Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

2 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Instalacja i uruchomienie Wymagania Czynności przygotowawcze Umieszczenie w zasilaczu oraz niezbędne połączenia Konfiguracja parametrów sieci Zarządzanie z poziomu Opis funkcjonalny Konfiguracja autoryzacji Zarządzanie z poziomu terminala Telnet Agent SNMP Filozofia zarządzania Baza obiektów MIB Charakterystyka Agenta MenedŜer SNMP Przykładowa implementacja...18 Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

3 1. CHARAKTERYSTYKA Sieciowy system wizualizacji i zarządzania systemami zasilania umoŝliwia integrację zasilaczy awaryjnych serii SINLINE XL z siecią komputerową typu ETHERNET. Pozwala to na zdalne zarządzanie całym systemem zasilania z dowolnego komputera znajdującego się w sieci. Do zarządzania systemem zasilania dostępne są następujące usługi: Nazwa usługi Typ Porty Uwagi WWW Serwer HTTP 80 TELNET Serwer TELNET 23 SNMP Agent SNMP v.1 161, agent, 162 trap Parametry autoryzacji dla WWW i Telnet są zawsze takie same a ich domyślne wartości to: a) Dla uŝytkownika bez uprawnień: UŜytkownik: ever Hasło: ever b) Dla administratora: UŜytkownik: admin Hasło: admin Parametry autoryzacji dla Agenta SNMP są róŝne w zaleŝności od rodzaju operacji (odczyt, zapis, powiadomienia) a ich domyślne wartości to: a) Odczyt (readcommunitystring): public b) Zapis (writecommunitystring): public c) Powiadomienia (trapcommunitystring): public Szczegółowy opis dotyczący Agenta SNMP znajduje się w rozdziale 6. Urządzenie wyposaŝone jest w zegar czasu rzeczywistego i rejestrator zdarzeń. Rejestrator zdarzeń posiada bufor zorganizowany w formie kolejki FIFO (First In First Out) o pojemności 15 zdarzeń. Oznacza to, Ŝe zarejestrowanie 16-tego zdarzenia spowoduje usunięcie z bufora najstarszego zdarzenia. Rejestrator zapisuje wszystkie zdarzenia, dla których generowane są powiadomienia SNMP (trap). Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

4 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE 2.1. Wymagania Podstawowym wymaganiem sprzętowym jest posiadanie przez uŝytkownika instalacji sieci komputerowej typu ETHERNET (RJ-45) oraz zasilacza awaryjnego EVER umoŝliwiającego instalacje karty zarządzającej. Do przeprowadzenia konfiguracji startowej niezbędny jest takŝe terminal tekstowy obsługujący złącze szeregowe typu RS-232. Wymagania dla przeglądarki WWW: Zgodność z HTML 4.0, Obsługa ramek, Obsługa JavaScript v Czynności przygotowawcze. Po rozpakowaniu urządzenia naleŝy zamknąć obwód zasilania zegara czasu rzeczywistego karty poprzez zwarcie pinów JP1 za pomocą dołączonej zwory (rys. 2.1). Zwora JP1 Rys 2.1. Lokalizacja zwory JP1 na płycie karty zarządzającej Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

5 2.3. Umieszczenie w zasilaczu oraz niezbędne połączenia. MontaŜ adaptera naleŝy wykonać zgodnie z instrukcją stosowną do posiadanego zasilacza awaryjnego EVER. Po prawidłowym wykonaniu instalacji karty wewnątrz zasilacza EVER, naleŝy za pomocą kabla sieciowego (skrętka Ethernet UTP/STP ze złączem RJ-45) połączyć kartę zarządzającą z lokalną siecią komputerową. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

6 3. KONFIGURACJA PARAMETRÓW SIECI Aby karta zarządzająca była widzialna w sieci komputerowej naleŝy dokonać konfiguracji jej parametrów sieciowych. Czynności tych moŝna dokonać za pomocą dowolnego terminala tekstowego obsługującego komunikację szeregową RS-232, np. Microsoft HyperTerminal. W celu przeprowadzenia konfiguracji naleŝy: a) Zainstalować kartę zarządzającą w zasilaczu tak jak to opisano w rozdziale 2. b) Wykonać połączenie komputera, z którego zostanie przeprowadzona konfiguracja z zasilaczem awaryjnym, za pomocą przewodu RS-232 (jeŝeli jeszcze nie zostało to wykonane). c) Uruchomić zasilacz awaryjny. d) Uruchomić HyperTerminal (lub inny terminal tekstowy) i dokonać konfiguracji połączenia: bezpośrednio do portu COMX (X numer portu w komputerze), 9600bps, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, brak sterowania przepływem. e) Nacisnąć przycisk RESET na karcie. Jeśli instalacja karty oraz konfiguracja terminala przebiegła prawidłowo w polu tekstowym terminala powinien pojawić się monit: Ustawienia podstawowe t/n? (tak/nie), na który naleŝy odpowiedzieć t (tak), w celu wyświetlenia ekranu konfiguracji. Rys 3.1. Ekran konfiguracji startowej w aplikacji Microsoft HyperTerminal Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

7 Dostępne opcje 1. IP określa adres IP w sieci lokalnej. 2. Maska sieci określa maskę podsieci lokalnej. 3. Bramka określa adres IP bramki sieci zewnętrznej. 4. Serwis telnet włącza lub wyłącza serwis telnet. 5. Serwis HTTP włącza lub wyłącza serwis WWW. 6. Ustawia domyślne hasła a takŝe nazwy uŝytkownika oraz administratora. 7. Przywraca domyślne parametry. q. Wyjście z trybu konfiguracji. f) Wybierając odpowiednią funkcję za pomocą klawiszy 1-7 oraz q, naleŝy wprowadzić właściwy dla posiadanej sieci adres IP, Maskę, Bramkę oraz zdecydować czy usługi TELNET oraz http mają być dostępne dla uŝytkownika. g) Wybierając q opuścić konfigurację. h) Teraz karta zarządzająca jest widoczna w lokalnej sieci pod adresem wprowadzonym jako IP. i) Zamknąć okno aplikacji Microsoft HyperTerminal. j) Odłączyć przewód RS-232 jeŝeli nie będzie dalej wykorzystywany do komunikacji bezpośredniej za pomocą oprogramowania PowerSoft Plus. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

8 4. ZARZĄDZANIE Z POZIOMU WWW 4.1. Opis funkcjonalny Karta Zarządzająca EVER SNMP/HTTP posiada zaimplementowany serwer protokołu HTTP, pozwalający na podgląd i modyfikację parametrów zasilacza z poziomu przeglądarki WWW. Aby skorzystać z usługi HTTP naleŝy jako adres strony w przeglądarce internetowej podać adres IP Karty Zarządzającej EVER (np.: JeŜeli karta posiada prawidłową konfigurację sieciową w oknie przeglądarki powinna ukazać się strona startowa (rys. 4.1). Przyciski logowania do usługi HTTP. Rys 4.1. Ekran startowy usługi WWW Aby przejść dalej naleŝy nacisnąć jeden z przycisków Logowanie UŜytkownik lub Logowanie Administrator w zaleŝności od posiadanych uprawnień i podać prawidłowe dane uwierzytelniające. Po pozytywnej weryfikacji danych uwierzytelniających system wyświetli pierwszą stronę informacyjną (rys. 4.2). Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

9 Linki opcji Menu głównego usługi http. Rys 4.2. Informacje o zasilaczu Kolejne ekrany konfiguracyjno-kontrolne wybierane są za pomocą menu umieszczonego w lewej części ekranu przeglądarki (rys. 4.2). Dostępne opcje menu Kategoria UPS Informacje Parametry Alarmy Kontrola Kategoria KARTA Konfiguracja Data i Czas Autoryzacja Agent SNMP Zdarzenia podstawowe informacje oraz statystyka pracy parametry pracy oraz konfiguracja zasilacza sygnalizacja newralgicznych zdarzeń w systemie zasilania pozwala na kontrolowanie pracy zasilacza parametry Karty Zarządzającej EVER data i czas systemowy karty zarządzającej parametry uwierzytelniania konfiguracja agenta SNMP bufor rejestracji zdarzeń, pokazuje 15 ostatnich zdarzeń systemowych (bufor zorganizowany w formie kolejki FIFO) KaŜda tabela parametrów posiada własny krótki system podręcznej pomocy dostępny po wybraniu nagłówka tabeli (np. Klikając na nagłówek Parametry pracy zasilacza wyświetlona zostanie krótka pomoc dotycząca wspomnianych parametrów w tabeli (rys. 4.3). Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

10 Rys 4.3. Okno pomocy podręcznej dla sekcji Parametry pracy zasilacza KaŜdy z parametrów wyświetlonych w tabeli danej sekcji jest poglądowo opisany. Aby powrócić do poprzedniego ekranu naleŝy nacisnąć przycisk Powrót znajdujący się w dolnej części ekranu pomocy. Link do pomocy dot. poniŝszej sekcji Link do pomocy dot. poniŝszej sekcji Opcje konfiguracji zasilacza Przycisk zapisywania zmian w konfiguracji Rys 4.4. Okno Parametry Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

11 KaŜdy z parametrów informacyjnych oraz konfiguracyjnych wyświetlony w tabeli danej sekcji posiada opis jednostki jaką się posługuje oraz w niektórych przypadkach mnoŝnik wartości wyświetlonej w tabeli. Przykład Parametr konfiguracyjny Częstotliwość wyjściowa, z uwagi na mnoŝnik [0.1Hz] podany po prawej stronie okienka wartości, naleŝy wymnoŝyć przez wartość 0.1 aby dostarczyć właściwą wartość do zasilacza (w tym przypadku 500 oznacza 50.0Hz). Wszystkie zmiany parametrów modyfikowalnych naleŝy zatwierdzić przyciskiem Zachowaj zlokalizowanym pod sekcją której dotyczą wprowadzone zmiany Konfiguracja autoryzacji W karcie zarządzającej, dostępne są dwa rodzaje autoryzacji o dwóch poziomach zabezpieczenia: a) UŜytkownik ograniczone uprawnienia, brak moŝliwości konfiguracji pracy zasilacza awaryjnego oraz karty. b) Administrator pełne uprawnienia do wszystkich opcji konfiguracyjnych karty oraz zasilacza awaryjnego. Konfiguracji nazwy uŝytkownika a takŝe administratora oraz haseł dostępu dokonuje się przy pomocy opcji w menu głównym Autoryzacja (rys. 4.5). Rys 4.5. Okno konfiguracji Autoryzacja Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

12 JeŜeli do systemu karty zalogował się uŝytkownik, moŝliwe są do ustawienia tylko parametry autoryzacji dla uŝytkownika. JeŜeli jednak do systemu karty zarządzającej zalogował się Administrator, moŝliwa jest konfiguracja tak parametrów autoryzacji uŝytkownika, jak i Administratora. Wszystkie zmiany parametrów autoryzacji naleŝy zatwierdzić przyciskiem Zachowaj zlokalizowanym pod sekcją uŝytkownika oraz Administratora osobno. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

13 5. ZARZĄDZANIE Z POZIOMU TERMINALA TELNET Karta Zarządzająca EVER pozwala na kontrolę systemu zasilania z poziomu terminala Telnet. Aby skorzystać z serwera Telnet naleŝy uruchomić oprogramowanie klienta Telnet i podać adres IP karty zarządzającej (np. telnet.exe ). W systemie Windows powinno pojawić się okno pokazane na rys Rys 5.1. Widok terminala telnet po połączeniu z kartą zarządzającą NaleŜy wprowadzić nazwę uŝytkownika oraz hasło w celu uwierzytelnienia, po czym na ekranie wyświetli się okno zawierające informacje o parametrach (rys. 5.2): Rys 5.2. Widok terminala telnet z informacjami oraz statystyką Aby zakończyć monitoring parametrów za pomocą usługi Telnet, naleŝy nacisnąć przycisk ESC na klawiaturze w celu zamknięcia połączenia. Z serwisu Telnet nie moŝe jednocześnie korzystać więcej niŝ jeden uŝytkownik. Usługa posiada automatyczny system rozłączania połączenia w przypadku wykrycia 4 minutowej bezczynności. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

14 6. AGENT SNMP 6.1. Filozofia zarządzania. Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest ogólnie przyjętym standardem w zarządzaniu róŝnego rodzaju urządzeniami poprzez sieci komputerowe. Zasilacze awaryjne jako nieodłączna część systemów komputerowych takŝe mają moŝliwość kontroli z poziomu SNMP. Standardowy model systemu zarządzania składa się z Agenta i MenedŜera SNMP. Karta Zarządzająca EVER jest kartą rozszerzeń do zasilaczy EVER SINLINE XL oferującą moŝliwość zarządzania systemem zasilania z poziomu SNMP. MenadŜer SNMP jest specjalizowanym oprogramowaniem uruchamianym na stacji zarządzającej zwanej NMS (Network Management Station), słuŝącym do komunikacji z Agentem i wymiany informacji. MenedŜer posiada bazę obiektów zarządzania MIB (Management Information Base), która określa jakiego rodzaju parametry mogą być zmienione lub odczytane z Agenta. W większości przypadków system zarządzania posiada wiele Agentów i MenedŜerów SNMP np. system komputerowy wyposaŝony w kilka zasilaczy SINLINE XL z Kartą Zarządzającą EVER Baza obiektów MIB (Management Information Base) KaŜdemu parametrowi urządzenia zarządzanego z poziomu SNMP jest przyporządkowany odpowiedni obiekt bazy MIB. Definicja obiektu w bazie jednoznacznie określa typ obiektu, jego połoŝenie w bazie, sposób dostępu itp., do definicji bazy uŝywa się notacji ASN.1. Wszystkie obiekty są zorganizowane w formie drzewa. Podstawowe obiekty bazy zostały zdefiniowane przez organizację standaryzacji protokołów sieciowych i opublikowane w odpowiednich dokumentach STD i RFC. W drzewie obiektów zostały przewidziane miejsca na własne definicje baz zawierających obiekty wykorzystywane przy zarządzaniu produktami specjalnymi. Jednym z takich miejsc jest grupa ENTERPRISE, w której to została zarejestrowana baza obiektów do administracji produktami firmy EVER. (definicja bazy znajduje się w pliku EVER.MIB dostarczonym na załączonej do karty płycie) Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

15 6.3. Charakterystyka Agenta. Zaimplementowanie w karcie zarządzającej EVER Agent SNMP pozwala uzyskanie informacji i kontrolę najwaŝniejszych parametrów zasilacza awaryjnego. Agent obsługuje protokół SNMP w wersji 1.0, zgodnie ze specyfikacją RFC1157 oraz firmową bazę obiektów zarejestrowaną w grupie enterprise pod numerem 9797 czyli ever. Odczyt obiektów bazy Agenta SNMP moŝe zostać dokonany z dowolnej stacji roboczej w sieci, pod warunkiem podania prawidłowego hasła do odczytu. (readcommunitystring domyślnie: public). Zapis obiektów bazy moŝe być dokonany tylko za pośrednictwem komputera ustawionego w konfiguracji Agenta SNMP jako stacja zarządzająca (NMS). Do zapisu potrzebne jest właściwe hasło (writecommunitystring domyślnie: public). Powiadomienia o zdarzeniach (ang. trap) wysyłane są zawsze do stacji zarządzającej NMS. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

16 7. MENEDśER SNMP 7.1 Opis EVER SNMP MenedŜer jest oprogramowaniem zarządzającym do sieci komputerowych zasilanych UPS ami posiadającymi kartę zarządzającą ( z protokołem SNMP ). UmoŜliwia proste i bezpieczne zamknięcie systemu lub wykonanie innych zadań w przypadku wystąpienia zdarzeń na serwerze lub dowolnych stacjach roboczych, na których zainstalowany jest Klient sieciowy. Program pracuje w systemach Microsoft Windows 98SE/Me/NT/2000/XP. 7.2 Instalacja programu UWAGA! Do prawidłowego zainstalowania oprogramowania wymagane są uprawnienia Administracyjne w systemie, na którym aplikacja ma zostać zainstalowana. Aby poprawnie zainstalować oprogramowanie naleŝy postępować zgodnie z poniŝszymi wskazówkami. a) JeŜeli w systemie jest włączona opcja automatycznego odtwarzania danych z nośnika CD to program instalacyjny powinien się uruchomić automatycznie, jeŝeli jednak program nie uruchamia się automatycznie naleŝy otworzyć Menu Start wybrać polecenie Uruchom i w linii poleceń wpisać X:\autorun.exe (gdzie X jest to litera odpowiadająca zainstalowanemu w systemie napędowi CD). b) Po uruchomieniu programu pokaŝe się okno z menu programów dostępnych do zainstalowania. NaleŜy wybrać pozycję SNMP MenedŜer, aby kontynuować. c) W przypadku ukazania się okna ostrzegającego o potencjalnie niebezpiecznym pliku naleŝy nacisnąć przycisk Tak. d) Po ukazaniu się okna instalatora programu naleŝy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w kolejnych oknach kreatora instalacji oprogramowania. e) Po zakończeniu instalacji naleŝy ponownie uruchomić system, aby uruchomić zainstalowaną usługę programu lub uruchomić ją ręcznie za pomocą apletu Usługi (w przypadku systemu Windows NT/2000/XP). W przypadku systemów Windows 98/Me uruchomienie usługi jest automatyczne. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

17 Aby wystartować aplikację zarządzającą z pakietu SNMP MenedŜer, naleŝy uruchomić ją z Menu Start wybierając ikonę SNMP MenedŜer z odpowiedniej grupy programów. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z działem informatycznym firmy EVER Sp. z o.o. Aktualizacje oprogramowanie, opisy techniczne oraz aktualne informacje moŝna znaleźć na naszej stronie internetowej Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich właścicieli. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

18 8. PRZYKŁADOWA IMPLEMENTACJA KARTY ZARZĄDZAJĄCEJ EVER Rys 8.1. Przykładowa implementacja scentralizowanego systemu zarządzania zasilaniem przy wykorzystaniu karty zarządzającej SNMP/HTTP W sieci lokalnej na dowolnej stacji roboczej istnieje moŝliwość zainstalowania menadŝera SNMP, za pomocą, którego moŝna zarządzać zasilaczem w całej sieci. Na pozostałych stacjach naleŝy zainstalować tzw. klientów sieciowych. W przypadku zaniku zasilania stacja zarządzająca ( z zainstalowanym menadŝerem) określa, które stacje robocze powinny być w pierwszej kolejności wyłączone, aby wydłuŝyć pracę pozostałych. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo