Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

2 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Instalacja i uruchomienie Wymagania Czynności przygotowawcze Umieszczenie w zasilaczu oraz niezbędne połączenia Konfiguracja parametrów sieci Zarządzanie z poziomu Opis funkcjonalny Konfiguracja autoryzacji Zarządzanie z poziomu terminala Telnet Agent SNMP Filozofia zarządzania Baza obiektów MIB Charakterystyka Agenta MenedŜer SNMP Przykładowa implementacja...18 Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

3 1. CHARAKTERYSTYKA Sieciowy system wizualizacji i zarządzania systemami zasilania umoŝliwia integrację zasilaczy awaryjnych serii SINLINE XL z siecią komputerową typu ETHERNET. Pozwala to na zdalne zarządzanie całym systemem zasilania z dowolnego komputera znajdującego się w sieci. Do zarządzania systemem zasilania dostępne są następujące usługi: Nazwa usługi Typ Porty Uwagi WWW Serwer HTTP 80 TELNET Serwer TELNET 23 SNMP Agent SNMP v.1 161, agent, 162 trap Parametry autoryzacji dla WWW i Telnet są zawsze takie same a ich domyślne wartości to: a) Dla uŝytkownika bez uprawnień: UŜytkownik: ever Hasło: ever b) Dla administratora: UŜytkownik: admin Hasło: admin Parametry autoryzacji dla Agenta SNMP są róŝne w zaleŝności od rodzaju operacji (odczyt, zapis, powiadomienia) a ich domyślne wartości to: a) Odczyt (readcommunitystring): public b) Zapis (writecommunitystring): public c) Powiadomienia (trapcommunitystring): public Szczegółowy opis dotyczący Agenta SNMP znajduje się w rozdziale 6. Urządzenie wyposaŝone jest w zegar czasu rzeczywistego i rejestrator zdarzeń. Rejestrator zdarzeń posiada bufor zorganizowany w formie kolejki FIFO (First In First Out) o pojemności 15 zdarzeń. Oznacza to, Ŝe zarejestrowanie 16-tego zdarzenia spowoduje usunięcie z bufora najstarszego zdarzenia. Rejestrator zapisuje wszystkie zdarzenia, dla których generowane są powiadomienia SNMP (trap). Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

4 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE 2.1. Wymagania Podstawowym wymaganiem sprzętowym jest posiadanie przez uŝytkownika instalacji sieci komputerowej typu ETHERNET (RJ-45) oraz zasilacza awaryjnego EVER umoŝliwiającego instalacje karty zarządzającej. Do przeprowadzenia konfiguracji startowej niezbędny jest takŝe terminal tekstowy obsługujący złącze szeregowe typu RS-232. Wymagania dla przeglądarki WWW: Zgodność z HTML 4.0, Obsługa ramek, Obsługa JavaScript v Czynności przygotowawcze. Po rozpakowaniu urządzenia naleŝy zamknąć obwód zasilania zegara czasu rzeczywistego karty poprzez zwarcie pinów JP1 za pomocą dołączonej zwory (rys. 2.1). Zwora JP1 Rys 2.1. Lokalizacja zwory JP1 na płycie karty zarządzającej Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

5 2.3. Umieszczenie w zasilaczu oraz niezbędne połączenia. MontaŜ adaptera naleŝy wykonać zgodnie z instrukcją stosowną do posiadanego zasilacza awaryjnego EVER. Po prawidłowym wykonaniu instalacji karty wewnątrz zasilacza EVER, naleŝy za pomocą kabla sieciowego (skrętka Ethernet UTP/STP ze złączem RJ-45) połączyć kartę zarządzającą z lokalną siecią komputerową. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

6 3. KONFIGURACJA PARAMETRÓW SIECI Aby karta zarządzająca była widzialna w sieci komputerowej naleŝy dokonać konfiguracji jej parametrów sieciowych. Czynności tych moŝna dokonać za pomocą dowolnego terminala tekstowego obsługującego komunikację szeregową RS-232, np. Microsoft HyperTerminal. W celu przeprowadzenia konfiguracji naleŝy: a) Zainstalować kartę zarządzającą w zasilaczu tak jak to opisano w rozdziale 2. b) Wykonać połączenie komputera, z którego zostanie przeprowadzona konfiguracja z zasilaczem awaryjnym, za pomocą przewodu RS-232 (jeŝeli jeszcze nie zostało to wykonane). c) Uruchomić zasilacz awaryjny. d) Uruchomić HyperTerminal (lub inny terminal tekstowy) i dokonać konfiguracji połączenia: bezpośrednio do portu COMX (X numer portu w komputerze), 9600bps, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, brak sterowania przepływem. e) Nacisnąć przycisk RESET na karcie. Jeśli instalacja karty oraz konfiguracja terminala przebiegła prawidłowo w polu tekstowym terminala powinien pojawić się monit: Ustawienia podstawowe t/n? (tak/nie), na który naleŝy odpowiedzieć t (tak), w celu wyświetlenia ekranu konfiguracji. Rys 3.1. Ekran konfiguracji startowej w aplikacji Microsoft HyperTerminal Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

7 Dostępne opcje 1. IP określa adres IP w sieci lokalnej. 2. Maska sieci określa maskę podsieci lokalnej. 3. Bramka określa adres IP bramki sieci zewnętrznej. 4. Serwis telnet włącza lub wyłącza serwis telnet. 5. Serwis HTTP włącza lub wyłącza serwis WWW. 6. Ustawia domyślne hasła a takŝe nazwy uŝytkownika oraz administratora. 7. Przywraca domyślne parametry. q. Wyjście z trybu konfiguracji. f) Wybierając odpowiednią funkcję za pomocą klawiszy 1-7 oraz q, naleŝy wprowadzić właściwy dla posiadanej sieci adres IP, Maskę, Bramkę oraz zdecydować czy usługi TELNET oraz http mają być dostępne dla uŝytkownika. g) Wybierając q opuścić konfigurację. h) Teraz karta zarządzająca jest widoczna w lokalnej sieci pod adresem wprowadzonym jako IP. i) Zamknąć okno aplikacji Microsoft HyperTerminal. j) Odłączyć przewód RS-232 jeŝeli nie będzie dalej wykorzystywany do komunikacji bezpośredniej za pomocą oprogramowania PowerSoft Plus. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

8 4. ZARZĄDZANIE Z POZIOMU WWW 4.1. Opis funkcjonalny Karta Zarządzająca EVER SNMP/HTTP posiada zaimplementowany serwer protokołu HTTP, pozwalający na podgląd i modyfikację parametrów zasilacza z poziomu przeglądarki WWW. Aby skorzystać z usługi HTTP naleŝy jako adres strony w przeglądarce internetowej podać adres IP Karty Zarządzającej EVER (np.: JeŜeli karta posiada prawidłową konfigurację sieciową w oknie przeglądarki powinna ukazać się strona startowa (rys. 4.1). Przyciski logowania do usługi HTTP. Rys 4.1. Ekran startowy usługi WWW Aby przejść dalej naleŝy nacisnąć jeden z przycisków Logowanie UŜytkownik lub Logowanie Administrator w zaleŝności od posiadanych uprawnień i podać prawidłowe dane uwierzytelniające. Po pozytywnej weryfikacji danych uwierzytelniających system wyświetli pierwszą stronę informacyjną (rys. 4.2). Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

9 Linki opcji Menu głównego usługi http. Rys 4.2. Informacje o zasilaczu Kolejne ekrany konfiguracyjno-kontrolne wybierane są za pomocą menu umieszczonego w lewej części ekranu przeglądarki (rys. 4.2). Dostępne opcje menu Kategoria UPS Informacje Parametry Alarmy Kontrola Kategoria KARTA Konfiguracja Data i Czas Autoryzacja Agent SNMP Zdarzenia podstawowe informacje oraz statystyka pracy parametry pracy oraz konfiguracja zasilacza sygnalizacja newralgicznych zdarzeń w systemie zasilania pozwala na kontrolowanie pracy zasilacza parametry Karty Zarządzającej EVER data i czas systemowy karty zarządzającej parametry uwierzytelniania konfiguracja agenta SNMP bufor rejestracji zdarzeń, pokazuje 15 ostatnich zdarzeń systemowych (bufor zorganizowany w formie kolejki FIFO) KaŜda tabela parametrów posiada własny krótki system podręcznej pomocy dostępny po wybraniu nagłówka tabeli (np. Klikając na nagłówek Parametry pracy zasilacza wyświetlona zostanie krótka pomoc dotycząca wspomnianych parametrów w tabeli (rys. 4.3). Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

10 Rys 4.3. Okno pomocy podręcznej dla sekcji Parametry pracy zasilacza KaŜdy z parametrów wyświetlonych w tabeli danej sekcji jest poglądowo opisany. Aby powrócić do poprzedniego ekranu naleŝy nacisnąć przycisk Powrót znajdujący się w dolnej części ekranu pomocy. Link do pomocy dot. poniŝszej sekcji Link do pomocy dot. poniŝszej sekcji Opcje konfiguracji zasilacza Przycisk zapisywania zmian w konfiguracji Rys 4.4. Okno Parametry Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

11 KaŜdy z parametrów informacyjnych oraz konfiguracyjnych wyświetlony w tabeli danej sekcji posiada opis jednostki jaką się posługuje oraz w niektórych przypadkach mnoŝnik wartości wyświetlonej w tabeli. Przykład Parametr konfiguracyjny Częstotliwość wyjściowa, z uwagi na mnoŝnik [0.1Hz] podany po prawej stronie okienka wartości, naleŝy wymnoŝyć przez wartość 0.1 aby dostarczyć właściwą wartość do zasilacza (w tym przypadku 500 oznacza 50.0Hz). Wszystkie zmiany parametrów modyfikowalnych naleŝy zatwierdzić przyciskiem Zachowaj zlokalizowanym pod sekcją której dotyczą wprowadzone zmiany Konfiguracja autoryzacji W karcie zarządzającej, dostępne są dwa rodzaje autoryzacji o dwóch poziomach zabezpieczenia: a) UŜytkownik ograniczone uprawnienia, brak moŝliwości konfiguracji pracy zasilacza awaryjnego oraz karty. b) Administrator pełne uprawnienia do wszystkich opcji konfiguracyjnych karty oraz zasilacza awaryjnego. Konfiguracji nazwy uŝytkownika a takŝe administratora oraz haseł dostępu dokonuje się przy pomocy opcji w menu głównym Autoryzacja (rys. 4.5). Rys 4.5. Okno konfiguracji Autoryzacja Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

12 JeŜeli do systemu karty zalogował się uŝytkownik, moŝliwe są do ustawienia tylko parametry autoryzacji dla uŝytkownika. JeŜeli jednak do systemu karty zarządzającej zalogował się Administrator, moŝliwa jest konfiguracja tak parametrów autoryzacji uŝytkownika, jak i Administratora. Wszystkie zmiany parametrów autoryzacji naleŝy zatwierdzić przyciskiem Zachowaj zlokalizowanym pod sekcją uŝytkownika oraz Administratora osobno. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

13 5. ZARZĄDZANIE Z POZIOMU TERMINALA TELNET Karta Zarządzająca EVER pozwala na kontrolę systemu zasilania z poziomu terminala Telnet. Aby skorzystać z serwera Telnet naleŝy uruchomić oprogramowanie klienta Telnet i podać adres IP karty zarządzającej (np. telnet.exe ). W systemie Windows powinno pojawić się okno pokazane na rys Rys 5.1. Widok terminala telnet po połączeniu z kartą zarządzającą NaleŜy wprowadzić nazwę uŝytkownika oraz hasło w celu uwierzytelnienia, po czym na ekranie wyświetli się okno zawierające informacje o parametrach (rys. 5.2): Rys 5.2. Widok terminala telnet z informacjami oraz statystyką Aby zakończyć monitoring parametrów za pomocą usługi Telnet, naleŝy nacisnąć przycisk ESC na klawiaturze w celu zamknięcia połączenia. Z serwisu Telnet nie moŝe jednocześnie korzystać więcej niŝ jeden uŝytkownik. Usługa posiada automatyczny system rozłączania połączenia w przypadku wykrycia 4 minutowej bezczynności. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

14 6. AGENT SNMP 6.1. Filozofia zarządzania. Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest ogólnie przyjętym standardem w zarządzaniu róŝnego rodzaju urządzeniami poprzez sieci komputerowe. Zasilacze awaryjne jako nieodłączna część systemów komputerowych takŝe mają moŝliwość kontroli z poziomu SNMP. Standardowy model systemu zarządzania składa się z Agenta i MenedŜera SNMP. Karta Zarządzająca EVER jest kartą rozszerzeń do zasilaczy EVER SINLINE XL oferującą moŝliwość zarządzania systemem zasilania z poziomu SNMP. MenadŜer SNMP jest specjalizowanym oprogramowaniem uruchamianym na stacji zarządzającej zwanej NMS (Network Management Station), słuŝącym do komunikacji z Agentem i wymiany informacji. MenedŜer posiada bazę obiektów zarządzania MIB (Management Information Base), która określa jakiego rodzaju parametry mogą być zmienione lub odczytane z Agenta. W większości przypadków system zarządzania posiada wiele Agentów i MenedŜerów SNMP np. system komputerowy wyposaŝony w kilka zasilaczy SINLINE XL z Kartą Zarządzającą EVER Baza obiektów MIB (Management Information Base) KaŜdemu parametrowi urządzenia zarządzanego z poziomu SNMP jest przyporządkowany odpowiedni obiekt bazy MIB. Definicja obiektu w bazie jednoznacznie określa typ obiektu, jego połoŝenie w bazie, sposób dostępu itp., do definicji bazy uŝywa się notacji ASN.1. Wszystkie obiekty są zorganizowane w formie drzewa. Podstawowe obiekty bazy zostały zdefiniowane przez organizację standaryzacji protokołów sieciowych i opublikowane w odpowiednich dokumentach STD i RFC. W drzewie obiektów zostały przewidziane miejsca na własne definicje baz zawierających obiekty wykorzystywane przy zarządzaniu produktami specjalnymi. Jednym z takich miejsc jest grupa ENTERPRISE, w której to została zarejestrowana baza obiektów do administracji produktami firmy EVER. (definicja bazy znajduje się w pliku EVER.MIB dostarczonym na załączonej do karty płycie) Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

15 6.3. Charakterystyka Agenta. Zaimplementowanie w karcie zarządzającej EVER Agent SNMP pozwala uzyskanie informacji i kontrolę najwaŝniejszych parametrów zasilacza awaryjnego. Agent obsługuje protokół SNMP w wersji 1.0, zgodnie ze specyfikacją RFC1157 oraz firmową bazę obiektów zarejestrowaną w grupie enterprise pod numerem 9797 czyli ever. Odczyt obiektów bazy Agenta SNMP moŝe zostać dokonany z dowolnej stacji roboczej w sieci, pod warunkiem podania prawidłowego hasła do odczytu. (readcommunitystring domyślnie: public). Zapis obiektów bazy moŝe być dokonany tylko za pośrednictwem komputera ustawionego w konfiguracji Agenta SNMP jako stacja zarządzająca (NMS). Do zapisu potrzebne jest właściwe hasło (writecommunitystring domyślnie: public). Powiadomienia o zdarzeniach (ang. trap) wysyłane są zawsze do stacji zarządzającej NMS. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

16 7. MENEDśER SNMP 7.1 Opis EVER SNMP MenedŜer jest oprogramowaniem zarządzającym do sieci komputerowych zasilanych UPS ami posiadającymi kartę zarządzającą ( z protokołem SNMP ). UmoŜliwia proste i bezpieczne zamknięcie systemu lub wykonanie innych zadań w przypadku wystąpienia zdarzeń na serwerze lub dowolnych stacjach roboczych, na których zainstalowany jest Klient sieciowy. Program pracuje w systemach Microsoft Windows 98SE/Me/NT/2000/XP. 7.2 Instalacja programu UWAGA! Do prawidłowego zainstalowania oprogramowania wymagane są uprawnienia Administracyjne w systemie, na którym aplikacja ma zostać zainstalowana. Aby poprawnie zainstalować oprogramowanie naleŝy postępować zgodnie z poniŝszymi wskazówkami. a) JeŜeli w systemie jest włączona opcja automatycznego odtwarzania danych z nośnika CD to program instalacyjny powinien się uruchomić automatycznie, jeŝeli jednak program nie uruchamia się automatycznie naleŝy otworzyć Menu Start wybrać polecenie Uruchom i w linii poleceń wpisać X:\autorun.exe (gdzie X jest to litera odpowiadająca zainstalowanemu w systemie napędowi CD). b) Po uruchomieniu programu pokaŝe się okno z menu programów dostępnych do zainstalowania. NaleŜy wybrać pozycję SNMP MenedŜer, aby kontynuować. c) W przypadku ukazania się okna ostrzegającego o potencjalnie niebezpiecznym pliku naleŝy nacisnąć przycisk Tak. d) Po ukazaniu się okna instalatora programu naleŝy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w kolejnych oknach kreatora instalacji oprogramowania. e) Po zakończeniu instalacji naleŝy ponownie uruchomić system, aby uruchomić zainstalowaną usługę programu lub uruchomić ją ręcznie za pomocą apletu Usługi (w przypadku systemu Windows NT/2000/XP). W przypadku systemów Windows 98/Me uruchomienie usługi jest automatyczne. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

17 Aby wystartować aplikację zarządzającą z pakietu SNMP MenedŜer, naleŝy uruchomić ją z Menu Start wybierając ikonę SNMP MenedŜer z odpowiedniej grupy programów. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z działem informatycznym firmy EVER Sp. z o.o. Aktualizacje oprogramowanie, opisy techniczne oraz aktualne informacje moŝna znaleźć na naszej stronie internetowej Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich właścicieli. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

18 8. PRZYKŁADOWA IMPLEMENTACJA KARTY ZARZĄDZAJĄCEJ EVER Rys 8.1. Przykładowa implementacja scentralizowanego systemu zarządzania zasilaniem przy wykorzystaniu karty zarządzającej SNMP/HTTP W sieci lokalnej na dowolnej stacji roboczej istnieje moŝliwość zainstalowania menadŝera SNMP, za pomocą, którego moŝna zarządzać zasilaczem w całej sieci. Na pozostałych stacjach naleŝy zainstalować tzw. klientów sieciowych. W przypadku zaniku zasilania stacja zarządzająca ( z zainstalowanym menadŝerem) określa, które stacje robocze powinny być w pierwszej kolejności wyłączone, aby wydłuŝyć pracę pozostałych. Pomoc techniczna: tel.: (0 prefix 61)

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP 2011/05/30 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 CHARAKTERYSTYKA... 3 INSTALACJA I URUCHOMIENIE... 4 WYMAGANIA... 4 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE... 4 MONTAŻ... 5 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS232-Ethernet KR-04

Konwerter RS232-Ethernet KR-04 Konwerter RS232-Ethernet KR-04 P R O D U C E N T W AG E L E K T R O N I C Z N Y C H RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10 Dział SprzedaŜy (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network)

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Niniejszy rozdział opisuje czynności jakie naleŝy wykonać aby skonfigurować komunikację z jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

UKI INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEGO KONWERTERA INTERFEJSÓW TK/3001/034/006. Wersja instrukcji:

UKI INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEGO KONWERTERA INTERFEJSÓW TK/3001/034/006. Wersja instrukcji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34-366-44-95, 34-361-38-32 Fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

QuickStart. 2012 TechBase S.A. Technical contact - support.techbase.eu 1/8

QuickStart. 2012 TechBase S.A. Technical contact - support.techbase.eu 1/8 QuickStart 2012 TechBase S.A. Technical contact - support.techbase.eu 1/8 TECHBASE (C) QuickStart 2/8 Przygotowanie do pierwszego uruchomienia 1. Zasilacz Do podłączenia urządzenia należy przygotować zasilacz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS232 - Ethernet KR wersja w obudowie plastikowej złącze RJ45 KR wersja w obudowie nierdzewnej kabel Ethernetu przez dławicę

Konwerter RS232 - Ethernet KR wersja w obudowie plastikowej złącze RJ45 KR wersja w obudowie nierdzewnej kabel Ethernetu przez dławicę KR-04 Konwerter RS232 - Ethernet KR-04-1 - wersja w obudowie plastikowej złącze RJ45 KR-04-2 - wersja w obudowie nierdzewnej kabel Ethernetu przez dławicę KR-04-3 - wersja w obudowie nierdzewnej, hermetyczne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi Moduł Ethernetowy EL-ETH Instrukcja obsługi Spis treści 1. Dane techniczne... 3 2. Opis złącz... 3 3. Elementy interfejsu... 3 4. Przykładowy schemat podłączenia modułu do sterownika PLC... 3 5. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo