SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizacja sieci Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą. W zakresie nieuregulowanym poniŝej stosuje się przepisy ustawy. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Oznaczenie postępowania: Postępowanie oznaczone jest znakiem 15/BAF-VI/PN/09, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. I. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa (godz. pracy 8:15 16:15) III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, dysków do macierzy oraz obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizacja sieci (okablowanie lub wymiana modułów w urządzeniach sieciowych), zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Kod wg CPV: Część I Rozbudowa funkcjonalności istniejącej infrastruktury serwerów Blade firmy HP Część II Rozbudowa istniejącej macierzy dyskowej EMC\DELL CX Część III Zakup przełączników SAN, kart FC oraz modułów Cisco Część IV Zakup modemów shdsl Część V Zakup przełączników sieciowych Część VI Rozbudowa systemu zarządzania bezpieczeństwem sieci - 2 -

3 V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym zakresie wykonawca powinien spełniać następujące warunki szczegółowe (dla cz. I, II i VI): Ad. pkt 2 wykaŝe się niezbędnym doświadczeniem, tj. naleŝytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw, z których kaŝda odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (określonego odpowiednio dla części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę), przez które Zamawiający rozumie dostawy wraz z uruchomieniem i konfiguracją dostarczonego sprzętu, o wartości nie mniejszej niŝ: część I PLN część II PLN część VI PLN Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub - 3 -

4 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykaz wykonanych dostaw (w przypadku składania oferty na część I, II i VI) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie wg załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: - oświadczenie wymienione w pkt 1 składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upowaŝnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy, - dokumenty wymienione w pkt 2-6 składa kaŝdy z wykonawców, - dokument wymieniony w pkt 7 musi potwierdzać spełnienie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę. A. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w: 1) pkt 2-4 i 6, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. B. Dokumenty, o których mowa w pkt A ppkt 1 lit. a i c oraz w ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. C. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów określonych w pkt B. A. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Dokument, o którym mowa w pkt 1 naleŝy przedstawić w formie oryginału

5 B. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. C. Ponadto, wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku niŝ polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. S. Batorego 5, Warszawa faksem na nr (0-22) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej obowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Zamawiający, o poprawionych w tekście oferty oczywistych omyłkach pisarskich, oczywistych omyłkach rachunkowych oraz innych omyłkach polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI sprawy merytoryczne Pan Krzysztof Ciąćka tel. (0-22) sprawy proceduralne Pani Agnieszka Skrzymowska tel. (0-22)

6 X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla części I 2.000,- PLN - dla części II 1.000,- PLN - dla części III 1.500,- PLN - dla części IV 300,- PLN - dla części V 700,- PLN - dla części VI 3.000,- PLN Wykonawca moŝe wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić na rachunek bankowy MSWiA: NBP Okręgowy Oddział Warszawa Numer rachunku z adnotacją: Wadium do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF-VI/PN/09. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie lub kserokopię wpłaty wadium. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) naleŝy złoŝyć w kasie MSWiA, ul. Batorego 5, pok. nr 35. Kasa czynna jest codziennie w godz do z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt. Kopię dokumentu zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, naleŝy dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia wniesienia wadium w kasie. Wzór takiego potwierdzenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ: W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Wykonawca winien przedłoŝyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF- VI/PN/09 waŝne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłoŝyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, - 6 -

7 określony w SIWZ, zawierającą informację, Ŝe udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF-VI/PN/09 waŝne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłoŝyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, Ŝe udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF- VI/PN/09 waŝne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wykonawca winien przedłoŝyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz MSWiA do przetargu na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci - nr post. 15/BAF-VI/PN/09 waŝne przez okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta pod rygorem niewaŝności winna być złoŝona w formie pisemnej. 3. Ofertę naleŝy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia będą wykonywane przez podwykonawców, jeŝeli zamierza przedmiotowe zamówienie wykonywać z ich udziałem. 5. Do oferty naleŝy dołączyć: - formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ, - ofertę techniczną - załącznik nr 4 do SIWZ, - dokumenty wymienione w części VII SIWZ

8 6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały. 7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo moŝe być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami naleŝy umieścić w jednej kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. S. Batorego 5, pok. 429 z adnotacją: oferta na dostawę serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługę serwisową i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizację sieci nr post. 15/BAF-VI/PN/09 Koperta winna być równieŝ opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy, aby oferty złoŝone po terminie mogły być zwrócone Wykonawcom. 12. Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie naleŝy opatrzyć napisem,,zmiana. 13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 14. Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w części XII naleŝy złoŝyć do dnia 3 września 2009 r. do godz w Wydziale ds. Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Finansowego MSWiA Warszawa, ul. S. Batorego 5 blok F, pokój nr

9 Otwarcie ofert odbędzie się 3 września 2009 r. o godz w Wydziale ds. Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Finansowego MSWiA Warszawa, ul. S. Batorego 5 blok F, pokój nr 433 Wejście do siedziby Zamawiającego przez biuro przepustek od ul. Rakowieckiej 2a, za okazaniem przepustki wystawionej na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Celem wystawienia przepustki naleŝy skontaktować się z osobą pod numerem telefonu lub z biura przepustek w godz XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia korzystając z załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, transportowe, itp. 3. JeŜeli w złoŝonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. 5. Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Cena 100 % wg wzoru: Cn C = x 100 pkt Co C liczba punktów przyznanych badanej ofercie Cn najniŝsza cena spośród badanych ofert Co cena oferty badanej Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŝe Ŝądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty

10 XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, dysków do macierzy oraz obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla oprogramowania i urządzeń sieciowych oraz modernizacja sieci, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich komponentów sprzętowych i programowych oraz licencję producenta, nieograniczoną w czasie i przestrzeni, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu. 3. Prawa wynikające z udzielonych licencji przechodzą na Zamawiającego z dniem dostawy przedmiotu umowy. 4. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad, odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z SIWZ i jest w pełni z nią zgodny oraz jest w pełni kompatybilny i poprawnie współpracuje z całością, posiadanego juŝ przez Zamawiającego, systemu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów napraw w autoryzowanym serwisie w przypadku utraty gwarancji na urządzenia posiadane przez Zamawiającego, z tytułu zastosowania innych rozwiązań technicznych niŝ rekomendowane przez producenta sprzętu (do czasu obowiązywania tych gwarancji). 2. [Dostawa] 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w fabrycznych opakowaniach do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Batorego 5 w Warszawie, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko oraz do jego zamontowania i skonfigurowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Dostawa moŝe odbyć się w dni robocze w godzinach 9:00-15: Instalacja i konfiguracja przedmiotu umowy nie moŝe powodować przerw w pracy istniejącego systemu teleinformatycznego Zamawiającego, a jeŝeli z przyczyn technicznych taka przerwa jest wymagana to czas instalacji i konfiguracji zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 4. Przyjęcie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem przekazania - odbioru, podpisanym przez obie strony bez zastrzeŝeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów poprawności działania dostarczonego sprzętu w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Tylko pozytywne zakończenie testów obliguje Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru. 5. W przypadku stwierdzenia wady w odbieranym przedmiocie umowy, Wykonawca dostarczy w ciągu 5 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego nowe egzemplarze wolne od wad. 6. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 7. Prawidłową realizację zobowiązań nadzoruje: 1) ze strony Zamawiającego Pan Krzysztof Ciąćka tel. (0-22) ) ze strony Wykonawcy

11 3. [Wartość umowy i warunki płatności] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie zł netto (słownie złotych: ), podatek VAT w kwocie zł (słownie złotych: ), co stanowi kwotę zł brutto (słownie złotych: ). 2. Wartość przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z dostawą przedmiotu umowy w tym opłaty celne, podatkowe, licencyjne, ubezpieczenie, koszty transportu i rozładunku. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wpływu do Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA prawidłowo wystawionej faktury VAT i protokołu przekazania - odbioru podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 4. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 5. Strony dopuszczają potrącanie kar umownych z faktury. 4. [Gwarancja] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy przez okres 12/24/36 m-cy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ), licząc od daty podpisania protokołu przekazania odbioru podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu konsultacji i pomocy technicznej, w zakresie działania przedmiotu umowy. Wykonawca w trakcie gwarancji zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez uŝytkownika) serwis, naprawy i wymiany. 3. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a takŝe niespełnianie deklarowanych przez producenta funkcji uŝytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy. 4. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez podmiot autoryzowany przez producenta lub przez producenta. 5. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. 6. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania przedmiotu umowy przyjmowane będą przez Wykonawcę całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 7. Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niŝ 4 godziny od zgłoszenia. 8. Czas naprawy bądź usunięcia wady przedmiotu umowy nie przekroczy maksymalnie. (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ) od momentu zgłoszenia. Naprawy bądź usuwanie wad przedmiotu umowy będzie dokonywane, w miarę moŝliwości, w miejscu uŝytkowania przedmiotu umowy. 9. JeŜeli naprawa w miejscu uŝytkowania nie będzie moŝliwa, wykonawca na czas naprawy w serwisie udostępni sprzęt zastępczy o parametrach takich samych jak urządzenie naprawiane. 10. W przypadku: a) niewykonania naprawy w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia lub wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu 1 naprawy gwarancyjnej danego sprzętu, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany sprzętu, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego Ŝądania; b) stwierdzenia wady uniemoŝliwiającej prawidłowe uŝytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o takich samych funkcjach uŝytkowych

12 11. Na sprzęt wymieniony w wyniku obowiązków gwaranta, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia uruchomienia go przez Wykonawcę w miejscu uŝytkowania. 12. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą uŝytkownika. 13. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 5. [Kary umowne i odsetki] 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %, odpowiednio całości lub części, wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu zobowiązań objętych umową, przekraczającej 7 dni, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub części, bez wyznaczania terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania, z konsekwencjami w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej opisanej w pkt W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu zobowiązań objętych umową, z przyczyn leŝących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto, odpowiednio całości lub części, przedmiotu umowy za kaŝdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w umowie. 4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w świadczeniu usług gwarancyjnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu, który podlega naprawie, za kaŝdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w umowie. 5. Przewidziane w niniejszej umowie kary nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. [Postanowienia końcowe] 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, z zastrzeŝeniem art. 144 Pzp. Przeniesienie uprawnień, obowiązków i wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania następujących zmian niniejszej umowy: a) w zakresie modelu/typu sprzętu w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku, pod warunkiem, Ŝe urządzenie będzie posiadało parametry nie gorsze od oferowanego modelu i nie spowoduje to podwyŝszenia ceny umowy; b) w zakresie terminu wykonania umowy, jeŝeli opóźnienie w dostawie będzie następowało z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego. 4. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji umowy uwaŝa się za skutecznie doręczone, chyba Ŝe strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu. 5. Wszystkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron

13 XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań o wartości przekraczającej 133 tys. euro: Protest, zgodnie z art. 180 ustawy, który wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie zgodnie z art. 184 ustawy - od rozstrzygnięcia protestu, które wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Formularz cenowy Załącznik nr 4 - Oferta techniczna Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 22 Pzp Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw Załącznik nr 7 - Potwierdzenie wniesienia wadium

14 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKAZ NR 1 CZĘŚĆ I - ROZBUDOWA FUNKCJONALNOŚCI ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SERWERÓW BLADE FIRMY HP 1. Przedmiot dostawy. l.p. Nazwa produktu Symbol P/N Ilość (szt.) 1. HP Universal Rack G2 Pallet Rack AF001A 3 2. HP 9000 Series Ballast Option Kit B HP G2 Sidepanel Kit AF054A 3 4. HP 10K G2 600W Stabilizer Kit AF062A 3 5. HP 10pk Carbt 1U Universal Filler Panel AF070A 2 6. HP 32A High Voltage Modular PDU B HP BLc7000 Enclosure z kablem IEC B HP BLc Encl Single Fan Option B Brocade BladeSystem 4/12 SAN Switch AE370A Brocade 4/12 and 4/24 SAN Switch Supp HA104A3 1 lub równowaŝne; warunki równowaŝności: 1) pełna kompatybilność i funkcjonalność ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, 2) rozmiar szafy: wymiary muszą gwarantować zabudowę szaf na powierzchni posiadanej przez Zamawiającego, tzn. szafy ustawione w rzędzie nie mogą przekroczyć długości 3,5 m, natomiast pojedyncza szafa nie moŝe być szersza niŝ 101 cm; 3) mocowania umoŝliwiające zabudowanie całej przestrzeni szafy; otwory nie mogą być przesunięte, co uniemoŝliwi wykorzystanie wszystkich dostępnych w szafie jednostek U; 4) opis mocowań na listwie przedniej i tylnej, dzielący otwory mocowań w grupy po 1U, w celu łatwego montaŝu urządzeń; 5) elementy szafy powinny być gładkie, bez ostrych krawędzi groŝących zranieniem; 6) zabudowane w szafie dedykowane listwy energetyczne w standardzie urządzeń HP; 7) moŝliwość zabudowy "organizerów" w pionie i poziomie; 8) ścianki boczne dzielone, umoŝliwiające niezaleŝny demontaŝ; 9) zaoferowane szafy typu Rack muszą zapewnić moŝliwość przenoszenia elementów mechanicznych, elektrycznych będących na wyposaŝeniu istniejącej infrastruktury HP Blade pomiędzy szafami bez dokonywania dodatkowych prac montaŝowych

15 Gwarancja: Min. 12 m-cy Czas naprawy/wymiany max. 48 h 2. Usługi. W ramach realizacji zamówienia Dostawca zobowiązany jest: a. dostarczyć nowe urządzenia w fabrycznych opakowaniach do siedziby Zamawiającego we wskazane miejsce; b. dostarczone urządzenia muszą posiadać aktualną dostępną na rynku wersję firmware i być dostarczone z kompletem kabli koniecznych do podłączenia wszystkich portów przełącznika; c. skonfigurować dostarczone urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w celu wspólnej komunikacji wszystkich urządzeń sieci SAN. WYKAZ NR 2 CZĘŚĆ II - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ MACIERZY DYSKOWEJ EMC\DELL CX Przedmiot dostawy. Element Rozbudowa przestrzeni dyskowej Gwarancja Wymagane parametry 5 dysków o pojemności 400GB 10K w technologii 4Gb FC (symbol: CX-4G10-400) - min. 24 m-ce - czas naprawy/wymiany max. 48 h lub równowaŝne; warunkiem równowaŝności jest pełna kompatybilność i funkcjonalność ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego. 2. Usługi. W ramach realizacji zamówienia Dostawca zobowiązany jest: a. dostarczyć nowe urządzenia w fabrycznych opakowaniach do siedziby Zamawiającego we wskazane miejsce; b. zamontować urządzenia w istniejącej obudowie macierzy dyskowej; c. skonfigurować dostarczoną przestrzeń dyskową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

16 WYKAZ NR 3 CZĘŚĆ III - ZAKUP PRZEŁĄCZNIKÓW SAN, KART FC ORAZ MODUŁÓW CISCO 1. Przedmiot dostawy: Przełączniki sieciowe SAN FC 2szt. Element Obudowa Wymagane minimalne parametry Obudowa przystosowana do montaŝu w szafie typu rack 19 o wysokości max 1U Ilość portów Inne Obsługiwane standardy Opcje diagnostyki urządzenia i sieci SAN WyposaŜenie dodatkowe Zarządzanie, zabezpieczenia 8 portów 4Gbps FC (interfejs wielomodowy) pracujących w trybie autonegocjacji 1,2 lub 4 Gbps. MoŜliwość rozbudowy urządzenia do 16 lub 24 portów poprzez aktywację licencji i instalację modułów SFP. Dostępne opcje: - 4G FC-SW (500m) - 4G FC-MR (4km) - 4G FC-LR(10km) Switching fabric 192Gbps Aktualizacja firmware bez przestoju w pracy urządzenia QoS priorytet dla krytycznego ruchu Wspacie dla VSAN - izolacji i segmentacji portów (do 16 segmentów w ramach pojedynczego urządzenia), VSAN Trunking FC Port Security w konfiguracji host to switch lub switch to switch Agregacja portów (Port Channel) min. 16 portów Power on Self-Test (PoST) Fibre Channel Traceroute Fibre Channel Ping Syslog Fibre Channel Debug Internal loopbacks Switched Port Analyzer Statystyka na poziomie pojedynczego portu Dodatkowy redundantny zasilacz z wbudowanym wentylatorem Metody dostępu: - Dedykowany port 10\100 Ethernet - Konsola zgodna z EIA/TIA IP w sieci SAN FC Protokoły: - CLI - SNMP - SMI-S Zabezpieczenia: - SSHv2 - SNMPv3 - RADIUS\TACACS+ - IP ACLs Konfiguracja urządzenia zapisywana na pliku z moŝliwością jego

17 zapisywania\importowania\startu z serwera TFTP. Gwarancja Serwis pogwarancyjny Min. 36 m-cy Czas naprawy/wymiany max. 48 h W ramach serwisu wymagana instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych) 24 m-ce Karty sieciowe FC: l.p. Wymagane parametry Ilość (szt.) 1. Fibre Channel 64-bit, 133 MHz PCI-X 2 Gb, dual-port, optic, standard Gbps dual port Fibre Channel to x4 PCI Express host bus adapter, multi-mode optic 1 Gwarancja: Min. 36 m-cy Czas naprawy/wymiany max. 48 h Moduły Cisco: l.p. Wymagane parametry Ilość (szt.) Moduł Cisco NM-16ESW-1GIG lub równowaŝny, spełniający poniŝsze wymagania minimalne: moŝliwość instalacji i poprawnej pracy w routerze Cisco model 3745 Moduł Cisco VWIC-2MFT-G703 lub równowaŝny, spełniający poniŝsze wymagania minimalne: moŝliwość instalacji i poprawnej pracy w routerze Cisco model Gwarancja: Min. 12 m-cy Czas naprawy/wymiany max. 48 h 2. Usługi. W ramach realizacji zamówienia Dostawca zobowiązany jest: a. dostarczyć nowe urządzenia w fabrycznych opakowaniach do siedziby Zamawiającego we wskazane miejsce; b. dostarczone urządzenia muszą posiadać aktualną dostępną na rynku wersję firmware i być dostarczone z kompletem kabli koniecznych do podłączenia wszystkich portów przełącznika do sieci SAN; c. zamontować urządzenia w stojakach Zamawiającego i podłączyć do sieci SAN; d. skonfigurować dostarczone urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w celu wspólnej komunikacji wszystkich urządzeń sieci SAN

18 WYKAZ NR 4 CZĘŚĆ IV - ZAKUP MODEMÓW SHDSL 1. Przedmiot dostawy: Modem Tahoe 684 2szt. lub równowaŝny modem G.shdsl zgodny z ITU G.991.2, spełniający poniŝsze wymagania minimalne: Element Wymagane parametry Procesor Motorola PowerPC 100MHz Pamięć 4MB SDRAM, 1MB Flash Ilość i rodzaj portów Wydajność Dostępna obsługa protokołów sieciowych Inne wymagania Gwarancja Jeden port WAN (enkapsulacja ATM AAL5) Jeden port LAN RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T do pakietów na sekundę do 19,4 Mb/s na 4 parach TCP, IP, UDP, ICMP, TFTP, SNMP, DHCP, BOOTP, PPP, Frame Relay, HDLC, Cisco HDLC, IEEE 802.1q modulacja TCPAM-32 wbudowany wyświetlacz LCD i klawiaturka ułatwiające konfigurację zarządzanie przez telnet i/lub SNMP oraz przez konsolę szeregową serwer DHCP/BOOTP obsługa VLANów automatyczne rozdzielanie przesyłanych danych na cztery łącza moŝliwość ustawienia róŝnych przepustowości na kaŝdym z łącz (w przypadku linii róŝnej jakości) automatyczne przełączanie na pracę trzy-, dwu- i jednoparową w przypadku awarii jednej z linii min. 36 m-cy czas naprawy/wymiany 48 h Modem Tahoe szt. lub równowaŝny modem G.shdsl zgodny z ITU G.991.2, spełniający poniŝsze wymagania minimalne: Element Wymagane parametry Procesor Motorola PowerPC 50MHz Pamięć 4MB SDRAM, 1MB Flash Ilość i rodzaj portów Jeden port WAN (enkapsulacja ATM AAL5) Jeden port LAN RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T

19 Wydajność Dostępna obsługa protokołów sieciowych Inne wymagania Gwarancja do 8200 pakietów na sekundę do do 9,7 Mb/s na 2 parach TCP, IP, UDP, ICMP, TFTP, SNMP, DHCP, BOOTP, PPP, Frame Relay, HDLC, Cisco HDLC, IEEE 802.1q Modulacja TCPAM-32 wbudowany wyświetlacz LCD i klawiatura ułatwiające konfigurację Dołączony zasilacz 230V/50Hz zarządzanie przez telnet i/lub SNMP oraz przez konsolę szeregową serwer DHCP/BOOTP obsługa VLANów automatyczne rozdzielanie przesyłanych danych na dwa łącza moŝliwość ustawienia róŝnych przepustowości na kaŝdym z łącz (w przypadku linii róŝnej jakości) automatyczne przełączanie na pracę jednoparową w przypadku awarii jednej z linii min. 36 m-cy czas naprawy/wymiany 48 h 2. Usługi. W ramach realizacji zamówienia Dostawca zobowiązany jest: a. dostarczyć nowe urządzenia w fabrycznych opakowaniach do siedziby Zamawiającego we wskazane miejsce; b. dostarczone urządzenia muszą posiadać aktualną dostępną na rynku wersję firmware i być dostarczone z kompletem kabli (w tym zasilających)

20 WYKAZ NR 5 CZĘŚĆ V - ZAKUP PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH 1. Przedmiot dostawy: Przełączniki sieciowe Nortel BayStack T 2 szt. lub równowaŝne, spełniające poniŝsze wymagania minimalne: Element Architektura Obudowa Ilość i rodzaj portów Zgodność ze standardami Zarządzanie Inne wymagania Gwarancja Wymagane parametry Przełącznik sieciowy MoŜliwość połączenia w stos do urządzeń juŝ działających u Zamawiającego Przystosowana do montaŝu w szafie rack 19, wysokość 1U min. 24 porty 10/100/1000Base-TX dwa sloty na moduły GBIC SFP; Wbudowany dedykowany port do łącznia w stos IEEE BASE-T (ISO/IEC , Clause 14) IEEE 802.3u 100BASE-TX (ISO/IEC , Clause 25) IEEE 802.3u Autonegotiation on Twisted Pair (ISO/IEC , Clause 28) IEEE 802.3x (Flow Control on the Gigabit Uplink ports) IEEE 802.3z Gigabit IEEE 802.1d MAC Bridges (ISO/IEC 10038) IEEE 802.1p (Prioritizing) IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.3ad (manual/static) IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.1s IEEE 802.1w MoŜliwość zarządzania z poziomu aplikacji Optivity Switch Manager będącej obecnie w posiadaniu Zamawiającego MoŜliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend Wsparcie dla protokołu SNMP v.3 Komplet kabli do zestawienia przełączników w stos (stack) Komplet SFP GBIC 1000BASE-SX LC Urządzenia naleŝy dostarczyć, zainstalować i podłączyć do dwóch przełączników centralnych rdzenia sieci LAN (producentem jest firma Nortel), a następnie skonfigurować dostarczone przełączniki oraz przełączniki centralne w niezbędnym zakresie. Min. 12 m-cy 12-miesięczny serwis rozszerzony zapewniający naprawę/wymianę uszkodzonego urządzenia w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia oraz aktualizację firmware urządzeń

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58,

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58, Łódź: Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i licencji oraz rozbudowa pamięci serwerów - ZP/ŁOW NFZ/5/11 Numer ogłoszenia: 263630-2011; data zamieszczenia: 29.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax Legionowo: Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu. Numer ogłoszenia: 29522-2008; data zamieszczenia: 13.02.2008

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego i LPG do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2010r. Numer ogłoszenia: 222477-2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Organizacja wycieczki promowej do Malmo (Szwecja) dla katedry Mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. Zielona Góra: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Numer ogłoszenia: 77271-2009; data zamieszczenia: 19.05.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/ 71/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje podstawowe: 1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31 002 KRAKÓW.

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Sosnowiec: Dostawa pakietów oprogramowania i systemów informatycznych. Numer ogłoszenia: 64579-2009; data zamieszczenia: 21.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. Sosnowiec: ZAKUP INSTRUMENTARIUM DO PRZESZCZEPU ROGÓWEK NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR TRANSPLANTACYJNYCH. NARODOWY PROGRAM MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ NA LATA 2006-2009 - POLGRAFT Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 4 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo