UCHWAŁA NR 308/XXXVI/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 18 maja 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 308/XXXVI/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 18 maja 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 308/XXXVI/2017 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy rejon ulicy Topolowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy rejon ulicy Topolowej, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak, zatwierdzonego uchwałą Nr 173/XXVIII/2000 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 czerwca 2000 r., zmienionego Uchwałą Rady Gminy Czerwonak Nr 219/XXXV/2000 z dnia 13 grudnia 2000 r. 2. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o: 1) działce należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) intensywności zabudowy należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce podzieloną przez powierzchnię tej działki; 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu; 4) ogrodzeniu pełnym należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 30% powierzchni całkowitej ogrodzenia; 5) tablicy informacyjnej należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 6) terenie należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 7) pieszo-jezdni należy przez to rozumieć drogę, przeznaczoną dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania. 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami1mw/u i 2MW/U; 2) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP; 3) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D; 4) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 1

2 1) dopuszczenie: a) lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy, b) lokalizacji dojść, dojazdów, sieci infrastruktury technicznej, urządzeń budowlanych; 2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się: 1) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami o ochronie środowiska; 2) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi lub rowów, uwzględnienie przepisów dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 4) nakaz usuwania mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu wraz z dopuszczeniem wykorzystania ich nadmiaru zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; 6) nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów MW/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych; 7) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej lub drogowej. 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń. 7. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń. 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń. 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych na rysunku symbolami 1MW/U i 2MW/U ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub mieszkaniowo-usługowej, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a; 2) lokalizację zabudowy oraz budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; 3) dopuszczenie: a) lokalizacji budynku usługowego wyłącznie w strefie określonej na rysunku planu, b) lokalizacji lokali usługowych wyłącznie na poziomie 1 kondygnacji, c) lokalizacji kondygnacji podziemnych, d) lokalizacji dojść i dojazdów, e) wydzielania działek pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, f) zachowania istniejących budynków z możliwością ich przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, zgodnie z ustaleniami planu, g) niwelacji terenu oraz lokalizacji murów oporowych, przy uwzględnieniu istniejących stosunków wodnych; 4) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków garażowych; 5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 45% powierzchni działki; 6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki; 7) intensywność zabudowy działki od 0,1 do 3,0; Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 2

3 8) wysokość budynków nie większą niż 16 m do najwyższego punktu połaci dachowych, z zastrzeżeniem pkt 9; 9) wysokość budynku usługowego zlokalizowanego w strefie określonej na rysunku planu nie większą niż 8 m do najwyższego punktu połaci dachowych; 10) geometrię połaci dachowej: a) dla terenu 1MW/U dachy płaskie, b) dla terenu 2MW/U dachy płaskie lub strome, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12 do 30 ; 11) powierzchnię nowo wydzielonej działki nie mniejszą niż m 2, z wyjątkiem działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury technicznej; 12) zapewnienie stanowisk postojowych, w tym dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości nie mniejszej niż 1,3 stanowiska postojowego na każdy lokal mieszkalny oraz 2 stanowiska postojowe na każde rozpoczęte 100 m 2 powierzchni usługowej; 13) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów komunikacji. 10. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym na rysunku symbolem ZP ustala się: 1) zagospodarowanie terenu jako zieleni urządzonej; 2) lokalizację zabudowy oraz budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) zabudowy oraz urządzeń w zakresie sportu i rekreacji, b) placów zabaw, c) ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych; 4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 5% powierzchni terenu; 5) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu; 6) intensywność zabudowy terenu od 0,1 do 1,0; 7) wysokość zabudowy nie większą niż 10 m do najwyższego punktu połaci dachowych; 8) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12 do 30 ; 9) minimalną powierzchnię działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren; 10) zakaz grodzenia terenów, z wyłączeniem ogrodzeń wokół obiektów sportu i rekreacji; 11) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów komunikacji. 11. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KD-D ustala się: 1) lokalizację drogi publicznej klasy dojazdowej; 2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 3) sytuowanie jezdni o dwóch pasach ruchu, co najmniej jednostronnego chodnika lub drogi pieszorowerowej; 4) dopuszczenie lokalizacji drogowych obiektów inżynierskich; 5) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych. 12. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KDW ustala się: 1) sytuowanie pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5 m; 2) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt 1, elementów infrastruktury transportowej, w tym ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych; Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 3

4 3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 4) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 13. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, nie podejmuje się ustaleń. 14. W planie: 1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; 2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 1) w strefie związanej z funkcjonowaniem lotniska Poznań/Kobylnica, zgodnie z przepisami odrębnymi, ograniczenia wysokości obiektów budowlanych, w tym urządzeń umieszczonych na nich, obiektów naturalnych, dróg i linii kolejowych, budowy i rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków; 2) obowiązek uzyskania uzgodnienia Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, w przypadku lokalizacji budowli o wysokości równej lub większej niż 50 m npt. 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych jezdni, pieszo-jezdni, chodników i dróg pieszo-rowerowych z istniejącym i projektowanym układem sieci drogowo-ulicznej; 2) uwzględnienie wymagań technicznych w zakresie zagospodarowania terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej; 3) zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów przesłaniających i utrudniających ruch pieszych i rowerzystów. 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 1) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacji deszczowej, ziemi lub rowów, z uwzględnieniem 5 pkt 3; 3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej; 6) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowych; 7) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych; 8) dopuszczenie lokalizacji przepompowni ścieków; 9) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii. 18. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.: 1) dopuszczenie: Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 4

5 a) lokalizacji tablic informacyjnych, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, o powierzchni jednostkowej nie większej niż 3 m 2, na ogrodzeniach i budynkach w sposób nieprzesłaniający istotnych elementów architektonicznych elewacji budynków, np. okien, gzymsów, itp., b) umieszczania szyldów na ogrodzeniu lub na elewacji budynku wyłącznie na wysokości dwóch pierwszych kondygnacji, c) lokalizacji obiektów małej architektury; 2) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych. 19. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak. 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 5

6 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 maja 2017 r. KD-D Gminy Czerwonak skala 1 : MW/U ZP Granica opracowania planu miejscowego Tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej MU OZNACZENIA Granica opracowania MW/U Nieprzekraczalne linie zabudowy / Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony MW/U KDW Tereny zabudowy mieszkaniowej ZP KD-D Teren drogi publicznej KDW Strona 1

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 308/XXXVI/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy rejon ulicy Topolowej Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U r. poz. 778, ze zm.), Rada Gminy Czerwonak rozstrzyga, co następuje: 1. Zgłaszający uwagę: osoba fizyczna Uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 83/74 pod teren zabudowy jednorodzinnej. Brak zgody na przeznaczenie działki pod zabudowę wielorodzinną. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona Uzasadnienie: Działka nr 83/74 położona jest pomiędzy istniejącymi terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a wyznaczonymi w planie miejscowym terenami gminnymi, na których planowana jest nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zachowanie w planie zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej wpłynęłoby negatywnie na ład przestrzenny przedmiotowego obszaru. Plan miejscowy umożliwia spójne zagospodarowanie przestrzeni - realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na całym terenie. Mimo wprowadzenia takich zapisów, zgodnie z prawem istnieje możliwość użytkowania tego terenu w dotychczasowy sposób, jednakże bez możliwości rozbudowy, czy sytuowania nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zaproponowane rozwiązanie jest właściwe, gdyż w sposób kompleksowy i spójny ustala przeznaczenie terenu objętego planem. 2. Zgłaszający uwagę: osoba fizyczna Uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 83/73 pod teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej. Brak zgody na przeznaczenie działki pod zabudowę wielorodzinną. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona Uzasadnienie: Działka nr 83/73 położona jest pomiędzy istniejącymi terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a wyznaczonymi w planie miejscowym terenami gminnymi, na których planowana jest nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zachowanie w planie zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej wpłynęłoby negatywnie na ład przestrzenny przedmiotowego obszaru. Plan miejscowy umożliwia spójne zagospodarowanie przestrzeni - realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na całym terenie. Mimo wprowadzenia takich zapisów, zgodnie z prawem istnieje możliwość użytkowania tego terenu w dotychczasowy sposób, jednakże bez możliwości rozbudowy, czy sytuowania nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zaproponowane rozwiązanie jest właściwe, gdyż w sposób kompleksowy i spójny ustala przeznaczenie terenu objętego planem. Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 1

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 308/XXXVI/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy rejon ulicy Topolowej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U r. poz. 778, ze zm.) Rada Gminy Czerwonak rozstrzyga co następuje: 1. Sposób realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej zgodnie z ustaleniami zmiany planu miejscowego oraz na podstawie przepisów odrębnych. 2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z ustaleniami zmiany planu miejscowego, a także zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i z przepisami odrębnymi. 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, określonych w zmianie planu miejscowego, odbywać się będą poprzez: 1. Wydatki z budżetu gminy. 2. Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy w ramach m.in. a) dotacji unijnych, b) dotacji samorządu województwa, c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, d) kredytów i pożyczek bankowych, e) innych środków zewnętrznych. 3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właścicieli nieruchomości. Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 1

9 Uzasadnienie uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy rejon ulicy Topolowej 1. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały nr 148/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy rejon ulicy Topolowej. 2. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 5,8 ha. Plan zakłada realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami na terenie częściowo niezagospodarowanym w północnej części miejscowości Koziegłowy. Jest to teren predestynowany pod lokalizację takiej funkcji, ze względu na sąsiedztwo z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedlem Leśnym. Wskazane w planie parametry zabudowy, wyznaczenie linii zabudowy dają gwarancję zachowania ładu przestrzennego i realizacji spójnego zagospodarowania przestrzeni. W części wschodniej planu wyznaczono teren zieleni publicznej. Przeznaczenie tego terenu pod wyznaczoną funkcję umożliwi rekreacyjne wykorzystanie tego terenu i przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania okolicznych mieszkańców. 3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej ustawą, została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowego planu, przewidziana w art Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy, dnia 23 lutego 2016 roku ukazało się ogłoszenie w prasie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy rejon ulicy Topolowej z możliwością składania wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia. 5. Stosownie do art. 17 pkt 2 ustawy, pismem o podjęciu uchwały i przystąpieniu do sporządzenia planu, zostały zawiadomione instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. 6. Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismo znak: WOO- III AO.1 z dnia 6 kwietnia 2016 roku oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu, pismo znak: NS-52/3-73(1)/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku. 7. Zgodnie z art. 17 pkt 4 sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak, a także sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy. 8. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: a) uwzględnia wymagania ładu przestrzennego oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte m.in. w 4 tekstu uchwały, dotyczącym zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, b) uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m.in. w 5 uchwały, dotyczącym zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, c) nie podejmuje ustaleń w sprawie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, d) nie określa zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, e) uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez m. in. zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii, zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową, f) uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 1

10 zagospodarowania terenu, a także powierzchnię biologicznie czynną, g) uwzględnia prawo własności do nieruchomości, h) nie wyznacza obszarów przeznaczonych do funkcjonowania istniejących i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, i) uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenie przeznaczenia terenu zgodnego z polityką przestrzenną gminy, dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej lub drogowej oraz wyznaczenie niezbędnych terenów pod lokalizację dróg publicznych, j) uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez ustalenia zawarte m.in. w 17 uchwały, dotyczącym zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, k) został sporządzony przy zapewnieniu udziału społeczeństwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, l) został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych, m) uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez m. in. ustalenia uchwały dotyczące ochrony wód, odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi lub rowów, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej. 9. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy przy sporządzaniu miejscowego planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 10. Plan miejscowy przewiduje sytuowanie nowej zabudowy przy uwzględnieniu wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorami ekonomicznymi przestrzeni poprzez: a) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego i wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego, b) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu, c) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, d) lokalizowanie nowej zabudowy przy wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego, istniejącej sieci elektroenergetycznej, pobliskich sieci wodociągowych, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Czerwonak, uchwalonej uchwałą Nr 415/XLIX/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 sierpnia 2014 roku, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 12. Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy realizacja ustaleń planu spowoduje wzrost podatków od nieruchomości. 13. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a) ustawy Wójt Gminy Czerwonak uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie miejscowego planu rozwiązań, od właściwych organów i instytucji. 14. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy Wójt Gminy Czerwonak uzgodnił projekt miejscowego planu z właściwymi organami i instytucjami. 15. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 25 stycznia 2017 roku do 24 lutego 2017 roku. 16. Dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie planu odbyła się w dniu 16 lutego 2017 roku o godzinie 17: Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, w ustawowym terminie, tj.: do dnia 13 marca 2017 roku wniesiono 2 uwagi. 18. Wójt Gminy Czerwonak złożone uwagi rozstrzygnął w ustawowym terminie. 19. Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 2

11 i zagospodarowaniu przestrzennym przedłożono Radzie Gminy Czerwonak projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy rejon ulicy Topolowej. 20. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione. Id: 47AF946E-866F-41CF-A1B7-AD9FFA51694C. Uchwalony Strona 3

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca etap II. Przedmiotowa uchwała

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 23 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/Chopina.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR XL/387/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU UCHWAŁA NR././ RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/159/12 RADY GMINY LUBASZ z dnia 27 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/159/12 RADY GMINY LUBASZ z dnia 27 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/159/12 RADY GMINY LUBASZ z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1260 i 463/19 położonych w Lubaszu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/207/2016. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XXII/207/2016. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 25 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr XXII/207/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Daszyńskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/.../2011 RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR XVII/.../2011 RADY GMINY GNIEZNO Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVII/.../2011 RADY GMINY GNIEZNO w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dębówiec działka nr 24 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Droga Lisia - Trzecianów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 9 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY GNIEZNO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 9 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY GNIEZNO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 3058 UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 22 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług oświaty przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśna dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Prace nad miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/71/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST.

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. UZASADNIENIE DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW JANKOWICE I STUDZIENICE ETAP II opracowane zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2315 UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/181/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/181/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 31 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XL/181/2017 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kv

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia...

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/90/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/90/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/90/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Pilska w Szczecinku. Na podstawie art. 12 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/212/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 25 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/212/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1257 UCHWAŁA NR XVI/212/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie sporządzenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA NR. RADY GMINY OPINOGÓRA z dnia.2012 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / /2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015 r.

Uchwała Nr XII / /2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015 r. Uchwała Nr XII / /2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015 r. Druk 102 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/299/2017 RADY GMINY DOBRA. z dnia 30 marca 2017 r.

Szczecin, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/299/2017 RADY GMINY DOBRA. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 1944 UCHWAŁA NR XXII/299/2017 RADY GMINY DOBRA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/162/2017 RADY GMINY KACZORY. z dnia 22 maja 2017 r.

Poznań, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XX/162/2017 RADY GMINY KACZORY. z dnia 22 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz. 4173 UCHWAŁA NR XX/162/2017 RADY GMINY KACZORY z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 września 2016 r. Projekt z dnia 22 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXV/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/46/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/46/2015 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/46/2015 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 1815 UCHWAŁA NR XIII/152/2012 RADY GMINY ŁUBOWO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (obszar położony pomiędzy ul. Zagrodową

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2415 UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 2300 UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 3980 UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA. z dnia 28 września 2016 r.

Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz. 4531 UCHWAŁA NR XXV/156/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/241/16 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 25 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/241/16 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2016 r. Poz. 2088 UCHWAŁA NR XXVII/241/16 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo