Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki"

Transkrypt

1 Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki Plan wydatków w dziale Ochrona zdrowia według ustawy budżetowej na 2014 r. wynosił tys. zł i został zwiększony w ciągu roku budżetowego per saldo o kwotę 442 tys. zł, tj. do wysokości tys. zł. Dofinansowania z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie tys. zł przeznaczone zostały na: 1. sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 249 tys. zł, 2. dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe od 1 lutego 2012 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1706) 787 tys. zł (poz. rezerwy 73) Jednocześnie w ciągu roku, w trybie art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonano zmiany w budżecie Wojewody Małopolskiego polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków z działu 851 Ochrona zdrowia w łącznej kwocie 594 tys. zł w tym: z rozdz tys. zł, z wydatków zaplanowanych na opłatę składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych oraz z rozdz tys. zł, do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095, z przeznaczeniem na zapłatę części należności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 30 października 2014 roku sygn. akt IC 1792/10 w sprawie z powództwa Elżbiety Wężyk i Władysława Wężyk przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Małopolskiemu o zapłatę. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosił tys. zł, z tego wydatki bieżące tys. zł oraz wydatki majątkowe tys. zł. W trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie tys. zł, z tego: wydatki bieżące 909 tys. zł i wydatki majątkowe tys. zł, z przeznaczeniem dla: 1. Inspekcji Sanitarnej kwotę tys. zł z tego: na wydatki majątkowe tys. zł i na wydatki bieżące 704 tys. zł. 2. Inspekcji Farmaceutycznej kwotę tys. zł z tego: na wydatki majątkowe 875 tys. zł i na wydatki bieżące 205 tys. zł. Wydatkowano kwotę tys. zł, tj. 99,2 % planu, z tego na wydatki bieżące tys. zł (99,3% planu), zaś na wydatki majątkowe tys. zł (98,1 % planu). W stosunku do wydatków poniesionych w 2013 r. wykonanie z 2014 roku stanowi 99,1 %. Na ogólną kwotę wydatków bieżących poniesionych w ciągu 2014 roku składają się środki przeznaczone na: 1. dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej w kwocie tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach wynoszącego tys. zł, w tym dla: 1) gmin w kwocie 217 tys. zł, tj. 98,2 % planu po zmianach wynoszącego 220 tys. zł, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz ) wydatkowano 217 tys. zł. tj. 98,6% planu po zmianach wynoszącego 220 tys. zł. W związku

2 z mniejszą niż planowano liczbą wniosków o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W omawianym okresie w ramach dotacji udzielonej z budżetu państwa, wydano decyzji. 2) powiatów w kwocie tys. zł, tj. 99,3 % planu po zmianach wynoszącego tys. zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz ). W ramach dotacji sfinansowano: a) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci i uczniów wydatkowano 477 tys. zł, tj. 97,5 % planu po zmianach wynoszącego 492 tys. zł. W 2014 r. opłacono składki za 878 osób. Niższe wykonanie planu wynika z dokonanej blokady środków w wysokości 12 tys. zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci, uczniów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym z budżetu państwa. b) składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano kwotę w wysokości tys. zł, tj. 99,96% planu po zmianach wynoszącego tys. zł,, opłacając składkę za osób. Niższe wykonanie planu wynika z dokonanej blokady środków w wysokości 588 tys. zł, w związku z mniejszą liczbą osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym z budżetu państwa. 3) Samorządu Województwa w łącznej kwocie 60 tys. zł, tj. 89,6% planu po zmianach wynoszącego 67 tys. zł, z tego na: a) sfinansowanie składek zdrowotnych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych (rozdz ). W omawianym okresie wydatkowano 4 tys. zł, tj. 80% planu po zmianach wynoszącego 5 tys. zł, opłacając składkę za 9 osób ( 2 słuchaczy i 7 uczniów). Mniejsze wykonanie dotacji związane jest z mniejszą niż planowano liczbą uczniów, za których opłacana była składka zdrowotna z budżetu państwa. b) pokrycie kosztów transportu, wynikających z realizacji postanowień sądowych, dotyczących przyjęcia osób do szpitala psychiatrycznego. Zaplanowano środki w wysokości 45 tys. zł, z czego wydatkowano 39 tys. zł, tj. 86,7 % planu. W omawianym okresie zrealizowano 48 wyjazdów dla 48 osób. c) pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, do podejmowania czynności wyjaśniających w związku z zastosowaniem przymusu bezpośredniego oraz wnioskowanie o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a która odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (rozdz ). Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których w 2014 roku zastosowano przymus, wynosi 272. Z zaplanowanej na ten cel dotacji wydatkowano 17 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach wynoszącego 17 tys. zł. 2. finansowanie wydatków jednostek budżetowych w kwocie tys. zł, w tym dla: 1) jednostek Inspekcji Sanitarnej województwa małopolskiego. W 2014 roku Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne wydatkowały łącznie kwotę tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach wynoszącego tys. zł, z tego na: - wynagrodzenia pracowników tys. zł, tj. 100 % planu, - pochodne od wynagrodzeń tys. zł, tj. 99,9 % planu, - wydatki rzeczowe tys. zł, tj. 89,8 % planu, w tym na wynagrodzenia bezosobowe - 95 tys. zł, tj. 99,9, % planu oraz opłaty na PFRON tys. zł. tj. 100% planu. Przeciętne zatrudnienie we wszystkich jednostkach Inspekcji Sanitarnej w 2014 r. wyniosło 961 osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń). Jest to o 76 etatów mniej w porównaniu z 2013 rokiem. Główną przyczyną

3 spadku zatrudnienia była reorganizacja bazy laboratoryjnej województwa małopolskiego. W ciągu roku następowała likwidacja stanowisk pracy i zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. W 2014 r. do głównych zadań jednostek Inspekcji Sanitarnej należało: - sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w tym m.in.: opiniowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, a także inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi, - sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania zdrowotne i higieniczne, dotyczących m.in.: czystości powietrza, gleby i wody, utrzymanie odpowiedniego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, a także urządzeń użyteczności publicznej. Szczególnym nadzorem objęte były warunki produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności. Pracownicy poszczególnych Stacji sprawowali nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, prowadzili kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy, prowadzili działania mające na celu zapobieganie powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. W ciągu 2014 roku pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wykonali łącznie kontroli w ramach sprawowania nadzoru nad warunkami higieny. - ocena narażenia zawodowego w miejscu pracy, w tym wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej. W tym celu pracownicy Inspekcji Sanitarnej prowadzili kontrole zakładów pracy, sporządzali karty oceny narażenia zawodowego, weryfikowali pod względem prawnym orzeczenia lekarskie, opracowywali materiał dowodowy. W 2014r. sporządzono ocen narażenia zawodowego wydano 716 rozstrzygnięć w zakresie chorób zawodowych. - zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska poprzez m.in.: dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, ustalanie zarówno zakresów jak i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej przeprowadzali dochodzeń epidemiologicznych odnośnie różnego rodzaju chorób zakaźnych, rejestrowali, opracowywali i analizowali dane statystyczne dotyczące chorób zakaźnych i pasożytniczych, prowadzili nadzór nad osobami pokąsanymi przez zwierzęta, sporządzali meldunki dotyczące chorób zakaźnych. Dochodzeniami epidemiologicznymi objęto łącznie osób. W ramach realizacji systemu szczepień ochronnych rozdysponowano szczepionek. - prowadzenie działalności oświatowo zdrowotnej poprzez upowszechnianie zasad higieny i racjonalnego żywienia. W ramach upowszechniania wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia w 2014 r. podjęto i zrealizowano działań profilaktycznych i promocyjnych. Zrealizowano 26 programów o charakterze profilaktycznym. - badanie jakości wody, żywności oraz innych czynników mających wpływ na zdrowie społeczeństwa. W omawianym okresie laboratoria działające w Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych prowadziły badania próbek wody z wodociągów publicznych, lokalnych i ze studni, basenów, kąpielisk oraz wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia, badano warzywa i owoce, produkty zbożowe, produkty mleczarskie, mięsne i wędliniarskie, wyroby cukiernicze i ciastkarskie.

4 W roku 2014 wykonano badań i pomiarów, wykonano oznaczeń laboratoryjnych. Plan wydatków bieżących jednostek Inspekcji Sanitarnej został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o podziale rezerw celowych o kwotę 764 tys. zł. Środki przeznaczono na finansowanie wzrostu wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe (rezerwa poz. 73). Łącznie wykorzystano kwotę w wysokości 757 tys. zł, tj. 99,1 % planu. 2) Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego (rozdz ). W 2014 roku, na działalność Inspektoratu wydatkowano tys. zł, tj. 99,4% planu z tego na: - wynagrodzenia tys. zł, tj. 100 % planu, - pochodne od wynagrodzeń 243 tys. zł, tj. 100 % planu, - wydatki rzeczowe 757 tys. zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3 tys. zł oraz wpłaty na PFRON - 4 tys. zł tj. 96,3 % planu. Środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tytułu 2 umów (umów zleceń lub umów o dzieło) zawartych na wykonanie zabudowy płytami gipsowo kartonowymi, prace malarskie oraz remont instalacji elektrycznej, internetowej i modernizację pomieszczeń Laboratorium Kontroli Jakości Leków WIF w Krakowie, oraz na modernizację pomieszczeń WIF w Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie. Środki otrzymane z rezerwy celowej w kwocie 23 tys. zł ( poz. 73) zostały w całości wykorzystane. W 2014 r. do głównych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego należało: a) w ramach działalności kontrolnej w zakresie obrotu detalicznego przeprowadzono łącznie 424 kontrole, w tym: Kontrole planowe - 200, z tego w: aptekach ogólnodostępnych 182, punktach aptecznych 18. Kontrole doraźne 53, z tego: apteki ogólnodostępne 45, apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej 2, punkty apteczne 6. Kontrole sprawdzające 23, w tym: apteki ogólnodostępne 23. Kontrole doraźne na zlecenie GIF 7 w tym apteki ogólnodostępne 7. Kontrole przed wydaniem zezwolenia ( opiniowanie lokalu ) 141, w tym: apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 118, apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej 20, sklepy zielarsko-medyczne - 3. b) wydano ogółem 317 decyzji, dotyczących zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w tym: zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych - 91, wygaszenie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych - 81, zmian zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych - 64, zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych - 21, wygaszenie zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych - 18, zmian zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych - 6, zgód na utworzenie aptek szpitalnych lub działu farmacji szpitalnej - 23, zmiany zgody na utworzenie na utworzenie apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej 2, wygaszania zgody na dział farmacji szpitalnej 2, cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych 5, cofnięcia zezwoleń na prowadzenie punktu aptecznego - 3, promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - 1. c) ponadto w zakresie obrotu detalicznego wydano w 2014 roku wydano 554 decyzje, w tym: 359 decyzji (zgody) na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe dla gabinetów, zoz-ów oraz zakładów leczniczych dla zwierząt,

5 49 zezwoleń na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kat. 1 przez jednostkę naukową w zakresie swojej działalności statutowej, 44 decyzje wygaszające zgody na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe, 1 decyzje wygaszającą zgodę na posiadanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kat. 1 przez jednostkę naukową w zakresie swojej działalności statutowej, 46 opinii dotyczących możliwości odbycia stażu przez studentów farmacji w aptekach, 8 decyzji pokontrolnych, w 8 przypadkach wydano zgodę na zwolnienie aptek z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P 8, 20 decyzji umarzających postępowanie w sprawie w przedmiocie dostosowania działalności gospodarczej apteki ogólnodostępnej do przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz aktów wykonawczych, 4 zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty dla osób wystawiających recepty, 9 zaświadczeń o spełnieniu wymagań kadrowo-lokalowych dla sklepów zielarskomedycznych oraz specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, 3 decyzje nakazujące zaprzestania prowadzenia niedozwolonej reklamy przez aptekę lub punkt apteczny, 1 decyzje dotyczącą unieruchomienia apteki ogólnodostępnej, 1 decyzje wygaszającą decyzje o unieruchomienia apteki ogólnodostępnej, 1 decyzje dotyczącą zaprzestania prowadzenia sprzedaży poprzez serwis Allegro. d) w zakresie działalności kontrolnej hurtowni farmaceutycznych, przeprowadzono 53 działania kontrolne, w tym: 18 planowych kontroli hurtowni farmaceutycznych, 1 kontrolę planową komory przeładunkowej hurtowni farmaceutycznej, 1 kontrolę planową składu konsygnacyjnego hurtowni farmaceutycznej, 11 doraźnych kontroli hurtowni farmaceutycznych, 2 doraźne kontrole składów konsygnacyjnych hurtowni farmaceutycznych, 1 sprawdzającą kontrolę hurtowni farmaceutycznej, 8 kontroli na zlecenie GIF hurtowni farmaceutycznej, przeprowadzono 8 lustracji lokalu przewidzianego na hurtownię farmaceutyczną, przeprowadzono 2 lustracje lokalu przeznaczonego na komorę przeładunkową hurtowni farmaceutycznej, przeprowadzono 1 lustracje lokalu przeznaczonego na placówkę naukowo-badawczą, e) zarejestrowano do badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych lub obu rodzajów badań w 2014 roku ogółem 203 próbki. W 2014 roku wykonano badania 202 próbek, w tym 1 próbki, którą przyjęto do badań jeszcze w 2013 roku. Laboratorium Kontroli Jakości Leków przyjęło w 2014 roku 659 zleceń wykonania kontroli seryjnej wstępnej surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, z czego do r., zrealizowano 680 zleceń kontroli seryjnej wstępnej, w tym 22 zlecenia przyjęte w grudniu 2013 roku, wszystkie z wynikiem pozytywnym. Do wykonania w I kwartale 2015 roku pozostało 1 zlecenie kontroli seryjnej wstępnej. Niższe wykonanie planu wynika z dokonanej blokady środków w wysokości 20 tys. zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przyjęcia do badań mniejszej liczby próbek.

6 3. finansowanie zadań Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie tys. zł, tj. 98,3 % planu po zmianach wynoszącego tys. zł (rozdz ), z tego na: 1) wypłatę wynagrodzeń dla 83 konsultantów wojewódzkich, zatrudnionych na podstawie umów zleceń w wysokości 450 tys. zł, do których należy wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.217), Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, prowadzenie nadzoru merytorycznego doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego zawodów medycznych, sporządzanie opinii dotyczących oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, kontrolowanie wyposażenia podmiotów leczniczych na obszarze województwa w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych. 2) wypłatę zasądzonych rent oraz zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia, wynikających z wyroków i ugód sądowych dla 75 osób, w wysokości 504 tys. zł, 3) wypłatę zasądzonych odszkodowań i odsetek od wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych (p. Pawła Błachuta, Ireny Wrońskiej i Justyny Rogowskiej) - w wysokości 249 tys. zł, 4) sfinansowanie wydatków ponoszonych na działalność Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w łącznej kwocie 554 tys. zł, z przeznaczeniem na: zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Komisji oraz zwrot utraconych zarobków z powodu udziału w posiedzeniach 35 tys. zł wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach 489 tys. zł, zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Komisji oraz zwrot utraconych zarobków z powodu udziału w posiedzeniach dla osób wezwanych 4 tys. zł, koszty opinii lekarskich 26 tys. zł Niższe wykonanie planu wynika z dokonanej blokady środków w wysokości 20 tys. zł, w związku z zakończeniem wypłaty rent z przyczyn naturalnych (zgon osoby lub zakończenie nauki przez poszkodowanego). 4. pozostałe dotacje w łącznej wysokości tys. zł, tj. 100% planu po zmianach wynoszącego tys. zł, z przeznaczeniem na: a) działalność zespołów ratownictwa medycznego tys. zł (rozdz ) tj. 100% planu po zmianach wynoszącego tys. zł,. Środki przeznaczone były na finansowanie zadań Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie małopolskim w 2014 roku. Od stycznia do 31 marca 2014 roku na terenie województwa funkcjonowało 112,12 podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w tym 44 specjalistyczne i 68,12 podstawowe ZRM) Od 1 kwietnia do 31 października 2014 roku na terenie województwa funkcjonowało 114,12 podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w tym 37,62 specjalistyczne i 76,5 podstawowe ZRM). Od 1 listopada 2014 roku wydłużono działanie wybranych 15 zespołów ratownictwa medycznego w Krakowskim oraz Karpackim rejonie operacyjnym. Tym samym w województwie małopolskim funkcjonowało 114,45 podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w tym 37,56 specjalistyczne i 76,89 podstawowe ZRM). Sporządziły:

7 Zenona Copia-Jankowska, tel (pozostałe) Dominika Trębacz, tel (Inspekcja Sanitarna)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie za okres 1.01.2016-31.12.2016 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny jako INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA sprawuje nadzór nad

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2008.

SPRAWOZDANIE FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2008. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2008. 1. Informacja o stanie zatrudnienia Tabela 1. L.p. Kadra Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych (na

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym ( w tys. zł) Lp. 1. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem 2013 r. wg znowelizowanej ustawy budżetowej 2014 r. wg ustawy budżetowej % 327

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

w tym Apteki ogólnodostępne

w tym Apteki ogólnodostępne II. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2006 roku Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2006r. Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w 2013 roku

II. Zestawienie wykonanych kontroli w 2013 roku II. Zestawienie wykonanych kontroli w 2013 roku Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Lp. Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Ogółem W tym planowych Planowe Sprawdzające,

Bardziej szczegółowo

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0 III. Jakość leków. 1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: 35 analiz pozytywnych 35 w trakcie badania 0 IV. Ustalenia kontroli oraz wydane na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r. DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego jako część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

* - kontrola recept na leki recepturowe na zlecenie NFZ (10 dni) ** - dokończenie kontroli okresowej z I kwartału (5 dni)

* - kontrola recept na leki recepturowe na zlecenie NFZ (10 dni) ** - dokończenie kontroli okresowej z I kwartału (5 dni) Lp I. Z e s t a w i e n i e w y k o n a n y c h k o n t r o l i w I I k w a r t a l e 2 0 0 4 r o k Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136

w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Apteki ogólnodostępne 1 306 99 64 60 44 32 136 I. Zestawienie wykonanych kontroli w III kwartale 2004 rok Lp Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj Liczba wg stanu na dzień 30.09.2004 Ogółem w tym okresowych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W OPOLU

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr 1/11 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24 stycznia 2011 Zatwierdził: REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W OPOLU I.

Bardziej szczegółowo

Kontrole w latach 2003-2007

Kontrole w latach 2003-2007 Kontrole w latach 2003-2007 23.01.2003 r. - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej 28.05.2003 r. - Powiatowa

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 520 200 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych

Bardziej szczegółowo

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 2 /2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 822/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 822/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 822/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2012 r.

BudŜet uchwalony na 2012 r. 335 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 113.481.932 852 Pomoc społeczna 113.481.932 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów %

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów % I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2015 r. Ustawa budżetowa 2016 r. Ustawa budżetowa w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-252 D Ą B R Ó W K A ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.41.2015 ZARZĄDZENIE NR 4 1 /2 0 1 5 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 24 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 24 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR / PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia lutego r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r. Na podstawie art. ust. pkt ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.:

zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.: Zarządzenie Nr 730/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 11 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 11 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 59/25 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia maja 25 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 25 r. Na podstawie art. 3

Bardziej szczegółowo

BP.I.3021.2.88.2015. Zadania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/

BP.I.3021.2.88.2015. Zadania zlecone ustawowo powiatowi Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 245,- /BPI/ BP.I.3021.2.88.2015 arządzenie Nr 941/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/95/10 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 3014/95/10 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 września 2010 roku Zarządzenie Nr 3014/95/10 w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kwilcz na 2013 r. w uchwale budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2013 Nr XXVI/195/2012 Rady Gminy Kwilcz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 899/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 899/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 899/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/ 03. BURMISTRZA GMINY MYSZYNIEC z dnia 24 września 2003 roku zmieniające uchwałę budżetową na 2003 rok

Zarządzenie Nr 27/ 03. BURMISTRZA GMINY MYSZYNIEC z dnia 24 września 2003 roku zmieniające uchwałę budżetową na 2003 rok Zarządzenie Nr 27/ 03 BURMISTRZA GMINY MYSZYNIEC z dnia 24 września 2003 roku zmieniające uchwałę budżetową na 2003 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI-47/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 marc 2007 roku

Uchwała Nr VI-47/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 marc 2007 roku Uchwała Nr VI-47/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 marc 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2007 rok Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2013.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2013. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W BYDGOSZCZY ZA ROK 2013. 1. Informacja o stanie zatrudnienia Tabela 1. L.p. Kadra Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych (na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.94.2015 arządzenie Nr 1017/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/49/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 3014/49/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 września 2009 roku Zarządzenie Nr 314/49/9 z dnia 23 września 29 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 29 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1.2.5. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Wyszczególnienie Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 576 149 791 93,9 Zadanie zlecone powiatu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu

Bardziej szczegółowo

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 911.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 911. ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 368/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Wojewody Małopolskiego na 2014 rok Data utworzenia 2014-10-20

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok

Bardziej szczegółowo