Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Pańska 81/83 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zespół Zamówień Publicznych Anna Liersch Bryzek Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III 1 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

2 I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): państwowa osoba prawna Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): wspierania rozwoju przedsiębiorczości Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 2 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

3 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa oprogramowania Microsoft II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Główne miejsce realizacji dostawy Warszawa Kod NUTS PL127 Główne miejsce świadczenia usług Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: LUB Zakres: między a Waluta: Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli możliwe do określenia): : 3 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest udziele lub odsprzedaż licencji do oprogramowania: 1. Windows Server 2008 Enterprise lub równoważne 2. Exchange Server 2007 Enterprise lub równoważne 3. Office SharePoint Server 2007 lub równoważne 4. SQL Server 2008 Enterprise lub równoważne 5. Windows Server 2008 CAL lub równoważne 6. Windows Server 2008 Standard lub równoważne 7. Office Professional Plus 2007 for Windows lub równoważne 8. MS Project 2007 Professional lub równoważne 9. Exchange Server 2007 Standard CAL lub równoważne 10. Exchange Server 2007 Standard lub równoważne 11. Office SharePoint Server 2007 Standard CAL lub równoważne 12. Office SharePoint Server 2007 enterprise CAL lub równoważne 13. System Center Configuration Manager 2007 z SQL lub równoważne 14. System Center Conf Mgr Client Mgmt License lub równoważne 15. Office SharePoint Designer 2007 lub równoważne 16. MS Project Server 2007 lub równoważne 17. System Center Operations Manager 2007 z SQL lub równoważne 18. System Center Management Suite Enterprise lub równoważne 4 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

5 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot JA15 Dodatkowe przedmioty JA JA JA JA JA JA JA JA JA15 II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest udziele lub odsprzedaż licencji do oprogramowania w następującej liczbie licencji: 1. Windows Server 2008 Enterprise lub równoważne 4 2. Exchange Server 2007 Enterprise lub równoważne 1 3. Office SharePoint Server 2007 lub równoważne 1 4. SQL Server 2008 Enterprise lub równoważne 1 5. Windows Server 2008 CAL lub równoważne Windows Server 2008 Standard lub równoważne 2 7. Office Professional Plus 2007 for Windows lub równoważne MS Project 2007 Professional lub równoważne Exchange Server 2007 Standard CAL lub równoważne Exchange Server 2007 Standard lub równoważne Office SharePoint Server 2007 Standard CAL lub równoważne Office SharePoint Server 2007 enterprise CAL lub równoważne System Center Configuration Manager 2007 z SQL lub równoważne System Center Conf Mgr Client Mgmt License lub równoważne Office SharePoint Designer 2007 lub równoważne MS Project Server 2007 lub równoważne System Center Operations Manager 2007 z SQL lub równoważne System Center Management Suite Enterprise lub równoważne 8 Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: PLN 5 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

6 LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 29/12/2008 (dd/mm/rrrr) 6 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

7 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Wynagrodze zosta wypłacone Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w termi 21 dni od dnia jej przyjęcia przez Zamawiającego. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, ustanowią oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie nijszego zamówienia. Jeżeli wniosek składany jest przez Wykonawców wspól ubiegających się udziele zamówienia, pełnomocnictwo ie musi znajdować się we wniosku w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli oferta Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia zosta wybrana, Zamawiający żąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie nijszego postępowania przedstawili oni umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udziele zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) Posiadają uprawnia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń; 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp W celu potwierdzenia spełnia ww. warunków Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 2) aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca zalega z opłacam podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 7 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

8 5) wypełnione i podpisane oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 3. Jeżeli Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną przez notariusza) wskazujące podmiot uprawniony do reprezentowania Wykonawców w toku postępowania o udziele zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten powin być przedstawiony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, warunek określony w ust. 1 pkt 2) musi spełnić każdy z Wykonawców, a warunek określony w ust. 1 pkt 1) musi zostać spełniony łącz przez wszystkich Wykonawców. 5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 5) powin być przedstawiony w formie oryginału. Wszystkie pozostałe dokumenty, o których mowa w sekcji II.2.1 ogłoszenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w nijszym postępowaniu). 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa, w ust. 2: 1) pkt 1), 2), 4) składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości; b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie; 2) pkt 3) - składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) ustawy; 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2, powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b), powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy ust. 7, stosuje się odpowiednio. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca ma obowiązek przedstawić oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia dokument ten składa każdy z nich. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): O udziele zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): W celu potwierdzenia spełnia warunku Wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmj dwóch dostaw,a przedmiotem każdej dostawy była dostawa oprogramowania komputerowego (tj. udziele lub odsprzedaż licecnji do jednego lub kilku programów Microsoft ujętych zamówiem i wykazanych w sekcji II pkt II.1.5 O udziele zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 8 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

9 lub programów równoważnych, przy czym cechy równoważności dla programów Microsoft wykazano w Sekcji VI pkt VI.3) o wartości mjszej niż zł brutto dla każdej dostawy, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia dokumenty te składa co najmj jeden z nich. Wykaz dostaw powin być przedstawiony w formie oryginału, natomiast dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w nijszym postępowaniu). w tym okresie, wykonali przynajmj dwie dostawy, a przedmiotem każdej dostawy była dostawa oprogramowania komputerowego (tj. udziele lub odsprzedaż licecnji do jednego lub kilku programów Microsoft ujętych zamówiem i wykazanych w sekcji II pkt II.1.5 lub programów równoważnych, przy czym cechy równoważności dla programów Microsoft wykazano w Sekcji VI pkt VI.3) o wartości mjszej niż zł brutto dla każdej dostawy. 9 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

10 III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi 10 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

11 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Pilna potrzeba udzielenia zamówienia zachodzi z uwagi na aspekty organizacyjne (koczność wyposażenia w oprogramowa nowopowstałych stanowisk pracy) oraz awarie dotychczas użytkowanego w Agencji sprzętu komputerowego, na którym było zainstalowane oprogramowa na podstawie licenji typu OEM. Zastosowa procedury przyspieszonej jest zbędne do prawidłowego organizowania pracy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 7 LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszcze do udziału w postepowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu przekroczy 7, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 7, Zamawiający zaprosi do składania ofert 7 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Ocena, o której mowa w ust. 2 zosta przeprowadzona w oparciu o liczbę dostaw, których przedmiotem była dostawa oprogramowania komputerowego, a pomocniczo że w oparciu o łączną wartość dostaw, o których mowa wyżej, ujętą w "Wykazie dostaw (...)", przedstawionym przez Wykonawcę, w sposób nastepujący: 1) za każdą dostawę, o której mowa wyżej Wykonawca otrzyma 1 pkt, 2) w przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma ta samą liczbę punktów, o kolejności decydować będzie łączna wartość dostaw ujętych w wykazie, które odpowiadaja warunkom określonym w ogłoszeniu, w ten sposób, że wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który zrealizował i przedstawił w wykazie dostawy na największą łączna kwotę, a Wykonawcy którzy zrealizowali i przedstawili w wykazie dostawy na niższe kwoty, odpowiednio kolejne lokaty. IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu(procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) 11 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

12 Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert 12 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

13 IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) r/327/20/2008 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S - z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 01/12/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: Warunki i sposób płatności: 13 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

14 14 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

15 IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 01/12/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: lub dniach: (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce (jeżeli dotyczy): Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) 15 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

16 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: Zamówie jest współfinansowane ze środków: 1. Program Operacyjny - Kapitał Ludzki, 2. Program Operacyjny - Rozwój Polski Wschodj, 3. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w sekcji III. 2 ogłoszenia. Ocena spełniania warunków będzie przeprowadzona metodą spełnia / spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania, Wykonawców spełniających warunków udziału w postępowaniu. 2. Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa, Kancelaria I piętro do dnia 1 grudnia 2008 r.do godz. 12: Wykonawca składa tylko jeden wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 4. Do wniosku należy dołączyć Oświadcze Wykonawcy, Wykaz dostaw, a że wszystkie wymagane dokumenty wskazane w treści ogłoszenia. 5. Wniosek oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do instrukcji, winny być sporządzone zgod z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 6. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim i w formie pisemnej, czytelnym pismem. Zaleca się sporządze wniosku na komputerze lub maszy do pisania. Zamawiający dopuszcza możliwości składania wniosku w formie elektronicznej. 7. Strony wniosku powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowam (np. zszycie, zbindowa). 8. Wniosek i wszystkie załączone dokumenty powinny odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli czynności te wykonują osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświdczona za zgodnosć z oryniałem przez notariusza) dla tych osób, udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdze, że upełnomocni są uprawni do dokonywania tych czynności w imieniu Wykonawcy. W każdym wypadku ustanawiania pełnomocnika, należy do wniosku załączyć dokument potwierdzający umocowa do udzielenia pełnomocnictwa. 9. Wszelkie poprawki w treści wniosku muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek. 10. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, umożliwiającym odczyta jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowa winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa oraz opisane: Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu na dostawę oprogramowania Microsooft. Nie otwierać przed dm 1 grudnia 2008 r., godz. 12: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowam i złożem wniosku. 12. Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu będzie dostępny na stro internetowej Zamawiającego, tj Zamawiający oświadcza, że przystąpił do programu licencyjnego Select objętego Umową Select nr 80S60033 i posiada otwartą rejestrację (Standard Enrollment) w ramach powyższej umowy nr rejestracji / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

17 14. Za oprogramowa równoważne oprogramowaniu Microsoft objętemu zamówiem uznane zosta oprogramowa posiadające opisane poniżej cechy: 14.1 Za równoważne oprogramowaniu Windows Server 2008 Enterprise uznaje się oprogramowa, które ma następujące cechy: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (zbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłat) wymagane poda nazwy strony www Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych Zlokalizowane w języku polskim, co najmj następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe Wsparcie dla większości powszech używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play) Graficzny interfejs użytkownika Obsługa systemów wieloprocesorowych Obsługa platform sprzętowych x86, x64, ia Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP Usługi katalogowe pozwalające na zarządza zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze Praca zdalna na serwerze z wykorzystam terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego) Szyfrowa plików i folderów Szyfrowa połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (kastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów Serwis udostępniania stron WWW Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6) Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim 14.2 Za równoważne oprogramowaniu Exchange Server 2007 Enterprise uznaje się oprogramowa, które bez koczności użycia rozwiazań firm trzecich spełnia następujące wymagania: Funkcjonalność podstawowa: Odbiera i wysyła poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata Tworze i zarządza osobistymi kalendarzami, listami kontów, zadaniami, notatkami Zarządza strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodziel przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawa ważności, flagowa elementów do wykonania wraz z przypisam terminu i przypomnia Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości Funkcjonalność wspierająca pracę grupową: Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym termi. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości Udostępnia kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowam akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzem statusu ich wykonania Tworze i zarządza współdzielonymi repozytoriami kontów, kalendarzy, zadań Obsługa list i grup dystrybucyjnych Funkcjonalność wspierająca zarządza informacją w systemie pocztowym: Centralne zarządza cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym śledze i rejestrowa ich przepływu, wygasza po zdefiniowanym okresie czasu, archiwizacja 17 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

18 Definiowa kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. Możliwość definiowania różnych limitów dla różnych grup użytkowników Wsparcie dla użytkowników mobilnych: Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowam podstawowej funkcjonalności systemu opisanej w punkcie Automatyczne przełącza się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem Możliwość lekkiej synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.) Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej Umożliwie w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedj aplikacji klienckiej Funkcje związane z zawodnością systemu: Możliwość budowania rozwiązań klastrowych (active-passive) z maksymalną ilością 8 serwerów Obsługa baz danych pocztowych większych niż 250GB 14.3 Za równoważne oprogramowaniu Office SharePoint Server 2007 uznaje się oprogramowa portalowe, które bez koczności użycia rozwiązań firm trzecich spełnia następujące wymagania: Udostępnia przestrzeni roboczej dla 500 użytkowników wewnętrznych Pokrycie usługami portalowymi dowolnego zakresu struktury organizacji: od witryny dedykowanej dla pojedynczego użytkownika, poprzez witryny zespołowe, departamentowe, regionalne etc, aż po portal centralny, konsolidujący całość hierarchii Zapew użytkownikom zintegrowanego systemu uwierzytelniania zintegrowanego z infrastrukturą informatyczną (brak koczności odrębnego logowania się do portalu i poszczególnych witryn) Bezpieczeństwo zintegrowane z infrastrukturą informatyczną nadawa uprawń w ramach portalu dla grup i kont użytkowników uprzednio zdefiniowanych w systemie Skalowalna architektura, zapewniająca możliwość wdrożenia rozwiązania dostosowanego do skali od kilku/kilkudziesięciu użytkowników, do kilkuset tysięcy, przy zachowaniu odpowiedj wydajności działania Zaimplementowana z pudełka możliwość budowania rozwiązania portalowego charakteryzującego się wysoką dostępnością usług poprzez zastosowa mechanizmów redundancji poszczególnych usług portalu i dynamicznego balansowania obciążenia sieciowego pomiędzy serwery pełniące dedykowane role w ramach rozwiązania potalowego (np. serwery indeksujące czy wyszukujące) Przechowywa wszystkich informacji publikowanych na witrynach portalu w pojedynczym repozytorium danych, zapewniającym wysoką dostępność i skalowalność Pełna polskojęzyczna wersja rozwiązania Możliwość publikowania informacji do użytkowników z mechanizmami selektywnego przypisywania treści do grup odbiorców i tworzenia hierarchicznych kanałów informacyjnych z zachowam odpowiednich uprawń do przeglądania, publikowania i zatwierdzania treści w każdym z kanałów Mechanizmy pełnotekstowego indeksowania i wyszukiwania rozproszonych treści, w tym witryn sieci web, udziałów sieciowych, folderów publicznych systemu Microsoft Exchange czy baz Lotus Notes, z możliwością rozpoznawania i indeksowania tekstu w plikach graficznych TIF, z obsługą języka polskiego Otwartość mechanizmu pełnotekstowego indeksowania i wyszukiwania treści, pozwalająca na implementowa rozwiązań firm trzecich do przeszukiwania treści plików specyficznych dla ich aplikacji (np. PDF, DWG, XML etc.) Możliwość subskrybowania przez użytkowników powiadomień o zmianach w wybranych elementach portalu z opcją definiowania częstotliwości powiadomień (natychmiast, raz dzien, raz na tydzień) Powiadomienia o subskrypcjach dostarczane pocztą elektroniczną powinny zawierać bezpośredni odnośnik do treści, której dotyczą oraz do witryny służącej do zarządzania ustawieniami powiadomień dla danego użytkownika Profilowa plików przechowywanych w repozytoriach portalu tzn. możliwość opisu danego dokumentu przy pomocy dowolnego zestawu atrybutów (np. język, poufność etc.), z możliwością wyszukiwania plików wg. tych atrybutów Możliwość grupowania wyników wyszukiwania wg źródła pochodzenia, daty, autora treści, rankingu etc. 18 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

19 Implementacja w standardzie mechanizmu single sign-on pozwalającego na dostęp w kontekście danego użytkownika do danych przechowywanych w różnych systemach (np. CRM, ERP), z wykorzystam standardu XML Mechanizmy personalizacji pozwalające wybranym użytkownikom na dostosowa wyglądu oraz treści witryn do indywidualnych potrzeb Predefiniowane moduły do budowy witryn, zapewniające w standardzie ą funkcjonalność, jak: repozytoria dokumentów, ankiety, kalendarze, konty, zadania, dyskusje, galerie zdjęć Mechanizm zatwierdzania publikowanych treści przez jednego lub grupę moderatorów Wersjonowa plików przechowywanych w repozytoriach portalu z możliwością przeglądania historii zmian (data, użytkownik, komentarz) oraz powrotu do dowolnej wersji historycznej pliku Kontrola edycji plików, zapewniająca brak konfliktów w przypadku kilku autorów pracujących równolegle nad danym plikiem Możliwość predefiniowania szablonów witryn oferujących gotową funkcjonalność i szatę graficzną Możliwość definiowania limitów zajętości przestrzeni dyskowej przez użytkowników poszczególnych witryn Mechanizmy automatycznego wykrywania i usuwania używanych witryn portalu Dostępne z pudełka repozytorium wszystkich witryn intranetowych w urzędzie z mechanizmami sortowania, kategoryzowania oraz wyszukiwania witryn Możliwość profilowania użytkowników oraz publicznego prezentowania wybranych atrybutów użytkownika w postaci jego witryny informacyjnej Dostępne na rynku mechanizmy pozwalające na zbudowa na bazie portalu systemu obiegu dokumentów i informacji (workflow) Dostępne dedykowane rozwiązania ochrony antywirusowej dla treści przechowywanej na łamach portalu Integracja z aplikacjami klienckimi w zakresie otwierania, zapisywania czy profilowania poszczególnych plików w repozytoriach portalu Repozytorium portalu musi stanowić relacyjna baza danych w technologii 32bit z możliwością wykorzystania 64 bitowej wersji tej bazy w razie potrzeby Za równoważne oprogramowaniu SQL Server 2008 Enterprise uznaje się oprogramowa serwera baz danych, które spełnia następujące wymagania: Możliwość pełnej implementacji zarówno systemów transakcyjnych - OLTP jak i raportowych - hurtownia danych i/lub OLAP (oprócz silnika relacyjnego - narzędzie ETL, serwer OLAP, narzędzia Data Mining łącz z warstwą wizualizacyjną, serwer raportowy bez dodatkowych kosztów) Otwartość na inne systemy zarządzania bazami danych (środowiska heterogeniczne) Zapew wysokiej dostępności i zawodności (wielowęzłowe klastry failover, synchronizacja z serwerem zapasowym, łatwość odtwarzania po błędach użytkowników i aplikacji, możliwość balansowania obciążenia) Zapew bezpieczeństwa danych na etapie składowania i transmisji potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. Wsparcie dla zdefiniowanej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymusza zmiany haseł użytkowników) Skalowalność od urządzeń mobilnych do centrów obliczeniowych Mechanizm autostrojenia (dynamiczne zarządza parametrami konfiguracyjnymi m.in. w zależności od obciążenia i dostępnych zasobów) Zintegrowane narzędzia do zarządzania i tworzenia rozwiązań opartych o system zarządzania bazą danych graficzne i skryptowe Zintegrowane narzędzia optymalizacji i śledzenia operacji wykonywanych przez użytkowników (silnik relacyjny, silnik OLAP) Narzędzia do audytu poprawności środowiska, w jakim został zainstalowany i jest eksploatowany system zarządzania bazą danych pod względem bezpieczeństwa Możliwość wykonywania typowych operacji administracyjnych (operacje na indeksach, backup) bez przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednoużytkownikowy Dedykowane połącze do serwera dla administratora Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet Wsparcie dla technologii XML (wbudowana możliwość składowania i obróbki danych XML w sposób charakterystyczny dla tych danych) Wsparcie dla architektury rozproszonej (np. mechanizm serwisów sieciowych; najlepiej bez pośrednictwa serwera web) Możliwość tworzenia procedur i funkcji (w tym agregujących) w różnych językach programowania (innych niż SQL) oraz ich debuggowania w sposób ogól przyjęty w narzędziach do tworzenia oprogramowania (w tym debuggowania pomiędzy warstwami mid-tier/database) Obsługa błędów programowych na zasadzie try/catch Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań SQL. 19 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

20 Różne modele składowania danych w systemie OLAP (MOLAP, ROLAP, Real Time OLAP i inne) Możliwość tworzenia skryptów w kostkach analitycznych i ich debuggowania Możliwość zapisu do kostek Przezroczyste dla aplikacji partycjonowa danych (tabele, indeksy, kostki analityczne) Integracja danych relacyjnych i wielowymiarowych (w tym możliwość automatycznego przejścia od danych wielowymiarowych w kostce analitycznej do danych szczegółowych w hurtowni danych) Możliwość rozbudowywania silnika Data Mining (algorytmy, narzędzia wizualizacyjne) Możliwość rozbudowywania silnika raportowego (dostarcza raportów, rendering, bezpieczeństwo dostępu do danych) Jednolity i zintegrowany wgląd we wszystkie dane Kreowa tradycyjnych raportów, analiz OLAP, kart wyników głównych wskaźników wydajności (Key Performance Indicator KPI), Łatwe w użyciu kreatory funkcji analiz biznesowych umożliwiające zaawansowanym użytkownikom na modelowa złożonych problemów Business Intelligence (BI), Scentralizowane repozytorium zawierające definicje głównych metryk i kart wyników oraz Data Mining, Pojedynczy zunifikowany model wymiarowy (Unified Dimensional Model UDM), pozwalający połączyć elastyczność i wszechstronność tradycyjnego relacyjnego modelu raportowania z przyjaznymi dla użytkownika, silnymi funkcjami analitycznymi i wydajnością klasycznego modelu OLAP, Aktywne buforowa danych (proactive caching), Zaawansowane funkcje analiz biznesowych Business Inteligence i Analysis Services działające w czasie rzeczywistym, zachowujące przy tym wydajność charakterystyczną dla systemów klasy MOLAP, Serwerowe środowisko raportowania, zarządzane za pośrednictwem usług sieciowych, Zestaw narzędzi do tworzenia i przeglądania raportów oraz zarządzania nimi, Narzędzie tworzenia raportów ad hoc, umożliwiające zaawansowanym użytkownikom natychmiastowe tworze własnych raportów, ich drukowa oraz przegląda danych, Rozszerzalną architekturę i otwarte interfejsy umożliwiające osadza raportów lub integrowa rozwiązań raportowania w zróżnicowanych środowiskach informatycznych, Skalowalność, łatwość zarządzania i wydajność, Integracja narzędzi zarządzania silnikiem relacyjnym i usługami Analysis Services dająca administratorom BI pojedyncze, zunifikowane środowisko do zarządzania usługami Analysis Services i bazy danych oraz umożliwiające administratorom łatwe pisa skryptów do zarządzania obiektami, operacjami i zadaniami Analysis Services, Silną integrację interfejsu użytkownika z funkcjonalnością analiz biznesowych i raportowania, 14.5 Za równoważne oprogramowaniu Windows Server 2008 Standard uznaje się oprogramowa, które posiada następujące cechy: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (zbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłat) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych Zlokalizowane w języku polskim, co najmj następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe Wsparcie dla większości powszech używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play) Graficzny interfejs użytkownika Obsługa systemów wieloprocesorowych Obsługa platform sprzętowych x86, x Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP Usługi katalogowe pozwalające na zarządza zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze Praca zdalna na serwerze z wykorzystam terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego) Szyfrowa plików i folderów Szyfrowa połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów. 20 / 33 SIMAP2_arturw :08 PM MET- ID: Formularz standardowy 2 PL

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGOzarowice 09/08/2011- ID:2011-111571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_MPO-Lodz 01/07/2011- ID:2011-091333 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_sbg_kielce 28/09/2010- ID:2010-127983 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Z-P 23/09/2010- ID:2010-125842 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ldmowski 03/08/2011- ID:2011-109042 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_12wogtor 29/07/2011- ID:2011-106394 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015 Dostawa jednego fabrycz nowego samochodu z drabiną automatyczną o wysokości UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_ZSPTuchow 08/08/2010- ID:2010-104574 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Wyszkow 17/12/2010- ID:2010-168737 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_UMKM 09/11/2011- ID:2011-155574 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_MSWIA 23/11/2011- ID:2011-162644 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 Business Objects wraz UNIA z EUROPEJSKA roczną usługą utrzymania i pomocy technicznej Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_ldmowski 13/01/2011- ID:2011-006045 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_dw - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks:

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_pkm_jaw 17/10/2011- ID:2011-143868 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_gminarewal 19/07/2010- ID:2010-093465 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_zozolawa 21/09/2010- ID:2010-124938 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: Tel.: Faks:

Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: Tel.: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Oprogramowanie Oprogramowanie musi być zgodne Microsoft Office Standard 2010 licencja edukacyjna, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_Fundusz1 16/03/2010- ID:2010-033930 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_MinZdrow 12/07/2011- ID:2011-096894 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405 potrzeb obiektów MOPS UNIA EUROPEJSKA we Wrocławiu Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_szpitalzg 21/06/2011- ID:2011-086109 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 14 ENOTICES_tyskisport 24/10/2011- ID:2011-147782 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_MPO-Lodz 22/03/2011- ID:2011-041277 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup oprogramowania w ramach projektu Urząd na piątkę z plusem. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu: Urząd na piątkę z plusem;

Bardziej szczegółowo

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 25 ENOTICES_LeszekFilipiak 22/07/2010- ID:2010-095782 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel. Świadcze usługi ochrony osób i mienia UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_FCD5 25/01/2011- ID:2011-011609 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego.

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego. 1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks:

Tel.: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa platformy do subskrypcji oprogramowania oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Szkół w Lubaczowie w ramach projektu Podkarpacie stawia

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 L.p. Opis Oferowany producent Oferowany model (oznaczenie typu) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 1 2 Licencje oprogramowania "biurowego"

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_MPiPS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 programie Enterprise UNIA Government. EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Wykona usługi sprzątania pomieszczeń medycznych i administracyjnych w UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_akademiadl 12/02/2010- ID:2010-019446 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: siedziba zamawiającego Tel.:

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: siedziba zamawiającego Tel.: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami.

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Załącznik nr 5 do SIWZ... /pieczęć Wykonawcy/ Specyfikacja techniczna/oferta techniczna Dostawa oprogramowania A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Pakiet biurowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_szpita3l 03/06/2011- ID:2011-077679 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_sebastiann 25/06/2010- ID:2010-081306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 62 ENOTICES_zozsm - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_MSWFZP26 05/08/2011- ID:2011-110278 Formularz standardowy 2 PL archiwizacji obrazowych danych radiologicznych firmy Alteris UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_WM 04/12/2009- ID:2009-141915 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_X42 12/02/2010- ID:2010-019167 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85259-2013:text:pl:html PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S 052-085259 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_ldmowski 13/01/2011- ID:2011-006038 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 91 440 14 51. E-mail: magdalena.szary@szczecin.poczta-polska.pl Faks: +48 91 440 14 67

Tel.: +48 91 440 14 51. E-mail: magdalena.szary@szczecin.poczta-polska.pl Faks: +48 91 440 14 67 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_evelkas 24/05/2011- ID:2011-071755 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_kawon 31/01/2011- ID:2011-015111 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_opstar 14/10/2010- ID:2010-136161 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

CEZ Polska Sp. z o.o. Adres pocztowy: Rondo ONZ 1 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-124

CEZ Polska Sp. z o.o. Adres pocztowy: Rondo ONZ 1 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-124 Kompleksowe ubezpiecze grupy CEZ Polska UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 95 758 36 71

Tel.: +48 95 758 36 71 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, me Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_MJWPU 04/05/2010- ID:2010-056076 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo