SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizacja sieci Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą. W zakresie nieuregulowanym poniŝej stosuje się przepisy ustawy. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Oznaczenie postępowania: Postępowanie oznaczone jest znakiem 15/BAF-VI/PN/09, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. I. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa (godz. pracy 8:15 16:15) III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, dysków do macierzy oraz obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizacja sieci (okablowanie lub wymiana modułów w urządzeniach sieciowych), zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Kod wg CPV: Część I Rozbudowa funkcjonalności istniejącej infrastruktury serwerów Blade firmy HP Część II Rozbudowa istniejącej macierzy dyskowej EMC\DELL CX Część III Zakup przełączników SAN, kart FC oraz modułów Cisco Część IV Zakup modemów shdsl Część V Zakup przełączników sieciowych Część VI Rozbudowa systemu zarządzania bezpieczeństwem sieci - 2 -

3 V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym zakresie wykonawca powinien spełniać następujące warunki szczegółowe (dla cz. I, II i VI): Ad. pkt 2 wykaŝe się niezbędnym doświadczeniem, tj. naleŝytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw, z których kaŝda odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (określonego odpowiednio dla części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę), przez które Zamawiający rozumie dostawy wraz z uruchomieniem i konfiguracją dostarczonego sprzętu, o wartości nie mniejszej niŝ: część I PLN część II PLN część VI PLN Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub - 3 -

4 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykaz wykonanych dostaw (w przypadku składania oferty na część I, II i VI) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie wg załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: - oświadczenie wymienione w pkt 1 składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upowaŝnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy, - dokumenty wymienione w pkt 2-6 składa kaŝdy z wykonawców, - dokument wymieniony w pkt 7 musi potwierdzać spełnienie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę. A. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w: 1) pkt 2-4 i 6, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. B. Dokumenty, o których mowa w pkt A ppkt 1 lit. a i c oraz w ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. C. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów określonych w pkt B. A. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Dokument, o którym mowa w pkt 1 naleŝy przedstawić w formie oryginału

5 B. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. C. Ponadto, wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku niŝ polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. S. Batorego 5, Warszawa faksem na nr (0-22) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej obowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Zamawiający, o poprawionych w tekście oferty oczywistych omyłkach pisarskich, oczywistych omyłkach rachunkowych oraz innych omyłkach polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI sprawy merytoryczne Pan Krzysztof Ciąćka tel. (0-22) sprawy proceduralne Pani Agnieszka Skrzymowska tel. (0-22)

6 X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla części I 2.000,- PLN - dla części II 1.000,- PLN - dla części III 1.500,- PLN - dla części IV 300,- PLN - dla części V 700,- PLN - dla części VI 3.000,- PLN Wykonawca moŝe wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić na rachunek bankowy MSWiA: NBP Okręgowy Oddział Warszawa Numer rachunku z adnotacją: Wadium do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF-VI/PN/09. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie lub kserokopię wpłaty wadium. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) naleŝy złoŝyć w kasie MSWiA, ul. Batorego 5, pok. nr 35. Kasa czynna jest codziennie w godz do z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt. Kopię dokumentu zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, naleŝy dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia wniesienia wadium w kasie. Wzór takiego potwierdzenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ: W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Wykonawca winien przedłoŝyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF- VI/PN/09 waŝne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłoŝyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, - 6 -

7 określony w SIWZ, zawierającą informację, Ŝe udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF-VI/PN/09 waŝne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłoŝyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, Ŝe udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF- VI/PN/09 waŝne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wykonawca winien przedłoŝyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF-VI/PN/09 waŝne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta pod rygorem niewaŝności winna być złoŝona w formie pisemnej. 3. Ofertę naleŝy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia będą wykonywane przez podwykonawców, jeŝeli zamierza przedmiotowe zamówienie wykonywać z ich udziałem. 5. Do oferty naleŝy dołączyć: - formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ, - ofertę techniczną - załącznik nr 4 do SIWZ, - dokumenty wymienione w części VII SIWZ

8 6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały. 7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo moŝe być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami naleŝy umieścić w jednej kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. S. Batorego 5, pok. 429 z adnotacją: oferta na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci nr post. 15/BAF-VI/PN/09 Koperta winna być równieŝ opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy, aby oferty złoŝone po terminie mogły być zwrócone Wykonawcom. 12. Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie naleŝy opatrzyć napisem,,zmiana. 13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 14. Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w części XII naleŝy złoŝyć do dnia 3 września 2009 r. do godz w Wydziale ds. Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Finansowego MSWiA Warszawa, ul. S. Batorego 5 blok F, pokój nr

9 Otwarcie ofert odbędzie się 3 września 2009 r. o godz w Wydziale ds. Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Finansowego MSWiA Warszawa, ul. S. Batorego 5 blok F, pokój nr 433 Wejście do siedziby Zamawiającego przez biuro przepustek od ul. Rakowieckiej 2a, za okazaniem przepustki wystawionej na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Celem wystawienia przepustki naleŝy skontaktować się z osobą pod numerem telefonu lub z biura przepustek w godz XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia korzystając z załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, transportowe, itp. 3. JeŜeli w złoŝonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. 5. Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Cena 100 % wg wzoru: Cn C = x 100 pkt Co C liczba punktów przyznanych badanej ofercie Cn najniŝsza cena spośród badanych ofert Co cena oferty badanej Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŝe Ŝądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty

10 XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, dysków do macierzy oraz obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizacja sieci, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich komponentów sprzętowych i programowych oraz licencję producenta, nieograniczoną w czasie i przestrzeni, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu. 3. Prawa wynikające z udzielonych licencji przechodzą na Zamawiającego z dniem dostawy przedmiotu umowy. 4. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad, odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z SIWZ i jest w pełni z nią zgodny oraz jest w pełni kompatybilny i poprawnie współpracuje z całością, posiadanego juŝ przez Zamawiającego, systemu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów napraw w autoryzowanym serwisie w przypadku utraty gwarancji na urządzenia posiadane przez Zamawiającego, z tytułu zastosowania innych rozwiązań technicznych niŝ rekomendowane przez producenta sprzętu (do czasu obowiązywania tych gwarancji). 2. [Dostawa] 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w fabrycznych opakowaniach do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Batorego 5 w Warszawie, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko oraz do jego zamontowania i skonfigurowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Dostawa moŝe odbyć się w dni robocze w godzinach 9:00-15: Instalacja i konfiguracja przedmiotu umowy nie moŝe powodować przerw w pracy istniejącego systemu teleinformatycznego Zamawiającego, a jeŝeli z przyczyn technicznych taka przerwa jest wymagana to czas instalacji i konfiguracji zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 4. Przyjęcie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem przekazania - odbioru, podpisanym przez obie strony bez zastrzeŝeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów poprawności działania dostarczonego sprzętu w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Tylko pozytywne zakończenie testów obliguje Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru. 5. W przypadku stwierdzenia wady w odbieranym przedmiocie umowy, Wykonawca dostarczy w ciągu 5 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego nowe egzemplarze wolne od wad. 6. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 7. Prawidłową realizację zobowiązań nadzoruje: 1) ze strony Zamawiającego Pan Krzysztof Ciąćka tel. (0-22) ) ze strony Wykonawcy

11 3. [Wartość umowy i warunki płatności] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie zł netto (słownie złotych: ), podatek VAT w kwocie zł (słownie złotych: ), co stanowi kwotę zł brutto (słownie złotych: ). 2. Wartość przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z dostawą przedmiotu umowy w tym opłaty celne, podatkowe, licencyjne, ubezpieczenie, koszty transportu i rozładunku. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wpływu do Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA prawidłowo wystawionej faktury VAT i protokołu przekazania - odbioru podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 4. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 5. Strony dopuszczają potrącanie kar umownych z faktury. 4. [Gwarancja] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy przez okres 12/24/36 m-cy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ), licząc od daty podpisania protokołu przekazania odbioru podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie działania przedmiotu umowy. Wykonawca w trakcie gwarancji zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez uŝytkownika) serwis, naprawy i wymiany. 3. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a takŝe niespełnianie deklarowanych przez producenta funkcji uŝytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy. 4. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez podmiot autoryzowany przez producenta lub przez producenta. 5. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. 6. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcę całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 7. Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niŝ 4 godziny od zgłoszenia. 8. Czas naprawy bądź usunięcia wady przedmiotu umowy nie przekroczy maksymalnie. (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ) od momentu zgłoszenia. Naprawy bądź usuwanie wad przedmiotu umowy będzie dokonywane, w miarę moŝliwości, w miejscu uŝytkowania przedmiotu umowy. 9. JeŜeli naprawa w miejscu uŝytkowania nie będzie moŝliwa, wykonawca na czas naprawy w serwisie udostępni sprzęt zastępczy o parametrach takich samych jak urządzenie naprawiane. 10. W przypadku: a) niewykonania naprawy w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia lub wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu 1 naprawy gwarancyjnej danego sprzętu, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany sprzętu, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego Ŝądania; b) stwierdzenia wady uniemoŝliwiającej prawidłowe uŝytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o takich samych funkcjach uŝytkowych

12 11. Na sprzęt wymieniony w wyniku obowiązków gwaranta, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia uruchomienia go przez Wykonawcę w miejscu uŝytkowania. 12. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą uŝytkownika. 13. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 5. [Kary umowne i odsetki] 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %, odpowiednio całości lub części, wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu zobowiązań objętych umową, przekraczającej 7 dni, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub części, bez wyznaczania terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania, z konsekwencjami w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej opisanej w pkt W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu zobowiązań objętych umową, z przyczyn leŝących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto, odpowiednio całości lub części, przedmiotu umowy za kaŝdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w umowie. 4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w świadczeniu usług gwarancyjnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu, który podlega naprawie, za kaŝdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w umowie. 5. Przewidziane w niniejszej umowie kary nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. [Postanowienia końcowe] 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, z zastrzeŝeniem art. 144 Pzp. Przeniesienie uprawnień, obowiązków i wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania następujących zmian niniejszej umowy: a) w zakresie modelu/typu sprzętu w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku, pod warunkiem, Ŝe urządzenie będzie posiadało parametry nie gorsze od oferowanego modelu i nie spowoduje to podwyŝszenia ceny umowy; b) w zakresie terminu wykonania umowy, jeŝeli opóźnienie w dostawie będzie następowało z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego. 4. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji umowy uwaŝa się za skutecznie doręczone, chyba Ŝe strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu. 5. Wszystkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo