User Manual. Page 2 of 133

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "User Manual. Page 2 of 133"

Transkrypt

1

2 Page 2 of 133

3 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny Rozpoczęcie pracy...11 Planowanie sieci Eliminowanie konfliktów Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i oprogramowanie zabezpieczające Konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP Konfiguracja właściwości internetowych Usuwanie tymczasowych plików internetowych Instalacja sprzętu Łączenie z Internetem Łączenie przy użyciu interfejsu sieciowego Łączenie przy użyciu kreatora Podłączanie urządzeń bezprzewodowych...24 Informacje o interfejsie sieciowym...26 Dostęp do programu Web Manager...26 Elementy...26 Przyciski Polecenia Menu Menu Setup (Konfiguracja) Page 3 of 133

4 Menu Basic (Podstawowe) Home (Strona domowa)...37 Dane połączenia Informacje o routerze Dane sieci lokalnej Dane sieci bezprzewodowej Quick Start (Szybki start)...37 LAN Configuration (Konfiguracja LAN) Diagnostics (Diagnostyka) Test ping Pełny test modemu Menu Advanced (Zaawansowane) WAN...42 Nowe połączenie Modulacja ADSL Skanowanie połączenia LAN...51 Konfiguracja LAN Konfiguracja grupy LAN Przypisywanie ISP DNS, SNTP Klienci LAN Application (Stosowanie) Protokół Universal Plug and Play Protokół SNTP (Simple Network Timing Protocol) Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) IGMP Proxy Dostęp TR-068 WAN TR Usługi translacji NAT DNS Proxy Klient dynamicznego systemu DNS Konfiguracja funkcji Easy Connect Port Triggering Port Forwarding Filtry mostu Kontrola dostępu do sieci Kontrola dostępu SSH Page 4 of 133

5 QoS (Jakość usług) Egress Ingress Konfiguracja kształtowania ruchu QoS Konfiguracja routingu rozszerzonego (policy routing) Routing Routing statyczny Routing dynamiczny Tabela routingu System Password (Hasło systemowe) Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) Restore to Default (Przywróć domyślne) Menu Wireless (Bezprzewodowe) Setup (Ustawienia) Configuration (Konfiguracja) Multiple SSID (Więcej SSID) Wireless Security (Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej) WEP x WPA Wireless Management (Zarządzanie siecią bezprzewodową) Lista dostępu Powiązane stacje WDS (Wireless Distribution System) Menu Security (Bezpieczeństwo) IP Filters (Filtry adresów IP) LAN Isolation (Odosobnienie sieci LAN) URL Filters (Filtry adresów URL) Menu Status (Stan) Connection Status (Stan połączenia) System Log (Rejestr systemu) Page 5 of 133

6 Remote Log (Rejestr zdalny) Network Statistics (Statystyka sieci) DDNS Update Status (Stan aktualizacji DDNS) DHCP Clients (Klienci DHCP) QoS Status (Stan QoS) Modem Status (Stan modemu) Product Information (Informacje o produkcie) WDS Report (Raport WDS) Menu Help (Pomoc) Page 6 of 133

7 Informacje o Instrukcji Obsługi Niniejsza instrukcja zawiera omówienie elementów, zasad podstawowej obsługi oraz zaawansowanych opcji konfiguracji routera. Zakres i cel Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące procedur instalacji oraz opis elementów routera i interfejsu sieciowego. Docelowi odbiorcy Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy przeprowadzają instalację routera oraz czynności konserwacyjne. Zakłada się, że użytkownik czytający tę instrukcję posiada podstawową wiedzę i doświadczenie z zakresu konfigurowania routerów, sieci komputerowych i systemów komputerowych. Struktura dokumentu Niniejsza instrukcja jest podzielona na następujące rozdziały: Rozdział Temat 2 Informacje o routerze 3 Rozpoczęcie pracy 4 Informacje o interfejsie sieciowym 5 Menu Setup (Konfiguracja) 6 Menu Basic (Podstawowe) 7 Menu Advanced (Zaawansowane) 9 Wireless Menu (Bezprzewodowe) 10 Menu Security (Bezpieczeństwo) 11 Menu Status (Stan) 12 Menu Help (Pomoc) Page 7 of 133

8 Informacje o routerze Gratulujemy zakupu routera. Oferuje on zaawansowane funkcje, które umożliwiają połączenie telefonu, Internetu i różnych urządzeń w jednej sieci opartej na połączeniu przewodowym bądź bezprzewodowym. Wymagania Komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania. Oprogramowanie System operacyjny: Używany może być dowolny system operacyjny. Przeglądarka: Internet Explorer 4.0 Netscape Navigator 3.02 Sprzęt Procesor 233 MHz Napęd CD-ROM Karta sieciowa Ethernet Page 8 of 133

9 Wygląd urządzenia Panel przedni Diody LED znajdujące się na przednim panelu informują o stanie zasilania i połączenia. Nazwa Stan Opis PWR Wyłączona Do urządzenia nie jest doprowadzane zasilanie Stałe światło Urządzenie jest podłączone do źródła zasilania ETHERNET Wyłączona Brak połączenia Ethernet Stałe światło Migające światło Urządzenie jest podłączone do gniazda Ethernet Wysyłanie/odbieranie danych WiFi Wyłączona Punkt dostępowy jest nieaktywny Stałe światło Punkt dostępowy jest aktywny Page 9 of 133

10 Migające światło Wysyłanie/odbieranie danych DSL Wyłączona Brak sygnału DSL Migające światło Stałe światło Trwa uzyskiwanie sygnału DSL Sygnał DSL aktywny INTERNET Wyłączona Brak połączenia internetowego Stałe zielone światło Migające zielone światło Czerwona Połączono z Internetem Wysyłanie/odbieranie danych Próba połączenia nie powiodła się Panel tylny Na panelu tylnym znajdują się gniazda służące do podłączania zasilania oraz do podłączania routera do sieci. Panel tylny Nazwa Przeznaczenie DSL ETHERNET 1 4 RESET 9V DC ON/OFF Antena Podłączanie przewodu telefonicznego Podłączanie do komputera/urządzeń za pośrednictwem przewodu Ethernet Resetowanie urządzenia. Aby zresetować, należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund. Podłączanie 9-woltowego zasilacza sieciowego Włączanie (ON)/wyłączanie (OFF) urządzenia Wysyłanie/odbieranie sygnałów bezprzewodowych Page 10 of 133

11 Rozpoczęcie pracy Instalacja urządzenia jest bardzo prosta. Poniższy schemat działań przedstawia kolejne kroki konieczne do przeprowadzenia instalacji. Przy każdym kroku znajduje się krótki opis z wyjaśnieniem. Szczegółowe instrukcje znajdują się na kolejnych stronach. Zaplanuj swoją sieć Narysuj prosty plan uwzględniający sposób podłączenia komputerów i/lub urządzeń. Wyeliminuj konflikty Sprawdź ustawienia protokołu TCP/IP i właściwości internetowych. Przed instalacją może być konieczne wyłączenie niektórych aplikacji i usunięcie tymczasowych plików internetowych. Zainstaluj sprzęt Podłącz przewód telefoniczny, przewody sieciowe i 9-woltowy zasilacz sieciowy. Połącz się z Internetem Przy użyciu interfejsu sieciowego lub kreatora nawiąż połączenie z Internetem. Menu konfiguracji w interfejsie sieciowym Kreator z płyty CD Instalacja zakończona Page 11 of 133

12 Planowanie sieci Przed rozpoczęciem konfigurowania sieci warto naszkicować schemat sieci z uwzględnieniem poszczególnych urządzeń, ponieważ może on być pomocny w określeniu sposobu połączenia wszystkich elementów. Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy schemat sieci. Przykładowy schemat sieci Wireless PDA = Bezprzewodowy komputer kieszonkowy Wireless Computer = Komputer bezprzewodowy Tworzenie schematu sieci: W przypadku połączeń bezprzewodowych należy określić urządzenia bezprzewodowe, które mają znaleźć się w sieci. W przypadku połączeń przewodowych należy przyporządkować poszczególne gniazda routera do konkretnych urządzeń. Page 12 of 133

13 Eliminowanie konfliktów Aby instalacja routera przebiegła bez problemów, konieczne jest wyeliminowanie wszelkich konfliktów, które mogłyby w niej przeszkodzić. Konflikty takie mogą dotyczyć: aplikacji internetowych do współdzielenia danych oprogramowania serwerów proxy oprogramowania zabezpieczającego ustawień protokołu TCP/IP właściwości połączenia internetowego tymczasowych plików internetowych Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i oprogramowanie zabezpieczające Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i programy zabezpieczające mogą zakłócać instalację routera. Takie aplikacje należy usunąć bądź wyłączyć przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji routera. Jeśli w komputerze zainstalowane są któreś z poniższych aplikacji, lub aplikacje do nich podobne, należy je usunąć lub wyłączyć zgodnie z zaleceniami producenta. Aplikacje internetowe do współdzielenia danych Oprogramowanie serwerów proxy Oprogramowanie zabezpieczające Microsoft Internet Sharing WinGate Symantec WinProxy Zone Alarm Page 13 of 133

14 Konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP Należy używać domyślnych ustawień protokołu TCP/IP w celu umożliwienia routerowi przekazania adresu sieciowego do komputera. Ustawianie właściwości protokołu TCP/IP: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Połączenia sieciowe. 3. Kliknij prawym przyciskiem ikonę połączenia LAN, a następnie wybierz opcję Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości połączenia lokalnego. 4. Wybierz pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Protokół internetowy (TCP/IP). 5. Wybierz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Protokół internetowy (TCP/IP). 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości połączenia lokalnego. Konfiguracja właściwości internetowych Ustawianie właściwości internetowych: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości internetowych. 3. Kliknij kartę Połączenia. 4. W obszarze Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej wybierz opcję Nigdy nie wybieraj połączenia. 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości internetowych. Page 14 of 133

15 Usuwanie tymczasowych plików internetowych Tymczasowe pliki internetowe to pliki z witryn internetowych przechowywane w komputerze. Pliki te należy usunąć, aby wyczyścić podręczną pamięć internetową i usunąć ślady pozostawione przez witryny odwiedzane przez użytkownika komputera. Usuwanie tymczasowych plików internetowych: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno Panel sterowania. 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje internetowe. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje internetowe. 4. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij opcję Usuń pliki cookie. 5. Kliknij opcję Usuń pliki. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości internetowych. Page 15 of 133

16 Instalacja sprzętu Zazwyczaj router instaluje się w tym samym pomieszczeniu co główny komputer i gniazdo telefoniczne. Ważne również, aby w pomieszczeniu tym dostępna była odpowiednia liczba gniazd ściennych, w zależności od potrzeb. Electric outlet = Gniazdo ścienne Computer = Komputer POTS Splitter = Rozgałęźnik POTS Phone Jack = Gniazdo telefoniczne Additional Ethernet Device = Dodatkowe urządzenie Ethernet Telephone = Telefon Instalowanie sprzętu: 1. Podłącz jeden koniec przewodu Ethernet do gniazda ETHERNET routera, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda Ethernet w komputerze. Page 16 of 133

17 2. Jeśli do routera ma zostać podłączone również inne urządzenie za pośrednictwem przewodu, należy użyć osobnego przewodu Ethernet. Podłącz jeden koniec przewodu Ethernet do gniazda Ethernet komputera, a następnie podłącz drugi koniec do wolnego gniazda Ethernet. 3. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda ADSL rozgałęźnika POTS, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda DSL routera. Rozgałęźnik POTS Linia telefoniczna może obsługiwać rozmowy telefoniczne i sygnały internetowe. Aktywacja połączenia internetowego za pośrednictwem linii telefonicznej powoduje emitowanie wysokich tonów przez aparat telefoniczny. Użycie rozgałęźnika telefonicznego POTS (Plain Old Telephone Service) umożliwia rozdzielenie tych dwóch sygnałów i eliminuje hałas. Instalacja rozgałęźnika telefonicznego POTS: a. Znajdź gniazdo telefoniczne w domu. b. Podłącz rozgałęźnik POTS do gniazda. c. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda TEL rozgałęźnika POTS, a następnie podłącz drugi koniec do telefonu. 4. Podłącz przewód zasilający do gniazda 9V DC routera i do gniazda ściennego. Page 17 of 133

18 Łączenie z Internetem Istnieją dwa sposoby nawiązania połączenia z Internetem. Można użyć albo interfejsu sieciowego, albo kreatora. Łączenie przy użyciu interfejsu sieciowego Łączenie z Internetem przy użyciu interfejsu sieciowego: 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 2. Wpisz numer w polu adresowym, a następnie naciśnij przycisk Enter. Otwarta zostanie strona Setup (Konfiguracja) interfejsu sieciowego. Strona Setup (Konfiguracja) Page 18 of 133

19 3. Kliknij opcję Step 1: Internet Login Account Setting (Krok 1: Ustawianie konta internetowego). Zostanie otwarta strona Internet Login Account Setting (Ustawianie konta internetowego). Strona Internet Login Account Setting (Ustawianie konta internetowego) 4. Wypełnij pola User ID (Identyfikator użytkownika), Password (Hasło), Protocol (Protokół), VP1 i VCI. W polach tych należy wpisać dane uzyskane od dostawcy usług. 5. Kliknij opcję Next (Dalej). Zostanie otwarta strona Wireless LAN Configuration (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN). Page 19 of 133

20 Strona Wireless LAN Configuration (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) 6. Wypełnij pola SSID, Country Standard (Standard krajowy) i Wireless Channel (Kanał bezprzewodowy). 7. W opcji Hide your wireless network name (Ukryj nazwę mojej sieci bezprzewodowej) wybierz odpowiedź Yes (Tak) lub No (Nie). 8. Kliknij opcję Next (Dalej). Zostanie otwarta strona Wireless LAN Security (Zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN). Strona Wireless LAN Security (Zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN) Page 20 of 133

21 9. Wybierz opcję Enable Wireless Security (Włącz zabezpieczenia sieci bezprzewodowej). 10. Wpisz odpowiedni klucz szyfrowania w polu Encryption Key (Kucz szyfrowania) lub kliknij opcję Generate (Wygeneruj), aby pozwolić routerowi na utworzenie alfanumerycznego klucza szyfrowania. Klucz szyfrowania będzie używany do nawiązywania połączeń bezprzewodowych dla poszczególnych urządzeń bezprzewodowych. Page 21 of 133

22 11. Kliknij opcję Next (Dalej). Zostanie otwarta strona System Password (Hasło systemowe). Strona System Password (Hasło systemowe) 12. Wybierz opcję Enable Authentication (Włącz uwierzytelnianie). 13. Wypełnij pola User Name (Nazwa użytkownika), Password (Hasło) i Confirm Password (Potwierdź hasło). 14. W polu Idle Timeout (Limit czasu bezczynności) wpisz liczbę minut. 15. Kliknij opcję Next (Dalej). Zostanie otwarte okno Summary (Podsumowanie). 16. Kliknij polecenie Finish (Zakończ). Page 22 of 133

23 17. Zostanie otwarte okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zapisać ustawienia i ponownie uruchomić router. Kliknij przycisk OK. Zapisanie ustawień i nawiązanie połączenia z dostawcą usług internetowych zajmie routerowi około dwóch minut. Następnie wyświetlona zostanie strona Basic Home (Strona podstawowa), zawierająca podsumowanie ustawień konta. Łączenie przy użyciu kreatora Strona Basic Home (Strona podstawowa) Do skonfigurowania routera można również użyć kreatora konfiguracji. Działa on jednak tylko w systemach operacyjnych Windows. Uwagi : W systemie Microsoft Windows 2000 może zostać wyświetlona prośba o potwierdzenie instalacji. Aby potwierdzić, kliknij opcję Tak. W systemie Microsoft Windows XP może zostać wyświetlona prośba o potwierdzenie instalacji. Aby potwierdzić, kliknij opcję Mimo to kontynuuj. Używanie kreatora konfiguracji: 1. Włóż płytę CD z materiałami do napędu CD-ROM. 2. Jeśli program narzędziowy nie uruchomi się automatycznie, wybierz menu Start > Uruchom i wpisz D:\Setup.exe (gdzie D: oznacza napęd CD-ROM), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte narzędzie konfiguracji. 3. Wybierz model routera, a następnie postępuj zgodnie z procedurą instalacji. Page 23 of 133

24 4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zaświeci się kontrolka INTERNET na przednim panelu routera. Podłączanie urządzeń bezprzewodowych Po skonfigurowaniu ustawień urządzenia z głównego komputera można podłączyć inne urządzenia bezprzewodowe. Urządzenia bezprzewodowe umożliwiają łączenie się z Internetem za pośrednictwem routera bez konieczności rozkładania przewodów. Wireless Computer = Komputer bezprzewodowy Wireless PDA = Bezprzewodowy komputer kieszonkowy Ten router umożliwia podłączenie kilku urządzeń bezprzewodowych Łączenie z urządzeniami bezprzewodowymi: 1. Włącz urządzenie bezprzewodowe. 2. Uruchom oprogramowanie do wykrywania połączeń bezprzewodowych. Zostanie otwarte okno z prośbą o podanie ustawień połączenia. Page 24 of 133

25 3. Wprowadź ustawienia połączenia. Ustawienia te są definiowane w routerze podczas jego konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń bezprzewodowych, zapoznaj się z rozdziałem Menu Wireless (Bezprzewodowe). Page 25 of 133

26 Informacje o interfejsie sieciowym Interfejs sieciowy jest używany do konfigurowania ustawień routera. Dostęp do programu Web Manager Uzyskiwanie dostępu do programu Web Manager: 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 2. Wpisz adres IP routera. Domyślny adres IP to Usługa uwierzytelniania spowoduje wyświetlenie strony logowania. Na stronie logowania wpisz nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password). Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin. Elementy Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce składa się z przycisków, poleceń i menu. Przyciski Apply (Zastosuj) Przycisk ten pozwala zastosować zmiany wprowadzone w konfiguracji. Zmiany wprowadzone poprzez kliknięcie przycisku Apply (Zastosuj) przestaną być stosowane, gdy router zostanie zresetowany. Cancel (Anuluj) Przycisk ten pozwala powrócić do ostatniej zapisanej konfiguracji. Page 26 of 133

27 Polecenia Menu Save Setting (Zapisz ustawienia) Przycisk ten pozwala na stałe zastosować zmiany wprowadzone w konfiguracji. Restart Router (Uruchom ponownie router) Przycisk ten powoduje ponowne uruchomienie routera. Restart Access Point (Uruchom ponownie punkt dostępowy) Przycisk ten powoduje ponowne uruchomienie połączenia bezprzewodowego. W interfejsie sieciowym dostępne są następujące menu: Menu Setup (Konfiguracja) Menu Basic (Podstawowe) Menu Advanced (Zaawansowane) Menu Wireless (Bezprzewodowe) Menu Security (Bezpieczeństwo) Menu Status (Stan) Menu Help (Pomoc) Page 27 of 133

28 Menu Setup (Konfiguracja) Menu Setup (Konfiguracja) służy do przeprowadzania początkowej konfiguracji urządzenia. Menu Setup (Konfiguracja) Page 28 of 133

29 Menu Basic (Podstawowe) W menu Basic (Podstawowe) dostępne są opcje Home (Strona domowa), Quick Start (Szybki start), LAN Configuration (Konfiguracja LAN) i Diagnostics (Diagnostyka). Menu Basic (Podstawowe) Page 29 of 133

30 Menu Advanced (Zaawansowane) W menu Advanced (Zaawansowane) dostępne są zaawansowane ustawienia konfiguracji dla istniejących połączeń. Aby możliwe było zastosowanie zaawansowanych funkcji sieci WAN, musi być skonfigurowane co najmniej jedno połączenie WAN. Aby możliwe było zastosowanie zaawansowanych funkcji sieci LAN, musi być skonfigurowana co najmniej jedna grupa LAN. Menu Advanced (Zaawansowane) Page 30 of 133

31 Menu Wireless (Bezprzewodowe) Menu Wireless (Bezprzewodowe) umożliwia skonfigurowanie ustawień połączeń bezprzewodowych. Menu Wireless (Bezprzewodowe) Page 31 of 133

32 Menu Security (Bezpieczeństwo) Menu Security (Bezpieczeństwo) umożliwia skonfigurowanie narzędzi zabezpieczeń, takich jak IP Filters (Filtry adresów IP) i LAN Isolation (Odosobnienie sieci LAN). Menu Security (Bezpieczeństwo) Page 32 of 133

33 Menu Status (Stan) Menu Status (Stan) zawiera dane dotyczące stanu różnych połączeń i interfejsów. Menu Status (Stan) Page 33 of 133

34 Menu Help (Pomoc) W menu Help (Pomoc) dostępne są materiały dotyczące różnych funkcji routera. Menu Help (Pomoc) Page 34 of 133

35 Menu Setup (Konfiguracja) W menu Setup (Konfiguracja) znajdują się dokładne instrukcje konfiguracji ustawień routera. Patrz rozdział Łączenie przy użyciu interfejsu sieciowego. Menu Setup (Konfiguracja) Page 35 of 133

36 Menu Basic (Podstawowe) W menu Basic (Podstawowe) dostępne są następujące opcje: Home (Strona domowa) Quick Start (Szybki start) LAN Configuration (Konfiguracja LAN) Diagnostics (Diagnostyka) Menu Basic (Podstawowe) Page 36 of 133

37 Home (Strona domowa) Łącze Home (Strona domowa) prowadzi do jednostronicowego podsumowania zawierającego dane połączenia, informacje o routerze oraz ustawienia sieci bezprzewodowej. Dane połączenia W obszarze Connection Information (Dane połączenia) znajdują się ogólne informacje na temat stanu połączenia internetowego. W tym obszarze znajduje się przycisk Connect/Disconnect (Połącz/Rozłącz). Po kliknięciu tego przycisku router podejmuje próbę nawiązania połączenia z Internetem przy użyciu parametrów zapisanych w routerze. Informacje o routerze W tym obszarze znajdują się wszystkie informacje niezbędne do określenia modelu, wersji oprogramowania sprzętowego, konstrukcji, adresu Ethernet MAC, adresu MAC dla połączenia bezprzewodowego, stanu translacji NAT i stanu zapory Firewall. Dane sieci lokalnej W tym obszarze wyświetlany jest aktualny adres IP routera. Znajdują się tam również informacje o stanie protokołu DHCP, zakresie DHCP oraz stanie połączenia Ethernet. Dane sieci bezprzewodowej W tym obszarze wyświetlane są bieżące ustawienia konfiguracji punktu dostępowego routera. Quick Start (Szybki start) Łącze Quick Start (Szybki start) umożliwia natychmiastowe połączenie z Internetem. Page 37 of 133

38 LAN Configuration (Konfiguracja LAN) Obszar LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN) umożliwia skonfigurowanie ustawień dla każdej grupy LAN. Można również przeglądać stan zaawansowanych usług dostępnych dla grupy LAN. Zielony kolor oznacza, że usługa jest włączona, a czerwony że jest wyłączona. Konfiguracja grupy LAN Page 38 of 133

39 Diagnostics (Diagnostyka) Test diagnostyczny umożliwia sprawdzenie, czy router jest prawidłowo połączony z siecią WAN. Test ten może potrwać kilka sekund. Aby przeprowadzić test, należy wybrać połączenie z listy i nacisnąć przycisk Test. Przed uruchomieniem testu należy się upewnić, że posiada się prawidłowe łącze DSL. Uruchamianie testu diagnostycznego: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). Zostanie otwarte okno Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij przycisk Test. Po zakończeniu testu diagnostycznego wyświetlony zostanie aktualny stan. Jeśli test się nie powiedzie, kliknij opcję Help (Pomoc), aby znaleźć rozwiązanie problemu. Test ping Po skonfigurowaniu routera dobrze jest sprawdzić, czy możliwe jest wysyłanie polecenia ping do sieci. Jeśli można wykonać test ping używając adresu IP po stronie sieci WAN, oznacza to, że nie powinno być problemów z korzystaniem z Internetu. Przeprowadzanie testu ping: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij opcję Ping Test (Test ping). Zostanie otwarta strona Ping Test (Test ping). Page 39 of 133

40 3. Zmień lub pozostaw ustawienia domyślne w następujących polach: Enter the IP address to ping (Wpisz adres IP dla testu ping) Packet size (Rozmiar pakietu) Number of echo request (Liczba poleceń echo request) 4. Kliknij przycisk Test. Wyniki testu ping zostaną wyświetlane na stronie. Jeśli test ping zakończył się powodzeniem, oznacza to, że protokół TCP/IP działa prawidłowo. Jeśli test ping się nie powiódł, należy ponownie uruchomić router. Pełny test modemu Test ten pozwala sprawdzić, czy modem jest prawidłowo podłączony do sieci. Przeprowadzanie pełnego testu modemu: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij opcję Full Modem Test (Pełny test modemu). Zostanie otwarta strona Modem Test (Test modemu). Wybierz połączenie i kliknij przycisk Test. Page 40 of 133

41 Menu Advanced (Zaawansowane) W tym rozdziale omówiono zaawansowane funkcje konfiguracji routera. Menu Advanced (Zaawansowane) Page 41 of 133

42 WAN W menu WAN (Wide Area Network) dostępne są opcje konfiguracji potrzebne do ustawienia połączenia z Internetem. Istnieje kilka rodzajów połączeń WAN, które wymagają innych ustawień. Nowe połączenie Router umożliwia tworzenie nowych połączeń. W przypadku korzystania z kilku połączeń wirtualnych prawidłowe przekazywanie danych może wymagać używania właściwości routingu statycznego. Dostępne są następujące rodzaje połączeń WAN: Połączenie PPPoE Połączenie PPPoA Połączenie statyczne Połączenie DHCP Połączenie mostkowe Połączenie CLIP Page 42 of 133

43 Połączenie PPPoE Protokół PPP (ang. point-to-point protocol) jest metodą nawiązywania połączenia/sesji internetowej pomiędzy hostami sieci. Protokół PPPoE to protokół, który wbudowuje ramki PPP w ramki Ethernet, opisany w zbiorze RFC pod numerem Protokół PPPoE umożliwia połączenie z siecią hostów za pośrednictwem prostego urządzenia dostępu mostkowego do zdalnego koncentratora dostępowego. W tym modelu każdy router wykorzystuje własny stos PPP. Dostęp do funkcji sterowania, zliczania i rodzajów usług jest możliwy dla danego użytkownika, a nie dla danego miejsca sieciowego. Konfiguracja nowego połączenia PPPoE Page 43 of 133

44 Połączenie PPPoA Protokół PPPoA jest znany również pod nazwą RFC Umożliwia on wbudowywanie pakietów PPP w komórki ATM, przekazywane za pośrednictwem linii DSL. Protokół PPP (ang. point-to-point protocol) jest metodą nawiązywania połączenia/sesji internetowej pomiędzy hostami sieci. Z reguły zapewnia on mechanizm uwierzytelniania użytkowników. Logiczne sterowanie połączeniem (LLC, Logical Link Control) oraz obwód wirtualny (VC, Virtual Circuit) stanowią dwie różne metody wbudowywania pakietów PPP. Aby dowiedzieć się, która metoda wbudowywania jest stosowana przy danym połączeniu internetowym, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych. Konfiguracja nowego połączenia PPPoA Page 44 of 133

45 Połączenie statyczne Połączenie statyczne jest używane zawsze wtedy, gdy znany statyczny adres IP jest przypisany do routera. Konieczne jest również określenie dodatkowych danych adresowych, takich jak maska podsieci i brama domyślna. Można określić do trzech adresów serwerów DNS (Domain Name Server). Serwery te konwertują nazwy komputerów na przypisane do nich adresy IP, umożliwiając w ten sposób uzyskiwanie dostępu do innych serwerów sieciowych poprzez wprowadzanie ich symbolicznych nazw (nazw hostów). Konfiguracja nowego połączenia statycznego Page 45 of 133

46 Połączenie DHCP Protokół DHCP umożliwia routerowi automatyczne uzyskiwanie adresu IP z serwera. Opcja ta jest powszechnie stosowana, gdy adres IP jest przypisywany w sposób dynamiczny i nie jest znany przed przypisaniem. Konfiguracja nowego połączenia DHCP Page 46 of 133

47 Połączenie mostkowe Połączenie mostkowe nie przypisuje adresu IP do interfejsu WAN. Translacja NAT i zapora firewall nie są aktywne. Ta metoda łączenia powoduje, że router stanowi pomost do przekazywania pakietów pomiędzy interfejsem WAN a interfejsem LAN. Konfiguracja nowego połączenia mostkowego Page 47 of 133

48 Połączenie CLIP Strona konfiguracji połączenia CLIP (Classical IP over ATM) umożliwia przesyłanie pakietów IP za pośrednictwem sieci ATM. System CLIP wbudowuje datagramy IP w ramkę AAL5 PDU przy użyciu RFC 2225 i stosuje wersję protokołu rozwiązywania adresów w sieci ATM (ATMARP) wykrywającą technologię ATM (ATM-aware). Konfiguracja połączenia CLIP Page 48 of 133

49 Modulacja ADSL Modulacja ADSL umożliwia wybór kombinacji trybów DSL. W przypadku niepewności lub nieuzyskania tych informacji od dostawcy usług należy pozostawić wartości domyślne. W większości przypadków ekran ten nie powinien być modyfikowany. Modulacja ADSL Page 49 of 133

50 Skanowanie połączenia Funkcja ta pomaga użytkownikowi w wykryciu ustawień PVC wprowadzonych przez dostawcę usług. Zanim router będzie mógł rozpocząć skanowanie połączenia, konieczne jest podłączenie linii telefonicznej do routera. Skanowanie połączenia Przeprowadzanie skanowania połączenia: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje WAN > Connection Scan (Skanowanie połączenia). 3. Kliknij opcję Scan (Skanuj). Page 50 of 133

51 LAN Router jest skonfigurowany tak, aby automatycznie przekazywał adresy IP do wszystkich komputerów w sieci lokalnej LAN. Router daje również możliwość tworzenia i konfigurowania grup LAN. Konfiguracja LAN Adres IP i maska podsieci routera to, odpowiednio, i Ta maska podsieci umożliwia routerowi obsługę 254 użytkowników. Aby obsługiwać większą liczbę użytkowników, należy zmienić maskę podsieci, pamiętając jednak, że serwer DHCP jest domyślnie ustawiony na przekazywanie tyko 255 adresów IP. Jeśli ma zostać zmieniony adres IP bramy i włączony jest serwer DHCP, konfiguracja serwera DHCP musi zawierać się w tej samej podsieci. Brama domyślna to urządzenie routujące używane do przekazywania przepływu danych, które nie są przeznaczone dla stacji w ramach lokalnej podsieci. Adres bramy domyślnej należy uzyskać od dostawcy usług internetowych. Konfiguracja LAN Page 51 of 133

52 Konfigurowanie grup LAN: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje LAN > LAN Configuration (Konfiguracja LAN). 3. Wybierz opcję ETHERNET w obszarze LAN group 1 (Grupa 1 LAN), a następnie kliknij przycisk < Remove (Usuń). Do interfejsu ETHERNET nie będą przesyłane żadne pakiety, ponieważ nie należy on do żadnej grupy LAN. 4. Wybierz opcję ETHERNET z listy interfejsów, a następnie kliknij przycisk Add > (Dodaj) w obszarze LAN group 2 (Grupa 2 LAN). Tak jak w przypadku grupy 1 LAN, również w obszarze LAN group 2 (Grupa 2 LAN) pojawi się polecenie Configure (Konfiguruj), umożliwiające zdefiniowanie dodatkowych ustawień. 5. Aby tymczasowo aktywować ustawienia, kliknij opcję Apply (Zastosuj). 6. Aby wprowadzić zmiany na stałe, kliknij opcję Save Settings (Zapisz ustawienia). Page 52 of 133

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo