SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP"

Transkrypt

1 Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki publicznej oraz wdrożeniem do eksploatacji w sieci WAN-GUS Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), VII osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanych Polsce decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 października 2007 r., ze środków przewidzianych w budżecie projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) na lata W skład specyfikacji (SIWZ) wchodzą następujące rozdziały: Rozdział I. Informacje i warunki ogólne (stron 13), Rozdział II. Wzór umowy z załącznikami (stron 19), Rozdział III. Formularz oferty z załącznikami (stron 39). Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią całej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty przygotowane niezgodnie z treścią SIWZ będą odrzucone.

2 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych Rozdział I INFORMACJE I WARUNKI OGÓLNE Pkt 1. Zamawiający Pkt 2. Pkt 3. Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej w Warszawie, Al. Niepodległości 208, Warszawa, tel.: , fax Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). Przedmiot zamówienia 1. Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki publicznej oraz wdrożeniem do eksploatacji w sieci WAN-GUS. 2. Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji dostawy zamieszczonej w załączniku nr 4 do formularza oferty - rozdział III SIWZ, przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione zadania: 1) dostawę urządzeń sieciowych i systemów zgodnych ze specyfikacją techniczną, w tym z zawartymi w tabelach parametrami i wymaganiami minimalnymi, do siedzib odbiorców określonych w rozdzielniku stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy zamieszczonego w rozdziale II SIWZ 2) opracowanie projektu Wdrożenie urządzeń sieciowych i systemów do eksploatacji w sieci WAN-GUS, 3) przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie konfiguracji i zarządzania urządzeniami oraz korzystania z systemów, 4) zainstalowanie, konfigurację i wdrożenie dostarczonych urządzeń i systemów w COIS, 5) wsparcie Zamawiającego przez zainstalowanie, konfigurację i wdrożenie urządzeń sieciowych w pozostałych lokalizacjach w czasie budowy nowej sieci WAN przez wyłonionego w innym przetargu operatora, realizowane sukcesywnie. 3. Do oferty załączone muszą być kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany sprzęt wszystkich wymagań określonych przez zamawiającego zawartych w ww. tabelach, w punkcie Świadectwa i certyfikaty. 4. Sprzęt oraz dokumentacja powstała w wyniku wykonania umowy muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi działań informacyjno promocyjnych, do których stosowania zobligowani są beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zamieszczonymi w załączniku nr 5 do wzoru umowy Rozdział II SIWZ. 5. W pkt 6 załącznika nr 2 do formularza oferty należy podać opis sposobu organizacji i świadczenia serwisu w ciągu całego okresu gwarancji, we wszystkich lokalizacjach. Sposób świadczenia serwisu nie może być sprzeczny z zapisami wzoru umowy Rozdział II SIWZ. W opisie należy, co najmniej: 1) uwzględnić wymagane przez producenta przeglądy i konserwacje, I. Informacje i warunki ogólne str. 2

3 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych 2) podać nazwę podmiotu świadczącego serwis wraz z danymi adresowymi punktów przyjmujących zgłoszenia, 3) opisać procedurę przyjmowania zgłoszeń wraz z podaniem numerów telefonów (fax, adres ), godzinami przyjmowania zgłoszeń i innymi istotnymi dla sposobu świadczenia serwisu przez dany podmiot informacjami. Pkt 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania poszczególnych zadań zamówienia: 1) dostawa - w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy, 2) opracowanie projektu - w terminie do 2 m-cy od daty zawarcia umowy, 3) przeprowadzenie szkoleń - w terminie do 4 m-cy od daty zawarcia umowy, 4) instalacja, konfiguracja i wdrożenie dostarczonych urządzeń i systemów w COIS - w terminie do 3 m-cy od daty zawarcia umowy, 5) wsparcie Zamawiającego, realizowane sukcesywnie w terminie do 30 czerwca 2010 r. Pkt 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 5.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 5.2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 6, potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt od 5.3.do 5.6. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, wg. formuły: spełnia / nie spełnia Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że Wykonawca posiada na koncie kwotę nie mniejszą niż ,- PLN lub będzie miał udzielony kredyt w takiej wysokości na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę, co najmniej ,- PLN Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że w ciągu ostatnich trzech lat tj. 1 czerwca 2006 r. 31 maja 2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał minimum 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, w tym, co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż ,- PLN, zaś pozostałe zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż ,- PLN. Doświadczenie Wykonawcy winno być udokumentowane w formie wykazu zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z I. Informacje i warunki ogólne str. 3

4 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych załączeniem dokumentów odbiorców potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w tym punkcie, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówień w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie Wykonawca, który realizował zamówienia spełniające warunek wspólnie z innymi podmiotami, winien podać wartość swojego faktycznego udziału w wykonaniu tych zamówień Wykonawca, który realizował zamówienia obejmujące zakres szerszy niż przedmiot zamówienia określony w SIWZ, winien podać tylko wartość części zamówienia odpowiadającej swoim rodzajem zamówieniom spełniającym warunek Przez zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia stanowiącemu przedmiot zamówienia określony w SIWZ Zamawiający rozumie zamówienia polegające na dostawie urządzeń sieciowych wraz z ich instalacją, opracowaniem projektu oraz wdrożeniem Zamawiający wymaga, by z dokumentu wymienionego w pkt wynikało, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagania w stosunku do liczby osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, powiązane z zakresem wykonywanych czynności, określone są szczegółowo w podpunktach poniżej oraz w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 formularza oferty Kierownik projektu, posiadający wykształcenie wyższe, certyfikat dot. zarządzania projektami PRINCE lub PMI Dwóch specjalistów zakresie projektowania i wdrożenia sieci rozległej, posiadający wykształcenie wyższe oraz wysokie kompetencje techniczne potwierdzone najwyższymi certyfikatami producenta/producentów oferowanych rozwiązań np. certyfikat CCIE Rothing&Switching Jeden specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, posiadający wykształcenie wyższe oraz wysokie kompetencje techniczne w zakresie: projektowanie, implementacja i zarządzanie systemami wykrywania włamań, zabezpieczeń urządzeń w sieci LAN i WAN, systemami autoryzacji potwierdzone najwyższymi certyfikatami producenta/producentów oferowanych rozwiązań np. certyfikat CCIE Security Jeden specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, posiadający wykształcenie wyższe oraz wysokie kompetencje techniczne w zakresie: projektowanie, implementacja i zarządzanie systemami zapór sieciowych potwierdzone najwyższymi certyfikatami producenta/producentów oferowanych rozwiązań np. certyfikat JNCIS-FWV. I. Informacje i warunki ogólne str. 4

5 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych Pkt 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1. Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami, wg. wzoru zamieszczonego w rozdziale III Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 6.2., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub miejsca zamieszkania, zachowując przy tym termin określony w pkt Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, w których stwierdza się odpowiednio do statusu Wykonawcy, że: a) osoby fizyczne nie są prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy), b) wspólnicy spółek jawnych nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy), c) partnerzy lub członkowie zarządów spółek partnerskich nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w I. Informacje i warunki ogólne str. 5

6 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy), d) komplementariusze spółek komandytowych oraz spółek komandytowoakcyjnych nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy), e) urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych nie są prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy), f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy), 6.6. Zaświadczenie wystawione przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać także upoważnienie dla pełnomocnika do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń i instrukcji dla i w imieniu każdego Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą zamiast pełnomocnictwa złożą umowę spółki cywilnej Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia zdolności ekonomiczno-finansowej i technicznej. I. Informacje i warunki ogólne str. 6

7 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości określonej w pkt Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, co najmniej na kwotę w wysokości określonej w pkt Wykaz zamówień wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 5.5. oraz wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza oferty Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w pkt 5.6. oraz wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do formularza oferty Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez zamawiającego w tabelach specyfikacji technicznej w pozycji: świadectwa i certyfikaty. Pkt 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą telefaksu albo drogi elektronicznej z zastrzeżeniem pkt 17.2 SIWZ W przypadku porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia (faksem lub em) faktu otrzymania Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy podanych w pkt przed upływem wymaganego terminu Adres poczty elektronicznej do korespondencji: W sprawie uzyskania wyjaśnień do SIWZ wykonawca może zwrócić się do zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie odpowie na zadane pytania, przesyłając jednocześnie treść ich wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ od zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami zostanie udostępniona również na stronie internetowej Zamawiającego: Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy opatrzyć dopiskiem: przetarg nieograniczony Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek piątek: 7:30-15:30 I. Informacje i warunki ogólne str. 7

8 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych Pkt 8. Wymagania dotyczące wadium 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem Wadium - przetarg w Banku PEKAO S.A. Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50, Warszawa. Nr konta: Wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) musi być zdeponowane w kasie Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej. Kasa czynna od godz. 11:00 do godz. 14:00, piętro V blok B, pok. 531, 8.4. Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 8.3 musi zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy." 8.5. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopię potwierdzającą wniesienie wadium w pieniądzu lub stosownego dokumentu w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w pkt Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt 8.3., niezawierające zobowiązań, o których mowa w pkt 8.4. spowoduje wykluczenie Wykonawcy (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą Kwota wadium wynosi: ,- PLN 8.9. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pkt 9. Termin związania ofertą Oferta pozostaje ważna przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Pkt 10. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę należy złożyć w trzech egzemplarzach, w kopertach (opakowaniach) oznaczonych odpowiednio: Oryginał, Kopia 1, Kopia 2. I. Informacje i warunki ogólne str. 8

9 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz zawierać dokumenty wymienione w pkt. 6. Certyfikat wystawiony w języku innym niż język polski, musi zostać złożony wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę Dla celów porządkowych zaleca się, aby każda karta oferty (wraz z załącznikami) była opatrzona kolejnym numerem, a wszystkie dokumenty spięte, zszyte lub zbindowane Wszystkie strony formularza oferty zawierające informacje wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. W miejscach określonych przez Zamawiającego podpisy złożone przez Wykonawcę winny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną Dokumenty składane wraz z formularzem oferty mogą być oryginałami albo kopiami. Dokument pełnomocnictwa w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisany przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony w postaci oryginału lub kopii (odpisu) poświadczonej notarialnie Kopie dokumentów, o których mowa w pkt muszą być poświadczone przez osobę, o której mowa w pkt 10.4., a podpis poświadczający każdą kopię dokumentu powinien być poprzedzony zapisem za zgodność z oryginałem Wszelkie zmiany w treści dokumentów będą uważane za ważne, pod warunkiem ich parafowania i opatrzenia czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną przez osobę, o której mowa w pkt W przypadku złożenia z ofertą materiałów, których zamawiający nie żądał (np. materiały reklamowe, referencje itp.), należy je oddzielić od zasadniczej części oferty i opatrzyć napisem materiały uzupełniające. Dla materiałów tych nie stosuje się postanowień zawartych w pkt. od do Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), to powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej Przetarg Tajemnica przedsiębiorstwa. W innym przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Opakowanie i oznakowanie ofert. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach lub opakowaniach, opieczętowanych pieczęcią firmową (nazwa i adres) Wykonawcy. Ponadto na kopercie lub opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego: Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej Al. Niepodległości Warszawa I. Informacje i warunki ogólne str. 9

10 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych oraz umieścić napis: NIE OTWIERAĆ Przed 3 sierpnia 2009 r., godz. 13:00 przetarg nieograniczony OFERTA Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. Pkt 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Składanie ofert Oferty należy złożyć do dnia 3 sierpnia 2009 r. do godz. 12:30 w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej Warszawa, Al. Niepodległości 208, pok. 635 (VI piętro blok B) Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie i innych dokumentach złożonych wraz z ofertą lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt Koperta (opakowanie), zaadresowana jak podano w pkt 10.10, dodatkowo musi być opatrzona napisem - odpowiednio - "ZMIANA lub "WYCOFANIE" Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert Otwarcie ofert Oferty zostaną otwarte w dniu 3 sierpnia 2009 r. o godzinie 13:00 na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie zamawiającego w sali 644 (VI piętro, blok B) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych oraz odnotowana w protokóle postępowania nazwa firmy i adres (siedziba) wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności Informacje, o których mowa w pkt i doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. Pkt 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Całkowitą wartość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie, w złotych polskich w formie wypełnionego formularza oferty. I. Informacje i warunki ogólne str. 10

11 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych Cena oferty musi być wynikiem sumowania kwot otrzymanych z pomnożenia cen jednostkowych poszczególnych pozycji zamówienia zaokrąglonych do pełnych groszy i powiększonych o podatek VAT, przez liczbę sztuk Cena musi zawierać wszelkie opłaty, cła, podatki, koszty transportu, koszty odbioru sprzętu W cenie oferty należy uwzględnić również wymagania gwarancyjne. Pkt 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała wymogi SIWZ oraz zgromadzi największą liczbę punków za cenę, obliczonych wg poniższego wzoru: - za cenę oferty, Wx - do 100 pkt. Liczba punktów (W x ) wyliczona zostanie w oparciu o wzór: C min W x = 100 x C x gdzie: - W x - ocena (w punktach), - C min - minimalna cena zaoferowana w przetargu, - C x - cena podana przez oferenta (x), dla którego wynik jest obliczany. Pkt 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zamieści jednocześnie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawca, którego ofertę wybrano, niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu dane, które nie zostały zawarte w ofercie, a są niezbędne do podpisania umowy oraz podpisze ją w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający uzupełni wzór umowy o ostateczną treść rozdzielników. Pkt 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z I. Informacje i warunki ogólne str. 11

12 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku PEKAO S.A. Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50, Warszawa. Nr konta: Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych we wzorze umowy Na pisemny wniosek wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż w pieniądzu powinno w swojej treści zawierać: 1) zobowiązanie do bezwarunkowego zapłacenia na rzecz Zamawiającego, na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust 2, 2) informację o sposobie zwolnienia zabezpieczenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w 7 ust 3 umowy. Pkt 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Zgodnie z wzorem umowy zawartym w Rozdziale II niniejszej specyfikacji. Pkt 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy przysługuje wniesienie pisemnego protestu do Zamawiającego Na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1 Zamawiający wybiera pisemną formę wniesienia protestu oraz dalszego postępowania protestacyjnego Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w I. Informacje i warunki ogólne str. 12

13 Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa UZP, które wnosi się w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Pkt 18. Informacja o składaniu ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Pkt 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Pkt 20. Informacja o składaniu ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Pkt 21. Adres strony internetowej: I. Informacje i warunki ogólne str. 13

14 Rozdział II WZÓR UMOWY UMOWA NR.../.../2009/SISP W dniu r. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Informatyki Statystycznej, Al. Niepodległości 208, Warszawa, NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez... a nazwa i adres Wykonawcy (wpis do właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)..., NIP:.., REGON:., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:... została zawarta umowa następującej treści: 1 Uwarunkowania umowy 1. Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), VII osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanych Polsce decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 października 2007 r., ze środków przewidzianych w budżecie projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) na lata Umowa będzie finansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z polskich środków krajowych (współfinansowanie). 3. Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu SISP, tj. Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem potrzeb Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej i wszystkich jednostek statystyki publicznej. 2 Przedmiot umowy 1 Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki publicznej oraz wdrożeniem do eksploatacji w sieci WAN-GUS, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji dostawy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i obejmuje niżej wymienione zadania: 1) dostawę urządzeń sieciowych i systemów zgodnych ze specyfikacją techniczną, w tym z zawartymi w tabelach parametrami i wymaganiami minimalnymi, do siedzib odbiorców określonych w rozdzielniku stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, 2) opracowanie projektu Wdrożenie urządzeń sieciowych i systemów do eksploatacji w sieci WAN-GUS, II. Wzór umowy str. 1

15 3) przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie konfiguracji i zarządzania urządzeniami oraz korzystania z systemów, 4) zainstalowanie, konfigurację i wdrożenie dostarczonych urządzeń i systemów w COIS, 5) wsparcie Zamawiającego przez instalowanie, konfigurację i wdrożenia urządzeń sieciowych w pozostałych 76 lokalizacjach w czasie budowy nowej sieci WAN przez wyłonionego w innym przetargu operatora, realizowane sukcesywnie. 2 Ogólna wartość przedmiotu umowy, wynosi netto... zł, (słownie:...) plus podatek VAT, co stanowi kwotę brutto... zł, (słownie:...), w tym: 1) dostawa sprzętu i systemów zł netto, (słownie:...) plus podatek VAT, co stanowi kwotę brutto... zł, (słownie:...), zgodnie ze specyfikacją kosztu w poniższej tabeli: Lp Dostarczany sprzęt i systemy Cena jednostkowa (netto) Cena jednostkowa (brutto) Liczba Wartość pozycji (brutto) 2) opracowanie projektu Wdrożenie urządzeń sieciowych i systemów do eksploatacji w sieci WAN-GUS... zł netto, (słownie:...) plus podatek VAT, co stanowi kwotę brutto... zł, (słownie:...), 3) przeprowadzenie szkoleń... zł netto, (słownie:...) plus podatek VAT, co stanowi kwotę brutto... zł, (słownie:...), 4) zainstalowanie, konfiguracja i wdrożenie dostarczonych urządzeń i systemów w COIS... zł netto, (słownie:...) plus podatek VAT, co stanowi kwotę brutto... zł, (słownie:...), 5) wsparcie Zamawiającego przez instalowanie, konfigurację i wdrożenia urządzeń sieciowych w pozostałych 76 lokalizacjach... zł netto, (słownie:...) plus podatek VAT, co stanowi kwotę brutto... zł, (słownie:...) II. Wzór umowy str. 2

16 3 Wartość przedmiotu umowy obejmuje realizację całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w wysokości określonej odpowiednimi przepisami. 3 Terminy i sposób realizacji 1. Sprzęt sieciowy i systemy, których specyfikacja techniczna określona jest w załączniku nr 1 do umowy, zostanie dostarczony do jednostek statystyki publicznej z siedzibami określonymi w załączniku nr 2 do umowy zwanymi dalej odbiorcami, zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy - w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy. 2. Opracowanie projektu - w terminie do 2 m-cy od daty zawarcia umowy. 3. Przeprowadzenie szkoleń - w terminie do 4 m-cy od daty zawarcia umowy. 4. Instalacja, konfiguracja i wdrożenie dostarczonych urządzeń i systemów w COIS - w terminie do 3 m-cy od daty zawarcia umowy. 5. wsparcie Zamawiającego przez zainstalowanie, konfigurację i wdrożenie urządzeń sieciowych w pozostałych 76 lokalizacjach w czasie budowy nowej sieci WAN przez wyłonionego w innym przetargu operatora, realizowane sukcesywnie - w terminie do 30 czerwca 2010 r. 4 Potwierdzenie realizacji umowy 1. Wykonanie przedmiotu umowy w będzie potwierdzane w formie protokółów odbioru zadania lub jego części, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorców lub Zamawiającego zależnie od zadania. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 6 do umowy. 2. Dostawę sprzętu i systemów, o której mowa w 2 ust 1 pkt 1, uważa się za wykonaną, z chwilą podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorców, ostatniego z protokołów odbioru dostawy sprzętu, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3 i 4. Termin zrealizowania zadania wyznacza ostatni z protokołów dotyczących tego zadania. 3. Wykonawca dostarczy urządzenia kompletne, tj. w wymaganej konfiguracji sprzętowej, oraz dołączy do każdego dostarczanego urządzenia dokumentację dostawy zawierającą wykaz numerów producenta oraz numerów seryjnych (part numer i serial numer) wszystkich modułów i podzespołów w nim zainstalowanych, a także zaprezentuje zgodność konfiguracji dostarczonego sprzętu ze specyfikacją techniczną dostawy. 4. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyraźnie oznakowane za pomocą czytelnych naklejek, umieszczonych w widocznym miejscu. W ramach oznaczania urządzeń, możliwe jest wykorzystywanie naklejek papierowych, na folii samoprzylepnej, tabliczek plastikowych lub metalowych. Znaki graficzne powinny być czytelne, wyraźne i trwałe, odporne na ścieranie. W przypadku umieszczenia urządzenia w np. w szafach każda z nich musi być oznakowana. Wzory naklejek zawarte są w załączniku nr 5 do umowy. 5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru dostawy, braku zgodności dostarczonego sprzętu ze specyfikacją techniczną, dostawa może zostać odrzucona. II. Wzór umowy str. 3

17 6. Komplet protokołów odbioru dostawy sprzętu oraz każdy protokół odbioru w odniesieniu do pozostałych zadań przedmiotu umowy, będzie podstawą do wystawienia faktury. 5 Warunki płatności 1. Wykonawca zobowiązuje się do rozliczenia z Zamawiającym na podstawie faktur przedłożonych Zamawiającemu wraz z oryginałem (oryginałami) protokołu lub kompletu protokołów odbioru, zgodnie ze specyfikacją dostawy. 2. Faktura powinna być wystawiona na Zamawiającego z podaniem numeru umowy, zachowaniem przepisów prawa polskiego, a ponadto zawierać kwoty w złotych, ceny jednostkowe każdej pozycji zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT, wartość brutto oraz stwierdzenie: Umowa realizowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEGO Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 4. Za datę dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w banku Zamawiającego. 6 Gwarancja 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest zgodny z dokumentacją techniczną. Warunki gwarancji są jednolite dla całej dostawy. Wykonawca gwarantuje poprawność działania sprzętu przez okres 60 miesięcy (dla serwerów 36 miesięcy), poczynając od daty podpisania protokołu potwierdzającego instalację, konfigurację oraz wdrożenie sprzętu. 2. Wykonawca jest zobowiązany do napraw sprzętu, poprzez oferowaną sieć serwisową, w lokalizacjach jednostek statystyki publicznej, określonych w załączniku nr 2 do umowy Stwierdzone wady lub niesprawne działanie sprzętu Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie jednego dnia (dla serwerów do 3 dni) roboczego licząc od daty zgłoszenia. Czas naprawy, od zgłoszenia awarii do jej zakończenia, jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. 3. W przypadku niemożności usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca obowiązany jest na czas naprawy dostarczyć równorzędny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, skonfigurować go i włączyć do eksploatacji w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z ust. 2 lub 3 Zamawiający może dokonać tych czynności we własnym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy o nie gorszych parametrach w przypadku nie wykonania naprawy w terminie 30 dni od zgłoszenia wady przez Zamawiającego oraz w przypadku ponownego wystąpienia wady sprzętu, po wykonaniu trzech napraw dotyczących tego samego zespołu. 6. Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy sprzętu, zgodnie z dokumentacją techniczną przez wykwalifikowany personel, za zgodą wykonawcy, bez utraty gwarancji. II. Wzór umowy str. 4

18 Gwarancja obejmuje używanie sprzętu w Centralnym Ośrodku Informatyki Statystycznej, Głównym Urzędzie Statystycznym lub innej jednostce organizacyjnej statystyki publicznej, podporządkowanej Prezesowi GUS, z prawem jego przemieszczania. 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto całego przedmiotu umowy, tj. w kwocie... w formie Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy i obejmuje cały okres związania umową. 3. Zabezpieczenie będzie zwracane Wykonawcy w następujący sposób: 1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwolnione i zwrócone w ciągu 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu protokołów odbioru, stwierdzających terminową realizację wszystkich zadań przedmiotu umowy, 2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego, o którym mowa w 6 ust 1 z zastrzeżeniem, okoliczności, o których mowa w 6 ust. 3 i 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż w pieniądzu powinno w swojej treści zawierać zobowiązanie do bezwarunkowego zapłacenia na rzecz Zamawiającego, na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust 2 oraz informację o sposobie zwolnienia zabezpieczenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust 3. 8 Odszkodowanie - kary umowne 1. W przypadku nieterminowej realizacji zadań przedmiotu umowy określonych w 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 w terminach określonych odpowiednio w 3 ust. 1, 2, 3 i 4., Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2%, za każdy dzień zwłoki, wartości brutto odpowiedniego zadania przedmiotu umowy, określonej w 2 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 odpowiednio. 2. W przypadku zadania przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 1 pkt 5, Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę o potrzebie wsparcia w określonej lokalizacji z 3 dniowym wyprzedzeniem. Za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu wsparcia Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto tego zadania przedmiotu umowy, określonej w 2 ust. 2 pkt Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wartości brutto całego przedmiotu umowy. 4. Kara za nieterminową realizację umowy pobierana będzie w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 7, do wysokości kwoty określonej w ust 3 pkt 1 tego paragrafu, a w przypadku, gdy kwota pobrana z II. Wzór umowy str. 5

19 zabezpieczenia nie pokryje całości kary umownej, Zamawiający potrąci Wykonawcy pozostałą kwotę kary umownej z faktury, do wysokości całej należnej kary umownej, o której mowa w ust Termin realizacji zadań przedmiotu umowy, określony będzie na podstawie dat odpowiednich protokołów odbioru. 6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną. 7. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 8. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10% wartości całego przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 9. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową, które nie będą mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 1) załącznik nr 1 Specyfikacja dostawy, 10 Wykaz załączników 2) załącznik nr 2 Lista odbiorców oraz lokalizacje i adresy jednostek statystyki publicznej, 3) załącznik nr 3 Rozdzielnik dostarczanych urządzeń, 4) załącznik nr 4 Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie, 5) załącznik nr 5 Wymagania dla oznaczenia sprzętu wzór naklejki, 6) załącznik nr 6 Protokół odbioru 5 wzorów, ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA. II. Wzór umowy str. 6

20 Załącznik nr 1 do umowy Specyfikacja dostawy: Załącznikiem tym stanie się wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 2 do formularza oferty. II. Wzór umowy str. 7

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był Ozorków: Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Numer ogłoszenia: 347552-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN wraz z dzierżawą włókien

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 9 Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: 219492-2013; data zamieszczenia: 07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo