OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych

2 ROZDZIAŁ I Przedmiotem zamówienia jest : Zakup sprzętu komputerowego: serwerownia, punkty węzłowe, okablowanie międzywęzłowe, okablowanie OPD i stacje końcowe. Zakup oprogramowania: baza danych, część biała, część szara i e-usługi Nadzór Autorski i serwis systemu aplikacyjnego po zakończeniu zakupu sprzętu komputerowego i wdrożenia oprogramowania. Pełna elektronizacja dokumentacji medycznej oraz kosztów leczenia na pacjenta we wszystkich komórkach organizacyjnych. Wprowadzenie e-usług udostępniających możliwości takie jak: logowanie pacjenta za pomocą nazwy użytkownika lub numeru karty (możliwość powiązania pacjenta z unikalnym numerem karty identyfikacyjnej) i hasła, przegląd listy usług: możliwych do realizacji w placówce Zamawiającego dla pacjenta, możliwych do rezerwacji przez internet, zdalne zgłoszenie wniosku o rezerwację terminu usługi z preferowanymi terminami, udostępnienie danych o zaplanowanych wizytach i usługach, prezentacja informacji o stanie usługi (zaplanowana, anulowana, wykonana), wydruk potwierdzenia rezerwacji: data i godzina usługi, imię, nazwisko pacjenta, numer rezerwacji, miejsce wykonania usługi, informacje dodatkowe dla pacjenta, dostęp do informacji o lokalizacji miejsca wykonania usługi, odwołanie rezerwacji, przegląd wyników badań, uzyskanie w wersji elektronicznej dokumentacji medycznej dla jednostek sektora publicznego oraz przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych. Pełną integrację oprogramowania z systemami NFZ związanymi z rozliczaniem świadczeń medycznych Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie złożonego projektu i podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych, nr UDA- RPSL /12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwa Informacyjne" Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych nr projektu 1695 Centralny Rejestr Umów Województwa Śląskiego 163/FR/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. 2/201

3 Cel działania i cel niniejszego projektu ROZDZIAŁ II Celem działania jest dostęp do usług publicznych (platformy usług elektronicznych) w ramach działania 2.2 zgodnie z wytycznymi regionalnego programu operacyjnego województwa Śląskiego zapewniające usługi informatyczne polegające na dostarczeniu różnym grupom odbiorców informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów wyszukiwania. Do realizacji powyższego celu konieczne jest utworzenie i zapewnienie optymalnego środowiska dla systemów odpowiedzialnych za przeważanie i gromadzenie danych oraz aplikacje wspomagające procesy medyczne wraz z tworzeniem możliwości dla informatyzacji procesów medycznych, efektywniejszej obsługi pacjenta i warunków pracy personelu medycznego. Projekt poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury wpływa na upowszechnienie dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja przedmiotowego projektu będzie prowadzić do zmniejszania zapóźnienia technologicznego i informatycznego w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt będzie się także przyczyniać do podwyższenia jakości życia mieszkańców, podniesienia dostępu do instytucji publicznych, w tym instytucji opieki zdrowotnej, przełamania barier dotyczących cyfrowego wykluczenia" oraz stworzy łatwiejszy dostęp do informacji. Dzięki inwestycji, zdobytej wiedzy i doświadczeniu przez pracowników Szpitala, w wyniku realizacji niniejszego projektu zostanie wyraźnie usprawniona obsługa Pacjentów oraz usprawniona praca pracowników szpitala. Usprawnienie procesów obsługi Pacjentów oraz załatwiania spraw wewnętrznych przez pracowników wpłynie korzystnie na jakość świadczonych usług medycznych, jako całości. Rozwój usług publicznych służby zdrowia świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Szpital przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu, a w konsekwencji województwa śląskiego przy równoczesnym zachowaniu stanu środowiska. Nastąpi znaczne polepszenie warunków obsługi i leczenia pacjentów korzystających z usług Szpitala. Nastąpi wyrównanie szans rozwojowych Gminy, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność tego regionu, umożliwiając dogodniejsze warunki rozwoju gospodarki. Podniesienie komfortu usług medycznych poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej spowoduje także obniżenie obciążenia finansowego dla sektora publicznego. W szerszej perspektywie projekt ten korzystnie wpłynie na stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, co stanowi główny cel Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem niniejszej inwestycji jest również spełnienie założeń zawartych w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego województwa śląskiego: Województwo śląskie w 2020 roku będzie regionem: 3/201

4 - wizerunku województwa sieciowego, otwartego i aktywnie współuczestniczącego w rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego, - z powszechnym multikanałowym dostępem do technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, ICT, - którego mieszkańcy są w pełni świadomi możliwości, jakie stwarza rozwój ICT oraz posiadają wiedze i umiejętności niezbędne do wykorzystania potencjału kreowanego w ramach społeczeństwa informacyjnego, - zapewniającym użyteczne, przyjazne i powszechne e-usługi dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, - znaczącym udziale sektora ICT w tworzeniu dochodu województwa, - który dzięki zbudowaniu gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego osiąga zrównoważony poziom rozwoju." Działania takie w konsekwencji poprawią poziom usług w zakresie infrastruktury informatycznej, pozwolą na istotne zmniejszenie dystansu w stosunku do bardziej rozwiniętych obszarów Unii Europejskiej. W wyniku realizacji powyższego projektu osiągnięte zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata : cel priorytetu II-go Społeczeństwo Informacyjne, a także cel Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Celem priorytetu II jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Regionie, natomiast bezpośrednim celem Działania 2.2 jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 1. Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online osób, 2. Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych - 5 szt., 3. Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji - 4 szt.. 4/201

5 ROZDZIAŁ III Kontekst prawny System objęty niniejszym postępowaniem obejmuje praktycznie całą działalność szpitala, w tym świadczenie usług zdrowotnych oraz funkcjonowanie podmiotu jako przedsiębiorstwa, w związku, z czym zakres obowiązujących przepisów prawa do uwzględnienia jest bardzo szeroki. Istotnym czynnikiem determinującym zakres obowiązujących przepisów prawa jest również informatyzacja sektora publicznego oraz służby zdrowia przeprowadzana na szczeblu krajowym. Wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby systemy dostarczone przez Wykonawcę spełniały wszelkie obowiązujące oraz wchodzące w życie, do końca okresu świadczenia asysty powdrożeniowej, przepisy prawa. W tej sytuacji, wskazane poniżej akty prawne, należy traktować jedynie jako akty podstawowe dotyczące przede wszystkim działalności i informatyzacji podmiotów leczniczych, których przepisy Wykonawca jest zobowiązany zastosować w dostarczonych systemach: - Ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 poz. 594), - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz.U. z 2005 r. Nr 152, poz ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 123 poz. 801 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484), - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657 ze zm.), - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz.159 ze zm.), 5/201

6 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, Nr 252, poz. 697 ze zm.), - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 ze zm.), - Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U z późn. zm.). - Ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U z późn. zm.). - Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z późn. zm.). - Ustawa o podpisie elektronicznym Dz.U z póź. zm.). - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 ze zm.), - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych ( Dz.U. nr 128 poz ze zm.). - Ustawa z dnia Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz ze zm.). - Rozporządzenie RM z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określania warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. ( Dz.U ). - Rozporządzenie RM z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ). - Rozporządzenie RM z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu zakresu i trybu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz.U ). - Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U ). - Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 29 września 2005 r z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U ). - Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U ). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz..U ). - Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005r. w sprawie tekstów akceptacyjnych oraz badań oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U ). - Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 22 grudnia 1999 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych (Dz.U ). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. nr 205,poz 1692), - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 6/201

7 pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz.1216). - Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U.2006 r. Nr 206 poz. 1517). - Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U.2007 r. Nr 151 poz. 1078). - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ( Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.). - Dyrektywa WE numer 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych w granicach napięcia. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Krajowych ram Interoperatywności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U poz. 526). - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz z późn. zm.). - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011, nr 231, poz. 1375) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1447). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 w sprawie systemów resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U poz. 594). - PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - SEP-E-004-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. - Normy EWTIA 568 wraz z załącznikami TSB36 - Normy ISO/lEC 11801, EN55022 oraz EN55024 Montaż okablowania strukturalnego - PN-EN Systemy alarmowe - PN-EN :2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. - PN-EN :2008 Systemy alarmowe- Systemy sygnalizacji włamania. - PN-EN :2007 l A 1:2007 Systemy alarmowe - Systemy Kontroli Dostępu. Wymagania systemowe 7/201

8 - CLC/TS :2003 Systemy sygnalizacji włamania - Ustawa z dnia r. o ochronie osób i mienia - PN-B-02840: Ochrona przeciwpożarowa budynków- Nazwy i określenia - PN-E-08106: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) - PN-IS Ochrona przeciwpożarowa- Terminologia- Wyposażenie gaśnicze - PN-M-01600: Armatura przemysłowa- Terminologia - PN-M : Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie - BN 84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania - BN-88/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania. - PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. - PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. - PN-EN :2011 "Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne". - PN-EN :20l0 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości." - PN-EN :2010 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków." - PN-EN :2005 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków." - PN-EN 50346:2009 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania" 8/201

9 ROZDZIAŁ IV Warunki ogólne wspólne co do przedmiotu zamówienia 1. Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać nie później niż do r. 2. Prace instalacyjne będą prowadzone i wykonywane w użytkowanym obiekcie. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, zorganizuje prace w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego i ciągłego działania szpitala. 3. Prace instalacyjne dotyczące sieci lokalnej będą wykonywane w obrębie działającego szpitala, w pomieszczeniach, w których mogą przebywać pacjenci i pracownicy. 4. W miejscu gdzie przedmiot prac opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi, o ile spełnią wymogi SIWZ. 5. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP, zgodnie z ustawą zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że oferowane przez niego elementy oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Na zasadach określonych w 6 ust 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający, na etapie oceny ofert zastrzega sobie, iż nie później niż w ciągu 20 dni od daty otwarcia ofert, może wezwać Wykonawców w celu weryfikacji proponowanego rozwiązania w zakresie oprogramowania aplikacyjnego będącego przedmiotem zamówienia. 7. W celu potwierdzenia, że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia szczegółowego wykazu podziału oprogramowania na moduły oraz spis wszystkich funkcji realizowanych przez poszczególne moduły. 8. Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac w okresie trwania realizacji umowy, aż do jej zakończenia i podpisania protokołu odbioru. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy usunie on na koszt własny. 9. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia producenta o spełnieniu wyżej wymienionych wymogów. 10. Częścią integralną ofertą jest Opis techniczny określający kluczowe parametry oferowanego przedmiotu zamówienia. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać minimum 3 letnie wsparcie producenta w zakresie zgłaszania problemów technicznych oraz dostępu do poprawek i uaktualnień systemu. W okresie wsparcia Zamawiający musi mieć prawo do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji produktów, jeżeli zostaną one opublikowane przez producenta. Jeżeli wsparcie techniczne producenta posiada oznaczenie produktowe należy je podać w ofercie. 11. Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w następnym dniu roboczym 9/201

10 od zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki nie będzie w żądanym czasie możliwe, Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze zapewniające funkcjonowanie systemu na czas usunięcia awarii. Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie rozwiązania zastępczego nie dłużej niż 14 dni. 12. Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie testów symulujących awarię każdego z redundantnych elementów infrastruktury i poinstruowanie administratorów w zakresie obsługi systemu. Instrukcja musi dotyczyć każdego z elementów systemu. 13. Wykonawca, za pomocą dostarczanego sprzętu musi zestawić klaster wysokiej niezawodności, na którym będą uruchamiane kluczowe aplikacje szpitala. Dostarczony klaster ma wykorzystywać metody wirtualizacji. 14. Urządzenia aktywne (serwery, macierze, przełączniki, komputery itp.) i osprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na teren EU i być objęty serwisem producenta na terenie RP. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń typu refurbished". 15. Wykonawca w cenie oferty zawrze co najmniej 200 godzin konsultacji, pomocy technicznej na miejscu instalacji, w zakresie całości zagadnień związanych z wdrażanym systemem. W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do poinstruowania wszystkich pracowników, wskazanych przez Zleceniodawcę, w zakresie administracji i obsługi oprogramowania części białej, szarej i e-usług, wdrożonego u Zleceniodawcy. Zleceniodawca udostępni w tym celu w swojej siedzibie salę szkoleniową wraz systemami komputerowymi dla osób szkolonych (10 stanowisk komputerowych). Zamawiający wymaga przeprowadzenie nauki w systemie: maksimum jedna osoba szkolona/stanowisko komputerowe. Przed przystąpieniem do instruktażu Wykonawca: - zainstaluje i uruchomi środowisko testowe systemu umożliwiające naukę obsługi i funkcjonalności wszystkich modułów będących przedmiotem wdrożenia; - dostarczy do wszystkich zaplanowanych instruktaży konspekty, materiały dodatkowe oraz opisy wszystkich funkcji i modułów dostępnych we wdrożonym oprogramowaniu części białej, szarej i e-usług ; - w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje i dostarczy harmonogram instruktażu. Harmonogram musi uwzględniać zachowanie ciągłości pracy szpitala oraz dostępność poszczególnych pracowników. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza przeprowadzenie części instruktaży w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy. Nie przewiduje się przeprowadzania instruktażu poza siedzibą Zamawiającego, za wyjątkiem niezbędnych specjalistycznych instruktaży dla administratorów systemów. W przypadku przeprowadzenia instruktażu poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tym związane (koszty instruktaży, dojazdów itp.). Zakres instruktażu powinien umożliwić pracownikom Zamawiającego opanowanie sprawnego posługiwania się systemami i aplikacjami wymaganymi do pełnionej przez nich funkcji. Wykonawca po zakończeniu instruktażu wystawi dla pracowników Zamawiającego certyfikaty oznaczające uzyskanie przez pracowników Zamawiającego niezbędnej wiedzy do sprawnej pracy z oprogramowaniem w zakresie swych obowiązków służbowych. 10/201

11 Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie samodzielnego powdrożeniowego przeprowadzania w/w instruktaży. Zamawiający przewiduje przeszkolenie następujących grup pracowniczych: - administratorzy systemów: - - administratorzy IT ok. 4 osoby; - osoby przeznaczone do samodzielnego przeprowadzania instruktaży ok. 6 osób; - personel medyczny: - - pielęgniarki izby przyjęć ok. 8 osób; - - pielęgniarki oddziałowe ok. 200osób; - - lekarze ok. 50 osób; - - psycholodzy, spec. ds. uzależnień ok. 30 osób; - - terapeuci ok. 20 osób; - - sekretarki medyczne ok. 18 osób; - - obsługa laboratorium ok. 12 osób; - - obsługa apteki ok. 4 osób; - - zakażenia ok. 2 osoby; - - statystyka medyczna/ruch chorych/rozliczenia z NFZ ok. 6 osób; - personel administracyjny: - - kadry ok. 3 osoby; - - płace ok. 4 osób; - - grafiki ok. 3 osoby; - - księgowość ok. 8 osób; - - środki trwałe i wyposażenie ok. 2 osoby; - - zamówienia ok. 8 osób; - - gospodarka magazynowa ok. 6 osób; 16. Wykonawca dołączy do oferty przetargowej harmonogram wdrożenia przedmiotu zamówienia, przy założeniu okresu realizacji w terminie od r. do r. Termin rozpoczęcia może ulec zmianie - w tym przypadku Wykonawca dokona uaktualnienia harmonogramu. 17. Migracja danych Zamawiający wymaga, po wdrożeniu oprogramowania aplikacyjnego będącego przedmiotem zamówienia, dostępności do dotychczas użytkowanego oprogramowania na zasadzie archiwum. Dla zapewnienia wymaganej funkcjonalności wdrożonego oprogramowania Zleceniodawca wymaga przeniesienia danych z już użytkowanych systemów. W celu umożliwienia prawidłowej migracji danych Zamawiający wymaga od Wykonawcy: - opisu przeprowadzenia zasilenia inicjalnego wdrożonego oprogramowania części szarej, białej i e-usług z opisem formatu danych wejściowych, zakresu niezbędnych danych do poprawnej pracy wszystkich funkcjonalności; - przekazania pełnej listy baz danych, do których ma nastąpić migracja danych, wraz ze wskazaniem wszystkich niezbędnych technicznych informacji, a w szczególności ilość i rodzaje baz danych; 11/201

12 strukturę poszczególnych baz, rodzaje i lista tabel, zakres i opis danych w tabelach, relacje pomiędzy danymi, zainstalowane procedury po stronie serwera baz danych; udostępnienia oprogramowania do przeprowadzenia migracji - szczegółowego opisu i toku postępowania przy migrowaniu dokumentacji archiwalnej pacjenta (z wersji papierowej) do systemu, a w szczególności e-usług ; - Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającego w procesie migracji. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wymaganych danych do zasilenia inicjalnego systemu w terminie 30 dni od otrzymania ich specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zasilenia inicjalnego. Aby umożliwić korzystanie z nowych modułów w jak najszerszym zakresie funkcjonalnym, Zamawiający zamierza zmigrować w szczególności: - Finanse-księgowość: bilans otwarcia, rozrachunki nieuregulowane na dzień startu, obroty rozpoczęcia, kontrahenci, słownik usług, słowniki (statusy placówek, kody resortowe, klucze podziału, świadczenia medyczne, lista placówek, lista ośrodków, statystyka: klucze dla ośrodków, rodzaje kosztów dla ośrodka, koszty normatywne dla ośrodka; - kadry-płace: dane pracownika, dane adresowe, wykształcenia, prawa do emerytur i rent, stopnie niepełnosprawności, członków rodzin, umowy, historia zatrudnienia, szkolenia, badania lekarskie, specjalizacje, prawa wykonywania zawodu, struktury (organizacyjna, podział pracowników na zespoły), podstawy do średnich chorobowych, podstawy do średnich urlopowych, wartości wynagrodzeń wypłaconych od początku roku do dnia wdrożenia (PIT- 11, PIT-4R), składniki wynagrodzeń z aktualnego okresu rozliczeniowego, potrącenia wynagrodzeń z aktualnego okresu rozliczeniowego, absencje pracowników, bilans otwarcia KZP, PIT 40, PIT 8AR, druk RP-7, Z-3, przeniesienie aktualnego stanu pożyczek i wkładów PKZP pracowników; - Środki trwałe i ewidencja wyposażenia: kartoteki środków trwałych, wartość środków trwałych i umorzeń na dzień startu; - Obsługa apteki centralnej: słownik personelu, słownik pacjentów, słownik dostawców, plan kont: konta 3", 4" oraz 5"; - miniinfomedica: dane pacjentów, jednostki kierujące, lekarze kierujący, dane rozliczeniowe, kolejki. Odbiór funkcjonalno-rzeczowy wdrożonego oprogramowania części szarej, białej i eusług nastąpi po uruchomieniu wszystkich wymaganych funkcjonalności, po zasileniu inicjalnym. Serwis Wykonawcy jest zobowiązany do pomocy Zamawiającemu dotyczącej wprowadzenia migrowanych danych, przygotowanych przez Zamawiającego, do wdrożonych, w ramach niniejszego zamówienia, systemów informatycznych. 18. Zakres ilościowy oprogramowania aplikacyjnego W ramach zamówienia Wykonawca udzieli bezterminowej licencji uprawniającej do pracy poszczególnych modułach oprogramowania aplikacyjnego: 12/201

13 L.p. Funkcjonalność oprogramowania Ilość Przedmiot licencjonowania Oprogramowanie aplikacyjne cześć biała 1 EDM bez limitu użytkownik/stanowisko 2 Izba przyjęć bez limitu użytkownik/stanowisko 3 Oddział bez limitu użytkownik/stanowisko 4 Statystyka medyczna bez limitu użytkownik/stanowisko 5 Kolejki oczekujących bez limitu użytkownik/stanowisko 6 Gruper JGP bez limitu użytkownik/stanowisko 7 Rozliczenia z NFZ bez limitu użytkownik/stanowisko 8 Apteczka oddziałowa bez limitu użytkownik/stanowisko 9 Zlecenia bez limitu użytkownik/stanowisko 10 Apteka bez limitu użytkownik/stanowisko 11 Punkt pobrań bez limitu użytkownik/stanowisko 12 Laboratorium bez limitu użytkownik/stanowisko 13 Laboratorium aparatura 8 interfejs diagnostyczna 14 Rejestracja przychodni bez limitu użytkownik/stanowisko 15 Poradnia ambulatoryjna bez limitu użytkownik/stanowisko 16 Pracownia bez limitu użytkownik/stanowisko 17 Zakażenia szpitalne bez limitu użytkownik/stanowisko 18 Żywienie bez limitu użytkownik/stanowisko 19 Administrator bez limitu użytkownik/stanowisko Oprogramowanie aplikacyjne część szara 20 Kadry bez limitu użytkownik/stanowisko 21 Płace bez limitu użytkownik/stanowisko 22 Grafiki bez limitu użytkownik/stanowisko 23 Finansowo/księgowy bez limitu użytkownik/stanowisko 24 Rejestr sprzedaży bez limitu użytkownik/stanowisko 25 Kasa bez limitu użytkownik/stanowisko 26 Rachunek kosztów bez limitu użytkownik/stanowisko 27 Wycena kosztów normatywnych bez limitu użytkownik/stanowisko 28 Środki trwałe i wyposażenie bez limitu użytkownik/stanowisko 29 Gospodarka magazynowa bez limitu użytkownik/stanowisko 30 Informacja zarządcza bez limitu użytkownik/stanowisko 31 Administrator bez limitu użytkownik/stanowisko Oprogramowanie e-usług 32 e-rejestracja bez limitu użytkownik 33 e-kolejka bez limitu użytkownik 34 e-komunikacja bez limitu użytkownik 36 e-kontrahent bez limitu użytkownik 13/201

14 37 e-dokumentacja bez limitu użytkownik 39 Administrator bez limitu użytkownik/stanowisko Tabela zawiera typowe moduły dostępne w oprogramowaniach aplikacyjnych. Rzeczywista liczba wymaganych licencji wynikać będzie ze sposobu podziału wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego na moduły oraz przyjętego, przez Wykonawcę, systemu licencjonowania. 19. Wykonawca powinien być producentem oferowanego oprogramowania lub jego autoryzowanym dystrybutorem posiadającym uprawnienia do bezpośredniego serwisu, dokonywanie usunięć awarii, aktualizacji i jest jedyną stroną odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu. 20. Wymagania uzupełniające: odbiór systemu i oprogramowania: - Dla wszystkich modułów dostarczonego oprogramowania będzie przeprowadzony odbiór jakościowy. - Dla dostarczanego sprzętu będzie dokonany odbiór ilościowy i jakościowy. - Odbiór oprogramowania będzie dokonany na podstawie dostarczonych licencji i na niżej opisanych warunkach. - Odbiór jakościowy systemu odbędzie się na podstawie przedstawionych scenariuszy przypadków testowych. Wybór scenariuszy i przypadków testowych oraz uzyskanych na podstawie ich realizacji wyników testów musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Ilość opracowanych scenariuszy testowych, do ich późniejszej weryfikacji musi odzwierciedlać wymagania w zakresie wszystkich oferowanych systemów i musi być zaakceptowana ilościowo i jakościowo przez Zamawiającego, minimalnie 1 test na moduł/aplikację/portal. - Testy muszą odzwierciedlać, jako dowód odbioru zgodność z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U r. Nr 526), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U r. Nr 214 poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U r. Nr 217 poz. 1836). - Testy muszą być przeprowadzone na każdym oddanym etapie wdrożenia oraz w całości powtórzone na zakończenie realizacji dla każdego modułu funkcjonalnego oraz wymagań wydajnościowych zgodnie ze scenariuszami. - Wykonawca przedstawi scenariusze testowe do akceptacji min. na 14 dni przed datą wykonania testów oraz do 7 dni przekaże raport z ich wykonania. - Wykonawca w ramach kwoty oferty udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony system informatyczny, natomiast na sprzęt minimum 36-miesięcznej gwarancji. 14/201

15 - Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Sprzęt powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzęt powinien być objęty rozszerzonym serwisem gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu - w jak najkrótszym czasie, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, w zakresie serwisu gwarancyjnego, mającego swoją siedzibę na terenie Polski. W przypadku uszkodzenia nośników informacji, po zdiagnozowaniu uszkodzenia, pozostają one w siedzibie Zamawiającego, gdzie zostaną komisyjnie zniszczone. - Diagnostyka awaryjna zarówno oprogramowania jak i sprzętu nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu lub oprogramowania. Diagnostyka na sprzęt realizowana w miejscu instalacji sprzętu. Diagnostykę dotyczącą oprogramowania Zamawiający dopuszcza zdalnie za pomocą szyfrowanego łącza. - Termin gwarancji na oprogramowanie oraz sprzęt biegnie od dnia końcowego odbioru projektu przez Zamawiającego. - Zgłoszenie uszkodzenia dokonuje się drogą elektroniczną, faxem lub telefoniczną - uzgodnioną na etapie podpisania umowy. Za datę przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się czas zgłoszenia uszkodzenia, Możliwość wysłania zgłoszenia 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. - Czas naprawy sprzętu i oprogramowania i czasów reakcji - patrz punkt 11 i 12 niniejszego opracowania, - Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia opiekę serwisową nad systemem informatycznym poprzez aktualizacje wdrożonych systemów wraz ze szkoleniem pracowników, które będą niezbędne do wdrożenia wprowadzonych zmian. - Na okres naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i w pełni uruchomić sprzęt zastępczy. Dostarczony sprzęt ma być równoważny ze sprzętem oddanym do serwisu i pozwalać na uzyskanie pełnej zdolności funkcjonalnej dla danego stanowiska objętego wymianą sprzętu na sprzęt zastępczy.w przypadku oprogramowania - rozwiązanie tymczasowe, o ile redukuje problem związany z możliwością wykonywania zadań. - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. - W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania wad i awarii (w tym koszty delegacji i dojazdu), których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca. - Koszty usuwania wad i awarii, których przyczyna wynika z nieprawidłowego użytkowania wdrożonego systemu przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. - Przedmiotem usługi gwarancji jakości świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest w szczególności: 15/201

16 gotowość świadczenia pomocy telefonicznej przez dostarczenie odpowiednich informacji w wypadku awarii oprogramowania, informowanie o zmianach w programach objętych umową (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w przyszłej umowie); aktualizowanie dokumentacji drukowanej i elektronicznej w ilości nie mniejszej niż określona w przyszłej umowie; usuwanie usterek i awarii systemów objętych przyszłą umową; dostawa aktualizacji wersji oprogramowania w okresie gwarancji na system informatyczny, a każda nowa wersja systemu dostarczonego Zamawiającemu musi zawierać udokumentowany opis zmian w funkcjonalności w porównaniu z wersją poprzednią, gotowość świadczenia pomocy telefonicznej przez dostarczenie odpowiednich informacji w wypadku, gdy użytkownicy oprogramowania lub aplikacji, nie mogą osiągnąć zamierzonych efektów pracy, gotowość do świadczenia zdalnej pomocy użytkownikom systemu poprzez szyfrowane połączenia do komputera użytkownika, Opisany wyżej zakres, o których mowa w przyszłej umowie odnosić się będzie do funkcjonowania oprogramowania, oraz do jego parametryzacji. Działania opisane powyżej świadczone są przez Wykonawcę w szczególności na następujących zasadach: - Konsultacje telefoniczne świadczone będą przez Wykonawcę w godzinach pracy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, - Wykonawca oświadcza, że usługi świadczone będą z należytą starannością przez odpowiednio przeszkolony, fachowy personel, - Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy pełny dostęp do oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w czasie godzin pracy Zamawiającego, lub poza tymi godzinami, jeżeli będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z przyszłej umowy po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. 21. Wszystkie wpisy personelu lekarskiego i personelu pielęgniarskiego powinny być autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 22. Elementy oprogramowania części białej, części szarej i e-usług muszą ze sobą współpracować i mieć możliwość przesyłania danych. 23. Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzanie załączników w formie zeskanowanych obrazów. 24. W przypadku konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, końcowy termin realizacji nie może ulec zmianie. 16/201

17 ROZDZIAŁ V Główne cele projektu CEL DZIAŁANIA: - Celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług publicznych (platformy usług elektronicznych) - w ramach działania 2.2 zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - poprzez Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych zapewniający usługi informacyjne pierwszego i drugiego poziomu, czyli takie, które polegają na dostarczaniu różnym grupom odbiorców informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania. CEL PROJEKTU: - Zapewnienie pacjentom dostępu przez Internet do własnych danych medycznych, dzięki czemu zminimalizowane zostaną skutki ograniczenia swobody działania, dając możliwość prostego zapoznania się i wydrukowania wszystkich zgromadzonych informacji. Umożliwi się w ten sposób rzeczywisty dostęp do swoich danych bez konieczności wizyty w szpitalu. W ten sam sposób można dostarczyć wyniki badań, na które pacjent często czeka kilka tygodni (np. badania wykonywane w ośrodkach zewnętrznych) Jednocześnie pacjent uzyska możliwość uzyskania kopii większości swoich danych archiwalnych z lat poprzednich. CELE SZCZEGÓŁOWE: - Znacząca poprawa efektywności pracy personelu medycznego poprzez lepsze zarządzanie czasem i zadaniami. Znacząca poprawa jakości obsługi pacjenta poprzez dostęp do dokumentacji z dowolnej lokalizacji (dom, praca) bez konieczności wizyty w jednostce. Znacząca poprawa ochrony danych wrażliwych przetwarzanych w systemach medycznych poprzez wdrożenie systemów ochrony na styku z siecią publiczną, modernizacji pomieszczeń serwerowni oraz mechanizmów realizacji kopii zapasowych i odtwarzania danych. Znaczące podniesienie niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz mechanizmów pracy. Znaczące podniesienie poziomu informatyzacji SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. ZGODNOŚĆ CELU PROJEKTU Z CELAMI DZIAŁANIA 2.2: - Występuje pełna zgodność celu projektu (celów szczegółowych) z celami działania 2.2, a w szczególności w obszarze uruchomienia usług publicznych oraz budowanie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania poprzez wyposażenie w środki techniczne do realizacji celu. 17/201

18 ROZDZIAŁ VI 1. Lokalizacja szpitala i projektu Planowana inwestycja będzie realizowana w następującej lokalizacji: województwo śląskie, powiat gliwicki, miasto Toszek, ul. Gliwicka 5 Lokalizację w województwie przedstawiono na mapie poniżej (źródło: bip.slaskie.pl) Rysunek: Lokalizacja miasta Toszek w województwie śląskim 18/201

19 Rysunek: Podział administracyjny woj. śląskiego wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego (źródło: bip.slaskie.pl) 19/201

20 Rysunek: Otoczenie miasta Toszek (źródło: mapy Google) Rysunek: Lokalizacja obiektów SPZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 20/201

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo