D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA"

Transkrypt

1 D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja

2 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI PRZEGLĄD URZĄDZENIA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: WYMAGANIA SYSTEMOWE: WPROWADZENIE FUNKCJE PRZEGLĄD URZĄDZENIA Widok z przodu Widok z tyłu (podłączenia) INSTALACJA KONFIGURACJA EASY SEARCH UTILITY ROZPOCZYNAMY GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA KORZYSTANIE Z MENU KONFIGURACJI Setup > Wizard (Kreator konfiguracji) Setup> LAN Setup> Device Advanced > Users and Groups Advanced > Quotas Advanced > Network Access Advanced > FTP Server Advanced > UPnP AV Server Advanced > itunes Server Advanced > DHCP Server Advanced > LLTD Tools > Admin Password Tools > Time Tools > System Tools > Firmware Upgrade Tools > Alerts Tools > Power Management Tools > RAID Tools > DDNS Status > Device Info Support MAPOWANIE DYSKU DOWNLOADS PLANOWANIE POBRAŃ STATUS BITTORRENT Instalacja Konfiguracja BitTorrent Dodawanie plików torrent Ustawienia Torrent SUPPORT SERWER WYDRUKU USB PRZECHOWYWANIE PLIKÓW Z NAZWAMI ZAWIERAJĄCYMI ZNAKI SPOZA ALFABETU ANGIELSKIEGO WYMIANA LUB DODAWANIE NOWEGO DYSKU TWARDEGO

3 2. Przegląd urządzenia 2.1 Zawartość opakowania: DNS-323 dwu-zatokowa obudowa sieciowej pamięci masowej Podręcznik uŝytkownika oraz oprogramowanie na dysku CD Skrócona instrukcja instalacji (Quick Install Guide) Zasilacz Przewód zasilający Kabel USB 2.0 Uwaga!!!: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia DNS-323 spowoduje uszkodzenie i utratę gwarancji. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 2.2 Wymagania systemowe: W celu zapewnienia najlepszych osiągów pracy zaleca się następującą konfigurację systemu: Komputer z procesorem 1GHz, 512 MB RAM, 200MB wolnej pamięci, napęd CD-ROM Przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji 1.0 bądź wyŝszej Dysk(i) twardy 3,5 SATA System operacyjny Windows XP SP2 lub Windows Vista 3

4 2.3 Wprowadzenie Urządzenie D-Link DNS-323 to dwu-zatokowa obudowa pamięci masowej, umoŝliwiająca współdzielenie dokumentów, zdjęć, muzyki i filmów video w sieci oraz w Internecie (przez serwer FTP). Dostęp do przechowywanych plików jest moŝliwy w kaŝdej chwili. Urządzenie, obsługujące w danym czasie do dwóch dysków 3,5 SATA o dowolnej pojemności 1, moŝe stanowić centralny punkt w sieci do składowania kopii zapasowych waŝnych dokumentów i innych plików. DNS-323 posiada zaimplementowaną, wbudowaną technologię RAID 1 2, chroniącą przechowywane dane przed awarią dysku. Dostępne są takŝe inne opcje takie jak: Standard, JBOD i RAID 0. DNS-323 umoŝliwia udostępnianie plików w Internecie za pomocą wbudowanego serwera FTP 3. Dostęp do serwera jest moŝliwy na podstawie utworzonych kont uŝytkowników i grup oraz przypisaniu im określonych uprawnień tylko odczytu lub odczytu i zapisu dla konkretnych folderów. MoŜliwe jest takŝe ustalenie przydziałów pamięci (quota) dysku dla poszczególnych uŝytkowników lub grup, w celu ograniczenia uŝycia dysku. Dodatkowo DNS-323 moŝe być uŝywany do przesyłania strumienia zdjęć, muzyki i filmów video do sieciowych odtwarzaczy multimedialnych kompatybilnych z UPnP AV 4. Dołączona płyta CD zawiera oprogramowanie D-Link`s Easy Search Utility. Program ten umoŝliwia zlokalizowanie urządzenia DNS-323 w sieci i mapowanie dysków. Płyta zawiera takŝe oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, pozwalające na ręczne tworzenie backupów, zgodnie z utworzonym harmonogramem lub w czasie rzeczywistym. Kopie zapasowe w czasie rzeczywistym stanowią świetne zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami mogącymi spowodować utratę waŝnych plików. DNS-323 to praktyczne i wysoko-wydajne rozwiązanie dla kaŝdego typu sieci, łączące łatwość w uŝyciu z bogatą funkcjonalnością urządzenia, pozwalające zaoszczędzić miejsce na dyskach twardym komputerów i zcentralizować dane w sieci. 2.4 Funkcje Urządzenie DNS-323 zostało zaprojektowane, tak aby umoŝliwić łatwą instalację i zdalny dostęp do waŝnych danych przez LAN i WAN: 1 Dysk twardy nie jest dołączony do urządzenia DNS UŜycie RAID 1 wymaga uŝycia dwóch wewnętrznych dysków SATA. 3 NaleŜy pamiętać, Ŝe dostęp do plików przez FTP jest moŝliwy tylko przez niezabezpieczoną i nieszyfrowaną transmisję danych. 4 Firma D-Link nie moŝe zagwarantować pełnej kompatybilności ze wszystkimi kodekami. Zdolność odtwarzania zaleŝy od wsparcia dla UPnP AV. 4

5 Dwu-zatokowa obudowa pamięci masowej 3,5 SATA o dowolnej pojemności 5 Uproszczona instalacja dysku twardego nie są wymagane Ŝadne narzędzia Cztery typy konfiguracji dysków twardych: Standard, JBOD(Linear), RAID 0, RAID 1 6 Wysokowydajne połączenie Gigabit Ethernet (do 23/15MBps lub 184/120Mbps Odczyt/Zapis) 7 Wbudowany serwer FTP 8, umoŝliwiający dostęp do plików z Internetu Harmonogramowanie pobrań ze stron Web lub serwerów FTP Tworzenie kopii zapasowych (pełnych lub róŝnicowych) Tworzenie kopii zapasowych w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem zamieszczonym na płycie CD Tworzenie kont uŝytkowników i grup z przypisanymi prawami tylko odczytu lub odczytu i zapisu dla konkretnych folderów Przydziały miejsca (quota) dla uŝytkowników i grup Powiadomienia Zarządzanie zasilaniem w celu zmniejszenia poboru i wydłuŝenia czasu pracy dysków twardych Serwer UPnP AV 9 do transmisji muzyki, zdjęć i filmów video do kompatybilnych odtwarzaczy Oprogramowanie itunes moŝe automatycznie wyszukać i odtworzyć muzykę bezpośrednio z DNS-323 Wbudowany Print Server USB do drukowania z kaŝdego komputera w sieci Oprogramowanie D-Link Easy Search Utility Konfiguracja i zarządzenie urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej Wspomaganie Jumbo Frames MoŜliwość zmiany trybu konfiguracji dysków z Non-RAID na RAID 1 bez straty danych zapisanych na dyskach Wspomaganie Bit Torrenta 5 Dysk twardy nie jest dołączony do urządzenia DNS UŜycie RAID 1 wymaga uŝycia dwóch wewnętrznych dysków SATA. 7 Prędkość moŝe się zmieniać w zaleŝności od uŝytego narzędzia pomiarowego, konfiguracji dysku twardego i środowiska sieciowego uŝytego do testowania. 8 NaleŜy pamiętać, Ŝe dostęp do plików przez FTP jest moŝliwy tylko przez niezabezpieczoną i nieszyfrowaną transmisję danych. 9 Firma D-Link nie moŝe zagwarantować pełnej kompatybilności ze wszystkimi kodekami. Zdolność odtwarzania zaleŝy od wsparcia dla UPnP AV. 5

6 2.5 Przegląd urządzenia Widok z przodu Przycisk zasilania jedno przyciśnięcie powoduje włączenie zasilania dla DNS-323. Ponowne przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku, aŝ do momentu, gdy przycisk zacznie migać, powoduje odłączenie zasilania. Diody dysku diody będą świecić na niebiesko w sposób ciągły, jeŝeli dyski będą podłączone ale nieaktywne. Diody będą migały, kiedy dysk będzie wykorzystywany. Diody będą świeciły na pomarańczowo w przypadku awarii dysku. Dioda \aktywności sieci dioda będzie świeciła na niebiesko w sposób ciągły, jeŝeli urządzenie jest połączone przez kabel ethernetowy. Miganie na niebiesko oznacza ruch w sieci LAN Widok z tyłu (podłączenia) 6

7 Gniazdo zasilania w tym miejscu naleŝy podłączyć przewód zasilacza 12.0V 3.0A / 5.0V 3.0 A. Port Ethernet port Gigabit Ethernet łączący DNS-323 z lokalną siecią. Port USB port USB Print Server`a do podłączenia drukarki przez USB. Dźwignia wyciągania dysku uŝyj dźwigni, aby wysunąć dysk twardy. Panel przedni musi zostać wcześniej usunięty. Przycisk Restet przycisk umoŝliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia DNS-323. Uwaga!!! Po zresetowaniu ustawień urządzenia DNS-323 do ustawień fabrycznych, dostęp do danych zapisanych na dyskach twardych nadal będzie moŝliwy. 3. Instalacja Ta sekcja dostarcza informacje o rozpakowaniu i instalacji DNS-323. Otwórz opakowanie i ostroŝnie rozpakuj jego zawartość. Aby zainstalować DNS-323 w Twojej lokalnej sieci, postępuj zgodnie z poniŝszymi krokami: 1. Zdejmij przedni panel, delikatnie ściągając go do góry: 2. Odsłoń zatoki na dyski twarde: 7

8 3. WłóŜ dyski 3,5 SATA do kieszeni DNS-323. Upewnij się, Ŝe właściwie dopasowujesz złącze dysku twardego do portów DNS-323. Łagodnie popchnij dysk, aŝ podłączy się do DNS-323. Niektóre dyski, które są cienkie lub mają osobliwy kształt, będą musiały być bardzo ostroŝnie wkładane i podłączane. JeŜeli dysk nie jest poprawnie umieszczony w zatoce, dioda dysku nie będzie się świeciła po podłączeniu zasilania do urządzenia DNS-323: 4. Zainstaluj ściągnięty wcześniej przedni panel: 5. Podłącz kabel ethernetowy do wolnego portu z tyłu urządzenia. Kable ten powinien łączyć DNS-323 z Twoją lokalną siecią przez router lub switch albo bezpośrednio z komputerem w celu konfiguracji urządzenia: 8

9 6. Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania: 7. Podłącz kabel USB łączący urządzenie DNS-323 z drukarką (opcjonalne). 4. Konfiguracja 4.1 Easy Search Utility Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia DNS-323 i wstępnej sekwencji bootującej, urządzenie DNS-323 otrzyma adres IP z serwera DHCP. JeŜeli serwer DHCP nie znajduje się w sieci lub z innych powodów DNS-323 nie otrzymał adresu IP, adres IP zostanie ustawiony na domyślną wartość Zaleca się stosowanie oprogramowania D-Link Easy Search Utility, podczas pierwszej konfiguracji urządzenia. JeŜeli chcesz zmienić adres IP urządzenia jeszcze przed logowaniem lub nie moŝesz połączyć się z DNS-323, moŝesz uŝyć oprogramowania Easy Search Utility, umieszczonego na płycie CD dołączonej do produktu, aby zlokalizować urządzenie w sieci i dokonać niezbędnych zmian. 9

10 Sieciowe urządzenie przechowujące (Network Storage Device) sekcja wyświetla wszystkie urządzenia DNS-323, jakie odnajdzie w sieci. Wyświetlana jest ich nazwa, adres IP, maska podsieci i brama domyślna. OdświeŜ (Refresh) przycisk umoŝliwia odświeŝenie listy urządzeń. Konfiguracja (Configuration) przycisk umoŝliwia przejście do trybu interfejsu graficznego urządzenia DNS-323. Język (Language) wybierz ten przycisk, jeŝeli chcesz przechowywać pliki, których nazwy zawierają znaki spoza alfabetu angielskiego. BitTorrent wybierz ten przycisk, jeŝeli chcesz skorzystać z wbudowanego menedŝera BitTorrent. LAN (LAN) sekcja zawiera sieciowe ustawienia konfiguracyjne urządzenia DNS Zastosuj (Apply) przycisk wymusza zastosowanie wprowadzonych ustawień. Mapowanie dysku (Drive Mapping) sekcja wyświetla listę moŝliwych dysków do mapowania. Dostępne litery dysku (Available Drive Letters) z menu rozwijanego wybierz literę dysku. Połącz (Connect) wybierz, aby uruchomić mapowanie zaznaczonego woluminu. Rozłącz (Disconnect) wybierz, aby odłączyć zaznaczony zaznaczonego woluminu. Zakończ (Exit) wybierz ten przycisk, aby zakończyć pracę z programem. 4.2 Rozpoczynamy Aby uruchomić oprogramowanie Easy Search Utility naleŝy włoŝyć CD DNS-323 do napędu CD-ROM, a następnie: 10

11 Uruchomi się przeglądarka internetowa oraz strona zawierająca okno logowania do urządzenia DNS-323: Podczas pierwszego logowania do Web UI, urządzenie DNS-323 zapyta o formatowanie i tryb konfiguracji dysków. Istnieją cztery moŝliwości konfiguracji: Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1. Konfiguracja standardowa traktuje kaŝdy dysk jako osobny wolumin, podczas gdy JBOD łączy dyski w jeden wolumin, podobnie jak RAID 0 i RAID 1. Więcej informacji na temat konfiguracji RAID znajduje się w następnych rozdziałach. Uwaga!!! W procesie formatowania, wszystkie dane są kasowane. 11

12 W procesie wyboru trybu konfiguracji dysków naleŝy za pomocą przycisków opcji (radio buttons) zaznaczyć odpowiednią opcję i kliknąć przycisk Dalej (Next). Następnie zostanie wyświetlone zapytanie dotyczące formatowania dysków i jeŝeli uŝytkownik zatwierdzi wybór, nastąpi formatowanie dysku. Po poprawnym sformatowaniu dysku, system poprosi uŝytkownika o wybranie przycisku Restart i ponowne uruchomienie urządzenia DNS-323. Po chwili urządzenie zostanie ponownie uruchomione i wyświetli się ekran logowania. Po wpisaniu nazwy uŝytkownika i hasła zostanie wyświetlony graficzny interfejs zarządzania Web UI. Uwaga!!!: Po zalogawaniu się po raz pierwszy do urządzenia DNS-323 zaleca się, ze względów bezpieczeństwa, wprowadzenie hasła do konta administratora. 4.3 Graficzny interfejs uŝytkownika Po pomyślnym zalogowaniu się do DNS-323 zostanie wyświetlony następujący ekran: 12

13 Główne kategorie konfiguracji znajdują się w górnej części ekranu pod odpowiednimi zakładkami: - Konfiguracja (Setup) zawiera kreator konfiguracji DNS-323 oraz konfigurację sieci LAN, urządzenia (Device) oraz czasu i daty. - Zaawansowane (Advanced) umoŝliwia administratorowi zakładanie i konfigurację kont uŝytkowników, grup, definiowanie dla nich przydziałów dyskowych (quota). Dostępna jest takŝe konfiguracja serwerów: UPnP AV, itunes, FTP, LLTD i DHCP. - Narzędzia (Tools) zawiera konfigurację konta administratora, ustawień systemu, powiadomień , zarządzania zasilaniem, konfigurację RAID, oraz dynamicznego DNS. - Status (Status) podsumowanie informacji o urządzeniu DNS Pomoc (Support) zawiera pliki pomocy - Wylogowanie (Logout) wybranie tej opcji powoduje wylogowanie administratora i zakończenie sesji konfigurowania urządzenia DNS-323. Przedstawione wyŝej opcje będą szerzej omówione w kolejnych rozdziałach. NaleŜy pamiętać, Ŝe po wprowadzeniu zmian w konfiguracji naleŝy te ustawienia zapisać i aktywować przez wybranie przycisku Zapisz ustawienia (Save settings). JeŜeli dokonałeś zmian w konfiguracji, ale nie chcesz ich zatwierdzać, wybierz przycisk Nie zapisuj zmian (Don`t save settings). 4.4 Korzystanie z menu konfiguracji Setup > Wizard (Kreator konfiguracji) Po zalogowaniu się do interfejsu zarządzania zostanie wyświetlony ekran Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Aby szybko skonfigurować urządzenie DNS-323, postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Do przechodzenia między kolejnymi oknami kreatora uŝywa się przycisków Wróć (Back), Dalej( Next) i Wyjście (Exit). Za pomocą pierwszego moŝna wrócić do poprzedniego ekranu, za pomocą przycisku Dalej (Next) przechodzi się do kolejnego ekranu, natomiast przycisk Wyjście (Exit), po potwierdzeniu przez uŝytkownika swojego wyboru, kończy pracę bez zapisywania zmian. Kreator dokonuje konfiguracji w pięciu krokach opisanych na poniŝszym obrazku. 13

14 Kliknij przycisk Dalej (Next). Kolejny ekran będzie dotyczył zmiany hasła dostępu do urządzenia DNS-323. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się zmianę hasła administratora. Wprowadź nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu weryfikacji i kliknij przycisk Dalej (Next). Kolejny ekran dotyczy ustawienia strefy czasowej. Z menu paska rozwijanego wybierz odpowiednią strefę czasową, określ czas letni (Daylight Saving Time) i kliknij przycisk Dalej (Next). Na pokazanej poniŝej stronie wybierz metodę połączenia z siecią LAN wpisując odpowiednie informacje lub pozostaw bieŝące ustawienia i kliknij Dalej (Next). 14

15 DHCP Client (klient DHCP - Dynamiczny adres IP): - ta opcja umoŝliwia automatyczne uzyskanie adresu IP z serwera DHCP. Domyślnie opcja ta jest włączona. JeŜeli serwer DHCP nie jest jednak dostępny w sieci, to DNS-323 ustawi sobie adres na z maską podsieci i będzie co pewien okres poszukiwał serwera DHCP. Static IP (Statyczny adres IP) - ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP. JeŜeli jest to konieczne, moŝesz ręcznie wprowadzić adresację IP urządzenia DNS NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe wszystkie urządzenia w lokalnej sieci muszą naleŝeć do tej samej sieci IP i posiadać tę samą maskę podsieci, przy czym kaŝde urządzenie musi mieć unikalny adres. Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij przycisk Dalej (Next). W kolejnym oknie naleŝy wpisać nazwę grupy roboczej (Workgroup), nazwę (Name) oraz opis (Descritpion), a następnie kliknij Dalej (Next), aby kontynuować. Ostatni ekran dotyczy zakończenie konfiguracji. JeŜeli chcesz dokonać jakiś zmian kliknij przycisk Wróć (Back), jeŝeli chcesz zapisać ustawienia wybierz Restart (Restart), natomiast jeŝeli chcesz zakończyć bez zapisywania ustawień wybierz Wyjście (Exit). Urządzenie DNS-323 zostanie ponownie uruchomione, a uŝytkownik powróci do okna logowania. 15

16 4.4.2 Setup> LAN Ustawienia sieci lokalnej (Local Area Network LAN) dotyczą sieci wewnętrznej. MoŜna je określić mianem ustawień prywatnych (private settings). W razie konieczności adres IP w sieci lokalnej moŝna zmienić. Adres IP w sieci LAN jest prywatny i dostępny w sieci wewnętrznej. Nie jest on natomiast dostępny z Internetu. Prędkość łącza (Link Speed) domyślnie opcja ta jest ustawiona na Auto czyli automatycznie wykrywanie prędkości łącza. Opcja umoŝliwia takŝe ręczne ustawienie prędkości łącza na wartość 100Mbps i 1000Mpbs. Po wprowadzeniu zmian w tych ustawieniach naleŝy kliknąć przycisk Zatwierdź (Apply). Do wyboru są dwie opcje pobrania adresu IP dla urządzenia DNS-323. Pierwsza to Klient DHCP (DHCP Client), druga adres statyczny IP (Static IP). JeŜeli w sieci dostępny jest serwer DHCP to naleŝy wybrać pierwszą opcję. Adres IP zostanie wtedy automatycznie przypisany. W przeciwnym razie naleŝy wybrać drugą opcję i ręcznie wprowadzić niezbędne informacje takie jak: adres IP (IP Address), maskę podsieci (Subnet Mask), adres IP bramy (Gateway IP Address), podstawowy serwer DNS (DNS1), zapasowy serwer DNS (DNS2). Ustawienia Jumbo Frame (Jumbo Frame Settings) sekcja umoŝliwia zmianę ustawień ramek Jumbo. Standardowe ramki ethernetowe mają 1500 bajtów. Właczenie Jubmo umoŝliwia zwiększenie ich rozmiaru od 3000 do 9000, co zwiększa wydajność sieci. Status kliknij Włącz (Enable), aby uruchomić ramki Jubmo, lub Wyłącz (Disable), w przeciwnym wypadku. MTU wprowadź wartość MTU wspierana przez Twoją sieć, a następnie kliknij Zatwierdź (Apply). 16

17 4.4.3 Setup> Device Strona umoŝliwia przypisanie grupy roboczej, nazwy i opisu urządzenia DNS-323. Grupa robocza (Workgroup) przypisz nazwę grupy roboczej dla urządzenia DNS Nazwa grupy roboczej powinna być taka sama jak nazwa grupy roboczej komputerów w sieci. Nazwa (Name) przypisz nazwę urządzeniu DNS-323. Nazwa moŝe zostać wykorzystana do uzyskania dostępu do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej, zamiast uŝywania adresu IP urządzenia. Opcja ta jest bardzo uŝyteczna, szczególnie w przypadku, gdy w sieci znajduje się więcej niŝ jedno urządzenie DNS-323. Domyślnie nazwa urządzenia to dlink-xxxxxx, gdzie xxxxxx to sześć ostatnich cyfr adresu MAC urządzenia. Opis (Description) przypisz opis urządzenia DNS Advanced > Users and Groups Sekcja umoŝliwia utworzenie kont uŝytkowników oraz grup i przydzielenie im dostępu do określonych folderów. Urządzenie DNS-323 pozwala na utworzenie do 64 unikalnych kont uŝytkownika. Stworzone konta uŝytkowników i grup zostaną wyświetlone w odpowiedniej liście w dolnej części strony. 17

18 Tworzenie uŝytkowników i grup (User and Group Creation) sekcja umoŝliwia utworzenie konta uŝytkowników i grup przez podanie odpowiednich atrybutów takich jak: nazwa uŝytkownika, hasło, nazwa grupy. UŜytkownik/Grupa (User/Group) zaznacz odpowiednią opcję, aby utworzyć konto uŝytkownika lub grupy. Nazwa grupy (Group name) podaj nazwę grupy. Nazwa uŝytkownika (User name) podaj nazwę uŝytkownika. Hasło (Password) podaj hasło uŝytkownika. Hasło potwierdzające (Confirm Password) wpisz hasło uŝytkownika ponownie. 18

19 Ustawienia grupy (Group Settings) sekcja pozwala przyporządkować uŝytkowników do określonej grupy. NaleŜy z menu rozwijanego wybrać określoną grupę, a następnie zaznaczyć uŝytkownika i kliknąć dodaj (Add). W analogiczny sposób moŝna usunąć uŝytkownika z grupy, zaznaczając jego nazwę na liście uŝytkownicy w grupie (Users in group) a następnie kliknąć usuń (Remove). Zaznaczając opcję wszystkie konta (All accounts) moŝna dodać do grupy wszystkich uŝytkowników, odznaczając usunąć. Lista uŝytkowników (User List) na liście wyświetlone są uŝytkownicy wraz z przypisanymi grupami. Lista grup (Group List) - na liście wyświetlone są utworzone grupy. Istnieje moŝliwość edytowania parametrów konta uŝytkowników i grup, lub usunięcie danego konta przez wybranie odpowiedniej ikony na liście uŝytkowników i grup: - ołówek z notatnikiem edycja konta - kosz na śmiecie usunięcie konta Advanced > Quotas Urządzenie DNS-323 umoŝliwia definiowanie przydziału dyskowego dla indywidualnych uŝytkowników oraz grup uŝytkowników. Przypisanie przydziału dyskowego uŝytkownikowi lub grupie powoduje nałoŝenie na to konto limitu miejsca na dysku, jakie to konto (uŝytkownik/grupa) moŝe wykorzystać. Domyślnie ani uŝytkownicy, ani grupy nie mają zdefiniowanych Ŝadnych przydziałów dyskowych. Ustawienia przydziałów dla uŝytkownika (User Quota Settings) w tej sekcji wyświetlone są wszystkie przydziały dyskowe dla uŝytkowników. Przydziały mogą być edytowane przez kliknięcie ikony notatnika z ołówkiem. 19

20 Ustawienia przydziałów dla grup (Group Quota Settings) - w tej sekcji wyświetlone są wszystkie przydziały dyskowe dla grup. Przydziały mogą być edytowane przez kliknięcie ikony notatnika z ołówkiem. Status przydziałów (Quota Status) sekcja wyświetla status wszystkich przydziałów dyskowych. Funkcje przydziałów dyskowych mogą być w tym miejscu uruchamiane lub zatrzymywane. Konfigurowanie przydziałów (Configuring Quotas) domyślnie wszyscy uŝytkownicy i grupy są wyświetlone na stronie ustawień przydziałów. UŜytkownicy i grupy są wyświetlane automatycznie i nie mogą być usuwani. Domyślna wielkość przydziału ustawiona jest na bez limitu (unlimited). Zmianę w wielkości przydziału dokonuje się przez kliknięcie ikony notatnika z ołówkiem i edytowanie reguły. NaleŜy wprowadzić limit pojemności dysku przeznaczony dla uŝytkownika i zatwierdzić zmiany klikając przycisk zatwierdź (Apply). Po zatwierdzeni wprowadzonych zmian w oknie ustawień przydziałów zostaną zobrazowane wprowadzone modyfikacje (w przykładzie został nadany limit 100MB): 20

21 Aby wprowadzone zmiany odniosły efekt, trzeba jeszcze uruchomić usługę przydziałów (Quota) klikając przycisk Uruchom (Enable) w dolnej części strony: Stastus usługi powinien zmienić się ze stanu Zatrzymana (Stoppded) na Uruchomiona (Started) Advanced > Network Access Sekcja umoŝliwia nadawanie określonych uprawnień do poszczególnych folderów dla kont uŝytkowników i grup. Domyślnie wszyscy uŝytkownicy mają dostęp typu odczyt/zapis do wszystkich folderów. Zanim będzie moŝliwe określenie konkretnych zasad dla poszczególnych uŝytkowników i grup naleŝy usunąć domyślną zasadę. Kategoria (Category) zaznacz odpowiednią opcję, aby nadać uprawnienia uŝytkownikowi (User) lub grupie (Group). UŜytkownik (User) z menu rozwijanego wybierz odpowiedniego uŝytkownika (lub zaznacz opcję wszystkie konta (All accounts), któremu chcesz nadać uprawnienia. 21

22 Grupa (Group) z menu rozwijanego wybierz odpowiednią grupę, której chcesz nadać uprawnienia. Folder (Folder) kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać folder do którego chcesz przypisać uprawnienia danemu uŝytkownikowi lub grupie. Uprawnienia (Permission) z menu rozwijanego wybierz odpowiednie uprawnienia: tylko odczyt (Read only) lub odczyt/zapis (Read/Write). Oploki (Oplocks) czyli Opportunistics locks są cechą protokołu zarządzania sięcią LAN zaimplementowaną dla rodziny systemów 32-bitowych Windows. Oploki stanowią gwarancję, zapewnioną przez serwer klientowi, Ŝe pliki nie zostaną zmodyfikowane przez serwer lub jeŝeli nadchodzą jakieś zmiany, klient zostanie o nich poinformowany, zanim jeszcze się dokonają. W ten sposób klient moŝe pracować na lokalnej kopii pliku bez konieczności ciągłego odwoływania się do serwera. Mechanizm oploków został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności sieci w przypadku współdzielenia plików. JeŜeli jednak uŝywana jest aplikacja, której baza danych oparta jest na plikach przechowanych na serwerze, zaleca się wyłączenie mechanizmu oploków. Domyślnie system Windows Vista ma uruchomiony mechanizm oploków i nie moŝe zostać wyłączony. JeŜeli doświadczasz problemów z wydajnością sieci w przypadku aplikacji współdzielących pliki z urządzenia DNS-323 spróbuj zwiększyć wydajność, wyłączając mechanizm oploków w urządzeniu DNS-323. Map archive - uruchomienie tej opcji powoduje, Ŝe atrybut archiwalny (Archive) plików będzie kopiowany przy przechowywaniu plików na dyskach urządzenia DNS Niektóre programy tworzące kopie zapasowe nadają ten atrybut plikom przechowywanym jako kopie zapasowe. Komentarz (Comment) wpisz komentarz dla tej reguły. Lista dostępu (Network Access List) lista wyświetlająca utworzone reguły nadające określone uprawnienia uŝytkownikowi lub grupie dla danego folderu. Edycja reguły jest moŝliwa po kliknięciu ikony notatnika z ołówkiem. Usunięcie reguły jest moŝliwe po wybraniu ikon kosza na śmiecie Advanced > FTP Server Urządzenie DNS-323 jest wyposaŝone w wbudowany serwer FTP. Serwer jest łatwy w konfiguracji i umoŝliwia uŝytkownikom dostęp do danych bez względu gdzie się znajdują. Serwer FTP moŝe być skonfigurowany tak, aby umoŝliwić uŝytkownikom dostęp do konkretnych folderów i pozwala na jednoczesny dostęp do serwera do 10 uŝytkowników.. 22

23 Ustawienia konta FTP (FTP Account Settings) sekcja umoŝliwia nadanie odpowiednich uprawnień do przeglądanie serwera FTP dla uŝytkowników i grup. Kategoria (Category) zaznacz odpowiednią opcję, aby nadać uprawnienia uŝytkownikowi (User) lub grupie (Group). UŜytkownik (User) z menu rozwijanego wybierz odpowiedniego uŝytkownika (lub zaznacz opcję wszystkie konta (All accounts), któremu chcesz nadać uprawnienia. Grupa (Group) z menu rozwijanego wybierz odpowiednią grupę, której chcesz nadać uprawnienia. 23

24 Folder (Folder) kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać folder do którego chcesz przypisać uprawnienia danemu uŝytkownikowi lub grupie lub zaznacz opcję root, aby wskazać na cały dysk. Uprawnienia (Permission) z menu rozwijanego wybierz odpowiednie uprawnienia: tylko odczyt (Read only) lub odczyt/zapis (Read/Write). Ustawienia serwera FTP (FTP Server Settings) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie serwera FTP maksymalnej liczby uŝytkowników, czasu bezczynności itp.. Maksymalna liczba uŝytkowników (Max. User) z menu rozwijanego określ liczbę uŝytkowników, którzy będą mieli dostęp do serwera w tej samej chwili. Czas bezczynności (Idle Time) wpisz liczbę z zakresu 1-10, określająca czas w minutach, po upływie którego uŝytkownik zostanie automatycznie rozłączony. Port (Port) określ port serwera FTP z przedziału (domyślnie 21). Uwaga!!! Zmiana portu na inną wartość niŝ 21 moŝe spowodować problemy, jeŝeli urządzenie znajduje się za routerem. Zaleca się pozostawienie tych ustawień na wartość domyślną, chyba Ŝe uŝytkownik jest zaznajomiony ze zmianą portu FTP. Kontrola przepływu (Flow control) umoŝliwia określenie przepustowości dla kaŝdego uŝytkownika. Zaznacz opcję Bez limitu (Unlimited), aby nie ustawiać limitu. Język klienta (Client Language) Większość standardowych klientów FTP jak np. Windows FTP, wspierają podczas transferu tylko stronę kodową Western European. W urządzeniu DNS-323 zostały dodane inne języki dla niestandardowych klientów FTP. Wspierane są następujące języki: Cyrillic, Central European, North European, Western European, Simplified Chinese, Tranditional Chinese, Turkish, Korean. Lista dostępu FTP (FTP Access List) wyświetla wszystkie reguły dotyczące dostępu do serwera FTP. Regułę moŝna zmodyfikować po kliknięciu ikony notatnika z ołówkiem, lub usunąć klikając ikonę kosza na śmieci. Status serwera FTP (FTP Server Status) sekcja wyświetla podstawowe informacje o serwerze FTP status, maksymalna liczbę zalogowanych uŝytkowników w danej chwili, port, limit przepływu na uŝytkownika, czas bezczynności oraz język klienta. Zatrzymaj serwer FTP (Stop FTP Server) opcja umoŝliwia wyłączenie serwera FTP. UWAGA!!! JeŜeli Twoje urządzenie DNS-323 znajduje się za routerem lub zaporą sieciową, jest bardzo prawdopodobnie Ŝe będziesz musiał dokonać odpowiednich modyfikacji (np. przekierowanie portu) na routerze lub zaporze, tak aby ruch z Internetu na serwer FTP był moŝliwy. 24

25 4.4.8 Advanced > UPnP AV Server Urządzenie DNS-323 dostarcza funkcjonalności serwera UPnP AV. UmoŜliwia transmisję zdjęć, muzyki i plików video do odtwarzaczy kompatybilnych z UPnP AV w lokalnej sieci. JeŜeli serwer jest włączony, DNS-323 będzie automatycznie wykryty przez kompatybilne z UPnP AV odtwarzacze w lokalnej sieci. Serwer UPnP AV (UPnP AV Server) wybierz opcję uruchom (Enable) lub wyłącz (Disable), aby uruchomić lub wyłączyć serwer UPnP AV. Folder (Folder) zaznacz opcję root, aby umoŝliwić dostęp do całego dysku lub wskaŝ odpowiednie foldery korzystając z przycisku Przeglądaj (Browse). Auto-odświeŜanie (Auto Refresh) ustaw okres automatycznego odświeŝania plików multimedialnych wybierając wartość z menu rozwijanego. Wybranie opcji Brak (None) wyłącza auto-odswieŝanie. OdświeŜ (Refresh) - kliknij przycisk po dodaniu nowych plików, aby mogły być uŝyte przez kompatybilne odtwarzacze Advanced > itunes Server Urządzenie DNS-323 dostarcza funkcjonalności serwera itunes. Udostępnia muzykę i pliki video komputerom w lokalnej sieci z uruchomioną usługą itunes. JeŜeli ta usługa jest włączona, urządzenie DNS-323 będzie automatycznie wykryte w programie itunes, a pliki muzyczne i video będą dostępne do transmisji w sieci. 25

26 Serwer itunes (itunes Server) zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer itunes, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Folder (Folder) zaznacz opcję root, aby umoŝliwić dostęp do całego dysku. Hasło (Password) wprowadź hasło do serwera itunes. Auto-odświeŜanie (Auto Refresh) ustaw okres automatycznego odświeŝania plików multimedialnych wybierając wartość z menu rozwijanego. Wybranie opcji Brak (None) wyłącza auto-odswieŝanie. OdświeŜ (Refresh) - kliknij przycisk po dodaniu nowych plików, aby mogły być uŝyte przez itunes Advanced > DHCP Server Urządzenie DNS-323 moŝe być wykorzystywane jako serwer DHCP. Urządzenie moŝe wtedy przypisywać adresy IP klientom w lokalnej sieci. JeŜeli jednak w sieci jest juŝ skonfigurowany serwer DHCP, opcję tą naleŝy wyłączyć. 26

27 Serwer DHCP (DHCP Server) - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer DHCP, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Początkowy adres IP (Starting IP Address) wprowadź początkowy adres IP puli adresów, z której będą przydzielany adresy IP klientom. Końcowy adres IP (Ending IP Address) wprowadź końcowy adres IP puli adresów, z której będą przydzielany adresy IP klientom. Czas dzierŝawy (Lease Time) z menu rozwijanego wybierz okres dzierŝawy przypisywanego adresu IP. Lista klientów DHCP (DHCP Client List) wyświetla wszystkich klientów serwera DHCP wraz z nazwą hosta, adresem IP, adresem MAC i czasem wygaśnięcia dzierŝawy Advanced > LLTD Urządzenie DNS-323 wspiera LLTD czyli Link Layer Topology Discovery. LLTD to protokół umoŝliwiający tworzenie w systemie Windows Vista widoku graficznego komputerów i urządzeń w sieci oraz sposobu ich połączenia. JeŜeli opcja te jest włączona (enable), moŝliwe jest uzyskanie fizycznej topologii sieci wraz z urządzeniem DNS-323 (dla Windows Vista), w przeciwnym wypadku urządzenie to nie będzie widoczne w topologii sieci. LLTD - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer DHCP, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Uwaga!!! Uruchomienie usługi LLTD moŝe spowodować spadek wydajności sieci. JeŜeli doświadczasz takiego zjawiska spróbuj wyłączyć LLTD. 27

28 Tools > Admin Password Sekcja pozwala na ustawienie i zmianę hasła administratora. Nazwa uŝytkownika (User Name) wpisana nazwa administratora (admin) nazwy tej nie moŝna zmienić. Hasło (Password) wpisz stare hasło administratora. JeŜeli do tej pory nie ustawiłeś hasła, pozostaw to pole puste. Nowe hasło (New Password) wprowadź nowe hasło administratora. Hasło potwierdzające (Confirm Password) wprowadź ponownie nowe hasło administratora Tools > Time Menu czasu (Time) zawiera kilka opcji ustawienia wewnętrznego zegara urządzenia DNS-323. Bardzo waŝne jest poprawne ustawienie czasu tak, aby wszelkie planowanie pobierania i tworzenie kopii zapasowych odbywały się o zaplanowanym czasie. 28

29 Serwer NTP (NTP Server) protokół NTP (Network Time Protocol) pozwala zsynchronizować czas urządzenia DNS-323 z serwerem czasu w Internecie. Dla wygody uŝytkownika D-Link dostarcza do wyboru dwa serwery NTP. Wybierz ten, który jest bliŝej Twojemu połoŝenia. Strefa czasowea(time Zone) ustaw odpowiednią strefę czasową. Kliknij Ustaw czas (Set Time), aby zsynchronizować z lokalnym komputerem. Z mojego komputera (From My Computer) opcja pozwala zsynchronizować czas zegara urządzenia DNS-323 z czasem lokalnego komputera. Kliknij Ustaw czas (Set Time), aby zsynchronizować z lokalnym komputerem. Ustaw czas i datę ręcznie (Set The Date And Time Manually) opcja umoŝliwia skonfigurowanie czasu i daty ręcznie. Z menu rozwijanych wybierz odpowiednie wartości rok (year), miesiąc (month), dzień (day), godzinę (hour) i minutę (minute) i kliknij przycisk Ustaw czas (Set Time). Czas letni (Daylight Saving Time) opcja umoŝliwia uruchomienie opcji czasu letniego. Do wyboru są opcje: brak (None), USA lub EU (Europe). Kliknij Ustaw czas (Set Time), aby zastosować zmiany Tools > System Sekcja pozwala na manipulowanie urządzeniem restart systemu, przywracanie ustawień fabrycznych, wyłączenie urządzenia, zapisywanie i wgrywanie konfiguracji oraz ustawienie czasu bezczynności. 29

30 Uruchom ponownie (Restart) przycisk umoŝliwia ponownie uruchomienie urządzenia. Przywróć (Restore) przycisk umoŝliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Zaleca się uŝywanie tej opcji tylko, gdy jest to koniecznie, poniewaŝ jej uŝycie powoduje utratę wszystkich zapisanych ustawień urządzenia DNS-323. Zamknij (Shutdown) przycisk umoŝliwia wyłączenie urządzenia. Ustawienia konfiguracji (Configuration Settings) Wybierz zapisz (Save), aby zapisać bieŝącą konfigurację do pliku. Wybierz Przeglądaj (Browse), aby wskazać na plik konfiguracyjny urządzenia i Wgraj (Load), aby go załadować. Czas bezczynności (Idle Time) wprowadź czas w minutach określających przez ile administrator moŝe być nieaktywny podczas konfiguracji urządzenia (Config Inactivity TImer) lub uŝytkownik podczas dostępu do konfiguracji planowania pobrań (Download Schedule Inactivity Timer). Kliknij Zatwierdź (Apply), aby zastosować wprowadzone zmiany Tools > Firmware Upgrade Urządzenie DNS-323 umoŝliwia łatwe sprawdzenie dostępności nowej wersji firmware`u oraz jej wgranie do urządzenia. Aktualizacjia firmware`u (Firmware Update) sekcja dostarcza link do sprawdzenia dostępności nowego firmware`u na stronie pomocy technicznej D-Link. JeŜeli nowa wersja firmware`u jest dostępna, ściągnij ją na lokalny dysk twardy. 30

31 Informacje o bieŝącej wersji firmware`u (Current Fimrware Info) numer obecnej wersji zainstalowanej na urządzeniu DNS-323. Firmware Date data oprogramowania. Przeglądaj (Browse) - Kliknięcie przycisku pozwoli na wybranie pliku z nowym oprogramowaniem dla routera, z dysku komputera. Po wskazaniu oprogramowania kliknij przycisk Zastosuj (Apply) Tools > Alerts Urządzenie DNS-323 umoŝliwia wysyłanie powiadomień alarmujących o zaistnieniu określonych zdarzeń i stanu dysku twardego. Powiadomienia mogą być bardzo pomocne w zarządzaniu i zabezpieczaniu waŝnych danych. Ustawienia powiadomienia ( Alert Settings) sekcja zawiera konfigurację wychodzącego i przychodzącego konta . Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Testuj (Test ), aby wysłać testowego a i tym samym sprawdzić poprawność konfiguracji. Metoda logowania (Login Method) wybierz Account lub Anonymous. Wybranie drugiej opcji nie wymaga wprowadzenia nazwy uŝytkownika (User Name) i hasła (Password). 31

32 Nazwa uŝytkownika (User Name) wprowadź odpowiednią nazwę uŝytkownika dla Twojego konta . Hasło (Password) wprowadź odpowiednie hasło dla Twojego konta . Serwer SMTP (SMTP Server) wprowadź adres IP lub nazwę domenową wychodzącego serwera poczty. JeŜeli nie jesteś pewny wartości tutaj wpisywanych, skontaktuj się z Twoim dostawcą poczty. Nadawca (Sender ) wprowadź adres , który będzie wyświetlany w wysyłanym u w polu Od (From). Nie musi to być prawdziwy adres . Odbioraca (Receiver ) wprowadź adres , pod który będą wysyłane powiadomienia. Adres musi być odpowiedni do wprowadzonego wcześniej serwera poczty SMTP. Testuj (Test ) kliknij przycisk, aby sprawdzić poprawność konfiguracji i wysłać testowy. Typ powiadomień (Alert Types) sekcja zawiera opcje umoŝliwiające określenie typu wysyłanych powiadomień. Zaznacz odpowiednią opcję. Powiadomienia o stanie pojemności dysku są wysyłane co pewien okres, natomiast pozostałe powiadomienia tylko wtedy gdy jest to koniecznie. Stan pojemności (Space Status) określ okres powiadomienia o stanie pojemności na dysku, wybierając z menu rozwijanych godziny i minuty. Dysk pełny (A Volume Is Full) powiadomienie zostanie wysłane, gdy dysk będzie pełny. Błąd dysku (A Hard Drive Has Failed) powiadomienie zostanie wysłane, gdy na jednym z dysków wystąpi błąd krytyczny. Hasło administratora zostało zmienione (The Administrator`s Password Has Been Changed) powiadomienie zostanie wysłane, gdy hasło administratora zostanie zmienione. Firmware został zakutalizowany (Firmware Has Been Upgraded) powiadomienie zostanie wysłane, gdy firmware zostanie zaktualizowany. Temperatura systemu została przekroczona (System Temperature Has Exceeded) powiadomienie zostanie wysłane, gdy temperatura systemu przekroczy ustaloną wartość. Wartość i skalę temperatury naleŝy ustalić korzystając z menu rozwijanego. Włączenie tej opcji spowoduje takŝe automatyczne wyłączenie urządzenia po przekroczeniu ustalonej temperatury. 32

33 Tools > Power Management Urządzenie DNS-323 umoŝliwia zarządzanie zasilaniem dysków. Po upływie określonego czasu nieaktywności, dyski mogą zostać wyłączone. Zasilanie zostanie ponownie przywrócone przy próbie dostępu do danych. Urządzenie DNS-323 cały czas będzie włączone, a tylko dyski będą miały odłączone zasilanie. Zarządzanie zasilaniem (Power Management) - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć zarządzanie zasilaniem, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Wyłącz twardy dysk (Turn Off Hard Drive) określ czas bezczynności, po którym dysk twardy zostanie wyłączony Tools > RAID DNS-323 umoŝliwia konfigurację dysków na cztery róŝne sposoby: Standard (kaŝdy z dysków stanowi unikalny wolumin), JBOD (oba dyski są połączone w jeden wolumin), RAID 0, RAID 1. Konfiguracja RAID (RAID Configuration) sekcja umoŝliwia konfigurację dysków. 33

34 JeŜeli masz juŝ zainstalowany jeden dysk i zamierzasz zainstalować drugi, DNS-323 umoŝliwi Ci zmianę konfiguracji dysku ze standardowego na RAID 1. Zmiana trybu konfiguracji na RAID 1 pozwala na zastosowanie tzw. mirroringu czyli zapisaniu kopii danych z dysku 1 na dysku 2 w celu zabezpieczenia danych przed np. awarią dysku. Zastosowanie RAID 1 spowoduje skasowanie całej zawartości dysku 2. JeŜeli zainstalowałeś dysku 2 z pominięciem konfiguracji, w sekcji konfiguracji dysku Tools > RAID pojawi się dodatkowa opcja umoŝliwiająca konfigurację drugiego dysku. Spowoduje ona skasowanie całej zawartości dysku 2. Ustaw typ RAID i formatuj (Set RAID Type and Re-Format) po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlone nowe okno z moŝliwością wyboru trybu konfiguracji dysków. Wybierz typ konfiguracji RAID zaznaczając odpowiednią opcję i kliknij i Dalej (Next). Kroki konfigurowania RAID są identyczne jak opisane w części Rozpoczynamy (Getting Started) tego podręcznika uŝytkownika. RAID (Redundant Array of Independent Disks) jest to kombinacja dwóch lub większej liczby dysków twardych, pozwalająca na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa danych w przypadku awarii dysku. Istnieje kilka poziomów RAID, z czego kaŝdy dostarcza innej metody dzielenia i dystrybucji danych na dyskach. Urządzenie DNS-323 wspiera poziomy 0 (RAID 0) i 1 (RAID 1). RAID 0 dane są przeplecione pomiędzy dyskami, co zapewnia zwiększenie wydajności odczytu i zapisu. RAID 0 nie zapewnia jednak odporności na awarię dysków. RAID 1 dostarcza mechanizmu mirroringu czyli tworzenia kopii plików jednego dysku na drugim. Dzięki temu, w przypadku awarii jednego z dysków, dane będą nadal dostępne. 34

35 Tools > DDNS Dynamiczny DNS to usługa umoŝliwiająca hosting serwerów web, FTP, gier itp. za pomocą nazwy domenowej (nabytej np. w przypisanej do dynamicznego adresu IP. Wykorzystując dynamiczny DNS moŝliwe jest podłączenie się do urządzenia z Internetu bez względu na to, jaki ma aktualnie adres IP. Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, naleŝy skorzystać z dynamicznego systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service DDNS). Dostęp do tak skonfigurowanego hosta wymaga jedynie znajomości jego nazwy. Mechanizm DDNS odwzorowuje nazwę hosta na jego obecny adres, który zmienia się przy kaŝdym połączeniu z usługodawcą. W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, zaznacz pole wyboru Enable Dynamic DNS. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Server Address (nazwa dostawcy DDNS) Host Name (Nazwa hosta) Username or Key (Nazwa uŝytkownika lub klucz) Password or Key(Hasło lub klucz) Verify Password or Key (Potwierdź hasło lub klucz) Timeout (czas aktualizacji DDNS w godzinach) 35

36 Status wyświetla status usługi DDNS Status > Device Info Strona wyświetla informacje dotyczące sieci LAN, urządzenia (Device Info), podłączonej drukarki (Printer) oraz dysku twardego (Hard Drive Info). LAN info zawiera informacje o następujących parametrach i ustawieniach sieciowych: - Adres IP (IP Address) - Maska podsieci (Subnet Mask) - Adres IP bramy (Gateway IP Address) - Adres MAC (MAC Address) - Podstawowy serwer DNS (DNS1) - Zapasowy serwer DNS (DNS2) Device info zawiera następujące informacje: - Grupa robocza (Workgroup) - Nazwa (Name) - Opis (Descritpion) - Temperatura systemu ( System Temperature) 36

37 Printer info zawiera następujące informacje o podłączonej drukarce: - Producent (Manufacturer) - Produkt (Product) Hard drive info zawiera następujące informacje o dysku twardym: - Liczba dysków (Total Drive(s)) - Nazwa woluminu (Volume Name) - Całkowita pojemność dysku twardego (Total Hard Drive Capacity) - Wykorzystana pojemność (Used Space) - Niewykorzystana pojemność (Unused Space ) Support Sekcja zawiera menu odnośników do tematów opisujących poszczególne opcje urządzenia DNS

38 5. Mapowanie dysku Oprogramowanie Easy Search Utility umoŝliwia mapowanie dysków. W tym celu naleŝy zaznaczyć wybrane urządzenie DNS-323 na liście sieciowych urządzeń przechowujących (Network Storage Device), następnie z listy mapowania dysku (Drive Mapping) wybrać odpowiedni dysk, przypisać mu literę dysku z menu rozwijanego Dostępnych liter dysku (Available Drive Letters) i kliknąć przycisk Połącz (Connect). JeŜeli mapowanie dysku zostanie pomyślnie ukończone zostanie wyświetlony komunikat Mapowanie dysku zakończone sukcesem (Successfully mapped drive). W widoku Mojego komputera (My Computer) pojawi się zamapowany dysk sieciowy oznaczony literą określoną w procesie mapowania. 38

39 6. Downloads 6.1 Planowanie pobrań Po uruchomieniu interfejsu graficznego urządzenia DNS-323 i po poprawnym wpisaniu loginu i hasła (o ile zostało ustawione) naleŝy wybrać przycisk Pobierania (Downloads) (a nie jak w przypadku konfiguracji urządzenia przycisk Konfiguracja (Configuration)). zostanie wyświetlone poniŝsze okno: 39

40 Ustawienia harmonogramowania (Schedule Settings) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie i zaplanowanie pobierania określonych plików oraz tworzenia kopii zapasowych. Metoda logowania (Login Method) wybierz odpowiednią metodę logowania, aby posiadać dostęp do pliku. JeŜeli strona, z której chcesz pobrać plik wymaga uwierzytelnienia, wybierz Konto (Account),a następnie wpisz Nazwę uŝytkownika (User Name) oraz Hasło (Password). JeŜeli strona nie wymaga uwierzytelnienia wybierz opcję Anonimowo (Anonymous) i przejdź do następnego kroku. Typ (Type) wybierz, z menu rozwijanego, typ obiektu pobieranego folder(folder) lub plik (File). URL (URL) wpisz adres URL strony lub serwera, z którego chcesz pobrać dane np.: ftp://www.test.com/test.txt lub Test (Test) kliknij przycisk, aby sprawdzić czy wpisany adres URL oraz ew. login i hasło są poprawne. Lokalny (Local) wybierz ten przycisk, aby wskazać plik lub folder z lokalnego dysku. WskaŜ lokalizację pliku i kliknij OK, aby zaakceptować ścieŝkę do pliku. Zapisz do (Save to) wprowadź poprawną ścieŝkę na dysku DNS-323 lub kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać miejsce zapisu. Kiedy (When) wskaŝ datę i godzinę pobierania pliku lub tworzenia kopii zapasowej wybierając z menu rozwijanego odpowiednią Datę (Date) (dzień/miesiąc/rok) oraz Czas (Time) (godzina/minuta). Okresowa kopia zapasowa (Recurring Backup) opcja umoŝliwia zdefiniowanie czasu, w którym będzie tworzona kopia zapasowa. Określ okres: codziennie (daily), raz na tydzień (weekly) lub co miesiąc (monthly) oraz podaj czas, kiedy tworzenie kopii zapasowej ma się rozpocząć. Kopia przyrostowa (Incremental Backup) domyślnie wszystkie lokalne kopie zapasowe są zapisywane w trybie nadpisywania (overwrite) tzn., Ŝe identyczne pliki będą nadpisywane. Wybranie opcji Kopia przyrostowa (Incremental Backup) spowoduje, Ŝe urządzenie DNS-323 będzie porównywało czas ostatniej modyfikacji pliku źródłowego z plikiem docelowym. Plik docelowy zostanie nadpisany tylko wtedy, gdy plik źródłowy będzie nowszy. Lista zaplanowanych pobrań (Schedule List) sekcja wyświetla wszystkie ukończone, aktywne i aktualne pobierania plików oraz tworzenie kopii zapasowych. 40

41 6.2 Status Sekcja zawiera listę zakończonych, zaplanowanych lub bieŝących pobrań. 6.3 BitTorrent Urządzenie DNS-323 posiada wbudowany menedŝer BitTorrent umoŝliwiający pobieranie i udostępnianie plików Instalacja Aby zainstalować program BitTorrent naleŝy uruchomić narzędzie Easy Search Utility, zaznaczyć wybrane urządzenie DNS-323 i kliknąć przycisk BitTorrent. Po ukończeniu instalacji programu BitTorrent zostanie wyświetlone okno informujące o restarcie urządzenia. Po ponownym uruchomieniu DNS-323 w widoku Drive Mapping powinien być widoczny nowy wolumin BT. 41

42 6.3.2 Konfiguracja BitTorrent Konfiguracja programu BitTorrent na urządzeniu DNS-323 jest moŝliwa z poziomu przeglądarki internetowej po pomyślnym logowaniu, wybraniu opcji Downloads i przejściu do zakładki BitTorrent Dodawanie plików torrent W celu dodania nowego pliku torrent naleŝy wybrać jedną z dwóch opcji: - dodaj torrent z URL (Add Torrent From URL) aby wskazać plik torrent w Internecie - dodaj torrent z pliku (Add Torrent From FIle) aby wskazać plik torrent z pliku znajdującego się na dysku twardym a następnie wpisać odpowiednią lokalizację lub w przypadku dodawania torrentu z pliku, wskazać lokalizację korzystając z przycisku Przeglądaj (Browse). 42

43 6.3.4 Ustawienia Torrent Sekcja umoŝliwia zmianę ustawień programu BitTorrent przez zaznaczenie odpowiedniego przycisku opcji (radio button). Ustawienia portu (Port Settings) wybierz odpowiedni port programu domyślny 6881 lub przypisz inny wybierając opcję Custom i wpisując nr portu z zakresu Zarządzanie przepustowością (Bandwidth Management) wybierz opcję kontroli przepustowości automatyczną (automatic) lub ręczną (manual). W przypadku ręcznego zarządzania przepustowością naleŝy wprowadzić następujące wartości w kb/s, przy czym 1 oznacza brak limitu: - maksymalna prędkość pobierania (Maximum download rate) - maksymalna prędkość wysyłania (Maximum upload rate) - maksymalna prędkość wysyłania podczas seedowania (Maximum upload rate when seeding) Seedowanie (Seeding) wybierz odpowiednią ustawienia seedowania korzystając z przycisków opcji (radio buttons) i ew. wpisując odpowiednią wartość: - seeduj aŝ do usunięcia (seed until removed) - przestań seedować kiedy wskaźnik osiągnie X %(stop seeding when ratio reaches X %) 43

44 - przestań seedować po X minutach (stop seeding after X minutes) gdzie X to odpowiednio wartość wskaźnik a w procentach i czas w minutach. 6.4 Support Podobnie jak w dziale konfiguracji, sekcja Pomocy (Support) zawiera zbiór odnośników do tematów opisujących funkcje urządzenia DNS Serwer wydruku USB DNS-323 udostępnia funkcje wbudowanego serwera wydruku USB, umoŝliwiając uŝytkownikom współdzielenie urządzenia drukującego w lokalnej sieci. Podłącz urządzenie drukujące do portu USB DNS-323. Uwaga!!! NaleŜy się upewnić, Ŝe na kaŝdym komputerze w lokalnej sieci, który chce korzystać z urządzenia drukującego, są zainstalowane odpowiednie sterowniki. Aby dodać drukarkę postępuj zgodnie z poniŝszymi krokami: 1. Z menu start wybierz opcję Drukarki i Faksy: 44

45 2. Wybierz opcję Dodaj drukarkę: 3. Uruchomi się kreator dodawania drukarki. Wybierz opcję Dalej: 4. Zaznacz opcję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera, a następnie przyciśnij przycisk Dalej. 5. Wybierz opcję Przeglądaj w poszukiwaniu drukarki i kliknij Dalej. 45

46 6. W drzewie wskaŝ urządzenie DNS-323 a następnie podłączoną do niego drukarkę i kliknij Dalej. 7. Wybierz opcję Tak: 8. Wybierz opcję OK: 9. Następnie wskaŝ sterownik drukarki z pliku na twardym dysku lub wybierz odpowiednią pozycję z listy i zatwierdź wybór. 46

47 10. Po pomyślnym zainstalowaniu drukarki, urządzenie drukujące powinno być dostępne w menu Drukarki i faksy. 8. Przechowywanie plików z nazwami zawierającymi znaki spoza alfabetu angielskiego. JeŜeli uŝywasz firmware`u 1.04 lub w wersji wyŝszej, domyślnie urządzenie DNS-323 wspiera Unicode jako standard pozwalający komputerom reprezentować i manipulować tekstem wyraŝonym w większości światowych formatów pisania. JeŜeli jednak uŝywałeś wcześniejszej wersji firmware`u (1.03 lub wcześniejszej) i dopiero zaktualizowałeś do wersji 1.04 lub wyŝszej, Unicode nie będzie wspierany przez urządzenie DNS-323 do momentu formatowania dysków w urządzeniu DNS-323. JeŜeli chcesz przechowywać pliki, których nazwy zawierają znaki spoza alfabetu angielskiego i jednocześnie nie chcesz formatować dysków, będziesz musiał zmienić ustawienia języka urządzenia w celu zapewnienia kompatybilności z tymi plikami. Uruchom program Easy Search Utility, zaznacz wybrane urządzenie DNS-323 i kliknij przycisk Język (Language). JeŜeli urządzenie wspiera Unicode zostanie wyświetlony następujący komunikat: 47

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo