KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ dr inż. Elżbieta Krodkiewska Skoczylas mgr inż. Grażyna Żarlicka Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 Sekretariat Klubu: ul. Kłobucka 23 A, Warszawa tel.: /+48/ ; fax: /+48/

2 WPROWADZENIE 25 lat od ustanowienia norm ISO serii 9000 Czym są normy ISO serii 9000? Czy jest /była to moda na posiadanie certyfikatu ISO 9001? Czy są jakieś korzyści przyjęcia norm ISO 9000 i wdrożenia systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy ISO 9001? 2

3 RÓŻNORODNOŚĆ OPINII Znajomość norm wiedza lub jej brak, brak znajomości wymagań normy podejście konsultantów pogoń za łatwym i szybkim biznesem, deprecjonowanie wartości wymagań norm, wartości systemu zarządzania jakością, upraszczanie wymagań normy, nie wgłębianie się w specyfikę organizacji, nie analizują procesów realizowanych w tej organizacji, nie wnikanie w istotę i specyfikę procesów, nie uwzględnianie wewnętrznej kultury organizacji oraz zwyczajów tam panujących. 3

4 PRZYDATNOŚĆ NORM ISO 9000 W ZARZĄDZANIU Potwierdzona przez wiele organizacji Uwzględnienie w normach podstawowych zasad zarządzania, opisanych w publikacjach z zakresu organizacji i zarządzania przez wielu klasyków i znanych autorów z tej dziedziny Pozytywne zmiany w organizacjach po skutecznym wdrożeniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością 4

5 CZYM SĄ NORMY ISO 9000? Wynik doświadczeń wielu praktyków z całego świata w zakresie zarządzania organizacjami Wskazówki dla każdej, dowolnej organizacji dotyczące obszarów i elementów działalności, których uwzględnienie w zarządzaniu zwiększa zaufanie poprzez jednoznaczne określenie wymagań klientów oraz pozostałych stron, określenie i realizację procesów ułatwiających spełnienie tych wymagań 5

6 ISO 9001 i inne normy rodziny ISO 9000 ISO 9001 wymagania - podstawa certyfikacji ISO 9000 terminologia ISO 9004 wytyczne doskonalenia seria ISO wytyczne wspomagające wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu ISO wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego 6

7 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Polityka jakości - deklaracja najwyższego kierownictwa dotycząca klientów, poziomu jakości wyrobów lub usług, - dokument, który stanowi podstawę do ustanowienia ogólnych celów działalności każdej organizacji; 7

8 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Cele dotyczące jakości - realne i zrozumiałe, - dostosowane do specyfiki danej organizacji, - skonkretyzowane i osiągane. 8

9 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Cele ogólne i cele szczegółowe Mimo, że ogólne cele organizacji o podobnym zakresie działalności mogą być podobne, powinny być tak sformułowane, aby były zrozumiałe i zaakceptowane przez cały personel, a cele szczegółowe były przykrojone na miarę. 9

10 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Wizja, misja, polityka organizacji określona przez kierownictwo Czy zawsze uświadomiona jest potrzeba zapewnienia spójności z polityką jakości? Częste stwierdzenia te wymagania normy nie mają nic wspólnego z zarządzaniem organizacją, polityka jakości jest sprawą pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością a nie dyrekcji. 10

11 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Określenie procesów, potrzebnych organizacji i zarządzanie nimi Proces - szereg następujących po sobie zdarzeń w określonym czasie. - zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia przy wykorzystaniu potrzebnych zasobów. Identyfikacja tych działań oraz powiązań między nimi a także zarządzanie nimi oraz ich systematyczne doskonalenie skuteczna metoda dla poprawy efektywności organizacji i osiągania zaplanowanych celów. 11

12 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Istotą zarządzania procesowego jest określenie celu, jaki ma być osiągnięty lub osiągany w wyniku realizacji procesu, działań następujących po sobie dla zrealizowania tego celu - w logicznym ciągu zdarzeń, wejść i wyjść procesu potrzebnych zasobów. 12

13 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Opisanie wszystkich procesów w organizacji, na wszystkich jej poziomach. Właściwe jest tu wykorzystanie profesjonalnej metodyki modelowania procesów, zapewniającej praktyczną przydatność opracowanych modeli Każde działanie lub zbiór działań stanowić może proces drugiego, trzeciego lub kolejnego stopnia, zwany często podprocesem. 13

14 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Zarządzanie procesami ustalenie jednej osoby, właściciela procesu, określenie - odpowiedzialności za zarządzanie procesem - uprawnień do podejmowania decyzji w procesie. określenie osób uczestniczących, realizatorów procesu, - określenie ich roli i miejsca w procesie, - odpowiedzialności i uprawnień w odniesieniu do procesu, Warunek zapewniający skuteczną realizację procesu i wpływający na jego efektywność. 14

15 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Odpowiedzialność i uprawnienia Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że odpowiedzialność i uprawnienia są określone i zakomunikowane w organizacji (p normy). 15

16 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Skuteczne zarządzanie procesem wymaga określenia i zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji tego procesu. zasoby ludzkie - personel o odpowiednich kwalifikacjach, utrzymywanych i doskonalonych poprzez szkolenia lub w innej formie. infrastruktura wyposażenie, potrzebne do realizacji procesu, pomieszczenia, środowisko pracy. 16

17 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu zasobami jest nie tylko spełnieniem wymagań normy, ale przede wszystkim zwiększa skuteczność zarządzania. 17

18 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Procesowe zarządzanie organizacją Często wyjście jednego procesu stanowi wejście procesu następnego. Jasne określenie wejść i wyjść procesów, zapewnienie powiązań i kanałów komunikacyjnych między procesami i wewnątrz procesu, stanowi wartość dodaną przyjęcia podejścia procesowego w organizacji, 18

19 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Prowadzi do minimalizowania nieciągłości i wątpliwości w działaniach, zarówno w sytuacjach powtarzalnych, jak też w przypadkach nietypowych. Prowadzi do likwidacji tzw. białych plam. Oznacza to zwiększenie efektywności funkcjonowania organizacji. 19

20 ISTOTA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001 Komunikacja wewnętrzna określenie kanałów komunikacyjnych Obserwacje wskazują, że w znacznej części występujące problemy, wynikają z niejasnych i nie w pełni określonych kanałów komunikacyjnych. Skuteczne i pełne wdrożenie podejścia procesowego prowadzi do ograniczenia, a w dalszych etapach do likwidacji takich sytuacji. 20

21 WARTOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Generowanie w organizacji nowych wartości nie tylko organizacyjnych przede wszystkim społecznych, kulturowych, obyczajowych. takich wartości, jak myślenie systemowe, wdrożone w organizacji rozwijanie kultury organizacji, a w szczególności wartości i morale pracowników, ich identyfikacji z organizacją, tożsamości społecznej organizacji. 21

22 WARTOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Każda organizacja powinna określić cele, jakie mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia systemu wdrożenie systemu zarządzania jakością tylko do zapewnienia zgodności z wymaganiami normy na minimalnym, akceptowalnym do uzyskania certyfikatu poziomie, wdrożenie systemu pociągające za sobą potrzebne zmiany. 22

23 WARTOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W zależności od tego, jak jest zbudowany system, w jakim jest stanie i czy się rozwija, określić można, jak ekonomia jest powiązana z zadaniami pracowników realizujących procesy, w których wartości, wymagania i cele są transformowane w wyniki i nowe wartości (wartości istotne dla wszystkich zainteresowanych stron). 23

24 WARTOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Dokumentacja systemu zarządzania jakością, a następnie jej skuteczne wdrożenie do realizacji, pozwala określić wartości systemu, mianowicie powiązanie podsystemów organizacji działalności zasadniczej, merytorycznej, opisanej w ustanowionych procesach, podsystemu ekonomicznego i społecznego, pozwala określić, czy powiązania te są systemowe czy fragmentaryczne, funkcjonalne czy tylko hierarchiczne. 24

25 WARTOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Pozwala również określić, jak cele organizacji przełożone są na funkcje i zadania, jak są sprzężone z wartościami i motywacją pracowników. 25

26 WARTOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Dokumentacja systemu zarządzania jakością pokazuje, czy organizacja dokumentuje swą realną działalność? czy też jest to dokumentacja wirtualna? - stworzona tylko dla uzyskania certyfikatu 26

27 WARTOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Potwierdzeniem wdrożenia systemu jest określenie, jakie wartości realizuje kierownictwo: - czy tylko ekonomiczne, utylitarne - czy również społeczne? jaki panuje ład organizacyjny i społeczny? czy organizacja stanowi spójny system? czy pracownicy myślą oraz działają systemowo i systematycznie? 27

28 WARTOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wartości systemu zarządzania jakością wynikają również z tego, czy system jest narzędziem zarządzania, a więc także sterowania wartościami oraz postawami i zachowaniami pracowników? czy dla kierownictwa potrzebny jest tylko certyfikat? Dokumentację uważa się za zło nie do uniknięcia i wymyślone przez złośliwych miłośników biurokracji. 28

29 PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Najwyższe kierownictwo powinno wyznaczyć członka kierownictwa organizacji, który niezależnie od innej odpowiedzialności powinien mieć odpowiedzialność i uprawnienia. (p normy). 29

30 PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A jak jest w praktyce? Wyznaczany jest tzw. pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, który nie jest członkiem kierownictwa???? Nie ma innego przedstawiciela kierownictwa odpowiedzialnego za system i uprawnionego do podejmowania decyzji, zapewniających skuteczność systemu i określonych procesów Często pełnomocnik jest osobą zewnętrzną, zaangażowaną do utrzymywania biurokracji systemowej. 30

31 PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Uprawnienia przedstawiciela kierownictwa, lub ich brak, ujawniają, jaką wartość ma pełnomocnik -czy posiada uprawnienia decyzyjne -czy też jest tylko pomocnikiem do prowadzenia biurokracji dla otrzymania i utrzymania certyfikatu. 31

32 PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wartość takiego podejścia kierownictwa, a także wartość takiego pełnomocnika można poznać po zapisach: prowadzonych systematycznie przez wszystkich zainteresowanych uzupełnianych gorączkowo przed kolejnym auditem nadzoru lub auditem odnowienia jednostki certyfikującej. 32

33 PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podejście kierownictwa do wyznaczenia swojego przedstawiciela/ pełnomocnika, także wartość takiego pełnomocnika również wyznacza wartość systemu zarządzania jakością. 33

34 PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Warto postawić głośno pytanie, jaka jest rola i faktyczne znaczenie pełnomocnika w organizacji? Jakie są jego zadania, odpowiedzialność i uprawnienia? Czy powinien to być pełnomocnik - figurant czy menedżer wspomagający swojego szefa?

35 PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Pełnomocnik powinien być świadomy swojej roli oraz dobrze przygotowany do wdrożenia i zarządzania systemem w firmie, wtedy będzie to również dobry partner do rozmowy z konsultantami, jeżeli przy wdrożeniu organizacja będzie korzystać z ich pomocy. 35

36 AUDITORZY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Kompetentni auditorzy wewnętrzni - szczególna rola w systemie zarządzania jakością Czy zawsze są dobrze przygotowani do prowadzenia auditów? Czy zawsze są doceniani przez kierownictwo organizacji? Ich raporty powinny odzwierciedlać realia własnej organizacji i pokazywać rozwój organizacji poprzez realne (a nie tylko formalne) działania korygujące i zapobiegawcze. 36

37 AUDITORZY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Raporty z auditów wewnętrznych powinny odzwierciedlać realia własnej organizacji pokazywać rozwój organizacji poprzez realne (a nie tylko formalne) działania korygujące i zapobiegawcze. 37

38 AUDITORZY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zapisy z auditów wewnętrznych stanowią dowody realizacji procesów, mogą ustalić wartość danych dla organizacji zawartych w tych zapisach, mogą określić, - komu i do czego są przydatne, - czy przetworzono je w informacje pozwalające zarządzać procesami, - czy zsyntetyzowano w wartościową wiedzę, przydatną dla kierownictwa i pracowników. 38

39 AUDITORZY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Audit wewnętrzny poszczególnych pracowników, na ich stanowiskach, pozwala ustalić nie tylko wdrożenie systemu, ale także wdrożenie kierownictwa i pracowników do systemu, wartość systemu dla kierownictwa i pracowników. 39

40 AUDITORZY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Dobrze wykonany audit wewnętrzny prowadzi do ustalenia preferowanych wartości auditowanych osób, pozwala zbadać ich świadomość, nastawienie oraz zachowania faktyczne. pozwala na - ustalenie przyczyn określonego zachowania pracowników i kierownictwa - czynników wpływających na te zachowania 40

41 AUDITORZY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Dobrze wykonany audit wewnętrzny pozwala na stwierdzenie, jakie wartości i postawy rozwija system zarządzania jakością ustalenie, czy organizacja uczy się na własnej praktyce, na własnej wiedzy, czy potrafi wykorzystać wyniki dla swojego rozwoju 41

42 PRZESZKODY WE WDRAŻANIU I UTRZYMYWANIU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Dlaczego w wielu organizacjach systemy zarządzania jakością są sztuczne, wirtualne, nie są akceptowalne? Dlaczego, jeżeli są przyjęte, to tylko dla posiadania certyfikatu dla klientów lub ze względu na konkurencyjne lub inne podobne organizacje? 42

43 PRZESZKODY WE WDRAŻANIU I UTRZYMYWANIU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Odpowiedź na pytanie, próbowały znaleźć osoby, wypowiadające się w ankiecie towarzyszącej konferencji ISO-Poland. Przedstawione przyczyny mogą się odnosić do każdej organizacji, niezależnie od jej charakteru i formy organizacyjnej. 43

44 PRZESZKODY WE WDRAŻANIU I UTRZYMYWANIU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Brak wiary najwyższego kierownictwa, że poniesione nakłady zwrócą się z nawiązką w dłuższym okresie. Mamy też niestety przykłady pseudo wdrożeń SZJ, tylko dla uzyskania certyfikatu. Takie systemy nie wytrzymują próby czasu, natomiast pozostaje wrażenie, że ten system w niczym organizacji nie pomógł 44

45 PRZESZKODY WE WDRAŻANIU I UTRZYMYWANIU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Uważam, że największą przeszkodą we wdrożeniu SZJ we wszystkich (nie tylko w krajowych) firmach i instytucjach jest brak zaangażowania ze strony najwyższej kadry zarządzającej. Brak świadomości wagi SZJ i korzyści, jakie może przynieść organizacji jest podstawowym problemem. Najwyższe kierownictwo niejednokrotnie jedyną korzyść widzi w posiadaniu certyfikatu, stwierdzającego zgodność SZJ z danym standardem 45

46 PRZESZKODY WE WDRAŻANIU I UTRZYMYWANIU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Największą przeszkodą, z mojego doświadczenia, niestety są ludzie, co wynika chyba z naturalnego strachu przed zmianą, a takie na pewno w jakimś stopniu wywołuje wdrażanie standardów jakości. 46

47 PRZESZKODY WE WDRAŻANIU I UTRZYMYWANIU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Główny problem to niewystarczające zaangażowanie kierownictwa, gdyż jakość wyrobów i usług = jakość kierownictwa. Maszyny, ludzie, systemy IT itd. bez właściwego podejście kierownictwa niewiele zdziałają. Inne problemy są moim zdaniem drugorzędne. Szkolenia kierownictwa i dobry dla nich przykład tego brakuje. Druga sprawa to słabość w zarządzaniu projektami (głównie planowanie) i zarządzaniu czasem kadr kierowniczych to wpływa na opóźnienie we wdrożeniach. 47

48 PRZESZKODY WE WDRAŻANIU I UTRZYMYWANIU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z przykrością stwierdzam, że nie licząc wyjątków, jest to środowisko hermetyczne i strasznie konserwatywne. Znam przypadki, kiedy audytorzy niechętnie albo z dużymi oporami akceptowali dokumentację wykonaną inaczej niż w postaci standardowych - tekstowych opisów. Takie zachowanie nie ma nic wspólnego z normą, moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie opór audytorów. Większość z nich tkwi w epoce sprzed 10 lat 48

49 PRZESZKODY WE WDRAŻANIU I UTRZYMYWANIU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Przedstawione przyczyny nie wyczerpują wszystkich przeszkód we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania jakością. 49

50 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Każda organizacja sama powinna postawić sobie cele wdrożenia i utrzymywania systemu i stopniowo je osiągać. Podsumowując korzyści systemu zarządzania jakością również w tym miejscu przytoczyć można opinie towarzyszące konferencji ISO Poland 50

51 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Uważam, że to świetna inwestycja dla organizacji. Wydatki poniesione na wdrożenie, certyfikację a potem utrzymywanie certyfikowanego SZJ na pewno zwrócą się w postaci skuteczniejszego, ale przede wszystkim efektywniejszego działania, a zatem do osiągania założonych celów biznesowych. Widocznym efektem wdrożenia będzie również większe zadowolenie klientów ze spełnienia ich wymagań i oczekiwań. Myślę, że dobrze wdrożony SZJ, tzw. system uszyty na miarę, w każdej organizacji polepszy skuteczność działania i realizacji celów biznesowych. Im większa i bardziej złożona struktura firmy, tym efekt uporządkowania działań w procesy i procedury będzie bardziej widoczny 51

52 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wdrożenie ISO 9001 uważam za początek drogi, której celem jest wprowadzenie w firmie, instytucji etc. TQM.... Na wdrożeniu SZJ może skorzystać każda organizacja, która takiego systemu nie posiada. Uważam, że obecnie na wdrożeniu SZJ najbardziej mogą skorzystać firmy i instytucje państwowe (lub te, które takimi były). Większość z nich, przez lata zarządzana w sposób chaotyczny i nieodpowiedzialny, koniecznie potrzebuje uporządkowania i dobrej organizacji. Należy jednak pamiętać, że proces ten musi być przeprowadzony odpowiedzialnie, z pełnym zaangażowaniem i świadomością celu. Wdrażanie SZJ tylko i wyłącznie dla papieru nie przyniesie organizacji zbyt wielu korzyści. 52

53 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Ostatnio, w związku z osobistymi doświadczeniami utwierdziłem się w przekonaniu, że większość firm, nawet tych posiadających certyfikowany system zarządzania wg standardu ISO 9001 jest rządzonych a nie - zarządzanych....95% menedżerów ma wrażenie, że rozumie istotę ISO. Uważają, że są najmądrzejsi - więc podkreślam - rządzą a nie zarządzają! Jeśli chcą mieć szybko certyfikat w ramce na ścianie, to potrafią wesprzeć wdrożenie, a później to zobaczymy - jakoś to będzie! 53

54 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.Jeżeli mam wdrażać system dla samych korzyści promocyjnych, to szkoda czasu i pieniędzy oraz zaangażowania ludzi, klient firmy szybko się zorientuje, że, pomimo iż firma ta chwali się, że ma certyfikat ISO to i tak źle funkcjonuje. 54

55 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...Uważam, że standard ISO jest dobrym początkiem dla wprowadzania innych systemów, które będą jego rozwinięciem i uszczegółowieniem, ale cóż, trzeba wiedzieć, co się chce i co tak naprawdę jest firmie potrzebne. 55

56 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...ISO jako standard podpowiadający, dający wskazówki na pewno sprzyja poprawie obsługi klienta, ale życie jest życiem. Tak jak kodeks drogowy, który opisuje zasady poruszania się na drogach, nakazuje nam żeby jeździć zgodnie z tymi przepisami, i co z tego? 56

57 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Preludium do zarządzania firmą. Od niego warto zacząć, jeżeli chce się usprawniać firmę, ale to tylko namiastka. Reszta pozostaje w bardziej wyrafinowanych narzędziach. 57

58 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Jest jednym z wielu elementów pozwalających na uporządkowanie organizacji, ale również na wdrożenie systemowego podejścia do doskonalenia. 58

59 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wysoka jakość produktów lub usług zależy głównie od postawy kierownictwa i stylu zarządzania, niezależnie czy ma się ISO czy nie. Natomiast zarządzanie oparte o wymogi ISO 9001 jest jakby fundamentem pozwalającym na doskonalenie się organizacji i dobrze użyte może być narzędziem do zwiększania dochodów organizacji (firm) lub efektywności (urzędów) 59

60 PODSUMOWANIE Korzyści wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością są niewątpliwe dla każdej organizacji. Organizacja musi sama określić, jakich korzyści oczekuje i czy wdrożenie oraz utrzymywanie systemu pozwoliło te korzyści osiągnąć. 60

61 PODSUMOWANIE Dobrze ustanowiony, wdrożony, utrzymywany i doskonalony system przynosi korzyści organizacji, ale w każdej organizacji korzyści te mogą być inne. Zależą one od wielu czynników. Nie ma dwóch organizacji, w których system zarządzania jakością będzie identyczny. Dlatego korzyści, zarówno oczekiwane jak i osiągane, również będą inne. 61

62 PODSUMOWANIE Nie zawsze jednak korzyści będą zauważane natychmiast po wdrożeniu. Dopiero utrzymywanie systemu w dłuższym okresie, doskonalenie przy zastosowaniu potrzebnych w danej sytuacji narzędzi zarządzania i, oczywiście, akceptacja systemu przez cały personel zarówno kierowniczy jak i wykonawczy pokazuje trafność podjętych decyzji oraz osiągnięte korzyści. 62

63 KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UTRZYMANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Dziękujemy za uwagę Sekretariat Klubu: ul. Kłobucka 23 A, Warszawa tel.: /+48/ ; fax: /+48/

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska Konferencja Cukrownicza 22-23.06.2010 Weryfikacja SZJ / HACCP Różne aspekty auditów wewnętrznych 2 Systemy zarządzania Utrzymywanie i rozwój systemów zarządzania w firmach, wymaga ich systematycznej weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią 20 11 - Zarządzanie Jakoscią SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_Q1 - System Zarządzania Jakością wymagania normy ISO 9001: 2008 kod: QA_Q2 - System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Problemy napotykane w trakcie wdroŝenia Proces certyfikacji Problemy napotykane w trakcie wdraŝania 1. Brak doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Zespole Szkół w Otocznej

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Zespole Szkół w Otocznej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9H/2010/2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 31.12.2010 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Zespole Szkół w Otocznej ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Słownik

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian?

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian? ISO 9001 Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością Jak podchodzić do zmian? Tło historyczne i przegląd aktualizacji wprowadzonych do ISO 9001:2015 Międzynarodowy Standard ISO 9001 podlega przeglądowi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001 UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001 Andrzej Pacana 1. ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością Podstawowe zasady i słownictwo 2. ISO 9001: 2008 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Ocena polityki jakości

Zadanie: Ocena polityki jakości Przedmiot: Zarządzanie Jakością Forma zajęć: Ćwiczenia Blok tematyczny: Polityka jakości Zadanie: polityki jakości. Napisać politykę jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Powszechnie przyjmuje się, że każde laboratorium, które chce reprezentować wiarygodne dane musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewnienia jakości.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA. Zbiór funkcji lub czynności (procesów) w organizacji, które współdziałają na rzecz osiągnięcia celów tej organizacji.

SYSTEM ZARZĄDZANIA. Zbiór funkcji lub czynności (procesów) w organizacji, które współdziałają na rzecz osiągnięcia celów tej organizacji. SYSTEM ZARZADZAIA JAKOŚCIĄ JAKO ARZĘDZIE DOSKOALEIA PRZEDSIEBIORSTWA SYSTEM ZARZĄDZAIA Zbiór funkcji lub czynności (procesów) w organizacji, które współdziałają na rzecz osiągnięcia celów tej organizacji.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo