8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia angielska 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom kształcenia studia I stopnia 6. Nazwa przedmiotu English for Business Communication 7. Kod przedmiotu 8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów semestr III-IV 11. Język wykładowy angielski 12. Liczba punktów ECTS Koordynator przedmiotu dr. prof. Olga Łuczuk 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład Ćwiczenia Konwersatorium Laboratorium Projekt Seminarium Praktyka DW DC DK DL DP DS DPZ Opis stosowanych metod (tylko wówczas, gdy objaśnienia wymaga nietypowy sposób ich użycia) Realizacja przedmiotu English for Business Communication obejmuje: - Metody podające: a) wykład informacyjny, b) pogadanka, c) opis, d) odczyt, e) objaśnienie lub wyjaśnienie. - Metody problemowe: a) wykład konwersatoryjny, b) klasyczna metoda problemowa, c) metoda przypadków, d) metoda sytuacyjna, e) gry dydaktyczne, f) dyskusja dydaktyczna. - Metody eksponujące: a) sztuka teatralna (dialogy), b) ekspozycja. - Metody programowane: a) z użyciem komputera, b) prezentacja multimedialna. - Metody praktyczne: a) ćwiczenia przedmiotowe, b) szczegółowa analiza tekstu/zagadnienia.

2 3. Cele przedmiotu (opcja) C 1 - Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu sprawnego posługiwania się językiem angielskim dlia biznesu; C 2 - Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego; C 3 - Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego w zakresie biznesu; C 4 - Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych. 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Podstawowa znajomość języka angielskiego w zakresie szkoły średniej; Podstawowe umiejętności w zakresie programu PowerPoint; używania komunikatorów i programów pocztowych; w zakresie kwerendy www; Średniozaawansowane umiejętności w zakresie programu Word. 5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku Lp. FEn1A_W02 FEn1A_W05 Opis efektów kształcenia ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu terminologii stosowanej w subdyscyplinach filologii angielskiej ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii angielskiej z innymi dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia H1A_W02 H1A_W04 FEn1A_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstu H1A_W06 FEn1A_U05 FEn1A_U10 FEn1A_K02 FEn1A_K04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii angielskiej w typowych sytuacjach profesjonalnych posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim, odnoszących się do różnych dziedzin, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu filologii angielskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1A_U05 H1A_U10 H1A_K02 H1A_K04 6. Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych

3 Lp. C1 C2/P C3/P C4/P C5 C6/P C7 C8/P C9/P C10/P (C Ćwiczenia; P Projekt) Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych General introductory remarks. An overview of the course. English as the world language of research, business and education. Companies. Reading about companies and what they do Understanding descriptions of a company Asking and answering questions about companies Company organization Describing the companies Students presentations Language: Business sectors and activities Word families Multinational companies. Multinationals and countries A company history Describing a well known international company operating in Poland: In-class presentations Language: Vocabulary building Word partnerships Jobs and introductions. Introducing yourself and other people you work with Meeting people who work in a company Asking and answering questions about jobs Job titles and job descriptions Duties and responsibilities Talking about students future jobs Listening and reading activities Grammar and vocabulary extension and revision. In-class presentations of jobs. Language: Forms of address Present simple tense Job hunting. Understanding job advertisements Talking about qualifications and experience Keeping a conversation going Talking about simple problems and suggestions Language: Qualifications and skills Work and study experience Job hunting. Business letters. The layout of a business letter Types of business letters Beginning and ending a business letter Samples of business letters Language: Present perfect or simple past tense Applying for a job. Letters. Understanding job requirements Analysing a job advertisement Applying for a job Tips for writing an application letter Writing an effective job application letter Positive action verbs to describe achievements Useful phrases for opening and closing a job application letter Language: Professional qualities and characteristics Letters (cont.). Cover letters Letters of recommendation Sample letters Writing a business Language: Professional qualities and characteristics Résumés and CVs. Types of résumés and CVs The layout of a résumé and a CV Contents of a résumé and a CV Samples of CVs and résumés Writing an effective CV Analysis, discussion Language: Personal and professional qualities Useful phrases for writing résumés and CVs Key skills and abilities A job interview. Taking part in a job interview Discussing candidates for a job Expressing opinions, agreeing and disagreeing Making decisions and giving reasons Interview questions Useful expressions Do s and don ts for successful interviews Job interviews: role-plays Simulation exercises In-class presentations Language: Qualities and characteristics Present perfect continuous and past simple tenses Similarities and differences Comparisons Liczba godzin

4 C11 C12 C13 C14 C15 C16 Finance. Talking about figures Listening to a radio broadcast for specific 2 information Making comparisons Currencies and money Numbers and prices Language: Comparative adjectives Approximate times and figures Using the telephone. Understanding and using telephone language Making 4 offers and requests on the phone Making plans and arrangements Understanding and leaving voic messages Language: Phone numbers The English alphabet and spelling aloud The future tenses Socializing. Making and responding to invitations Social conversations with 4 business contacts Entertaining business clients (in a restaurant and in a bar) Language: Accepting and declining Small talk Business idioms Formality Polite requests Making contact. Making an enquiry about the services a company offers 4 Describing your company and saying what it does Talking about requirements and abilities Exchanging contact details and suggesting further meetings Language: Business sectors and activities Capability Polite requests and offers Making arrangements. Making appointments and organizing times to meet 4 Making travel arrangements Talking about requirements Talking about schedules, plans and arrangements in the future Language: Future tenses and definite plans Travel timetables Meetings. The language of meetings Cross-cultural differences in business 4 Language: Seeking and giving opinions Expressing reservation and disagreement Seeking clarification Modal verbs Razem Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwium Forma weryfikacji Projekt Sprawdzian wejściowy Sprawozdanie FEn1A_W02 X X FEn1A_W05 FEn1A_W07 X X FEn1A_U05 FEn1A_U10 FEn1A_K02 X X FEn1A_K04 X X X X Inne X 9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 9.1. Sposoby oceny

5 Ocena formująca F1 Projekt nr 1 F2 Projekt nr 2 F3 Projekt nr 3 F4 Test środkowy nr 1 F5 Test końcowy nr 1 F6 Projekt nr 4 F7 Projekt nr 5 F8 Test środkowy nr 2 F9 Test końcowy nr 2 Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie wykładów na podstawie F1+F2+F3+F4+F5 P2 Zaliczenie wykładów na podstawie F6+F7+F8+F Kryteria oceny Efekt kształcenia FEn1A_W02; FEn1A_W05; FEn1A_W07 FEn1A_U05; FEn1A_U10 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 student zna podstawowe pojęcia i metody w stopniu minimalnym; umie wykonać uproszczoną analizę i prezentację danych; potrafi wskazać jedynie podstawowe uwarunkowania zjawisk i procesów komunikacijnych i biznesowych student zna podstawowe pojęcia i metody w stopniu średnim; umie wykonać standardową analizę i prezentację danych; potrafi wskazać podstawowe i poboczne uwarunkowania zjawisk i procesów komunikacijnych i biznesowych student zna wszystkie podstawowe pojęcia i metody w stopniu biegłym i operuje nimi swobodnie; umie wykonać złożoną analizę i ściśle z nią powiązaną prezentację danych; potrafi prawidłowo wskazać główne i poboczne uwarunkowania zjawisk i procesów komunikacijnych i biznesowych oraz swobodnie przedstawia projekt na forum grupy konwersatoryjnej 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca

6 1) Andon, Nick and Seamus O Riordan. English for International Business. Chicago: McGraw-Hill Companies, ) Dignen, Bob. Communicating in Business English. New York: Compass Publishing, ) Geffner, Andrea. Business English. Barron s, ) Jordan, R.R. Academic Writing Course: Study Skills in English. Edinburgh: Longman, ) Lloyd, Angela and Anne Preier. Business Communication Games. Oxford: Oxford University Press, ) Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, ) Stewart, Kay L. and Marian E. Allen. Forms of Writing: A Brief Guide and Handbook. Toronto: Prentice Hall, ) Tullis, Graham and Susan Power. New Insights into Business. Edinburgh: Longman, ) Vince, Michael. Macmillan English Grammar in Use. Oxford: Macmillan Publishers Ltd., ) Wood, Neil. Business and Commerce. Oxford: Oxford University Press, Sites with links to business information: 11) 12) Job search sites. You can read job advertisements and also view CVs of people looking for new jobs 13) 14) 15) Sites which look at differences between British English and American English 16) Help with writing business letters, job applications and CVs 17) 18) 19) 20) Learning the skills and language needed for business meetings 21) Tips and advice for job interviews, presentations and other communication skills 22)

7 11. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS Aktywność Udział w ćwiczeniach*/konwersatoriach/laboratoriach 60 h* Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / ćwiczen* 30 h* Udział w konsultacjach Wykonanie* i prezentacija** projektu Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia*/ i udział w egzaminie 1,5 h* Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Obciążenie studenta 1 h 10 h* + 10 h** 112 h, 30 min 3 ECTS ,5=41,5 h 1 ECTS =71 h 2 ECTS Nakład pracy studenta: Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (tzw. kontaktowe): - ćwiczenia prowadzony w wymiarze 30 godz. semestralnie, 60 godz. rocznie (semestr obejmuje 15 tygodni zajęć), - zajęcia projektowe, które realizowane są w formie 15-minutnych prezentacji, prowadzonych w czasie wykładów co dwa tygodnie, łącznie 10 godz. - student może uczestniczyć w prowadzonych co dwa tygodnie w wymiarze 1 godz. konsultacjach. Średnio na 1 studenta wypada semestralnie 1/2 godz., rocznie 1 godz. - przygotowanie do zaliczenia 1,5 godz. Razem zajęcia kontaktowe: 72 godz. 30 min. Praca samodzielna studenta: Przygotowanie do wykładów: - 30 godz. Przygotowanie do wykonania projektów - 10 godz. Razem praca samodzielna: 40 godz. Suma godzin godz. 30 min. Liczba punktów ECTS 3, w tym kontaktowe 2, a praca własna Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot: dr. prof. Olga Łuczuk 2. Dyrektor Instytutu: p.o. Dyrektora Instytutu Filologicznego dr hab. prof. PWSW Artur Timofiejew Przemyśl, 10 września 2012 r.

8 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia angielska 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom kształcenia studia I stopnia 6. Nazwa przedmiotu Gramatyka praktyczna 7. Kod przedmiotu MK1_04 8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów semestr I, II 11. Język wykładowy angielski 12. Liczba punktów ECTS 13. Koordynator przedmiotu mgr Jacek Rachfał 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu Jw., 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład Ćwiczenia Konwersatorium Laboratorium Projekt Seminarium Praktyka DW DC DK DL DP DS DPZ Cele przedmiotu C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu struktur czasownikowych w języku angielskim; C 2 - student potrafi opisać budowę i szczegółowe zastosowania każdego z czasów gramatycznych; C 3 - student zdobywa umiejętności poprawnego doboru czasów gramatycznych w zależności od sytuacji oraz stosownego modelowania znaczenia zdania przez zmianę form czasownikowych.

9 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Średniozaawansowana znajomość gramatyki i słownictwa języka angielskiego; Podstawowa znajomość teorii gramatyki języka polskiego; Średniozaawansowane umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie w języku angielskim. 5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku Lp. W_01 W_02 U_01 U_02 U_03 U_04 K_01 Opis efektów kształcenia student prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia z zakresu składni języka angielskiego; student porawnie analizuje zastosowanie form czasownikowych w zdaniach angielskich; student poprawnie stosuje formy czasownikowe w zdaniach angielskich; student rozróżnia poszczególne zastosowania tych samych form gramatycznych czasownika angielskiego; student interpretuje różne zastosowania form czasownikowych w jezyku angielskim; student zestawia porównywalne formy i konstrukcje czasownikowe w językach angielskim i polskim; student jest świadom rozróżnień w zastosowaniu form czasownikowych w kontekście sytuacyjnym i społecznym. Z czego w obszarze (nazwa; udział w %): Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia H1A_W02 H1A_W03 H1A_U01 H1A_U01 H1A_U01 H1A_U07 H1A_K01 6. Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych Lp. Ćwiczenia Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba godzin 2 DC1 Taksonomia form czasownikowych w językach angielskim i polskim. Formy osobowe i bezosobowe. DC2 Budowa i zastosowanie czasów teraźniejszych z uwzględnieniem wpływu cech 18 semantycznych czasownika na dobór czasu. DC3 Budowa i zastosowanie czasów przeszłych z uwzględnieniem listy czasowników 14 nieregularnych. DC4 Modalność w odniesieniu do form wyrażających przyszłość. 8 DC5 Formy czasownikowe wyrażające przyszłość. 16 DC6 Zestawienie systemów czasowych w językach angielskim i polskim. 2 Razem 60

10 7. Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwium W_01 X X Forma weryfikacji Projekt Sprawdzian wejściowy Sprawozdanie Inne W_02 X X U_01 X X U_02 X X U_03 X X U_04 X X K_01 X 8. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 8.1. Sposoby oceny Ocena formująca F1 Kolokwium nr 1 F2 Kolokwium nr 2 F3 Kolokwium nr 3 F4 Kolokwium nr 4 Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie ćwiczeń w semestrze I na podstawie kolokwiów (średnia zwykła F1+F2) P2 Zaliczenie ćwiczeń w semestrze II na podstawie kolokwiów (średnia zwykła F3+F4) P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyniku egzaminu na koniec roku

11 8.2. Kryteria oceny Efekt kształcenia Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 U_01 U_02 U_03 Student poprawnie buduje struktury czasów gramatycznych. W większości kontekstów dobiera właściwy czas. Rozumie podstawowe zasady modalności w odniesieniu do czasów przyszłych. Pamięta większość form nieregularnych czasowników. Student poprawnie buduje struktury czasów gramatycznych W przeważającej większości kontekstów dobiera właściwy czas. Sprawnie interpretuje podstawowe zasady modalności w odniesieniu do czasów przyszłych. Pamięta prawie wszystkie formy nieregularnych czasowników. 9. Literatura podstawowa i uzupełniająca Student poprawnie buduje struktury czasów gramatycznych We wszystkich kontekstach dobiera właściwy czas. Sprawnie interpretuje wszystkie zasady modalności w odniesieniu do czasów przyszłych. Pamięta wszystkie formy nieregularnych czasowników. 1. Thompson A.J., A.V. Martinet: A Practical English Grammar Oxford. OUP 2. Graver, B.D Advanced English Practice. Oxford. OUP 3. Quirk, R University Grammar of English. Oxford. OUP 4. Foley M., D.Hall Advanced Learner s Grammar. Longman 5. Vince M Advanced Language Practice. Heineman. 10. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS (zestawienie obligatoryjne) Aktywność Udział w wykładach Samodzielne studiowanie tematyki wykładów Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach* 60 h* Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów* Udział w konsultacjach Wykonanie projektu i dokumentacji Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia/ i udział w egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, Obciążenie studenta 45 min.

12 Nakład pracy studenta Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (tzw. kontaktowe): - elementy wykładu z prezentacją graficzną, wprowadzającego nowe zagadnienia i poprzedzającego praktyczne ćwiczenia aktywnie angażujące studentów. - właściwe ćwiczenia, w których studenci każdy indywidualnie analizują zdania w języku angielskim, dokonując wyborów form gramatycznych, porównując je z istniejącymi opcjami i interpretując implikacje wybranych form. Dyskusje często prowadza do uogólnień oraz porównań języka angielskiego z polskim, a czasami z innymi językami. - student może uczestniczyć w prowadzonych co tydzień w wymiarze 45 min konsultacjach. Średnio na 1 studenta wypada semestralnie 20 min - zaliczenie semestralne średnio na studenta 1 godz./semestr; Razem zajęcia kontaktowe: 30 godz. 20 min. Praca samodzielna studenta: Przygotowanie do ćwiczeń: - semestralnie Suma godzin - godz. min. Liczba punktów ECTS, w tym kontaktowe a praca własna. 11. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Jacek Rachfał 2. Dyrektor Instytutu: p.o. Dyrektora Instytutu Filologicznego dr hab. prof. PWSW Artur Timofiejew Przemyśl, 10 września 2012 r.

13 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek Instytut Filologiczny studiów 2. Nazwa kierunku studiów Filologia angielska 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów P 5. Poziom kształcenia studia I stopnia 6. Nazwa przedmiotu Fonetyka z intonacją 7. Kod przedmiotu MK1_03 8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów semestr I, II 11. Język wykładowy angielski 12. Liczba punktów ECTS 13. Koordynator przedmiotu mgr Jacek Rachfał 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu Jw., 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład Ćwiczenia Konwersatorium Laboratorium Projekt Seminarium Praktyka DW DC DK DL DP DS DPZ Cele przedmiotu C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu wymowy i intonacji w języku angielskim; C 2 - student potrafi opisywać mechanizmy fonetycznej artykulacji oraz dźwięki fonologicznego systemu języka angielskiego; C 3 - student zdobywa umiejętności poprawnej artykulacji angielskich dźwięków oraz stosowania właściwych wzorców intonacyjnych; 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Średniozaawansowana znajomość gramatyki i słownictwa języka angielskiego; Średniozaawansowane umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie w języku angielskim. 5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku

14 Lp. W_01 W_02 Opis efektów kształcenia student prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii fonetyki i fonologii języka angielskiego; student porawnie analizuje mechanizmy fonetyczne i strukturę systemu fonologicznego jezyka angielskiego; Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia H1A_W02 H1A_W02 U_01 student poprawnie wymawia angielskie monoftongi H1A_U01 U_02 U_03 U_04 K_01 student poprawnie wymawia znaczną ilość słów angielskich zawierających omawiane i ćwiczone angielskie monoftongi; student zestawia, opisując i wymawiając, odrębne acz podobnie dla Polaka brzmiące samogłoskowe fonemy; student doskonali umiejętności w zakresie rytmu i intonacji na poziomie frazy i zdania; student jest świadom wpływu intonacji na znaczenie w kontekście sytuacyjnym i społecznym. Z czego w obszarze (nazwa; udział w %): 6. Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych Lp. Ćwiczenia Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych H1A_U01 H1A_U03 H1A_U01 H1A_K01 Liczba godzin DC1 Fonetyczne mechanizmy artykulacji dźwięków mowy ludzkiej; 14 DC2 Podstawowe zasady fonologii; 4 DC3 Struktura systemu fonologicznego języka angielskiego; 2 DC4 Monoftongi języka angielskiego; 24 DC5 Porównanie wybranych cech systemów fonologicznych języka angielskiego i 2 polskiego; DC6 Rytm i intonacja frazy i zdania; 8 DC7 Transkrypcja fonetyczna. 6 Razem Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia W_01 W_02 Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwium x x Forma weryfikacji Projekt Sprawdzian wejściowy Sprawozdanie U_01 x x Inne

15 U_02 x x U_03 x x U_04 x x K_01 x 8. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 8.1. Sposoby oceny Ocena formująca F1 Kolokwium nr 1 F2 Kolokwium nr 2 F3 Sprawdzian ustny nr 1 F4 Sprawdzian ustny nr 2 Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie ćwiczeń w semestrze I na podstawie kolokwiów (średnia zwykła F1+F2) P2 Zaliczenie ćwiczeń w semestrze II na podstawie sprawdzianów ustnych (średnia zwykła F3+F4) P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyniku egzaminu na koniec roku 8.2. Kryteria oceny Efekt kształcenia W_01 W_02 U_01 U_04 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student poprawnie opisuje podstawowe mechanizmy artykulacji mowy. Poprawnie interpretuje podstawy budowy systemu fonologicznego j.angielskiego. Potrafi w mowie artykułować podstawowe różnice między angielskimi monoftongami. Potrafi w sposób zadowalający artykułować rytm i intonację frazy. Student biegle opisuje podstawowe mechanizmy artykulacji mowy. Biegle interpretuje podstawy budowy systemu fonologicznego j.angielskiego. Potrafi w mowie artykułować prawie wszystkie różnice między angielskimi monoftongami. Potrafi biegle artykułować rytm i intonację frazy. Student biegle opisuje wszystkie omawiane mechanizmy artykulacji mowy. Bezbłędnie interpretuje podstawy budowy systemu fonologicznego j.angielskiego. Potrafi w mowie artykułować całkowicie bezbłędnie wszystkie różnice między angielskimi monoftongami. Potrafi całkowicie bezbłędnie artykułować rytm i intonację frazy.

16 9. Literatura podstawowa i uzupełniająca 1. Mańkowska, Nowacka, Kłoczowska: How Much Wood Would a Woodchuck Chuck: Pronunciation Practice Book Konsorcium Akademickie. 2. Gimson. A.C. Introduction to the Pronunciation of English London. Arnold. 3. Roach. Peter. English Phonetics and Phonology Cambridge University Press. 4. Backer, Ann. Ship or Sheep Cambridge: CUP. 5. Wells. J.C. Longman Pronunciation Dictionary Longman. 10. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS (zestawienie obligatoryjne) Aktywność Udział w wykładach Samodzielne studiowanie tematyki wykładów Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach* 60 h* Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów* Udział w konsultacjach Wykonanie projektu i dokumentacji Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia/ i udział w egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, Obciążenie studenta 45 min. Nakład pracy studenta Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (tzw. kontaktowe): - elementy wykładu z prezentacją graficzną, wprowadzającego nowe zagadnienia i poprzedzającego praktyczne ćwiczenia aktywnie angażujące studentów. - właściwe ćwiczenia, w których studenci opisują mechanizmy mowy i strukturę systemu fonologicznego języka angielskiego oraz grupowo i indywidualnie ćwiczą i powtarzają nagrany materiał dźwiękowy, koncentrując się na wymowie monoftongów oraz rytmie frazy i zdania. Ćwiczona jest również umiejętność transkrypcji fonetycznej. - student może uczestniczyć w prowadzonych co tydzień w wymiarze 45 min konsultacjach. Średnio na 1 studenta wypada semestralnie 20 min - zaliczenie semestralne średnio na studenta 1 godz./semestr; Razem zajęcia kontaktowe: 30 godz. 20 min. Praca samodzielna studenta: Przygotowanie do ćwiczeń: - semestralnie

17 Suma godzin - godz. min. Liczba punktów ECTS, w tym kontaktowe a praca własna. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Jacek Rachfał 2. Dyrektor Instytutu: p.o. Dyrektora Instytutu Filologicznego dr hab. prof. PWSW Artur Timofiejew Przemyśl, 10 września 2012 r.

18 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1.Jednostka prowadząca kierunek Instytut Filologiczny studiów 2. Nazwa kierunku studiów Filologia angielska 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów P 5. Poziom kształcenia studia I stopnia 6. Nazwa przedmiotu PNJA: Pisanie 7. Kod przedmiotu MK1_01 8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów semestr I, II 11. Język wykładowy angielski 12. Liczba punktów ECTS 13. Koordynator przedmiotu mgr Jacek Rachfał 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu Jw., 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład Ćwiczenia Konwersatorium Laboratorium Projekt Seminarium Praktyka DW DC DK DL DP DS DPZ Cele przedmiotu C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu zasad konstrukcji tekstu; C 2 - student potrafi rozróżnić formy typowe dla języka pisanego i mówionego oraz dla róznych rejestrów językowych; C 3 - student zdobywa umiejętności wyrażania myśli językiem formalnym; 4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Średniozaawansowana znajomość gramatyki i słownictwa języka angielskiego; Średniozaawansowane umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie w języku angielskim. 5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i kierunku Lp. Opis efektów kształcenia Odniesienie do

19 kierunkowych efektów kształcenia W_01 student prawidłowo rozpoznaje wyrażenia typowe dla języka pisanego; H1A_W03 W_02 student prawidłowo analizuje strukturę tekstu; H1A_W06 U_01 student potrafi budować logiczną konstrukcję tekstu; H1A_U01 U_02 U_03 K_01 student potrafi dobierać właściwe dla języka pisanego słowa i wyrażenia; student potrafi stosować reguły gramatyki w ramach zasad języka pisanego; student rozumie zasady doboru wyrażeń językowych w kontekście sytuacyjnym i społecznym. Z czego w obszarze (nazwa; udział w %): 6. Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych Lp. Ćwiczenia Tematyka zajęć szczegółowy opis bloków tematycznych H1A_U01 H1A_U01 H1A_K01 Liczba godzin DC1 Główne zasady konwencji języka pisanego; 2 DC2 Przydatne w piśmie konstrukcje gramatyczne; 4 DC3 Zasady stosowania przedimków; 2 DC4 Zasady pisania streszczeń tekstów; ćwiczenia w pisaniu streszczeń; 8 DC5 Zasady definiowania i tworzenia definicji; 1 DC6 Budowa pojedynczego paragrafu; 1 DC7 Zasady rozpoczynania i zakańczania tekstu; 1 DC8 Pisanie tekstów złożonych z kilku paragrafów. 11 Razem Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia W_01 W_02 Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwium Forma weryfikacji Projekt Sprawdzian wejściowy Sprawozdanie U_01 x x U_02 x x U_03 x x U_04 x x K_01 Inne x

20 8. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 8.1. Sposoby oceny 8.2. Kryteria oceny Ocena formująca F1 Wypowiedź pisemna nr 1 F2 Wypowiedź pisemna nr 2 F3 Wypowiedź pisemna nr 3 F4 Wypowiedź pisemna nr 4 F5 Wypowiedź pisemna nr 5 F6 Wypowiedź pisemna nr 6 F7 Wypowiedź pisemna nr 7 F8 Wypowiedź pisemna nr 8 Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie ćwiczeń w semestrze I i II na podstawie wypowiedzi pisemnych (średnia zwykła F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8) P2 Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyniku egzaminu na koniec roku Efekt kształcenia Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 U_01 U_02 U_03 Student poprawnie tworzy logiczny kształt wypowiedzi pisemnej. Potrafi dobierać formy językowe i słownictwo typowe dla języka pisanego. Potrafi poprawnie posługiwać się formami i konstrukcjami gramatycznymi właściwymi dla wypowiedzi w piśmie. Student przekonująco tworzy logiczny kształt wypowiedzi pisemnej. Potrafi trafnie dobierać formy językowe i słownictwo typowe dla języka pisanego. Potrafi biegle posługiwać się formami i konstrukcjami gramatycznymi właściwymi dla wypowiedzi w piśmie. Student przekonująco tworzy logiczny kształt wypowiedzi pisemnej. Potrafi znakomicie dobierać formy językowe i słownictwo typowe dla języka pisanego. Potrafi poprawnie posługiwać się zaawansowanymi formami i konstrukcjami gramatycznymi właściwymi dla wypowiedzi w piśmie.

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Typ modułu Fonetyka obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/2/7 w języku polskim Gramatyka opisowa 2 w języku angielskim Descriptive grammar 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M2/2/7 w języku polskim Gramatyka opisowa 2 w języku angielskim Descriptive grammar 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/2/7 w języku polskim Gramatyka opisowa 2 w języku angielskim Descriptive grammar 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M//6 w języku polskim Historia Anglii i USA Nazwa przedmiotu w języku angielskim English and American history USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. kształcenie sprawności językowych we wszystkich czterech obszarach słuchania,

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. kształcenie sprawności językowych we wszystkich czterech obszarach słuchania, KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- Sprawności zintegrowane 2. KIERUNEK: nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. kształcenie sprawności językowych we wszystkich czterech obszarach słuchania,

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. kształcenie sprawności językowych we wszystkich czterech obszarach słuchania, KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- Sprawności zintegrowane 2. KIERUNEK: nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. Dostarczenie studentom dogłębnej wiedzy na temat angielskiego systemu fonologicznego.

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. Dostarczenie studentom dogłębnej wiedzy na temat angielskiego systemu fonologicznego. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Gramatyka opisowa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I, semestr 2 5.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/17 w języku polskim Czytanie tekstów ekonomicznych Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading economic texts USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 2 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Nauka o języku i komunikacji. 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Nauka o języku i komunikacji. 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Nauka o języku i komunikacji 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 1 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu przewodnika turystycznego w języku angielskim English for tour guides USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Logistyka 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I i II, semestr 1, 2, 3

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 4 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2p4-2013FA-S IHFIL-L-2p4-2013LS-S. 1. Filologia Angielska 2. Lingwistyka Stosowana

IHFIL-L-2p4-2013FA-S IHFIL-L-2p4-2013LS-S. 1. Filologia Angielska 2. Lingwistyka Stosowana Kod przedmiotu: 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2p4-2013FA- IHFIL-L-2p4-2013L- Pozycja planu: B 4 1 Nazwa przedmiotu PNJA Gramatyka-struktury 2 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

semestr V / semestr zimowy

semestr V / semestr zimowy Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Techniki wystąpień publicznych Techniques of public presentations Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 1 6 7 8 8.0 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka Punkty ECTS Język wykładowy Poziom przedmiotu Symbole efektów kształcenia Symbole efektów dla obszaru kształcenia Symbole efektów kierunkowych 8.1

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. I stopień. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie Wydziałowe Laboratorium Językowe mgr Dorota Pliżga.

Odnawialne Źródła Energii. I stopień. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie Wydziałowe Laboratorium Językowe mgr Dorota Pliżga. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SL p. 1 2 Element Nazwa modułu Typ modułu Opis Przekładoznawstwo w medycynie i technice obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Etyka zawodu nauczyciela Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ FP-1-212-s 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Seminarium dyplomowe w języku angielskim Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Seminarium dyplomowe w języku angielskim Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M5/2/2 Nazwa przedmiotu w języku polskim dyplomowe w języku angielskim Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Filologia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka kontrastywna

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu licencjackie I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu licencjackie I Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSP-SML1-S-S14_gen30CRX Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia rosyjska

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Język angielski I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Studium Języków Obcych 3 Kod modułu (wypełnia koordynator ECTS) 6 Poziom

Bardziej szczegółowo

2.WYMAGANIA WSTĘPNE umiejętność konwersacji w języku angielskim; znajomość zasad wymowy i gramatyki; umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych

2.WYMAGANIA WSTĘPNE umiejętność konwersacji w języku angielskim; znajomość zasad wymowy i gramatyki; umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA...2015-2018... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Angielska korespondencja handlowa Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Przekładoznawstwo w biznesie i prawie. specjalność: filologia angielska tłumaczeniowa. poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

SYLLABUS. Przekładoznawstwo w biznesie i prawie. specjalność: filologia angielska tłumaczeniowa. poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Przekładoznawstwo w biznesie i prawie obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FA-1-411-n/s

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

średniozaawansowanym; pozytywnie zaliczone moduły Język Angielski (1), (2) i (3) Egzamin

średniozaawansowanym; pozytywnie zaliczone moduły Język Angielski (1), (2) i (3) Egzamin KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język Angielski (4) Nazwa modułu w języku angielskim The English Language (4) Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 1 6 7 8 8.0 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka Punkty ECTS Język wykładowy Poziom przedmiotu Symbole efektów kształcenia Symbole efektów dla obszaru kształcenia Symbole efektów kierunkowych 8.1

Bardziej szczegółowo

2, semestr III 2, semestr III Forma zajęć i liczba godzin dydaktycznych 8 wymagających bezpośredniego

2, semestr III 2, semestr III Forma zajęć i liczba godzin dydaktycznych 8 wymagających bezpośredniego Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Korespondencja urzędowa i biznesowa 2 Typ modułu do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-3-s modułu PPWSZ-FA-1-3-n

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/sem.

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja nauczycielska) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja nauczycielska) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja nauczycielska) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Strategie uczenia się języków obcych

SYLLABUS. Strategie uczenia się języków obcych SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Strategie obcych Do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-1-13-t/n/jn 5 Kierunek, specjalność,

Bardziej szczegółowo

Automatyka i robotyka. I stopień. ogólnoakademicki. przedmiot podstawowy. przedmiot obowiązkowy j. angielski / j. polski.

Automatyka i robotyka. I stopień. ogólnoakademicki. przedmiot podstawowy. przedmiot obowiązkowy j. angielski / j. polski. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język Angielski (4) Nazwa modułu w języku angielskim The English Language (4) Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) I rok studiow I stopnia (studia niestacjonarne) CEL PRZEDMIOTU C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej

Bardziej szczegółowo