KorzyÊci i koszty wdra ania systemów zarzàdzania jakoêcià w urz dzie gminy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KorzyÊci i koszty wdra ania systemów zarzàdzania jakoêcià w urz dzie gminy"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 S awomir Wawak Katedra Procesu Zarzàdzania KorzyÊci i koszty wdra ania systemów zarzàdzania jakoêcià w urz dzie gminy 1. Uwagi wst pne Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. zasadniczo zmieniła sposób i zakres działalności urzędów. Wprowadzenie zdecentralizowanego modelu administracji publicznej dało gminom znacznie większą samodzielność, ale i dodatkowe obowiązki. Tym samym został reaktywowany samorząd terytorialny w rozumieniu zbliżonym do rozporządzenia Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r., a więc jako wyodrębniony w strukturze państwa związek lokalnego społeczeństwa, samodzielnie wykonujący zadania publiczne [R. Brol 1998, s. 13]. Gminy stały się podmiotami prawa, które mogą podejmować współpracę gospodarczą wraz z innymi jednostkami gospodarczymi. Mają także własny majątek. Dbałość o dobro mieszkańców, chęć rozwoju oraz inne czynniki zdecydowały, że w krótkim czasie gminy zintensyfikowały działania zmierzające do zapewnienia większych zasobów (finansowych, technicznych, technologicznych itp.). To z kolei spowodowało powstanie konkurencji pomiędzy gminami, a zatem i samymi urzędami. Konkurowania między urzędami gmin nie można porównywać do konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami. Klient urzędu mieszkaniec nie może wybrać, z usług której instytucji będzie korzystał. T. Markowski definiuje konkurencyjność gminy jako jej zdolność adaptacyjną do ulegających zmianie warunków w celu utrzymania lub poprawienia swojej pozycji w stosunku do innych gmin [T. Markowski 1996, s. 99]. Konkurowanie może się odbywać bezpośrednio lub pośrednio [B. Wenerska, M. Kalisiak 1999, s. 25]. Pierwsze odbywa się przez rywalizację gmin o dostęp do środków finansowych lub pozyskanie inwestorów, natomiast drugie poprzez budowę jednostek gospodarczych w otoczeniu

2 222 Sławomir Wawak lokalnym, co pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki potencjałowi tych podmiotów. Można więc stwierdzić, że konkurencyjność w wypadku urzędu gminy oznacza zdolność do: pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rozwój, pozyskiwania inwestorów, zapewnienia zarówno niezbędnej, jak i uzupełniającej infrastruktury, wspomagania rozwoju przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym, właściwej identyfikacji i wykorzystania walorów. Walory gminy można określić jako grupę czynników niezależnych od urzędu, np. lokalizacja, warunki przyrodnicze, kulturowe, oraz takich, na które urząd może mieć bezpośredni wpływ: działania promocyjne, obciążenia podatkowe. Pełny zestaw walorów można określić jako determinanty atrakcyjności gminy. Przedstawiono je w tabeli 1. Tabela 1. Determinanty atrakcyjności gminy Czynniki zmienne 1. Fachowość, kompetencja administracji publicznej 2. Dostępność i zakres informacji o danej gminie 3. Lokalny system podatkowy, zakres ulg, pomocy 4. Forma i skuteczność działań promocyjnych gminy 5. Stan infrastruktury technicznej 6. Organizacja i sprawność systemu bankowo-finansowego w gminie 7. Zasoby kwalifikowanej siły roboczej 8. Stan infrastruktury socjalno-bytowej (hotele, handel, usługi) i społecznej 9. Dostępność komunikacyjna gminy 10. Klimat społeczny w stosunku do inwestorów zewnętrznych Źródło: [A. Szromnik 1995, s. 15]. Czynniki stałe (względnie stałe) 1. Lokalizacja gminy 2. Stopień otwarcia gospodarki gminy 3. Walory przyrodnicze, turystyczne gminy 4. Stan środowiska naturalnego 5. Relatywny poziom życia ludności 6. Poziom kulturowy mieszkańców gminy 7. Historia i tradycje gospodarcze gminy 8. Klimat przedsiębiorczości oraz inicjatywa własna mieszkańców W ostatnich latach na temat konkurencyjności gmin zorganizowano szereg seminariów i konferencji, dzięki czemu dostęp przedstawicieli urzędów do wiedzy z tego zakresu był stosunkowo łatwy. Umożliwiło to zwiększenie efektywności działań promocyjnych w tych gminach, które zdecydowały się na wykorzystanie proponowanych metod. Stosowanie przez wiele podmiotów tych samych metod nie pozwoliło jednak na wykorzystanie w pełni efektu przewagi konkurencyjnej, szczególnie w odniesieniu do potencjalnych inwestorów zagranicznych. Stojące

3 Korzyści i koszty wdrażania systemów 223 przed tym problemem władze gmin zauważyły swoją szansę w zastosowaniu narzędzia, jakim jest system zarządzania jakością (SZJ) według norm serii ISO 9000 oraz, idąc dalej, system zarządzania przez jakość (TQM). Zwrócenie się w tym kierunku jest niejako naturalnym skutkiem konkurencji pomiędzy gminami. Podobny efekt zaobserwowano kilka lat wcześniej w krajach Unii Europejskiej: Holandii, Wielkiej Brytanii (m.in. program Best Value) czy Szwecji [M. Bugdol 2001, s. 61 i nast.]. Dzięki uporządkowaniu procedur działania i wykazaniu dbałości o klientów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych urzędy w wyższym stopniu spełniają wymogi stawiane im przez instytucje dysponujące funduszami pomocowymi oraz inwestorów. 2. Zało enia budowy systemu jakoêci w urz dzie gminy Podstawowym celem wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy jest zwiększenie jej sprawności w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, a przez to wyższy poziom konkurencyjności, zgodnie z definicją przyjętą we wcześniejszych rozważaniach. Z tego wynika szereg celów i zadań dotyczących bardziej szczegółowych obszarów działalności. Kolejnymi istotnymi celami jest zwiększenie atrakcyjności gminy i dostępności urzędu dla klientów 1. Wdrożenie systemu jakości jest związane z opisaniem i ujednoliceniem procedur rozpatrywania spraw, co w wielu przypadkach pociąga za sobą uproszczenie i skrócenie czasu realizacji poszczególnych usług, a to stanowi jeden z determinantów atrakcyjności gminy. Na rys. 1 przedstawiono przykładowy klasyfikator celów i funkcji wdrożenia systemu. Badania brytyjskie przeprowadzone w urzędach administracji publicznej wdrażających system jakości wykazały, że głównym celem jest poprawa jakości usług dzięki większej sprawności organizacji. Pozostałymi celami były: poprawa wizerunku, usprawnienie trybu działania oraz wzrost motywacji [T. Wawak 1998, s. 106]. Projektując, a następnie wdrażając system zarządzania jakością w urzędzie gminy należy pamiętać o celach wdrożenia. Dzięki temu można zbudować system, który będzie pasował do potrzeb lokalnego samorządu i pomoże zrealizować założone zadania. Mimo sztywności pewnych wymagań, norma ISO 9001:2000 pozostawia do decyzji instytucji i konsultantów metody ich spełnienia. Jest to szczególnie istotne wypadku urzędów, których specyfika działalności jest zupełnie inna niż przedsiębiorstw przemysłowych czy nawet usługowych. 1 W niniejszym artykule używane będzie określenie klient dla podkreślenia roli osób i instytucji korzystających z usług urzędu gminy, mimo że przepisy prawne określają je jako strony lub petentów. Szerzej zob. [T. Wawak 1998, s. 99].

4 224 Sławomir Wawak Zdobyć dodatkowe zasoby skuteczniej promować gminę na forach gospodarczych zachęcać instytucje finansowe do wspierania lokalnych przedsiębiorstw zachęcać przedsiębiorstwa do uczestnictwa w rozwoju gminy (np. sponsoring) zwiększyć udział środków pomocowych UE w budżecie gminy Zwiększyć sprawność działania urzędu gminy Usprawnić działanie urzędu uprościć i skrócić procedury wydawania decyzji (zgodnie z przepisami) ułatwić dostęp do informacji o działalności urzędu, możliwościach pomocy, finansowaniu przedsięwzięć badać i zwiększać efektywność pracy jednostek zależnych od urzędu Pozyskać poparcie mieszkańców ułatwić dostęp do usług świadczonych przez urząd badać potrzeby mieszkańców realizować w pełni zadania statutowe gminy wygrać kolejne wybory, aby móc kontynuować działania na rzecz rozwoju gminy Rys. 1. Przykładowy klasyfikator celów i funkcji wdrożenia SZJ w urzędzie gminy Źródło: opracowanie własne. Na podstawie doświadczeń z wdrażania SZJ w urzędach gminnych i powiatowych m.in. Dzierżoniowa, Raciborza, Bielska-Białej, Gliwic, Kwidzyna, Sopotu i Śremu można wysnuć pewne dodatkowe i specyficzne założenia budowy systemu, które uzupełniają wymagania norm (tabela 2). Podejście procesowe opisane w nowelizacji normy ISO 9001 w dużym stopniu ułatwi kolejnym urzędom prace nad własnymi systemami. M. Bugdol [2001, s. 155] proponuje zadania, które należałoby wykonać w celu poprawy jakości świadczonych przez urzędy usług: wprowadzenie wewnętrznych standardów załatwiania formalności w sposób szybszy niż to przewiduje KPA, bez obniżenia jakości,

5 Korzyści i koszty wdrażania systemów 225 Tabela 2. Założenia budowy SZJ w urzędzie gminy Założenie Opisy procesów powinny uwzględniać relacje z klientami Klient nie musi znać szczegółowo procedur, jakie istnieją w urzędzie Dokumentacja SZJ musi szerzej niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych uwzględniać wymogi prawne Procedury powinny ograniczać się do opisu sposobu wykonywania procesów (odpowiedź na pytania co? oraz jak?) Źródło: opracowanie własne na podstawie [M. Bugdol 2001, s. 154]. Objaśnienie Procedury SZJ w urzędzie nie mogą się ograniczać jedynie do opisu działania procesów wewnętrznych organizacji, ponieważ jej działalność jest ściśle związana z klientem i opiera się na kontakcie z nim. Stąd w opisie procesów szczególną rolę odgrywa klient Klient powinien na początku procesu, który go dotyczy, zostać poinformowany o czynnościach, które powinien wykonać. Dobrze skonstruowane procesy powinny ograniczyć udział klienta do niezbędnego minimum. Krótszy czas kontaktu z urzędem może być traktowany jako wskaźnik jakości. Jeżeli jest to możliwe, należy klienta wyręczyć w załatwianiu formalności, które mogą załatwić sami pracownicy urzędu (proponowana przez polityków idea jednego okienka ) Obwarowania prawne działalności urzędu są znacznie większe niż w wypadku innych podmiotów. Większość obszarów jest ściśle regulowana przepisami szczegółowymi, a sposób załatwiania spraw zapisany w KPA. Zgodność z przepisami pozwala uniknąć błędnych lub nieważnych decyzji. Stąd wszyscy uczestnicy procesu projektowania systemu muszą w wystarczającym zakresie znać przepisy prawne Wszelkie dodatkowe ustalenia, np. podział uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, powinny być regulowane oddzielnymi dokumentami, np. kartami stanowiskowymi czy opisami czynności. W ten sposób dokumentacja jest bardziej czytelna i łatwiejsza w stosowaniu. Budując system jakości należy zwrócić szczególną uwagę na zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach, aby wykluczyć niebezpieczeństwo sprzecznych lub nierozdzielonych zadań. W procedurach należy opisać, tam, gdzie jest to potrzebne, nie tylko sekwencję czynności, ale także czynniki określające jakość i poprawność (zgodność) powstającego produktu (np. decyzji).

6 226 Sławomir Wawak stworzenie procesowej struktury organizacyjnej, gdzie każdy proces (np. wydawanie decyzji budowlanych czy komunikacyjnych) będzie miał swojego lidera pracownika odpowiedzialnego (obecnie jest to utrudnione przez przepisy prawne), wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych w celu ograniczenia konieczności bezpośredniego kontaktu klienta z urzędem, stworzenie biura obsługi klienta, które mogłoby rozpoczynać procesy usługowe i prowadzić je dalej z ograniczonym udziałem klienta, wprowadzenie szerszej informacji dla klientów na temat poszczególnych procesów, co umożliwi m.in. zmniejszenie liczby popełnianych błędów; wprowadzenie pakietów z kompletem dokumentów i formularzy potrzebnych do załatwienia sprawy, przejęcie wypełniania dokumentów przez pracowników urzędu (dokumenty są zbyt skomplikowane dla dużej części obywateli), delegacja uprawnień i decentralizacja, dzięki czemu pracownik mający kontakt z klientem będzie mógł sam podjąć decyzję, zamiast być jedynie pośrednikiem. Różnorodność działalności gminy jest znacznie większa niż w wypadku przedsiębiorstw produkcyjnych. Stąd znacznie większa jest też liczba procesów, które należy opisać. O ile w firmie obuwniczej czy w hucie można w większości przypadków ograniczyć się do jednej procedury opisującej kontakt z klientem, o tyle w urzędzie jest ich co najmniej kilka. Jednak ogólna liczba stron dokumentacji nie powinna być większa, ponieważ procesy w urzędach zawierają zwykle nie więcej niż kilka zadań. W trakcie opracowywania dokumentacji nie wszystkie procedury trzeba tworzyć od podstaw. W rzeczywistości większość wymienionych instrukcji istnieje w urzędach, gdyż jest wymagana przez odrębne przepisy. Oznacza to, że około 1/3 dokumentacji wymaga jedynie przeglądu i aktualizacji. Może to w znaczący sposób skrócić czas wdrażania systemu. Pozostałe dokumenty w dużej mierze opisują dotychczasowe sposoby załatwiania spraw. Wyjątkiem jest sześć narzuconych przez normę ISO 9001:2000 procedur opisujących szczególnie istotne elementy systemu zarządzania jakością: nadzór nad dokumentami, nadzór nad zapisami, nadzór nad wyrobem niezgodnym, planowanie i przeprowadzanie auditów, działania korygujące, działania zapobiegawcze. Projektowanie systemu zarządzania jakością w urzędzie można wykorzystać do usprawnienia już istniejących procesów. Wdrożenie SZJ wymaga przygotowania do wprowadzenia zmian, dzięki czemu można przeprowadzić w systemie

7 Korzyści i koszty wdrażania systemów 227 poprawki, które usprawnią działanie organizacji. Wprowadzanie zmian po zakończeniu wdrażania systemu i utrwaleniu zmian w organizacji może być trudne i wiąże się z niechęcią pracowników do kolejnych zmian w procesach oraz nierzadko dużymi spadkami efektywności pracy. 3. Koszty wdro enia systemu jakoêci w urz dzie Urzędy administracji, zarówno samorządowej jak i państwowej, opierają swoje działanie na przepisach prawa. Stąd wynikają ich obowiązki oraz niemal wszystkie realizowane procesy. Od wielu lat kładzie się w urzędach zbyt mały nacisk na sprawne zarządzanie, przez co ich personel jest postrzegany jako stojący w opozycji do reform i stosowania nowych metod pracy. S. Smorąg [2002, s. 92] podaje, że problemy w działaniu urzędów wynikają przede wszystkim z: braku jasno określonej strategii działania oraz celów, inercyjnej i zbiurokratyzowanej struktury zarządzania, wadliwego przepływu informacji, niechęci do podejmowania ryzyka, niejasnego zdefiniowania klienta, nieefektywnej pracy urzędniczej, organizowanej dla wygody urzędów zamiast klientów, braku systemu dystrybucji i nadzorowania dokumentacji, braku umiejętności pracy zespołowej, braku inicjatywy wśród pracowników. Wystąpienie tych problemów w urzędzie stanowi zagrożenie dla prawidłowego i efektywnego wdrożenia systemu zarządzania jakością. Niektóre z nich są spowodowane przez niewłaściwe rozumienie przez pracowników celu ich pracy. Zespół wdrożeniowy powinien zatem uwzględnić konieczność zmiany nastawienia urzędników do klienta, co można zawrzeć w kilku postulatach: istnienie urzędu zależy od klienta, nie odwrotnie, klient dla urzędu jest osobą najważniejszą, niezależnie od formy kontaktu, obsługa klienta nie jest świadczeniem mu przysługi, a obowiązkiem, obsługiwanie klienta jest celem pracy urzędnika, nie zaś oderwaniem go od pracy. Koszty działania urzędu związane z osiąganiem przez niego określonego poziomu jakości usług nazywane są kosztami jakości. Ogólny podział kosztów jakości na przykładzie urzędu gminy prezentuje rys. 2. Rysunek opracowano wykorzystując ogólne założenia brytyjskiej normy dotyczącej analizy kosztów jakości BS 6143.

8 228 Sławomir Wawak Koszty zapobiegania planowanie jakości opisywanie procesów (procedury działania) doskonalenie procesów szkolenia pracowników wybór właściwych dostawców informowanie klientów o procedurach Koszty jakości urzędu gminy Koszty oceny Koszty wadliwości wewnętrznej prowadzenie audytów kontrole, inspekcje ekspertyzy (np. prawne) ocena pracowników przechowywanie zapisów błędne decyzje ponowne rozpatrywanie spraw zużycie materiałów dostarczone usługi niedociągnięcia ze strony dostawców Koszty wadliwości zewnętrznej błędne decyzje dostarczone klientowi wadliwe usługi administracyjne nietrafiona promocja wadliwa informacja reklamacje ponowne rozpatrywanie spraw sprawy sądowe, odszkodowania utracony wizerunek urzędu a a Utracony dobry wizerunek urzędu liczony może być jako koszt działań, które trzeba będzie podjąć w przyszłości, aby odzyskać wizerunek. W wypadku urzędu gminy nie jest to koszt w rozumieniu księgowym, jakkolwiek jego pominięcie przy podejmowaniu decyzji byłoby błędem. W przedsiębiorstwie wizerunek mógłby być odniesiony do jednej z pozycji bilansu wartości firmy Rys. 2. Koszty jakości urzędu gminy Źródło: opracowanie własne. Kategorie kosztów zapobiegania oraz oceny obejmują wszystkie działania podejmowane w celu zapewnienia właściwego poziomu jakości świadczonych usług. Zawierają się w nich m.in. koszty wdrożenia systemu, w tym: szkolenia pracowników: przygotowanie i realizacja programów, opracowywanie i wdrażanie procedur: koszty osobowe, materiałowe, konsultacje, planowanie jakości: opracowywanie metod nadzoru, planów jakości, metod sterowania jakością, działania motywujące do osiągania wysokiej jakości: informowanie, dyskusje, publikacje, premie,

9 Korzyści i koszty wdrażania systemów 229 działania związane z klientem: spotkania, materiały informacyjne, zmiany organizacyjne, badanie poziomu jakości, kontrole i audity, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Kolejne kategorie koszty wadliwości wewnętrznej i zewnętrznej dotyczą skutków nieprawidłowego działania urzędu, w tym nieprawidłowego stosowania procedur, niewłaściwie wyświadczonych usług, spraw sądowych i odszkodowań. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 pozwala na znaczne ograniczenie kosztów wadliwości. Rozpoczęcie wdrożenia powoduje konieczność poniesienia dodatkowych wydatków na podnoszenie jakości w urzędzie (np. dodatkowe przekwalifikowania, szkolenia, warsztaty, zakup oprogramowania). Należy je jednak traktować jako inwestycję, gdyż nakłady na prewencję w stosunkowo szybkim okresie zaczynają się zwracać poprzez ograniczenie kosztów wadliwości. Pierwsze efekty nakładów ponoszonych na prewencję są widoczne już pod koniec wdrożenia systemu jakości. Pełną efektywność zmian, tzn. zwiększenie efektywności obsługi klienta, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów wadliwości, urzędy osiągają zwykle w okresie od sześciu do dwunastu miesięcy od uzyskania certyfikatu. Koszt konsultacji i szkoleń podczas wdrożenia systemu zarządzania jakością zależy od wielkości i poziomu organizacyjnego urzędu. Szkolenia pełnomocnika, auditorów oraz grup roboczych, w zależności od firmy konsultingowej oraz czasu trwania, kosztują od 6 do 15 tys. zł. Koszt konsultacji należy oszacować na kwotę od 15 do 28 tys. zł. W wypadku wdrożeń grupowych, gdzie koszty są dzielone na kilka urzędów, cały koszt pracy konsultantów i szkoleniowców można zamknąć w granicach od 17 do 20 tys. zł. Tabela 3. Szacunkowe koszty wdrożenia SZJ w urzędzie gminy Pozycja kosztów Koszt (w zł) 1. Identyfikacja systemu jakości i wstępne projektowanie 2. Wstępne szkolenia pełnomocnika i pracowników Przeprojektowanie procesów i opracowanie dokumentacji 4. Szkolenia auditorów Opracowanie dokumentacji systemowej (księga jakości) 6. Walidacja systemu jakości Proces certyfikacji (jednostka certyfikująca) Razem koszty wdrożenia i certyfikacji Źródło: opracowanie własne.

10 230 Sławomir Wawak Koszt uzyskania certyfikatu również zależy od firmy certyfikującej. Liczba dni auditu certyfikacyjnego jest określana na podstawie ogólnie obowiązujących przeliczników. Cena auditu i wydania certyfikatu może wynieść od 13 do 20 tys. zł. Podsumowanie szacunkowych kosztów wdrożenia w urzędzie gminy zawiera tabela 3. Koszty te mogą się różnić w zależności od firmy konsultingowej, wielkości urzędu gminy czy szczegółowych zadań wykonywanych przez urząd. Oszacowanie kosztów wadliwości, które występują w urzędzie przed wdrożeniem systemu jakości, jest trudne i pracochłonne, ponieważ wymaga przeanalizowania wszystkich przypadków zażaleń, skarg i spraw sądowych. Należy zauważyć, że duża część kosztów związanych z niskim poziomem jakości nie jest w ogóle ewidencjonowana. Dopiero wdrożenie analizy kosztów jakości pozwala na dość dokładne ich określenie. 4. KorzyÊci wynikajàce z wdro enia systemu w urz dzie Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością uzyskują nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim klienci. Przejawiają się one przez: skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy, udogodnienia w załatwianiu spraw (np. dostępność formularzy w Internecie), ograniczenie liczby wymaganych dokumentów, odpisów, kserokopii, zmniejszenie kosztów rozmów telefonicznych, opłat pocztowych itp., zmniejszenie kosztów opłat administracyjnych, zmniejszenie liczby nieprawidłowych decyzji, ograniczenie konieczności odwołań i spraw sądowych, lepsza informacja. Korzyści odnoszone przez urząd związane są przede wszystkim z ograniczeniem kosztów wadliwości, w tym: zmniejszenie kosztów osobowych związanych z błędami w pracy, zmniejszenie kosztów osobowych związanych z niską wydajnością (nadgodziny), zmniejszenie kosztów materiałowych i eksploatacyjnych, efektywniejsze zarządzanie posiadanymi zasobami, możliwość zwolnienia zbędnych zasobów, zmniejszenie kosztów spraw sądowych i odwołań. Wymienione korzyści są widoczne już w krótkim czasie po zakończeniu wdrożenia. W dłuższym okresie można zaobserwować korzyści wynikające ze zmiany nastawienia otoczenia do urzędu. Dopiero te korzyści pozwalają w całości zrealizować cele postawione przed projektem systemu jakości. Do korzyści długoterminowych można zaliczyć:

11 Korzyści i koszty wdrażania systemów 231 łatwiejszy dostęp do funduszy pomocowych (krajowych oraz unijnych), zwiększenie liczby inwestorów chętnych do rozwijania swojej działalności w gminie, zwiększenie skłonności do wspierania inwestycji gminy przez przedsiębiorstwa, podniesienie poziomu jakości pracy jednostek zależnych od urzędu, zwiększenie zaufania mieszkańców do urzędu oraz jego władz pochodzących z wyboru, pełna lub prawie pełna realizacja zadań statutowych gminy, zadowolenie mieszkańców. Reasumując można stwierdzić, że w dłuższym okresie zwiększa się konkurencyjność gminy. Wyliczenie oszczędności w działaniu urzędu może być obliczone na podstawie znanych przed wdrożeniem systemu przyczyn powstawania kosztów złej jakości lub doświadczalnie po kilku latach działania. Obecnie prowadzenie badań doświadczalnych na większej grupie urzedów jest niemożliwe ze względu na małą liczbę gmin, w których system działa dostatecznie długo. 5. Podsumowanie Zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym spowodowały, że urzędy gmin w krótkim czasie stały się podmiotami konkurującymi między sobą o dostęp do zasobów finansowych, technologicznych, technicznych i innych, dla dobra mieszkańców i rozwoju samych gmin. Dotychczasowe doświadczenia oraz pomoc specjalistów sprawiły, że wiele gmin obecnie w dużym stopniu wykorzystuje czynniki decydujące o ich atrakcyjności, a zatem konkurencyjności. Wdrożenie systemu zarządzania jakością, który poprzez ograniczenie kosztów wewnętrznych oraz zwiększenie zaufania mieszkańców prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej, stało się więc kolejnym, naturalnym krokiem na drodze rozwoju urzędów gmin i ich otwarcia na nowe warunki gospodarowania. Ze względu na specyfikę działania urzędu, wdrożenie systemu zarządzania jakością wymaga od konsultantów wiedzy nie tylko na temat działalności urzędów gmin, ale przede wszystkim z zakresu metod zarządzania. Niestety, w większości firm konsultingowych pracują osoby z wykształceniem technicznym, co często powoduje sztuczne dostosowywanie działań urzędów do procesów produkcyjnych. Koszt konsultacji i szkoleń w trakcie wdrożenia systemu jest często zbyt wysoki dla małych i średnich gmin. Dlatego coraz częściej pojawiają się inicjatywy grupowego wdrożenia systemu jednocześnie w 3 5 urzędach (np. Akademia Jakości). Wdrożenie jest wówczas równie skuteczne co w przypadku pracy z jednym urzędem, a pozwala ograniczyć koszty nawet o 50%.

12 232 Sławomir Wawak Literatura Brol R. [1998], Rozwój lokalny nowa logika rozwoju gospodarczego, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 785. Bugdol M. [2001], Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Uniwersytet Opolski, Opole. Markowski T. [1996], Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa. Smorąg S. [2002], Problemy w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej [w:] Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej, Materiały konferencyjne, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Racibórz. Sloan K. [1993], TQM w kształceniu MBA, Materiały konferencyjne, UJ, Kraków. Szromnik A. [1995], Inwestycje zagraniczne jako czynnik lokalnego i regionalnego rozwoju gospdarczego, Wspólnota nr 7. Wawak T. [1998], Wdrażanie TQM na bazie norm EN-ISO 9000 w urzędach administracji publicznej [w:] Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, pod red. T. Wawaka, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała. Wdrażanie systemów jakości w administracji samorządowej [2000], Materiały seminaryjne, Dzierżoniów. Wenerska B., Kalisiak M. [1999], Problem konkurencyjności gminy, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 807. The Costs and Benefits of Implementing Quality Management Systems in Local Authorities The Act on Local Government of 8 March 1990 fundamentally changed the manner and scope of activities of local authorities. Introducing a decentralised model of public administration gave municipalities not only significantly greater independence, but also additional obligations. Attention to the well-being of residents, the desire for growth and other factors have determined that in a short period of time, municipalities have intensified actions aimed at securing greater resources (financial, technical, technological, etc.). This, in turn, has led to competition between municipalities and therefore between the local authorities themselves. The author presents one of the methods of gaining an advantage in competing for financial resources, among others from the EU. He presents the objectives, assumptions and benefits of implementing quality management systems, juxtaposing these with the outlays incurred on the implementation process.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Serafin, Hubert Paluch Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą

Zbigniew Serafin, Hubert Paluch Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą Zbigniew Serafin, Hubert Paluch Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej

Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej Zeszyty Naukowe Towaroznawstwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 874 Kraków 2011 Piotr Kafel Katedra Zarządzania Jakością Tadeusz Sikora Katedra Zarządzania Jakością Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 137-141 Urszula Balon Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademia

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Badania efektywności systemu zarządzania jakością

Badania efektywności systemu zarządzania jakością Opracowanie to z łagodniejszym podsumowaniem ukazało się w Problemach jakości 8/ 2007 Jacek Mazurkiewicz Izabela Banaszak Magdalena Wierzbicka Badania efektywności systemu zarządzania jakością Aby w pełni

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią 20 11 - Zarządzanie Jakoscią SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_Q1 - System Zarządzania Jakością wymagania normy ISO 9001: 2008 kod: QA_Q2 - System Zarządzania Jakością w organizacji ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny

Materiał informacyjny Materiał informacyjny Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN EN-ISO 9001:2009 w usługach medycznych. Materiał ten jest dedykowany dla osób którym temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ SATYSFAKCJI KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH WYNIKI BADAŃ

ZAKRES BADAŃ SATYSFAKCJI KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH WYNIKI BADAŃ Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, ss. 144-151 Joanna Dziadkowiec Tadeusz Sikora Katedra Zarządzania Jakością Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Wymagania normy PN EN ISO 14001: 2005 i PN EN ISO 19011:2003

Wymagania normy PN EN ISO 14001: 2005 i PN EN ISO 19011:2003 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 25.04.2009 R. System Zarządzania Jakością to: system zarządzania mający na celu kierowanie organizacją i jej nadzorowanie w odniesieniu do jakości. Liczba certyfikatów ISO 9001 Do

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda

Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda Benchmarking jako instrument klasyfikacji regionów europejskich. Dr inż. Adam Świda WROCŁAW 6.09.007 Definicje benchmarkingu AUTOR LUB INSTYTUCJA R. C. Camp [Camp, 995] TREŚĆ DEFINICJI Benchmarking jest

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., red. Sikora T., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, ss. 17-22 Urszula Balon Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie DOSKONALENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI A ZADOWOLENIE KLIENTA

KOSZTY JAKOŚCI A ZADOWOLENIE KLIENTA Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, ss. 127-132 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Akademia Ekonomiczna w Krakowie KOSZTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI NARZĘDZIEM OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI NARZĘDZIEM OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, pod red. Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, ss. 11-18 Akademia Ekonomiczna w Krakowie balonu@uek.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Administracja jako organizacja zarządzana procesowo

Administracja jako organizacja zarządzana procesowo Administracja jako organizacja zarządzana procesowo Jak procesy mogą zaszkodzić administracji oraz obywatelom? Michał Bukowski główny specjalista CPI MSWiA CC BY-NC 2.0 VanTheMan8 Agenda 1. Znaczenie projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA I PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt?

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? ? Korzyści > = < Nakłady Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo