Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi TP-LINK TL-WR542 G Podręcznik użytkownika TP-LINK TL-WR542 G Instrukcje obsługi TP-LINK TL-WR542 G Instrukcje użytkowania TP-LINK TL-WR542 G Instrukcja użytkowania TP-LINK TL-WR542 G Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

2 Skrót instrukcji:, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeone. STANOWISKO FCC Niniejszy sprzt zostal przetestowany i spelnia wymogi stawiane urzdzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z punktem 15. Regul FCC. Obostrzenia te zostaly ustanowione, by zapewni racjonaln ochron podczas wystpowania szkodliwych zaklóce w instalacji domowej. Urzdzenie generuje, wykorzystuje oraz moe emitowa fale radiowe, co w przypadku nieprzestrzegania zalece niniejszej instrukcji, zwizanych z instalacj i uytkowaniem, moe powodowa zaklócenia komunikacji radiowej. Mog one wystpi równie w przypadku prawidlowej instalacji i obslugi. Jeeli urzdzenie jest przyczyna zaklóce w odbiorze sygnalu radiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi poprzez wylczenie i ponowne wlczenie urzdzenia, uytkownik moe spróbowa zminimalizowa zaklócenia w nastpujce sposoby: Przestawi lub skierowa w innym kierunku anten odbiorcz. Odgrodzi urzdzenie od odbiornika, w którym wystpuj zaklócenia. Podlczy urzdzenie do innego gniazdka elektrycznego ni odbiornik, w którym wystpuj zaklócenia. Zasign porady sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV. Niniejsze urzdzenie spelnia wymogi zawarte w 15. punkcie Regul FCC. Dzialanie uwzgldnia nastpujce dwa warunki: (1) Urzdzenie nie jest ródlem szkodliwych zaklóce. (2) Urzdzenie odbiera wszelkie zaklócenia, w tym równie te, mogce powodowa niepodane dzialanie. Zmiany bd modyfikacje wykraczajce poza obszar odpowiedzialnoci w zakresie zgodnoci, mog naruszy uprawnienia uytkownika do uywania urzdzenia. Stanowisko FCC dotyczce promieniowania radiowego: Niniejsze urzdzenie pozostaje w zgodnoci z ograniczeniami i limitami ustalonymi przez FCC, dotyczcymi stopnia emisji fal radiowych w rodowisku niekontrolowanym. Urzdzenie oraz jego antena nie powinny by umieszczane w bezporednim ssiedztwie innej dzialajcej anteny, bd nadajnika/odbiornika. "By spelnia wymagania FCC dotyczce emisji fal radiowych, antena uywana wraz z niniejszym urzdzeniem musi by zainstalowana z zachowaniem przynajmniej dwudziestocentymetrowego odstpu od ludzi oraz nie moe znajdowa si w bezporednim ssiedztwie innej dzialajcej anteny, bd nadajnika/odbiornika". Deklaracja zgodnoci CE Dla urzdzenia TL-WR542G, znak: stanowi potwierdzenie, e spelnia ono wymogi ustalone w Dyrektywie Rady dotyczcej zgodnoci obowizujcych w poszczególnych stanach przepisów zwizanych ze Zgodnoci Elektromagnetyczn (89/336/EEC), Dyrektyw Niskich Napi (73/23/EEC) i Nowelizacj Dyrektywy (93/68/EEC), oraz procedurami zawartymi w Dyrektywie Rady Europy 99/5/EC oraz 89/3360EEC. Urzdzenie zostalo dopuszczone do uytku. Test zostal przeprowadzony zgodnie z nastpujcymi europejskimi standardami: EN V (2003) EN V (2002) / EN V (2002) EN : 2001 Europejskie standardy okrelaj maksymaln moc nadawcz na poziomie 100mW EIRP oraz zakres czstotliwoci GHz; We Francji zakres ten wynosi GHz, w zwizku z czym urzdzenie musi zosta dostosowane do uytku domowego. Zawarto opakowania. 1 Rozdzial 1: Wiadomoci dotyczce niniejszej instrukcji Cele...

3 Terminologia Przegld zawartoci instrukcji Rozdzial 2: Wprowadzenie Przegld funkcji routera Charakterystyka...

4 Wygld paneli Panel przedni Panel tylny Rozdzial 3: Podlczanie routera.

5 Wymagania systemowe rodowiskowe wymagania instalacji Podlczanie routera Rozdzial 4: Przewodnik szybkiej instalacji Konfiguracja TCP/IP

6 9 4.2 Kreator szybkiej instalacji Rozdzial 5: Konfiguracja routera Logowanie Strona Status.

7 Strona Quick Setup Strona Network Strona LAN Strona WAN Strona MAC Clone

8 Strona Wireless Wireless Settings Ustawienia lcznoci bezprzewodowej Strona MAC Filtering Strona Wireless Statistics - Statystyki ruchu bezprzewodowego DHCP DHCP Settings Ustawienia DHCP..

9 DHCP Clients List Lista klientów DHCP Address Reservation rezerwacja adresów Forwarding - Przekazywanie Virtual Servers Serwery wirtualne Funkcja Port Triggering Funkcja DMZ...

10 UPnP Security - Bezpieczestwo Firewall IP Address Filtering filtrowanie adresów IP Funkcja Domain Filtering..

11 Funkcja MAC Filtering Strona Remote Management Strona Advanced Security Funkcja Static Routing Funkcja DDNS

12 Dyndns.org DDNS Oray. net DDNS Comexe.cn DDNS System Tools Narzdzia systemowe Time - Czas...

13 Firmware Factory Defaults fabryczne wartoci domylne Kopia zapasowa i przywracanie ustawie Reboot ponowne uruchomienie Password - haslo Log - rejestrowanie

14 Strona Statistics Dodatek A: FAQ NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA Dodatek B: Konfiguracja komputerów Dodatek C: Specyfikacja.. 75 Dodatek D: Slownik...

15 .. 76 Dodatek E: Informacje kontaktowe TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Zawarto opakowania W opakowaniu powinny znajdowa si nastpujce elementy: Jeden router bezprzewodowy TL-WR542G Jeden zasilacz routera bezprzewodowego TL-WR542G Kreator szybkiej instalacji Jedna plyta CD z dokumentacj dotyczc routera bezprzewodowego TL-WR542G, zawierajca: Niniejsz instrukcj Inne przydatne informacje Uwaga: Jeeli któregokolwiek z elementów wyposaenia brakuje, lub jest uszkodzony, skontaktuj si ze sprzedawc, u którego nabyle router. -1- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rozdzial 1: Wiadomoci dotyczce niniejszej instrukcji Dzikujemy za zakup routera bezprzewodowego TL-WR542G. Stanowi on dedykowane rozwizanie dla niewielkich sieci domowych, bd biurowych (segment SOHO). Po podlczeniu routera do swojej sieci, moesz dzieli lcze internetowe, wymienia midzy kilkoma komputerami pliki i dane, posiadajc tylko jedno konto u swojego dostawcy internetowego. Dziki technologii transmisji 2x to 3x extended RangeTM WLAN, maksymalna odleglo przesylu wzrasta dwu-trzykrotnie w porównaniu ze standardem g/b, osigajc w testach dystans m (testowane w Chinach). Zasig sieci wzrasta 4-9 krotnie. Instalacja oraz zarzdzanie routerem jest proste, oparte na rozwizaniach sieci Web. Nawet jeeli nie jeste do koca,,na ty" ze swoim routerem, niniejszy przewodnik zapewni jego latw i bezproblemow konfiguracj. Przed rozpoczciem instalowania routera, przejrzyj niniejsz instrukcj, by zapozna si ze wszystkimi jego funkcjami. 1.1 Cele Czytajc niniejsza instrukcj dowiesz si, jak uytkowa bezprzewodowy router TL-WR542G. 1.2 Terminologia W niniejszej instrukcji, slowo,,router" oznacza bezprzewodowy router TL-WR542G 1.3 Przegld zawartoci instrukcji Rozdzial 1: Wiadomoci dotyczce niniejszej instrukcji Rozdzial 2: Wprowadzenie Rozdzial 3: Podlczanie routera Rozdzial 4: Przewodnik szybkiej instalacji Rozdzial 5: Konfiguracja routera Dodatek A: FAQ NAJCfrowania WEP oraz bezprzewodowej funkcji kontroli dostpu LAN ACL (Access Control List). Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

16 Obsluga statystyk ruchu przechodzcego przez router. Obsluga filtrowania ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD. Ignorowanie pakietów Ping z portów WAN lub LAN. Moliwo aktualizacji firmware 2. 3 Wygld paneli Panel przedni Przedni panel routera TL-WR542G zawiera diody LED informujce o aktualnych polczeniach. Widok od lewej do prawej: Tabela 2-1 opisuje poszczególne diody LED na przednim panelu routera. -4- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 2-1 Wygld przedniego panelu Nazwa PWR Status Nie wieci wieci cigle wieci cigle Blyskanie Nie wieci Brak zasilania Zasilanie wlczone Router si uruchamia Router dziala poprawnie Opis SYS Urzdzenie jest uszkodzone (bld sprztowy). Do urzdzenia nie jest podlczone adne urzdzenie bezprzewodowe. Funkcja lcznoci bezprzewodowej jest aktywna. Do danego portu nie jest podlczone adne urzdzenie Do danego portu jest podlczone urzdzenie, lecz nie jest ono aktywne. Do danego portu jest podlczone aktywne urzdzenie. Tabela 2-1 Opis diod LED WLAN Nie wieci Blyskanie Nie wieci wieci cigle Blyskanie WAN, Panel tylny Na tylnym panelu znajduj si (widok od prawej do lewej): -5- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Gniazdo zasilania Uywaj wylcznie zasilacza dostarczonego wraz z routerem bezprzewodowym TL-WR542G 54Mbps. Uycie innego zasilacza moe uszkodzi urzdzenie. Cztery porty LAN 10/100Mbps RJ-45 do podlczenia routera do komputerów sieci lokalnej. Port WAN RJ-45 do podlczenie routera do kabla sieciowego, modemu DSL, lub sieci Ethernet. Przycisk powrotu do domylnych ustawie fabrycznych Zresetowa router do ustawie fabrycznych mona na dwa sposoby: 1) 2) Uywajc funkcji Factory Defaults dostpnej pod odnonikiem Factory Defaults na stronie System Tools programu obslugowego routera. Uywajc przycisku powrotu do domylnych ustawie fabrycznych: W pierwszej kolejnoci odlcz zasilanie routera. Nastpnie wcinij przycisk powrotu do ustawie domylnych, wlcz z powrotem zasilanie routera i trzymaj przycisk wcinity, a zapali si dioda SYS (okolo trzech sekund). Na kocu zwolnij przycisk reset i zaczekaj na ponowne uruchomienie routera. Uwaga: Upewnij si, e router podczas restartu jest przez caly czas zasilany. Antena bezprzewodowa Rysunek 2-2 Wygld tylnego panelu -6- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rozdzial 3: Podlczanie routera 3.1 Wymagania systemowe Usluga szerokopasmowego dostpu do sieci internet (DSL/Cable/Ethernet). Jeden modem DSL/Cable posiadajcy gniazdo RJ-45 (nie jest potrzebny, gdy podlczasz router bezporednio do sieci Ethernet) Kady z komputerów w sieci LAN musi by wyposaony w dzialajc kart sieciow oraz przewód podlczeniowy z kocówkami RJ-45. Na kadym z komputerów musi by zainstalowany protokól TCP/IP Przegldarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowsza, Netscape Navigator 6.0 lub nowsza 3.2 rodowiskowe wymagania instalacji Unika bezporedniego dzialania promieni slonecznych, nie ustawia routera w pobliu grzejników Nie przykrywa, nie zaslania routera. Z kadej strony naley zostawi przynajmniej 5cm wolnej przestrzeni. Naley zapewni dobr wentylacj (szczególnie, gdy router znajduje si w zamkniciu) Temperatura pracy 0~40 (32~104) Dopuszczalna wilgotno: 10%~90%RH, bez kondensacji 3.3 Podlczanie routera Przed instalacj routera naley podlczy komputer do internetu (usluga szerokopasmowa). W przypadku problemów, skontaktuj si ze swoim uslugodawc internetowym. Nastpnie zainstaluj router zgodnie z poniszymi wskazówkami. Pamitaj aby wyj z gniazdka wtyczk przewodu zasilajcego oraz by mie suche rce Wylcz komputer (-y), modem kablowy/dsl oraz router. Znajd odpowiedni lokalizacj dla routera. Najlepszym miejscem jest zwykle okolica centrum obszaru sieci bezprzewodowej. Miejsce musi spelnia rodowiskowe wymogi instalacji. Ustaw anten w odpowiednim kierunku. Zwykle, odpowiednim ustawieniem jest ustawienie pionowe. Podlcz komputer (-y) oraz Switche/Huby sieci LAN do portów LAN w routerze, jak na rysunku 3-1 (jeeli posiadasz bezprzewodowe karty sieciowe i chcesz uy funkcji bezprzewodowej, moesz pomin ten krok). Podlcz modem kablowy/dsl do portu WAN routera, jak na rysunku 3-1. Podlcz przewód zasilacza do gniazdka zasilania w routerze, a zasilacz do gniazdka sieci elektrycznej. Router uruchomi si automatycznie. Wlcz komputer oraz modem kablowy/dsl TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 3-1 Podlczanie routera bezprzewodowegotl-wr542g 54Mbps -8- TL- WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rozdzial 4: Przewodnik szybkiej instalacji Po podlczeniu routera TL-WR542G do sieci, naley go skonfigurowa. Czytajc niniejszy rozdzial dowiesz si, jak skonfigurowa podstawowe funkcje routera bezprzewodowego TL-WR542G. Zajmie to jedynie kilka minut. Korzystanie z internetu poprzez router moesz rozpocz bezporednio po skonfigurowaniu routera. 4.1 Konfiguracja TCP/IP Domylnym adresem IP routera bezprzewodowego TL-WR542G jest , a domyln mask podsieci Wartoci te s widoczne poprzez siec LAN i mog by wedlug uznania zmienione. W przykladach zawartych w niniejszej instrukcji bd uywane wartoci domylne. Podlcz komputery sieci lokalnej do portów LAN routera. Skonfigurowa adresy IP komputerów mona na dwa sposoby: Rczna konfiguracja adresu IP. 1) Uruchom dla swojego komputera (-ów) protokól TCP/IP. Jeeli potrzebujesz instrukcji, znajdziesz je w czci Dodatek 2: "Konfiguracja komputera (-ów)".. 2) Skonfiguruj parametry sieci. Adres IP to xxx (gdzie,,xxx" to liczba z przedzialu od 2 do 254); Maska podsieci: ; Brama domylna: (taka, jak domylny adres IP routera). Uzyskiwanie adresu IP automatycznie. 1) Uruchom dla wszystkich komputerów w sieci protokól TCP/IP dla trybu,,uzyskaj adres IP automatycznie". Jeeli potrzebujesz instrukcji, znajdziesz je w czci Dodatek B: "Konfiguracja komputera (-ów)".. Wylcz router oraz komputer (-y). Uruchom ponownie router oraz komputer (-y). Wbudowany serwer DHCP przydzieli adres (-y) IP do komputera (-ów). 2) Aby sprawdzi polczenie sieciowe pomidzy routerem, a komputerem (komputerami), moesz uy komendy Ping poprzez wiersz polece. Poniszy przyklad opisano dla systemu Windows Otwórz wiersz polece, a nastpnie wpisz ping , po czym wcinij Enter. Jeeli uzyskany rezultat bdzie podobny do tego na rysunku 4-1, polczenie pomidzy routerem, a komputerem zostalo ustanowione. -9- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 4-1 Pozytywny wynik badania komend Ping Jeeli uzyskany rezultat bdzie podobny do tego na rysunku 4-2, polczenie pomidzy routerem, a komputerem nie zostalo ustanowione. Rysunek 4-2 Negatywny wynik badania komend Ping Postpuj wedlug poniszych kroków: 1. Czy router jest poprawnie polczony z komputerem? Uwaga: Diody 1/2/3/4 portów LAN routera oraz diody na karcie sieciowej komputera powinny wieci cigle. Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

17 2. Czy protokól TCP/IP w komputerze zostal poprawnie skonfigurowany? Uwaga: Jeeli adres routera to , adres IP komputera musi zawiera si w przedziale pomidzy a Brama domylna musi mie warto TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M 4.2 Kreator szybkiej instalacji Dziki interfejsowi dostpu poprzez WWW (Internet Explorer lub Netscape Navigator), router bezprzewodowytl-wr542g jest latwy w konfiguracji i obsludze. Narzdzie dostpu przez WWW moe by uywane w kadym systemie Windows, Macintosh, czy UNIX OS razem z przegldark internetow. Polcz si z routerem wpisujc w polu adresu przegldarki internetowej. Rysunek 4-3 Logowanie do routera Po chwili pojawi si okno logowania, podobne do tego z rysunku 4-4. W pola User Name i Password wpisz slowo admin (w obu przypadkach malymi literami). Nastpnie kliknij przycisk OK, lub nacinij klawisz Enter. Rysunek 4-4 Okno logowania Uwaga: Jeeli nie pojawia si ekran jak powyej, oznacza to, e Twoja przegldarka internetowa zostala ustawiona w tryb Proxy. W oknie, które si pojawi, wejd w menu Tools -> Internet Options -> Connections -> LAN Settings, odznacz pozycj Proxy i kliknij OK aby zakoczy. Jeeli nazwa uytkownika oraz haslo s poprawne, moesz do konfiguracji routera uywa przegldarki internetowej. Kliknij odnonik Quick Setup po lewej stronie glównego menu. Pojawi si ekran Quick Setup TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 4-5 Quick Setup Kliknij Next; Pojawi si strona Choose WAN Connection Type, jak na rysunku 4-6. Rysunek 4-6 Strona Choose WAN Connection Type Router moe lczy si z internetem na trzy popularne sposoby. Wybierz typ polczenia zgodny z parametrami Twojego uslugodawcy internetowego. Kliknij Next, aby wpisa niezbdne parametry sieciowe. W przypadku wybrania,,pppoe", pojawi si ekran jak na rysunku 4-7. Rysunek 4-7 Strona Quick Setup - PPPoE W pola User Name oraz Password wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Jeeli napotkasz trudnoci na tym etapie, skontaktuj si ze swoim uslugodawc internetowym. W przypadku wybrania opcji,,dynamic IP", router automatycznie otrzyma parametry IP od Twojego uslugodawcy internetowego, bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek wartoci. W przypadku wybrania opcji,,static IP", pojawi si strona konfiguracyjna Static IP, jak na rysunku TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 4-8 Strona Quick Setup Static IP Uwaga - Parametry dotyczce adresu IP musz by zgodne z tymi, otrzymanymi od uslugodawcy internetowego. IP Address - w takiej postaci uytkownicy internetu oraz Twój uslugodawca internetowy bd widzie Twój adres WAN IP. Wpisz w tym polu adres IP. Subnet Mask Maska podsieci jest jednym z parametrów adresu WAN IP. Zwykle ma ona warto Default Gateway Wpisz w pole warto bramy domylnej (jeeli jest wymagana). Primary DNS Wpisz w pola adresy IP serwerów DNS (jeeli s wymagane). Secondary DNS Jeeli Twój uslugodawca internetowy posiada inny serwer DNS, wpisz tu jego adres. Kliknij Next. Pojawi si strona Wireless, jak na rysunku 4-9. Rysunek 4-9 Quick Setup ustawienia trybu bezprzewodowego (,,Wireless") Na tej stronie moesz skonfigurowa nastpujce parametry: Wireless Radio pokazuje stan funkcji Access Point routera (Enabled wlczona, Disabled wylczona). Gdy funkcja ta jest wylczona, dioda WLAN na panelu przednim nie bdzie sie wieci, a inne urzdzenia bezprzewodowe nie bd mogly polczy si z routerem. Gdy funkcja ta jest wlczona, dioda WLAN na panelu przednim wieci, a inne urzdzenia bezprzewodowe mog polczy si z routerem. SSID Wpisz nazw sieci (do 32 znaków). Wszystkie urzdzenia bezprzewodowe Twojej sieci musz mie wprowadzon t sama nazw SSID. Domyln nazw TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M SSID jest TP-LINK. W tym polu ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Przykladowo, TP-LINK to nie to samo co tp-link. Region Wybierz swój region z rozwijanej listy. W tym polu okrela si region, w którym funkcja lcznoci bezprzewodowej moe by uywana. W regionach innych, ni te, wymienione na licie, uywanie funkcji lcznoci bezprzewodowej moe by niedozwolone. Channel Pokazuje aktualnie uywany kanal. To pole okrela uywan czstotliwo. Mode okrela aktualny tryb: 54Mbps (802.11g) lub 11Mbps (802.11b) Jeeli wybierzesz tryb 54Mbps (802.11g), jest on kompatybilny z 11Mbps (802.11b). Powysze parametry s jedynie podstawowymi parametrami lcznoci bezprzewodowej. Bardziej szczególowe ustawienia znajdziesz w punkcie 5.5: "Wireless - lczno bezprzewodowa". Uwaga: Zmiana ustawie lcznoci bezprzewodowej zacznie dziala dopiero po ponownym uruchomieniu routera. Mona zrobi to rcznie. Jeeli potrzebujesz instrukcji, znajdziesz je w rozdziale : "Ponowne uruchamianie routera". Po klikniciu przycisku Next, pojawi si strona kocowa - Finish: Rysunek 4-10 Strona Quick Setup - Finish Po ukoczeniu konfigurowania wszystkich podstawowych parametrów sieciowych, kliknij przycisk Finish, by wyj z programu Quick Setup TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rozdzial 5: Konfiguracja routera Poniszy rozdzial konfiguracyjnego. opisuje podstawowe funkcje kadej ze stron programu 5. 1 Logowanie Po udanym zalogowaniu, moesz konfigurowa i zarzdza routerem. Po lewej stronie programu do obslugi routera w trybie WWW widnieje dziesi glównych menu. Podmenu bd dostpne po klikniciu jednego z menu glównych. Dziesi podstawowych menu to: Status, Quick Setup, Network, Wireless, DHCP, Forwarding, Security, Static Routing, DDNS oraz System Tools. Po prawej stronie programu do obslugi routera w trybie WWW znajdziesz szczególowe informacje oraz instrukcje dotyczce poszczególnych stron. Aby zachowa wszelkie zmiany wprowadzone na stronie, kliknij przycisk Save. Szczególowe objanienie kadej z funkcji programu obslugowego routera znajdziesz poniej. 5.2 Strona Status Strona Status zawiera informacje o aktualnym statusie routera i jego konfiguracji. Wszystkie informacje s tylko do odczytu. 1. LAN To pole zawiera aktualne informacje o ustawieniach sieci LAN, takich jak MAC address, IP address oraz Subnet Mask (adres MAC, adres IP oraz maska podsieci). Wireless: Lczno bezprzewodowa W tym polu znajduj si podstawowe parametry zwizane z funkcj lcznoci bezprzewodowej, takie jak Wireless Radio, SSID, Channel, Mode, Wireless MAC address oraz IP address. 3. WAN Te parametry odnosz si do ustawie portu WAN routera, takich jak MAC address, IP address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS server oraz WAN connection type (adres MAC, adres IP, maska podsieci, brama domylna, serwer DNS, typ polczenia WAN). Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

18 Gdy jako typ polczenia WAN wybierze si PPPoE, przycisk Disconnect bdzie widoczny podczas polczenia z sieci internet. Przerwa polczenie mona równie poprzez kliknicie tego przycisku. Jeeli polczenie z sieci internet nie jest aktywne, kliknij Connect, aby je ustanowi. Traffic Statistics W tym polu widoczne s statystyki ruchu w sieci. 4. System Up Time Czas pracy routera, od ostatniego uruchomienia TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-1 Okno Router Status 5.3 Strona Quick Setup Informacje znajdziesz w rozdziale 4.2: "Kreator szybkiej instalacji" TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M 5.4 Strona Network Rysunek 5-2 Menu Network W menu Network znajduj si trzy podmenu (widoczne na rysunku 5-2): LAN, WAN oraz MAC Clone. Po klikniciu kadego z nich uzyskasz dostp do konfiguracji danej funkcji. Szczególowe informacje dotyczce kadego z podmenu zostaly opisane poniej Strona LAN Na tej stronie moesz skonfigurowa parametry IP dla sieci LAN. Rysunek 5-3 Strona LAN MAC Address Fizyczny adres routera. Taki, jaki jest widoczny w sieci LAN. Tej wartoci nie mona zmienia. IP Address wpisz adres IP swojego routera wedlug kropkowo-dziesitnego (domylna warto fabryczna: ). schematu Subnet Mask Kod adresowy okrelajcy rozmiar sieci. Zazwyczaj wartoci maski podsieci jest Uwaga: a. Jeeli zmienisz adres LAN IP, do logowania do routera musisz uywa nowego adresu. b. W przypadku, gdy ustawiony przez uytkownika adres LAN IP znajduje si w innej podsieci, pula adresów IP na serwerze DHCP nie bdzie dziala, dopóki nie zostan wprowadzone zmiany. c. Jeeli nowo ustawiony adres LAN IP naley do innej podsieci, Virtual Server oraz host DMZ mog w zwizku z tym si zmieni Strona WAN Na tej stronie moesz skonfigurowa parametry portu WAN. Pierwsz czynnoci jest wybór typu polczenia WAN (Dynamic IP/Static IP/PPPoE/802.1X + Dynamic IP/802.1X + Static IP/BigPond Cable/L2TP/PPTP) z sieci internet. Domylnym ustawieniem jest Dynamic IP. Jeeli nie posiadasz adnych TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M danych dotyczcych logowania (staly adres IP, nazwa uytkownika itp.), wybierz Dynamic IP. Jeeli posiadasz staly adres IP (static IP), wybierz Static IP. Jeeli posiadasz nazw uytkownika oraz haslo, wybierz typ swojego uslugodawcy internetowego (PPPoE/BigPond/L2TP/PPTP). Jeeli nie jeste pewien jakiego typu polczenia aktualnie uywasz, skontaktuj si ze swoim uslugodawc internetowym, by uzyska potrzebne informacje. 1. W przypadku wybrania opcji Dynamic IP, router automatycznie otrzyma parametry IP od Twojego uslugodawcy internetowego. Pojawi si strona jak na rysunku poniej (Rysunek 5-4): Rysunek 5-4 WAN - Dynamic IP Na tej stronie widoczne s parametry WAN IP przypisane dynamicznie przez Twojego uslugodawc internetowego. Obejmuj one informacje o adresie IP, masce podsieci, bramie domylnej itp. Kliknij przycisk Renew, aby odwiey pochodzce od Twojego uslugodawcy internetowego dane dotyczce adresu IP. Kliknij przycisk Release, aby opublikowa swoje parametry IP. MTU Size - Typow wartoci MTU (Maksymalny rozmiar jednostki transmisji) dla wikszoci sieci Ethernet jest 1500 bajtów. Niektórzy uslugodawcy internetowi wymagaj obnienia tej wartoci. Niemniej jest to rzadko spotykane i nie naley zmienia MTU bez absolutnej pewnoci, e Twój uslugodawca internetowy wymaga tego do ustanowienia polczenia. Jeeli Twój uslugodawca internetowy dostarczyl Ci jeden lub dwa adresy DNS, wybierz Use These DNS Servers i wpisz podstawowy (primary) oraz pomocniczy TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M (secondary) adres DNS w odpowiednie pola. W przeciwnym wypadku, serwery DNS zostan przypisane dynamicznie przez Twojego uslugodawc internetowego. Uwaga: Jeeli przy próbie polczenia si z sieci Web zostanie wywietlony komunikat,,address not found", prawdopodobn przyczyn jest nieodpowiednie ustawienie adresów serwerów DNS. Skontaktuj si ze swoim uslugodawc internetowym, by uzyska adresy serwerów DNS. Get IP with Unicast DHCP - Serwery DHCP niektórych uslugodawców internetowych nie obsluguj aplikacji propagacji IP. Jeeli nie moesz uzyska adresu IP w trybie normalnym, moesz zaznaczy t opcj. (w wikszoci przypadków nie naley tego robi). Jeeli wybierzesz Static IP, musisz posiada staly adres IP, dostarczony przez Twojego uslugodawc internetowego. Pojawi si strona konfiguracyjna Static IP, jak na rysunku 5-5: Rysunek 5-5 Strona WAN - Static IP W odpowiednie pola wpisz nastpujce parametry: IP Address wpisz adres IP, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego): Subnet Mask wpisz mask podsieci, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego, zazwyczaj jest to: ). Default Gateway: (Opcjonalne) Wpisz adres IP bramy domylnej, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego). MTU Size - Typow wartoci MTU (Maksymalny rozmiar jednostki transmisji) dla wikszoci sieci Ethernet jest 1500 bajtów. Niektórzy uslugodawcy internetowi wymagaj zmodyfikowania tej wartoci. Niemniej jest to rzadko TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M spotykane i nie naley zmienia MTU bez absolutnej pewnoci, e Twój uslugodawca internetowy wymaga tego do ustanowienia polczenia. Primary DNS (Opcjonalne) Wpisz adres DNS, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego). Secondary DNS (Opcjonalne) Wpisz zapasowy adres DNS, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (jeeli parametr zostal dostarczony przez Twojego uslugodawc internetowego). 2. W przypadku wybrania PPPoE, naley wpisa nastpujce parametry (rysunek 5-6): Rysunek 5-6 Strona WAN - PPPoE User Name/Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Connect on Demand Moesz tak skonfigurowa router, eby rozlczal polczenie z internetem po okrelonym czasie bezczynnoci (Max Idle Time). Jeeli z powodu bezczynnoci polczenie internetowe zostalo rozlczone, funkcja Connect On Demand pozwala routerowi na automatyczne ponownie ustanowienie polczenia, na danie uytkownika. Jeeli chcesz wlczy funkcj Connect On Demand, zaznacz t opcj. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W przeciwnym wypadku, wpisz ilo minut bezczynnoci, zanim Twoje polczenie internetowe zostanie rozlczone. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania TL- WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

19 Connect Automatically Polcz automatycznie po tym, jak router zostal rozlczony. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Time-based Connecting Moesz skonfigurowa router tak, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w okrelonym czasie. Wpisz godzin pocztkow, w formacie GG:MM, dla polczenia oraz godzin kocow, w formacie GG:MM, dla rozlczenia, w polach Period of Time. Uwaga: Funkcja Time-based connecting bdzie dziala tylko wtedy, gdy zostanie ustawiony czas systemowy (Narzdzia systemowe -> Zegar). Connect Manually Moesz skonfigurowa router, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w sposób rczny. Po okrelonym czasie (Max Idle Time), router rozlczy polczenie internetowe i nie bdzie mógl ustanowi go automatycznie ponownie, dopóki uytkownik na to nie zezwoli. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W innym przypadku, wpisz liczb minut, w cigu których polczenie internetowe ma pozosta aktywne, bez potrzeby ponownego lczenia. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Kliknij przycisk Connect, aby bezzwlocznie polczy, kliknij przycisk Disconnect, aby natychmiast rozlczy. Kliknij przycisk Advanced Settings, aby ustawi opcje zaawansowane. Pojawi si strona jak na rysunku 5-7: Rysunek 5-7 Strona PPPoE Advanced Settings Packet MTU Domyln wartoci MTU jest 1492 bajty, co zazwyczaj nie wymaga TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M korekty. W przypadku niektórych uslugodawców internetowych, naley zmodyfikowa warto MTU. Nie naley jednak tego robi bez pewnoci, e uslugodawca internetowy tego wymaga. Service Name/AC Name Nazwa uslugi oraz koncentratora dostpowego (AC). Nie naley zmienia tych danych bez upewnienia si, e Twój uslugodawca internetowy tego wymaga. ISP Specified IP Address Jeeli wiesz, e Twój uslugodawca internetowy podczas logowania nie przesyla automatycznie do routera adresu IP, zaznacz okienko "Use the IP Address specified by ISP" oraz wpisz uzyskany od swojego uslugodawcy internetowego adres IP (w formacie kropkowo-dziesitnym). Detect Online Interval domyln wartoci jest 0. Wprowadzi mona wartoci od 0 do 120. Router bdzie wykrywal koncentrator dostpowy (AC) co okrelon liczb sekund. Warto 0 oznacza,,nie wykrywaj". DNS IP Address Jeeli wiesz, e Twój uslugodawca internetowy podczas logowania nie przesyla automatycznie do routera adresów DNS, zaznacz okienko "Use the following DNS servers" oraz wpisz uzyskany od swojego uslugodawcy internetowego podstawowy adres DNS (w formacie kropkowo-dziesitnym). Jeeli posiadasz równie zapasowy adres DNS, wpisz go take. Kliknij przycisk Save, aby zachowa swoje ustawienia. 3. Jeeli wybierzesz 802.1X + Dynamic IP, wpisz nastpujce parametry (rysunek 5-8): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-8 Ustawienia 802.1X + Dynamic IP User Name - wpisz otrzyman od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika dla uwierzytelniania x. Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego haslo dla uwierzytelniania 802.1x. Kliknij przycisk Login, aby rozpocz uwierzytelnienie 802.1x. Kliknij przycisk Logout, aby zakoczy uwierzytelnienie 802.1x. Host Name (nazwa hosta) - wypelnienie tego pola jest w przypadku niektórych uslugodawców internetowych konieczne. 4. Jeeli wybierzesz X + Static IP, wpisz nastpujce parametry (rysunek 5-9): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-9 Ustawienia 802.1X + Static IP User Name - wpisz otrzyman od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika dla uwierzytelniania 802.1x. Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego haslo dla uwierzytelniania 802.1x. Kliknij przycisk Login, aby rozpocz uwierzytelnienie 802.1x. Kliknij przycisk Logout, aby zakoczy uwierzytelnienie 802.1x. IP Address wpisz adres IP, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego) Subnet Mask - wpisz mask podsieci, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego) Default Gateway - (Opcjonalne) Wpisz adres IP bramy domylnej, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego). 5. W przypadku wybrania BigPond Cable, naley wpisa nastpujce parametry (rysunek 5-10): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-10 Ustawienia BigPond User Name/Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Auth Server Wpisz adres IP serwera uwierzytelniajcego, lub nazw hosta. Auth Domain Wpisz nazw serwera suffixów domeny, w zalenoci od swojej lokalizacji, przykladowo, NSW / ACT - nsw. bigpond.net.au VIC / TAS / WA / SA / NT - vic.bigpond.net. au QLD - qld.bigpond.net.au Connect on Demand Moesz tak skonfigurowa router, eby rozlczal polczenie z internetem po okrelonym czasie bezczynnoci (Max Idle Time). Jeeli z powodu bezczynnoci polczenie internetowe zostalo rozlczone, funkcja Connect On Demand pozwala routerowi na automatyczne ponownie ustanowienie polczenia, na danie uytkownika. Jeeli chcesz wlczy funkcj Connect On Demand, zaznacz t opcj. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W przeciwnym wypadku, wpisz ilo minut bezczynnoci, zanim Twoje polczenie internetowe zostanie rozlczone. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Connect Automatically Polcz automatycznie po tym, jak router zostal rozlczony. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Time-based Connecting Moesz skonfigurowa router tak, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w okrelonym czasie. Wpisz godzin pocztkow, w formacie GG:MM, dla polczenia oraz godzin kocow, w formacie GG:MM, dla rozlczenia, w polach Period of Time. Uwaga: Funkcja Time-based connecting bdzie dziala tylko wtedy, gdy zostanie ustawiony czas systemowy (Narzdzia systemowe -> Zegar). Connect Manually Moesz skonfigurowa router, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w sposób rczny. Po okrelonym czasie (Max Idle Time), router rozlczy polczenie internetowe i nie bdzie mógl ustanowi go automatycznie ponownie, dopóki uytkownik na to nie zezwoli. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

20 W innym przypadku, wpisz liczb minut, w cigu których polczenie internetowe ma pozosta aktywne, bez potrzeby ponownego lczenia. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Kliknij przycisk Connect, aby bezzwlocznie polczy, kliknij przycisk Disconnect, aby natychmiast rozlczy 6. W przypadku wybrania L2TP, naley wprowadzi nastpujce parametry (rysunek 5-11): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-11 Ustawienia L2TP User Name/Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Dynamic IP/ Static IP Wybierz w zalenoci od uslugodawcy internetowego. Kliknij przycisk Connect, aby natychmiast polczy, Kliknij przycisk Disconnect, aby natychmiast rozlczy. Connect on Demand Moesz tak skonfigurowa router, eby rozlczal polczenie z internetem po okrelonym czasie bezczynnoci (Max Idle Time). Jeeli z powodu bezczynnoci polczenie internetowe zostalo rozlczone, funkcja Connect On Demand pozwala routerowi na automatyczne ponownie ustanowienie polczenia, na danie uytkownika. Jeeli chcesz wlczy funkcj Connect On Demand, zaznacz t opcj. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W przeciwnym wypadku, wpisz ilo minut bezczynnoci, zanim Twoje polczenie internetowe zostanie rozlczone. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania TL- WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Connect Automatically Polcz automatycznie po tym, jak router zostal rozlczony. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Connect Manually Moesz skonfigurowa router, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w sposób rczny. Po okrelonym czasie (Max Idle Time), router rozlczy polczenie internetowe i nie bdzie mógl ustanowi go automatycznie ponownie, dopóki uytkownik na to nie zezwoli. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W innym przypadku, wpisz liczb minut, w cigu których polczenie internetowe ma pozosta aktywne, bez potrzeby ponownego lczenia. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie 7. W przypadku wybrania PPTP, naley wprowadzi nastpujce parametry (rysunek 5-12): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-12 Ustawienia PPTP User Name/Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Dynamic IP/ Static IP Wybierz w zalenoci od uslugodawcy internetowego. Kliknij przycisk Connect, aby natychmiast polczy, Kliknij przycisk Disconnect, aby natychmiast rozlczy. Connect on Demand Moesz tak skonfigurowa router, eby rozlczal polczenie z internetem po okrelonym czasie bezczynnoci (Max Idle Time). Jeeli z powodu bezczynnoci polczenie internetowe zostalo rozlczone, funkcja Connect On Demand pozwala routerowi na automatyczne ponownie ustanowienie polczenia, na danie uytkownika. Jeeli chcesz wlczy funkcj Connect On Demand, zaznacz t opcj. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W przeciwnym wypadku, wpisz ilo minut bezczynnoci, zanim Twoje polczenie internetowe zostanie rozlczone. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Connect Automatically Polcz automatycznie po tym, jak router zostal rozlczony. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Connect Manually Moesz skonfigurowa router, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w sposób rczny. Po okrelonym czasie (Max Idle Time), router rozlczy polczenie internetowe i nie bdzie mógl ustanowi go automatycznie ponownie, dopóki uytkownik na to nie zezwoli. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W innym przypadku, wpisz liczb minut, w cigu których polczenie internetowe ma pozosta aktywne, bez potrzeby ponownego lczenia. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie Strona MAC Clone Na tej stronie moesz konfigurowa adres MAC portu WAN (rysunek 5-13): Rysunek 5-13 Strona MAC Address Clone TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Niektórzy uslugodawcy internetowi wymagaj rejestracji adresu MAC karty sieciowej podlczonej podczas instalacji do Twojego modemu kablowego, DSL, czy sieci Ethernet. Zazwyczaj to pole nie wymaga jakichkolwiek zmian. WAN MAC Address W tym polu widoczny jest aktualny adres MAC portu WAN, który jest przez niego uywany. Jeeli Twój uslugodawca internetowy wymaga rejestracji adresu MAC, wpisz prawidlowy adres w tym miejscu. Format adresu MAC to XX-XX-XX-XX-XX-XX (X jest dowoln cyfr systemu szesnastkowego). Your PC's MAC Address W tym polu widoczny jest adres MAC komputera, który zarzdza routerem. Jeeli adres MAC jest wymagany, kliknij przycisk Clone MAC Address, aby skopiowa ten adres do pola WAN MAC Address. Kliknij przycisk Restore Factory MAC, aby przywróci adres MAC portu WAN do domylnej wartoci fabrycznej. Kliknij przycisk Save, aby zachowa swoje ustawienia. Uwaga: 1) Tylko komputery nalece do Twojej sieci LAN mog uywa funkcji MAC address clone. 2) Po klikniciu przycisku Save, router wywietli komunikat ponownego uruchomienia. 5.5 Strona Wireless Rysunek 5-14 Menu Wireless W menu Wireless znajduj si trzy podmenu (widoczne na rysunku 5-14): Wireless Settings, MAC Filtering oraz Wireless Statistics. Po klikniciu kadego z nich uzyskasz dostp do konfiguracji danej funkcji. Szczególowe informacje dotyczce kadego z podmenu zostaly opisane poniej Wireless Settings Ustawienia lcznoci bezprzewodowej Na tej stronie moesz skonfigurowa podstawowe parametry lcznoci bezprzewodowej (rysunek 5-15): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-15 Wireless Settings Ustawienia lcznoci bezprzewodowej SSID Wpisz nazw (maksymalnie 32 znaki). Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi TP-LINK TL-WR702N Wersja 20140819

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi TP-LINK TL-WR702N Wersja 20140819 2 2 1 1 Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi Strona 1 z 8 1. Wstęp Podłączenie dekodera nc+ do Internetu rozszerza jego możliwości. Za jego pośrednictwem platforma cyfrowa realizuje

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo