedzialności pracownika na danym stanowisku, z zastrzeżeniem 5 ust Za wyznaczenie pracownikowi, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku celów odpowiedzialna/y jest: 1) Rada Nadzorcza w odniesieniu do celów członków Zarządu, 2) członek Zarządu w odniesieniu do celów dyrektorów komórek organizacyjnych będących pracownikami, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku w nadzorowanym Pionie, 3) dyrektor komórki organizacyjnej w odniesieniu do celów podległych pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku. 4. Cele dla pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku wyznaczane są na karcie celów, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki. 5. Cele finansowe i niefinansowe wyznaczane są zgodnie z zasadą SMART, co oznacza, że są formułowane w sposób zrozumiały, mają charakter mierzalny, motywujący, a także wynikają ze strategii Banku i są adekwatne do zadań realizowanych na danym stanowisku oraz w oparciu o metodę kaskadowania, czyli są przekładane z celów strategicznych na cele pojedynczych pracowników na coraz niższych szczeblach w Banku. 6. Cele finansowe i niefinansowe mogą mieć charakter ilościowy i/lub jakościowy. 7. Cele dla pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, w szczególności uwzględniają koszt ryzyka Banku, koszt kapitału i ryzyka płynności Banku w perspektywie długoterminowej. 8. Rada Nadzorcza Banku, członek Zarządu lub dyrektor komórki organizacyjnej (odpowiednio) wyznacza cele finansowe i niefinansowe dla pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku do końca stycznia danego roku kalendarzowego. Przesunięcie terminu może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach. 9. W pierwszym roku zatrudnienia pracownika w Banku, pracownikowi, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, cele wyznaczane są w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zatrudnienia, pod warunkiem zatrudnienia do dnia 30 czerwca danego roku. W pozostałych przypadkach cele wyznaczane są opcjonalnie, decyzją Rady Nadzorczej, członka Zarządu lub dyrektora komórki organizacyjnej (odpowiednio). 10. W przypadku zmiany stanowiska pracy w trakcie roku oraz objęcia pracownika Polityką, pracownik oceniany jest za poziom realizacji celów wyznaczonych mu uprzednio na dany rok kalendarzowy, z uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności na nowym stanowisku pracy Oceny efektów pracy członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza. Oceny efektów pracy pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku nie będących członkami Zarządu dokonuje bezpośredni przełożony. 2. Ocena efektów pracy odbywa się w oparciu o dane z trzech ostatnich lat, w trakcie których pracownik objęty był Polityką, a w przypadku osób objętych Polityką krócej niż trzy lata o dane od momentu objęcia Polityką, z zastrzeżeniem ust Pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, którym nie postawiono celów na dany rok, nie podlegają ocenie efektów pracy w pierwszym roku. 6 S t r o n a

7 4. Ocena efektów pracy dokonywana jest zgodnie ze Szczegółowymi zasadami oceny efektów pracy pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej Polityki. 5. Warunkiem ograniczającym wysokość lub wykluczającym przyznanie i wypłatę wynagrodzenia zmiennego pracownikowi, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku jest w szczególności: 1) uczestnictwo pracownika w działaniach, których wynikiem były znaczne straty Banku rozumiane jako: a) prowadzona likwidacja Banku będąca następstwem pogorszenia sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej dalsze prowadzenie działalności, b) zaistnienie przesłanki do ogłoszenia upadłości Banku, c) prawomocne skazanie pracownika za przestępstwo, którego skutkiem jest szkoda w majątku Banku lub współudział, d) prowadzone postępowanie naprawcze, w wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, e) wydanie wobec Banku prawomocnych decyzji administracyjnych organów podatkowych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzone postępowania dotyczące ustalenia lub określenia zaległych zobowiązań podatkowych lub ZUS przekraczających kwotę zł, f) wydanie wobec Banku prawomocnych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów, zobowiązujących Bank do zapłaty kwoty przekraczającej zł, g) utworzenie lub konieczność utworzenia rezerwy w kwocie wyższej niż zł na ryzyko związane z dochodzonym od Banku roszczeniem, h) obniżenie współczynnika wypłacalności Banku poniżej poziomu ustalonego w Planie finansowym, i) zawiadomienie przez Zarząd Banku Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o naruszeniu lub wystąpieniu naruszenia przez Bank przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 1 Prawa bankowego; 2) brak spełnienia przez pracownika standardów dotyczących rękojmi bezpiecznego i ostrożnego zarządzania Bankiem, czyli: a) nieuzyskanie pozytywnej oceny w procesie oceny odpowiedniości, b) w okresie ostatnich 12 miesięcy dopuszczenie się naruszenia obowiązków pracowniczych, skutkujących udzieleniem pracownikowi kary porządkowej, zgodnie z Kodeksem pracy, c) w okresie podlegającym ocenie dopuszczenie się nieprzestrzegania oraz nadużywania zasad niniejszej Polityki w celu osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści materialnych, d) w okresie podlegającym ocenie dopuszczenie się naruszenia zasad zawartych w Zasadach dobrych praktyk bankowych. 6. Spełnienie przez pracownika objętego Polityką któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust.5 pkt 1 lit. a-c oraz ust.5 pkt 2 lit a-c, wyklucza przyznanie i wypłatę wynagrodzenia zmiennego pracownikowi. 7. Spełnienie przez pracownika objętego Polityką któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust.5 pkt 1 lit. d-j oraz ust.5 pkt 2 lit d, może skutkować pomniejszeniem aż do wykluczenia przyznania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego pracownikowi. 8. Kierownicy komórki do spraw zgodności, komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie oraz za sprawy kadrowe są wynagradzani w zakresie 7 S t r o n a

8 wynagrodzenia zmiennego za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji, a ich wynagrodzenie nie może być uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności Banku 9. Wyniki oceny efektów pracy członków Zarządu w danym okresie, wyrażane są w formie uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku nie będących członkami Zarządu w formie uchwały Zarządu. Rozdział 4. Zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego Podstawą do określenia łącznej wysokości wynagrodzenia zmiennego pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku jest ocena efektów jego pracy i danej komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz wyników w obszarze odpowiedzialności tej osoby z uwzględnieniem wyników całego Banku. 2. Wynagrodzenie zmienne jest ustalane w sposób przejrzysty, możliwy do zweryfikowania, zapewniający efektywną realizację niniejszej Polityki. 3. Wynagrodzenie zmienne, z zastrzeżeniem ust.4 oraz 5 ust. 5-7, może być przyznawane i wypłacane na następujących zasadach: 1) 60% (sześćdziesiąt procent) wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane i wypłacane, niezwłocznie po jego przyznaniu pracownikowi, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku; 2) 40% (czterdzieści procent) wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane warunkowo i wypłacane z odroczeniem na zasadach przewidzianych w ust.6 i W przypadku, gdy za dany rok, całkowite wynagrodzenie zmienne pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku jest wyższe niż ,00 złotych, wynagrodzenie zmienne, z zastrzeżeniem 5 ust. 5-7, może być przyznane i wypłacane na następujących zasadach: 1) 40 % (czterdzieści procent) wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane i wypłacane, niezwłocznie po jego przyznaniu pracownikowi, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku; 2) 60% (sześćdziesiąt procent) wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane warunkowo i wypłacane jest z odroczeniem na zasadach przewidzianych w ust. 6 i Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w ust. 3 oraz ust. 4 wypłacane jest w gotówce. 6. Zmienne wynagrodzenie w częściach przyznanych warunkowo, o których mowa w ust.3 pkt 2 i ust.4 pkt 2, może być przyznane pracownikowi, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku jedynie pod warunkiem pozytywnej oceny jego pracy, dokonanej w myśl postanowień 5. W przypadku negatywnej oceny pracy pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za dany okres, traci on prawo do tej części warunkowo przyznanego wynagrodzenia zmiennego. 7. Wypłata odroczonej części wynagrodzenia zmiennego następuje w trzech równych, rocznych ratach płatnych z dołu w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą lub Zarząd (odpowiednio) uchwały, zawierającej wyniki łącznej oceny efektów pracy z ostatnich trzech lat pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Polityki. 8 S t r o n a

9 8. Zasady nabycia prawa do odroczonej części wynagrodzenia zmiennego w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej Polityki. 7. Wynagrodzenie przypadające z tytułu rozwiązania umowy, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 2, odzwierciedla nakład pracy, jej wydajność i jakość w ciągu ostatnich trzech lat objęcia Polityką, a w przypadku pracowników objętych Polityką krócej niż trzy lata za okres od momentu objęcia Polityką. Zasady dotyczące tych płatności są tak określane, że zapobiegają wynagradzaniu złych wyników, przy uwzględnieniu pozostałych zasad i kryteriów określonych w niniejszej Polityce. 8. Pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku zobowiązują się do nie korzystania z własnych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia i odpowiedzialności, z wyłączeniem ubezpieczeń obowiązkowych wynikających z przepisów szczególnych, które neutralizowałyby środki podejmowane w odniesieniu do tych osób w ramach realizacji Polityki zmiennych składników wynagrodzeń. 9. Bank nie prowadzi polityki dotyczącej uznaniowych świadczeń emerytalnych pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku. Za uznaniowe świadczenie emerytalne nie uznaje się w szczególności pracownicze programy emerytalne. Rozdział 5. Postanowienia końcowe Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, ma charakter uznaniowy, Rada Nadzorcza lub Zarząd (odpowiednio) może podjąć decyzję odpowiednio o przyznaniu lub o braku wypłaty tego wynagrodzenia. 2. Zespołu Administrowania Logistyki i Samorządu do dnia 28 stycznia każdego roku, przedstawia Prezesowi Zarządu informacje na temat liczby osób zatrudnionych w Banku, których łączne wynagrodzenie w poprzednim roku było wyższe niż równowartość euro, wraz z informacjami dotyczącymi stanowiska zajmowanego przez te osoby oraz wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, celem przekazania odpowiedniej informacji do Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 31 stycznia każdego roku Zespołu Administrowania Logistyki i Samorządu dokonuje nie rzadziej niż raz w roku przeglądu listy pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, stanowiącej Załącznik nr 1, oraz kryteriów istotności wpływu na profil ryzyka Banku wynikających z Zasad wyłaniania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, stanowiących Załącznik nr 2. Wyniki przeglądu przekazywane są Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej za pośrednictwem Zespołu Administrowania Logistyki i Samorządu. 2. Zarząd, w oparciu o dane przygotowane przez Zespół Administrowania Logistyki i Samorządu, raz w roku dokonuje monitoringu poziomu wynagrodzenia zmiennego, w tym kontroli warunków, o których mowa w 5 ust. 5, wykluczających przyznanie i wypłatę wynagrodzeń zmiennych pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, którego wyniki w postaci raportu przedstawia Radzie Nadzorczej. 9 S t r o n a

10 3. Wdrożenie niniejszej Polityki podlega, nie rzadziej niż raz w roku, niezależnemu przeglądowi dokonywanemu w szczególności przez Komórkę ds. Kontroli i Zgodności w Banku i/lub Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS lub przez Bank Zrzeszający w ramach zawartych Umów lub przez. Raport z przeglądu przedstawiany jest Radzie Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza w trakcie swojego posiedzenia dokonuje raz w roku przeglądu zasad przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń, ze szczególnym uwzględnieniem danych zawartych w raporcie z monitoringu poziomu wynagrodzeń i raporcie z wdrożenia polityki zmiennych składników wynagrodzeń. Przeglądowi Rady Nadzorczej podlegają przede wszystkim ogólne i szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń oraz kryteria wyłaniania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku. 12. Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą i ma zastosowanie do wynagrodzeń zmiennych przyznawanych za okresy począwszy od 1 stycznia 2017 r.z uwzględnieniem zmiennych składników wynagradzania za 2016 rok. 10 S t r o n a

11 Załącznik nr 1 do Polityki zmiennych składników wynagrodzeń Lista pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku W Banku osobami objętymi Polityką zmiennych składników wynagrodzeń są osoby zatrudnione na stanowiskach: 1) Członek Zarządu, 2) Główny Księgowy Banku, 3) Zastępca Dyrektora Pionu, 4) Dyrektor Oddziału. 11 S t r o n a

12 Załącznik nr 2 do Polityki zmiennych składników wynagrodzeń Zasady wyłaniania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Postanowienia ogólne 1. W Banku identyfikacji osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, dokonuje się w oparciu o kryteria jakościowe oraz ilościowe. Kryteria jakościowe 2. Uznaje się, że pracownik ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, jeżeli spełnione jest którekolwiek z następujących kryteriów jakościowych: 1) pracownik jest zatrudniony na stanowisku: a) Prezes Banku, b) Wiceprezes Banku, c) Główny Księgowy, d) Dyrektor Oddziału, 2) odnośnie do ekspozycji na ryzyko kredytowe kwoty nominalnej na transakcję, która to kwota stanowi 0,5% kapitału podstawowego Tier1 instytucji i wynosi co najmniej 1 mln euro, pracownik: a) jest zatrudniony na stanowisku dyrektora komórki odpowiedzialnej za konstruowanie produktów kredytowych lub skarbowych, które mogą prowadzić do takiej ekspozycji na ryzyko kredytowe; lub b) ma uprawnienia do samodzielnego podejmowania, zatwierdzania lub wetowania decyzji w sprawie takiej ekspozycji na ryzyko kredytowe, 3) odnośnie do decyzji o zatwierdzeniu lub zawetowaniu wprowadzenia nowych produktów pracownik ma uprawnienia do podejmowania takich decyzji; 4) pracownik jest przełożonym pracownika, który spełnia jedno z kryteriów określonych w pkt 1 3. Kryteria ilościowe 3. Uznaje się, że pracownik ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, jeżeli spełnione jest którekolwiek z następujących kryteriów ilościowych: 1) w poprzednim roku obrachunkowym pracownikowi przyznano łączne wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ekwiwalent pełnego, rocznego czasu pracy w wysokości co najmniej zł; 12 S t r o n a

13 2) pracownik należy do 0,3% pracowników, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, którym w poprzednim roku obrachunkowym przyznano najwyższe łączne wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ekwiwalent pełnego, rocznego czasu pracy. 13 S t r o n a

14 14 S t r o n a

15 Załącznik nr 4 do Polityki zmiennych składników wynagrodzeń Szczegółowe zasady oceny efektów pracy pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Rada Nadzorcza dokonuje oceny efektów pracy członków Zarządu za dany rok oraz łącznej oceny efektów pracy z ostatnich trzech lat, w formie uchwały, w terminie 30 dni kalendarzowych po zatwierdzeniu przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego Banku 2. Rada Nadzorcza dokonuje oceny efektów pracy członków Zarządu na karcie celów, zgodnie ze wzorem określonym w Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki. 3. Na ocenę efektów pracy członków Zarządu składają się kryteria finansowe i niefinansowe oraz przypisane im wagi, które sumują się do 100%. 4. Maksymalny poziom realizacji poszczególnych celów oraz łącznej oceny efektów pracy z ostatnich trzech lat dla kryteriów finansowych oraz niefinansowych wynosi 150%. 5. Za coroczne przygotowanie rozliczenia kart celów Członków Zarządu odpowiada Główny Księgowy Banku Rozliczenie kart celów dla kryteriów finansowych zawiera informacje z zatwierdzonego przez ZP rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Trzebnicy. 6. Ocena efektów pracy członków Zarządu za dany rok kalendarzowy jest obliczana według wzoru: OEP i = gdzie: OEP i ocena efektów pracy za rok i, KF i i-te kryterium finansowe, w i waga i-tego wskaźnika finansowego, w KF waga główna kryterium finansowego, KNF j j-te kryterium niefinansowe, w j waga j-tego wskaźnika niefinansowego, w KNF waga główna kryterium niefinansowego. 7. Łączna ocena efektów pracy członków Zarządu z ostatnich trzech lat jest obliczana według wzoru: Łączna ocena efektów pracy = gdzie: OEP i ocena efektów pracy za rok i, 15 S t r o n a

16 OEP i-1 ocena efektów pracy za rok i-1, OEP i-2 ocena efektów pracy za rok i-2, i oceniany rok kalendarzowy, suma ocenianych lat. W przypadku, gdy nie ma oceny efektów pracy z trzech lat, OEP i-1 i\lub OEP i-2 przyjmuje wartość Ocenę efektów pracy pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku nie będących członkami Zarządu za dany rok kalendarzowy stanowi ocena pracownicza dokonana na podstawie Polityki kadrowej w ramach systemu ocen pracowniczych. 2. Łączna ocena efektów pracy pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku nie będących członkami Zarządu z ostatnich trzech lat jest obliczana według wzoru: Łączna ocena efektów pracy = gdzie: OP i ocena pracownicza za rok i, OP i-1 ocena pracownicza za rok i-1, OP i-2 ocena pracownicza za rok i-2, i oceniany rok kalendarzowy, suma ocenianych lat. W przypadku, gdy nie ma oceny pracowniczej z trzech lat, OP i-1 i\lub OP i-2 przyjmuje wartość W zależności od wysokości łącznej oceny efektów pracy pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku z ostatnich trzech lat, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w 5 ust. 5-7 niniejszej Polityki, wynagrodzenie zmienne stanowi: 1) 0% rocznego wynagrodzenia zasadniczego jeżeli ocena efektów pracy jest mniejsza niż 70%; 2) 50% rocznego wynagrodzenia zasadniczego jeżeli ocena efektów pracy jest większa lub równa 70% oraz mniejsza niż 80%; 3) 80% rocznego wynagrodzenia zasadniczego jeżeli ocena efektów pracy jest większa lub równa 80% oraz mniejsza niż 100%; 4) 100% rocznego wynagrodzenia zasadniczego jeżeli ocena efektów pracy jest równa i większa niż 100%. 16 S t r o n a

17 2. Zgodnie z 6 ust. 3 lub ust. 4 niniejszej Polityki, 60% lub 40% (odpowiednio) przyznanego wynagrodzenia zmiennego jest wypłacane w terminie do 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą lub Zarząd (odpowiednio) uchwały, zawierającej wyniki łącznej oceny efektów pracy z ostatnich trzech lat pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku. 3. Pierwsza rata odroczonej części wynagrodzenia zmiennego zostaje wypłacona w terminie do 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą lub Zarząd (odpowiednio) uchwały, zawierającej wyniki łącznej oceny efektów pracy z ostatnich trzech lat pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, ale nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło odroczenie warunkowo przyznanej części wynagrodzenia zmiennego, o czym mowa w 6 ust. 3 pkt 2 Polityki oraz 6 ust. 4 pkt 2 Polityki, jeżeli łączna ocena efektów pracy z ostatnich trzech lat jest na poziomie nie niższym niż 70% z zastrzeżeniem 6 ust. 8 Polityki. 4. Druga rata odroczonej części wynagrodzenia zmiennego zostaje wypłacona w terminie do 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą lub Zarząd (odpowiednio) uchwały, zawierającej wyniki łącznej oceny efektów pracy z ostatnich trzech lat pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, ale nie wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło odroczenie warunkowo przyznanej części wynagrodzenia zmiennego, o czym mowa w 6 ust. 3 pkt 2 Polityki oraz 6 ust. 4 pkt 2 Polityki, jeżeli łączna ocena efektów pracy z ostatnich trzech lat jest na poziomie nie niższym niż 70.% z zastrzeżeniem 6 ust. 8 Polityki. 5. Trzecia rata odroczonej części wynagrodzenia zmiennego zostaje wypłacona w terminie do 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą lub Zarząd (odpowiednio) uchwały, zawierającej wyniki łącznej oceny efektów pracy z ostatnich trzech lat pracownika, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, ale nie wcześniej niż przed upływem 36 miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło odroczenie warunkowo przyznanej części wynagrodzenia zmiennego, o czym mowa w 6 ust. 3 pkt 2 Polityki oraz 6 ust. 4 pkt 2 Polityki, jeżeli łączna ocena efektów pracy z ostatnich trzech lat jest na poziomie nie niższym niż 70.% z zastrzeżeniem 6 ust. 8 Polityki. 17 S t r o n a

18 Załącznik nr 5 do Polityki zmiennych składników wynagrodzeń Zasady nabycia praw do odroczonej części wynagrodzenia zmiennego w przypadku rozwiązania umowy o pracę 1. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę Utrata prawa do nabycia części odroczonej wynagrodzenia zmiennego Utrzymanie prawa do nabycia części odroczonej wynagrodzenia zmiennego oraz wypłaty zgodnie z obowiązującymi zasadami Zakończenie okresu odroczenia z chwilą wystąpienia przyczyny rozwiązania umowy o pracę Śmierć pracownika Przejście pracownika na emeryturę lub rentę Przeniesienie pracownika w ramach Grupy BPS Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy (możliwe utrzymanie prawa do nabycia części odroczonej wynagrodzenia zmiennego na podstawie decyzji Rady Nadzorczej/Zarządu Banku (odpowiednio) Rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracownika (możliwe utrzymanie prawa do nabycia części odroczonej wynagrodzenia zmiennego na podstawie decyzji Rady Nadzorczej/Zarządu Banku (odpowiednio)) Rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu, na który została zawarta/nie powołanie na kolejną kadencję (możliwe utrzymanie prawa do nabycia części odroczonej wynagrodzenia zmiennego na podstawie decyzji Rady Nadzorczej/Zarządu Banku (odpowiednio)) 2. Pracownik, który przestał być objęty Polityką, a który w dalszym ciągu jest zatrudniony w Banku, nie traci prawa do nabycia odroczonej części wynagrodzenia zmiennego, przypadającego za rok, w którym był objęty niniejszą Polityką. 18 S t r o n a

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach Załącznik do Uchwały nr 31/2017 Zarządu BS w Mońkach z dnia 27 kwietnia 2017 r. do Uchwały nr 19/2017 Rady Nadzorczej BS w Mońkach z dnia 29 maja 2017 r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej Załącznik nr 1 do uchwały 15/R/BS/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 08.06.2017r Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH Załącznik do Uchwały Nr II/3/RN/17 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 12 maja 2017 r. POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju Załącznik do uchwały nr 2 Zarządu Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 19.04.2017 r. Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 21.04.2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Łochowie

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Łochowie Załącznik do Uchwały nr 10./2017 Rady Nadzorczej u Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 08.06.2017r roku Załącznik do Uchwały nr 18/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 15.05.2017r roku

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/IV/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia 26.04.2017r Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15 /02/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach Nr 7/VII/RN/2017 z dnia 26.07.2017 r POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu Informacja na temat Polityki Wynagradzania Członków u i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA 2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Załącznik do Uchwały 36/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017 Załącznik do Uchwały 35/2017 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Przyjęto Uchwałą Zarządu nr 6/15/2017 z 07.04.2017 r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Bank Spółdzielczy w Jordanowie Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagradzania w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój

Polityka zmiennych składników wynagradzania w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój Załącznik do Uchwały nr 30/2017 z dnia 12-04-2017r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój Załącznik do Uchwały nr 21/2017 z dnia 24-05-2017r. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM MUSZYNA-KRYNICA ZDRÓJ

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM MUSZYNA-KRYNICA ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 16-01-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój Protokół nr 1/2015 Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 z dnia 27-03-2015 r. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Przyjęto Uchwałą Zarządu nr 6/15/2017 z 07.04.2017 r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Aneks nr 1 przyjęty Uchwałą Zarządu Banku nr 2/32/2017 z dnia 14.07.2017

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK Warszawa, maj 2014 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w rozumieniu Zasad Ładu Korporacyjnego KNF z dnia 22 lipca 2014r. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka. premiowania pracowników i członków Zarządu. oraz. zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze

Polityka. premiowania pracowników i członków Zarządu. oraz. zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze Polityka premiowania pracowników i członków Zarządu oraz zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Dębicy 17.02.2012. 1 Celem opracowania i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES POLITYKI II. RAMY POLITYKI III. OSOBY PODEJMUJĄCE RYZYKO I PROCES IDENTYFIKACJI IV. SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej polityki jest mowa o: 1. Towarzystwie - należy przez to

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagradzania w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój Muszyna, grudzień 2017 rok

Polityka zmiennych składników wynagradzania w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój Muszyna, grudzień 2017 rok Polityka zmiennych składników wynagradzania w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój Muszyna, grudzień 2017 rok - 1 - 1. 1. Niniejsza Polityka zmiennych składników wynagradzania w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Sporządzono: Warszawa dnia 30.11.2016 r. I. Wstęp. 1. Politykę wynagrodzeń w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A.

Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A. Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A. Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 2 2 Definicje... 2 3 Cele... 3 4 Zasady ustalania wynagrodzeń... 3 5. Źródła danych używanych do określania zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A.

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. Załącznik do Uchwały nr 26/2014 Rady Nadzorczej ING Securities S.A. z dnia 18.12.2014r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A.

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. 1 Definicje Ilekroć w Polityce jest mowa o: 1) Funduszach należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; 2) Polityce należy

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu Nowy Sącz, kwiecień 2017 rok

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu Nowy Sącz, kwiecień 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 72017 z dnia 20.04.2017r. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Warszawa, 25 lutego 2014 Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BANK ROLNIKÓW W OPOLU BANK SPÓŁDZIELCZY BANK ROLNIKÓW W OPOLU 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 36a INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

Raport w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń. BRE Wealth Management SA za 2012 r.

Raport w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń. BRE Wealth Management SA za 2012 r. Raport w zakresie polityki zmiennych składników BRE Wealth Management SA za 2012 r. 2 Spis treści 1. Sposób opracowania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji Polityki zmiennych składników 3 2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce Załącznik do Uchwały Nr 62 /14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z dnia 30.12.2014r.( z późn.zm) Załącznik do Uchwały Nr 7 /15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G O R L I C A C H 38-300 Gorlice, ul. Stróżowska 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Szczytnie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w Vestor Domu Maklerskim S.A.

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w Vestor Domu Maklerskim S.A. Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w Vestor Domu Maklerskim S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa Prawna. Działając na podstawie art. 110v

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Cyców, 2016 r. 1 Spis treści Wprowadzenie.3 I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Celem niniejszego dokumentu jest: 1. wypełnienie wymogu wskazanego w artykule 110v Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 2. prawidłowe i skuteczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Jedwabnem poza terytorium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Nowym Targu dotycząca adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Nowym Targu dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 35/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu z dnia 30.09.2015 Załącznik do Uchwały 30/2015 Rady Nadzorczej BS w Nowym Targu z dnia 29.10.2015. Polityka informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 1. Na podstawie art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie. według stanu na 31 grudnia 2012 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie. według stanu na 31 grudnia 2012 r. 2012 Raiffeisen Bank Polska S.A. uzupełnienie według stanu na 31 grudnia 2012 r. 9. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze 9.1. Proces ustalenia polityki zmiennych

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego we Włoszczowie BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego we Włoszczowie Włoszczowa, maj 2017r. Spis Treści... I. Postanowienia ogólne... 3 II. Podstawowe definicje... 3 III. Zakres ujawnianych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na r.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na r. Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na 31.12.2013 r. I. Podstawowe informacje o Domu Maklerskim Dom Maklerski "DF Capital Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 2) Na podstawie art. 47a ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe Załącznik do Informacji z zakresu profilu ryzyka, funduszy własnych wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wg stanu na dzień 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY Załącznik do Uchwały Nr 23/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 09.02.2017 r. zatwierdzono Uchwałą 16/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 17 luty 2017 r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. UCHWAŁA NR./2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia.. 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKI AKCYJNEJ

UCHWAŁA NR./2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKI AKCYJNEJ UCHWAŁA NR./2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKI AKCYJNEJ z dnia.. 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej Działając

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Załącznik do Uchwały Nr 27/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gilowicach z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Gilowicach dotycząca adekwatności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIŃCZOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIŃCZOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIŃCZOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Pińczowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 258/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 4 października 2011 r.

UCHWAŁA NR 258/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 4 października 2011 r. UCHWAŁA NR 258/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik do Uchwały nr 41/BS/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 18 /RN/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Załącznik do Uchwały Nr 94A /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 22.05.2015 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Tekst jednolity ze zmianą wprowadzoną UZ Nr

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym w Jordanowie funkcjonuje system

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2016 rok

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2016 rok Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2016 rok Sucha Beskidzka, marzec 2017r. Wstęp Na podstawie 27 Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie funkcjonuje system

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEŹNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEŹNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY 34-114 Brzeźnica, ul. Kalwaryjska 5, tel. (33) 879 23 11, tel./fax (33) 879 20 04 REGON 000500091, NIP 5510017692 Załącznik do Uchwały Nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz Polityka informacyjna w zakresie ryzyka i poziomu kapitału Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz Polityka informacyjna w zakresie ryzyka i poziomu kapitału Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz Załącznik do Uchwały Zarządu nr 379 /2017 z 30.11.2017 r. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz Polityka informacyjna w zakresie ryzyka i poziomu kapitału Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Przasnyszu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Przasnyszu Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr 128/2016 z dnia 28.12.2016r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr 23/2016 z dnia 29.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu

BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu Załącznik do Uchwały Nr 141/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia 17.12.2013r. i Uchwały Rady Nadzorczej Nr 26/2013 z dnia 30.12.2013r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Załącznik do Uchwały Nr 52/05/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 19.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 08/09/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 30.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 4 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 258/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 4 października 2011 r. 42 UCHWAŁA Nr 258/2011 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

POLITYKA INFORMACYJNA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU Załącznik do Uchwały Nr 75/ZRBA/2016 Zarządu KBS w Myszyńcu z dnia 20.12.2016 r. zatwierdzonej Uchwałą Nr 41/ZRBA/2016 Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu z dnia 20.12.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA KURPIOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH Załącznik do Uchwały nr 307a/37/2016 Zarządu MBS Łomianki z dnia 28.07.2016r. Załącznik do Uchwały nr 52/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.07.2016r. INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Małopolski Bank Spółdzielczy (dalej Bank) opracował i wprowadził system kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem faktu funkcjonowania w

Bardziej szczegółowo