WWW klient DVR klient Aplikacja CMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WWW klient DVR klient Aplikacja CMS"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania sieciowego: WWW klient DVR klient Aplikacja CMS dla rejestratorów VODVR 7004B VODVR 7108 / 7116 VODVR 8616 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, Warszawa v.1.0 tel , fax ,

2 Spis treści 1. Ogólna funkcjonalność Wymagania sprzętowe Podgląd WWW i klienta DVR Client Podgląd WWW (Internet Explorer) Wstępna konfiguracja przeglądarki IE Nawiązanie połączenia Podgląd na Ŝywo - LIVE Odtwarzanie PLAYBACK - VOD Aplikacja DVR-Client Logowanie Ekran główny Szybkie dodawanie rejestratorów do aplikacji Podgląd na Ŝywo - LIVE Odtwarzanie PLAYBACK - VOD CMS System Centralnego Zarządzania Instalacja aplikacji CMS Instalacja PSService Instalacja PCTerminal Logowanie do systemu Konfiguracja - CONFIG Status / Device status Zarządzanie regionami Region Managment Zarządzanie uŝytkownikami User Managment Zarządzanie mi Device Managment Zarządzanie alarmami / Alarm Managment Zarządzanie dziennikiem zdarzeń / LOG Managment Zarządzanie systemem / System Managment Podgląd na Ŝywo / Real-Time Okno podziałów / SCREEN SWITCH Lista rejestratorów / DEVICE LIST Ustawienia obrazu / SETTINGS Menu systemowe / SYSTEM Panel sterowania kamerą Odtwarzanie - Playback Alarm Niezwłoczny / Instant Alarm

3 1. Ogólna funkcjonalność Aplikacja sieciowa centralnego zarządzania CMS przeznaczona dla rejestratorów Optiva VODVR 7000 i VODVR 8000, pozwala na efektywną pracę systemu monitoringu wideo, rozproszonego na przestrzeni nawet całego świata. Aplikacja serwerowa i kliencka pozwalają na zarządzanie zasobami i mi. Udostępnianie strumienia danych audio i wideo dla wielu uŝytkowników łączących się z serwerem pozwala rozproszyć i odciąŝyć urządzenia zainstalowane na obiektach wymuszających ograniczenia pasma. Dodatkowa notyfikacja o wszelkich zdarzeniach alarmowych występujących na dozorowanym obiekcie uskutecznia efektywność i automatyzuje pracę. 2. Wymagania sprzętowe Server Dane Minimalne wymagania Zalecane wymagania System OS Windows Server 2003 Serwis Pak 2 Windows Serwer 2003 Serwis Pak 2 Baza Danych My SQL 5.0 My SQL 5.0 Sprzęt CPU Intel Pentium (R) DualCore 2 GHz Intel Pentium (R) DualCore 2,8 GHz Pamięć RAM 1 GB 2GB Dysk HDD 80 GB 160 GB NIC 10/100Mbit 10/100Mbit 3

4 3. Podgląd WWW i klienta DVR Client Podgląd sieciowy rejestratorów VODVR z serii 7000 i 8000 moŝliwy jest z poziomu trzech dostępnych aplikacji. Aplikacja do podglądu poprzez przeglądarkę internetową WWW: Internet Explorer, zaimplementowana w rejestratorze (ActiveX) i pobierana przez przeglądarkę uŝytkownika w momencie połączenia z rejestratorem. Pełną funkcjonalność sieciową, uŝytkownik zdalny jest w stanie uzyskać poprzez drugą aplikacje DVR-Client znajdującą się na płycie CD dostarczonej wraz z urządzeniem. System CMS dostępny na stronie dystrybutora jako ta trzecia, pozwala stworzyć system rozproszony monitoringu wizyjnego, na skalę światową. Zarządzanie uŝytkownikami, regionami i przydzielanie pomiędzy nie, rejestratory, wybrane kamery i zakres dozwolonych operacji, daje moŝliwość podglądu wielu kamer obrazów na Ŝywo (do 100 kamer na monitor), jak teŝ i odtwarzania materiału archiwalnego (do 16 kamer jednocześnie, jak teŝ i wyświetlenie do 16 obrazów z jednej kamery, ale róŝnych okresów czasowych) Podgląd WWW (Internet Explorer) Podgląd poprzez przeglądarkę Internet Explorer jest moŝliwy, jeŝeli tylko w sieci, w której znajdują się rejestrator i komputer klienta zdalnego, otwarte są i przekierowane (połączenie WAN/Internet) wszystkie 3 główne porty komunikacyjne (domyślnie: 81, 8101, 27156) Wstępna konfiguracja przeglądarki IE Aby połączenie z poziomu przeglądarki WWW Internet Explorer przebiegało bez problemu, upewnij się, Ŝe jest ona prawidłowo skonfigurowana. 1) Uruchom przeglądarkę Internet Explorer i z paska opcji, wybierz Narzędzia Narzędzia, a następnie Opcje internetowe 4

5 2) W wyświetlonym oknie Opcje internetowe nternetowe, przejdź do zakładki Zabezpieczenia Zabezpieczenia, a następnie wybierz na dole opcję: Poziom niestandardowy, pojawi się okno Ustawienia zabezpieczeń Strefa Internet 3) Odszukaj opcje: Fromanty AciveX i dodatki plug-in in, a następnie zweryfikuj 4 pierwsze pod opcje, aby miały stan przynajmniej Monituj Monituj : 4) Potwierdź OK., przywrócone zostanie okno Opcje internetowe ternetowe 5) W zakładce Zabezpieczenia przełącz strefę Internet Internet na Zaufane witryny i wybierz opcję Witryny Witryny 6) W oknie Zaufane witryny wprowadź adres IP lub domenę DNS, pamiętaj dopisać przed nią znak 7) Wciśnij przycisk Dodaj Dodaj, by umieścić adres na liście witryn zaufanych (adres powinien pojawić się w oknie poniŝej) 8) Wyłącz Ŝądanie weryfikacji serwera (https: https:) dla kaŝdej witryny w strefie 9) Wciśnij przycisk Zamknij Zamknij by wrócić do menu 10) Wciśnij przycisk OK OK w oknie Opcje internetowe by opuścić menu konfiguracji przeglądarki Internet Explorer Nawiązanie połączenia Aby nawiązać połączenie z rejestratorem poprzez uruchomioną juŝ przeglądarkę WWW z juŝ skonfigurowanym rejestratorem, postępuj zgodnie z poniŝej przedstawionymi krokami: 1) Wprowadź pełny adres IP/DNS oraz port HTTP w pole adresu, np.: 2) Potwierdź ENTER 5

6 3) JeŜeli rejestrator i przeglądarka są poprawnie skonfigurowane, pojawi się ekran logowania do systemu, wprowadź dane uŝytkownika i potwierdź przyciskiem LOGIN Login: admin hasło: port: ) JeŜeli dane autoryzacji są poprawne, pojawi się ekran główny aplikacji WWW Podgląd na Ŝywo - LIVE Aplikacja WWW domyślnie uruchamia się w wyłączonym jeszcze trybie podglądu na Ŝywo LIVE, aby uruchomić podgląd naleŝy wcześniej: 1) Wybierz Ŝądany poddział ekranowy. ZaleŜnie od wersji określ ile kanałów ma być wyświetlonych (1, 2x2=4, 3x3=9, 4x=16)!!! UWAGA!!! Wybór któregoś z podziału zawsze przełącza aplikacje w tryb podglądu na Ŝywo, jeŝeli został włączony np. inny tryb, np. Odtwarzanie, Konfiguracja, itp. 6

7 2) Określ rodzaj strumieniowania sygnału wideo: TCP / UDP Pri - Strumień główny (wysoka Jakość) TCP / UDP - Sec Podstrumień (płynna transmisja)!!! UWAGA!!! TCP większa stabilność obrazu / opóźnienia w transmisji na Ŝywo (przesunięcie czasowe) UDP obraz na Ŝywo ma mniejsze opóźnienia, jednak zdarzać się mogą przekłamania 3) Naprowadź kursor myszy na któreś z okien w wybranym podziale kamerowym i wciśnij prawy przycisk myszy, rozwinie się okno wyboru kanałów wideo 4) Wybierz który kanał, ma zostać wyświetlony w podziale ekranowym (CH ##) lub aktywuj wszystkie Open ALL 5) Obraz z wybranych kamer powinien zostać wyświetlony Podwójne kliknięcie na wybranym kanale przełącza go na pełny ekran, ponowne podwójne kliknięcie przywróci wcześniejszy podział ekranowy 6) Sterowanie kamerami PTZ Mając juŝ podgląd z kamer, istnieje moŝliwość sterowania kamerami PTZ jeŝeli są one podłączone do systemu i skonfigurowane. Zaznacz kursorem myszy i raz kliknij lewym przyciskiem na oknie podglądu kamery PTZ, by zaznaczyć kamerę Konsola PTZ pozwoli sterować wybraną kamerą 7) Konsola Remote Management pozwoli na przełączenie aplikacji w inny tryb zarządzania przez WWW: SYS - Zdalna konfiguracja (Patrz rozdz ) VOD - Zdalne odtwarzanie nagrań (Patrz rozdz ) TALK Interkom komunikacja głosowa LOG Zdalny dostęp do dziennika zdarzeń systemowych (Patrz rozdz ) UPG. - Zdalna aktualizacja oprogramowania REB Zdalny restart!!! UWAGA!!! Część z opcji moŝe być niedostępna, jeŝeli konto, na którym jest zalogowany zdalny uŝytkownik, nie ma przydzielonych przez administratora takich uprawnień. 7

8 8) Lokalne opcje SHOT Zrzut ekranowy w trybie pełnoekranowym PATCH Miejsce zapisu zrzutów ekranowych Odtwarzanie PLAYBACK - VOD 1) Aby przejść do trybu zdalnego odtwarzania nagrań z, naleŝy z konsoli Remote Management wybrać opcję VOD VOD. Pojawi się konsola nawigacji z lewej strony okna. 2) Określ parametry wyszukiwania a) Określ kanał CH CH z którego nagrania mają zostać wyświetlone b) Określ typ TYPE TYPE nagrań które mają się znaleźć na liście ALL Wszystkie nagrania Manual Nagrania z zapisu ręcznego Schedule Nagrania z harmonogramu Motion Nagrania z wideo-detekcji Alarm Nagrania ze wzbudzenia czujnika NO/NC c) Określ początek przedziału czasowego Start Start d) Określ koniec przedziału czasowego End End 3) Kiedy zostały juŝ określone wszystkie parametry wyszukiwania, wciśnij przycisk Search list, zostanie wyświetlony wynik. 8

9 4) Wybierz z listy Ŝądany plik i w zaleŝności od decyzji, wciśnij PLAY by go odtworzyć lub DOWNLOAD by go zapisać na dysku HDD komputera. 5) Odtwarzanie moŝna kontrolować, z poziomu konsoli nawigacyjnej poniŝej 3.2. Aplikacja DVR-Client Pełna funkcjonalność przez sieć jest dostępna z poziomu aplikacji DVR-Client dołączonej na płycie CD wraz z urządzeniem, bądź do pobrania na stronie dystrybutora Logowanie Zaraz po uruchomieniu aplikacji, pojawi się ekran autoryzacji uŝytkownika aplikacji. Domyślne parametry logowania to: Login: Admin Hasło: Wprowadzone dane potwierdź przyciskiem Login Ekran główny Zaraz po uruchomieniu i autoryzacji uŝytkownika, pojawi się główny ekran aplikacji 9

10 To tutaj, analogicznie jak w aplikacji WWW (patrz rozdz. 11.1) moŝna przejść w inne tryby zarządzania, jak teŝ określić główne parametry strumieniowania wideo, czy sterowania kamerami PTZ. Aplikacja pozwala na zarządzanie kilkunastoma mi VODVR serii 7000/ Szybkie dodawanie rejestratorów do aplikacji Z konsoli DVR Client Manager moŝna szybko podłączyć się do wybranego, aby to zrobić naleŝy: 1) Wprowadź dane sieciowe : Adres IP/DNS IP (xxx.xxx.xxx.xxx) Port poleceń Port (8101) Nazwę uŝytkownika User Name (admin) Hasło Password (888888) 2) Wprowadzone dane potwierdź przyciskiem Login 3) Rejestrator zostanie dodany do listy urządzeń w tabeli poniŝej Podgląd na Ŝywo - LIVE 1) Wybierz Ŝądany poddział ekranowy. ZaleŜnie od wersji określ ile kanałów ma być wyświetlonych (1, 2x2=4, 2x3=6, 3x3=9, 4x=16, 5x5=25) 2) Określ rodzaj strumieniowania sygnału wideo: TCP / UDP Primary - Strumień główny (wysoka Jakość) TCP / UDP - Secound oundary Podstrumień (płynna transmisja)!!! UWAGA!!! TCP większa stabilność obrazu / opóźnienia w transmisji na Ŝywo (przesunięcie czasowe) UDP obraz na Ŝywo ma mniejsze opóźnienia, jednak zdarzać się mogą przekłamania 3) Określ jakość obrazu pod względem kompresji wideo Podwójne kliknięcie na wybranym kanale przełącza go na pełny ekran, ponowne podwójne kliknięcie przywróci wcześniejszy podział ekranowy 10

11 4) Aby uzyskać obraz z kamer dołączonego, naleŝy wskazać go kursorem myszy na liście dodanych urządzeń i prawym przyciskiem myszy wywołać jego rozwijane menu opcji. 5) Wybierz który kanał, ma zostać wyświetlony w podziale ekranowym (CH ##) lub aktywuj wszystkie Open ALL ( Close ALL wyłącza kamery danego ) 6) Konsola Remote Management pozwoli na przełączenie aplikacji w inny tryb zarządzania (wskazana jest równieŝ wersja aplikacji DVR- Client) PREVIEW Zdalny podgląd kamer (Ekran głowny) SYSTEM - konfiguracja aplikacji (m.in. dodawanie i konfiguracja zdalna rejestratorów (Patrz rozdz ) VOD - Zdalne odtwarzanie nagrań (Patrz rozdz ) TALK Interkom komunikacja głosowa LOG Zdalny dostęp do dziennika zdarzeń systemowych (Patrz rozdz ) LOCAL REC Lokalny zapis przechwytywanego obrazu z kamer (Zapis na HDD komputera) REMOTE REC Zdalny zapis przechwytywanego obrazu z kamer (zapis na serwer)!!! UWAGA!!! Zapis lokalny i zdalny obrazu jest wraŝliwy na przepustowość łącza sieciowego, a w przypadku jego niedostatecznej wydajności, obraz przechwytywany moŝe być przesadnie poklatkowy i niespójny. ALARM Monitoring i podstawowa konfiguracja alarmów!!! UWAGA!!! Część z opcji moŝe być niedostępna, jeŝeli konto, na którym jest zalogowany zdalny uŝytkownik, nie ma przydzielonych przez administratora takich uprawnień. 7) Opcje dodatkowe aplikacji to: TV Wall opcja konfiguracji ściany monitorów LOCK / UNLOCK Zablokowanie głównych funkcji aplikacji hasłem SEARCH Przeszukiwanie najbliŝszego otoczenia sieciowego co do obecności kompatybilnych urządzeń FULL Przełącz aplikacje w tryb pełnoekranowy MIN Minimalizacja aplikacji do ikony na pasku zadań EXIT Główny wyłącznik aplikacji DVR-Client 11

12 Odtwarzanie PLAYBACK - VOD 1) by przejść do trybu zdalnego odtwarzania nagrań z, naleŝy z konsoli Remote Management wybrać opcję VOD VOD. Pojawi się okno odtwarzania. 2) Wybierz typ odtwarzania: Remote File - Zdalny odczyt z Local File - Lokalny odczyt z dysku HDD komputera a. Określ parametry wyszukiwania Serwer Serwer - Wybierz rejestrator z którego materiał chcesz wyszukać b. Określ kanał Channel hannel z którego nagrania mają zostać wyświetlone c. Określ typ File File nagrań które mają się znaleźć na liście ALL Wszystkie nagrania Manual Nagrania z zapisu ręcznego Schedule Nagrania z harmonogramu Motion Nagrania z wideo-detekcji Alarm Nagrania ze wzbudzenia czujnika NO/NC d. Play by Time - Odtwarzaj po czasie Odtwarzaj PLAY PLAY e. Określ początek przedziału czasowego Start Start f. Określ koniec przedziału czasowego End End 3) Kiedy zostały juŝ określone wszystkie parametry wyszukiwania, wciśnij przycisk Search Search, zostanie wyświetlony wynik. 12

13 4) Wybierz z listy Ŝądany plik i w zaleŝności od decyzji, wciśnij PLAY by go odtworzyć lub DOWNLOAD by go zapisać na dysku HDD komputera. Zaznacz kursorem myszy okno kamery z podziału i podświetl wciskając lewy przycisk myszy, tak by otok okna zmienił się na czerwony, podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wyszukanym pliku zamieści go w wybranym oknie, analogicznie, do kaŝdego pozostałego okna w podziale wstaw inne wyszukane pliki, co pozwoli na odtwarzanie wielokanałowe, bądź jednej kamery, ale z róznych okresów czasowych jednocześnie 5) Odtwarzanie moŝna kontrolować, z poziomu konsoli nawigacyjnej poniŝej 4. CMS System Centralnego Zarządzania 4.1. Instalacja aplikacji CMS Instalacja systemu CMS składa się z dwóch aplikacji: PSService (serwer) i PCTerminal (klient) 4.2. Instalacja PSService Zaraz po uruchomieniu aplikacji, naleŝy wybrać język w jakim ma być przeprowadzona instalacja (domyślnie Angielski). W nowym oknie wcisnij przycisk NEXT / DALEJ by kontynuować instalację. 13

14 Określ katalog, gdzie ma zostać zainstalowany serwer, a następnie wcisnij przycisk NEXT / DALEJ. Określ porty http i komunikacyjne (domyślnie 80, 8000 i 3306), a następnie wciśnij przycisk NEXT / DALEJ. Aplikacja jest gotowa do instalacji, wciśnij przycisk NEXT / DALEJ by rozpocząć kopiowanie plików wg określonych ustawień. Instalacja zakończona, potwierdź przyciskiem FINISH / ZAKOŃCZ. 14

15 4.3. Instalacja PCTerminal Zaraz po uruchomieniu aplikacji, naleŝy wybrać język w jakim ma być przeprowadzona instalacja (domyślnie Angielski). W nowym oknie wcisnij przycisk NEXT / DALEJ by kontynuować instalację. Określ katalog, gdzie ma zostać zainstalowany serwer, a następnie wcisnij przycisk NEXT / DALEJ. Określ, czy na pulpicie ma zostać stworzony skrót do aplikacji klienckiej PCTerminal, a następnie wciśnij przycisk NEXT / DALEJ. 15

16 Aplikacja jest gotowa do instalacji, wciśnij przycisk NEXT / DALEJ by rozpocząć kopiowanie plików wg określonych ustawień. Instalacja zakończona, potwierdź przyciskiem FINISH / ZAKOŃCZ Logowanie do systemu a) Logowanie WWW: Aby połaczyć się z serwerem poprzez przeglądarkę IE, naleŝy np.: NaleŜy wprowadzić parametry logowania: Username / Nazwa uŝytkownika (admin), Password / Hasło (123456) i kod anty bot (przepisz kod z pola obok). LOGIN zaloguj wprowadzonego uŝytkownika RESET Wyczyść pola w oknie logowania Ustawienia przeglądarki, patrz rozdz.## b) Logowanie do aplikacji Terminal: Uruchom aplikację z pulpitu Windows 16

17 i zaloguj się w wyświetlonym oknie logowania. Określ: Język / LANGUAGE: Polski Serwer / SERVER: Port: 8000 Username / Nazwa uŝytkownika: admin Password / Hasło: Konfiguracja - CONFIG Aby system działał poprawnie, naleŝy skonfigurować kaŝdy z modułów serwera. Przejdź w tryb konfiguracji i wybierz zakładkę Konfiguracja / CONFIG z górnego menu Status / Device status Status urządzeń, które są podłączone do aplikacji CMS moŝna sprawdzić w podmenu konfiguracji, DEVICE STATUS Zarządzanie regionami Region Managment Ikona kolor k oloru szarego - urządzenia świadczy o niedostępności w sieci Kolorowa ikona - świadczy o dostępności w sieci Kolorowa ikona z kłódką oznacz rejestrator dostępny i zgłaszający alarmy systemowe Menu konfiguracji regionów pozwala określić i segregować rejestratory w systemie zaleŝnie od miejsca ich zainstalowania. W zakładce Ustawienia regionu / REGION SETTINGS stwórz region Sub-Region Dodaj pod-region Modify Edytuj juŝ stworzony region Delete Usuń zaznaczony region 17

18 Określ jego nazwę, lokalizację(adres), osobę kontaktową (kontakt) i telefon. W zakładce NiŜsze ustawienia / LOWER SETTINGS określ dodatkowe przydatne dane wciskając przycisk Dodaj niŝsze / ADD LOWER Zarządzanie uŝytkownikami User Managment Menu uŝytkowników pozwala zarządzać hasłem głównym systemu, grupami oraz uŝytkownikami w aplikacji CMS. Przydział regionów oraz uprawnień zapewni wydajną i bezpieczną pracę wielu operatorów systemu. NaleŜy w pierwszej kolejności stworzyć grupy uŝytkowników ADD GROUP, co w późniejszym procesie tworzenia samych uŝytkowników ADD USER posłuŝy jako schemat uprawnień, na bazie którego moŝna stworzyć segregowany porządek Zarządzanie mi Device Managment Menu zarządzania mi jest jednym z głównych okien konfiguracyjnych, to tutaj naleŝy skrupulatnie wprowadzić dane sieciowe i logowania do dostępnego w sieci, tak aby wszelka z nim komunikacja mogła zostać nawiązana. 1) Głowna zakładka Ustawień Rejestratora / DEVICE SETTINGS zawiera tabelę dodanych urządzeń, gdzie istnieje moŝliwość ingerencji w przydzielonych do niego uŝytkowników CMS i edycji parametrów z nim połączenia Przycisk Dodaj rejestrator / ADD DEVICE otwiera okno połączenia z rejestratorem, gdzie naleŝy wprowadzić zgodne dane połączeniowe, nazwę, liczbę kanałów wideo, wejść i wyjść alarmowych, co pozwoli w dalszym toku konfiguracji utworzyć w odpowiednio inteligentny system. Przycisk Szukaj / SEARCH umoŝliwi zeskanowanie najbliŝszego otoczenia sieciowego w poszukiwaniu kompatybilnych rejestratorów. 18

19 2) Zakładka Sekwencji / SEQUENCE zawiera opcje zarządzania wyświetlanymi kanałami wideo wielu rejestratorów podłączonych do systemu. Stwórz okresy czasowe przyciskiem Dodaj Czas / ADD TIME, wprowadź czas wyśwetlania kaŝdego z okresów których konfiguracja będzie następnie moŝliwa. Wybierz podział kamerowy, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, oraz interwał czasowy, co ile minut ma się on zmieniać KaŜdy z okresów moŝna edytować za ponocą ikony w kolumnie Zmień / MODIFY lub teŝ usunąć za pomocą ikony w polu Kasuj / DELETE D ELETE. Z kolumny Lista rejestratorów / DEVICE LIST przeciągnij kanały wideo do edytowanego okresu, czy okna w określonym podziale (moŝesz wybrać nawet kilka kanałów dla jednego okienka w podziale, spowoduje to ich przełączanie w tym oknie podczas trybu sekwencji). Aby aktywować przygotowaną juŝ sekwencję, naleŝy w trybie podglądu Na Ŝywo / Real-Time wybrać z rozwijanego menu w prawym górnym rogu opcję Uruchom sekwencję / START SEQUENCE, aby jązatrzymać ponownie z rozwijanego menu naleŝy wybrać opcję Zamknij sekwencję / CLOSE SEQUENCE. 3) Zakładka Aktualizacja / Upgrade Pozwala przygotować aktualizację interfejsu dla rejestratorów. Aby przygotować plik aktualziacji naleŝy go załądować do pamięci systemu, aby to zrobić, naleŝy wcisnąć przycisk Załaduj / UPLOAD, a nastepnie naleŝy wskazać ten plik w miejscu jego lokalziacji na dysku komputera.!!! UWAGA!!! KaŜdy plik, którego nazwa się powtarza w systemie spowoduje nadpisanie nim pliku juŝ w nim wystepującego. JeŜeli taki plik jest juŝ przygotowany w systemie, kaŝdy autoryzowany uzytkownik moŝe go pobrać za pomocą ikony w kolumnie Pobierz / DOWNLOAD lub usunąć za pomocą ikony w kolumnie Kasuj / DELETE jeŝeli plik juŝ jest nieaktualny. 19

20 Zarządzanie alarmami / Alarm Managment Menu zarządzania alarmami pozwala okreslić zachowanie się systemu w przypadkach aktywności inteligentnych funkcji, takich jak aktywacja wejść alarmowych, czy wzbudzenie z wideo-detekcji. 1) Zakładka Wejście alarmowe / ALARM INPUT dotyczy czujników podłaczonych do. W tabeli wybierając region, moŝna szybko zlokalizować urzadzenie i za pomocą ikony w kolumnie Powiązania / LINKAGE wejśc w tryb zarządzania wejściami alarmowymi z systemem (określ które kanały wideo mają być przypisane którym wejściom alarmowym, okresl ile zdjęć, co ile sekund i który preset PTZ ma zostać wykonany wskutek aktywacji danego kanału wideo). 2) Zakładka Wideo-detekcja detekcja / MOTION dotyczy schematu zachować systemu po wzbudzeniu go przez wideo-detekcji. Identycznie jak w zakładce wejść alarmowych, w tabeli wybierając region, moŝna szybko zlokalizować urzadzenie i za pomocą ikony w kolumnie Powiązania / LINKAGE otowrzyć okno ustawień (określ które jeszcze kanały mają rozpocząć nagrywanie, dla danego kanału wideo, ile zdjęć co ile sekund ma zostać wykonanych ze wzbudzonych kamer oraz jaki preset ma wykonać ewentualna kamera PTZ z tym alarmem powiązana) Zarządzanie dziennikiem zdarzeń / LOG Managment Menu zarządzania dziennikiem wpisów LOG, dotyczy wpisów zarówno związnaych z alarmami na obiekcie, jak teŝ i alarmów związanych z poprawnym działaniem systemu CMS. W kaŝdej z zakładek, zarówno alamowych jak i systemowych, naleŝy podać zakres czasowy poszukiwanych zdarzeń, bądź alarmów, a w przypadku dziennika alarmowego, dochodza jeszcze filtry typu zdarzeń, regionu, a nawet konkretnego w systemie. 20

21 Tak przygotowane zapytanie aktywujemy za pomoca przycisku Zapytanie / QUERRY. Po chwili system wyśwetli w tabeli poniŝej listę wszystkich pasujących wpisów, udostępniając informacje, takie jak: data & czas, typ zdarzenia, podmiot, jego dostęp, region lub rejestrator gdzie zaszło zdarzenie, opis, gdzie w przypadku alarmów monitoringu dochodzą jeszcze pola dostępnych zdjęć Zarządzanie systemem / System Managment Menu zarządzania systemem pozwala okreslić głowne parametry połaczenia z serwerem, oraz zabezpieczeć i odtworzyć wcześniej zabezpieczone ustawienia systemu. 1) Zakładka Parametry systemu / SYS PARAM zawiera głowne dane o wykorzystywanych portach komunikacyjnych przez system. 2) Zakładka Archiwizuj & przywróc / BACKUP & RESTORE pozwoli zapisać wszystkie ustawienia systemu do pliku ( przycisk Archiwizuj / BACKUP ). Zostanie wtedy na liście dodany wpis o wykonaniu takiej archiwizacji (plik moŝna pobrać za pomocą ikony w kolumnie Pobierz / DOWNLOAD), taki sam plik moŝna równieŝ dołączyć do bazy z zewnącz za pomocą przycisku Załaduj / UPLOAD. 21

22 4.6. Podgląd na Ŝywo / Real-Time Tryb podglądu na Ŝywo aplikacji CMS jest ekranem głównym systemu, aplikacja PCTerminal właśnie w tym trybie uruchamia się domyślnie. Opcja przełączanai się w ten tryb jest równieŝ dostępna z górnej zakładki Na Ŝywo / REAL-TIME TIME. 1) Aby aktywować szybki podgląd okreslonego, wystarczy podwójnie kliknąć na ikonie w kolumnie urządzeń po prawej stronie ekranu. Aby rozłączyć nawiązane połączenie z rejestratorem, z poniŝszego menu naleŝy wybrać opcję Zatrzymaj wszystkie / ALL STOP. 2) Aby aktywować juŝ przygotowane schematy połączeń (ustawienia sekwencji rozdz ), wystarczy z rozwijanego menu systemowego w prawym górnym rogu ekranu, wybrać opcję Uruchom sekwencję / START SEQUENCE. Aby rozłączyć wszelkie nawiązane połączenia z mi, z powyŝszego menu naleŝy wybrać opcję Zakończ sekwencję / STOP SEQUENCE Okno podziałów / SCREEN SWITCH W tej częsci menu moŝna przełączać dostępne tryby wyśiwetlania kamer, z których podgląd ma być dostepny. 22

23 Lista rejestratorów / DEVICE LIST PoniŜej znajduje się drzewo / lista regionów i dostepnych w nich rejestratorów. KaŜdą pozycję kolejno roziwijając uzyskujemy dostęp do jego podelemntów, w tym równieŝ indywidualnych kamer. Klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym obiekcie moŝna uzyskać dostep do menu specjalnego i przypoŝądkowanych jemu opcji. 1) Ustawienia parametrów Alarmu / ALARM PARAMETER SETTING okno ustawień alarmów, wejść / wyjśc alarmowych oraz wideodetekcji!!! UWAGA!!! Ingerencja w konfigurację, funkcjonalność opisana w instrukcji głównej. 2) Aktywacja Dezaktywacja / DEPLOMENT - CANCEL DEPLOYMENT Opcja aktywująca system CMS do współpracy z alarmami!!! UWAGA!!! System nieaktywowany nie będzie reagował na zdarzenia zarejestrowane przez rejestratory je zgłaszające. 3) Sprawdź czas / TIME CHECK Sprawdź czas systemowy 4) Aktualizacja / UPGRADE U Opcja zdalnej aktualizacji z poziomu komputera.!!! UWAGA!!! Ingerencja w konfigurację, funkcjonalność opisana w instrukcji głównej. 5) Dziennik LOG / DEVICE LOG Dostęp do dziennika zdarzeń samego 6) Uruchom ponownie / RESTART Wykonaj zdalny restart!!! UWAGA U!!! Ingerencja w konfigurację. 7) Wyłacz system / SHUTDOWN Wyłacz rejestrator zdalnie!!! UWAGA!!! Ingerencja w konfigurację, wyłączcenie spodowuje konieczność jego włączenie juŝ bezpośrednio będać przy rejestratorze. 8) Ustawienia Parametrów Kanału / CHANNEL PARAMETERS SETTINGS Konfiguracja kanałów, wyświetlanie, nagrywanie, maski, wideodetekcja, jakość. 23

24 Ustawienia obrazu / SETTINGS kaŝdą wyświeltaną kamerę moŝna wyregulować, zarówno poprzez regulację parametrów oobrazu nie ingerując w ustawienia samego, czy teŝ sterować kamerą PTZ, jeŝeli taka jest podłączona i skonfigurowana pod wyświetlanym i aktywnym kanałem. 1) Dźwięk / SOUND Regulacja głośności z kanału audio przypisanego do kamery Menu systemowe / SYSTEM Panel sterowania kamerą 2) Jasność / BRIGHTNESS Regulacja jasności kanału 3) Kontrast / CONTRAST Regulacja kontrastu kanału 4) Saturacja / SATURATION Regulacja Nasycenia kanału 5) HUE Regulacja HUE kanału 6) Sterowanie Kamerą PTZ Góra / Dół / Lewo / Prawo Skan 7) Czułość / SPEED Czułość sterowania 8) Regulatory Przesłony, zbliŝenia i ostrości 9) PRESET - Wywoływanie presetu W prawym górnym rogu ekranu dostępne jest menu systemowe podglądu na Ŝywo. Kolejno: Wył./Wł. Sekwencję, Zamknij wszystkie połączenia, Intercom głosowy, Odtwarzanie powiązanego nagrania, Przełączanie jakaości podglądu (strumień głowny i podstruminień-sub-window) oraz ścieŝki zapisu. Przy kaŝdym polu wyświetlania obrazu z kamery znajdują się na panelu w jego prawym górnym rogu, przyciski sterowania, kolejno od lewej strony, mamy moŝliwość: wzbudzić ręcznie ALARM, włączyć podsłuch dźwięku z danego kanału SOUND, wymusić nagrywanie RECORD, zdjęcie SNAPSHOT, Konfiguracja kamery CONFIGURATION, Wyłącz podgląd CLOSE. 24

25 4.7. Odtwarzanie - Playback Tryb odtwarzania jest dostępny po przełączeniu zakładek na górnym ich pasku. NaleŜy wybrać opcję Odtwarzanie / PLAYBACK. Zaraz po kliknięciu opcji pojawi się okno odtwarzania. Po prawej stronie znajduje się drzewo/lista kamer podzielonych na regiony i rejestratory, gdzie są one rejestrowane. Na górze po lewej w tabeli dostępne będą pliki wideo ze wskazanej kamery (Funk. Zapytanie / QUERRY). Wybór trybu wyśiwetlania/podziału kamer. Funkcje specjalne kolejno: Odtwarzanie lokalne (z dysku komputera), Zapytanie / QUERRY (Przeciągnij na pole okna Zapytanie / QUERRY ikonę kamery z listy po prawej stronie), Rozpoczecie odtwarzania, Pobieranie plików z nagraniami wideo. 1) Aby odtworzyć materiał z, naleŝy: a. Wybrać opcję Zapytanie / QUERRY b. W nowo otwartym oknie naleŝy określićzakres materiału: data początkowa, data końcowa, typ zdarzeń (np. alarmowy) c. Następnie na pole Opis / DESCRIPTION naleŝy przeciągnąc z listy kamer ikonę tej wybranej. d. Wcisnąć przycisk Zapytanie / QUERRY e. W tabeli na górze ekranu pojawi się lista plików odpowiadających zapytaniu. f. Wybrany plik naleŝy przeciągnąć do okan wyświetlania 25

26 2) Aby odtworzyć plik z dysku komputera (np. z zapisu lokalnego): a. Wybrać opcję Odtwarzanie lokalne / LOCAL PLAYBACK b. W wyświetlonym oknie wskazywania pliku, naleŝy odnaleźć i wybrać plik na dysku komputera i wcisnąć przycisk Otwórz / OPEN Nawigacja odtwarzanego materiału odbywa się z poziomu panela znajdującego się na pasku nad obrazem danej kamery Alarm Niezwłoczny / Instant Alarm System CMS o wszelkich zdarzeniach alarmowych związanych z monitoringiem obiektu informuje z poziomu trybu Alarm Niezwłoczny / INSTANT I ALARM. Tryb ten zawiera przechwycone zdarzenia zanotowane podczas danej sesji pracy aplikacji CMS. Zdarzenia jeszcze nieodebrane są oznaczone kolorem czerwony, a podwójne kliknięcia na zdarzeniu wywoła przypisane do niego zdjęcia z momentu aktywacji alarmu (jeŝeli zdjęcia zostały aktywowane podczas konfiguracji) W prawym dolnym rogu pojawiać się będzie komunikat o kaŝdowrazowym wzbudzeniu systemu na alarm. Kliknięcie na polu tego komunikatu, spowoduje szybkie przejście w tryb Alarm Niezwłoczny / INSTANT ALARM i wyświetli informacje związane z tym alalrmem. Wywołanemu alarmowi towarzyszyć będzie równieŝ dźwięk, który naleŝy ustawić w rozwijanym menu systemu tego trybu.!!! UWAGA!!! Efektywność oraz częstotliwość notyfikacji o zdarzeniach jest w duŝej mierze zaleŝna od wydajności komputera zarówno serwerowego jak i teŝ klienckiego. 26

27 27

28 Dystrybutorem urządzeń Optiva jest firma: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, Warszawa Salony firmowe: Bydgoszcz: Gdańsk: Katowice: Kraków: Lublin: Łódź: Poznań: Szczecin: Warszawa: Wrocław: Rzeszów: Copyright 2011 Volta. All rights reserved. Wersja

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR Instrukcja obsługi Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie...1 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Specyfikacja... 2 1.3 Przedni panel... 3 1.4 Tylni

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo