(1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja , Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3-620-374-15 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 3.0. SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja 2. 2006, Sony Corporation"

Transkrypt

1 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 3.0 SNC-RZ30N SNC-RZ30P Wersja , Sony Corporation

2 Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy o ich zanotowanie poniżej. Dane te mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z dealerem Sony w sprawach dotyczących tego produktu. Model: Numer seryjny: OSTRZEŻENIE Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom. Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie kamery. OSTRZEŻENIE dotyczące portu LAN Ze względów bezpieczeństwa nie należy podłączać portu LAN do urządzeń sieciowych, w których mogą występować nadmierne napięcia. Ostrzeżenie Kamera jest produktem klasy A. Produkty takie mogą zakłócać sygnały radiowe w pomieszczeniach mieszkalnych. W takim przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań. W razie wystąpienia zakłóceń należy się skontaktować się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony. UWAGA Na obraz z kamery mogą wpływać pola elektromagnetyczne o określonych częstotliwościach. UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW 2002, 2003 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być, zarówno we fragmentach, jak i w całości, reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation. SONY CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH INFORMACJI TU ZAWARTYCH I NINIEJSZYM JAWNIE ODRZUCA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB WZMIANKOWANYMI INNYMI INFORMACJAMI. SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, INCYDENTALNE ANI WTÓRNE, KTÓRYCH PODSTAWĄ BYŁBY CZYN NIEDOZWOLONY, UMOWA I INNE, ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWA- NIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej instrukcji i w informacjach tu zawartych, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Opisane tu oprogramowanie może także podlegać postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla użytkownika. Memory Stick jest znakiem handlowym Sony Corporation. Microsoft, Windows, Internet Explorer i MS-DOS są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Netscape i Navigator są zastrzeżonymi znakami handlowymi Netscape Communications Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Java jest znakiem handlowym Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MMX i Pentium są zastrzeżonymi znakami handlowymi Intel Corporation lub jego podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Jeode jest zastrzeżonym znakiem handlowym lub znakiem handlowym Insignia Solutions Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nazwy wszystkich innych firm i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm lub producentów. 2

3 System kamery sieciowej i związana z nim usługa nie są przeznaczone do monitoringu itp. Istnieje ryzyku podglądu i wykorzystania obrazu rejestrowanego przez kamerę przez osoby trzecie. System ma w założeniu tylko ułatwiać sprawdzanie przez Internet obrazu przechwytywanego przez kamery. Korzystając z kamery sieciowej, należy wziąć pod uwagę konieczność samodzielnego zapewnienia prywatności i ochrony wizerunku filmowanych obiektów. Uzyskanie dostępu do kamery lub systemu wymaga tylko podania zdefiniowanej nazwy użytkownika i hasła. Usługa nie zapewnia żadnej innej formy uwierzytelnienia ani filtrów zapobiegawczych. Sony nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne zaprzestanie działania lub przerwy wdziałaniu usługi związanej z kamerą sieciową, bez względu na powód tego zaprzestania lub przerwy. Okresowa wymiana części Niektóre części wykorzystywane w tym produkcie (na przykład kondensator elektrolityczny) wymagają okresowej wymiany w związku z ich okresem eksploatacji. Trwałość takich części zależy od środowiska, w którym pracuje produkt, oraz od długości eksploatacji w takim środowisku. Z tego powodu zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli kamery. Szczegóły można uzyskać w miejscu zakupu. 3

4 Spis treści Wprowadzenie Jak korzystać z tej instrukcji obsługi... 6 Zalecenia dla bezpieczeństwa... 6 Zalecenia eksploatacyjne... 6 Obsługa kamery Logowanie strona powitalna... 7 Logowanie użytkownika (User)... 7 Logowanie administratora... 7 Informacja o przeglądarkach... 8 Konfiguracja głównej przeglądarki... 9 Sekcja menu... 9 Sekcja sterowania obrazem Sekcja monitora obrazu Pasek zoomu Sterowanie podglądanym obrazem...11 Sterowanie kamerą z sekcji sterowania obrazem...11 Obrót i przechył Zoom Ostrość Przemieszczanie kamery do zaprogramowanej pozycji Sterowanie kamerą z sekcji monitora obrazu.. 13 Regulacja obrotu i przechyłu przez klikanie na podglądanym obrazie Regulacja obrotu, przechyłu i zoomu przez wskazanie obszaru Regulacja zoomu z użyciem kółka myszy Regulacja zoomu z użyciem paska zoomu Ręczne sterowanie funkcjami Wysyłanie pliku z fotografią na serwer FTP Wysyłanie fotografii em Zapis fotografii na karcie pamięci ATA lub wwewnętrznej pamięci kamery Sterowanie wyjściem alarmowym Wybieranie trybu dzień / noc Przechwytywanie podglądanego obrazu Administrowanie kamerą Zawartość menu administratora...18 Konfiguracja systemu strona System setting...19 Sekcja System setting...19 Sekcja Date time setting...21 Sekcja Initialization...21 Ustawienia kamery strona Camera setting..22 Sekcja Camera setting...22 Sekcja Day/Night setting...25 Sekcja Camera control mode setting...25 Konfiguracja sieci strona Network setting...26 Sekcja Wired LAN setting...26 Sekcja Wireless LAN setting...27 Sekcja HTTP port setting...28 Powiadamianie o adresie IP sekcja Dynamic IP address notification...28 Ustawienia użytkownika strona User setting...30 Ustawienia zabezpieczeń strona Security setting...31 Włączanie / wyłączanie systemu zabezpieczeń strona Security usage setting...31 Ustawienia systemu zabezpieczeń strona Security setting...31 Ustawienia pozycji i działania kamery strona Preset position setting...32 Zapisywanie obrotu, przechyłu i zoomu sekcja Position preset...32 Ustawianie kamery w zaprogramowanej pozycji pod wpływem alarmu sekcja Position at alarm...32 Sprawdzanie zaprogramowanych pozycji sekcja Preset position table...33 Definiowanie cyklu sekcja Tour setting...33 Sprawdzanie ustawień cyklu sekcja Tour table...33 Uaktywnianie cyklu sekcja Tour selection..34 Sterowanie kamerą z urządzeń Pocket PC Logowanie strona powitalna Konfiguracja głównej przeglądarki Sekcja monitora obrazu Sekcja sterowania obrazem Spis treści

5 Wysyłanie obrazów na serwer FTP strona FTP client setting Włączanie / wyłączanie funkcji klienta FTP strona FTP client usage setting Ustawienia funkcji klienta FTP strona FTP client setting Sekcja Alarm mode setting Sekcja Periodical sending mode setting Użycie przeglądarki pomocniczej Pobieranie obrazów z kamery strona FTP server setting Włączanie / wyłączanie funkcji serwera FTP strona FTP server usage setting Ustawienia funkcji serwera FTP strona FTP server setting Wysyłanie obrazu em strona SMTP setting Włączanie / wyłączanie funkcji SMTP strona SMTP usage setting Ustawienia funkcji SMTP strona SMTP setting Sekcja Alarm mode setting Sekcja Periodical sending mode setting Ustawienia wyjścia alarmowego 1 lub 2 strona Alarm out 1 lub 2 setting Włączanie / wyłączanie funkcji wyjścia alarmowego 1 strona Alarm out 1 usage setting Ustawienia funkcji wyjścia alarmowego 1 strona Alarm out 1 setting Sekcja Alarm mode setting Sekcja Timer mode setting Zapis obrazów w pamięci strona Image memory setting Włączanie / wyłączanie funkcji pamięci obrazu strona Image memory usage setting Zapis obrazu w wybranej pamięci strona Image memory setting Sekcja Alarm mode setting Sekcja Periodical recording mode setting Struktura katalogów w pamięci obrazu Ustawienia bufora alarmu strona Alarm buffer setting Przesyłanie danych przez port szeregowy strona Serial setting Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting Ustawienia funkcji wykrywania aktywności strona Activity detection setting Wybieranie obszaru wykrywania aktywności.. 48 Samoczynne wyświetlanie okna strona Pop-up setting Inne Użycie dostarczonego programu konfiguracyjnego...49 Przydzielanie adresu IP przy użyciu programu konfiguracyjnego...49 Zmienianie przepustowości łącza...50 Nastawianie daty i godziny...50 Ponowne uruchamianie kamery...51 Przydzielanie kamerze adresu IP przy użyciu poleceń ARP...51 Użycie protokołu SNMP Polecenia z zapytaniami Polecenia z ustawieniami...52 Spis treści 5

6 Wprowadzenie Wprowadzenie Jak korzystać z tej instrukcji obsługi W niniejszej instrukcji obsługi opisano obsługę kamer sieciowych SNC-RZ30N i SNC-RZ30P za pośrednictwem komputera. Instrukcja ta jest przeznaczona do wyświetlenia na ekranie komputera. Ten podrozdział zawiera wskazówki dotyczące posługiwania się instrukcją obsługi. Należy go przeczytać przed użyciem kamery. Przechodzenie do odpowiednich stron Aby w czasie czytania instrukcji obsługi wyświetlonej na ekranie komputera przejść na stronę, którą wskazuje odsyłacz, można kliknąć na zdaniu z odsyłaczem. Przykłady ekranów oprogramowania Zwracamy uwagę, że ekrany zamieszczone w instrukcji obsługi są przykładami i mają charakter objaśnienia. Wygląd niektórych ekranów może odbiegać od wyglądu ich odpowiedników pojawiających się przy korzystaniu z oprogramowania. Drukowanie instrukcji obsługi W zależności od systemu niektóre ekrany i ilustracje z instrukcji obsługi mogą po wydrukowaniu wyglądać inaczej niż na ekranie. Instrukcja instalacji (drukowana) Dostarczona instrukcja instalacji zawiera nazwy i opis funkcji elementów i regulatorów kamery, przykłady połączeń i opis sposobu konfiguracji. Z instrukcją instalacji należy zapoznać się przed użyciem kamery. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad podanych w punkcie Zalecenia eksploatacyjne. W razie awarii W razie awarii systemu należy przestać go używać i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony. W razie problemów z urządzeniem Jeśli z urządzenia wydobywa się dym albo dziwny zapach, Jeśli do obudowy przedostanie się woda lub inne obce obiekty, Jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub uszkodzeniu ulegnie jego obudowa: 1 Odłącz przewód kamery i przewody połączeniowe. 2 Skontaktuj się z autoryzowaną stacją serwisową Sony lub miejscem zakupu produktu. Zalecenia eksploatacyjne Warunki pracy i przechowywania Unikać użytkowania i przechowywania kamery wnastępujących miejscach: bardzo gorących albo zimnych (temperatura w środowisku pracy: 0 do +40 C), narażonych przez dłuższy czas na bezpośrednie promieniowanie słoneczne albo znajdujących się blisko urządzeń grzewczych (np. grzejników), znajdujących się blisko silnych źródeł pola magnetycznego, znajdujących się blisko silnych źródeł pól elektromagnetycznych, takich jak nadajniki radiowe czy telewizyjne, narażonych na silną wibrację lub wstrząsy. Zalecenia dla bezpieczeństwa Niniejszy produkt Sony został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń elektrycznych grozi jednak pożarem, a w konsekwencji poważnymi obrażeniami ciała. Aby uniknąć podobnych wypadków, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Transport Przed transportowaniem kamery należy ją zapakować tak, jak zrobiono to w fabryce, albo w materiały podobnej jakości. Czyszczenie Do usuwania kurzu z obiektywu lub z filtra optycznego należy używać gruszki. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni kamery należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Trudne do usunięcia plamy można usuwać miękką ściereczką zwilżoną małą ilością środka myjącego, a po usunięciu wytrzeć wyczyszczoną powierzchnię do sucha. Nie używać lotnych rozpuszczalników, takich jak spirytus, benzyna lub rozcieńczalniki, gdyż grożą one uszkodzeniem wykończenia powierzchni. 6 Jak korzystać z tej instrukcji obsługi / Zalecenia dla bezpieczeństwa

7 Obsługa kamery W rozdziale Obsługa kamery opisano użycie przeglądarki sieciowej do podglądu obrazu z kamery. Wybieranie ustawień kamery opisano rozdziale Administrowanie kamerą na stronie 18. Logowanie strona powitalna Logowanie użytkownika (User) 1 Uruchom w komputerze przeglądarkę sieciową i wpisz adres IP kamery, z której chcesz sprawdzać obraz. Pojawi się strona powitalna Network Camera SNC-RZ30. Aby strona powitalna była prawidłowo wyświetlana, należy zmienić poziom zabezpieczeń programu Internet Explorer na Medium lub niższy. W tym celu: 1 Z menu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), a potem zakładkę Security (Zabezpieczenia). 2 Kliknij na ikonie Internet (gdy kamera jest używana przez Internet) lub Local intranet (Lokalny intranet) (gdy kamera jest używana przez sieć lokalną). 3 Przesuń suwak na poziom Medium (Średni) lub niższy. (Jeśli suwak nie pojawia się, naciśnij przycisk Default Level (Poziom domyślny).) W przypadku korzystania z programów antywirusowych Użycie w komputerze oprogramowania antywirusowego może pogorszyć parametry kamery, na przykład przez obniżenie częstości zmian obrazu. Strona internetowa pojawiająca się po nawiązaniu połączenia z kamerą wykorzystuje skrypty Java Script. Sposób wyświetlania strony może zależeć od oprogramowania antywirusowego zainstalowanego w komputerze. Obsługa kamery Logowanie administratora Po zalogowaniu się jako Administrator można korzystać ze wszystkich funkcji oprogramowania. Administrator może się zalogować w dowolnym momencie, bez względu na liczbę osób korzystających z kamery. 1 Na stronie powitalnej kliknij na wariancie Administrator. Pojawi się strona logowania. 2 Kliknij na żądanym rodzaju przeglądarki. Do wyboru są: przeglądarka oparta na aplecie języka Java (Java applet viewer), przeglądarka ActiveX (ActiveX viewer) i przeglądarka oparta na technologii server push (Server push viewer). Szczegóły podano w punkcie Informacja o przeglądarkach na stronie 8. Po wybraniu przeglądarki pojawia się strona głównej przeglądarki (patrz strona 9). 2 Wprowadź nazwę i hasło administratora, po czym naciśnij przycisk OK. Logowanie strona powitalna 7

8 Fabrycznie nazwa i hasło administratora brzmią admin. Można je zmienić na stronie User setting w menu Administrator (patrz strona 30). Pojawi się strona powitalna administratora. Uwagi Liczba klatek na sekundę będzie niższa niż w innych przeglądarkach. Jeśli przeglądarka działa niewłaściwie, należy zainstalować lub uruchomić język Java w następujący sposób: Obsługa kamery 3 Wybierz przeglądarkę. Do wyboru są: przeglądarka oparta na aplecie języka Java (Java applet viewer), przeglądarka ActiveX (ActiveX viewer) i przeglądarka oparta na technologii server push (Server push viewer). Szczegóły podano w punkcie Informacja o przeglądarkach na stronie 8. Po wybraniu przeglądarki pojawia się strona głównej przeglądarki (patrz strona 9). Inne funkcje na stronie powitalnej administratora W programie Internet Explorer Z menu Tool (Narzędzia) programu Internet Explorer wybierz polecenie Internet Options (Opcje internetowe), a potem zakładkę Advanced (Zaawansowane). Zaznacz pole JIT compiler for virtual machine enabled (requires restart) i ponownie uruchom program Internet Explorer. W przypadku planowanej instalacji programu Netscape Zainstaluj język Java w czasie instalacji programu Netscape, zgodnie z poleceniami programu instalacyjnego. Po instalacji wybierz z menu Edit programu Netscape polecenie Setting, wybierz kategorię Details i zaznacz pole Activate Java. W przypadku korzystania z programu Netscape bez zainstalowanego języka Java Zainstaluj język Java ze strony Plug-in Download Page programu Netscape. W przypadku korzystania z programu Netscape z zainstalowanym językiem Java, gdy przeglądarka działa niewłaściwie Sprawdź, czy wersja modułu dodatkowego Java jest zgodna z podanymi poniżej. Jeśli wersja modułu Java jest inna, należy go odinstalować, po czym zainstalować właściwą wersję. Setting Umożliwia wyświetlenie menu Administrator (patrz strona 18). Home Umożliwia powrót do normalnej strony powitalnej. Informacja o przeglądarkach Do wyboru są trzy rodzaje przeglądarek. Przeglądarka oparta na aplecie języka Java Tę przeglądarkę można wybrać w programach Internet Explorer i Netscape. Wyświetla ona główną przeglądarkę przy użyciu języka Java. Umożliwia użycie wszystkich funkcji oprogramowania kamery. Java Plug-in: Ver.1.3.1_02, Ver.1.3.1_03, Ver.1.4.0, Ver.1.4.0_01 Sprawdzanie wersji modułu dodatkowego Java Aby wyświetlić wersję modułu dodatkowego Java, kliknij na przycisku Start w oknie Windows i wybierz kolejno polecenia Settings (Ustawienia) i Control Panel (Panel sterowania). Aby zainstalować moduł dodatkowy Java Pobierz środowisko Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE) ze strony Netscape Netcenter albo Sun, po czym zainstaluj je, wykonując polecenia programu instalacyjnego. Po instalacji wybierz z menu Edit programu Netscape polecenie Setting, wybierz kategorię Details i zaznacz pole Activate Java. 8 Logowanie strona powitalna

9 Przeglądarka ActiveX Przeglądarka ActiveX działa w programie Internet Explorer. Do wyświetlania głównej przeglądarki służy technologia ActiveX. Przeglądarka ta umożliwia wyświetlanie dużej liczby klatek obrazu i użycie wszystkich funkcji oprogramowania kamery. Przy pierwszym logowaniu do kamery z programu Internet Explorer pojawi się okno Security warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Naciśnij wtedy przycisk OK, aby zainstalować kontrolkę ActiveX. Uwagi W razie problemów z wyświetleniem obrazu w systemie Windows NT4.0 lub Windows 98 należy zainstalować z dostarczonego dysku CD-ROM narzędzie MFC42DLL Version Up Tool. Jeśli w ustawieniach sieci lokalnej programu Internet Explorer wybrane jest ustawienie Automatic configuration (Konfiguracja automatyczna), obraz może się nie pojawić. Należy wówczas wyłączyć automatyczną konfigurację i ręcznie wybrać ustawienia serwera proxy. Szczegóły można uzyskać od administratora sieci. Instalacji kontrolki ActiveX w systemach Windows NT4.0, Windows 2000 i Windows XP może dokonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator. Konfiguracja głównej przeglądarki Po wybraniu przeglądarki pojawia się główna przeglądarka. W tym podrozdziale opisano funkcje elementów woknie głównej przeglądarki. Szczegółowe opisy poszczególnych elementów można znaleźć na wskazanych stronach. Główna przeglądarka Obsługa kamery Przeglądarka oparta na technologii server push Ta przeglądarka działa w programie Netscape. Po jej wybraniu główna przeglądarka jest wyświetlana przy użyciu technologii server push, standardowo obsługiwanej przez program Netscape. Uwagi Przy korzystaniu z tej przeglądarki nie działają funkcje wyświetlania czasu, samoczynnego wyświetlania okna i wybierania wielkości obrazu. Użycie tej przeglądarki do wyświetlania obrazu odużych wymiarach (np. VGA) przy dużej częstotliwości odświeżania może powodować zawieszanie się komputera. Należy wówczas dostosować ustawienia parametrów Frame rate na głównej stronie przeglądarki (patrz strona 11) lub Image size na stronie Camera setting (patrz strona 22) do wydajności komputera. Użycie tej przeglądarki może powodować zatrzymywanie obrazu. W razie zatrzymania obrazu należy nacisnąć przycisk Refresh w przeglądarce. Wskazówka Strony oprogramowania są zoptymalizowane do wyświetlania w programie Internet Explorer znaków o wielkości Medium (Średni), a 100% w Netscape. Sekcja sterowania Pasek zoomu obrazem Sekcja monitora obrazu Sekcja menu Sekcja menu Dostępne funkcje zależą od uprawnień użytkownika. Uprawnienia użytkownika można zmieniać na stronie User setting (patrz strona 30). Control Wyświetla w sekcji sterowania obrazem elementy do sterowania kamerą. (Patrz podrozdział Sterowanie kamerą z sekcji sterowania obrazem na stronie 11.) Umożliwia też regulację obrotu, przechyłu i zoomu kamery z monitora obrazu. (Patrz podrozdział Sterowanie kamerą z sekcji monitora obrazu na stronie 13.) Do użycia tej funkcji wymagane są uprawnienia użytkownika Level 2 do Level 4. Capture Przechwytuje i zapisuje w komputerze obraz fotograficzny z kamery. (Patrz podrozdział Przechwytywanie podglądanego obrazu na stronie 15.) Konfiguracja głównej przeglądarki 9

10 Obsługa kamery Trigger Wyświetla w sekcji sterowania obrazem elementy do sterowania funkcjami wyzwalanymi ręcznie. Klikając na przycisku wyzwalania, można ręcznie sterować różnymi funkcjami. (Patrz podrozdział Ręczne sterowanie funkcjami na stronie 14.) Do użycia tej funkcji wymagane są uprawnienia użytkownika Level 3 lub Level 4. Setting Wyświetla menu Administrator. (Patrz podrozdział Zawartość menu administratora na stronie 18.) Do użycia tej funkcji wymagane są uprawnienia użytkownika Level 4. Elementy do sterowania kamerą Pojawiają się po kliknięciu na ikonie Control w sekcji menu i umożliwiają sterowanie kamerą. Patrz podrozdział Sterowanie kamerą z sekcji sterowania obrazem na stronie 11. Elementy do sterowania funkcjami wyzwalanymi ręcznie Pojawiają się po kliknięciu na ikonie Trigger w sekcji menu i umożliwiają ręczne wyzwalanie pewnych funkcji. Patrz podrozdział Ręczne sterowanie funkcjami na stronie 14. Sekcja monitora obrazu Home Wyświetla stronę powitalną. Sekcja sterowania obrazem Elementy do sterowania kamerą Tu widać obraz z kamery. Aby regulować obrót, przechył i zoom kamery z sekcji monitora, kliknij na ikonie Control w sekcji menu. Patrz podrozdział Sterowanie kamerą z sekcji monitora obrazu na stronie 13. Elementy do sterowania funkcjami wyzwalanymi ręcznie Pasek zoomu Frame rate Określa szybkość transmisji obrazu. Patrz punkt Wybieranie szybkości zmian obrazu na stronie 11. View size Określa wielkość wyświetlanego obrazu. Patrz punkt Wybieranie wielkości podglądanego obrazu na stronie 11. Pojawia się po kliknięciu na ikonie Control w sekcji menu i umożliwia regulowanie zoomu optycznego. Patrz punkt Regulacja zoomu z użyciem paska zoomu na stronie Konfiguracja głównej przeglądarki

11 Sterowanie podglądanym obrazem Można sterować podglądanym obrazem z sekcji sterowania obrazem w głównej przeglądarce. Sekcja sterowania obrazem Wybieranie szybkości zmian obrazu Kliknij na przycisku ze strzałką w dół obok pola listy Frame rate i wybierz liczbę klatek obrazu transmitowanych w ciągu sekundy. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-RZ30N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, Fastest SNC-RZ30P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 20, Fastest Wartość liczbowa oznacza liczbę klatek transmitowanych w ciągu sekundy. Przy wybranym ustawieniu Fastest kamera przesyła maksymalną liczbę klatek, na jaką pozwala używane łącze. Maksymalna liczba klatek wynosi 30 dla kamery SNC-RZ30N i 25 dla SNC-RZ30P. Sterowanie kamerą z sekcji sterowania obrazem Można sterować kamerą z sekcji sterowania obrazem wgłównej przeglądarce. Do użycia tej funkcji wymagane są uprawnienia użytkownika Level 2 do Level 4 (patrz strona 30). Aby wyświetlić elementy do sterowania kamerą, kliknij na ikonie Control w sekcji menu. Sekcja sterowania obrazem (elementy do sterowania kamerą) Obsługa kamery Ustawienia częstotliwości przesyłania klatek oznaczają maksymalną liczbę klatek, które można przesłać. Liczba faktycznie przesyłanych klatek będzie zależała od środowiska sieciowego i ustawień kamery (wielkości obrazu i jakości obrazu). Wybieranie wielkości podglądanego obrazu Kliknij na przycisku ze strzałką w dół obok pola listy View size i wybierz żądaną wielkość obrazu. Do wyboru są następujące ustawienia: Auto, , , W przypadku ustawienia Auto wielkość okna zależy od ustawienia parametru Image size na stronie Camera setting (patrz strona 22). Obrót i przechył Regulację obrotu i przechyłu umożliwia 8 przycisków ze strzałką. Wybieranie trybu regulacji obrotu i przechyłu Klikając na przycisku, można na przemian wybierać tryb 8 strzałek i tryb planszy. Regulacja obrotu i przechyłu 8 przyciskami ze strzałką Sterowanie podglądanym obrazem / Sterowanie kamerą z sekcji sterowania obrazem 11

12 Obsługa kamery Kontrolując podglądany obraz, klikaj na przycisku ze strzałką wskazującą kierunek, w którym chcesz przemieszczać kamerę. Kamera przemieści się i odpowiednio zmieni się podglądany obraz. Aby uzyskać ciągły ruch kamery, przytrzymaj wciśnięty przycisk. Aby przemieścić kamerę do domyślnego położenia fabrycznego, kliknij na przycisku. Uwagi Kiedy dla parametru Exclusive control mode na stronie System setting wybrane jest ustawienie On (patrz strona 20), zamiast przycisku widać czas, przez który można jeszcze sterować kamerą. Działanie funkcji regulacji obrotu i przechyłu za pomocą 8 przycisków ze strzałką można zmienić w sekcji Camera control mode setting na stronie Camera setting (patrz strona 25). Po zmianie sposobu działania należy kliknąć na ikonie Control w sekcji menu. Wprowadzone zmiany zaczną wówczas obowiązywać w sekcji sterowania obrazem. Regulacja obrotu i przechyłu przy użyciu planszy Zoom Kliknij na tym przycisku, aby zwiększyć zoom. Kliknij na tym przycisku, aby zmniejszyć zoom. Działanie przycisków TELE/WIDE można zmienić w sekcji Camera control mode setting na stronie Camera setting (patrz strona 25). Po zmianie sposobu działania należy kliknąć na ikonie Control w sekcji menu. Wprowadzone zmiany zaczną wówczas obowiązywać w sekcji sterowania obrazem. Kiedy w menu Zoom mode na stronie Camera setting wybrane jest ustawienie Optical only, kliknięcie na tym przycisku włącza zoom elektroniczny 2. Nazwa przycisku zmienia się na DZOOM x 1. Po kliknięciu na przycisku PT MODE, w miejsce 8 przycisków ze strzałką pojawi się plansza symbolizująca podglądany obraz. Klikając na planszy można przemieścić kamerę tak, że kliknięte miejsce znajdzie się na środku podglądanego obrazu. Aby silniej zmienić pozycję kamery, kliknij na planszy i przeciągnij mysz w stronę, w którą chcesz przemieścić kamerę. Kamera porusza się zgodnie z kierunkiem przeciągania. Aby uzyskać ciągły ruch kamery, przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy. Uwagi Plansza symbolizuje cały podglądany obraz, nawet jeśli został on skadrowany przy użyciu menu Area setting ze strony Camera setting (patrz strona 23). Kiedy dla parametru Exclusive control mode na stronie System setting wybrane jest ustawienie On (patrz strona 20), w prawym dolnym rogu planszy widać czas, przez który można jeszcze sterować kamerą. Kiedy w menu Zoom mode na stronie Camera setting wybrane jest ustawienie Optical only, przycisk ten pojawia się tylko po włączeniu zoomu elektronicznego 2, a kliknięcie na nim wyłącza zoom elektroniczny 2. Nazwa przycisku zmienia się na DZOOM x 2. Informacja o zakresie zoomu Kiedy w menu Zoom mode na stronie Camera setting wybrane jest ustawienie Full (patrz strona 23), można uzyskać duże współczynniki zoomu: zoom optyczny 25 i zoom elektroniczny 12, co łącznie daje 300. Zoom elektroniczny włącza się dopiero po nastawieniu maksymalnego zoomu optycznego. Kiedy w menu Zoom mode wybrane jest ustawienie Optical only, działa tylko zoom optyczny o maksymalnym współczynniku 25. W tym przypadku można użyć zoomu elektronicznego 2, klikając na przycisku DZOOM x 2. Aby wyłączyć zoom elektroniczny, kliknij na przycisku DZOOM x 1. Po zmianie ustawienia w menu Zoom mode na stronie Camera setting należy kliknąć na ikonie Control w sekcji menu. Wprowadzona zmiana zacznie wówczas obowiązywać w sekcji sterowania obrazem. 12 Sterowanie kamerą z sekcji sterowania obrazem

13 Ostrość Kiedy w menu Focus mode na stronie Camera setting wybrane jest ustawienie Auto (patrz strona 24), kamera automatycznie nastawia ostrość. Przy ustawieniu Manual ostrość można regulować ręcznie lub nastawić ją przez kliknięcie na odpowiednim przycisku. Klikając na tych dwóch przyciskach, można ręcznie regulować ostrość. Kliknij na tym przycisku, aby natychmiast nastawić ostrość. Uwagi Po zmianie ustawienia w menu Focus mode na stronie Camera setting należy kliknąć na ikonie Control w sekcji menu. Wprowadzona zmiana zacznie wówczas obowiązywać w sekcji sterowania obrazem. Działanie przycisków NEAR/FAR można zmienić w sekcji Camera control mode setting na stronie Camera setting (patrz strona 25). Po zmianie sposobu działania należy kliknąć na ikonie Control w sekcji menu. Wprowadzone zmiany zaczną wówczas obowiązywać w sekcji sterowania obrazem. Jeśli przyciski NEAR, FAR i ONE PUSH AF nie pojawiają się, kliknij na przycisku FOCUS w sekcji sterowania obrazem. Spowoduje to wyświetlenie tych trzech przycisków, a nazwa przycisku FOCUS zmieni się na PRESET. Sterowanie kamerą z sekcji monitora obrazu Obrót, przechył i zoom kamery można regulować przez klikanie myszą na podglądanym obrazie. Zoom można też zmieniać za pomocą paska zoomu znajdującego się pod podglądanym obrazem. Do użycia tej funkcji wymagane są uprawnienia użytkownika Level 2 do Level 4 (patrz strona 30). Aby umożliwić użycie tej funkcji, kliknij na ikonie Control w sekcji menu. Regulacja obrotu, przechyłu i zoomu kamery z podglądanego obrazu nie jest możliwa przy korzystaniu zprzeglądarki opartej na technologii server push. Regulacja obrotu i przechyłu przez klikanie na podglądanym obrazie Kliknij na podglądanym obrazie, a kliknięte miejsce znajdzie się na środku ekranu. Obsługa kamery Przemieszczanie kamery do zaprogramowanej pozycji Po kliknięciu na tym przycisku pojawia się pole listy PRESET. Nazwa przycisku PRESET zmienia się na FOCUS. Pole listy PRESET Kliknij na przycisku ze strzałką w dół znajdującym się obok pola listy i z wyświetlonej listy wybierz nazwę zaprogramowanej pozycji. Kamera ustawi się wówczas w zaprogramowanej pozycji, umieszczonej w pamięci przy użyciu strony Preset position setting (patrz strona 32). Regulacja obrotu, przechyłu i zoomu przez wskazanie obszaru Przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy na podglądanym obrazie i przeciągnij mysz ukośnie, aby otoczyć czerwoną ramką fragment, który ma być powiększony. Kamera przemieści się tak, że otoczony ramką fragment znajdzie się na środku ekranu, i odpowiednio skoryguje zoom. Uwagi Kiedy w menu Zoom mode na stronie Camera setting wybrane jest ustawienie Full (patrz strona 23), wskazany fragment zostanie powiększony tylko do Sterowanie kamerą z sekcji monitora obrazu 13

14 Obsługa kamery maksymalnego poziomu zoomu optycznego. Aby uzyskać większe powiększenie z użyciem zoomu elektronicznego, należy ponownie wybrać obszar do powiększenia. Przy powiększaniu wskazanego fragmentu może nastąpić przesunięcie jego środka. W takim przypadku należy kliknąć na miejscu, które ma się znaleźć na środku. Regulacja zoomu z użyciem kółka myszy Przy korzystaniu z przeglądarki ActiveX, do regulacji zoomu można używać kółka myszy. Obracanie kółka do przodu zwiększa, a do tyłu (do siebie) zmniejsza zoom. Uwagi Funkcja ta jest niedostępna w myszach bez kółka. Funkcja ta jest niedostępna w przeglądarce opartej na aplecie Java i na technologii server push. Nie gwarantuje się właściwego działania tej funkcji we wszystkich środowiskach komputerowych. Ręczne sterowanie funkcjami Sekcja sterowania obrazem w głównej przeglądarce pozwala na ręczne wysłanie obrazu, zmianę stanu wyjścia alarmowego itp. Do użycia tej funkcji wymagane są uprawnienia użytkownika Level 3 lub Level 4 (patrz strona 30). Aby wyświetlić elementy do sterowania funkcjami wyzwalanymi ręcznie, kliknij na ikonie Trigger w sekcji menu. Sekcja sterowania obrazem (elementy do sterowania funkcjami wyzwalanymi ręcznie) Regulacja zoomu z użyciem paska zoomu Do regulacji zoomu optycznego (od 1 do 25) można użyć paska zoomu wyświetlanego pod podglądanym obrazem Klikając na przycisku, można nastawić maksymalny zoom ( 25). Klikając na przycisku, można nastawić najmniejszy zoom ( 1). Klikając na pasku zoomu, można zwiększać lub zmniejszać zoom odpowiednio do miejsca klikniętego na pasku. Uwagi Funkcja ta jest niedostępna w przeglądarce opartej na technologii server push. Pasek zoomu pozwala tylko na zmienianie zoomu optycznego (od 1 do 25), nawet jeśli w menu Zoom mode na stronie Camera setting wybrane jest ustawienie Full. Wysyłanie pliku z fotografią na serwer FTP Po wybraniu wariantu FTP send i kliknięciu na przycisku obraz z kamery zostanie zarejestrowany jako fotografia i przesłany na serwer FTP wskazany na stronie FTP client setting. Aby skorzystać z tej funkcji, trzeba na stronie FTP client setting wybrać wariant Use FTP client function i tryb Manual. Szczegóły podano w podrozdziale Wysyłanie obrazów na serwer FTP strona FTP client setting na stronie 34. Wysyłanie fotografii em Po wybraniu wariantu Mail send i kliknięciu na przycisku obraz z kamery zostanie zarejestrowany jako fotografia i załączony do listu elektronicznego wysyłanego pod adres(y) wskazany (-e) na stronie SMTP setting. Aby skorzystać z tej funkcji, trzeba na stronie SMTP setting wybrać wariant Use SMTP function i tryb Manual. Szczegóły podano w podrozdziale Wysyłanie obrazu em strona SMTP setting na stronie Ręczne sterowanie funkcjami

15 Zapis fotografii na karcie pamięci ATA lub w wewnętrznej pamięci kamery Po wybraniu wariantu Memory save i kliknięciu na przycisku obraz z kamery zostanie zarejestrowany jako fotografia i zapisany w pamięci wskazanej na stronie Image memory. Aby skorzystać z tej funkcji, trzeba na stronie Image memory setting wybrać wariant Use image memory function i tryb Manual. Szczegóły podano w podrozdziale Zapis obrazów wpamięci strona Image memory setting na stronie 42. Przechwytywanie podglądanego obrazu Klikając na ikonie Capture w sekcji menu, można przechwycić podglądany obraz w formie fotografii iwyświetlić go w sekcji monitora obrazu. Obsługa kamery Sterowanie wyjściem alarmowym Wybierając wariant Alarm out 1 lub Alarm out 2 i klikając na przycisku, można ręcznie sterować wyjściem alarmu 1 lub wyjściem alarmu 2 w porcie we/ wy kamery. Każde kliknięcie na przemian zwiera i rozwiera przekaźnik. Aby skorzystać z tej funkcji, trzeba na stronie Alarm out 1 lub Alarm out 2 setting wybrać wariant Use alarm out 1 (lub 2) function i tryb Manual. Szczegóły podano w podrozdziale Ustawienia wyjścia alarmowego 1 lub 2 strona Alarm out 1 lub 2 setting na stronie 40. Podłączanie urządzeń peryferyjnych do wyjścia alarmowego portu we/wy omówiono w dostarczonej instrukcji instalacji. Wybieranie trybu dzień / noc Wybierając wariant Day/Night i klikając na przycisku, można wybrać tryb dzień lub noc. Każde kliknięcie powoduje przełączenie trybu. Aby skorzystać z tej funkcji, trzeba w menu Day/Night mode na stronie Camera setting wybrać ustawienie Manual. Szczegóły podano na stronie 25, w podrozdziale Ustawienia kamery strona Camera setting. Aby zapisać przechwycony obraz Kliknij na przechwyconym obrazie prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Save As. Pojawi się okno dialogowe Save Picture. Wpisz nazwę pliku i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać obraz, po czym naciśnij przycisk Save. Obraz zostanie zapisany w formacie JPEG. Przechwytywanie podglądanego obrazu 15

16 Sterowanie kamer¹ z urz¹dzeñ Pocket PC 2 Wskaż żądaną przeglądarkę. Do wyświetlania obrazów i sterowania kamerą można używać cyfrowych asystentów osobistych (PDA) z systemem Microsoft Pocket PC Wymagania systemowe System operacyjny: Microsoft Pocket PC 2002 Przeglądarka sieciowa: Microsoft Internet Explorer Procesor: Strong ARM 206 MHz lub wyższy Pamięć RAM: co najmniej 64 MB Moduł dodatkowy: Jeode Ver (dostępna Java) Sterowanie kamerą z urządzeń Pocket PC Moduł Jeode jest potrzebny do wyświetlania obrazu z kamery i sterowania nią. Jeśli nie jest zainstalowany, trzeba go zainstalować zgodnie z opisem w instrukcji do urządzenia Pocket PC. Logowanie strona powitalna 1 Uruchom w urządzeniu Pocket PC przeglądarkę sieciową i wpisz adres IP kamery, z której chcesz sprawdzać obraz. Pojawi się strona powitalna kamery sieciowej SNC-RZ30. Wybierz wariant Viewer1, aby tylko kontrolować obraz. Wybierz wariant Viewer2, aby kontrolować obraz isterować kamerą. Po wybraniu przeglądarki pojawia się strona głównej przeglądarki. Uwagi W przypadku niewłaściwego wyświetlania strony dotknij przycisku Refresh w przeglądarce sieciowej. Programy antywirusowe pracujące w urządzeniu Pocket PC mogą pogarszać wydajność kamery, na przykład zmniejszać szybkość zmian obrazu. Strona www wyświetlana przy logowaniu do kamery wykorzystuje skrypt języka Java. Użycie programu antywirusowego może wpływać na sposób wyświetlania strony. 16 Logowanie strona powitalna

17 Konfiguracja głównej przeglądarki Po wybraniu przeglądarki pojawia się główna przeglądarka. W tym podrozdziale opisano funkcje elementów w oknie głównej przeglądarki. Szczegółowe opisy poszczególnych elementów można znaleźć na wskazanych stronach. Główna przeglądarka Sekcja sterowania obrazem Dotknięcie tego przycisku uruchamia przeglądarkę. Nazwa przycisku zmienia się na Stop. Dotknięcie tego przycisku zatrzymuje przeglądarkę. Obraz przestanie się zmieniać i nie będą działać funkcje regulacji obrotu, przechyłu i zoomu. Nazwa przycisku zmienia się na Start. Poniższe przyciski są dostępne tylko po wybraniu przeglądarki Viewer2. Dotknij tego przycisku, aby uzyskać prawo sterowania obrotem i przechyłem kamery. Pojawi się czas oczekiwania lub czas, przez który można jeszcze sterować kamerą (w sekundach). Przycisk ten pojawia się tylko wówczas, gdy w menu Exclusive control mode na stronie System setting wybrane jest ustawienie On (patrz strona 20). Dotknięcie tego przycisku zwiększa zoom. Sterowanie kamerą z urządzeń Pocket PC Dotknięcie tego przycisku zmniejsza zoom. Sekcja monitora obrazu Sekcja monitora obrazu Sekcja sterowania obrazem Wielkość wyświetlanego obrazu jest stała i wynosi bez względu na ustawienie wybrane w menu Image size na stronie Camera setting (patrz strona 22). Poprawianie szybkości transmisji obrazu Po wybraniu z menu Image size na stronie Camera setting ustawienia zwiększa się szybkość zmian obrazu na urządzeniach Pocket PC. Obrót i przechył Jeśli wybrana jest przeglądarka Viewer2, w celu zmiany obrotu i przechyłu dotknij rysikiem podglądanego obrazu. Kamera zostanie przemieszczona tak, że dotknięte miejsce znajdzie się na środku ekranu. Dotknięcie tego przycisku powoduje natychmiastowe nastawienie ostrości. Przycisk ten pojawia się tylko wówczas, gdy w menu Focus mode na stronie Camera setting wybrane jest ustawienie Manual (patrz strona 24). Po zmianie ustawienia w menu Focus mode na stronie Camera setting należy kliknąć na przycisku Refresh wprzeglądarce sieciowej. Zmiana zacznie wówczas obowiązywać w sekcji sterowania obrazem. Pole listy PRESET Dotknij przycisku ze strzałką w dół znajdującego się obok pola listy i z wyświetlonej listy wybierz nazwę zaprogramowanej pozycji. Kamera ustawi się wówczas w zaprogramowanej pozycji, umieszczonej w pamięci przy użyciu strony Preset position setting (patrz strona 32). Konfiguracja głównej przeglądarki 17

18 Administrowanie kamerą Administrowanie kamerą W tym rozdziale opisano funkcje kamery dostępne dla administratora. Podgląd obrazu z kamery opisano w rozdziale Obsługa kamery na stronie 7. Zawartość menu administratora Menu administratora pojawia się, gdy administrator posiadający poziom uprawnień Level 4 wybierze wariant Setting ze strony powitalnej dla administratora lub kliknie na ikonie Setting w sekcji menu głównej przeglądarki. Network Powoduje wyświetlenie strony Network (Ethernet) setting. Patrz podrozdział Konfiguracja sieci strona Network setting na stronie 26. User Powoduje wyświetlenie strony User setting. Patrz podrozdział Ustawienia użytkownika strona User setting na stronie 30. Security Powoduje wyświetlenie strony Security setting. Patrz podrozdział Ustawienia zabezpieczeń strona Security setting na stronie 31. Menu Application Preset position Powoduje wyświetlenie strony Preset position setting. Patrz podrozdział Ustawienia pozycji i działania kamery strona Preset position setting na stronie 32. FTP client Powoduje wyświetlenie strony FTP client setting. Patrz podrozdział Wysyłanie obrazów na serwer FTP strona FTP client setting na stronie 34. Menu Administrator zawiera menu Basic i menu Application. Menu Basic służy do wybierania podstawowych ustawień kamery, a menu Application pozwala na wybór różnych szczegółowych ustawień. Po kliknięciu na nazwie menu pojawi się odpowiednia strona ustawień. Menu Basic System Powoduje wyświetlenie strony System setting. Patrz podrozdział Konfiguracja systemu strona System setting na stronie 19. Camera Powoduje wyświetlenie strony Camera setting. Patrz podrozdział Ustawienia kamery strona Camera setting na stronie 22. FTP server Powoduje wyświetlenie strony FTP server setting. Patrz podrozdział Pobieranie obrazów z kamery strona FTP server setting na stronie 37. SMTP Powoduje wyświetlenie strony SMTP setting. Patrz podrozdział Wysyłanie obrazu em strona SMTP setting na stronie 38. Alarm out 1 Powoduje wyświetlenie strony Alarm out 1 setting. Patrz podrozdział Ustawienia wyjścia alarmowego 1 lub 2 strona Alarm out 1 lub 2 setting na stronie 40. Alarm out 2 Powoduje wyświetlenie strony Alarm out 2 setting. Patrz podrozdział Ustawienia wyjścia alarmowego 1 lub 2 strona Alarm out 1 lub 2 setting na stronie 40. Image memory Powoduje wyświetlenie strony Image memory setting. Patrz podrozdział Zapis obrazów w pamięci strona Image memory setting na stronie 42. Alarm buffer Powoduje wyświetlenie strony Alarm buffer setting. Patrz podrozdział Ustawienia bufora alarmu strona Alarm buffer setting na stronie Zawartość menu administratora

19 Serial Powoduje wyświetlenie strony Serial setting. Patrz podrozdział Przesyłanie danych przez port szeregowy strona Serial setting na stronie 46. Schedule Powoduje wyświetlenie strony Schedule setting. Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47. Activity detection Powoduje wyświetlenie strony Activity detection setting. Patrz podrozdział Ustawienia funkcji wykrywania aktywności strona Activity detection setting na stronie 47. Konfiguracja systemu strona System setting Po kliknięciu na wariancie System wmenu Administrator pojawia się strona ustawień System setting. Służy ona do wybierania najważniejszych ustawień oprogramowania. Sekcja System setting Pop-up Powoduje wyświetlenie strony Pop-up setting. Patrz podrozdział Samoczynne wyświetlanie okna strona Pop-up setting na stronie 48. Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień Poniższe przyciski występują na wszystkich stronach ustawień, na których są potrzebne, a ich funkcja jest zawsze jednakowa. Administrowanie kamerą Kliknij na tym przycisku, aby zatwierdzić ustawienia. Kliknij na tym przycisku, aby odrzucić wprowadzone wartości i przywrócić poprzednie ustawienia. Kliknij na tym przycisku, aby powrócić na początek strony ustawień. Uwagi ogólne o stronach ustawień Między zmianą ustawienia na stronie ustawień awyłączeniem kamery musi upłynąć co najmniej 10 sekund. Natychmiastowe wyłączenie kamery może być przyczyną niewłaściwego zapisu zmienionych ustawień. W momencie wyświetlenia strony Area setting lub strony Activity detection, na chwilę może się zmienić wielkość obrazu w głównej przeglądarce. Nie oznacza to problemu. Title bar name Wpisz nazwę wyświetlaną na pasku tytułu (maksymalnie 32 znaki). Welcome text Wpisz tekst wyświetlany na stronie powitalnej, zawierający do 1024 znaków w formacie HTML. Aby oznaczyć koniec wiersza, użyj znacznika <BR>. (Koniec wiersza liczy się za 2 znaki.) Serial No. Wskazuje numer seryjny kamery. Konfiguracja systemu strona System setting 19

20 Default frame rate Określa szybkość odświeżania obrazu wybieraną domyślnie po zalogowaniu się do kamery i wyświetleniu strony głównej przeglądarki. Kliknij na przycisku ze strzałką w dół obok pola listy Frame rate i wybierz z listy liczbę klatek obrazu transmitowanych w ciągu sekundy. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-RZ30N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, Fastest SNC-RZ30P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 20, Fastest Wartość liczbowa oznacza liczbę klatek transmitowanych w ciągu sekundy. Przy wybranym ustawieniu Fastest kamera przesyła maksymalną liczbę klatek, na jaką pozwala używane łącze. Maksymalna liczba klatek wynosi 30 dla kamery SNC-RZ30N i 25 dla SNC-RZ30P. Gniazdo po stronie obiektywu jest gniazdem A, a gniazdo na spodzie kamery gniazdem B. Exclusive control mode Ogranicza możliwość regulacji obrotu i przechyłu kamery. Przy wybranym ustawieniu Off obrót i przechył może zmieniać wielu użytkowników naraz. Obowiązuje wówczas ostatnio wybrane ustawienie. Przy wybranym ustawieniu On kamerą może sterować tylko jeden użytkownik. Pole Operation time pozwala na określenie czasu, przez który można sterować kamerą. Jeśli w czasie, gdy kamera jest obsługiwana przez jednego użytkownika, próbę sterowania kamerą podejmie inny użytkownik, to działanie systemu sterowania kamerą będzie zależne od ustawień wybranych w polach Operation time i Maximum wait number. Administrowanie kamerą Aby zaktualizować ustawienie w głównej przeglądarce, kliknij na przycisku Refresh (Odśwież) przeglądarki. Default URL Umożliwia określenie strony, która pojawi się po wpisaniu adresu IP kamery w polu adresu sieciowego przeglądarki. Wyświetlanie strony zaprogramowanej w kamerze Wybierz ustawienie /index.html. Wyświetlanie własnej strony Zapisz na zalecanej karcie ATA plik HTML z przygotowaną własną stroną utworzoną za pomocą poleceń CGI, po czym w opisany poniżej sposób zmień wpis w polu Default URL: 1 Wybierz ustawienie User Setting. 2 Zapisz plik HTML z przygotowaną własną stroną na zalecanej karcie pamięci ATA i włóż kartę do gniazda na karty PCMCIA na kamerze. Gniazdo po stronie obiektywu jest gniazdem A, a gniazdo na spodzie kamery gniazdem B. 3 W przypadku użycia gniazda A wybierz z listy rozwijanej wariant /adrv/, a w przypadku użycia gniazda B wariant /bdrv/. 4 Wpisz ścieżkę do pliku HTML (maksymalnie 64 znaki). A-slot (adrv)/b-slot (bdrv) Wskazuje typ karty PCMCIA włożonej do gniazda na karty PCMCIA oraz ilość wolnego miejsca na karcie. Operation time Określa czas, przez jaki użytkownik ma prawo sterowania kamerą (od 10 do 600 sekund). Ustawienie to ma znaczenie tylko wówczas, gdy w menu Exclusive control mode wybrane jest ustawienie On. Maximum wait number Określa maksymalną długość kolejki użytkowników oczekujących na prawo sterowania kamerą (od 0 do 20). Ustawienie to ma znaczenie tylko wówczas, gdy w menu Exclusive control mode wybrane jest ustawienie On. Uwagi Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić ustawienia daty i godziny w kamerze i podłączonym komputerze. Funkcja ta nie działa, jeśli w przeglądarce jest wyłączona obsługa plików cookie. Aby zaktualizować ustawienia trybu Exclusive control mode, należy kliknąć na przycisku Refresh (Odśwież) przeglądarki. System log Kliknij na przycisku View, aby wyświetlić stronę Log file events. Strona Log file events zawiera informacje o wersji oprogramowania i informacje ułatwiające rozwiązywanie problemów. Access log Kliknij na przycisku View, aby wyświetlić stronę Access log. Strona Access log zawiera historię korzystania zkamery. 20 Konfiguracja systemu strona System setting

21 Sekcja Date time setting W zależności od środowiska sieciowego, nastawiona godzina może nie być zgodna z czasem zegarowym. Date time format Wybierz z listy rozwijanej format wyświetlania daty i godziny na podglądanym obrazie. Do wyboru są ustawienia yyyy-mm-dd hh:mm:ss (rokmiesiąc-dzień godzina:minuty:sekundy), mm-dd-yyyy hh:mm:ss (miesiąc-dzień-rok godzina:minuty:sekundy) i dd-mm-yyyy hh:mm:ss (dzień-miesiąc-rok godzina:minuty:sekundy). Kliknij na przycisku Apply, aby przesłać ustawienia do kamery. Current date time Wskazuje datę i godzinę nastawione w kamerze. Istnieją dwa opisane poniżej sposoby nastawiania daty i godziny w kamerze. Po zakupie kamery należy sprawdzić datę i godzinę i w razie potrzeby je nastawić. System (PC) current date time Wskazuje datę i godzinę nastawione w komputerze. Kliknij na przycisku Apply, aby przesłać ustawienia daty i godziny z komputera do kamery. Nastawioną datą i godzinę można sprawdzić w polu Current date time. Manual current date time Aby ręcznie nastawić datę i godzinę: Z poszczególnych list rozwijanych wybierz 2 ostatnie cyfry roku, miesiąc, dzień, godzinę, minuty i sekundy. Kliknij na przycisku Apply, aby zmienić ustawienia w polu Current date time na wybraną datę i godzinę. Synchronization with NTP server Umożliwia nastawianie daty i godziny w kamerze przy użyciu serwera NTP (Network Time Protocol). Wybierz ustawienie On, aby włączyć tę funkcję, lub Off, aby ją wyłączyć. NTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera NTP (maksymalnie 64 znaki). Podana nazwa lub adres mają znaczenie tylko po wybraniu ustawienia On w menu Synchronization with NTP server. Interval time Wybierz częstotliwość regulacji zegara kamery przy użyciu serwera NTP (od 1 do 24 godzin). Wybrana wartość oznacza przybliżony odstęp między regulacjami. Podana wartość ma znaczenie tylko po wybraniu ustawienia On w menu Synchronization with NTP server. W zależności od środowiska sieciowego i serwera NTP, nastawiana godzina może nie być zgodna z czasem zegarowym. Administrowanie kamerą Time zone selecting Określ różnicę między czasem GMT (Greenwich Mean Time) a strefą, w której jest zainstalowana kamera. W przypadku wysyłania a data i godzina wysyłki są korygowane na podstawie tego ustawienia. Z rozwijanej listy wybierz strefę czasową, w której jest zainstalowana kamera. Kliknij na przycisku Apply, aby zmienić ustawienia w polu Current date time zgodnie z dokonanym wyborem. Uwagi Jeśli wybrana z listy Time zone strefa czasowa jest inna niż wybrana w komputerze, nastawiana w kamerze godzina uwzględnia różnicę między strefami czasowymi. Sekcja Initialization Backup setting Zapisuje ustawienia kamery w pliku. Kliknij na przycisku Save i wykonując polecenia zprzeglądarki, wybierz folder i zapisz ustawienia kamery. Fabrycznie zaprogramowaną nazwą pliku jest snc-rz30.cfg. Konfiguracja systemu strona System setting 21

22 Restore setting Przywraca zapisane w pliku ustawienia kamery. Kliknij na przycisku Browse, wskaż plik z danymi o ustawieniach i kliknij na przycisku Apply. Zostaną przywrócone ustawienia kamery z pliku, po czym kamera uruchomi się na nowo. Uwagi Nie ulega zmianie adres IP w sekcji Wired LAN setting (patrz strona 26) na stronie Network setting i adres IP w sekcji Wireless LAN setting (patrz strona 27). Przywracane są nazwy zaprogramowanych pozycji wprowadzone na stronie Preset position setting, ale nie zmieniają się zaprogramowane pozycje kamery (patrz strona 32). Ustawienia kamery strona Camera setting Po kliknięciu na wariancie Camera wmenu Administrator pojawia się strona Camera setting. Umożliwia ona wybieranie ustawień funkcji kamery. Aby dokonać zmiany ustawienia w kamerze, kliknij na przycisku Apply dla zmienianego ustawienia. Sekcja Camera setting Administrowanie kamerą Reboot Powoduje restart kamery. Kliknij na przycisku Reboot. Pojawi się komunikat The SNC-RZ30 will be rebooted. Are you sure?. Kliknij na przycisku OK, aby na nowo uruchomić kamerę. Factory default Przywraca fabryczne ustawienia kamery. Kliknij na przycisku Factory default. Pojawi się komunikat All configuration information will be initialized as factory setting. Are you sure?. Kliknij na przycisku OK, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Image size Określa wielkość obrazu przesyłanego do komputera. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-RZ30N: (Auto), (Frame), (Field), (Auto), (Frame), (Field), , SNC-RZ30P: (Auto), (Frame), (Field), (Auto), (Frame), (Field), , Ustawienia kamery strona Camera setting

23 Ustawienia Frame są zalecane dla statycznego obrazu, a Field dla zmieniającego się obrazu. Przy ustawieniu Auto tryb obrazu automatycznie przełącza się między Frame (dla statycznych obiektów) a Field (dla poruszających się obiektów). Image quality Określa jakość obrazu (Level 1 do Level 10). Większa wartość zapewnia lepszą jakość obrazu, ale ze względu na zwiększenie objętości danych zmniejsza szybkość zmian obrazu. Wskazówka Objętość danych o 24-bitowym obrazie (po 8 bitów na kanał R, G i B) i współczynnik kompresji dla każdego ustawienia Level przedstawiono w tabeli poniżej. (dla obrazu ) Level Objętość danych (w przybliżeniu) 1 15 kb 1/ kb 1/ ,5 kb 1/ ,7 kb 1/ kb 1/ kb 1/ kb 1/ kb 1/ kb 1/ kb 1/5 Współczynnik kompresji (w przybliżeniu) Wybierz ustawienie On, aby skadrować obraz, lub Off, aby go nie kadrować. Kadrowanie obrazu 1 Wybierz w menu Image size ustawienie lub (SNC-RZ30N) / lub (SNC-RZ30P). 2 Wybierz w menu Area setting ustawienie On i kliknij na przycisku Apply. 3 Kliknij na przycisku Area setting. Pojawi się zatrzymany obraz. 4 Kliknij na obrazie, aby wybrać fragment do wykadrowania. Po kliknięciu pojawi się czerwona ramka otaczająca fragment do wykadrowania. Fragment do wykadrowania jest wyznaczany w przedstawiony poniżej sposób: Punkt obrócony o 180 względem środka zatrzymanego obrazu Zatrzymany obraz Administrowanie kamerą Image flip Można wyświetlać na komputerze obraz odbity wpionie. Jeśli kamera jest umieszczona na stole itp., wybierz ustawienie On, aby prawidłowo widzieć obraz. Przy ustawieniu On odbity w pionie jest też obraz zawarty w całkowitym sygnale wizji reprodukowanym przez złącze wyjścia wizji (BNC) z tyłu kamery. Image Wybierz ustawienie Color (obraz kolorowy) lub Monochrome (obraz czarno-biały). Area setting Przy wybranej wielkości obrazu lub (SNC-RZ30N) / lub (SNC-RZ30P) można wykadrować fragment obrazu iwyświetlić go na komputerze. Kadrowanie zmniejsza ilość przesyłanych danych. W efekcie maleje obciążenie sieci i zwiększa się szybkość zmian obrazu. Czerwona ramka kadrowania Środek zatrzymanego obrazu Kliknięte miejsce Aby zmienić fragment do wykadrowania, kliknij na innym punkcie obrazu. 5 Kliknij na przycisku OK u dołu okna. W głównej przeglądarce pojawi się skadrowany obraz. 6 Aby zamknąć obraz, kliknij na przycisku w prawym górnym rogu. Zoom mode Określa tryb zoomu. Przy wybranym ustawieniu Full można uzyskać zoom optyczny 25 i zoom elektroniczny 12 (łącznie 300). Zoom elektroniczny włącza się po nastawieniu maksymalnego zoomu optycznego. Przy wybranym ustawieniu Optical only można uzyskać tylko zoom optyczny 25. Oprócz tego, przycisk DZOOM x 2 w głównej przeglądarce pozwala uzyskać zoom elektroniczny 2. Aby wyłączyć zoom elektroniczny, kliknij na przycisku DZOOM x 1. (Patrz punkt Zoom na stronie 12.) Ustawienia kamery strona Camera setting 23

24 Administrowanie kamerą Focus mode Określa tryb regulacji ostrości. Przy wybranym ustawieniu Auto ostrość jest regulowana automatycznie. Wybierz ustawienie Manual, aby regulować ostrość przyciskami NEAR i FAR w głównej przeglądarce. Przycisk ONE PUSH AF umożliwia natychmiastowe nastawienie ostrości. (Patrz punkt Ostrość na stronie 13.) White balance mode Określa tryb balansu bieli. Do wyboru są ustawienia Auto, Indoor (pomieszczenia), Outdoor (plener), One push WB, ATW i Manual. Po wybraniu ustawienia One push WB pojawia się przycisk ONE PUSH TRIGGER. Kliknięcie na nim powoduje nastawienie balansu bieli. Po wybraniu ustawienia Manual pojawiają się regulatory R Gain i B Gain, służące do regulacji wzmocnienia składowej R i B w zakresie od 0 do 255. Exposure mode Wybierz żądany tryb ekspozycji obrazu z kamery: Full auto, Shutter priority, Iris priority lub Manual. Pojawią się wówczas parametry związane z każdym zustawień. Full auto: automatyczna regulacja ekspozycji zużyciem migawki elektronicznej, przysłony i wzmocnienia. Wybierz w menu Back light compensation ustawienie On lub Off. Shutter priority: automatyczna regulacja ekspozycji zużyciem przysłony i wzmocnienia. Wybierz czas migawki elektronicznej z listy rozwijanej Shutter. Iris priority: automatyczna regulacja ekspozycji zużyciem migawki elektronicznej i wzmocnienia. Wybierz wartość F z listy rozwijanej Iris. Manual: wybierz ustawienia migawki elektronicznej, przysłony i wzmocnienia z odpowiednich list rozwijanych. Auto slow shutter Wybierz ustawienie On, aby umożliwić automatyczne wydłużanie czasu ekspozycji, lub Off, aby wyłączyć tę funkcję. Przy wybranym ustawieniu On czas ekspozycji wydłuża się odpowiednio do poziomu oświetlenia sceny. Back light compensation Wybierz ustawienie On, aby włączyć kompensację światła w tle, lub Off, aby wyłączyć tę funkcję. Shutter Wybierz żądany czas otwarcia migawki elektronicznej: SNC-RZ30N: 1/10000, 1/6000, 1/4000, 1/3000, 1/2000, 1/1000, 1/725, 1/500, 1/350, 1/250, 1/180, 1/125, 1/100, 1/90, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1 (w sekundach). SNC-RZ30P: 1/10000, 1/6000, 1/3500, 1/3000, 1/2500, 1/1750, 1/1000, 1/600, 1/420, 1/300, 1/215, 1/150, 1/120, 1/100, 1/75, 1/50, 1/25, 1/12, 1/6, 1/3, 1/2, 1 (w sekundach). Iris Wybierz żądane ustawienie przysłony (wartość F): F1.6, F2, F2.4, F2.8, F3.4, F4.0, F4.8, F5.6, F5.8, F8.0, F9.6, F11, F14, F16, F19, F22, F28, Close. Gain Wybierz żądane wzmocnienie (db): -3 db, 0 db, 2 db, 4 db, 6 db, 8 db, 10 db, 12 db, 14 db, 16 db, 18 db, 20 db, 22 db, 24 db, 26 db, 28 db Kiedy w trybie Shutter priority lub Manual nastawiony jest czas migawki 1 sec lub 1/2 sec, w menu Focus mode i White balance mode należy wybrać ustawienia Manual. Exposure compensation Kiedy w menu Exposure mode wybrane jest ustawienie Full auto, Shutter priority lub Iris priority, wybierz ustawienie On, aby włączyć funkcję kompensacji ekspozycji, lub Off, aby ją wyłączyć. Po wybraniu ustawienia On wybierz żądaną wartość EV: +1.75, +1.5, +1.25, +1, +0.75, +0.5, +0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75 (EV) Saturation Wybierz jeden z 7 poziomów nasycenia barw (od 3 do 3). Ustawienie 3 zapewnia największe nasycenie barw. Wybrane ustawienie wpływa tylko na obraz wysyłany do komputera. (Nie wpływa na wyjściowy sygnał wideo). Sharpness Wybierz jeden z 16 poziomów ostrości (od 1 do 16). Ustawienie 16 zapewnia największą ostrość. Contrast Wybierz jeden z 7 poziomów kontrastu (od 3 do 3). Ustawienie 3 zapewnia największy kontrast. 24 Ustawienia kamery strona Camera setting

25 Wybrane ustawienie wpływa tylko na obraz wysyłany do komputera. (Nie wpływa na wyjściowy sygnał wideo). Stabilizer Określa sposób działania stabilizatora kompensującego drgania kamery. Wybierz ustawienie On, aby włączyć stabilizator, gdy kamera jest narażona na drgania. Normalnie należy wybierać ustawienie Off. Uwagi W przypadku zmiany obrotu lub przechyłu kamery, gdy w menu Stabilizer wybrane jest ustawienie On, trzeba odczekać mniej więcej 5 sekund na ustabilizowanie się podglądanego obrazu. Stabilizator ma za zadanie tylko kompensację drgań rąk operatora kamery. W pewnych sytuacjach może on działać nieefektywnie. Wybrane ustawienie wpływa na szerokość kąta obiektywu. Camera reset Kliknij na przycisku Apply. Pojawi się komunikat Camera reset OK?. Kliknij na przycisku OK w oknie dialogowym, aby przywrócić fabryczne ustawienia kamery ze strony Camera setting. Sekcja Day/Night setting Timer: przełączanie trybu dzień / noc przez programator. Po wybraniu ustawienia Timer, pod spodem pojawia się menu Schedule No. Przygotuj harmonogram tak, aby normalnie wybrany był tryb dzień i aby kamera przełączała się w tryb noc o zaprogramowanej godzinie początku, po czym powracała do trybu dzień o zaprogramowanej godzinie końca. Schedule No. Kiedy w menu Day/Night mode wybrane jest ustawienie Timer, kliknij na polu wyboru żądanego harmonogramu (1 do 6), który ma sterować trybem dzień / noc. Aby sprawdzić zawartość harmonogramu, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. Sekcja Camera control mode setting Można określić działanie funkcji regulacji obrotu / przechyłu przy użyciu 8 przycisków ze strzałką (patrz strona 11), regulacji zoomu przyciskami TELE i WIDE (patrz strona 12) i ręcznej regulacji ostrości przyciskami NEAR i FAR (patrz strona 13). Administrowanie kamerą Day/Night mode Określa działanie filtra odcinającego podczerwień. Do wyboru są ustawienia Disable, Auto, Manual i Timer. Po wybraniu żądanego ustawienia kliknij na przycisku OK, aby zaktualizować ustawienia w kamerze. Disable: kamera zawsze pracuje w trybie dzień. Auto: normalnie kamera pracuje w trybie dzień, awciemności automatycznie przełącza się w tryb noc. Manual: ręczne przełączanie trybu dzień / noc. Po wybraniu ustawienia Manual pojawiają się warianty On i Off. Przy wybranym ustawieniu On, kamera pracuje w trybie noc, a przy ustawieniu Off w trybie dzień. Tryb dzień / noc można też przełączać elementami do sterowania funkcjami wyzwalanymi ręcznie (patrz strona 14). Mode Wybierz sposób działania myszy. Normal: po naciśnięciu przycisku myszy kamera zaczyna się obracać, przechylać, zmieniać zoom lub nastawiać ostrość. Proces ten trwa tak długo, jak długo pozostaje naciśnięty przycisk myszy. Aby go przerwać, należy puścić przycisk myszy. Step: każde naciśnięcie przycisku myszy powoduje zmianę parametru (obrotu, przechyłu, zoomu lub ostrości) o wartość określoną w menu Level. Przytrzymanie wciśniętego przycisku myszy na ponad sekundę powoduje tymczasowe przełączenie trybu na Normal. Puszczenie przycisku myszy przerywa zmiany parametru i powoduje przywrócenie trybu Step. Ustawienia kamery strona Camera setting 25

26 Administrowanie kamerą Level Określa, w jakim stopniu zmienia się położenie kamery, zoom lub ostrość pod wpływem jednego kliknięcia myszą. Wybrane tu ustawienia mają znaczenie tylko wówczas, gdy w menu Mode wybrane jest ustawienie Step. Pan/Tilt: określ zmianę pozycji kamery (1 do 10) pod wpływem kliknięcia na jednym z 8 przycisków ze strzałką służących do regulacji obrotu / przechyłu kamery (patrz strona 11). Ustawienie 10 oznacza maksymalną zmianę pozycji. Zoom: określ zmianę ustawienia zoomu kamery (1 do 10) pod wpływem kliknięcia na przycisku TELE lub WIDE służącym do zmieniania zoomu (patrz strona 12). Ustawienie 10 oznacza maksymalną zmianę zoomu. Focus: określ zmianę ustawienia ostrości (1 do 10) pod wpływem kliknięcia na przycisku FAR lub NEAR służącym do ręcznej regulacji ostrości (patrz strona 13). Ustawienie 10 oznacza maksymalną zmianę ostrości. Po zmianie ustawienia w menu Mode lub Level, kliknij na ikonie Control w sekcji menu, aby zaktualizować ustawienia w sekcji sterowania obrazem. Konfiguracja sieci strona Network setting Po kliknięciu na wariancie Network wmenu Administrator pojawia się strona Network setting. Umożliwia ona skonfigurowanie sieci w sposób umożliwiający połączenie kamery i komputera. Sekcja Wired LAN setting Ta sekcja zawiera menu związane z podłączaniem kamery przez sieć Ethernet. DHCP Wybierz ustawienie On, aby przydział adresu IP kamerze odbywał się automatycznie. Aby ręcznie przydzielić adres kamerze, wybierz ustawienie Off. Wybierając w menu DHCP ustawienie On, należy się upewnić, że w sieci działa serwer DHCP. DNS auto acquisition Kiedy w menu DHCP jest ustawienie On, określ sposób przydziału adresu IP serwera DNS. Wybierz ustawienie On, aby przydział adresu IP serwera DNS odbywał się automatycznie. IP address Wpisz adres IP kamery. Subnet mask Wpisz maskę podsieci. Default gateway Wpisz bramę domyślną. MAC address Wskazuje adres MAC kamery. 26 Konfiguracja sieci strona Network setting

27 Primary DNS Wpisz adres IP preferowanego serwera DNS. Secondary DNS W razie potrzeby wpisz adres IP alternatywnego serwera DNS. Bandwidth control Można ograniczyć przepustowość łącza Ethernet kamery. Do wyboru są następujące ustawienia: Unlimited, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 (Mb/s) Jeśli nie chcesz ograniczać przepustowości, wybierz ustawienie Unlimited. Uwagi Ograniczenie przepustowości może spowodować pogorszenie działania kamery, na przykład zmniejszenie szybkości zmian obrazu. Faktyczna przepustowość może się różnić od wybranego ustawienia i zależy od środowiska pracy kamery. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. DHCP Wybierz ustawienie On, aby przydział adresu IP kamerze odbywał się automatycznie. Aby ręcznie przydzielić adres kamerze, wybierz ustawienie Off. Wybierając w menu DHCP ustawienie On, należy się upewnić, że w sieci działa serwer DHCP. Administrowanie kamerą Sekcja Wireless LAN setting Ta sekcja zawiera menu związane z podłączaniem kamery przez sieć bezprzewodową, przy użyciu zalecanej karty sieci bezprzewodowej włożonej do gniazda PC kamery. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi i instrukcją instalacji karty sieci bezprzewodowej. Sprawdzona karta sieci bezprzewodowej Karta kliencka Cisco Aironet z serii 350: AIR-PCM352 Szczegółowe informacje o karcie sieci bezprzewodowej można uzyskać u autoryzowanych dealerów Sony lub w miejscu zakupu kamery. DNS auto acquisition Kiedy w menu DHCP jest ustawienie On, określ sposób przydziału adresu IP serwera DNS. Wybierz ustawienie On, aby przydział adresu IP serwera DNS odbywał się automatycznie. IP address Wpisz adres IP kamery. Subnet mask Wpisz maskę podsieci. Default gateway Wpisz bramę domyślną. MAC address Wskazuje adres MAC karty sieci bezprzewodowej włożonej do gniazda PC kamery. Jeśli karta nie jest włożona, pojawia się wskazanie Primary DNS Wpisz adres IP preferowanego serwera DNS. Konfiguracja sieci strona Network setting 27

28 Secondary DNS W razie potrzeby wpisz adres IP alternatywnego serwera DNS. Bandwidth control Można ograniczyć przepustowość łącza bezprzewodowego kamery. Do wyboru są następujące ustawienia: Unlimited, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0 (Mb/s) Jeśli nie chcesz ograniczać przepustowości, wybierz ustawienie Unlimited. Zmiana ustawienia w sekcji Wired LAN setting lub Wireless LAN setting powoduje odłączenie i inicjalizację obu łączy: Ethernet i bezprzewodowego. W czasie korzystania z karty sieci bezprzewodowej może maleć przepustowość sieci Ethernet. Sekcja HTTP port setting Można wybrać numer portu dla serwera HTTP w kamerze. Administrowanie kamerą SSID Wpisz identyfikator żądanej sieci bezprzewodowej, złożony z maksymalnie 32 znaków ASCII (alfanumerycznych). Dla bezpieczeństwa należy zmienić ustawienie fabryczne. Type Wybierz rodzaj połączenia sieciowego: Ad hoc mode lub Infrastructure mode. W przypadku ustawienia Ad hoc mode trzeba określić kanał bezprzewodowy i maksymalną moc sygnału. Wybierz kanał i maksymalną moc sygnału zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju lub regionie. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi i instrukcji instalacji karty sieci bezprzewodowej. HTTP port No. Normalnie należy wybierać port 80. Aby użyć portu o numerze innym niż 80, wybierz pole tekstowe i wpisz numer portu (od 1024 do 65535). Jeśli na stronie Network setting lub w programie IP Setup Program wybrany został numer portu HTTP inny niż 80, to w celu połączenia się z kamerą należy wpisać w przeglądarce następujący adres IP: Przykład: gdy wybrany jest numer portu HTTP 8000 WEP Wybierz ustawienie On, gdy korzystasz z kluczy WEP (Wired Equivalent Privacy). W przeciwnym razie wybierz ustawienie Off. Ustawienia danych kluczy WEP obowiązują tylko przy wybranym ustawieniu On. WEP key data Określ do 4 kluczy WEP. Klucz WEP ma długość 40 lub 104 bitów. 104-bitowy klucz WEP zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż klucz 40-bitowy. Klucz WEP można wpisać w postaci cyfr szesnastkowych (0 do 9 i A do F) lub znaków ASCII (alfanumerycznych). Kiedy w menu Type wybrane jest ustawienie Infrastructure mode, klucz WEP musi być taki sam jak dla punktu dostępowego. Przy wybranym ustawieniu Ad hoc mode klucz WEP musi być taki sam jak w kliencie komunikacji. Powiadamianie o adresie IP sekcja Dynamic IP address notification Kiedy w menu DHCP wybrane jest ustawienie On, istnieje możliwość przesłania powiadomienia o wybraniu ustawień sieci przewodowej i bezprzewodowej. Do przesłania powiadomienia można użyć protokołu SMTP lub HTTP. Uwagi Przed wyjmowaniem karty sieci bezprzewodowej należy wyłączyć kamerę. 28 Konfiguracja sieci strona Network setting

29 URL Określa adres URL (maksymalnie 256 znaków), na który mają być wysyłane polecenia HTTP. Adres URL ma zwykle następującą budowę: adres_ip: wpisz adres IP lub nazwę komputera, z którym chcesz się połączyć. :port: podaj nazwę portu, z którym chcesz się połączyć. Aby użyć standardowego portu o numerze 80, nie musisz podawać tej wartości. ścieżka: wpisz nazwę polecenia. parametr: w razie potrzeby wpisz parametr polecenia. Jako parametrów można używać omówionych poniżej specjalnych znaczników. Proxy server name Jeśli polecenia HTTP przechodzą przez serwer proxy, wpisz jego nazwę lub adres IP (maksymalnie 64 znaki). SMTP Wybierz ustawienie On, aby po zakończeniu wybierania ustawień DHCP wysyłany był . SMTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera SMTP służącego do wysyłania a (maksymalnie 64 znaki). Recipient address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e (maksymalnie 64 znaki). Można podać tylko jeden adres odbiorcy. From address Wpisz adres, który pojawi się w polu Od a (maksymalnie 64 znaki). Służy on jako adres zwrotny i do przesyłania maili systemowych z serwera pocztowego. Subject Wpisz temat / tytuł wiadomości (maksymalnie 64 znaki). Message Wpisz tekst wiadomości (maksymalnie 384 znaki, przejście do nowego wiersza liczy się za dwa znaki). Informacje o uzyskanym adresie IP można przekazać zużyciem specjalnych, opisanych poniżej znaczników. Proxy port No. Jeśli polecenia HTTP przechodzą przez serwer proxy, podaj numer portu (od 1024 do 65535). Method Wybierz metodę HTTP: GET albo POST. Znaczniki specjalne Aby umożliwić powiadomienie o ustawieniach uzyskanych przez protokół DHCP, takich jak adres IP, można używać pięciu opisanych poniżej znaczników specjalnych. Znaczniki należy umieszczać w sekcji parametru adresu URL lub w polu Message menu SMTP. <IP> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - adresu IP uzyskanego przez DHCP. <HTTPPORT> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - numeru portu wskazanego serwera HTTP. <MACADDRESS> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - adresu MAC komputera, którego adres IP uzyskano za pomocą DHCP. Administrowanie kamerą HTTP Wybierz ustawienie On, aby po zakończeniu wybierania ustawień DHCP wysyłane było polecenie do serwera HTTP. Używając tej funkcji, można skonfigurować funkcjonalny system, służący na przykład do wyświetlania rejestru dostępów przechowywanego na serwerze HTTP lub do uruchamiania zewnętrznego programu CGI. <MODELNAME> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - symbolu modelu kamery (SNC-RZ30N lub SNC-RZ30P). <SERIAL> Umożliwia umieszczenie - w treści wiadomości lub w parametrze adresu - numeru seryjnego kamery. Konfiguracja sieci strona Network setting 29

30 Ustawienia użytkownika strona User setting Po kliknięciu na wariancie User w menu Administrator pojawia się strona User setting. Umożliwia ona wprowadzanie nazw i haseł administratora oraz maksymalnie 9 rodzajów użytkowników (User 1 do User 9), a także określanie praw dostępu każdego użytkownika. Access right Wybierz z listy rozwijanej prawa dostępu dla każdego użytkownika. Do wyboru są ustawienia Level 1 do Level 4. Z poszczególnymi ustawieniami wiążą się następujące prawa: Level 1: możliwy jest podgląd obrazu z kamery (oraz niektóre czynności związane z podglądem). Level 2: możliwy jest podgląd obrazu z kamery isterowanie kamerą. Level 3: możliwy jest podgląd obrazu z kamery, sterowanie kamerą i ręczne sterowanie funkcjami. Level 4: pełne uprawnienia administratora. No access right: wybierz ten wariant, aby czasowo uniemożliwić dostęp do kamery. Administrowanie kamerą Administrator, User 1 do 9 Dla każdego z identyfikatorów użytkownika zdefiniuj parametry User name, Password, Re-type password i Access right. User name Wpisz nazwę użytkownika (od 4 do 16 znaków). Password Wpisz hasło (od 4 do 16 znaków). Re-type password Aby potwierdzić hasło, wpisz ponownie hasło wpisane w pole Password. W przypadku wpisania niewłaściwego znaku w polu User name, Password lub Re-type password, pojawi się komunikat podobny do poniższego. W tym przypadku kliknij na przycisku OK, aby usunąć komunikat, i ponownie wpisz właściwy znak. User access right Można określić zakres operacji wymagających uwierzytelnienia użytkownika. Kiedy będzie wymagane uwierzytelnienie użytkownika, pojawi się okno dialogowe uwierzytelniania. Level 1: uwierzytelnianie użytkownika przy próbie wyświetlenia następujących stron: główna przeglądarka (strona 9), elementy do sterowania kamerą (strona 11), elementy do sterowania funkcjami wyzwalanymi ręcznie (strona 14) lub menu Administrator (strona 18). Level 2: uwierzytelnianie użytkownika przy próbie wyświetlenia następujących stron: elementy do sterowania kamerą, elementy do sterowania funkcjami wyzwalanymi ręcznie lub menu Administrator. Wyświetlenie głównej przeglądarki nie wymaga uwierzytelnienia użytkownika. Level 3: uwierzytelnianie użytkownika przy próbie wyświetlenia następujących stron: elementy do sterowania funkcjami wyzwalanymi ręcznie lub menu Administrator. Wyświetlenie głównej przeglądarki i elementów do sterowania kamerą nie wymaga uwierzytelnienia użytkownika. Level 4: uwierzytelnianie użytkownika tylko przy próbie wyświetlenia strony z menu Administrator. Wyświetlenie innych stron nie wymaga uwierzytelnienia użytkownika. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie Ustawienia użytkownika strona User setting

31 Ustawienia zabezpieczeń strona Security setting Po kliknięciu na wariancie Security wmenu Administrator pojawia się strona Security setting. Umożliwia ona ograniczenie puli komputerów, zktórych można uzyskać dostęp do kamery. Włączanie / wyłączanie systemu zabezpieczeń strona Security usage setting Aby włączyć zabezpieczenia, wybierz wariant Use security function i naciśnij przycisk OK. Pojawi się strona Security setting. Jeśli nie chcesz korzystać z zabezpieczeń, wybierz wariant Do not use security function i naciśnij przycisk OK. Ustawienia systemu zabezpieczeń strona Security setting komputerów wskazanych w menu Network address/ Subnet 1 do Network address/subnet 10. Network address/subnet 1 do Network address/subnet 10 Wpisz adresy IP i maski podsieci, którym chcesz nadać lub odebrać prawo dostępu do kamery. Możesz zdefiniować do 10 adresów IP i masek podsieci. Jako maskę podsieci wpisz 8 do 32. Aby tymczasowo zmienić standardową politykę dla wybranego adresu IP / maski podsieci, wybierz z listy rozwijanej po prawej stronie ustawienie Allow lub Deny. Wskazówka Wartość maski podsieci oznacza liczbę bitów (licząc od lewej) adresu sieciowego. Przykładowo, masce podsieci odpowiada wartość 24. Wybierając ustawienia /24 i Allow, możesz zezwolić na dostęp komputerom z adresami IP z zakresu od do Dostęp do kamery jest możliwy nawet z komputera, dla którego adresu IP wybrano ustawienie Deny. Warunkiem jest wprowadzenie (w oknie dialogowym uwierzytelniania) nazwy użytkownika i hasła, dla których określono prawa dostępu Level 4. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. Administrowanie kamerą Default policy Wybierz standardową politykę ograniczeń: Allow (zezwalaj) i Deny (odmawiaj). Przy wybranym ustawieniu Allow korzystanie z kamery będzie generalnie dozwolone, a zakaz jej użycia będzie dotyczył tylko komputerów wskazanych w menu Network address/subnet 1 do Network address/subnet 10, opisanych poniżej. Przy wybranym ustawieniu Deny, korzystanie z kamery będzie generalnie niedozwolone, z wyjątkiem Ustawienia zabezpieczeń strona Security setting 31

32 Administrowanie kamerą Ustawienia pozycji idziałania kamery strona Preset position setting Po kliknięciu na wariancie Preset Position w menu Administrator pojawia się strona Preset position setting. Umożliwia ona zapis pozycji (obrotu, przechyłu i zoomu) kamery oraz zdefiniowanie cyklu (programu). Zapisywanie obrotu, przechyłu izoomu sekcja Position preset W pamięci kamery można zapisać maksymalnie 16 ustawień obrotu, przechyłu i zoomu (zaprogramowanych pozycji). W pamięci zaprogramowanych pozycji można zapisać tylko ustawienia obrotu, przechyłu i zoomu. W menu Focus mode, Exposure mode i White balance mode należy wybrać ustawienia Auto. (Patrz podrozdział Ustawienia kamery strona Camera setting na stronie 22.) Preset No. Z listy rozwijanej wybierz numer pamięci (1 do 16). Kliknij na przycisku Preset call, aby przywrócić ustawienia obrotu, przechyłu i zoomu zaprogramowane w wybranej pamięci. Preset position name Wpisz nazwę zaprogramowanej pozycji skojarzonej z wybranym numerem pamięci (maksymalnie 32 znaki). Apply Ten przycisk umożliwia zapis pozycji kamery w wybranej pamięci. Wykonaj następujące czynności: 1 Kontrolując obraz w głównej przeglądarce, ustaw kamerę w położeniu, które chcesz zaprogramować jako pozycję kamery. 2 Wybierz numer pamięci z listy rozwijanej i wpisz nazwę programowanej pozycji. 3 Kliknij na przycisku Apply. Pozycja kamery zostanie umieszczona w pamięci. Clear Kasuje zawartość pamięci pozycji o wybranym numerze. Ustawianie kamery w zaprogramowanej pozycji pod wpływem alarmu sekcja Position at alarm Sygnał z wejścia czujnika 1, 2 lub 3 albo wykrycie ruchu przez funkcję wykrywania aktywności może powodować wybór określonej pozycji kamery. W takim przypadku, pod wpływem sygnału z wejścia czujnika albo w wyniku wykrycia ruchu kamera automatycznie przemieści się do odpowiedniej zaprogramowanej pozycji. Sensor 1 / Sensor 2 / Sensor 3 Wybierz z listy rozwijanej numer pamięci pozycji, wktórej ma się ustawić kamera. Pod wpływem sygnału z odpowiedniego wejścia czujnika kamera ustawi się w zaprogramowanej pozycji. Aby określone zdarzenie nie powodowało zmiany pozycji kamery, wybierz ustawienie None. Activity detection Wybierz z listy rozwijanej numer pamięci pozycji, wktórej ma się ustawić kamera. W wyniku wykrycia ruchu przez funkcję wykrywania aktywności kamera ustawi się w zaprogramowanej pozycji. Kliknij na przycisku Activity detection, aby wyświetlić stronę Activity detection setting. (Patrz podrozdział Ustawienia funkcji wykrywania aktywności strona Activity detection setting na stronie 47.) Apply/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie Ustawienia pozycji i działania kamery strona Preset position setting

33 Sprawdzanie zaprogramowanych pozycji sekcja Preset position table Tilt speed Z rozwijanej listy wybierz szybkość przechyłu kamery (1 do 15 lub Fastest). Im większa liczba, tym większa szybkość. Przy ustawieniu Fastest przechył kamery zmienia się z maksymalną szybkością. Sequence Z każdej z 16 list rozwijanych wybierz numer zaprogramowanej pozycji (1 do 16). Kamera będzie kolejno ustawiać się w zaprogramowanych pozycjach o wybranych numerach. Pozycje są wybierane na podstawie wyborów dokonanych na listach rozwijanych, od lewej do prawej w górnym rzędzie, a następnie od lewej do prawej w dolnym rzędzie. Po pozycji z ostatniej listy rozwijanej wybierana jest pozycja z pierwszej listy i cykl zaczyna się on nowa. Jeśli z listy rozwijanej zostanie wybrany wariant End, program zakończy się na poprzedniej liście rozwijanej, a kamera powróci do pierwszej pozycji. Cykl zacznie się od nowa. Tabela zawiera numery i nazwy wszystkich zaprogramowanych pozycji. Definiowanie cyklu sekcja Tour setting Można zaprogramować do 16 pozycji kamery, które będą wybierane sekwencyjnie (cykl). Apply/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. Sprawdzanie ustawień cyklu sekcja Tour table Administrowanie kamerą Tour name Wybierz nazwę cyklu (A, B, C, D lub E). Stay time Wybierz czas, przez który kamera ma pozostawać wkażdej zaprogramowanej pozycji (od 1 do 3600 sekund). Pan speed Z rozwijanej listy wybierz szybkość obrotu kamery (1 do 19 lub Fastest). Im większa liczba, tym większa szybkość. Przy ustawieniu Fastest obrót kamery następuje z maksymalną szybkością. Sequence Dla każdego z cykli A to E wskazuje numery pamięci w zaprogramowanej kolejności. Speed Dla każdego z cykli pokazuje czas pozostawania w zaprogramowanej pozycji, szybkość obrotu iszybkość przechyłu. Ustawienia pozycji i działania kamery strona Preset position setting 33

34 Administrowanie kamerą Uaktywnianie cyklu sekcja Tour selection Można uaktywniać cykl zgodnie z harmonogramem. Selected tour name Wybierz nazwę cyklu (A do E), który chcesz uaktywnić. Wybierz ustawienie none, jeśli nie chcesz uaktywniać żadnego cyklu lub gdy chcesz przerwać trwający cykl. Available period Określa okres, w którym będzie aktywny cykl. Always: cykl można rozpocząć w dowolnym momencie. Use scheduler: cykl będzie uaktywniany zgodnie z harmonogramem wybranym z menu Schedule No. Schedule No. Kiedy w menu Available period wybrane jest ustawienie Use scheduler, wybierz harmonogram, który ma uaktywniać cykl (program). Klikając, można zaznaczyć dowolną kombinację pól 1 do 6, wybierając w ten sposób różne harmonogramy. Aby sprawdzić zawartość harmonogramów, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) Resume time on inactivity Określa sposób działania kamery, gdy cykl zostanie przerwany z powodu zmiany obrotu, przechyłu lub zoomu kamery za pomocą sekcji sterowania kamerą lub z powodu ustawienia kamery w zaprogramowanej pozycji wywołanej alarmem. Po wybraniu ustawienia On, określ czas, po którym cykl zostanie wznowiony (od 5 do 600 sekund). Po upływie wybranego czasu nastąpi automatyczne wznowienie cyklu. Przy wybranym ustawieniu Off cykl nie jest wznawiany, a w polu Selected tour name pojawia się wskazanie none. Wysyłanie obrazów na serwer FTP strona FTP client setting Po kliknięciu na wariancie FTP client wmenu Administrator pojawia się strona FTP client setting. Umożliwia ona wybór ustawień przechwytywania iwysyłania obrazu fotograficznego na serwer FTP. Obraz może być rejestrowany pod wpływem sygnału zwejścia zewnętrznego czujnika, wykrycia ruchu przez funkcję wykrywania aktywności lub użycia przycisku ręcznego wyzwalania. Istnieje też możliwość zapisu sekwencji obrazów z chwili poprzedzającej wykrycie alarmu i następującej po wykryciu alarmu, jak również możliwość okresowego wysyłania pliku z obrazem. Włączanie / wyłączanie funkcji klienta FTP strona FTP client usage setting Aby włączyć funkcję klienta FTP, wybierz wariant Use FTP client function i kliknij na przycisku OK. Pojawi się strona FTP client setting. Jeśli nie chcesz używać funkcji klienta FTP, wybierz wariant Do not use FTP client function i kliknij na przycisku OK. Podczas przesyłania pliku z użyciem funkcji klienta FTP może się obniżać szybkość zmian obrazu i szybkość działania głównej przeglądarki. Ustawienia funkcji klienta FTP strona FTP client setting Ustawienia kamery (patrz strona 22) wybrane w czasie trwania cyklu mogą ulec zmianie. 34 Wysyłanie obrazów na serwer FTP strona FTP client setting

35 FTP server name Wpisz nazwę serwera FTP, na który mają być wysyłane obrazy fotograficzne (maksymalnie 64 znaki), lub adres IP serwera. User name Wpisz nazwę użytkownika serwera FTP. Password Wpisz hasło użytkownika serwera FTP. Re-type password Aby potwierdzić hasło, wpisz ponownie hasło wpisane w pole Password. Remote path Wpisz docelową ścieżkę (maksymalnie 64 znaki). Manual: ręczne wysyłanie obrazów na serwer FTP. Po wybraniu tego wariantu kliknij na przycisku OK. Kiedy jest wybrany tryb Manual, kliknięcie na przycisku (wyzwalania) w głównej przeglądarce spowoduje przechwycenie obrazu fotograficznego iwysłanie go na serwer FTP. (Patrz podrozdział Ręczne sterowanie funkcjami na stronie 14.) Alarm: wysyłanie obrazów na serwer FTP pod wpływem sygnału z wejścia zewnętrznego czujnika lub wykrycia ruchu przez funkcję wykrywania aktywności. Po wybraniu tego wariantu pojawia się sekcja Alarm mode setting (patrz strona 35). Trybu Alarm nie można wybrać, gdy w menu Suffix jest wybrane ustawienie None. Chcąc użyć trybu Alarm, trzeba zmienić ustawienie w menu Suffix na Date/Time lub Sequence number. Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być przesyłany na serwer FTP. Nazwa może zawierać do 6 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Plik wysyłany na serwer FTP ma nazwę wpisaną w pole Image file name. Date/Time: do nazwy pliku dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się z dwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy pliku dodawany jest 10-cyfrowy numer kolejny z zakresu od do Periodical sending: okresowe wysyłanie obrazów na serwer FTP. Po wybraniu tego wariantu pojawia się sekcja Periodical sending mode setting (patrz strona 36). Back/OK Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. Sekcja Alarm mode setting Administrowanie kamerą Wskazówka Kiedy w menu Mode wybrane jest ustawienie Alarm, do przyrostka dodawany jest rodzaj alarmu i moment przechwycenia obrazu. Rodzaj alarmu: S1 (czujnik 1), S2 (czujnik 2), S3 (czujnik 3), AD (wykrywanie aktywności) Moment przechwycenia: PR (przed alarmem), JT (w chwili alarmu), PT (po alarmie) Sequence No. clear Naciskając przycisk Apply, można nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 0. Mode Określa tryb pracy funkcji klienta FTP. Alarm Określa alarm skojarzony z funkcją klienta FTP. W momencie wykrycia wybranego alarmu kamera przechwytuje obrazy z chwili nieco wcześniejszej i nieco późniejszej. Obrazy te są następnie wysyłane na serwer FTP. Sensor 1: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 1 w porcie we/wy kamery. Sensor 2: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 2 w porcie we/wy kamery. Sensor 3: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 3 w porcie we/wy kamery Activity detection: funkcja wykrywania aktywności. Aby wybrać ustawienia wykrywania ruchu, kliknij na przycisku Activity detection. Pojawi się strona Activity detection setting (patrz strona 47). Wysyłanie obrazów na serwer FTP strona FTP client setting 35

36 Available period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: tryb alarmu jest stale aktywny. Use scheduler: tryb alarmu jest aktywny zgodnie z harmonogramem wybranym z menu Schedule No. Faktyczny odstęp między kolejnymi obrazami może być większy od wybranego. Zależy to od wielkości obrazu i środowiska sieciowego. Administrowanie kamerą Schedule No. Kiedy w menu Available period wybrane jest ustawienie Use scheduler, wybierz harmonogram, który ma sterować aktywnością alarmu. Klikając, można zaznaczyć dowolną kombinację pól 1 do 6, wybierając w ten sposób różne harmonogramy. Aby sprawdzić zawartość harmonogramów, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) Alarm buffer configuration Klikając na przycisku Alarm buffer, można wyświetlić stronę Alarm buffer setting. Patrz podrozdział Ustawienia bufora alarmu strona Alarm buffer setting na stronie 45. Alarm, który wystąpi w czasie zmieniania ustawień bufora alarmu, zostanie zignorowany. Digest viewer Przy wybranym ustawieniu On, w chwili wystąpienia wybranych alarmów dodawany jest plik HTML (.html) i plik Java Script (.js). Po otwarciu dodanego pliku HTML w zwykłej przeglądarce, uruchomi się przeglądarka pomocnicza, pozwalająca na wyświetlenie obrazów z bufora alarmu (sekwencja animowana). Patrz punkt Użycie przeglądarki pomocniczej na stronie 36. Available period Określa okres, w którym działa tryb wysyłania okresowego. Always: tryb wysyłania okresowego jest stale aktywny. Use scheduler: tryb wysyłania okresowego działa zgodnie z harmonogramem wybranym z menu Schedule No. Schedule No. Kiedy w menu Available period wybrane jest ustawienie Use scheduler, wybierz harmonogram, który ma sterować działaniem trybu wysyłania okresowego. Klikając, można zaznaczyć dowolną kombinację pól 1 do 6, wybierając w ten sposób różne harmonogramy. Aby sprawdzić zawartość harmonogramów, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) Użycie przeglądarki pomocniczej Kiedy ściągniesz do komputera plik HTML, plik Java Script i pliki z obrazami JPEG, a następnie otworzysz plik HTML w zwykłej przeglądarce, na ekranie pojawi się przeglądarka pomocnicza. Przeglądarka pomocnicza Sekcja Periodical sending mode setting Interval time Wybierz okres, co jaki obrazy mają być wysyłane na serwer FTP. Można nastawić godziny (H), minuty (M) i sekundy (S) z przedziału od 1 sekundy do 24 godzin (doby). Number Wskazuje numer kolejny obrazu fotograficznego. Date Wskazuje datę i godzinę przechwycenia obrazu. 36 Wysyłanie obrazów na serwer FTP strona FTP client setting

37 Image view size Wybierz wielkość obrazu wyświetlanego w przeglądarce pomocniczej: Auto, , , Przy wybranym ustawieniu Auto obraz ma wielkość określoną w menu Image size na stronie Camera setting (patrz strona 22). Play speed Wybierz szybkość wyświetlania (1 do 5). 5 oznacza największą szybkość. Możliwość wyświetlania obrazów z dużą szybkością zależy od wydajności komputera. Konieczne może się okazać wybranie mniejszej szybkości. Pobieranie obrazów z kamery strona FTP server setting Po kliknięciu na wariancie FTP server w menu Administrator pojawia się strona FTP server setting. Umożliwia ona skonfigurowanie funkcji serwera FTP, która pozwala na wyszukanie żądanego pliku z obrazem fotograficznym zapisanego w wewnętrznej pamięci kamery (około 8 MB) lub na karcie pamięci ATA włożonej do gniazda na karty PCMCIA. Funkcja ta umożliwia też pobieranie z kamery plików z obrazem fotograficznym. Play Kliknij na tym przycisku, aby rozpocząć wyświetlanie. Wyświetlanie zakończy się po wyświetlaniu ostatniego obrazu fotograficznego. Next Kiedy jest widoczny obraz fotograficzny, kliknij na tym przycisku, aby wyświetlić obraz z następnym numerem. Prev Kiedy jest widoczny obraz fotograficzny, kliknij na tym przycisku, aby wyświetlić obraz z poprzednim numerem. Still Kliknij na tym przycisku, aby tymczasowo zatrzymać wyświetlanie. Stop Kliknij na tym przycisku, aby zakończyć wyświetlanie. Pojawi się obraz fotograficzny z numerem 1. Włączanie / wyłączanie funkcji serwera FTP strona FTP server usage setting Aby włączyć funkcję serwera FTP, wybierz wariant Use FTP server function i kliknij na przycisku OK. Pojawi się strona FTP server setting. Jeśli nie chcesz używać funkcji serwera FTP, wybierz wariant Do not use FTP server function i kliknij na przycisku OK. Uwagi Podczas przesyłania pliku z użyciem funkcji serwera FTP może się obniżać szybkość zmian obrazu iszybkość działania głównej przeglądarki. Wyłącz funkcję serwera FTP przed wyjmowaniem karty pamięci ATA i przed wyłączeniem kamery, do której jest włożona karta pamięci ATA. Administrowanie kamerą Pobieranie obrazów z kamery strona FTP server setting 37

38 Ustawienia funkcji serwera FTP strona FTP server setting Można zdefiniować do 10 nazw użytkowników i haseł umożliwiających logowanie do kamery przy użyciu klienta FTP zainstalowanego na komputerze. Wysyłanie obrazu em strona SMTP setting Po kliknięciu na wariancie SMTP w menu Administrator pojawia się strona SMTP setting. Umożliwia ona skonfigurowanie funkcji SMTP, służącej do wysyłania a z załączonym obrazem, który został utrwalony pod wpływem sygnału z wejścia zewnętrznego czujnika, w wyniku zadziałania funkcji wykrywania ruchu lub po użyciu ręcznego przycisku. Istnieje też możliwość okresowego wysyłania pliku z obrazem. Włączanie / wyłączanie funkcji SMTP strona SMTP usage setting Administrowanie kamerą Built-in memory Pokazuje ilość wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci kamery. A-slot (adrv)/b-slot (bdrv) Wskazuje typ karty PCMCIA włożonej do gniazda na karty PCMCIA oraz ilość wolnego miejsca na karcie. Gniazdo po stronie obiektywu jest gniazdem A, a gniazdo na spodzie kamery gniazdem B. Selected root directory Wybierz z listy rozwijanej katalog zawierający plik, który ma być pobrany. Built-in memory: wewnętrzna pamięć kamery ATA memory card (A-slot): karta pamięci ATA włożona do gniazda A kamery ATA memory card (B-slot): karta pamięci ATA włożona do gniazda B kamery Aby włączyć funkcję SMTP, wybierz wariant Use SMTP function i kliknij na przycisku OK. Pojawi się strona SMTP setting. Jeśli nie chcesz używać funkcji SMTP, wybierz wariant Do not use SMTP function i kliknij na przycisku OK. Podczas przesyłania em pliku z obrazem może się obniżać szybkość zmian obrazu i szybkość działania głównej przeglądarki. Ustawienia funkcji SMTP strona SMTP setting User ID Wpisz nazwę użytkownika (od 4 do 16 znaków). Password Wpisz hasło (od 4 do 16 znaków). Re-type password Aby potwierdzić hasło, wpisz ponownie hasło wpisane w pole Password. Back/OK Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie Wysyłanie obrazu em strona SMTP setting

39 SMTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera SMTP (maksymalnie 64 znaki). Recipient address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e (maksymalnie 64 znaki). Można podać do trzech adresów odbiorców. Administrator address Wpisz adres administratora kamery (maksymalnie 64 znaki). Pod ten adres będą wysyłane e zwrotne wiadomości o błędach przy wysyłaniu z kamery. Subject Wpisz temat / tytuł wiadomości (maksymalnie 64 znaki). Message Wpisz tekst wiadomości (maksymalnie 384 znaki, przejście do nowego wiersza liczy się za dwa znaki). Image file name Wpisz nazwę pliku z obrazem, który ma być przesyłany em. Nazwa może zawierać do 6 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). przycisku (wyzwalania) w głównej przeglądarce spowoduje przechwycenie obrazu fotograficznego i wysłanie go em. (Patrz podrozdział Ręczne sterowanie funkcjami na stronie 14.) Alarm: wysyłanie obrazów em pod wpływem sygnału z wejścia zewnętrznego czujnika lub wykrycia ruchu przez funkcję wykrywania aktywności. Po wybraniu tego wariantu pojawia się sekcja Alarm mode setting (patrz strona 39). Periodical sending: okresowe wysyłanie obrazów em. Po wybraniu tego wariantu pojawia się sekcja Periodical sending mode setting (patrz strona 40). Back/OK Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. Sekcja Alarm mode setting Administrowanie kamerą Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Plik wysyłany em ma nazwę wpisaną w pole Image file name. Date/Time: do nazwy pliku dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się z dwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), i sekund (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 12-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy pliku dodawany jest 10-cyfrowy numer kolejny z zakresu od do Sequence No. clear Naciskając przycisk Apply, można nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 0. Mode Określa tryb pracy funkcji SMTP. Manual: ręczne wysyłanie obrazów em. Po wybraniu tego wariantu kliknij na przycisku OK. Kiedy jest wybrany tryb Manual, kliknięcie na Alarm Określa alarm skojarzony z funkcją SMTP. W momencie wykrycia wybranego alarmu kamera przechwytuje obraz i wysyła go em. Sensor 1: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 1 w porcie we/wy kamery. Sensor 2: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 2 w porcie we/wy kamery. Sensor 3: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 3 w porcie we/wy kamery Activity detection: funkcja wykrywania aktywności. Aby wybrać ustawienia wykrywania aktywności, kliknij na przycisku Activity detection. Pojawi się strona Activity detection setting (patrz strona 47). Załączany do a obraz pochodzi z chwili wystąpienia alarmu. Jeśli w czasie przetwarzania przechwyconego obrazu uaktywni się kolejny alarm, zostanie on zignorowany. Available period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: tryb alarmu jest stale aktywny. Wysyłanie obrazu em strona SMTP setting 39

40 Administrowanie kamerą Use scheduler: tryb alarmu jest aktywny zgodnie z harmonogramem wybranym z menu Schedule No. Schedule No. Kiedy w menu Available period wybrane jest ustawienie Use scheduler, wybierz harmonogram, który ma sterować aktywnością alarmu. Klikając, można zaznaczyć dowolną kombinację pól 1 do 6, wybierając w ten sposób różne harmonogramy. Aby sprawdzić zawartość harmonogramów, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) Sekcja Periodical sending mode setting Interval time Wybierz okres, co jaki mają być wysłane e. Można nastawić godziny (H) i minuty (M) z przedziału od 30 minut do 24 godzin (doby). Available period Określa okres, w którym działa tryb wysyłania okresowego. Always: tryb wysyłania okresowego jest stale aktywny. Use scheduler: tryb wysyłania okresowego działa zgodnie z harmonogramem wybranym z menu Schedule No. Schedule No. Kiedy w menu Available period wybrane jest ustawienie Use scheduler, wybierz harmonogram, który ma sterować działaniem trybu wysyłania okresowego. Klikając, można zaznaczyć dowolną kombinację pól 1 do 6, wybierając w ten sposób różne harmonogramy. Aby sprawdzić zawartość harmonogramów, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) Ustawienia wyjścia alarmowego 1 lub 2 strona Alarm out 1 lub 2 setting Po kliknięciu na wariancie Alarm out 1 w menu Administrator pojawia się strona Alarm out 1 setting. Po kliknięciu na wariancie Alarm out 2 w menu Administrator pojawia się strona Alarm out 2. Umożliwiają one sterowanie wyjściem alarmowym 1 lub 2 w porcie we/wy z tyłu kamery pod wpływem sygnału z wejścia zewnętrznego czujnika, wykrycia ruchu przez funkcję wykrywania aktywności, użycia przycisku ręcznego wyzwalania, stanu funkcji dzień / noc lub stanu układu czasowego. Ustawienia dla wyjść alarmowych 1 i 2 są jednakowe. W tym podrozdziale opisano tytułem przykładu konfigurowanie wyjścia alarmowego 1. Włączanie / wyłączanie funkcji wyjścia alarmowego 1 strona Alarm out 1 usage setting Aby włączyć funkcję wyjścia alarmowego 1, wybierz wariant Use alarm out 1 function i kliknij na przycisku OK. Pojawi się strona Alarm out 1 setting. Jeśli nie chcesz używać funkcji wyjścia alarmowego 1, wybierz wariant Do not use alarm out 1 function i kliknij na przycisku OK. Ustawienia funkcji wyjścia alarmowego 1 strona Alarm out 1 setting Mode Określa tryb pracy funkcji wyjścia alarmowego 1. Manual: ręczne sterowanie wyjściem alarmowym 1. W tym trybie wyjście alarmowe 1 można zwierać lub otwierać, klikając na przycisku (wyzwalania) wgłównej przeglądarce. (Patrz podrozdział Ręczne sterowanie funkcjami na stronie 14.) 40 Ustawienia wyjścia alarmowego 1 lub 2 strona Alarm out 1 lub 2 setting

41 Day/Night: stan wyjścia alarmowego 1 zależy od funkcji dzień / noc. Po wybraniu tego ustawienia pojawia się przycisk Day/Night setting. Klikając na nim, można wyświetlić stronę Camera setting iwybrać ustawienia funkcji dzień / noc (patrz strona 25). W trybie noc przekaźnik związany z wyjściem alarmowym 1 jest zwarty, a w trybie dzień otwarty. Alarm: stan wyjścia alarmowego 1 zależy od sygnału zwejścia zewnętrznego czujnika lub od wykrycia ruchu przez funkcję wykrywania aktywności. Po wybraniu tego wariantu pojawia się sekcja Alarm mode setting (patrz strona 41). Klikając, można zaznaczyć dowolną kombinację pól 1 do 6, wybierając w ten sposób różne harmonogramy. Aby sprawdzić zawartość harmonogramów, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) Alarm duration Określa czas, przez jaki będzie zwarte wyjście alarmowe (od 1 do 60 s). Sekcja Timer mode setting Timer: stan wyjścia alarmowego 1 zależy od układu czasowego. Po wybraniu tego ustawienia pojawia się sekcja Timer mode setting (patrz strona 41). Sekcja Alarm mode setting Schedule No. Określa harmonogram sterujący wyjściem alarmowym 1 w trybie Timer. Klikając, można zaznaczyć dowolną kombinację pól 1 do 6, wybierając w ten sposób różne harmonogramy. Wyjście alarmowe 1 będzie zwierane o godzinie początku w wybranym harmonogramie, a otwierane o godzinie końca. Aby sprawdzić zawartość harmonogramów, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) Administrowanie kamerą Alarm Określa alarm skojarzony z funkcją wyjścia alarmowego 1. W momencie wykrycia wybranego alarmu zmienia się stan wyjścia alarmowego 1. Sensor 1: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 1 w porcie we/wy kamery. Sensor 2: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 2 w porcie we/wy kamery. Sensor 3: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 3 w porcie we/wy kamery Activity detection: funkcja wykrywania aktywności. Aby wybrać ustawienia wykrywania aktywności, kliknij na przycisku Activity detection. Pojawi się strona Activity detection setting (patrz strona 47). Available period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: tryb alarmu jest stale aktywny. Use scheduler: tryb alarmu jest aktywny zgodnie z harmonogramem wybranym z menu Schedule No. Schedule No. Kiedy w menu Available period wybrane jest ustawienie Use scheduler, wybierz harmonogram, który ma sterować aktywnością alarmu. Ustawienia wyjścia alarmowego 1 lub 2 strona Alarm out 1 lub 2 setting 41

42 Administrowanie kamerą Zapis obrazów wpamięci strona Image memory setting Po kliknięciu na wariancie Image memory wmenu Administrator pojawia się strona Image memory setting. Umożliwia ona skonfigurowanie funkcji pamięci obrazu, pozwalającej na zapis w wewnętrznej pamięci kamery (około 8 MB) lub na karcie pamięci ATA pliku z obrazem fotograficznym. Obraz może być rejestrowany pod wpływem sygnału z wejścia zewnętrznego czujnika, wykrycia ruchu przez funkcję wykrywania aktywności lub użycia przycisku ręcznego wyzwalania. Istnieje też możliwość okresowego zapisu pliku z obrazem. Zapisane pliki z obrazem można odszukać i pobrać do komputera przy użyciu funkcji serwera FTP. (Patrz podrozdział Pobieranie obrazów z kamery strona FTP server setting na stronie 37.) Włączanie / wyłączanie funkcji pamięci obrazu strona Image memory usage setting Jeśli nie chcesz używać funkcji pamięci obrazu, wybierz wariant Do not use image memory function i kliknij na przycisku OK. Memory Wybierz z listy rozwijanej pamięć, w której mają być zapisywane obrazy. Built-in memory: wewnętrzna pamięć kamery (około 8MB) ATA memory card (A-slot): karta pamięci ATA włożona do gniazda A kamery ATA memory card (B-slot): karta pamięci ATA włożona do gniazda B kamery Uwagi Obraz zapisany w wewnętrznej pamięci zostanie skasowany w chwili wyłączenia zasilania kamery. Podczas zapisu obrazu może się obniżać szybkość zmian obrazu i szybkość działania głównej przeglądarki. Wyłącz funkcję pamięci obrazu przed wyjmowaniem karty pamięci ATA i przed wyłączeniem kamery, do której jest włożona karta pamięci ATA. Zapis obrazu w wybranej pamięci strona Image memory setting Built-in memory Pokazuje ilość wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci kamery. A-slot/B-slot Wskazuje typ karty PCMCIA włożonej do gniazda na karty PCMCIA oraz ilość wolnego miejsca na karcie. Gniazdo po stronie obiektywu jest gniazdem A, a gniazdo na spodzie kamery gniazdem B. Use image memory function / Do not use image memory function Aby włączyć funkcję pamięci obrazu, wybierz wariant Use image memory function i kliknij na przycisku OK. Pojawi się strona Image memory setting. Image file name Wpisz nazwę pliku nadawaną obrazom zapisywanym wpamięci. Nazwa może zawierać do 6 znaków alfanumerycznych, - (myślników) i _ (podkreśleń). Suffix Wybierz przyrostek dodawany do nazwy pliku. None: brak przyrostka. Plik zapisywany w pamięci ma nazwę wpisaną w pole Image file name. Date/Time: do nazwy pliku dodawana jest data i godzina. Przyrostek daty i godziny składa się z dwóch końcowych cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry), dnia (2 cyfry), godziny (2 cyfry), minut (2 cyfry), 42 Zapis obrazów w pamięci strona Image memory setting

43 sekund (2 cyfry) i numeru kolejnego (2 cyfry), zatem do nazwy pliku dodawana jest 14-cyfrowa liczba. Sequence number: do nazwy pliku dodawany jest 10-cyfrowy numer kolejny z zakresu od do Wskazówka Kiedy w menu Mode wybrane jest ustawienie Alarm, do przyrostka dodawany jest rodzaj alarmu i moment przechwycenia obrazu. Rodzaj alarmu: S1 (czujnik 1), S2 (czujnik 2), S3 (czujnik 3), AD (wykrywanie aktywności) Moment przechwycenia: PR (przed alarmem), JT (w chwili alarmu), PT (po alarmie) (Patrz podrozdział Ręczne sterowanie funkcjami na stronie 14.) Alarm: zapisywanie obrazu w wybranej pamięci pod wpływem sygnału z wejścia zewnętrznego czujnika lub wykrycia ruchu przez funkcję wykrywania aktywności. Po wybraniu tego wariantu pojawia się sekcja Alarm mode setting (patrz strona 43). Trybu Alarm nie można wybrać, gdy w menu Suffix jest wybrane ustawienie None. Chcąc użyć trybu Alarm, trzeba zmienić ustawienie w menu Suffix na Date/Time lub Sequence number. Sequence No. clear Naciskając przycisk Apply, można nadać przyrostkowi numeru kolejnego wartość 0. Overwrite Określa, czy w przypadku niewystarczającej ilości miejsca na zapis obrazu pliki mają być zastępowane. Wybierz ustawienie On, aby umożliwić zastępowanie. Jako pierwszy zastąpiony zostanie najstarszy plik lub folder. Wybierz ustawienie Off, aby nie zezwolić na zastępowanie. W tym przypadku nie będzie można zapisać nowego pliku. Periodical sending: okresowy zapis obrazów fotograficznych w wybranej pamięci. Po wybraniu tego wariantu pojawia się sekcja Periodical recording mode setting (patrz strona 44). Sekcja Alarm mode setting Administrowanie kamerą Capacity warning Wybierz ustawienie On, aby administrator był informowany em o małej ilości miejsca w wewnętrznej pamięci lub braku pamięci. Wybierz ustawienie Off, aby z ostrzeżeniem nie był wysyłany. Po wybraniu ustawienia On pojawią się menu SMTP server name i Administrator address. SMTP server name Wpisz nazwę lub adres IP serwera SMTP służącego do wysyłania a (maksymalnie 64 znaki). Administrator address Wpisz adres, na który mają być wysyłane e zostrzeżeniami (adres administratora kamery, maksymalnie 64 znaki). Mode Określa tryb pracy funkcji pamięci obrazu. Manual: ręczne zapisywanie obrazów w wybranej pamięci. Kiedy jest wybrany tryb Manual, kliknięcie na przycisku (wyzwalania) w głównej przeglądarce spowoduje przechwycenie obrazu fotograficznego i jego zapis w wybranej pamięci. Alarm Określa alarm skojarzony z funkcją pamięci obrazu. W momencie wykrycia wybranego alarmu kamera przechwytuje obraz i zapisuje go w wybranej pamięci. Sensor 1: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 1 w porcie we/wy kamery. Sensor 2: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 2 w porcie we/wy kamery. Sensor 3: zewnętrzny czujnik podłączony do wejścia czujnika 3 w porcie we/wy kamery Activity detection: funkcja wykrywania aktywności. Aby wybrać ustawienia wykrywania aktywności, kliknij na przycisku Activity detection. Pojawi się strona Activity detection setting (patrz strona 47). Available period Określa okres, w którym działa wykrywanie alarmu. Always: tryb alarmu jest stale aktywny. Use scheduler: tryb alarmu jest aktywny zgodnie z harmonogramem wybranym z menu Schedule No. Zapis obrazów w pamięci strona Image memory setting 43

44 Schedule No. Kiedy w menu Available period wybrane jest ustawienie Use scheduler, wybierz harmonogram, który ma sterować aktywnością alarmu. Klikając, można zaznaczyć dowolną kombinację pól 1 do 6, wybierając w ten sposób różne harmonogramy. Aby sprawdzić zawartość harmonogramów, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) Alarm buffer configuration Klikając na przycisku Alarm buffer, można wyświetlić stronę Alarm buffer setting. Patrz podrozdział Ustawienia bufora alarmu strona Alarm buffer setting na stronie 45. Available period Określa okres, w którym działa tryb zapisu okresowego. Always: tryb zapisu okresowego jest stale aktywny. Use scheduler: tryb zapisu okresowego działa zgodnie z harmonogramem wybranym z menu Schedule No. Schedule No. Kiedy w menu Available period wybrane jest ustawienie Use scheduler, wybierz harmonogram, który ma sterować działaniem trybu zapisu okresowego. Klikając, można zaznaczyć dowolną kombinację pól 1 do 6, wybierając w ten sposób różne harmonogramy. Aby sprawdzić zawartość harmonogramów, kliknij na przycisku Schedule check. (Patrz podrozdział Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting na stronie 47.) Administrowanie kamerą Alarm, który wystąpi w czasie zmieniania ustawień bufora alarmu, zostanie zignorowany. Digest viewer Przy wybranym ustawieniu On, w chwili wystąpienia wybranych alarmów dodawany jest plik HTML (.html) i plik Java Script (.js). Po otwarciu dodanego pliku HTML w zwykłej przeglądarce, uruchomi się przeglądarka pomocnicza, pozwalająca na wyświetlenie obrazów z bufora alarmu (sekwencja animowana). Patrz punkt Użycie przeglądarki pomocniczej na stronie 36. Sekcja Periodical recording mode setting Digest viewer Przy wybranym ustawieniu On, co 100 plików dodawany jest plik HTML (.html) i plik Java Script (.js). Po otwarciu dodanego pliku HTML w zwykłej przeglądarce, uruchomi się przeglądarka pomocnicza, pozwalająca na wyświetlenie obrazów z bufora alarmu (sekwencja animowana). Patrz punkt Użycie przeglądarki pomocniczej na stronie 36. Ustawienia On nie można wybrać, gdy w menu Suffix wybrane jest ustawienie None. Chcąc użyć przeglądarki pomocniczej, trzeba zmienić ustawienie w menu Suffix na Date/Time lub Sequence number. Back/OK Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. Interval time Wybierz okres, co jaki obrazy mają być zapisywane wpamięci. Można nastawić godziny (H), minuty (M) i sekundy (S) z przedziału od 1 sekundy do 24 godzin (doby). Faktyczny odstęp między kolejnymi obrazami może być większy od wybranego. Zależy to od wielkości obrazu i warunków zapisu na karcie ATA. 44 Zapis obrazów w pamięci strona Image memory setting

45 Struktura katalogów w pamięci obrazu Zapis obrazów w pamięci odbywa się z wykorzystaniem następującej struktury katalogów: ATA memory card (A-slot): gniazdo A ATA memory card (B-slot): gniazdo B Built-in memory: napęd C Każde gniazdo lub napęd zawiera następującą strukturę katalogów: Ustawienia bufora alarmu strona Alarm buffer setting Po kliknięciu na wariancie Alarm buffer wmenu Administrator pojawia się strona Alarm buffer setting. Umożliwia ona skonfigurowanie bufora alarmu wykorzystywanego przez funkcję klienta FTP (patrz strona 34) i pamięci obrazu (patrz strona 42). Główny katalog Date Alarm Sensor 1 xxxxxxx.jpg aaaaaa.html aaaaaa.js Timer Manual Sensor 2 Sensor 3 ActDet zzzzzzz.jpg cccccc.html cccccc.js ddddddd.jpg eeeeeee.jpg ffffffff.jpg yyyyyyy.jpg bbbbbb.html bbbbbb.js Symbol oznacza katalog tworzony automatycznie. Katalog Date ma 6-cyfrową nazwę złożoną zdwóch ostatnich cyfr roku (2 cyfry), miesiąca (2 cyfry) i dnia (2 cyfry). Katalogi Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3 i Act Det (wykrywanie aktywności) odpowiadają trybom alarmu. Katalog Timer jest wykorzystywany w trybie funkcję zapisu okresowego, a katalog Manual w trybie ręcznym. W każdym z katalogów zapisywane są pliki z obrazem JPEG. W przypadku korzystania z przeglądarki pomocniczej, plik HTML (.html) i plik Java Script (.js) są tworzone w momencie wystąpienia każdego alarmu. Przy zapisie okresowym plik HTML (.html) i plik Java Script (.js) są tworzone automatycznie co 100 plików z obrazem JPEG. Recording interval Można określić częstość zapisu obrazu w buforze alarmu. Do wyboru są następujące ustawienia: SNC-RZ30N: 1/30, 1/15, 1/10, 1/5, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (sekund) SNC-RZ30P: 1/25, 1/12, 1/8, 1/5, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (sekund) Pre-alarm images Podaj liczbę zapisywanych obrazów sprzed alarmu. Post-alarm images Podaj liczbę obrazów zapisywanych po alarmie. Maximum alarm images Wskazuje maksymalną pojemność bufora alarmu (liczbę obrazów) przy bieżących ustawieniach wielkości i jakości obrazu. Wartość w polu Maximum alarm images zależy od ustawień wybranych w menu Image size i Image quality na stronie Camera setting. Sprawdź wartość w polu Maximum alarm images iupewnij się, że suma wartości wybranych w menu Pre-alarm images i Post-alarm images nie przekracza wartości w polu Maximum alarm images. Jeśli w menu Pre-alarm images i Post-alarm images wybrane są wartości 0, w momencie wystąpienia alarmu zapisywany będzie tylko jeden obraz. Administrowanie kamerą OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. Ustawienia bufora alarmu strona Alarm buffer setting 45

46 Przesyłanie danych przez port szeregowy strona Serial setting Po kliknięciu na wariancie Serial w menu Administrator pojawia się strona Serial setting. Umożliwia ona wprowadzanie danych do kamery z komputera przez sieć oraz przesyłanie ich do zewnętrznego łącza szeregowego w celu sterowania urządzeniem peryferyjnym. Można też wprowadzać dane z urządzenia peryferyjnego przez zewnętrzne łącze szeregowe i przesyłać je do komputera przez sieć. Wybierz ustawienia właściwe dla urządzenia peryferyjnego podłączonego do kamery. VISCA: przy wybranym ustawieniu VISCA można sterować kamerą przy użyciu protokołu VISCA. Listę poleceń protokołu VISCA można uzyskać od autoryzowanego dealera Sony. Uwagi Jeśli do sterowania przez łącze szeregowe ma służyć protokół VISCA, należy dopasować ustawienia transmisji do podłączanego sterownika. Kamera nie może być używana w łańcuchu urządzeń VISCA. Należy ją podłączać do sterownika wukładzie 1:1. TCP port No. Wybierając w menu Mode tryb TCP, należy wskazać numer portu TCP (TCP Generic Driver). Wybrany port powinien pochodzić spoza zakresu portów standardowych (Well-Known, 0 do 1023). Administrowanie kamerą Standard Wybierz rodzaj łącza szeregowego wykorzystywanego przez podłączone urządzenie peryferyjne: RS232C lub RS485. Przy wybranym ustawieniu RS485 transmisja danych odbywa się w trybie półdupleksowym. Podłączone urządzenie peryferyjne musi obsługiwać transmisję półdupleksową. Baud rate Określ prędkość transmisji przy komunikowaniu się zurządzeniem peryferyjnym przez łącze szeregowe. Do wyboru są następujące prędkości: 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 (b/s) Parity bit Wybierz sposób generacji bitu parzystości zgodny z ustawieniami urządzenia peryferyjnego podłączonego przez łącze szeregowe. Do wyboru są ustawienia None, Odd i Even. Character length Wybierz długość znaku zgodną z ustawieniami urządzenia peryferyjnego podłączonego przez łącze szeregowe. Do wyboru są ustawienia 7 i 8 (bitów). Mode Wybierz port służący do odbioru danych przez sieć: HTTP (HTTP Generic Driver) lub TCP (TCP Generic Driver) albo określ, czy kamera jest sterowana przy użyciu protokołu VISCA. HTTP: przy wybranym ustawieniu HTTP transmisję danych można uzyskać, tworząc w komputerze program HTML z poleceniami CGI. Informacje o poleceniach CGI można uzyskać od autoryzowanego dealera Sony. TCP: przy wybranym ustawieniu TCP, dane wejściowe i wyjściowe z / do zewnętrznego łącza szeregowego mogą być odbierane i wysyłane przez podanie w menu TCP Port No. numeru portu TCP. Połączenie z kamerą można sprawdzić, wpisując polecenie DOS telnet [nazwa hosta] [przydzielony numer portu]. Stop bits Wybierz liczbę bitów stopu zgodną z ustawieniami urządzenia peryferyjnego podłączonego przez łącze szeregowe. Do wyboru są ustawienia 1 i 2 (bity). OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie Przesyłanie danych przez port szeregowy strona Serial setting

47 Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting Po kliknięciu na wariancie Schedule w menu Administrator pojawia się strona Schedule setting. Umożliwia ona zdefiniowanie do 6 harmonogramów wykorzystywanych przez funkcje zaprogramowanej pozycji, dzień / noc, klienta FTP, SMTP, wyjścia alarmowego 1 i 2 oraz funkcję pamięci obrazu. Ustawienia funkcji wykrywania aktywności strona Activity detection setting Po kliknięciu na wariancie Activity detection w menu Administrator pojawia się strona Activity detection setting. Umożliwia ona wybór ustawień funkcji wykrywania aktywności. Funkcję tę może wykorzystywać szereg innych funkcji. Administrowanie kamerą Schedule No. 1 do Schedule No. 6 Dla każdego harmonogramu podaj godzinę początku (Start time, godziny i minuty) i godzinę końca (End time, godziny i minuty) oraz zaznacz dni tygodnia, wktóre ma działać odpowiednia funkcja. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. Sensitivity Wybierz z listy rozwijanej czułość funkcji wykrywania aktywności. Do wyboru są ustawienia od Level 1 do Level 9. Ustawienie Level 9 oznacza maksymalną czułość. Wskazówka Czułość funkcji wykrywania aktywności oznacza udział zmienionego obszaru (pikseli) w całym obszarze wykrywania aktywności. OK/Cancel Patrz punkt Przyciski wspólne dla wszystkich stron ustawień na stronie 19. Ustawienia harmonogramu strona Schedule setting / Ustawienia funkcji wykrywania aktywności strona Activity detection setting 47

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

3-990-784-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-CS50N/CS50P. 2006, Sony Corporation

3-990-784-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-CS50N/CS50P. 2006, Sony Corporation 3-990-784-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-CS50N/CS50P 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

3-869-482-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1. 2005, Sony Corporation

3-869-482-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1. 2005, Sony Corporation 3-869-482-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-P1 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy o zanotowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation

3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P. 2006, Sony Corporation 3-869-488-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-DF40N/DF40P 2006, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji (dla Iphone) Instrukcja instalacji kamery na telefon Iphone Sposób instalacji: Pobranie programu - wejdź do APP Store i wyszukaj aplikacje ipcamerahbp.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne logowanie do SAP

Bezpieczne logowanie do SAP Bezpieczne logowanie do SAP Cel Zastosuj tę procedurę, aby uzyskać dostęp do systemu SAP (za pomocą połączenia szyfrowanego). Wymagania wstępne Przy pierwszym uruchomieniu na danym komputerze konieczne

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo