ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia...2006 r."

Transkrypt

1 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. PROJEKT r. w sprawie wskaników kosztochłonnoci poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów midzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki Na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 oraz Nr 144, poz. 1403) zarzdza si co nastpuje: 1. 1.Rozporzdzenie okrela wskaniki kosztochłonnoci poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów midzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz wskaniki kosztochłonnoci stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki i dziedzinach sztuki w celu ich zastosowania przy podziale dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym zwanej dalej ustaw. 2.Wskaniki kosztochłonnoci poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów midzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz wskaniki kosztochłonnoci stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki odzwierciedlaj wzgldne relacje poziomów kosztochłonnoci kształcenia. 2. Uyte w rozporzdzeniu okrelenia oznaczaj: 1) wskaniki kosztochłonnoci kierunków wskaniki kosztochłonnoci kierunków dla studiów stacjonarnych; 2) wskaniki kosztochłonnoci dziedzin nauki wskaniki kosztochłonnoci dla stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki i dziedzinach sztuki; 3) wskaniki kosztochłonnoci odpowiednio wskaniki kosztochłonnoci kierunków lub wskaniki kosztochłonnoci dziedzin nauki. 3. Wykaz wskaników kosztochłonnoci kierunków, o których mowa w rozporzdzeniu wydanym na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy oraz grup kierunków o takim samym wskaniku kosztochłonnoci stanowi załcznik nr 1 do rozporzdzenia. 4. Wykaz wskaników kosztochłonnoci dla studiów stacjonarnych w ramach makrokierunku, studiów midzykierunkowych lub w ramach kierunku innego ni kierunki, o których mowa w 2, stanowi załcznik nr 2 do rozporzdzenia. 5. Dla pierwszego roku studiów stacjonarnych, który nie jest prowadzony w ramach kierunku studiów, makrokierunku i studiów miedzykierunkowych okrela si wskanik kosztochłonnoci przewidziany dla grupy kierunków o najniszym wskaniku kosztochłonnoci, o którym mowa w załczniku nr 1 do rozporzdzenia. 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego kieruje działem administracji rzdowej szkolnictwo wysze na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2 6. Wykaz wskaników kosztochłonnoci w dziedzinach nauki, o których mowa w uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 padziernika 2005 r. w sprawie okrelenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. Nr 79, poz. 1120), oraz grup dziedzin nauki o takim samym wskaniku kosztochłonnoci stanowi załcznik nr 3 do rozporzdzenia. 7. Rozporzdzenia wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2007 r. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO W porozumieniu: MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI MINISTER ZDROWIA MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ 2

3 Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia r. (poz....) Załcznik nr 1 Wykaz wskaników kosztochłonnoci oraz grup kierunków stacjonarnych o takim samym wskaniku kosztochłonnoci I. Grupa kierunków o wskaniku kosztochłonnoci k s1 = 1,0 1. Administracja 2. Filologia polska 3. Filozofia 4. Historia 5. Nauki o rodzinie 6. Politologia 7. Polityka społeczna 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Prawo kanoniczne 11. Teologia II. Grupa kierunków o wskaniku kosztochłonnoci k s2 = 1,5 1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2. Ekonomia 3. Europeistyka 4. Kulturoznawstwo 5. Muzykologia 6. Pedagogika 7. Socjologia 8. Stosunki midzynarodowe 9. Wiedza o teatrze 10. Zarzdzanie 11. Zarzdzanie i inynieria produkcji III. Grupa kierunków o wskaniku kosztochłonnoci k s3 = 2,0 1. Archeologia 2. Architektura krajobrazu 3. Architektura wntrz 4. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 5. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 6. Edukacja techniczno-informatyczna 7. Etnologia 8. Filologia 9. Finanse i rachunkowo 10. Geografia 11. Historia sztuki 3

4 12. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 13. Informatyka i ekonometria 14. Kosmetologia 15. Matematyka 16. Pedagogika specjalna 17. Psychologia 18. Turystyka i rekreacja IV. Grupa kierunków o wskaniku kosztochłonnoci k s4 = 2,5 1. Aktorstwo 2. Architektura i urbanistyka 3. Gospodarka przestrzenna 4. Informatyka 5. Logistyka 6. Ochrona dóbr kultury 7. Taniec 8. Towaroznawstwo 9. Transport 10. Wokalistyka 11. Wzornictwo V. Grupa kierunków o wskaniku kosztochłonnoci k s5 = 3,0 1. Budownictwo 2. Dietetyka 3. Geodezja i kartografia 4. Geologia 5. Górnictwo i geologia 6. Grafika 7. Jazz i muzyka estradowa 8. Kompozycja i teoria muzyki 9. Malarstwo 10. Reyseria dwiku 11. Rzeba 12. Scenografia 13. Sport 14. Technologia ywnoci i ywienia człowieka 15. Wychowanie fizyczne VI. Grupa kierunków o wskaniku kosztochłonnoci k s6 = 3,5 1. Bezpiecze stwo narodowe 2. Bezpiecze stwo wewntrzne 3. Dyrygentura 4. Fizjoterapia 5. Instrumentalistyka 6. Lenictwo 7. Ochrona rodowiska 8. Ogrodnictwo 9. Papiernictwo i poligrafia 10. Rolnictwo 4

5 11. Rybactwo 12. Technika rolnicza i lena 13. Technologia drewna 14. Zdrowie publiczne VII. Grupa kierunków o wskaniku kosztochłonnoci k s7 = 4,0 1. Astronomia 2. Biologia 3. Chemia 4. Elektronika i telekomunikacja 5. Elektrotechnika 6. Energetyka 7. Farmacja 8. Fizyka 9. Fizyka techniczna 10. Inynieria chemiczna i procesowa 11. Inynieria materiałowa 12. Inynieria rodowiska 13. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 14. Mechanika i budowa maszyn 15. Metalurgia 16. Nawigacja 17. Oceanografia 18. Włókiennictwo VIII. Grupa kierunków o wskaniku kosztochłonnoci k s8 = 4,5 1. Analityka medyczna 2. Inynieria bezpiecze stwa 3. Inynieria biomedyczna 4. Lotnictwo i kosmonautyka 5. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 6. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 7. Reyseria 8. Oceanotechnika 9. Pielgniarstwo 10. Połonictwo 11. Ratownictwo medyczne 12. Techniki dentystyczne 13. Zootechnika IX. Grupa kierunków o wskaniku kosztochłonnoci k s9 = 5,0 1. Automatyka i robotyka 2. Biotechnologia 3. Kierunek lekarski 4. Kierunek lekarsko-dentystyczny 5. Mechatronika 6. Technologia chemiczna 7. Weterynaria 5

6 Załcznik nr 2 Wykaz wskaników kosztochłonnoci makrokierunków i studiów midzykierunkowych oraz kierunków innych ni okrelone w 2 rozporzdzenia I. Makrokierunki 1. Makrokierunek (automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja) k s8 = 4,5 2. Makrokierunek (automatyka i robotyka, zarzdzanie) k s6 = 3,5 3. Makrokierunek (biologia, geografia) k s5 = 3,0 4. Makrokierunek (biologia, geologia) k s6 = 3,5 5. Makrokierunek (filozofia, historia) k s1 = 1,0 6. Makrokierunek (inynieria i ochrona rodowiska) k s7 = 4,0 7. Makrokierunek (automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka) k s7 = 4,0 8. Makrokierunek (technologia i inynieria chemiczna) k s7 = 4,0 II. Studia midzykierunkowe 1. Midzywydziałowe (midzykierunkowe) Studia Humanistyczne k s2 = 1,5 2. Midzywydziałowe (midzykierunkowe) Studia Matematyczno-Przyrodnicze k s5 = 3,0 III. Kierunki inne ni okrelone w 2 rozporzdzenia (indywidualne) 1. Akustyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) k s7 = 4,0 2. Archiwistyka i zarzdzanie dokumentacj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) k s2 = 1,5 3. Biofizyka (Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie) k s7 = 4,0 4. Filologia angielska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) k s3 = 2,0 5. Gospodarka i administracja publiczna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) k s1 = 1,0 6. Informatyka stosowana (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) k s4 = 2,5 7. Italianistyka z elementami chrzecija stwa (Uniwersytet Szczeci ski) k s3 = 2,0 8. Kognitywistyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) k s3 = 2,0 9. Metody ilociowe i systemy informacyjne (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie) k s3 = 2,0 10. Nauki cisłe (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie) k s7 = 4,0 11. Religioznawstwo (Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie) k s1 = 1,0 12. Sztuka rejestracji obrazu (Akademia Sztuk Piknych w Poznaniu) k s8 = 4,5 13. Technologie ochrony rodowiska (Politechnika Gda ska, Politechnika Pozna ska) k s6 = 3,5 14. Teleinformatyka (Politechnika Wrocławska) Kierunki w przygotowaniu * : k s7 = 4,0 Biofizyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) k s7 = 4,0 Intermedia (Akademia Sztuk Piknych w Krakowie) k s4 = 2,5 * Jeeli do czasu wydania rozporzdzenia minister właciwy do spraw szkolnictwa wyszego wyda decyzj zezwalajca na uruchomienie kierunków, zostan one umieszczone w rozporzdzeniu, w przeciwnym razie zostan wykrelone 6

7 Inynieria bezpieczestwa pracy (Politechnika Łódzka) k s2 = 1,5 Komunikacja europejska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) k s2 = 1,5 Logopedia (Uniwersytet Gdaski, Akademia Medyczna w Gdasku) k s3 = 2,0 Logopedia z audiofonologi (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) k s3 = 2,0 Midzynarodowe stosunki gospodarcze (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Łódzki) k s2 = 1,5 Orientalistyka (Uniwersytet Warszawski) k s3 = 2,0 7

8 Załcznik nr 3 Wykaz wskaników kosztochłonnoci oraz grupy dziedzin nauki o takim samym wskaniku kosztochłonnoci I. Grupa dziedzin nauki o wskaniku kosztochłonnoci k d1 = 1,0 1. Nauki ekonomiczne 2. Nauki prawne 3. Nauki teologiczne II. Grupa dziedzin nauki o wskaniku kosztochłonnoci k d2 = 1,8 1. Nauki humanistyczne 2. Nauki matematyczne III. Grupa dziedzin nauki o wskaniku kosztochłonnoci k d3 = 2,6 1. Nauki o kulturze fizycznej 2. Nauki o Ziemi IV. Grupa dziedzin nauki o wskaniku kosztochłonnoci k d4 = 3,4 1. Nauki biologiczne 2. Nauki chemiczne 3. Nauki fizyczne 4. Nauki lene 5. Nauki rolnicze 6. Nauki wojskowe V. Grupa dziedzin nauki o wskaniku kosztochłonnoci k d5 = 4,2 1. Sztuki filmowe 2. Sztuki muzyczne 3. Sztuki plastyczne 4. Sztuki teatralne VI. Grupa dziedzin nauki o wskaniku kosztochłonnoci k d6 = 5,0 1. Nauki farmaceutyczne 2. Nauki medyczne 3. Nauki techniczne 4. Nauki weterynaryjne 8

9 UZASADNIENIE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pón. zm.) zwana dalej ustaw wskazała, e podział dotacji z budetu pa stwa dla uczelni publicznych na zadania wymienione w art. 94 ust.1 pkt 1 i pkt 8, tj. na: zadania zwizane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty; zadania zwizane ze wiadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej realizujcej zadania, o których mowa w pkt. 1, i prowadzcej działalno badawcz w dziedzinie nauk medycznych pod bezporednim nadzorem lekarzy lub lekarzy dentystów posiadajcych prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, bdcych pracownikami tej uczelni, dokonywany bdzie, na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy, przy zastosowaniu wskaników kosztochłonnoci poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów midzykierunkowych studiów stacjonarnych, z uwzgldnieniem warunków kadrowych niezbdnych do prowadzenia studiów okrelonego stopnia, a take wskaników kosztochłonnoci stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, odzwierciedlajcych rodzaje niezbdnych kosztów ponoszonych w zwizku z kształceniem i badaniami na danym kierunku i danej dziedzinie naukowej oraz przygotowaniem doktoranta do prowadzenia działalnoci dydaktycznej, naukowej i badawczej. Wspomniane wskaniki kosztochłonnoci maj by okrelone w drodze rozporzdzenia ministra właciwego ds. szkolnictwa wyszego w porozumieniu z innymi ministrami nadzorujcymi uczelnie publiczne. Okrelone tym rozporzdzeniem wskaniki kosztochłonnoci maj stanowi zarazem element formuły algorytmicznej zasad podziału wymienionych dotacji, które bd przedmiotem odrbnego rozporzdzenia wspomnianych ministrów, ustalajcego zasady podziału dla poszczególnych dotacji wskazanych w art. 94 ust.1 ustawy, które maj otrzymywa z budetu pa stwa uczelnie publiczne od 2007 r. W formule algorytmicznej zasad podziału wymienionych powyej dotacji maj by uwzgldniane, wraz ze współczynnikami kosztochłonnoci, równie dane o liczbie studentów studiów stacjonarnych, uczestników studiów doktoranckich oraz dane o liczbie nauczycieli akademickich. Wskaniki kosztochłonnoci okrelone s w przypadku studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych dla 118 kierunków studiów jakie mog prowadzi te uczelnie na podstawie rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838), za stacjonarnych studiów doktoranckich do 21 dziedzin nauki i dziedzin sztuki wymienionych w uchwale Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 24 padziernika 2005 r. w sprawie okrelenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. Nr 79, poz. 1120). Wspomniane kierunki studiów podzielono na 9 grup obejmujcych okrelone kierunki studiów z punktu widzenia wzgldnych relacji poziomów kosztochłonnoci kształcenia, ujmujc w danej grupie kierunki o zblionym poziomie kosztochłonnoci. Dla kierunków studiów w danej grupie okrelono warto wskanika kosztochłonnoci, jednolity dla wszystkich kierunków w tej grupie. W celu odzwierciedlenia narastajcych wzgldnych relacji poziomów kosztochłonnoci, przyjto warto dla wskanika podstawowego w 9

10 wysokoci 1,0 dla grupy I, a dla nastpnych grup zastosowano jednolity przyrost wartoci współczynników kosztochłonnoci po 0,5, a wic do wartoci wskanika 5,0 w grupie IX. Analogiczn zasad zaproponowano dla okrelenia wartoci wskaników kosztochłonnoci w ujciu grup obejmujcych dziedziny nauki. Ze wzgldu na mniejsz liczb tych dziedzin wyodrbniono 6 grup ujmujcych okrelone dziedziny. Przyjto równie dla grupy I warto wskanika podstawowego w wysokoci 1,0, a nastpnych grup przyrost wartoci wskanika po 0,8, tj. do wartoci wskanika w wysokoci 5,0 w grupie VI. W projekcie rozporzdzenia (załcznik nr 2 pkt III) okrelono take wskaniki kosztochłonnoci dla makrokierunków i studiów midzykierunkowych oraz kierunków innych ni okrelone w 2 (indywidualnych), prowadzonych w dniu wejcia w ycie rozporzdzenia. W projekcie zostały umieszczone równie kierunki indywidualne, które s obecnie w przygotowaniu (w projekcie zaznaczone kursyw). Jeli do czasu wydania rozporzdzenia minister wyda decyzj zezwalajca na uruchomienie tych kierunków, zostan one zamieszczone w rozporzdzeniu, w przeciwnym razie zostan wykrelone. Okrelono równie, e wskanik kosztochłonnoci w odniesieniu do studentów I roku studiów, którzy podejmujc studia na tym roku nie bd przypisani do okrelonego kierunku, makrokierunku lub studiów midzykierunkowych, co przewiduje ustawa (art. 8 ust. 2), bdzie równy najniszemu wskanikowi przewidzianemu dla kierunków studiów, czyli 1,0. Przewiduje si, i niniejsze rozporzdzenie wejdzie w ycie równoczenie z rozporzdzeniem wydanym na podstawie art. 96 pkt 2 ustawy. Wstpna opinia o zgodnoci projektu rozporzdzenia z prawem Unii Europejskiej Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objty prawem Unii Europejskiej OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje rozporzdzenie Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w sprawie wskaników kosztochłonnoci poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów midzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki adresowane jest do uczelni publicznych. 2. Konsultacje społeczne Projekt rozporzdzenia zostanie skierowany do: Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Niezalenego Zrzeszenia Studentów 10

11 Zrzeszenia Studentów Polskich Rady Działalnoci Poytku Publicznego oraz do reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych: Ogólnego Porozumienia Zwizków Zawodowych, Niezalenego Samorzdnego Zwizku Zawodowego Solidarno, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarno, Rady Szkolnictwa Wyszego i Nauki ZNP, Forum Zwizków Zawodowych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Zwizku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club. Z chwil przekazania projektu rozporzdzenia członkom Rady Ministrów, projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisem ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz ) oraz na stronach internetowych ministerstwa. 3. Wpływ na sektor finansów publicznych Wejcie w ycie rozporzdzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budetu pa stwa i budetów jednostek samorzdu terytorialnego. 4. Wpływ na rynek pracy, konkurencyjno gospodarki oraz rozwój regionalny Wejcie w ycie rozporzdzenia nie bdzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjno wewntrzn i zewntrzn gospodarki oraz sytuacj i rozwój regionalny. 11

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008.01.01 zm. Dz.U.08.82.489 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia lutego 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia lutego 2007 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia lutego 2007 r. w sprawie wskaników kosztochłonnoci poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów midzykierunkowych studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. Projekt 12.02.2007r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia i warunków, jakie

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) Projekt, 12.11.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i

Bardziej szczegółowo

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina)

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina) Wygenerowane z systemu POL-on 2015-01-21 11:24:23 przez mgr Teresa Chocholska Dyscyplina(Obszar / dziedzina) archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) bibliologia i informatologia

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu LOSY ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów: 1254 Ilość roczników: 17 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?! r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?! r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?!... 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 0 9 Poz. 8 8 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia września 0 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet ,32 %

Uniwersytet ,32 % Losy absolwentów Liczba absolwentów: 1345 Ilość roczników: 18 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2010 r. Projekt 01.12.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki)

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kod Wyszczególnienie 1 Kształcenie 14 Pedagogika 141 Wychowanie specjalistyczne 141.A Wychowanie fizyczne 141.B Wychowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt 10.12.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2017

LOSY ABSOLWENTÓW 2017 LOSY ABSOLWENTÓW 2017 DANE OGÓLNE Liczba absolwentów: 185 Kontynuacja edukacji: 151 Przerwa (chęć poprawiania matury): 5 Brak informacji: 29 UCZELNIE WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETY Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014/2015

Losy absolwentów 2014/2015 Losy absolwentów 204/205 Informacje wstępne Zebrano dane o losach 26 tegorocznych maturzystów, co stanowi 88% absolwentów naszej szkoły mogących ubiegać się o indeks wyższej uczelni. Spośród nich : 95,4%

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

1.2. kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia w języku angielskim

1.2. kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia w języku angielskim Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego W II (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2017/18 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Zebrano informacje o dalszej edukacji 161 absolwentów liceum i technikum. Klasa 3A profil matematyczno-fizyczny Politechnika Gdańska 12 Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Ranking Najlepszych Liceów 2017

Ranking Najlepszych Liceów 2017 Ranking Najlepszych Liceów 2017 Jedyne Liceum z Tarczą Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, jako jedyne liceum w powiecie wodzisławskim, zostało

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2017

Losy absolwentów 2017 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 07 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZADZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 36 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 35 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Liczba uczniów niekontynuujących

Bardziej szczegółowo

- o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim.

- o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-06 Druk nr 966 Warszawa, 11 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo