SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa tel. 022/ fax 022/ REGON NIP Znak sprawy: BDG-IO /11 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej Ustawą w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy. Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ. 3. Kody opisujące przedmiot zamówienia. Słownik CPV Słownictwo główne Główny przedmiot: WYKONAWCA może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Rozdział 4. Opis części zamówienia. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 5. Zamówienia uzupełniające. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Rozdział 6. Oferty wariantowe. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia. Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2 (wiedza i doświadczenie): WYKONAWCA wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 1 zamówienie związane z

2 wykonaniem dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał co najmniej 1 dostawę lub projekt na utrzymanie systemu bezpieczeństwa o wartości zamówienia brutto minimum 500 tys. złotych. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 3 (osoby zdolne do wykonania zamówienia): WYKONAWCA dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia przy czym: a) co najmniej 1 osoba powinna posiadać certyfikat CISA oraz b) co najmniej 1 osoba powinna posiadać certyfikat TOGAF8 lub wyższy Wszystkie zgłoszone osoby muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia potwierdzone stosownym oświadczeniem WYKONAWCY. 4. WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY występujący wspólnie. WYKONAWCY ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez ZAMAWIAJACEGO oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. Złożenie przez WYKONAWCĘ nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. 8. WYKONAWCA obowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 9. WYKONAWCA, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy) w zakresie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz nie spełni warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Rozdział 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć WYKONAWCY. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 odpowiednio pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 8. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 10. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 11. Jeżeli WYKONAWCA wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla WYKONAWCY, określonym w ust. 1-6 niniejszego Rozdziału. 12. Jeżeli WYKONAWCA wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, obowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 13. WYKONAWCA, który odwołuje się do potencjału podmiotu trzeciego, nie złoży dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu z powodu nie spełniania warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania z powodu nie wykazania spełniania warunków, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do ich uzupełnienia. 14. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 2-4 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 15. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 16. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 pkt 1 i 3 oraz w ust. 13 niniejszego rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 17. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12 i 13 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 18. Jeżeli, w przypadku WYKONAWCY mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, WYKONAWCA składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4 Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie. Zawiadomienie o wykluczeniu WYKONAWCY, odrzuceniu ofert, wyborze oferty najkorzystniejszej, ewentualnie unieważnieniu postępowania, a także wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, żądanie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, jak również zawiadomienie o wniesionym odwołaniu będą przesyłane również faksem. 2. Każdy WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek WYKONAWCY może być przekazany faksem na numer 022/ ZAMAWIAJĄCY udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do ZAMAWIAJĄCEGO zapytania dotyczące niniejszego postępowania w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 6. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich WYKONAWCÓW w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobami uprawnionymi przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktowania się z WYKONAWCAMI są: 1) Pani Iwona Ochman, Główny Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego, tel. 022/ , 2) Pan Janusz Tomasik, Naczelnik Wydziału w Biurze Dyrektora Generalnego, tel. 022/ ) Pan Gerard Kisiel, Starszy Specjalista w Biurze Informatyki, tel. 022/ Rozdział 12. Wadium. 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: Ministerstwo Skarbu Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział Warszawa z dopiskiem wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oraz instalację systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych a w przypadku pozostałych ww. form wniesienia wadium należy złożyć je w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, pokój nr 251 Biuro Dyrektora Generalnego w godz w dni robocze. Oznacza to, że nie później niż przed terminem otwarcia ofert, w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO muszą znaleźć się ww. formy wadium. 4. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty lub innej formy wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowuje na rachunku bankowym. 6. ZAMAWIAJĄCY zwróci wadium wszystkim WYKONAWCOM niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem WYKONAWCY, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.

5 7. ZAMAWIAJĄCY zwróci niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. ZAMAWIAJĄCY będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. WYKONAWCA obowiązany jest w tej sytuacji wnieść wadium w terminie określonym przez ZAMAWIAJACEGO. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ. 10. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA w odpowiedzi na wezwanie, o którym w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 12. WYKONAWCA, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium w całym okresie związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania. Rozdział 13. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Rozdział 14. Oferta. Ofertę stanowi: 1) Wypełniony formularz ofertowy według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy informacja o spełnieniu wymaganych parametrów systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 3) Kopia dowodu wpłaty lub innej formy wniesienia wadium, z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 1. WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie prawo zamówień publicznych. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia WYKONAWCY muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY, zgodnie z formą reprezentacji WYKONAWCY określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej WYKONAWCY. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez WYKONAWCĘ. 5. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ. 6. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w języku obcym WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez WYKONAWCĘ.

6 7. W przypadku WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio WYKONAWCY lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub te podmioty. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 9. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 10. WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem określonym w ustawie. 11. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 13. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 14. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: Znak sprawy BDG-IO /11 Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/ Wspólna Warszawa pok. 251 Oferta na dostawę oraz instalację systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych. Nie otwierać przed terminem r., godz. 10: WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę. 16. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. 17. WYKONAWCA może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. ZAMAWIAJĄCY może wydać ofertę WYKONAWCY, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony WYKONAWCY do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty. 18. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zwróci WYKONAWCY ofertę, która została złożona po terminie. Rozdział 16. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 09:00 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w pok. nr WYKONAWCA, który osobiście składa ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Rozdział 17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 1. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 pok. nr WYKONAWCY mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności WYKONAWCY przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle WYKONAWCY protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek. Rozdział 18. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty uwzględniać musi wartość całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów. 2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

7 3. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN). Rozdział 19. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze ofert ZAMAWIAJĄCY kierował się będzie następującym kryterium: Cena waga: 100%, sposób oceny: minimalizacja Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. 3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków cenowych przedstawionych przez WYKONAWCÓW w zakresie powyższego kryterium. 5. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru: oferta najkorzystniejsza oferta porównywana X waga 6. W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać udzielania przez WYKONAWCÓW pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 7. ZAMAWIAJĄCY poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona. 8. Jeżeli WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 7 pkt 3 ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę. Rozdział 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 po upływie którego Umowa może być zawarta. 2. WYKONAWCA, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże ZAMAWIAJĄCEMU informacje dotyczące: 1) formy i sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) wyznaczenia osób reprezentujących stronę umowy, 3) wskazania banku oraz numeru rachunku, na jaki mają być przekazane świadczenie pieniężne należne za wykonanie świadczenia. Rozdział 21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Przed podpisaniem umowy WYKONAWCA, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości odpowiadającej 5% ceny przedstawionej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 4. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach.

8 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu WYKONAWCA wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany w Rozdziale 12 SIWZ. 6. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. 7. ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w projekcie umowy. 8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY. 9. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych. Rozdział 22. Ogólne warunki umowy. Wzór umowy stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Rozdział 23. Środki ochrony prawnej. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty odwołującego. 2. WYKONAWCA może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować ZAMAWIAJACEGO o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji ZAMAWIAJĄCY powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym WYKONAWCÓW w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 4. Na czynności, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego rozdziału. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. WYKONAWCA przesyła kopię odwołania ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Domniemywa się, iż ZAMAWIAJACY mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 11. Odwołanie powinno: 1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania, 3) określać żądanie. 12. ZAMAWIAJĄCY przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 13. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

9 14. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 15. WYKONAWCY, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 16. ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego WYKONAWCY nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że WYKONAWCA nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.... podpis Zamawiającego Załączniki: 1) Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2) Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 3) Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 4) Załącznik Nr 4 Doświadczenie zawodowe, 5) Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 6) Załącznik Nr 6 - Formularz ofertowy, 7) Załącznik Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy informacja o spełnieniu wymaganych parametrów systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych 8) Załącznik Nr 8 - Projekt Umowy.

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia realizowane w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa oraz instalacja systemu monitorowania sieci, ochrony informacji niejawnych zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli: Lp Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Rozwiązanie musi umożliwiać (poprzez dekodowanie protokołów aplikacyjnych) weryfikację treści pod kątem jej zawartości, w komunikacji za pośrednictwem następujących aplikacji P2P oraz protokołów komunikacyjnych: HTTP,FTP,IRC, AIM, AIM EXPRESS, JABBER/XMPP, KAZAA, GNUTELLA, YAHOO MESSENGER, MSN MESSENGER, MSNWEBIM, YAHOOWEBIM, GOOGLETALK, KAZAA Rozwiązanie musi umożliwiać (poprzez dekodowanie protokołów aplikacyjnych) weryfikację treści pod kątem jej zawartości, w komunikacji z następującymi portalami oraz aplikacjami społecznościowymi: FACEBOOK, LINKEDIN, MYSPACE, PLAXO, TWITTER Rozwiązanie musi umożliwiać (poprzez dekodowanie protokołów aplikacyjnych) weryfikację treści pod kątem jej zawartości, w komunikacji za pośrednictwem następujących protokołów i aplikacji pocztowych: SMTP, POP3, IMAP4, AOLMAIL, GOOGL , HOTMAIL, OWAMAIL, SQUIRRELMAIL, VERIZONMAIL, YAHOOMAIL Rozwiązanie musi umożliwiać weryfikację treści pod kątem jej zawartości za pomocą następujących mechanizmów: Rejestracji dokumentów ( system wylicza hasz MD5 dla rejestrowanego dokumentu i poszukuje odpowiednika w ruchu sieciowym ), Częściowej rejestracji dokumentów ( j.w. ale system wylicza hasze z komponentów rejestrowanego dokumentu ) Poszukiwania słów z opcją tworzenia przez system listy poszukiwanych słów w oparciu o przykładowe dokumenty użytkowników Poszukiwania fraz językowych bądź pojedynczych słów z możliwością korzystania z pełnego silnika wyrażeń regularnych zgodnego z Perl Compatible Regular Expressions Mechanizmu kwalifikującego dane za pomocą profilowania identyfikatorów, który w szczególności będzie obsługiwał polskie formaty PESEL, REGON, NIP oraz numery kart kredytowych, a także numery telefonów. Mechanizmu wykrywania ruchu szyfrowanego z możliwością zdefiniowania dla niego oddzielnej polityki Rejestracji obrazów (pliki graficzne) i wykrywania ich w ruchu sieciowym także w sytuacji kiedy zostaną osadzone bądź zmieniony zostanie ich rozmiar. Rozwiązanie musi umożliwiać podjęcie następujących akcji w przypadku wykrycia treści objętej polityką bezpieczeństwa: Blokowanie pakietów sieciowych w trybie działania sondy in-line bez konieczności używania rozwiązań trzecich (np. routera czy serwera proxy) Reset datagramów TCP w trybie (tryb działania sondy out-of-band ) Ograniczenie pasma transferu dla sesji w trybie in-line działania sondy bez konieczności używania rozwiązań trzecich (np. routera czy serwera proxy) Wysłanie Alarmu pocztą elektroniczną, za pomocą mechanizmu SNMP trap, bądź protokołu syslog Zintegrowane wysłanie alarmów do systemów klasy SIM typu ArcSight, Verdasys Digital Guardian czy IBM/ISS SiteProtector Wszystkie powyższe akcje powinny być włączane bądź wyłączane jako składowa definjowanych na urządzeniu poszczególnych polityk, a nie globalnie dla wszystkich polityk jednocześnie. Proponowane rozwiązanie musi umożliwiać inspekcję całego ruchu sieciowego oraz spełniać wszystkie opisane powyżej funkcjonalności na wszystkich portach TCP/IP. Krytycznym jest aby rozwiązanie potrafiło samo przypisać protokół aplikacyjny do portu TCP/IP w sytuacjach w których użyte zostaną niestandardowe porty TCP/IP oraz poinformowało o remapowaniu aplikacji do innego portu.

11 Proponowane rozwiązanie musi być architekturą składającą się z co najmniej dwóch odrębnych elementów: Element pierwszy zwany dalej sondą element ten musi być dedykowaną, platforma sprzętową przetwarzającą ruch sieciowy w trybie out-of-band oraz in-line jako bridge warstwy drugiej ISO OSI. Na potrzeby współpracy z istniejącym rozwiązaniem WEB Proxy sonda musi także wspierać protokół ICAP. 8. Sonda powinna być zarządzana jedynie z centralnego systemu zarządzania ( element drugi opisany poniżej ) ze względu na skalowalność architektury w której może być docelowo więcej niż jedna sonda w różnych umieszczona w różnych miejscach sieci. Zaproponowana sonda musi obsłużyć minimum 25Mbps Element drugi zwany dalej centralnym systemem zarządzania dedykowana platforma sprzętowa zarządzająca oferowaną sondą z możliwością obsługi kolejnych czterech sond. Centralny system zarządzania musi umożliwiać delegację uprawnień administratorskich między użytkownikami systemu, w szczególności w zakresie dostępu do zawartości alarmów i raportów. Ze względu na skalę wdrożenia proponowanego rozwiązania (duża ilość użytkowników w sieci) 9. wszystkie wymagane funkcjonalności nie mogą być realizowane w oparciu o jakiekolwiek oprogramowanie instalowane na stacjach użytkowników końcowych. Proponowane rozwiązanie musi posiadać następujące certyfikaty branżowe: 10. FIPS Minimalnie Common Criteria EAL Dane w bazie danych w systemie powinny być zaszyfrowane. ZAMAWIAJĄCY wymaga 36 miesięcznej gwarancji na poprawne funkcjonowanie systemu jako całości w zakresie określonym przedmiotem zamówienia liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.

12 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa oraz instalacja systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie) niżej podpisany..... działając w imieniu i na rzecz.... firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy... oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759 ze zm.) brak jest podstaw do wykluczenia WYKONAWCY z postępowania. Miejscowość dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

13 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa oraz instalacja systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych, Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie) niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz.... firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) WYKONAWCA spełnia warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejscowość dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

14 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa oraz instalacja systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych oświadczamy, że w okresie od dnia... do dnia... zrealizowaliśmy następujące zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Lp. Opis wykonanych dostaw Wartość przedmiotu netto Data wykonania zamówienia Nazwa i adres Odbiorcy Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Miejscowość.....dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

15 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa oraz instalacja systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych, oświadczam, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Lp. Nazwisko, imię osoby Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia Wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia Podstawa do dysponowania wskazaną osobą Oświadczam, że osoby wymienione w pkt... posiadają wymagane przepisami uprawnienia. Oświadczam, że osoba wymieniona w pkt... posiada certyfikat CISCA. Oświadczam, że osoba wymieniona w pkt... posiada certyfikat TOGAF8 lub wyższy. Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynność oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z podstawy do dysponowania wskazaną osobą musi wynikać, czy osobami tymi dysponuje bezpośrednio wykonawca o czym rozstrzyga treść stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wykonawcą a takimi osobami, niezależnie od charakteru prawnego takiego stosunku, czy osoby te pozostają w dyspozycji podmiotów trzecich. Miejscowość.....dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

16 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 1. Dane dotyczące Wykonawcy: 1) Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy ) Nr tel./fax... 3) REGON... 4) NIP Składamy ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa oraz instalacja systemu monitorowania sieci, ochrony informacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Cena oferty Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za łączną kwotę brutto... złotych brutto (słownie złotych:...). Kwota ta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia: Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 5. Gwarancja: Udzielamy... (minimum 36 miesięcznej) gwarancji na poprawne funkcjonowanie systemu jako całości w zakresie określonym przedmiotem zamówienia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru. 6. Wadium w kwocie... zostało wniesione w dniu... w formie Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium: Wskazujemy, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia powierzymy/ nie powierzymy* Podwykonawcom następujące części zamówienia. (w przypadku powierzenia wskazać jaką część zamówienia Wykonawca powierzy Podwykonawcom.) 8. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 9. Jesteśmy świadomi, że jeżeli: - odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji, - nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie, to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający. 10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: Załącznik Nr 1 Oświadczenie Wykonawcy informacja o spełnieniu wymaganych parametrów systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych Załącznik Nr Miejscowość.... dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

17 ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy - informacja o spełnieniu wymaganych parametrów systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych Lp. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Informacja Wykonawcy 1. Rozwiązanie musi umożliwiać (poprzez dekodowanie protokołów aplikacyjnych) weryfikację treści pod kątem jej zawartości, w komunikacji za pośrednictwem następujących aplikacji P2P oraz protokołów komunikacyjnych: HTTP,FTP,IRC, AIM, AIM EXPRESS, JABBER/XMPP, KAZAA, GNUTELLA, YAHOO MESSENGER, MSN MESSENGER, MSNWEBIM, YAHOOWEBIM, GOOGLETALK, KAZAA Rozwiązanie musi umożliwiać (poprzez dekodowanie protokołów aplikacyjnych) weryfikację treści pod kątem jej zawartości, w komunikacji z następującymi portalami oraz aplikacjami społecznościowymi: FACEBOOK, LINKEDIN, MYSPACE, PLAXO, TWITTER Rozwiązanie musi umożliwiać (poprzez dekodowanie protokołów aplikacyjnych) weryfikację treści pod kątem jej zawartości, w komunikacji za pośrednictwem następujących protokołów i aplikacji pocztowych: SMTP, POP3, IMAP4, AOLMAIL, GOOGL , HOTMAIL, OWAMAIL, SQUIRRELMAIL, VERIZONMAIL, YAHOOMAIL Rozwiązanie musi umożliwiać weryfikację treści pod kątem jej zawartości za pomocą następujących mechanizmów: Rejestracji dokumentów ( system wylicza hasz MD5 dla rejestrowanego dokumentu i poszukuje odpowiednika w ruchu sieciowym ), Częściowej rejestracji dokumentów ( j.w. ale system wylicza hasze z komponentów rejestrowanego dokumentu ) Poszukiwania słów z opcją tworzenia przez system listy poszukiwanych słów w oparciu o przykładowe dokumenty użytkowników Poszukiwania fraz językowych bądź pojedynczych słów z możliwością korzystania z pełnego silnika wyrażeń regularnych zgodnego z Perl Compatible Regular Expressions Mechanizmu kwalifikującego dane za pomocą profilowania identyfikatorów, który w szczególności będzie obsługiwał polskie formaty PESEL, REGON, NIP oraz numery kart kredytowych, a także numery telefonów. Mechanizmu wykrywania ruchu szyfrowanego z możliwością zdefiniowania dla niego oddzielnej polityki Rejestracji obrazów (pliki graficzne) i wykrywania ich w ruchu sieciowym także w sytuacji kiedy zostaną osadzone bądź zmieniony zostanie ich rozmiar. Rozwiązanie musi umożliwiać podjęcie następujących akcji w przypadku wykrycia treści objętej polityką bezpieczeństwa: Blokowanie pakietów sieciowych w trybie działania sondy in-line bez konieczności używania rozwiązań trzecich (np. routera czy serwera proxy) Reset datagramów TCP w trybie (tryb działania sondy out-of-band ) Ograniczenie pasma transferu dla sesji w trybie in-line działania sondy bez konieczności używania rozwiązań trzecich (np. routera czy serwera proxy) Wysłanie Alarmu pocztą elektroniczną, za pomocą mechanizmu SNMP trap, bądź protokołu syslog Zintegrowane wysłanie alarmów do systemów klasy SIM typu ArcSight, Verdasys Digital Guardian czy IBM/ISS SiteProtector Wszystkie powyższe akcje powinny być włączane bądź wyłączane jako składowa definjowanych na urządzeniu poszczególnych polityk, a nie globalnie dla wszystkich polityk jednocześnie.

18 Proponowane rozwiązanie musi umożliwiać inspekcję całego ruchu sieciowego oraz spełniać wszystkie opisane powyżej funkcjonalności na wszystkich portach TCP/IP. Krytycznym jest aby rozwiązanie potrafiło samo przypisać protokół aplikacyjny do portu TCP/IP w sytuacjach w których użyte zostaną niestandardowe porty TCP/IP oraz poinformowało o remapowaniu aplikacji do innego portu. Proponowane rozwiązanie musi być architekturą składającą się z co najmniej dwóch odrębnych elementów: Element pierwszy zwany dalej sondą element ten musi być dedykowaną, platforma sprzętową przetwarzającą ruch sieciowy w trybie out-of-band oraz inline jako bridge warstwy drugiej ISO OSI. Na potrzeby współpracy z istniejącym rozwiązaniem WEB Proxy sonda musi także wspierać protokół ICAP. Sonda powinna być zarządzana jedynie z centralnego systemu zarządzania ( element drugi opisany poniżej ) ze względu na skalowalność architektury w której może być docelowo więcej niż jedna sonda w różnych umieszczona w różnych miejscach sieci. Zaproponowana sonda musi obsłużyć minimum 25Mbps Element drugi zwany dalej centralnym systemem zarządzania dedykowana platforma sprzętowa zarządzająca oferowaną sondą z możliwością obsługi kolejnych czterech sond. Centralny system zarządzania musi umożliwiać delegację uprawnień administratorskich między użytkownikami systemu, w szczególności w zakresie dostępu do zawartości alarmów i raportów. Ze względu na skalę wdrożenia proponowanego rozwiązania (duża ilość użytkowników w sieci) wszystkie wymagane funkcjonalności nie mogą być realizowane w oparciu o jakiekolwiek oprogramowanie instalowane na stacjach użytkowników końcowych. Proponowane rozwiązanie musi posiadać następujące certyfikaty branżowe: FIPS Minimalnie Common Criteria EAL 2+ Dane w bazie danych w systemie powinny być zaszyfrowane. * niewłaściwe skreślić Udzielamy... (minimum 36 miesięcznej) gwarancji na poprawne funkcjonowanie systemu jako całości w zakresie określonym przedmiotem zamówienia liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru. Miejscowość dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

19 ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ UMOWA NR.. Zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: MINISTERSTWEM SKARBU PAŃSTWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Borowca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa w imieniu którego działa: Pan Adam Wojtaś Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Skarbu Państwa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 09 kwietnia 2009 r. a... z siedzibą w...przy ul...., zarejestrowaną w... prowadzonym przez... pod nr..., reprezentowanym /ą/ przez: uprawnionych do reprezentacji zgodnie z przedstawionym odpisem z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, zwanym dalej Wykonawcą Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Przedmiotem Umowy jest dostawa oraz instalacja Systemu monitorowania sieci, ochrony informacji poufnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 2. W terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy WYKONAWCA dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oraz zainstaluje, sprzęt i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia Systemu o którym mowa w ust Realizacja Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 zostanie potwierdzona podpisanym bez zastrzeżeń przez ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCĘ protokołem odbioru. Protokół odbioru w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO podpisuje Janusz Tomasik Naczelnik Wydziału Systemów Teleinformatycznych w Ministerstwie Skarbu Państwa lub osoba przez niego wskazana. 2. W przypadku zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO co do realizacji Przedmiotu Umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia uchybień w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, po czym po ponownym sprawdzeniu poprawności wykonania Przedmiotu Umowy w sytuacji braku zastrzeżeń, zostanie on przyjęty protokolarnie Strony za realizację przedmiotu umowy, ustalają wynagrodzenie w wysokości.. zł brutto (słownie:. zł). Kwota brutto nie może zostać w żadnym przypadku przekroczona. Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. 2. WYKONAWCA wystawi fakturę na podstawie protokołu, o którym mowa w Płatność zostanie dokonana na konto WYKONAWCY wskazane w fakturze.

20 4. Płatność nastąpi po protokolarnym odbiorze dostarczonego Przedmiotu umowy, przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Departamentu Budżetu i Finansów MSP prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA udziela trzydziestosześciomiesięcznej (36) gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 2, na poprawne funkcjonowanie Systemu jako całości w zakresie określonym przedmiotem zamówienia. 2. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do usuwania wad Systemu w celu przywrócenia funkcjonalności bądź bezpieczeństwa Systemu w ramach wynagrodzenia. 3. Wady będą zgłaszane WYKONAWCY osobiście, pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie wraz z krótkim opisem zaistniałej wady i żądaniem naprawy. Reklamacje osobiste lub telefoniczne będą potwierdzane na piśmie faksem. 4. W przypadku powiadomienia WYKONAWCY do godziny 12 dnia roboczego (od poniedziałku do piątku), WYKONAWCA zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację do godziny 16 tego samego dnia roboczego. Na powiadomienie po godzinie 12, WYKONAWCA zobowiązany jest odpowiedzieć do godziny 12 następnego dnia roboczego. Brak odpowiedzi w ww. terminie oznacza uznanie reklamacji. 5. WYKONAWCA zobowiązuje się do załatwienia reklamacji niezwłocznie. Czas niezbędny do prawidłowego załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 24 godzin od momentu uznania reklamacji W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 w terminie, którym mowa w 1 ust. 2, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie WYKONAWCY przekroczy 20 dni, umowę uznaje się za niewykonaną i stosuje się do niej postanowienia ust W przypadku nienależytego niewykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie o którym mowa w 4 ust. 5, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust.1, za każdą godzinę opóźnienia. Jeżeli opóźnienie WYKONAWCY przekroczy 14 dni, umowę uznaje się za niewykonaną i stosuje się do niej postanowienia ust W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w 3 ust. 1 lub prawo odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu do jej wykonania lub poprawienia, w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu. 4. Naliczone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych Strony zgodnie potwierdzają, że WYKONAWCA wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej Zabezpieczeniem w wysokości wartości brutto zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO wynikającego z umowy, określonego w 3 ust. 1, w formie W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi, zgodnie z art. 151 ust1 Ustawy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Wszystkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, Strony będą starać się załatwiać polubownie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo