Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania pracą 3-ch laboratoriów badawczych akredytowanych, informacją, danymi, zasobami Zamawiającego tj. systemu typu LIMS (ang. Laboratory Information Management System). Wymagania: dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb zamawiającego, instalacja, uruchomienie, przeszkolenie personelu w zakresie korzystania z systemu, udzielenie gwarancji i wsparcia technicznego na okres 24 miesięcy. Wymagania techniczne i użytkowe Zakres działania Ewidencja badań wytrzymałościowych, mechanicznych, obciążeniowych Ewidencja badan środowiskowych, w tym poziomu hałasu i drgań Ewidencja badań chemicznych Funkcje administracyjne Zarządzanie zasobami (magazyn, próbki, odczynniki, wyposażenie, dokumentacją związana z działalnością, personel) Wymagania techniczne Ilość jednoczesnych dostępów co najmniej 3 Ilość użytkowników - co najmniej 25 Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych Wymagania użytkowe Interfejs użytkownika - w języku polskim, przyjazny, intuicyjny, konfigurowany Narzędzia zapewniające możliwość samodzielnego konfigurowania systemu, edycji tabel, raportów. Możliwość ewidencji elektronicznej dokumentacji działalności laboratorium Zgodność z normami dotyczącymi systemu zarządzania jakością

2 2. Wymagany zakres funkcjonalny systemu L.p. Minimalny wymagany zakres funkcjonalny systemu Wymagany zakres funkcjonalny systemu: 1. Spełnienie wymagań wynikających z akredytacji laboratoriów System musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z akredytacji laboratoriów i normy PN- EN ISO/IEC 17025: Ap1:2007. W szczególności dotyczy to identyfikowalności danych i rejestrowania zmian oraz bezpieczeństwa danych. Użytkownik programu nie może mieć możliwości usunięcia lub nadpisania danych. Dane dotychczasowe (dane surowe i dane edytowane) muszą pozostać w bazie danych jako unieważnione, obok musi być zapamiętana ich ważna wersja wraz z informacją kto i kiedy dokonał zmian. Konfiguracja systemu ma być dostosowana do systemu zarządzania funkcjonującego w laboratorium 2. Wymaganie odzwierciedlenia struktury organizacyjnej laboratorium w strukturze programu Struktura programu i jego podział na funkcje musi odzwierciedlać strukturę organizacyjną laboratorium w tym podział na zespoły. Menu programu powinno zawierać funkcje odpowiadające funkcjom spełnianym przez poszczególne struktury organizacyjne laboratorium i ograniczające dostęp do danych, za które dana struktura odpowiada. Poprzez konfigurację dostępu do tych funkcji, dla użytkowników i grup, program ma umożliwiać tworzenie różnych konfiguracji dla poszczególnych struktur organizacyjnych i użytkowników. System powinien zapewnić obsługę działania laboratorium w pełnym zakresie. Bazę wiedzy dla tego systemu będą tworzyć: dane o procedurach, metodach badawczych stosowanych obecnie w laboratorium, dopuszczalnych wartościach, wzory raportów Funkcje zapewniane przez system: 3. I. Zarządzanie pracą laboratorium zarządzanie próbkami i wynikami 1. Rejestracja zleceń w oparciu o bazę klientów, z uwzględnieniem zleceń wewnętrznych i Spełnia* /Nie spełnia* Informacje wykonawcy o oferowanych parametrach*

3 zewnętrznych, jednorazowych i stałych. 2. Rejestracja próbek w powiązaniu ze zleceniem lub protokołem poboru próbek. Powinna być możliwość rejestracji próbki przed otrzymaniem zlecenia. 3. Przypisanie próbkom zakresu badań do wykonania. W zależności od specyfiki badanego obiektu, powinna istnieć możliwość zautomatyzowanego przypisania zakresu badań w oparciu o zlecenie, dane punktu pobierania próbek oraz dane związane z charakterem badania 4. Możliwość importu wyników z oprogramowania MS Office (Word, Excel). 5. Wydruki sprawozdań, raportów. 6. Przekazywanie wyników do bazy centralnej. 4. II. Zarządzanie pracą laboratorium raportowanie, zapytania do bazy System powinien zapewniać możliwość samodzielnego tworzenia przez użytkowników szablonów nowych form raportów (kreator raportów) wg potrzeb także na dany moment (adhoc). Użytkownik powinien mieć możliwość, po wybraniu dowolnego zakresu danych, pogrupowaniu i posortowaniu ich przy pomocy dostępnych w systemie narzędzi, do wyeksportowania ich w standardowych formatach wymienionych powyżej. 5. III. Zarządzanie dostępem, systemem, bezpieczeństwo danych, monitorowanie zdarzeń 1. Logowanie użytkowników Każda osoba korzystająca z programu powinna się do niego indywidualnie zalogować. Logowanie do systemu następuje poprzez rejestrację identyfikatora i hasła przydzielanych indywidualnie każdemu użytkownikowi. Nie korzystanie z programu, przez określoną ilość czasu, powinno powodować automatyczne wylogowanie z programu (np. po 30 minutach konfigurowalne z poziomu administratora). 2. Personalizacja uprawnień Program powinien zawierać funkcje administracyjne dostępne dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Administrator musi mieć możliwość nadawania lub blokowania prawa do wykonywania poszczególnych funkcji w systemie, a także prawa do odczytu oraz dodawania, zmiany i usuwania poszczególnych obiektów (danych) w bazie danych. 3. Bezpieczeństwo danych

4 6. System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). System musi być zabezpieczony poprzez system haseł i indywidualnych uprawnień przed nieuprawnionym dostępem do danych, za pośrednictwem programu. Dostęp do bazy danych i zawartych w niej danych z pominięciem systemu musi być chroniony mechanizmami ochrony dostępu systemu operacyjnego serwera i zastosowanego silnika bazy danych. Dostawca przygotuje odpowiedni schemat zabezpieczeń na poziomie systemu operacyjnego i bazy danych. Dodatkowym zabezpieczeniem danych przed skutkami awarii lub błędów w obsłudze powinien być system kopii zapasowych. Odpowiednie skrypty wykonujące automatycznie kopie zapasowe oraz harmonogram i procedury wykonywania takich kopii przygotuje dostawca. System ma wspomagać funkcjonalność odtwarzania stanu sprzed awarii z kopii zapasowej i archiwalnej, w tym weryfikować integralność danych. System musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją (tj. wprowadzanie danych, ich modyfikacja, usuwanie itp.), przechowując informacje o użytkowniku obsługującym dane zdarzenie - w tworzonym lub poprawianym rekordzie danych, a w przypadku usuwania rekordu oraz w przypadku wykonywania innych wrażliwych operacji - w Dzienniku Zdarzeń (tzw. LOGu). Zapewniony musi być dostęp administratora do dziennika. 4. Zarządzanie systemem System powinien być otwarty dla użytkownika. Osoba posiadająca w programie odpowiednie uprawnienia może modyfikować i uzupełniać konfigurację programu, np. wszystkie słowniki, konfiguracje metod badawczych, import danych. Musi istnieć możliwość rozszerzania systemu, np. poprzez dołączanie nowych obiektów w zakresie konfiguracji programu (zespoły projektowe, magazyny itp.), dołączanie nowych funkcji programu takich jak np. użycie kodów paskowych, integracja z innymi systemami. IV. Zarządzanie zasobami Laboratorium 1. Baza danych wyposażenia pomiarowego Baza ma służyć usprawnieniu zarządzania

5 wyposażeniem. Baza musi być prowadzona według wymagań normy PN-EN ISO/IEC Musi być możliwość kojarzenia danych z bazy z plikami zewnętrznymi. Baza ta ma zawierać między innymi: wykazy wyposażenia (rejestry wyposażenia/karty przyrządów pomiarowych, zawierające zapisy dotyczące przyrządów), harmonogram wzorcowań i sprawdzeń, konserwacji w tym osobę odpowiedzialną i funkcję automatycznego powiadamiania z wyprzedzeniem czasowym o zbliżającym się terminie, rejestr wykonanych wzorcowań, sprawdzeń, napraw, konserwacji, monitorowanie stopnia obciążenia analizami poszczególnych przyrządów, kreowanie etykiet oznakowania wyposażenia wraz ze statusami wzorcowania, sprawdzania itp. 2. Baza danych badanych wskaźników (parametrów) Baza ta musi zawierać informacje o wszystkich wykonywanych pomiarach oraz badanych wskaźnikach w laboratorium, takich jak: skrót nazwy, nazwa metody, jednostka, typ wyniku (np. numeryczny, znakowy, wybierany z listy stałych określeń, opisowy, zdjęcie, wynik domyślny), dane dotyczące stosowanej metody badawczej (z możliwością dostępu do obowiązującej procedury badawczej, w formie pliku zewnętrznego), niepewność pomiaru (zwalidowana funkcja wyliczania niepewności pomiaru), funkcje i dane dla zapewnienia jakości wyników badań oraz do walidacji stosowanych metod badawczych, możliwość tworzenia raportów i zestawień według aktualnych potrzeb, np. o ilości wykonanych pomiarów i badań i automatyczne przekazywanie ich do bazy centralnej. 3. Zlecenia System ma służyć usprawnieniu realizacji zleceń, tworzeniu i prowadzeniu rejestru klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zleceń (np. stałych i jednorazowych, zleceń zewnętrznych i wewnętrznych). System musi umożliwić między innymi: przygotowanie ofert i odpowiedzi na zapytania ofertowe, rejestrację zleceń, śledzenie historii zleceń, przekazanie zleceń wewnątrz jednostki rejestrację danych dotyczących pomiarów i

6 badań związanych ze zleceniem oraz śledzenie stanu ich wykonania. System musi umożliwiać dokumentowanie przeglądu zapytań, ofert i umów oraz obsługę klientów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC Personel System ma zapewniać przechowanie dokumentów, związanych z pracownikiem (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, uprawnienia) 5. Magazyn odczynników / materiałów System ma zapewniać prowadzenie rejestru wszystkich materiałów wykorzystywanych w laboratorium, wraz z kartami przyjęcia do /wydania z magazynu, kontrolą dat ważności i stanów minimalnych. 7. Zarządzanie dokumentacją systemu zarządzania Przechowywanie dokumentów w bazie danych repozytorium dokumentów Baza dokumentów ma służyć przechowywaniu wspólnie z danymi laboratoryjnymi wszystkich dokumentów rejestrowanych w systemie raportów, zestawień i wykresów. Utworzony dokument w postaci pliku pdf lub tekstowego ma być zapamiętywany w bazie danych i dostępny poprzez powiązany z nim obiekt, np. sprawozdanie, próbkę itp. Ma to ułatwić wyszukanie dokumentu oraz kontrolowanie prawa dostępu do niego i dokonywanie ewentualnych zmian. Kompleksowe wdrożenie: 8. System musi być skonfigurowany i w wybranych obszarach zmodyfikowany tak, aby dokładnie odzwierciedlać przyjęty w laboratoriach ITG KOMAG sposób pracy we wszystkich obszarach objętych wdrożeniem. Realizacja wdrożenia systemu powinna być poprzedzona przeprowadzeniem analizy wdrożeniowej w celu opracowania dostosowanego do laboratorium rozwiązania, harmonogramu wdrożenia. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do swojej oferty proponowany szczegółowy harmonogram wdrożenia systemu. Szkolenia, konsultacje i nadzór techniczny nad systemem: 9. W okresie wdrożenia systemu dostawca winien zapewnić przeszkolenie użytkowników systemu. Szczegółowy podział na szkolone grupy, zakres poszczególnych szkoleń i harmonogram zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Szkolenia dla różnych grup użytkowników powinny być zróżnicowane pod względem tematycznym, jako szkolenia w zakresach:

7 - administracja systemu, - administracja i konfiguracja dla personelu kierowniczego laboratoriów, - codzienne użytkowanie programu dla wszystkich użytkowników. Po wdrożeniu dostawca musi zapewnić intensywne wsparcie użytkowników, konsultacje służące optymalnemu wykorzystaniu programów i ich rozbudowie oraz prowadzić techniczny nadzór nad właściwym działaniem systemu. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do swojej oferty proponowany harmonogram szkoleń. Środowisko sprzętowe i systemowe: 10. Wszystkie składniki systemu powinny pracować w środowisku Windows w sieci LAN (TCP/IP). Serwer aplikacji będzie zainstalowany na Windows Server 2003 lub wyższym lub równoważnym ITG KOMAG zapewnia stacje klienckie funkcjonujące w środowisku Windows P Professional lub wyższym Architektura Klient-Serwer, środowisko pracy Microsoft Windows System będzie funkcjonował w oparciu o silnik bazy danych MS SQL Express 2008 lub równoważny. Gwarancja i wsparcie użytkowników: 11. Warunki gwarancji: co najmniej 24-miesięczny okres gwarancyjny, liczony od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag. - w okresie gwarancji powinno nastąpić także bezpłatne dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu obsługi laboratorium, wynikające z ewentualnych zmian w przepisach prawa i normach; - w okresie gwarancyjnym wsparcie techniczne Wykonawcy będzie bezpłatne, - wsparcie techniczne przez telefon, fax, pocztę, kuriera i E- mail do wyboru przez Zamawiającego, - co najmniej 80 osobogodzin do wykorzystania na wszelkie dodatkowe prace (rozbudowa funkcjonalności, szkolenia) w okresie gwarancyjnym. Pozostałe wymogi: 12. System ma być dostarczony w postaci umożliwiającej jego zainstalowanie. W skład zestawu powinny wchodzić nośniki systemu (CD, DVD, inne) oraz szczegółowa instrukcja instalacji i reinstalacji dotycząca oprogramowania podstawowego (systemy operacyjne), aplikacyjnego oraz narzędzi dodatkowych - jeżeli są wymagane. Aktualizacje oprogramowania mają być dostarczane w postaci pakietów, dla wszystkich wykorzystywanych systemów operacyjnych. Wraz z aplikacją dostarczana ma być jej wersja instalacyjna w formie pakietów, dokumentacja użytkowa skrócona i administratora (w postaci elektronicznej i papierowej) oraz dokumentacja techniczna (w tym opis struktury i relacji w

8 bazie danych) w języku polskim. *) wypełnia Oferent zgodnie z treścią punktu Oferta powinna zawierać: - opis funkcjonalności systemu - wymagania techniczne - sposób licencjonowania - warunki gwarancji i opieki powdrożeniowej - wypełniona przez oferenta tabela punkt 2. Wymagany zakres funkcjonalny systemu - dowody potwierdzające wykonanie dostawy i wdrożenia podobnych systemów 4. Cenę oferty jako kwotę łączną za realizację całości zadania należy podać w PLN netto i brutto oraz należny podatek VAT, uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 5. Termin zakończenia wdrożenia systemu do r. 6. Ofertę wraz z załącznikiem potwierdzającym spełnienie minimalnego wymaganego zakresu funkcjonalnego systemu należy złożyć z oznaczeniem SYSTEM ZARZĄDZANIA w terminie do dnia r., godz. 10:00 w ITG KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37, pok. 303 lub przesłać na adres: 7. Wszelkich informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela Pani Irina Mizgała Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji tel

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo