Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej w Uniwersytecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej w Uniwersytecie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 27/14 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Szkolenie specjalistyczne, jako wyodrębniona część obszaru (względnie obszarów) kształcenia Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy w Uniwersytecie Gdańskim stanowi wyodrębnioną część dwóch obszarów kształcenia nauk społecznych i nauk humanistycznych - realizowane w uczelni w sposób określony przez program kształcenia przedstawiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 2012 (Dz.U. z , poz. 1081). Stanowi formę szkolenia zamawianego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla realizacji określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej celów i zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w w/w dokumentach (ustawi i rozporządzeniu). Jednostka prowadząca szkolenie specjalistyczne Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy w Uniwersytecie Gdańskim prowadzone jest na Wydziale Nauk Społecznych Forma studiów i poziom studiów Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy realizowane jest w formie szkolenia niestacjonarnego na zasadzie zjazdów sobotnio niedzielnych, w terminach przedstawionych w programie zajęć konkretnej edycji szkolenia, zatwierdzonej przez kierownika szkolenia. Określenie formy zakończenia szkolenia Słuchacze Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy otrzymują dyplom uzyskania specjalizacji (zgodnie z ustawą). Dyplom uzyskania specjalizacji będzie zawierać imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia osoby, która uzyska specjalizację, wykaz bloków tematycznych, objętych minimum programowym oraz liczbę godzin ich realizacji, numer i datę uchwały komisji w sprawie uzyskania specjalizacji, numer dyplomu, podpis przewodniczącego i członków komisji, pieczęć urzędową podmiotu uprawnionego. Uzyskiwane uprawnienia/specjalność w ramach szkolenia Ukończenie Szkolenie specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy zgodnie Dziennikiem Ustaw z 28 września 2012, poz

2 Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia) Absolwent szkolenia specjalizacyjnego uzyskuje dyplom ukończenia szkolenia potwierdzający uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia. Uzyskanie dyplomu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji z zakresu organizacji pomocy, w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy przygotowują pracowników socjalnych oraz inne osoby, zatrudnione w państwowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach i organizacjach do spełnienia merytorycznych i formalnych wymagań, umożliwiających przystępowanie do konkursów na stanowiska kierownicze, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 2012 (Dz.U. z , poz. 1081) oraz rozszerzenie uprawnień zawodowych. Minima programowe, określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej umożliwiają pracownikom poznanie obszarów wiedzy teoretycznej, niezbędnej w toku działalności organizatorskiej oraz praktycznej, związanej ze sprawnym funkcjonowaniem kierowanymi przez nich instytucjami pomocy. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy zakłada realizację efektów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Działalność ta wymaga interdyscyplinarności i umiejętności łączenia wiedzy z zakresu wielu dziedzin teoretycznych (m.in.: socjologii, psychologii, polityki publicznej, pracy socjalnej i ekonomii ) z umiejętnościami, przekazywanymi przez praktyków (pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych, trenerów, terapeutów, pracowników socjalnych, prawników). Dziedziny nauki, do których odnoszą się efekty kształcenia to: nauki ekonomiczne, nauki społeczne, nauki prawne, nauki humanistyczne. Dyscypliny: nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji, pedagogika, psychologia, socjologia, prawo, nauki o administracji, finanse, nauki o mediach, filozofia, nauki o rodzinie, nauki o zarządzaniu. Kształcenie w trakcie szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy stanowi rozszerzenie i pogłębienie umiejętności z zakresu realizacji zadań obszaru pracy socjalnej, zarządzania i kierowania zespołami ludzi, pomagających jednostkom, grupom i społecznościom lokalnym w realizacji potrzeb, których nie są w stanie zaspokoić we własnym zakresie. Słuchacze dysponują znaczną wiedzą z wyżej wymienionych dziedzin. Rolą szkolenia specjalizacyjnego jest ich pogłębienie, uporządkowanie lub uzupełnienie posiadanych wiadomości. Czas trwania szkolenia Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy trwa dwa semestry. Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania szkolenia Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy zakłada uzyskanie 60 punktów ECTS obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę własną słuchacza (w tym projekty realizowane przez słuchacza w trakcie studiów).

3 Minimum programowe dla Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy określone zostało przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 2012 (Dz.U. z , poz. 1081). Obejmuje ono 265 godzin zajęć przedmiotów obowiązkowych podzielonych na 12 modułów. Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią rozwoju: Uniwersytet Gdański ma za zadanie kształcić wysoko wyspecjalizowanych, doskonale przygotowanych do wykonywania zawodu absolwentów, dysponujących wszechstronną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, niezbędnymi w działalności zawodowej. Dbałość o dalszy rozwój zawodowy, przygotowywanie kadr kierowniczych i menedżerskich, uzupełnianie i pogłębianie wiedzy stanowi z jednej strony ogromne wyzwanie dla kadry, prowadzącej zajęcia w ramach szkolenia specjalizacyjnego, z drugiej strony umożliwia zachowanie kontaktu z absolwentami, śledzenie i pomoc w dalszej karierze zawodowej oraz informację zwrotną, informującą pośrednio o jakości naszego kształcenia (np. ilu słuchaczy wygrało konkursy na stanowiska kierownicze, ilu odeszło z zawodu itp.). Realizacja celów dydaktycznych, realizowanych przez Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy wpisuje się więc w misję i strategię Uniwersytetu Gdańskiego. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata: W Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów. Możemy przyjąć nie więcej niż 32 osoby w ramach jednej edycji, w celu zapewnienia aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych. Studia nie dają uprawnień pedagogicznych, lecz kierownicze (menedżerskie), o czym słuchacze są informowani przed podjęciem studiów. Zasady rekrutacji: Rekrutacja na Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Różnice w stosunku do innych prowadzonych na UG programów kształcenia o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia: W programie kładzie się szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie w pracy zawodowej nabytych umiejętności teoretycznych i praktycznych. Dotyczy to przede wszystkim wiedzy z zakresu pracy z jednostkami, grupami pracy socjalnej, współdziałania w ramach instytucji publicznych oraz między instytucjami. Kadra dydaktyczna szkolenia: Zasoby kadrowe dla szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy : Lp. Imię i nazwisko Posiadany tytuł lub stopień Obszary kształcenia naukowy 1 Chociej Marlena Mgr Psycholog, specjalista rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, praktyk w zakresie komunikacji interpersonalnej,technik negocjacji, przeciwdziałania stresowi i kierowania zmianą. 2 Cuper Mirosława Mgr Studia pielęgniarstwa GUM,praktyk, z-ca kierownika w ośrodku dla przewlekle chorych i środowiskowym DPS, zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym intelektualnie

4 3 Duśko Tamara Mgr Pracownik socjalny, wykładowca wielu szkół wyższych, prowadząca programy w zakresie pracy socjalnej, pracy z rodziną, projekty socjalne, programy unijne, doradca w Urzędzie Marszałkowskim 4 Kamińska Lidia Mgr Pracownik socjalny MOPS w Gdańsku, praktyk, specjalista w zakresie programów pomocy instytucjonalnej, wykładowca i trener w tym obszarze wiedzy, uczestnik licznych szkoleń 5 Leska Ślęzak Joanna Dr Pracownik Politologii UG, problematyka pomocy i pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania podmiotów pomocy i instytucjonalnych form organizacji w obszarze polityki 6 Leszczyńska Małgorzata Dr Pracownik Politologii UG, problematyka polityki, pomocy i pracy socjalnej, w tym zagadnienia kierowania i zarządzania w pomocy oraz form organizacji podmiotów ekonomii 7 Mańkowska Beata Dr Pracownik Instytut Psychologii UG oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, specjalista w zakresie komunikacji interpersonalnej, superwizor pracy socjalnej 8 Marszałkowska Magdalena Mgr Pracownik socjalny, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, koordynator rozwoju kadr MOPS w Gdańsku, edukator, specjalista w zakresie m.in. pracy z rodziną realizacji zadań w ramach instytucji i rozwoju kadr 9 Pęcherzewska Natasza Mgr Pedagog, specjalność: opiekuńczo- wychowawcza, specjalista w zakresie form pomocy dziecku i rodzinie, a także trener dogoterapii oraz terapii ruchu 10 Pietniun Joanna Mgr Psycholog, specjalista w zakresie superwizji pracy socjalnej, edukator, praktyk w zakresie pozyskiwania środków unijnych w obszarze pomocy, uprawnienia pedagogiczne 11 Solański Jerzy Dr Prawnik, specjalista prawa pracy i prawa rodzinnego, zajmuje się także zagadnieniami systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce i w krajach UE, praktyk,prowadzi kancelarię prawniczą oraz udziela porad słuchaczom 12 Ślęzak Jarosław Dr Pracownik Politechniki Gdańskiej, radca prawny, specjalista prawa karnego, praktyka prokuratorska, specjalizuje się m.in. w patologiach w obszarze pomocy i pracy socjalnej 13 Turek-Cubała Krystyna Mgr Długoletni pracownik Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, kierownik szkolenia praktycznego kadr pomocy, pracownik socjalny w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 i 2 w Gdańsku 14 Turnowiecki Witold Dr Pracownik Politologii UG, zajmuje się zagadnieniami polityk szczegółowych polityki w Polsce i krajach UE, organizator programów na rzecz wykluczonych społecznie, a także programów zabezpieczenia społecznego 15 Żmudziński Mirosław Mgr Prawnik, informatyk, specjalista w zakresie programów zarządzania jakością w instytucjach gospodarczych i społecznych MOPS w Gdańsku audytor - praktyk

5 Dokumentacja dotycząca programu kształcenia i sposobów jego realizacji: Dokumentację dotyczącą programu kształcenia i sposobów jego realizacji w ramach niestacjonarnego szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy stanowi: 1. Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do wybranych efektów obszarowych (załącznik nr 2) 2. Plan studiów z podziałem na semestry i określeniem modułów/przedmiotów wraz z przyporządkowaną im liczbą godzin i punktów ECTS (załącznik nr 3) 3. Opis procesu kształcenia (opis modułów/przedmiotów) (załącznik nr 4) Zasoby materialne infrastruktura dydaktyczna: Bazę naukowo-dydaktyczną Instytutu Politologii UG, w którym prowadzone jest Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy stanowi skrzydło D budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bażyńskiego w Gdańsku. Do realizacji procesu kształcenia w ramach szkolenia specjalizacyjnego służy sala dydaktyczna wyodrębniona z 50 sal, pracowni i pomieszczeń, z tego 39 pomieszczeń przeznaczonych jest na cele naukowodydaktyczne (w których studenci mogą realizować godziny kontaktowe, a więc odbywać zajęcia dydaktyczne, zdawać egzaminy, zdobywać zaliczenia oraz odbywać konsultacje), a pozostałe na cele administracyjne i socjalne. Słuchacze Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy korzystają z technologicznych udogodnień w sali dydaktycznej Instytutu Politologii umożliwiających prowadzenie zajęć na europejskim poziomie. Wykorzystywany jest następujący sprzęt audiowizualny: zestaw komputerowy ze stałym dostępem do sieci Internet, telewizor, wideoprojektor, kserokopiarka, rzutnik, magnetowid z nagrywarkami DVD, magnetowid z odtwarzaczem DVD, przenośne urządzenie nagłaśniające, rzutnik pisma. Sposób prowadzenia zajęć: Uzyskanie przez słuchacza szkolenia specjalizacyjnego wymaganej liczby punktów ECTS obejmuje godziny kontaktowe ( m.in. zajęcia dydaktyczne, uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń, warsztatów i egzaminów, wchodzących w skład programu przedmiotów kształcenia oraz konsultacje z wykładowcami - nauczycielami akademickimi oraz specjalistami, trenerami, praktykami z dziedzin niezbędnych w realizacji zadań z zakresu organizacji pomocy ), a także pracę własną słuchacza (zwłaszcza przy napisaniu i przygotowaniu obrony pracy dyplomowej). Na godziny kontaktowe w ramach Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy składa się 265 godzin: 104 godziny wykładów, 161 godzin ćwiczeń lub warsztatów, w tym 10 godzin konsultacji dotyczących pracy dyplomowej oraz 10 godzin wizyt studyjnych hospitacji instytucji działających w obszarze pomocy ). Dodatkowo wszyscy wykładowcy podają słuchaczom informacje, dotyczące kontaktu z nimi w ramach konsultacji oraz zobowiązują się do pomocy w zakresie objętym tokiem ich dziedziny zajęć, w formie owej lub telefonicznej. Działalność naukowa lub naukowo-badawcza: W ramach zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia specjalizacyjnego słuchacze maja możliwość uczestniczenia w działalności badawczej w ramach przedmiotów: z zakresu prawa, zarządzania i superwizji oraz programów realizujących zadania w zakresie gminy, powiatu i województwa. Zakres działalności badawczej związany jest z tematyką wybranych prac dyplomowych oraz praktyk w instytucjach pomocy, w których słuchacze są zatrudnieni.

6 Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zapewniania jakości: Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych działa na podstawie Uchwały Senatu UG nr 76/09 z 26 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie Uczelnianego i Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzanych zadań. Jego składową stanowi Uczelniany Zespół do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy Zespół do spraw zapewnienia Jakości Kształcenia powołany na mocy Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk Społecznych nr 2/2011 z dnia 24 marca W ramach systemu prowadzi się badania ankietowe zajęć oraz hospitacje zajęć. Badania dotyczące zajęć prowadzone są w formie badań elektronicznych, co gwarantuje słuchaczom anonimowość wypowiedzi. Wyniki zbiorcze ankiet są każdego roku drukowane, przedstawiane osobom ankietowanym oraz gromadzone w jednostkach organizacyjnych Wydziału. Rada Wydziału Nauk Społecznych co roku przyjmuje raport z samooceny Wydziału. Raport publikowany jest także na stronie internetowej Wydziału. Monitorowaniem losów absolwentów zajmuje się Biuro Karier UG. Kształcenie na Wydziale prowadzone jest zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Wydział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają jednostkę w zakresie formułowania i oceny efektów kształcenia. Ponadto na zakończenie kolejnej edycji słuchacze wypełniają anonimowe ankiety, które służą podnoszeniu jakości kształcenia w ramach studiów. Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych: W określaniu efektów kształcenia dla programu kształcenia realizowanego w ramach szkolenia specjalizacyjnego wykorzystano ramy kwalifikacji innych krajów Unii Europejskiej. W ramach zajęć poszczególni wykładowcy przedstawiają formy współpracy z ośrodkami pomocy m.in. w Holandii, Szwecji oraz wykorzystania środków unijnych w programach międzynarodowych.

7 załącznik nr 3 Plan Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy L.p. Punkty ECTS Moduł pierwszy 1 2 Współczesne kierunki rozwoju polityki w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym Moduł drugi Nazwa przedmiotu 2 19 Elementy organizacji i zarządzania w pomocy egz. po sem. ilość godzin zajęć w tym: razem W Ć K S 1 sem. 2 sem. W Ć/K ECTS W Ć/K ECTS a 4 Kadra menedżerska w tym umiejętność przywództwa organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów b c 3 lokalnym z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych d e 3 Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola planu finansowego 2f 2 Systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy g Moduł trzeci Moduł czwarty 4 3 Zadania jednostek organizacyjnych pomocy Moduł piąty 5 3 Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych Moduł szósty 6 6 uwzględnieniem prawa administracyjnego,prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych Moduł siódmy 7 6 Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczące pomocy i zabezpieczenia społecznego Moduł ósmy 8 2 Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań - public relations (PR) Moduł dziewiąty Mediacje i negocjacje Moduł dziesiąty 3 4 2

8 Moduł jedenasty Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymagane do usyskania specjalizacji Moduł dwunasty 12 2 Wizyty studyjne - hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy razem

9 Załącznik nr 2 Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych profil ogólnoakademicki Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy Symbol efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Profil ogólnoakademicki Po zakończeniu Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy absolwent: Symbol efektów kształcenia na kierunku Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Nazwa przedmiotu S2A_W01 WIEDZA ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk K_W01 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat pomocy oraz relacjach z pracą socjalną oraz naukami społecznymi i prawnymi mediacje i negocjacje K_W02 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu wybranego modułu (specjalizacji) w ramach szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy Kadra menedżerska w tym pomocy i zabezpieczenia społecznego - public relations (PR) Mediacje i negocjacje S2A_W02 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych K_W14 K_W03 Zna teoretyczno-metodologiczne nurty w badaniach pomocy Zna różne teorie polityki,pomocy i pracy socjalnej obszarze pomocy obszarze pomocy K_W04 Zna mechanizmy funkcjonowania pomocy pomocy, w tym planowanie finansowe,

10 K_W07 K_W10 K_W11 K_W12 Zna mechanizmy partycypacji w obszarze pomocy Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemó w ramach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemó Ma wiedzę na temat pomocy i grup potrzebujących Kadra menedżerska w tym Zadania jednostek organizacyjnych pomocy obszarze pomocy Mediacje i negocjacje pomocy, w tym planowanie finansowe, Zadania jednostek organizacyjnych pomocy S2A_W03 S2A_W04 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych K_W15 K_W10 Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami pomocy w wymiarze krajowym i międzynarodowym Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemó w ramach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych Kadra menedżerska w tym K_W04 Zna mechanizmy funkcjonowania pomocy pomocy, w tym planowanie finansowe,

11 K_W11 K_W12 Ma wiedzę na temat mechanizmów i problemów funkcjonowania współczesnych systemów pomocy Ma wiedzę na temat pomocy i grup potrzebujących pomocy, w tym planowanie finansowe, Zadania jednostek organizacyjnych pomocy S2A_W05 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka K_W15 K_W07 Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami pomocy w wymiarze krajowym i międzynarodowym Zna mechanizmy partycypacji w obszarze pomocy Kadra menedżerska w tym Kadra menedżerska w tym Zadania jednostek organizacyjnych pomocy K_W08 K_W12 Zna i rozumie mechanizmy percepcji w zakresie pomocy Ma wiedzę na temat pomocy i grup potrzebujących Zadania jednostek organizacyjnych pomocy pomocy i zabezpieczenia społecznego - public relations (PR) pomocy, w tym planowanie finansowe,

12 Zadania jednostek organizacyjnych pomocy S2A_W06 zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości K_W14 K_W09 Zna teoretyczno-metodologiczne nurty w badaniach pomocy Zna istotę i znaczenie relacji między mediami a sferą pomocy obszarze pomocy pomocy, w tym planowanie finansowe, obszarze pomocy S2A_W07 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania K_W14 K_W05 Zna teoretyczno-metodologiczne nurty w badaniach pomocy Ma wiedzę na temat pomocy na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym obszarze pomocy K_W11 Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnej pomocy S2A_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości K_W13 K_W04 Ma wiedzę z zakresu etyki pomocy Zna mechanizmy funkcjonowania pomocy Zadania jednostek organizacyjnych pomocy pomocy i zabezpieczenia społecznego pomocy, w tym planowanie finansowe, K_W02 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z Kadra menedżerska w tym zakresu wybranego modułu (specjalizacji) w ramach szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy pomocy i zabezpieczenia społecznego - public relations (PR) Mediacje i negocjacje

13 K_W05 Ma wiedzę na temat pomocy na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym S2A_W09 ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji K_W06 K_W03 Ma wiedzę na temat zagrożeń i wyzwań stojących przed pomocą społeczną i pracą socjalną Zna różne teorie polityki, pomocy i pracy socjalnej pomocy i zabezpieczenia społecznego Mediacje i negocjacje obszarze pomocy S2A_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej K_W10 K_W14 Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemó w ramach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych Zna teoretyczno-metodologiczne nurty w badaniach pomocy obszarze pomocy S2A_W11 S2A_U01 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi K_W11 K_U01 UMIEJĘTNOŚCI Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnej pomocy Potrafi opisać i ocenić pomoc społeczną z perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych pomocy, w tym planowanie finansowe, K_U02 K_U05 Ma umiejętność analizowania mechanizmów zależności instytucjonalnej Umie wyjaśniać istotę mechanizmów partycypacji pomocy, rozumie jej znaczenie dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego pomocy, w tym planowanie finansowe,

14 S2A _U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz K_U02 Ma umiejętność analizowania mechanizmów zależności instytucjonalnej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy Mediacje i negocjacje obszarze pomocy pomocy, w tym planowanie finansowe, K_U12 Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy S2A _U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować K_U03 Potrafi scharakteryzować polityki szczegółowe oraz relacje pomiędzy nimi na różnych poziomach decydowania Mediacje i negocjacje obszarze pomocy K_U06 Potrafi wskazać mechanizmy percepcji pomocy i ocenić ich efektywność. pomocy i zabezpieczenia społecznego - public relations (PR) K_U09 Umie wskazywać uwarunkowania ewolucji pomocy Zadania jednostek organizacyjnych pomocy S2A _U04 potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_U14 K_U04 Umie analizować wyniki badania opinii publicznej i wykorzystać ich rezultaty do kształtowania postaw społecznych Umie identyfikować realne i hipotetyczne zagrożenia występujące w przestrzeni Kadra menedżerska w tym pomocy i zabezpieczenia społecznego - public relations (PR) obszarze pomocy

15 K_U08 Potrafi analizować mechanizmy integracji europejskiej, interpretować prawo europejskie i oceniać efektywność procesów integracyjnych K_U13 Rozpoznaje relacje między organizacjami i instytucjami pomocy w skali krajowej i międzynarodowej Kadra menedżerska w tym S2A _U05 S2A _U06 sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy K_U14 K_U11 K_U05 Umie analizować wyniki badania opinii publicznej i wykorzystać ich rezultaty do kształtowania postaw społecznych Jest świadomy aksjologicznych i normatywnych uwarunkowań zachowań w życiu publicznym Umie wyjaśniać istotę mechanizmów partycypacji pomocy, rozumie jej znaczenie dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego Kadra menedżerska w tym pomocy i zabezpieczenia społecznego Kadra menedżerska w tym Zadania jednostek organizacyjnych pomocy - public relations (PR) Mediacje i negocjacje K_U08 Potrafi analizować mechanizmy integracji europejskiej, interpretować prawo europejskie i oceniać efektywność procesów integracyjnych K_U09 Umie wskazywać uwarunkowania ewolucji pomocy Zadania jednostek organizacyjnych pomocy S2A _U07 S2A _U08 posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w tym zakresie posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych K_U12 K_U05 Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy Umie wyjaśniać istotę mechanizmów partycypacji pomocy, rozumie jej znaczenie dla

16 zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej kształtowania społeczeństwa obywatelskiego K_U07 K_U10 Potrafi wykorzystać zasady i instrumenty komunikowania społecznego w działalności publicznej Umie ocenić role i znaczenie grup społecznych pomocy, w tym planowanie finansowe, Mediacje i negocjacje S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_K01 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2-J- Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_U11 K_U12 K_U12 K_U12 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K02 Jest świadomy aksjologicznych i normatywnych uwarunkowań zachowań w życiu publicznym Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz dokonuje samooceny własnych kompetencji określających jego miejsce i rolę w pomocy Zadania jednostek organizacyjnych pomocy - public relations (PR) Mediacje i negocjacje Kadra menedżerska w tym pomocy, w tym planowanie finansowe,

17 S2A_K02 K_K07 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K01 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na różnych poziomach partycypacji - public relations (PR) Mediacje i negocjacje obszarze pomocy obszarze pomocy Kadra menedżerska w tym pomocy, w tym planowanie finansowe, Zadania jednostek organizacyjnych pomocy - public relations (PR) S2A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03 K_K03 Jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Potrafi zbierać, wykorzystywać i przetwarzać informacje w sferze realizacji zadań pomocy Jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Potrafi zbierać, wykorzystywać i przetwarzać informacje w sferze realizacji zadań pomocy pomocy i zabezpieczenia społecznego Mediacje i negocjacje pomocy i zabezpieczenia społecznego Mediacje i negocjacje K_K04 Jest przygotowany do wykonywania funkcji organizatora życia społecznego w różnych środowiskach i na różnych szczeblach struktury społeczeństwa Kadra menedżerska w tym Zadania jednostek organizacyjnych pomocy

18 pomocy i zabezpieczenia społecznego S2A_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K06 K_K03 Jest przekonany o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny. Posiada umiejętność aktywnego propagowania takich postaw Jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Potrafi zbierać, wykorzystywać i przetwarzać informacje w sferze realizacji zadań pomocy Zadania jednostek organizacyjnych pomocy pomocy i zabezpieczenia społecznego - public relations (PR) pomocy i zabezpieczenia społecznego Mediacje i negocjacje K_K04 Jest przygotowany do wykonywania funkcji organizatora życia społecznego w różnych środowiskach i na różnych szczeblach struktury społeczeństwa Kadra menedżerska w tym Zadania jednostek organizacyjnych pomocy pomocy i zabezpieczenia społecznego K_K06 Jest przekonany o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny. Posiada umiejętność aktywnego propagowania takich postaw Zadania jednostek organizacyjnych pomocy pomocy i zabezpieczenia społecznego - public relations (PR)

19 S2A_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności K_K01 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na różnych poziomach partycypacji Kadra menedżerska w tym pomocy, w tym planowanie finansowe, Zadania jednostek organizacyjnych pomocy - public relations (PR) S2A_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K05 K_K02 Potrafi działać w zespołach realizujących projekty społeczne Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz dokonuje samooceny własnych kompetencji określających jego miejsce i rolę w pomocy pomocy, w tym planowanie finansowe, Mediacje i negocjacje obszarze pomocy Kadra menedżerska w tym pomocy, w tym planowanie finansowe, - public relations (PR) Mediacje i negocjacje obszarze pomocy

20 K_K07 S2A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K04 K_K05 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny Jest przygotowany do wykonywania funkcji organizatora życia społecznego w różnych środowiskach i na różnych szczeblach struktury społeczeństwa Potrafi działać w zespołach realizujących projekty społeczne obszarze pomocy Kadra menedżerska w tym Zadania jednostek organizacyjnych pomocy pomocy i zabezpieczenia społecznego pomocy, w tym planowanie finansowe, Mediacje i negocjacje obszarze pomocy Kształcenie w ramach Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy zakłada uzyskiwanie wiedzy z zakresu różnych dyscyplin naukowych, w szczególności zaś polityki publicznej, pracy socjalnej, organizacji i zarządzania oraz prawa. Stąd za szczególnie istotne w zakresie efektów kształcenia uznać należy uporządkowanie i pogłębienie wiedzy w subdyscyplinach nauk o polityce, w odniesieniu do specjalności modułowej oraz relacji między instytucjami politycznymi w Polsce i na świecie. W obszarze umiejętności szczególnie istotne jest określenie relacji w zakresie zjawisk społecznych i ocena ich znaczenia, a także prognozowanie przyszłych zjawisk na różnych poziomach funkcjonowania. W zakresie kompetencji społecznych ważne jest też współdziałanie i praca w grupie, a także realizacja różnorodnych ról społecznych oraz właściwe rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywanie pracy zawodowej oraz nastawienie na całożyciowe zdobywanie i pogłębianie wykształcenia.

21

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia II stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe: Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych:

Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe: Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych: UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Prawa i Administracji Studia podyplomowe: Prawo dla mediatorów INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe: Studia podyplomowe Prawo dla mediatorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA (studia II stopnia, profil ogólnoakademicki) 2. Obszar/obszary kształcenia: Nauki społeczne (S), Nauki Humanistyczne (H)

1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA (studia II stopnia, profil ogólnoakademicki) 2. Obszar/obszary kształcenia: Nauki społeczne (S), Nauki Humanistyczne (H) 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA (studia II stopnia, profil ogólnoakademicki) 2. Obszar/obszary kształcenia: Nauki społeczne (S), Nauki Humanistyczne (H) 3. Dziedzina/dyscyplina do której odnoszą się kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.44.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Administracja - studia II stopnia WP-AD-2, WP-ADZ-2 studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne magister. 120 pkt.

Administracja - studia II stopnia WP-AD-2, WP-ADZ-2 studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne magister. 120 pkt. Załącznik nr 3 do uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA II STOPNIA. Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia)

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 WYTYCZNE dla rad wydziałów dotyczące uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-1/9/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r.

Uchwała Nr 000-1/9/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. Uchwała Nr 000-1/9/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym Organizacja pomocy społecznej S Z K O L E N I E S P E C J A L I Z A C Y J N E Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i nowe technologie Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA

DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH - INSTYTUT POLITOLOGII STUDIA PODYPLOMOWE PROGRAM KSZTAŁCENIA DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Załącznik do uchwały nr 550 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1. Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia I stopnia) 2. Obszar kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia II stopnia) 2. Obszar kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów lokuje

1. Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia II stopnia) 2. Obszar kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów lokuje 1. Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia II stopnia) 2. Obszar kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE Studia I stopnia Obszar nauk: nauki społeczne Profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia)

1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia) 1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne, nauki społeczne 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą się kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 1. Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA 2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3. Sylwetka absolwenta Studenci na kierunku

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym.

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym. Załącznik nr 9 do uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW POLITOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo