Encyklopedia Nowych Technologii 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Encyklopedia Nowych Technologii 1"

Transkrypt

1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje podobnymi moliwociami oraz moe inicjowa połczenia. Nie ma wic ustalonej hierarchii ani centralnego serwera. Ten sam komputer moe równoczenie pełni rol serwera i klienta - pobiera dane z innych maszyn i udostpnia wszystkim pozostałym komputerom swoje zasoby dyskowe. Zalety, wady Korzyci wynikajce ze stosowania sieci typu kady-z-kadym: łatwo wdroenia i obsługi; niskie koszty eksploatacji; dua odporno na błdy wynikajca z niskiej złoonoci sieci; moliwo pracy pod kontrol stosunkowo prostych systemów operacyjnych (np. Windows 95/98, Windows NT); Ograniczenia: mniejsza wydajno sieci, w porównaniu z sieciami opartymi na wydajnej, centralnej maszynie; wydajno kadego komputera zmniejsza si, gdy zdalni uytkownicy współdziel jego zasoby; podatno na awarie składników sieci; midzy dwoma komputerami istnieje tylko jedna cieka przepływu informacji, wskutek czego awaria urzdzenia w dowolnym punkcie sieci moe doprowadzi do podzielenia sieci. konieczno samodzielnego wyszukiwania informacji przez uytkowników spowodowana brakiem centralnego składu dostpnych zasobów; uytkownik kadego komputera moe by uwaany jednoczenie za jego administratora; w przypadku niskiego poziomu wiedzy moe to by przyczyn wielu problemów; reguła najsłabszego ogniwa sie P2P jest tak bezpieczna, jak najgorzej zabezpieczony komputer; trudnoci ze skalowalnoci sieci; wraz ze zwikszaniem liczby komputerów ronie podatno sieci na błdy; Powysze cechy sieci peer-to-peer czyni j dobrym rozwizaniem tylko w przypadku sieci o niewielkim znaczeniu lub w jednostkach o ograniczonych budetach. Systemy wymiany plików jako przykład sieci peer-to-peer Ogromna popularno programu Napster rozpoczła dała pocztek wielu podobnym systemom wymiany plików midzy uytkownikami Internetu. Podczas gdy Napster opierał si w duym stopniu na serwerach poredniczcych (ang. centralized peer-to-peer), programy

2 2 Encyklopedia Nowych Technologii takie jak Gnutella mona ju nazwa zdecentralizowanymi sieciami peer-to-peer (ang. decentralized peer-to-peer). Ich uytkownicy łcz si bezporednio ze sob, po czym mog wymienia wszelkie rodzaje plików (nie tylko, jak si sdzi, popularne pliki MP3). Poniewa w takich systemach przywizuje si du uwag do zapewnienia anonimowoci uytkownikom, oparcie ich na połczeniach typu kady-z-kadym było oczywistym rozwizaniem. W architekturze klient-serwerledzenie i przechwytywanie danych przesyłanych midzy komunikujcymi si stronami jest stosunkowo proste. W przypadku uytkowników połczonych ze sob bezporednio w systemie peer-to-peer takie działania s nieporównywalnie trudniejsze. Inne przykłady wykorzystania technologii P2P w popularnych projektach to: Freenet ( ) system wymiany danych opierajcy si na udostpnianiu miejsca na prywatnych twardych dyskach innym członkom sieci Freenet; Jabber () serwis łczcy wiele rónych programów typu "instant messenger" (np. ICQ, AOL IM, Gadu-Gadu) za pomoc technologii XML; () - system korzystajcy z zainstalowanych u uytkowników wygaszaczy ekranu w celu przeliczania danych naukowych; Mojo Nation () system współdzielenia zasobów, przenoszcy zasady buddyjskiej karmy w wiat Internetu. zobacz równie: Freenet, Gnutella, Kazaa, klient-serwer, Napster, sie komputerowa, - A Network of Peers. Fragment ksiki Peer-to-Peer: Harnessing the Power of Disruptive Technologies (O'Reilly) P3P (Platform for Privacy Preferences Project) Standard opisujcy zasady ochrony prywatnoci jednostki w Internecie opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C). Podstawowym zadaniem P3P jest zwikszenie poziomu zaufania uytkowników w stosunku do serwisów WWW. Załoeniem P3P jest ustalenie procedur, które pozwoliłyby uytkownikom kontrolowa ilo prywatnych informacji przekazywanych serwisom WWW. Technologia P3P mogłaby, przykładowo, ostrzega internaut przed polityk zbierania informacji wyznawan przez odwiedzan witryn. Standard P3P pozwala zbiera dane o wszelkich aspektach polityki prywatnoci witryny według pewnego, ustalonego schematu. Witryny zgodne z P3P przygotowuj takie informacje w formie czytelnej dla programów. Przegldarka WWW automatycznie pobiera te informacje i porównuje je z preferencjami uytkownika, które s w jej posiadaniu. Dziki P3P internauta nie musi zapoznawa si z polityk prywatnoci kadego serwisu WWW. Zamiast tego, kluczowe informacje o danych, które zbierane s przez witryn przedstawiane s automatycznie uytkownikowi. Wszelkie rozbienoci w midzy polityk witryny a osobistymi preferencjami zostaj przedstawione uytkownikowi w czytelnej formie. Na ich podstawie moe on podj decyzj o skorzystaniu bd nie z tego, co oferuje dana witryna. zobacz równie: polityka prywatnoci, prywatno, W3C - P3P (W3C) -P3P and Privacy on the Web FAQ (W3C) - specyfikacja P3P (W3C) - P3P Privacy Tools. Informacje i dokumentacja standardu P3P przygotowane przez AT&T.

3 Encyklopedia Nowych Technologii 3 page view zob. odsłona strony WWW. Paint Shop Pro Program graficzny amerykaskiej firmy Jasc Software. Jedno z najczciej stosowanych narzdzi do projektowania wizualnej oprawy stron WWW. Zdobywca wielu prestiowych nagród, w tym Shareware Industry Award. Dostpny jako shareware, przy znaczco mniejszej cenie wieloma moliwociami dorównuje komercyjnemu programowi Adobe Photoshop. Program pozwala na tworzenie własnych rysunków jak równie retuszowanie skanowanych zdj i obrazków. Sympati uytkowników zyskał przede wszystkim dziki łatwemu w obsłudze interfejsowi, duej funkcjonalnoci i przystpnej cenie (rejestracja 109 USD, uaktualnienie 49 USD). Wersj shareware aplikacji mona znale niemal na kadym serwerze z oprogramowaniem. Moliwoci Paint Shop Pro słuy do tworzenia, obróbki i konwersji pomidzy rónymi formatami rastrowych plików graficznych. Udostpnia szereg narzdzi malarskich - pdzle, ołówki, kredki, spraye, itp. Obrazy lub ich fragmenty mona modyfikowa na wiele sposobów: obraca o zadany kt, zmienia wielko, tworzy lustrzane odbicia, obcina, nakłada tekstury oraz modyfikowa korzystajc z wielu wbudowanych efektów i filtrów. Ju w wersji 5.0 programu zaimplementowano obsług wielu warstw rysunku. Aplikacja słuy moe take jako narzdzie do wykonywania zrzutów ekranu - całego bd tylko jego fragmentów: aktywnego elementu (np. okna dialogowego), prostoktnego obszaru zdefiniowanego przez uytkownika lub konkretnego obiektu (np. przycisku). Najnowsze wersje programu wyposaone s w takie funkcje jak: automatyczna optymalizacja kontrastu i nasycenia obrabianych fotografii; suwanie efektu czerwonych oczu na zdjciach; poszerzone moliwoci narzdzi słucych do rysowania obiektów wektorowych; tworzenie i zapisywanie nowych styli dla obiektów zestawy nowych filtrów i efektów wsparcie dla grafiki tworzonej na potrzeby WWW (obsługa map obrazkowych, efektu rollover, dodatkowe narzdzia optymalizacji); zaawansowane moliwoci dostosowania wygldu interfejsu do potrzeb uytkownika; Animation Shop Ju w wersji 5.0 pojawił si komponent Animation Shop - aplikacja, która słuy do tworzenia animowanych obrazków GIF. Obecnie jest to jedno z najczciej wykorzystywanych narzdzi do wykonywania ruchomych bannerów reklamowych. Moduł ten zawiera funkcj Optimization Wizard, pozwalajc redukowa rozmiar wynikowego pliku bez pogorszenia (lub tylko niewielkim) jego jakoci. Wymagania PC Pentium (lub równowany), 32 MB RAM, Windows 9x/NT 4.0/2000, 75 MB na dysku.

4 4 Encyklopedia Nowych Technologii zobacz równie: GIMP, Photoshop - Jasc Software Pajczek Pracujcy w trybie graficznym edytor HTML autorstwa Rafała Płatka, obecnie rozprowadzany przez firm Cream Software. Przeznaczony zarówno dla pocztkujcych twórców WWW jak i zawodowych projektantów serwisów internetowych. Zdobywca szeregu nagród, w tym tytułu Produktu Roku PCKuriera (1997) oraz nominacji do tytułu Produktu Dekady przyznanego przez to pismo na pocztku 2000 roku. Na program Pajczek składa si ponad 60 rónych narzdzi wspomagajcych tworzenie stron WWW, w tym funkcje ułatwiajce edycj dokumentów HTML oraz narzdzia umoliwiajce przenoszenie plików na serwer internetowy. Z pomoc aplikacji mona łatwo utworzy witryny złoone z ramek, zawierajce mapy odsyłaczy i rozbudowane tabele, a nawet obiekty Macromedia Flash. W Pajczku mona pisa skrypty w jzykach PERL, PHP, ASP, JavaScript, VBScript. Dodatkowo Pajczek wspiera tworzenie dokumentów WML (serwisy WAP) na potrzeby urzdze przenonych (przede wszystkim telefonów komórkowych). Wybrane właciwoci Pajczka: Pełna 32-bitowo. Kolorowanie znaczników HTML. Schematy kolorowania dla plików rónych typów plików (np. dla dokumentów HTML, skryptów, arkuszy stylów) z moliwoci wyszczególniania kolorami skryptów rónych jzyków w jednym dokumencie. Całkowita zgodno z HTML 4.0. Znaczniki spoza specyfikacji oznaczane s w specjalny sposób. wsparcie dla WML, czyli jzyka tworzenia dokumentów WAP dla urzdze przenonych (np. telefony komórkowe). Obsługa ISO, CP i Unicode dla kodowania polskich znaków, konwersja polskich znaków w locie podczas odczytu i zapisu. Narzdzia automatyzujce pisanie kodu HTML (m.in. Dynamiczne atrybuty, Uzupełnianie kodu, Podpowiedzi do HTML, Autopoprawki). Wikszo elementów (np. tabele, formularze, mapy odsyłaczy, ramki) wstawia si z udziałem okienek dialogowych, co znacznie pomaga w ich precyzyjnym definiowaniu. Dodatkowo dostpna jest kontekstowa pomoc dla znacznika w obrbie kursora. Weryfikator lokalnych i zdalnych plików składowych oraz odnoników w treci strony WWW. Kreator informacji META. Sprawdzanie poprawnoci pisowni wykorzystujce dowolny słownik zainstalowany w systemie (np. z pakietu MS Office) oraz automatyczne poprawianie błdnie napisanych wyrazów. Wyszukiwanie i zamiana w wielu plikach jednoczenie obsługujce wyraenia regularne oraz uproszczone maski (tzw. wildcards), Podgld stron przy pomocy przegldarki wbudowanej w program lub dowolnej przegldarki WWW zainstalowanej w systemie

5 Encyklopedia Nowych Technologii 5 Moliwo tworzenia projektów (zestawów powizanych ze sob stron). Wbudowany klient FTP. Wsparcie dla serwera WWW Apache. Wsparcie dla SSI+. Wspomaganie pisania lub wstawiania gotowych skryptów. Zautomatyzowana współpraca z programem Skryba. Moliwo dołczania formantów ActiveX i apletów Java. Edytor stylów CSS. Liczne generatory przyspieszajce tworzenie stron WWW. Zintegrowana z programem wersja kursu HTML autorstwa Pawła Wimmera oraz podrczny kurs HTML znajdujcy si w pomocy. Wersj demonstracyjn programu (z wieloma ograniczeniami) pobra mona z serwisu internetowego firmy Cream Software. Pajczka znale mona take w wielu archiwach shareware (nie tylko polskich) oraz na płytach CD dołczanych do czasopism komputerowych. zobacz równie: Dreamweaver, edytor HTML, FrontPage, GoLive - strona domowa Pajczka - pobierz Pajczka - Cream Software pajk spider Take: robot, bot, robak (ang. worm), pełzacz (ang. crawler). Niewielki program wprowadzany do Internetu w celu zbierania informacji o jego zasobach. Przy pomocy pajków tworzone s bazy danych wyszukiwarek. Kady system wyszukiwawczy posiada własnego specjalizowanego pajka, który 24 godziny na dob przemierza WWW pozwalajc utrzyma aktualno baz danych. Pajk porusza si po stronach dziki napotykanym na nich odsyłaczom, ledzc nowo powstałe dokumenty oraz sprawdzajc aktualno tych, które ju wczeniej zostały wprowadzone do ewidencji. Kady z nich działa według indywidualnej strategii - dla jednych najistotniejsze s słowa kluczowe, dla innych - opis strony, jeszcze inne skupiaj si głównie na zawartoci dokumentu. Zebrane przez pajka informacje przetwarzane s nastpnie przez program katalogujcy, który uzupełnia wewntrzna baz danych wyszukiwarki o indeksy nowych dokumentów. Co pewien czas (od kilku dni do kilku miesicy) roboty powracaj na kad ze stron, by uaktualni dane. Co ciekawe, niektóre z pajków posiadaj nawet własne imiona, jak chociaby Scooter, który pracujc dla AltaVisty indeksuje nawet kilka milionów stron dziennie. Robot nie jest jednak w stanie pobra strony, jeli ta chroniona jest hasłem lub znajduje si za cian ogniow ( firewallem). Webmasterzy mog take kierowa zachowaniem robotów odwiedzajcych ich strony poprzez umieszczenie w nagłówku dokumentu HTML odpowiedniego znacznika META. Składnia znacznika META w tym przypadku wyglda nastpujco:!!"#!!$ Warto polecenie moe kierowa poczynaniami robota:

6 6 Encyklopedia Nowych Technologii % - indeksowanie - indeksowanie wszystkich dokumentów - indeksowanie dokumentów, do których prowadz odnoniki % - bez indeksowania - bez przechodzenia za odnonikami na stronie Zatem w celu zindeksowania wszystkich dokumentów witryny, wystarczy umieci w nagłówku jej strony głównej wpis: &&"# &%'&$ Natomiast: &&"# &%'&$ powstrzyma robota przed indeksowaniem danej strony oraz podstron. zobacz równie: bot, META, robot, Robot Exclusion Standard, wyszukiwarka info.webcrawler.com/mak/projects/robots/robots.html - The Web Robots Pages - The Web Robots FAQ Pajczyna Web Okrelenie sieci WWW nawizujce do obrazu kuli ziemskiej oplecionej gst sieci połcze midzy komputerami. zobacz równie: Internet, WWW pakiet packet Take: datagram. Podstawowa porcja danych przesyłanych w sieci. W modelu OSI: jednostka transmisyjna warstwy sieci składajca si z informacji binarnych obejmujcych dane oraz nagłówek (na który składaj si: numer identyfikacyjny, adresy: ródłowy i docelowy, dane słuce kontroli błdów). Na ich podstawie adresu docelowego zawartego w nagłówku routery kieruj pojedyncze pakiety najkrótszymi trasami do miejsca przeznaczenia. Za poprawny przebieg transmisji odpowiedzialne s protokoły TCP/IP. zobacz równie: OSI, przełczenie pakietów, router, TCP/IP, traceroute, warstwa sieci paleta kolorów color palette 1. Zestaw kolorów, jakie moe wywietli karta graficzna w okrelonym trybie pracy. Liczba barw oferowanych przez te urzdzenia waha si od 16 do 16 mln. Tym samym dawno ju przekroczyła zdolnoci rozróniania kolorów przez oko ludzkie, bdce w stanie wyodrbni około 400 tys. kolorów. Jeli karta graficzna pracuje w jednym z niszych trybów i na palet składa si jedynie 256 kolorów, oznacza to, e w jednym obrazie nie jest moliwe wywietlenie wikszej liczby barw. Istnieje jednak moliwo zestawienia nowej palety dla kadego obrazu. Wikszo programów graficznych pozwala uytkownikowi na definiowanie własnych palet kolorów. Dla webmastera istotnym faktem jest, i dwa popularne systemu operacyjne Windows i MacOS nieco inaczej interpretuj palet 8- bitow (256 odcieni). Wspólne dla tych systemów jest tylko 216 barw, std złoon z nich palet nazywa si czsto bezpieczn palet kolorów (bezpieczn, poniewa jej uycie

7 Encyklopedia Nowych Technologii 7 zapewnia jednakowy wygld stron WWW w przegldarkach pracujcych pod kontrol zarówno Windows jak i MacOS). 2. W trybach z tzw. kolorem indeksowanym (programy graficzne, rysunki w postaci cyfrowej): liczba zdefiniowanych odcieni, które mog by jednoczenie wywietlane na ekranie. zobacz równie: bezpieczna paleta kolorów, głbia kolorów, skala szaroci, grafika komputerowa - A Standard Default color Space for the Internet (W3C) - General Tutorials - Color part III. Opis zasad stosowania i ogranicze narzucanych przez palety kolorów w edytorach grafiki. palmtop Komputer przenony o wadze kilkuset gramów. Palmtopy czsto wyposaone s we własny (napisany wyłcznie na ich potrzeby) system operacyjny, a ze zwykłymi komputerami mog si komunikowa za porednictwem specjalnego złcza. Palmtop, mimo niepozornego wygldu, posiada moliwoci zblione do zwykłego przenonego komputera. Oto kilka najwaniejszych funkcji współczesnych palmtopów: kalendarz z rozkładem dnia tygodnia i miesica; notes telefoniczny; kalkulator organizer z funkcjami przypominanie o czynnociach do wykonania; notatnik słucy do wprowadzania nawet długich tekstów; rozpoznawanie pisma rcznego (moliwo pisania po ekranie przy pomocy specjalnego rysika); menu na dodatkowe programy; Zaawansowane modele posiadaj take: zaimplementowany protokół TCP/IP pozwalajcy na korzystanie z Internetu; graficzn przegldark WWW i WAP; program pocztowy; moliwo wymiany danych z telefonem komórkowym wyposaonym w port IR;

8 8 Encyklopedia Nowych Technologii Palmtop Wicej ni kalkulator, mniej ni notebook zobacz równie: notebook - PalmGear - CNET's PDA Resource Center. Newsy, opisy urzdze, porady, dział download. icm.pda.tucows.com/palmsoft.html- TUCOWS (Palmsoft) pami podrczna cache memory; cache Wydzielony fragment pamici RAM lub dysku twardego przechowujcy najczciej uywane dane. Istnienie pamici podrcznej znacznie skraca dostp do informacji. W szczególnoci, mona spotka si z nastpujcymi rodzajami pamici podrcznej: 1. Specjalny katalog na dysku oraz cz pamici RAM, w którym przegldarka WWW gromadzi dokumenty cigane w trakcie przegldania zasobów Sieci. Kolejne odwołania do tej samej strony realizowane s poprzez wczytanie tekstu i grafiki z cache, a nie z Internetu, co znacznie przyspiesza proces ładowania całej strony i oszczdza czas. Jeeli witryna posiada stałe elementy pojawiajce si na kadej ze stron (np. logo), s one pobierane z serwera tylko jeden raz - nietrudno wówczas zauway,e na kolejnych stronach witryny elementy te wywietlane s ju bez opónie. Cho zazwyczaj mechanizm ten powoduje przypieszenie ładowania dokumentów, niekiedy jego działanie nie jest podane. Jest tak w przypadku tych serwisów Web, które oferuj dostp do czsto zmieniajcych si informacji - np. notowa cigłych spółek giełdowych. Midzy innymi z tego powodu przegldarki posiadaj funkcj wymuszajc odwieanie strony poprzez powtórne pobranie jej z serwera (z ominiciem pamici podrcznej). W programach Netscape Navigator oraz Internet Explorer nosi ona nazw Reload (Odwie).

9 Encyklopedia Nowych Technologii 9 Zawarto cache dyskowego moe by równie przegldana ju po wyjciu z Sieci (w trybie offline) za pomoc odpowiednich funkcji przegldarki. W dwóch najpopularniejszych przegldarkach pami podrczna jest w pełni konfigurowalna: mona dowolnie ustali jej rozmiar, a take usun znajdujce si w niej pliki, co zwykle przypiesza prac programu. Jakkolwiek pami podrczna jest dobrym ródłem pobranych w Sieci informacji, to nie sprawdza si w roli archiwum gromadzcego najciekawsze strony znalezione w Internecie. Jej dynamiczny charakter (w cache ma miejsce stała wymiana starszych plików na nowe) sprawia, e nigdy nie mona mie pewnoci,e dany plik wci w niej istnieje. Z tego powodu dla pobieranych z Internetu informacji zaleca si załoenie oddzielnego katalogu na dysku twardym. 2. Wydzielone zasoby lokalnego serwera (np. w sieci intranet) przechowujce zawarto najczciej pobieranych dokumentów z sieci zewntrznych (Internetu). 3. Fragment pamici RAM przechowujcy tymczasowo dane pobierane z dysku twardego (bufor dyskowy). 4. Pami wewntrzna procesora o bardzo krótkim czasie dostpu. Przetwarzajc informacje, procesor sprawdza najpierw, czy potrzebne dane znajduj si w jego pamici podrcznej, a dopiero póniej siga do wolniejszej pamici RAM lub jeszcze wolniejszego dysku twardego. zobacz równie: przegldarka WWW, serwer proxy, W3cache parkowanie domeny domain parking Usługa oferowana przez providerów (dostawców usług internetowych) polegajca na zarezerwowaniu upatrzonej przez klienta domeny w celu póniejszego skorzystania z niej. Provider rejestruje domen, a nastpnie parkuje j na serwerze do czasu, gdy jej właciciel zechce j uaktywni. W ten sposób domena chroniona jest przed zarejestrowaniem jej przez inn osob lub konkurencj firm. zobacz równie: domena, dostawca usług internetowych, rejestracja domeny parser analizator składni; analizator syntaktyczny Cz translatora, której zadaniem jest analiza składniowa (rozbiór gramatyczny) programu. Parsery umoliwiaj sprawdzenie jedynie poprawnoci składniowej dokumentu; ewentualne rozbienoci z wykładni zawart w oficjalnej specyfikacji jzyka nie s brane pod uwag. Do tego celu słu walidatory. zobacz równie: kompilator, translator, walidator validator.w3.org - W3C HTML Validation Service Passport zob..net Passport. pasywny FTP passive FTP Serwer FTP, którego funkcja ograniczona jest tylko do cigania plików. zobacz równie: anonimowy FTP, FTP, TFTP ftp.cyf-kr.edu.pl/pub/mirror/rfc/rfc1123.txt - RFC Guide to FTP

10 10 Encyklopedia Nowych Technologii paszport internetowy zob. I-Pass. patch zob. łata. pay-per-click System opłat za reklam internetow, w której reklamodawca płaci okrelon sum za kade kliknicie w banner (lub odnonik). zobacz równie: banner, reklama, pay-per-sale, pay-per-view pay-per-sale System opłat za reklam internetow, w której reklamodawca płaci włacicielowi witryny okrelon sum (prowizj) za kady zakup dokonany przez uytkownika zachconego przez witryn do przejcia do sklepu reklamodawcy. Pay-per-sale jest popularnym sposobem rozlicze w przypadku systemów typu affiliate. zobacz równie: banner, reklama, pay-per-click, pay-per-view pay-per-view System opłat za reklam internetow, w której reklamodawca płaci okrelon sum za kade wywietlenie bannera. Pay-per-view jest obecnie najczciej stosowanym systemem rozlicze midzy reklamodawc a włacicielem powierzchni reklamowej (witryny WWW). zobacz równie: banner, reklama, pay-per-click, pay-per-sale PCM (Pulse Code Modulation) Sposób modulacji impulsowo-kodowej słucej konwersji analogowego sygnału mowy do postaci cyfrowej. Standardowo, PCM koduje głos, tak aby mógł on zosta przesłany liniami telefonicznymi o przepustowoci 64 kb/s (próbkowanie co 125 ms, próbki 8-bitowe). PCX Jeden z najbardziej rozpowszechnionych rastrowych formatów graficznych. Format PCX jest rozpoznawany przez wikszo programów graficznych, a take przez edytor MS Word. Z tego wzgldu moe uchodzi za uniwersalny standard uywany do przenoszenia obrazów graficznych midzy rónymi programami. zobacz równie: BMP, GIF, grafika komputerowa, grafika rastrowa, JPEG, PNG, TIFF PDF (Portable Document Format) Uniwersalny format danych opracowany przez firm Adobe Systems oparty na standardzie PostScript. Dziki niezalenoci od platformy PDF zyskał ogromn popularno stajc si de facto standardem dla dokumentów rozpowszechnianych w Internecie oraz na nonikach elektronicznych. Dokumenty PDF mog zawiera formatowany tekst, grafik, skomplikowany układ stron a take elementy multimedialne oraz interaktywne ( hiperłcza, formularze, przyciski nawigacyjne, etc.). W nowych wersjach formatu mona równie dołcza struktur logiczn dokumentu (konspekt oparty na tytułach i podtytułach rozdziałów). Do odczytywania plików PDF konieczne jest posiadanie udostpnianego bezpłatnie programu

11 Encyklopedia Nowych Technologii 11 Acrobat Reader (dostpnego dla wikszoci systemów operacyjnych). Płatne s natomiast narzdzia do przygotowywania dokumentów PDF - Adobe Acrobat lub Adobe Distiller. zobacz równie: Acrobat Reader, Adobe Systems, Ghostscript, PostScript - PDF w pigułce - PDF (Adobe) PDFstore repozytorium komercyjnego i bezpłatnego oprogramowania zwizanego z formatem PDF PDFzone - PDF Research - PDF Planet xpdf, przegldarka plików PDF dla Linuksa comp.text.pdf - grupa dyskusyjna (Usenet) peer-to-peer zob. P2P. pełny dupleks full duplex Jednoczesna komunikacja w obu kierunkach. Przykładem pełnego dupleksu jest przesyłanie głosu w ramach sieciowych telekonferencji umoliwiajce równoczesne mówienie i słuchanie. zobacz równie: półdupleks PEM (Privacy Enhanced Mail) System poufnej poczty elektronicznej zapewniajcy moliwo szyfrowania oraz sprawdzania autentycznoci przesyłek. Wykorzystuje technik szyfrowania z kluczem publicznym. Pomimo formalnego usankcjonowania jako standard internetowy ma marginalne znaczenie w porównaniu z podobnym systemem PGP. zobacz równie: kryptografia asymetryczna, PGP, poczta elektroniczna ftp.cyf-kr.edu.pl/pub/mirror/rfc/rfc1421.txt - RFC Specyfikacja Privacy Enhanced Mail (cz. I) ftp.cyf-kr.edu.pl/pub/mirror/rfc/rfc1113.txt - RFC 1113 Specyfikacja Privacy Enhanced Mail (cz. II) Perl (Practical Extraction and Reporting Language) Skryptowy jzyk programowania zaprojektowany i rozwijany przez Larrego Walla. Stosowany czsto do tworzenia programów działajcych po stronie serwerów internetowych, np. skryptów CGI (Server-Side Scripting). Pocztkowo Perl rozwijany był pod ktem szybkiego i łatwego przeszukiwania duych zbiorów tekstowych. Std włanie pochodzi szeroka gama rozbudowanych funkcji słucych do przetwarzania tekstu. Obecnie jest on coraz czciej wykorzystywany do tworzenia interaktywnych stron WWW - np. ksiek goci czy sklepów internetowych. Do wad jzyka zaliczy naley zawił składni polece, np. skomplikowane funkcje przetwarzania łacuchów tekstowych. Wersj instalacyjn Perla mona pobra bezpłatnie ze strony. Pakiet Perla wraz z serwerem Apache s standardowymi elementami kadej dystrybucji Linuksa. Dostpne s take wersje dla systemów Windows. zobacz równie: Apache, CGI, jzyk skryptowy, PHP, Python, Tcl pl.comp.lang.perl - grupa dyskusyjna (Usenet) - PERL Institute

12 12 Encyklopedia Nowych Technologii Perl.com (O'Reilly) CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) perl.oreilly.com - Perl (O Reilly) - ksika online Web Client Programming with Perl (O'Reilly) comp.lang.perl.* - grupy dyskusyjne (Usenet) personalizacja personalization Dopasowanie wywietlanych treci lub oferowanych usług (np. witryny lub portalu) do potrzeb konkretnej osoby przy wykorzystaniu stale uaktualnianego profilu uytkownika. Pierwszym etapem personalizacji jest okrelenie zainteresowa uytkownika w oparciu o jego zachowania lub wyraone wprost preferencje. Nastpnie, przy zastosowaniu specjalnych technologii, do takich zachowa i preferencji dobierane s odpowiednie treci wyłonione sporód całoci zasobów. Etap ostatni to ich prezentacja uytkownikowi w sposób zintegrowany i spójny. Dobrze przygotowana personalizacja serwisu WWW powinna umoliwi optymalne dostosowanie jego zawartoci do potrzeb odwiedzajcego, jednoczenie chronic internaut przed zagubieniem w natłoku danych. zobacz równie: portal, profil uytkownika, prywatno Personalization Consortium Konsorcjum ustalajce standardy etyczne dla technologii internetowych wykorzystywanych przy personalizacji zasobów. W skład Personalization Consortium wchodzi kilkadziesit firm reprezentujcych róne brane, w tym DoubleClick, linie American Airlines, KPMG Consulting, PricewaterhouseCoopers. Głównym celem konsorcjum jest promowanie odpowiedzialnego wykorzystywania nowych technologii personalizacji (umoliwiajcych prezentacj okrelonych zasobów zgodnie z potrzebami poszczególnych uytkowników) biorcego pod uwag kwestie prywatnoci konsumentów. Przykładowo, przygotowane przez organizacj wytyczne zapewniaj konsumentom wgld do ich danych osobowych oraz okrelaj kryteria ich modyfikacji i usuwania. zobacz równie: personalizacja, prywatno Personal Web Server zob. PWS. ptla loop W programowaniu: sekwencja instrukcji, które powtarzane s tak długo, jak długo nie zostanie spełniony pewien warunek. ptla lokalna zob. ostatnia mila. PGP (Pretty Good Privacy) Dosł. Całkiem niezła prywatno. Stworzony w 1991 roku przez Phila Zimmermana program do szyfrowania wiadomoci oraz sygnowania ich technik cyfrowych podpisów. Wykorzystuje zarówno algorytmy szyfrowania z kluczem symetrycznym ( DES, IDEA) jak i kluczem asymetrycznym ( RSA). PGP naley obecnie do firmy Network Associates, która w 2002 r powziła decyzj o zaprzestaniu rozwijania programu.

13 Encyklopedia Nowych Technologii 13 PGP Program oferuje silny system kryptograficzny w połczeniu z wygodnym i łatwym w obsłudze interfejsem uytkownika. PGP jak to działa? PGP znajduje take zastosowanie jako narzdzie do szyfrowania plików na dysku twardym oraz metoda tworzenia wirtualnych sieci prywatnych ( VPN Virtual Private Network) bazujcych na szyfrowanym połczeniu IP. Poniewa szyfrowanie z kluczem publicznym jest czynnoci czasochłonn, PGP do kodowania wiadomoci wykorzystuje wydajniejsze szyfrowanie tradycyjne - z pojedynczym kluczem. Klucz ten nastpnie szyfrowany jest za pomoc klucza prywatnego nadawcy i wraz z zakodowan depesz przesyłany sieci. Posiadacz klucza publicznego nadawcy odtwarza przy jego pomocy klucz pojedynczy i deszyfruje tre wiadomoci. Przykładowo, wiadomo o treci: "()( *+ po zaszyfrowaniu w PGP przyjmie nastpujc posta:,,,,,-./0.011.,,,,, , 366 $ 8/4AC4<4 D?4 E..CD/. 8%H7===I4=2=""0A"6:CDJ0=?9%K- %?GG5C48/8<890C BJ7/GHHK6;GGL 4<<?M"9.F2 D"7A/4D#;EFD8C8=5EG94MB8J/BG#E N%"F1G9EN9BB GN%>M/768 #-8,,,,,;0.011.,,,,,

14 14 Encyklopedia Nowych Technologii Potyczki z prawem W Stanach Zjednoczonych wykorzystywanie algorytmów kryptograficznych (uwaanych za technologie o znaczeniu militarnym) podlega wielu restrykcjom. Zabroniony jest m.in. eksport silnych systemów kryptograficznych poza granice USA. Phill Zimmerman dowiadczył skutków takiej polityki na własnej osobie. Po udostpnieniu w 1991 roku programu PGP 2.3a w Internecie, wszczto przeciwko niemuledztwo, które toczyło si niemal trzy lata. PGP zostało jednak udostpnione na całym wiecie w pełnej, "nieocenzurowanej" wersji. Jak to moliwe? Stało si tak dziki wykorzystaniu niewielkiej luki w przepisach eksportowych. Stanowi one, i restrykcj podlega posta elektroniczna technologii, za prawo nie wspomina ani słowem o formie drukowanej. Autor programu skwapliwie skorzystał z okazji kody ródłowe PGP zostały wydrukowane i w tej postaci przewiezione do Europy. Tam kilkudziesiciu ochotników zeskanowało 6000 kartek papieru, po czym cało za pomoc programu rozpoznajcego drukowane pismo zamieniono na kod ródłowy w postaci elektronicznej. Po skompilowaniu kodu, aplikacj w wersji 5.0i udostpniono w Internecie tym razem ju całkowicie legalnie. W roku 2001 rzd Stanów Zjednoczonych rozlunił swoj polityk eksportow dotyczc produktów kryptograficznych i firma Network Associates otrzymała licencj na eksport oprogramowania PGP. Moe ona teraz dystrybuowa oprogramowanie PGP w pełnej wersji (wykorzystujcej najsilniejszy klucz szyfrujcy) do wikszoci pastw wiata (z wyjtkiem kilku pastw, w tym Iraku i Kuby). Dostpno PGP dostpny jest dla najwaniejszych systemów: DOS, Windows, rónych odmian Uniksa, Amigi, OS/2, etc. Istniej dwie zasadnicze, rónice si typem licencji wersje: komercyjna (dla firm) oraz darmowa (do uytku prywatnego). Dostpne s take nakładki na popularne programy pocztowe (MS Outlook, Eudora, etc.). zobacz równie: DES, klucz publiczny, klucz prywatny, kryptografia, RSA - Opis PGP po polsku - Network Associates - International PGP Page - pobierz program PGP - The com.security.pgp FAQ - PGP Timeline - The PGP Attack FAQ comp.security.php.*, alt.security.pgp- grupy dyskusyjne (Usenet) Photoshop Program graficzny amerykaskiej firmy Adobe Systems. Jedna z najpopularniejszych aplikacji tego rodzaju, czsto wykorzystywana do projektowania wizualnej oprawy stron WWW. Photoshop - moliwoci Program umoliwia tworzenie własnych rysunków jak równie retuszowanie skanowanych zdj i obrazków. Ogromna liczba wbudowanych funkcji, efektów specjalnych i filtrów graficznych pozwala na szybkie wykonywanie takich zada jak kompozycja obrazu, korekcja barw, retuszowanie, itp.

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6. Opis CD 12. Prenumerata PRO 61. Księgozbiór 71

Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6. Opis CD 12. Prenumerata PRO 61. Księgozbiór 71 Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6 Opis CD 12 Prenumerata PRO 61 Zespół Software Developer`s Journal po raz kolejny włożył wiele pracy w przygotowanie czytelnikom ciekawego i interesującego wydania,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Grzegorz Krzymiński Metoda budowania interfejsu graficznego do prezentowania zawartości bazy danych udostępnianej na WWW w oparciu o wzorce występujące powszechnie w

Bardziej szczegółowo

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła 070 USŁUGI W SIECI Prof. dr hab. Marek Wisła Usługi sieciowe Internet jest również zbiorem programów umożliwiających świadczenie użytkownikom różnorakich usług komunikacyjnych pozwalających na przepływ

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul PROGRAMOWANIE Programowanie w xul I: POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1 Znaczenie nazw produktów Mozilli Słowo Mozilla było pierwotnie nazwą projektu. Zaproponowaną przez Jamie Zawinskiego, pracownika Netscape Communication,

Bardziej szczegółowo