Znak sprawy: AG-I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013"

Transkrypt

1 Znak sprawy: AG-I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego Sławomir Wasilczyk Dyrektor Generalny Urzędu Łódź, dnia 28 listopada 2013 r.

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź Godziny pracy: Poniedziałek, środa piątek Wtorek II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego. kod CPV Urządzenia łączności 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Wykonawca musi zapewnić całodobowy serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia dostępny na żądanie w ciagu 48 godzin od momentu zgłoszenia w miejscu eksploatacji urządzenia, 7 dni w tygodniu. 4. Wykonawca musi zapewnić serwis pogwarancyjny na przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia. 5. Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne przedmiotu zamówienia, o ile są wymagane przez producenta urządzenia. 6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt urządzenia do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Obrony Cywilnej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 10 C, Piotrków Trybunalski. 7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zainstaluje i uruchomi urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 27 grudnia 2013 r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie; 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie zachodzi żadna z formalnych przesłanek wykluczenia ich na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału

3 podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1: 1) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 1 jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem (tj. dostawa urządzeń do radiołączności oraz wdrożenie systemu opartego na standardzie DMR firmy producenta urządzeń, w skład, którego wchodziły co najmniej 4 stacje przemiennikowe pracujące w jednej sieci stanowiące kanał wojewódzki) i wartością (tj. min ,00 zł brutto) dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 i ust. 2 SIWZ. 2) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 2, jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ. 3) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 3, jeżeli wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ. 4) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 4, jeżeli wykaże, że nie zachodzi wobec niego żadna z formalnych przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 i 4 SIWZ. 4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy, a także Wykonawców, o których mowa w art. 24 b ust. 3 ustawy. 5. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów); 2) pojęcie przedsiębiorcy definicja zawarta w art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 3) pojęcie kontroli - definicja zawarta w art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 6. W celu wykazania, iż nie zachodzi przesłanka wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca złoży oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 7. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 1) w przypadku oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 wystarczy, że złoży je co najmniej jeden z uczestników oferty wspólnej (Konsorcjum), lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnianie; 2) oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy musi być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno podpisane przez wszystkich uczestników Konsorcjum. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

4 2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, (tj. min ,00 zł brutto), przedmiotu (tj. dostawa urządzeń do radiołączności oraz wdrożenie systemu opartego na standardzie DMR firmy producenta urządzeń, w skład, którego wchodziły co najmniej 4 stacje przemiennikowe pracujące w jednej sieci stanowiące kanał wojewódzki), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 1) dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: a) poświadczenie, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a; 3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożone na podstawie art. 24 ust 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Ww. dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty wskazane w ust. 5 i 6 należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, należy załączyć zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9. W przypadku, o którym mowa w rozdz. V ust. 2 SIWZ i VI ust. 8 SIWZ, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (złożone przez podmiot składający zobowiązanie); 2) Dokument, o których mowa w rozdz. VI. ust. 4 SIWZ. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Nr faksu Zamawiającego (042) lub , adres poczty elektronicznej:

5 2. Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji, o której mowa w ust Zamawiający udostępnia dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać w formie faksu lub drogą elektroniczną. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1) Rafał Tuga specjalista; 2) Witold Szabłowski inspektor. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Do oferty muszą być dołączone dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ oraz opis paremetrów technicznych oferowanych urządzeń z podaniem producenta, modelu i typu zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz dokumenty, o których mowa w Załączniku Nr 1 ust.2 pkt 2 SIWZ. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie z zachowaniem formy pisemnej. 4. Oferta musi być umieszczona w kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, posiadać nazwę, adres wykonawcy oraz napis: Oferta na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego". Znak sprawy: AG-I Nie otwierać przed 6 grudnia 2013 r. godz UWAGA! W przypadku braku na kopercie ww. informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską jej nie otwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert. 5. Oferty przesłane pocztą należy umieścić w dodatkowej zewnętrznej kopercie i wysłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Łódź, ul. Piotrkowska 104, bud. E, pok. 118, z tym, że za datę złożenia oferty przyjmowana będzie data wpływu oferty zgodnie z rozdziałem XI ust. 1 i ust. 2 SIWZ. 6. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8. W przypadku, gdy ofertę (formularz oferty oraz wszystkie dokumenty) podpisuje lub potwierdza za zgodność z oryginałem inna osoba (osoby) niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy na podstawie wpisu do właściwego rejestru, należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo szczególne należy złożyć w formie oryginału, natomiast pełnomocnictwo ogólne należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 9. Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem musi zawierać sformułowanie za zgodność z oryginałem lub podobne oraz czytelny podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (jeśli Wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis) lub inny podpis umożliwiający identyfikację osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie dokumentu.

6 XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Wydziału Administracyjno- Gospodarczego, ul. Piotrkowska 104, I p., bud. E, pok Termin składania ofert upływa dnia 6 grudnia 2013 r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Piotrkowska 104, I p., bud. E, pok Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2013 r. o godz XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: 1) podać cenę jednostkową netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (przy obliczaniu ceny należy uwzględnić wszelkie usługi, które należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia); 2) obliczyć cenę netto przedmiotu zamówienia poprzez pomnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość wynikającą z formularza oferty (kolumna 3 x kolumna 4); 3) obliczyć wartość podatku VAT wg stawki obowiązującej na dzień złożenia oferty; 4) obliczyć cenę brutto oferty poprzez zsumowanie ceny netto i wartości podatku VAT 5) ceny i wartości, o których mowa w pkt 1-4 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza; 2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Kryterium Znaczenie kryterium Cena 100% 2. Punkty wyliczane będą wg następującego wzoru: Cena (C) C = (cena najniższa : cena badana) x 100 pkt x 100% 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Po wyborze oferty najkorzystniejszej należy przedłożyć do wglądu: 1) w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną - umowę spółki w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy; XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

7 XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej Prezesem Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ustępie 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8 Załączniki: Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Nr 2 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 26 ust.2d ustawy; Nr 3 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 44 ustawy; Nr 4 wykaz dostaw; Nr 5 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy; Nr 6 formularz oferty Nr 7 opis parametrów technicznych oferowanych urządzeń Nr 8 wzór umowy;

9 Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego. Zakres dostawy obejmuje: przemiennik - stację retransmisyjną analogowo - cyfrową w ilości 4 kpl. wg. ukompletowania. Całość należy zamontować i uruchomić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa łódzkiego wraz z wykonaniem instalacji antenowej, instalacji zasilającej 230V. Urządzenie musi współpracować z istniejącą Siecią Łączności Zarządzania Kryzysowego Wojewody zbudowaną na radiotelefonach analogowych i cyfrowych typu: Motorola GM 300, GM 350, GM 340, GM 360, CM 140, DM 3600 w konfiguracji dwu kierunkowej: stanowisko kierowania - stacja retransmisyjna - starostwa powiatowe w paśmie 148MHz. 1. Ukompletowanie stacji retransmisyjnej analogowo-cyfrowej: Przemiennik 1 szt. w pełni kompatybilny z przemiennikiem Motorola DR3000 zainstalowanym w sieci łączności bezprzewodowej zarządzania kryzysowego na terenie województwa - zapewnia jednoczesne retransmisje dwóch kanałów (głosowych albo danych) w trybie TDMA, - możliwość pracy analogowo albo cyfrowo, - wsparcie dla wielu lokalizacji (IP Site Connect*), - moc wyjściowa z zakresu 1-25W, - przystosowany do pracy ciągłej, - dynamiczny tryb mieszany, - pasmo pracy MHz, - zakres temperatur - 30 o C do + 60 o C, - typ wokodera cyfrowego AMBE+2, - protokół cyfrowy ETSI-TS , 2 i 3, - przewód do awaryjnego zasilania, przemiennik akumulator. Antena bazowa 1 szt. - kolinearna 2 x 5/8 λ - zysk nie mniej niż 5,15 dbi, - współczynnik fali SWR w zakresach częstotliwości pracy < 1,5 - charakterystyka promieniowania dookolna, - pasmo pracy VHF MHz /min. 20 MHz/, - impedancja 50 Ω, - rodzaj złącza N, - średnica masztu mocującego max 40 mm, - zaciski odgromowe na korpusie mocującym, - długość całkowita nie mniej niż 300 cm, - maksymalna prędkość wiatru 45 m/s, - masa całkowita nie więcej niż 5 kg, - zakres temperatur pracy - 40 o C do + 70 o C - nie składana wykonana z jednolitego materiału odpornego na korozję, - wilgotność względna < 100% w temperaturze + 40 o C

10 Filtr duplexowy 1 szt. filtr dupleksowy na wymagane częstotliwości, o wymaganym odstępie min. Tx i Rx 500 khz, tłumieniu w paśmie zaporowym nie gorszym niż 85 db a w paśmie przepustowym nie większym niż 1,5 db: - dostarczony z protokołem pomiarów, - posiadający trwałe oznaczenia zakresu pracy, - temperatura pracy -40 o C do 60 o C, - moc doprowadzona max 350 W, - waga max 22 kg, - wymiary max 80 X 50 X 22 cm, - złącza typ N. Przewód antenowy ½ cala - 40 metrów o parametrach: - impedancja 50 ohm, - tłumienie przy 150MHz max 2,7 db/100m, Wtyk N ½ cala na w/w przewód. - 1 szt. Gniazdo N ½ cala na w/w przewód. 1 szt. Uziemiacz do w/w przewodu. 3 szt. Uchwyt do w/w przewodu. 40 szt. Zestaw do zabezpieczenia złącz 1 kpl. Przewód antenowy ½ cala super giętki 3 metry -impedancja 50 Ω, -tłumienie przy 200MHz max 4,91 db/100m, Wtyk N ½ cala na w/w przewód.1 szt. Gniazdo N ½ cala na w/w przewód. 1 szt. Przewód antenowy ¼ cala super giętki 7 metrów -impedancja 50 Ω, -tłumienie przy 150 MHz max 8 db/100m, Wtyk N ¼ cala na w/w przewód. 5 szt. Wtyk BNC ¼ cala na w/w przewód. 1 szt. Przewód do zabezpieczeń przepięciowych - 20 metrów Przewód do zabezpieczeń przekrój min.16mm2 linka miedziana, podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej. Zabezpieczenie przepięciowe 1 szt. -wymagane pasmo pracy min MHz, -stratność nie większa niż 0.1 db, -max. moc: 200 W, -impedancja: 50 Ω, -złącza: N gniazdo, wtyk. Akumulator 12V 120Ah - 1 szt. - zwarta konstrukcja - monoblok, - bez obsługowy (w zakresie uzupełnienia elektrolitu), - wentylacja zgodnie z wymogami DIN VDE 0510, - temperatura pracy -15 C do +50 C - możliwość pracy w dowolnym położeniu -przewidziana eksploatacja 10-12lat, Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu S C10A w obudowie. 1 szt. Ogranicznik przepięć klasy B+C 1 szt. Listwa elektryczna 1 szt. (min. 5 gniazd wersja rackowa 19 cali): -napięcie znamionowe: 230 V AC -prąd maksymalny: 16 A -system ochrony: 2P+Z

11 -stopień ochrony: IP 20 -prąd udarowy: 6,5 ka Router ze sprzętowym VPNem 1 szt. - procesor Intel IXP lub lepszy, - min. pamięć DRAM 32MB, - min. pamięć flash 8MB, - dwa porty WAN, - wbudowane 4 porty przełącznika 10/100 Ethernet, - pełne wsparcie dla maksymalnie 50 połączeń IPsec VPN, - zaawansowana zapora sieciowa SPI, - możliwość definiowania polityk dostępu dal różnych portów TCP/IP w zależności od interfejsu źródłowego oraz adresów IP źródła i celu wraz z możliwością określenia czasu działania reguły, - routing statyczny i dynamiczny (RIP-1/2), - serwer DHCP z możliwością przypisywania adresów IP do numerów MAC, - możliwość zdefiniowania dowolnych adresów MAC dla interfejsów WAN, - strefa zdemilitaryzowana DMZ dla jednego lokalnego adresu IP, - lokalne i zdalne zarządzanie przez przeglądarkę WWW, Telnet, SNMP, Setup Wizard, - zewnętrzny zasilacz. Zdalny wyłącznik po sieci LAN - odczyt danych w czasie rzeczywistym bez konieczności odświeżania strony, - możliwość przełączania do 5-ciu przekaźników bezpośrednio ze strony WWW, - Watchdog IP do 5 urządzeń IP, - pomiar temperatury otoczenia (5 punktów) i napięcia zasilania urządzenia, - powiadamianie mailem o zaprogramowanych zdarzeniach, - powiadamianie SNMP TRAP o zaprogramowanych zdarzeniach, - automatyczne wysyłanie SNMP TRAP z wartością lub stanem wejścia, - obsługiwane protokoły: HTTP, SNMP, SMTP, SNTP, ICMP, DNS, DHCP, - temperatura pracy: -20 C do +85 C. Auto Przetwornica z układem ładowania 1 szt. - automatyczna praca z sieci 230V, - praca z akumulatora 12V, - moc wyjściowa 200W, - napięcie wyjściowe 230V, - kształt napięcia wyjściowego SINUS, - częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz +-0,5Hz, - zabezpieczenie przeciwzwarciowe - elektroniczne, - zabezpieczenie przeciążeniowe elektroniczne + bezpiecznik, - czas przełączania na pracę z akumulatora nie dłuższy niż 10ms, - moc układu ładowania 50W, - progi przełączania sieć akumulator ~184V - ~264V, - oscylogram napięcia wyjściowego przetwornicy dostarczony przez producenta. Szafa rackowa 1 szt. wolno stojąca zabezpieczona zamkiem do instalacji: przemiennika, duplexera, akumulatora i osprzętu - półka 19cali X 660mm szt.2-19 cali min. wys. 33U 600X800mm * IP Site Connect to: cyfrowe rozwiązanie poszerzające możliwości systemu DMR w zakresie przesyłania głosu i danych przez wykorzystanie Internetu. Umożliwia połączenie stacji bazowych (przemienników) dla zapewnienia komunikacji między użytkownikami rozproszonymi geograficznie, w celu utworzenia rozległej sieci komunikacyjnej lub poprawy zasięgu na jednym

12 obszarze z przeszkodami fizycznymi. 2. Wymagania dodatkowe: 1) Serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzenia. 2) kopia świadectwa homologacji, deklaracja zgodności CE w zakresie zakładania i używania urządzeń oraz materiałów wykorzystanych w przedsięwzięciu wykonane w języku polskim, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 4) gwarancja minimum 24 miesiące (akumulatory 12 mies.), 5) urządzenia należy dostarczyć do zamawiającego: miejsce dostawy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Obrony Cywilnej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gliniana 10 C, - dostawa na adres wskazany przez zamawiającego oraz instalację dostarczonego sprzętu z pkt. 5 należy wykonać w miejscach wskazanych przez zamawiającego nie później niż do dnia 27 grudnia 2013 r.

13 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 2 Oświadczenie zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Należę / Nie należę* 2 do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 3 : itd (data) (podpis i pieczęć imienna) *4 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 niepotrzebne skreślić; * 3 należy wskazać listę podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej; * 4 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

14 Załącznik Nr 3... (pieczęć wykonawcy) *1 OŚWIADCZENIE wymagane na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. 1. posiadam wiedzę i doświadczenie; 2. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy przedstawiam/nie przedstawiam* 2 zobowiązanie innych podmiotów do oddania do mojej dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia/potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia/zdolności finansowych (data) (podpis i pieczęć imienna) *3 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 niepotrzebne skreślić; * 3 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

15 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 4 WYKAZ DOSTAW do sprawy AG-I Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Data wykonania zamówienia Podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane Należy załączyć dowody na potwierdzenie, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (data) (podpis i pieczęć imienna)*2 *1 - odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; *2 - podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

16 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE wymagane na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego oświadczam, że: Nie zachodzi wobec mnie żadna z formalnych przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

17 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 6 FORMULARZ OFERTY Przystepując jako Wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego składam następujacą ofertę: Za wykonanie przedmiotu zamówienia: Cena netto Wartość netto dla 1 Przedmiot zamówienia Ilość sztuki (zł) (zł) (kol. 3 x kol. 4) Przemiennik stacja retransmisyjna analogowo-cyfrowa SUMA 4 kpl.... złotych netto... złotych podatku VAT... złotych brutto (słownie złotych:...brutto) Oferowany okres gwarancji wynosi:... miesięcy. Uwaga! Okres gwarancji należy podać dla całego urządzenia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące, (akumulator 12 m-cy) licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego (data) (podpis imienny)*² *¹- odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca sie nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; *²- podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca sie nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis..

18 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 7 Opis oferowanych urządzeń z podaniem nazwy producenta, modelu oraz typu, umożliwiający ich porównanie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ do sprawy AG-I Producent, model i typ oferowanego urządzenia:... L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane I Przemiennik 1 szt w pełni kompatybilny z przemiennikiem Motorola DR3000 zainstalowanym w sieci łączności bezprzewodowej zarządzania kryzysowego na terenie województwa zapewnia jednoczesne retransmisje dwóch kanałów (głosowych albo danych) w trybie TDMA 3. możliwość pracy analogowo albo cyfrowo 4. wsparcie dla wielu lokalizacji (IP Site Connect) 5. moc wyjściowa z zakresu 1-25W 6. przystosowany do pracy ciągłej 7 dynamiczny tryb mieszany 8. pasmo pracy MHz 9. zakres temperatur - 30 o C do + 60 o C 10. typ wokodera cyfrowego AMBE protokół cyfrowy ETSI-TS , 2 i przewód do awaryjnego zasilania, przemiennik akumulator Antena Bazowa 1 szt. 1. kolinearna 2 x 5/8 λ 2. zysk nie mniej niż 5,15 dbi, 3. współczynnik fali SWR w zakresach częstotliwości pracy < charakterystyka promieniowania dookolna, 5. pasmo pracy VHF MHz /min. 20 MHz/, 6. impedancja 50 Ω, 7. rodzaj złącza N, 8. średnica masztu mocującego max 40 mm, 9. zaciski odgromowe na korpusie mocującym, 10. długość całkowita nie mniej niż 300 cm, 11. maksymalna prędkość wiatru 45 m/s,

19 12. masa całkowita nie więcej niż 5kg, 13. zakes temperatur pracy -40st. C do + 70st. C 14. nie składana wykonana z jednolitego materiału odpornego na korozję, 15. wilgotność względna < 100% w temperaturze + 40 o C Filtr dupleksowy 1 szt. na wymagane częstotliwości, o wymaganym odstępie min. Tx i Rx 500 khz, tłumieniu w paśmie zaporowym nie gorszym niż 85 db a w paśmie przepustowym nie większym niż 1,5 db 1. dostarczony z protokołem pomiarów 2. posiadający trwałe oznaczenia zakresu pracy, 3. temperatura pracy -40st.C do 60st.C, 4. moc doprowadzona max 350 W, 5. waga max 22 kg, 6. wymiary max 80 X 50 X 22 cm, 7. złącza typ N. Przewód antenowy ½ cala 40 metrów o parametrach: 1. impedancja 50 ohm, 2. tłumienie przy 150MHz max 2,7 db/100m, Wtyk N ½ cala na ww. przewód 1 szt. Gniazdo N ½ cala na ww. przewód 1 szt. Uziemiacz do ww. przewodu 3 szt. Uchwyt do ww. przewodu 40 szt. Zestaw do zabezpieczenia złącz 1 kpl. Przewód antenowy ½ cala super giętki 3 metry 1. impedancja 50 Ω, 2. tłumienie przy 200 MHz max 4,91 db/100m, Wtyk N ½ cala na ww. przewód 1 szt. Gniazdo N ½ cala na ww. przewód - 1 szt Przewód antenowy ¼ cala super giętki 7 metrów 1. impedancja 50 Ω, 2. tłumienie przy 150 MHz max 8 db/100m, Wtyk N ¼ cala na ww. przewód 5 szt. Wtyk BNC ¼ cala na ww. przewód 1 szt. Przewód do zabezpieczeń przepięciowych 20 metrów Przewód do zabezpieczeń przekrój min.16mm2 linka miedziana, podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej. Zabezpieczenie przepięciowe 1 szt.: 1. wymagane pasmo pracy min Mhz,

20 2. stratność nie większa niż 0.1 db, 3. max. moc: 200 W, 4. impedancja: 50 Ω, 5. złącza: N gniazdo, wtyk. Akumulator 12V 120Ah 1 szt.: 1. zwarta konstrukcja - monoblok, 2. bez obsługowy (w zakresie uzupełnienia elektrolitu), 3. wentylacja zgodnie z wymogami DIN VDE 0510, 4. temperatura pracy -15 C do +50 C 5. możliwość pracy w dowolnym położeniu 6. przewidziana eksploatacja 10-12lat, Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu S C10A w obudowie 1 szt.. Ogranicznik przepięć klasy B+C 1 szt. Listwa elektryczna szt. 1 (min. 5 gniazd wersja rackowa 19cali): 1. napięcie znamionowe: 230 V AC 2. prąd maksymalny: 16 A 3. system ochrony: 2P+Z 4. stopień ochrony: IP prąd udarowy: 6,5 ka Router ze sprzętowym VPNem 1 szt. 1. procesor Intel IXP lub lepszy, 2. min. pamięć DRAM 32MB, 3. min. pamięć flash 8MB, 4. dwa porty WAN, 5. wbudowane 4 porty przełącznika 10/100 Ethernet, 6. pełne wsparcie dla maksymalnie 50 połączeń IPsec VPN, 7. zaawansowana zapora sieciowa SPI, możliwość definiowania polityk dostępu dal różnych portów 8. TCP/IP w zależności od interfejsu źródłowego oraz adresów IP źródła i celu wraz z możliwością określenia czasu działania reguły, 9. routing statyczny i dynamiczny (RIP-1/2), 10. serwer DHCP z możliwością przypisywania adresów IP do numerów MAC, 11. możliwość zdefiniowania dowolnych adresów MAC dla interfejsów WAN, 12. strefa zdemilitaryzowana DMZ dla jednego lokalnego adresu IP, 13. lokalne i zdalne zarządzanie przez przeglądarkę WWW, Telnet, SNMP, Setup Wizard, 14. zewnętrzny zasilacz.

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo