System zarządzania energią ISO dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str str

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13"

Transkrypt

1 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO dla Koksowni Przyjaźń str. 4 5 Grupa węglowo-koksowa str

2 SPIS TREŚ CI INFORMACJE NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STR. 3 SYSTEMY ZARZĄ DZANIA SZE ISO50001 DLA KOKSOWNI PRZYJAŹŃ STR. 4 5 Ś WIAT KOKSU KOKSOWNICTWO 2011 STR. 6 7 KALEJDOSKOP DZIEŃ INWESTORA STR. 8 9 NADZÓR WŁ A Ś CICIELSKI PROSTSZE ŁĄCZENIE SPÓŁEK STR. 10 GRUPA KAPITAŁ OWA GRUPA WĘGLOWO-KOKSOWA W PEŁNYM KSZTAŁCIE STR TARGI KATOWICE 2011 POLSKA WĘGLEM STOI I BASTA STR JSW SA ZOFIÓWKA... MILION TON WIĘCEJ FINAŁ STRAJKU STR PO GODZINACH ZWIĄZKOWCY NA PIKNIKU DOGTREKKING WĘDKARSKIE OSTATKI WYGRALI NA SŁOWACJI STR Nowa Przyjaźń miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Wydawca: Koksownia Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła Telefon kontaktowy: ; Zdjęcia: Jerzy Pikuła Realizacja poligraficzna: wdr PROGRES.pl Nakład: 2000 egz. Korespondencję do gazety prosimy składać w Kancelarii Ogólnej, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 27 października 2011 r. 2 Nr 8/9 VIII/IX 2011

3 INFORMACJE Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 5 września br. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Koksowni Przyjaźń. Obradom przewodniczył reprezentant Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA mec. Tadeusz Gicala. Porządek obrad przewidywał 13 punktów. Wspólnicy Koksowni Przyjaźń podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących m.in. zmian w umowie spółki, wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zarząd Koksowni Przyjaźń świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej, wytworzo- nej w wysoko sprawnej kogeneracji. Zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie określenia prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Koks S.A. w zakresie zmiany statutu Polskiego Koksu uchwalonego 31 maja 2011 roku. (jp) Umowa o projektowanie baterii 3 i 4 Podpisana we wrześniu br. umowa z Biurem Projektów Koksoprojekt Zabrze jest kontynuacją realizacji strategii rozwoju Koksowni Przyjaźń i inicjuje fazę przygotowawczą modernizacji kolejnych baterii koksowniczych nr 3 i 4. Zasadniczym celem tej modernizacji oprócz odnowienia stanu technicznego i technologicznego baterii koksowniczych jest zastosowanie w zmodernizowanych bateriach 3 i 4 technologii wsadu ubijanego. Technologia ta wobec kurczących się zasobów węgla typu 35, pozwala na większy udział w mieszankach do produkcji koksu wielkopiecowego tańszego węgla typu 34. Jak wynika z przeprowadzonego wcześniej rachunku eko- nomicznego, wymierne korzyści ekonomiczne dla Koksowni Przyjaźń są jednoznaczne. Nowa technologia przy zwiększonym zastosowaniu tańszego gatunku węgla nie wpłynie na obniżenie jakości produkowanego koksu i pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów produkcji. Umowa obejmuje opracowanie szczegółowych założeń techniczno-ekonomicznych projektu budowlanego wraz z warunkami środowiskowymi i postępowaniem administracyjnym celem uzyskania pozwolenia na budowę dla baterii koksowniczych nr 3 i 4 oraz opracowanie projektów technicznych dla celów realizacji modernizacji dla baterii koksowniczej nr 4. BP Koksoprojekt zostało wyłonione w przetargu, do którego zaproszono cztery europejskie biura projektów. (ZR) 2 mln ton koksu już za nami 17 września br. komory baterii koksowniczych opuściła dwumilionowa w tym roku tona koksu. Warto dodać, iż od początku działalności Koksowni Przyjaźń do końca września br. wyprodukowaliśmy ponad 55,4 mln ton koksu. NOWA PRZYJAŹŃ 3

4 SYSTEMY ZARZĄ DZANIA System Zarządzania Energią ISO 50001:2011 (E) dla Koksowni Przyjaźń 25 października 2011 r. Koksownia Przyjaźń otrzymała oficjalnie jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce (i jedno z pierwszych w Europie) z rąk Jacka Papińskiego, Dyrektora Pionu Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. (najstarszej krajowej jednostki certyfikacyjnej, akredytowanej przez organizacje międzynarodowe) Certyfikat systemu zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001:2011(E). Tym samym Koksownia Przyjaźń stała się liderem i pionierem nie tylko w skali kraju w zakresie Systemów Zarządzania Energią. W uroczystości wręczenia certyfikatu oprócz kierownictwa Koksowni Przyjaźń i dozoru, przedstawicieli Polskiego Rejestru Statków: Jacka Papińskiego, Dariusza Hejmeja, Janusza Pisarczyka i Krzysztofa Janickiego wzięli także udział Stanisław Ziomber, Grzegorz Strzelec, Stanisław Sitek reprezentanci służb zintegrowanych systemów zarządzania z JSW S.A., Teresa Łusiak z Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A., Anna Breier i Irena Lis z Zakładów Koksowniczych Victoria S.A., Piotr Przybyła z Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Centralnego Laboratorium Pomiarowo Badawczego Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Podczas uroczystości prezentacji systemu zarządzania energią wg normy ISO dokonał Andrzej Ociepa z firmy EKOEKSPERT, który brał czynny udział w procesie wdrażania tego systemu w Koksowni. W imieniu Zarządu Koksowni wszystkim zaangażowanym osobom w tak sprawne uzyskanie certyfikatu podziękowania złożył prezes Edward Szlęk. Koksownia Przyjaźń liderem! r w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. obyła się certyfikacja Systemu Zarządzania Energią (SZE) wg wymagań nowej międzynarodowej normy ISO 50001:2011(E), która została przeprowadzona przez auditora jednostki certyfikującej PRS S.A. Dla przypomnienia w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. funkcjonują cztery Systemy Zarządzania: Jakością (wg ISO 9001:2008), Środowiskowego (wg ISO 14001:2004), BHP (wg PN-N-18001:2004) oraz wspomniany wyżej System Zarządzania Energią (dotychczas wg normy europejskiej PN-EN 16001:2009). 15 czerwca 2011 roku ukazała się wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, norma ISO 50001:2011(E) Systemy Zarządzania Energią Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania. Ten międzynarodowy model nie został jeszcze przetłumaczony na język polski, ani też nie został przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny w naszym kraju, lecz nie stanowi to przeszkody dla wdrożenia wymagań tej normy w naszej firmie. W związku z tym Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu SZE wg normy ISO 50001:2011(E) i polecił Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania przeprowadzenie działań dla uzyskania certyfikatu na zgodność z nową międzynarodową normą. Po przeprowadzonej analizie wymagań wprowadzono szereg zmian w dokumentacji ZSZ oraz opracowano nową procedurę E 1 Planowanie i przeprowadzanie przeglądów energetycznych dla zapewnienia zgodności z postanowieniami ww. normy. Należy zaznaczyć, że System Zarządzania Energią nie różni się w gruncie rzeczy od pozostałych Systemów Zarządzania, które funkcjonują w Koksowni. Wiele elementów i wymagań znajduje wspólny mianownik w naszej obowiązującej dokumentacji, natomiast tym co stanowi podwaliny szkielet tego systemu to Przegląd Energetyczny. Jego przeprowadzenie jest kluczowe dla opracowania i analizy wszystkich wskaźników, czynników, podejmowanych działań z punktu widzenia wyniku energetycznego i efektywności energetycznej w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Celem wdrożenia Systemu Zarządzania Energią, zgodnie z zapisami w normie, jest przede wszystkim wspomaganie organizacji w dążeniu do osiągania po- 4 Nr 8/9 VIII/IX 2011

5 SYSTEMY ZARZĄ DZANIA prawy wyniku energetycznego, w tym efektywności energetycznej oraz zużycia i wykorzystania energii poprzez systematyczne zarządzanie energią. Tym, co odróżnia normę PN- EN 16001, wg której dotychczas funkcjonował System Zarządzania Energią, od normy międzynarodowej ISO 50001:2011(E) są znaczące aspekty energetyczne, będące podstawą europejskiego standardu natomiast międzynarodowy standard ISO 50001:2011(E) wprowadza w to miejsce definicję znaczącego wykorzystania energii. Tak rozumiane zapisy tych dwóch modeli zarządzania dają możliwość przejścia z jednego w drugi, bez konieczności wprowadzania rewolucyjnych zmian przy wdrożeniu międzynarodowego standardu. Stąd też w naszej firmie miano znaczących aspektów energetycznych pozostało w niezmienionej formie. Wspomniana na początku wizyta auditora jednostki certyfikującej PRS S.A. została przeprowadzona przez pana Janusza Pisarczyka, który skrupulatnie przeanalizował, punkt po punkcie, sposoby spełnienia wymagań normy przez jednostki organizacyjne Koksowni w największym stopniu zaangażowane w działania na rzecz osiągania efektywności energetycznej. Auditor odwiedził między innymi Głównego Energetyka oraz Służbę Głównego Energetyka (PE), będących liderami w zakresie SZE, a także stanowiących w rozumieniu normy Zespól ds. Zarządzania Energią, gdzie analizował elementy dotyczące planowania energetycznego i inwestycje w obszarze zarządzania energią. Ponadto analizował elementy działań z zakresu produkcji i wykorzystania energii elektrycznej, pary wodnej i gazu koksowniczego. Wynikiem analizy, przeprowadzonej przez auditora, jest potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią na zgodność z międzynarodową normą ISO 50001:2011(E) co skutkowało uzyskaniem certyfikatu. W trakcie auditu wykazane zostały dwie obserwacje dotyczące przeanalizowania zidentyfikowanych aspektów energetycznych, rozumianych także jako wykorzystanie energii, pod kątem uwzględnienia pozostałych zużywanych w działalności produkcyjnej surowców energetycznych np. wody grzewczej, azotu oraz pełniejszego odnoszenia się w sporządzanym Protokole z przeglądu zarządzania do zmian wskaźników wyniku energetycznego. Dyrektor Jacek Papiński wręcza prezesowi Koksowni Przyjaźń certyfikat SZE ISO Tak jak każdy system także i System Zarządzania Energią podlegać będzie corocznej weryfikacji. Następna wizyta kontrolna dotycząca tego systemu przewidywana jest na wrzesień 2012 roku. Tak dobry wynik auditu certyfikacyjnego (brak niezgodności) nie zostałby osiągnięty w tak krótkim czasie, gdyby nie zaangażowanie wszystkich osób i pracowników naszej firmy przy wdrożeniu wymagań nowej normy. Andrzej Ociepa (z lewej) referuje wymogi najnowszych norm SZE. Szczególne słowa podziękowania należą się szeroko rozumianej Służbie Głównego Energetyka za prowadzenie działalności w obszarze energetycznym w pełnym poszanowaniu wymogów prawa jednocześnie stale wpływając na poprawę efektywności energetycznej Koksowni. W imieniu Zarządu oraz własnym pragnę podziękować wszystkim za wkład i pracę, dzięki której możliwe było uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 50001:2011(E). Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Krzysztof Lebdowicz NOWA PRZYJAŹŃ 5

6 Ś WIAT KOKSU Koksownictwo 2011 Od 21 do 23 września br. Zakopane było stolicą polskich koksowników. Pod patronatem wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka odbywała się tam najważniejsza doroczna konferencja branży koksowniczej. Koksownię Przyjaźń reprezentowali członkowie Zarządu: Edward Szlęk i Bogusław Smółka oraz kadra inżynieryjno-techniczna Przyjaźni, która przygotowała kilka bardzo interesujących referatów. Poszczególne dni poświęcone były odrębnym zagadnieniom wiodącym. Pierwszy dzień upłynął pod hasłem strategicznych problemów koksownictwa i górnictwa. Szefowie JSW SA J. Zagórowski i G. Czornik przedstawili Rozwój bazy zasobowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W referacie dokonali dogłębnej analizy planów wydobywczych i potencjalnych problemów czekających spółkę. Prezes Edward Szlęk był członkiem Komitetu Programowego Konferencji Koksownictwo 2011 Fot: Przemysław Szwagierczak Drugi dzień zdominowała tematyka inteligentnej koksowni spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki. Wojewoda Łukaszczyk wspólnie z A. Milanowskim z Politechniki Śląskiej wygłosili referat Rola indeksu katalitycznego w ocenie jakości koksu według wskaźników Nippon Steel Corporation. W tym samym dniu w bloku popołudniowym zaprezentowano referat Pomiary emisji niezorganizowanej z baterii koksowniczej którego współautorem był czołowy specjalista ds. ochrony środowiska w Koksowni Przyjaźń kol. J. Morel. Ostatni dzień spotkania koksowników dotyczył tematyki związanej z badaniem surowców i produktów koksowania oraz technologii koksowania. Kadra Przyjaźni w składzie G. Wójtowicz, M. Tukaj, T. Grzyb zaprezentowała specjalistyczny referat Doświadczenia eksploatacyjne rozwiązań technicznych uszczelnienia drzwi piecowych komór koksowniczych zastosowanych na bateriach 5 i 1 w Koksowni Przyjaźń. Kolejny referat programowy był także autorstwa naszych kolegów, bowiem D. Zych i M. Tukaj wspólnie z L. Kosyrczy- 6 Nr 8/9 VIII/IX 2011

7 Ś WIAT KOKSU Piątkowe sympozja zdominowała kadra Koksowni Przyjaźń, która wygłosiła w tym dniu aż 4 referaty. Na zdjęciu z prawej Stanisław Legat odbiera z rąk prezesa Szlęka i dyrektora Smółki w dowód uznania za wieloletnią, sumienną pracę tzw. haczyk koksowniczy. kiem z IChPW przedstawili pracę Badanie wpływu długości przerwy neutralnej w systemie automatycznego sterowania opalaniem baterii na zmianę temperatury powierzchni roboczej kształtki ściany grzewczej. Z kolei M. Soszyński omówił Wykorzystanie paliw gazowych w Koksowni Przyjaźń dla produkcji elektrycznej. Jednak prawdziwym bohaterem tego dnia był kolega S. Legat, który wygłosił referat Ewolucja technologii oczyszczania ścieków koksowniczych w latach jako element proekologicznej strategii modernizacji Koksowni Przyjaźń. Wieloletni pracownik Przyjaźni po swej prelekcji z rąk prezesa Szlęka i dyrektora Smółki otrzymał za swoją sumienną i nienaganną pracę serdeczne podziękowania oraz pamiątkowy haczyk koksowniczy, a potem odbierał zasłużone gratulacje od kolegów i przyjaciół z innych koksowni. (mp) Komunikat w sprawie udziałów Informuję pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., że 14 lipca 2011 r. Zarząd Spółki udzielił Szefowi Służby Pracy pełnomocnictwo do podjęcia rokowań ze związkami zawodowymi w celu wynegocjowania warunków porozumienia w sprawie określenia liczby udziałów przypadających na grupy uprawnionych pracowników. W okresie lipiec sierpień 2011 r. prowadzone były z partnerami społecznymi negocjacje w sprawie określenia liczby udziałów. Na spotkaniu Szefa Służby Pracy z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi w dniu 26 sierpnia 2011 r. podpisane zostało Porozumienie w przedmiotowej sprawie. Strony dokonały następującego podziału liczby udziałów przypadających na grupy uprawnionych pracowników, wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia: W wyniku zawarcia Porozumienia sporządzona zostanie i wywieszona w siedzibie Spółki ostateczna lista uprawnionych pracowników uzupełniona o dane dotyczące liczby udziałów przysługujących uprawnionym pracownikom. Grupy uprawnionych pracowników Liczba udziałów przypadających na jednego pracownika w grupie Do 1 roku 0 Powyżej 1 roku do 3 lat 2 Powyżej 3 lat do 6 lat 4 Powyżej 6 lat do 9 lat 8 Powyżej 9 lat do 12 lat 8 Powyżej 12 lat do 15 lat 11 Powyżej 15 lat do 18 lat 11 Powyżej 18 lat do 21 lat 11 Powyżej 21 lat do 24 lat 11 Powyżej 24 lat 12 Szef Służby Pracy Henryk Grabowski NOWA PRZYJAŹŃ 7

8 KALEJDOSKOP Dzień inwestora Pod koniec września br. w Koksowni Przyjaźń gościła 30-osobowa grupa analityków bankowych. Wizyta związana była z Dniem Inwestora: sektor górniczy, który zorganizowany został r. przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Goście odwiedzający Koksownię byli wcześniej tego samego dnia w kopalniach JSW SA. Mieli możliwość zobaczenia, jak wydobywa się węgiel w kopalniach Jas-Mos, Pniówek oraz Borynia-Zofiówka, Ruch Zofiówka. Na miejscu odbyły się spotkania z dyrekcjami kopalń, prezentacja poszczególnych zakładów i ich planów produkcyjnych. Po odebraniu ubrań ochronnych przedstawiciele sektora bankowego mieli okazję zjechać pod ziemię i zobaczyć wyrobiska oraz ściany węglowe. Kolejnym etapem wizyty była jak już wspomniano tego samego dnia Koksownia Przyjaźń. Gości przywitali członkowie Zarządu Koksowni: prezes Edward Szlęk, Dyrektor Produkcji i Techniki Bogusław Smółka, Dyrektor Finansów i Handlu Henryk Kolender oraz kierownicy poszczególnych wydziałów Przyjaźni. Po powitaniu prezes Edward Szlęk omówił podczas prezentacji multimedialnej historię działalności Koksowni, jej dotychczasowe osiągnięcia i plany rozwojowe, a dyrektor Henryk Kolender odpowiadał na pytania dotyczące finansowych aspektów produkcji i osiąganych wyników. Po prezentacji w sali konferencyjnej obiektu 005 analitycy pod opieką dyrektora Bogusława Smółki udali się na zwiedzanie Koksowni. Dyrektor Smółka szczegółowo wyjaśniał poszczególne etapy produkcji koksu, począwszy od rozładunku węgla na wywrotnicach, poprzez jego składowanie, proces uzyskiwania odpowiednich mieszanek aż do wypchnięcia gotowego koksu z baterii włącznie. Goście mogli przyjrzeć się w jaki sposób zasypywane są komory baterii koksowniczych, jak pracuje bateria w technologii mokrego gaszenia koksu, na czym polega proces produkcji oparty na technologii suchego chłodzenia. Jak zwykle na zwiedzających Koksownię największe wrażenie zrobiła obserwacja wypychania gorącego koksu z komór baterii. Przedstawicieli sektora bankowego interesował nie tylko proces produkcji koksu, ale wszystkie aspekty działalności Przyjaźni, dlatego też zwiedzili obiekty zakładowej elektrociepłowni, która dostarcza potrzebną do produkcji energię 30-osobowa grupa analityków z uwagą wysłuchała informacji przedstawianych przez członków Zarządu Koksowni Przyjaźń oraz Wydział Produkcji Węglopochodnych. Podczas zwiedzania elektrociepłowni bankowcy pytali o moce turbin i generatorów, samowystar- 8 Nr 8/9 VIII/IX 2011

9 KALEJDOSKOP czalność energetyczną, plany dotyczące nowych inwestycji energetycznych. Z kolei na wydziale węglopochodnych pytali o metody wytwarzania benzolu, smoły, bardzo dokładnie przyglądali się nowoczesnej instalacji Clausa i mogli z bliska zobaczyć otrzymywaną w najczystszej postaci płynną siarkę, której wysokie parametry cieszą się uznaniem odbiorców. Trzeba przyznać, iż wizyta na wydziałach produkcyjnych Koksowni zrobiła na gościach spore wrażenie. Wcześniej mogli bowiem zobaczyć, jak wydobywa się węgiel, a teraz osobiście doświadczyli procesu przeróbki jastrzębskiego węgla na koks. (mp) Goście bardzo dokładnie zapoznali się z poszczególnymi wydziałami Koksowni Przyjaźń. NOWA PRZYJAŹŃ 9

10 NADZÓR WŁ A Ś CICIELSKI Prostsze łączenie spółek Jeszcze przed debiutem giełdowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej dokonywana była transformacja Grupy Kapitałowej JSW S.A. Efektem tychże prac były fuzje i łączenia podmiotów w Grupie Kapitałowej, a także przejęcia przez JSW S.A. podmiotów spoza grupy. Pierwszym procesem jaki miał miejsce w kształtowaniu nowej struktury kapitałowej Grupy było przejęcie przez JSW S.A. kopalni Budryk (uprzednio samodzielnej spółki). Proces został poprzedzony sporządzeniem stosownych planów, kalkulacji i wycen a także trybem konsultacji społecznych i negocjacji. Czasochłonne procedury w tym między innymi uzyskanie zgody UOKiK sprawiły, że proces włączenia Budryka w struktury JSW S.A. przeciągał się dwa lata do 1 stycznia 2008 r. kiedy to KWK Budryk weszła ostatecznie w skład Grupy JSW. Kolejnym krokiem było połączenie spółek Zakład Analityczno-Badawczy LABOR-KOKS Sp. z o.o. ze spółką Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., w którym ta ostatnia dokonała przejęcia LABOR-KOKSU w trybie art pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Z kolei 5 października Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę sprzedaży 85 proc. akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. z siedzibą w Wałbrzychu. Victoria to największy producent koksu odlewniczego w Polsce (85 proc. udziałów w rynku) i jeden z czterech największych w UE. Umowa wejdzie w życie po zatwierdzeniu jej przez UOKiK. Proces konsolidacji i umacniania Grupy Kapitałowej z pewnością będzie kontynuowany. Pomocne temu będą wprowadzone ostatnią nowelizacją kodeksu Spółek Handlowych zmiany przepisów prawa dotyczących właśnie kwestii połączenia i przekształcenia spółek. W Dzienniku Ustaw Nr 201, pod pozycją 1182, została opublikowana ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1182), której przepisy wejdą w życie z dniem 27 października 2011 r. Nowelizacja ta stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z 16 września 2009 r., zmieniającej cztery inne dyrektywy w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek. W opinii ekspertów nowela powinna mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie spółek prawa handlowego, a to w głównej mierze z powodu znacznego uproszczenia m. in.: wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek, również poprzez umożliwienie wykorzystania w tym celu komunikacji elektronicznej. Ustawa przewiduje między innymi, że w przypadku gdy wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrażą zgodę, nie będzie wymagane: 1) sporządzenie sprawozdania uzasadniającego połączenie, lub 2) udzielenie informacji przez zarząd każdej z łączących się spółek zarządowi każdej z pozostałych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, lub 3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia. Nowelizacja dopuszcza także możliwość przesyłania elektronicznego wspólnikom, którzy wyrazili na to zgodę, dokumentów w formie elektronicznej które dotychczas mogły być udostępnianie wyłącznie w siedzibie spółki. Zwolniono z obowiązku dołączenia do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia spółki publicznej, jeśli spółka publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe w trybie zachowanym dla spółki giełdowej. Wprowadza się także możliwość udostępnienia planu połączenia spółek poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej. Nowelizacja uzupełnia także dotychczasowe regulacje o zapisy dotyczące zabezpieczeń roszczeń wierzycieli łączącej się spółki. Ponadto, ustawa ma też przyczynić się do dalszej liberalizacji obowiązków objętych procedurami łączeniowymi i podziałowymi oraz zbliżenia zasad ujawniania planu połączenia w przypadku połączeń transgranicznych z zasadami stosowanymi w przypadku połączeń krajowych. Szef Służby Nadzoru Właścicielskiego Tadeusz Morawski 10 Nr 8/9 VIII/IX 2011

11 Informacja Komisji Reklamacyjnej NASZE SPRAWY Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Skarbu Państwa oraz powszechnie obowiązującymi przepisami, Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. w dniu 12 lipca 2011 r. uchwałą Nr 1034/III/2011 powołał Komisję Reklamacyjną w składzie: Przewodniczący Henryk Grabowski Szef Służby Pracy (DZ) Sekretarz Lucja Dobies specjalista do spraw kadrowych (ZK) Członek Bożena Górka - specjalista do spraw gospodarki majątkiem (NN). Zadaniem Komisji Reklamacyjnej było rozpatrzenie reklamacji wniesionych przez uprawnionych pracowników w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji co do wadliwie określonych okresów zatrudnienia, bądź umieszczenia na liście uprawnionych do nieodpłatnego nabycia udziałów Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej. Komisja Reklamacyjna terminowo rozpatrzyła wszystkie reklamacje, które wpłynęły w dniach od 13 do 27 lipca 2011 r. Ogółem wniesiono 106 reklamacji, w tym jeden pracownik wniósł reklamacje dwukrotnie. Komisja Reklamacyjna: 1) pozytywnie rozpatrzyła 22 reklamacje w tym: a) 13 dotyczących zaliczenia okresu zatrudnienia w poprzednikach Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., b) 9 dotyczących zmiany nazwiska lub zmiany imienia ojca, 2) negatywnie rozpatrzyła 81 reklamacji dotyczących zaliczenia okresu zatrudnienia w poprzednikach Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. lub spółkach córkach. Ponadto Komisja udzieliła odpowiedzi na 3 reklamacje, które nie były związane z zakresem jej działania: 1) jedna dotyczyła umieszczenia na liście uprawnionych byłego pracownika, który znajdował się już na liście, 2) dwie dotyczyły wystąpień spadkobierców po byłych pracownikach. Komisja powiadomiła pisemnie wszystkich wnoszących reklamacje o sposobie ich rozpatrzenia. Przewodniczący Komisji Reklamacyjnej Henryk Grabowski Podziękowania dla Koksowni Zarząd Koksowni w miarę możliwości od lat stara się pomagać lokalnym społecznościom i wspiera ich inicjatywy. Ostatnio na ręce prezesa Zarządu Koksowni Przyjaźń Edwarda Szlęka wpłynęły podziękowania od Rady Rodziców i dyrekcji Gimnazjum nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu. Szkoła dzięki wsparciu naszej firmy mogła urządzić pracownię komputerową, z której korzystają również dzieci pracowników Przyjaźni. (mp) NOWA PRZYJAŹŃ 11

12 GRUPA KAPITAŁ OWA Grupa węglowo-koksowa w pełnym kształcie W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 6 października br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezesa JSW SA Jarosława Zagórowskiego i prezesa Zarządu SEJ SA Jarosława Parmy. Podczas konferencji poinformowano o kilku istotnych faktach dotyczących działalności Grupy Kapitałowej JSW (GK JSW). 5 października doszło do podpisania umowy sprzedaży 85 % akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. przez Skarb Państwa. Transakcja ta sfinalizowała wieloletni proces tworzenia grupy węglowo-koksowej na bazie JSW, w skład której weszły m.in. trzy koksownie. Jest to zgodne z pierwotną koncepcją, która doczekała się realizacji niemal dekadę później. Oficjalny zapis o tym, że ma zostać utworzona grupa węglowo-koksowa z Jastrzębską Spółką Węglową jako spółką dominującą z uwagi na skalę działania oraz strategiczną pozycję w sektorze węgla koksowego i koksu znalazł się już w Strategii prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego z 2004 roku, a następnie w Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach , przyjętej przez Radę Ministrów 31 lipca 2007 r. Konsolidacja miała być realizowana poprzez wniesienie w formie aportu przez Skarb Państwa do JSW większościowego pakietu akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria SA, a także około 9,7% pozostających w rękach Skarbu Państwa udziałów Koksowni Przyjaźń. Im bliżej jednak było realizacji strategii, tym więcej pojawiało się odmiennych koncepcji. Ostatecznie na wniosek Ministra Skarbu Państwa Minister Gospodarki w lipcu 2009 roku przyjął korektę strategii, zgodnie z którą WZK Victoria została przeznaczona do indywidualnej prywatyzacji. Zamiar wniesienia aportem większościowego pakietu akcji Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka JSW SA oraz prezesi Jarosław Parma (SEJ SA) i Jarosław Zagórowski (JSW SA) odpowiadali podczas konferencji na liczne pytania dziennikarzy. Kombinatu Koksochemicznego Zabrze do JSW został podtrzymany. Doszło do tego 29 czerwca tego roku, a więc tuż przed debiutem JSW na giełdzie, gdyż taki był warunek dokończenia transakcji wniesienia przez MSP 85% akcji KK Zabrze na podwyższenie kapitału zakładowego JSW. W kwietniu br. JSW SA zakupiła też od Skarbu Państwa około 9,7% udziałów w Koksowni Przyjaźń, w związku z czym należy do niej obecnie 97,78% udziałów koksowni. Zakup 85 procent akcji WZK Victoria jest więc ostatnią z wielkich akwizycji przewidzianych w obecnej strategii spółki. Koksownie, które zostały włączone do grupy kapitałowej JSW, są silnie zintegrowane poprzez system powiązań handlowych i kooperacyjnych. Brak efektywnych ekonomicznie możliwości pozyskania węgla koksowego typu 35 z innych źródeł niż Jastrzębska Spółka Węglowa powoduje, że jest ona dla koksowni praktycznie niezastąpionym dostawcą tego surowca. Konsolidacja producenta węgla z producentami koksu i eksporterem koksu (Polski Koks) przyczyniła się do powstania silnej grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynkach międzynarodowych. Koncern skupia znaczną część europejskiej produkcji węgla koksowego i koksu metalurgicznego. Grupa dysponuje niezwykle ciekawą ofertą handlową, ma bowiem w swojej palecie wszelkiego rodzaju wyroby koksownicze poczynając od koksu wielkopiecowego poprzez koks odlewniczy i opałowy po koks specjalnego przeznaczenia: dla zakładów chemicznych, cukrowni czy cementowni. Właśnie taka idea przyświecała twórcom koncepcji stworzenia polskiej grupy węglowo-koksowej. 12 Nr 8/9 VIII/IX 2011

13 GRUPA KAPITAŁ OWA Stawiamy na dywersyfikację działalności, bo spółka musi nadążać za zmieniającą się rzeczywistością rynkową. Tak jest bezpieczniej. JSW dywersyfikuje rynki zbytu i produkty. Prowadzimy działalność górniczą i przetwórczą, kierujemy się też w stronę energetyki, ale tej, w której czujemy się kompetentni. Planujemy wykorzystywać nasze zasoby gazu koksowniczego. Uważamy, że dzięki tym zmianom firma będzie się szybciej rozwijać powiedział podczas konferencji Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA. Prezes Zagórowski dodał również, że integracja w ramach utworzonej grupy pozwoli na zwiększenie wartości dodanej, gdyż marża za produkt pozostanie w grupie. Dodatkowo koksownie działające w grupie mają gwarancję dostaw surowca i zwiększy się siła przetargowa wobec odbiorców i dostawców. Ważnym elementem strategii spółki stała się także energetyka bowiem w tym właśnie kierunku ma iść dalszy rozwój grupy kapitałowej JSW. Jednym z kroków w tym kierunku jest zakup 29 września br. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie, której jedynym udziałowcem jest JSW S.A. W perspektywie krótkoterminowej misją Spółki Energetycznej Jastrzębie jest poprawa efektywności grupy kapitałowej JSW poprzez minimalizację kosztów energii wykorzystywanej przez zakłady głównego obszaru działania grupy tzn. kopalnie i koksownie. SEJ dostarcza do kopalń JSW energię elektryczną, ciepło, chłód oraz sprężone powietrze. Obecnie energetyka GK JSW pokrywa ok. 75% zużywanej przez zakłady GK energii. Do końca 2015 roku GK JSW będzie samowystarczalna energetycznie a nadwyżki energii elektrycznej i ciepła lokowała będzie na rynku zewnętrznym. Głównymi paliwami wykorzystywanymi przez GK JSW do produkcji energii będą paliwa towarzyszące i odpadowe powstające w procesach wydobycia węgla oraz produkcji koksu (metan z odmetanowania kopalń, gaz koksowniczy oraz paliwa niskokaloryczne powstające w procesie uzdatniania węgla). Po 2015 roku GK JSW dysponowała będzie mocami wytwórczymi około 300 MWe. W dalszej perspektywie, GK rozważa scenariusz w którym obszar energetyki w Grupie może być znaczącym źródłem przychodów oraz pełnić rolę stabilizatora w okresach dekoniunktury na rynku węgla koksowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę dużych jednostek ( MWe) opalanych węglem energetycznym wydobywanym przez kopalnie Grupy. Największe inwestycje energetyczne i środowiskowe Grupy planowane są w Spółce Energetycznej Jastrzębie oraz Koksowni Przyjaźń, w której w latach , Grupa rozpoczęła drugi etap budowy elektrociepłowni mający na celu zwiększenie jej zdolności produkcyjnych o 65 MWe (tj. do poziomu 104 MWe). Budowa bloku energetycznego jest inwestycją bardziej opłacalną od sprzedaży gazu koksowniczego dzięki m.in. zmniejszeniu kosztów związanych z przesyłem gazu koksowniczego, wykorzystaniu przyznanej już dotacji Jarosław Zagórowski wyjaśniał aspekty utworzenia Grupy Kapitałowej JSW. w wysokości 10 mln zł. z WFO- ŚiGW, dodatkowych wpływów ze świadectw udziałowych oraz wysokiego wskaźnika wewnętrznej stopy zwrotu IRR z tej inwestycji. W najbliższym czasie zakończone zostaną prace związane z pakietem inwestycji energetycznych w Zabrzańskim Kombinacie Koksochemicznym. Szacunkowe nakłady inwestycyjne do 2015 roku na projekty energetyczne w Grupie znacząco przekroczą 1 miliard złotych. (jmp) Szczepienia ochronne Podobnie jak w ubiegłych latach, w związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, w Koksowni zostały przeprowadzane szczepienia ochronne przeciw grypie szczepionką VAXIGRIP dla pracowników Spółki. Szczepienia odbywały się w październiku br. w Ambulatorium Zakładowym mieszczącym się w budynku Zakładowej Straży Pożarnej. Koszt zakupu szczepionki wynosił 29,00 zł. Akcja została sfinansowana ze środków Spółki. Kwota dofinansowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz obciążeniu z tytułu składek ZUS. Pracownikom, którzy skorzystali z akcji zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS po wykonaniu szczepienia. O terminach rozpoczęcia akcji szczepień pracownicy byli powiadomieni stosownym komunikatem. Szef Służby Pracy Henryk Grabowski NOWA PRZYJAŹŃ 13

14 FOTOREPORTAŻ Pogoda dopisała, atrakcji nie brakowało Wyśmienita pogoda, smaczne jedzenie, liczne konkursy dla dorosłych i dla dzieci, dobra muzyka oraz tańce do godzin wieczornych były okrasą dla kilkusetosobowej grupy pracowników Koksowni i spółek-córek, którzy zdecydowali się wraz ze swoimi najbliższymi wziąć udział w VII festynie zakładowym zorganizowanym we wrześniu br. przez Dział Socjalny w ośrodku wypoczynkowym nad zalewem w Siamoszycach. Ponieważ słońce dopisało i było ciepło można było zaliczyć także i kąpiel w czystych wodach zalewu pod czujną opieką ratowników. 14 Nr 8/9 VIII/IX 2011 FOTOREPORTAŻ NOWA PRZYJAŹŃ 15

15 FOTOREPORTAŻ 16 Nr 8/9 VIII/IX 2011 FOTOREPORTAŻ NOWA PRZYJAŹŃ 17

16 TARGI KATOWICE 2011 Polska węglem stoi i basta! Od 6 do 9 września br. woj. śląskie stanowiło centrum uwagi międzynarodowej branży górniczej i energetyczno-hutniczej. A wszystko za sprawą Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2011, będących największą ekspozycją branży górniczej w Europie. Targi o wieloletniej tradycji organizowane są w stolicy regionu górnośląskiego od ponad 25 lat. Pierwsze odbyły się w 1985 roku pod nazwą Simmex. Tegoroczna edycja targów była rekordowa, gdyż ponad 400 wystawcom z 15 krajów udostępniono przeszło 20 tys. m Goście chwalili organizatorów i producentów Wojewoda Śląski podkreślił, podczas ceremonii otwarcia, że już po raz kolejny w tym roku gospodarcze serce Europy bije w Katowicach. Po Europejskim Kongresie Gospodarczym mamy teraz w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice mówił wojewoda Zygmunt Łukaszczyk. Targi te stały się śląską marką i są sukcesem miasta, jak i całego regionu. Życzę wystawcom, by nawiązali tutaj wiele partnerskich umów, co będzie widoczne w ich bilansach. Uroczystego otwarcia targów dokonał wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. kw powierzchni wystawienniczej. Oferta prezentowana na targach obejmowała kompleksowe usługi dla górnictwa od projektowania aż do wyposażania całych kompleksów wydobywczych. Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta RP, odczytał podczas uroczystości otwarcia list prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym Prezydent RP napisał, że katowickie targi często nazywane są światowym szczytem górniczym, a polskie maszyny i urządzenia dla górnictwa, zyskują wysokie oceny w świecie. To znakomita wizytówka całej polskiej gospodarki podkreślił w liście prezydent Komorowski. Z kolei Marek Brzenczek, prezes Polskiej Techniki Górniczej, podziękował wszystkim wystawcom za bardzo wysoki poziom prezentowanych ofert. Życzę firmom obecnym na targach, by tegoroczna edycja zaowocowała wieloma kontaktami handlowymi mówił szef PTG, zaś wiceminister gospodarki Maciej Kaliski wskazał, że w przypadku przemysłu węglowego niezbędne jest codzienne współdziałanie instytucji naukowych i praktyków. Swego zadowolenia z katowickich targów nie ukrywał Prezydent Katowic Piotr Uszok, który zaznaczył, że targi są istotne dla miasta i regionu. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja będzie udana dla branż górniczej, energetycznej i hutniczej akcentował prezydent Uszok. Swoje opinie wyrażali również przedstawiciele organizacji związkowych.- Targi to znaczące wydarzenie dla branży górniczej, pokazują nowoczesne rozwiązania i osiągnięcia firm produkujących maszyny i urządzenia dla górnictwa mówił dziennikarzom Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Moim marzeniem jest, by nowoczesne maszyny i urządzenia prezen- 18 Nr 8/9 VIII/IX 2011

17 Ekspozycje prezentowano wewnątrz katowickiego Spodka... towane w Katowicach, trafiały też do polskich kopalń. Polscy producenci maszyn i urządzeń górniczych od lat zaliczają się do światowej czołówki i cieszą się dobrą opinią na zagranicznych rynkach. Te targi przypominają nieco salony samochodowe. Fajnie jest popatrzyć na takie cacka, ale mało kogo na nie stać. Niestety podobnie jest w przypadku niedoinwestowanych polskich kopalń, w których brakuje nowoczesnych maszyn i urządzeń powiedział Wacław Czerkawski. Podobnego zdania był były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski. - Targi dowodzą, że polskie górnictwo jest przygotowane do rozwoju pod względem technologicznym, natomiast jest opóźnione pod względem kadrowym i inwestycyjnym oceniał w kuluarach były wiceminister gospodarki. Do tej pory nowoczesne urządzenia trafiały głównie do kopalń ulokowanych za TARGI KATOWICE 2011 granicą. Czas najwyższy na realizację inwestycji górniczych w polskich kopalniach mówił Jerzy Markowski. Organizatorzy podkreślali, iż impreza stanowiła ogromne wyzwanie dla służb technicznych, ponieważ z uwagi na ciężar i gabaryty eksponatów musiano wzmocnić nawierzchnię na terenach wokół hali Spodka. Teren przyległy do hali musiał bowiem wytrzymać rozładunek maszyn o ciężarze od 30 do 90 ton oraz ciągników i dźwigów, które przez ponad dwa tygodnie ustawiały kombajny, obudowy czy przenośniki....oraz na terenach przyległych do największej śląskiej hali widowiskowo-sportowej. Najnowsza technika w kopalniach JSW SA Spore zainteresowanie wzbudziła obecność światowego giganta w branży, czyli firmy Caterpillar Mining. Podczas targów występujemy już jako Caterpillar Mining mówił Krzysztof Burzan, członek zarządu Bucyrus Polska, spółki z Grupy Caterpillara, który przejął Bucyrusa (obecnie, po przejęciu Bucyrusa, dopiero tworzone są nowe struktury przyp. red.). Na targach nie wystawiamy sprzętu, tylko prezentujemy elektroniczne systemy sterowania i nadzoru systemów urabiających. Chcemy pokazać, że Caterpillar działa już w polskich kopalniach. Jesteśmy obecni NOWA PRZYJAŹŃ 19

18 TARGI KATOWICE 2011 w Bogdance oraz w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Liczymy, że nasza oferta obejmie również Katowicki Holding Węglowy i Kompanię Węglową. Na targach nie obyło się bez przedstawienia ciekawych nowości. Wystawcy pokazywali najnowsze maszyny i urządzenia. Przykładowo Grupa Kopex zaprezentowała kompleks ścianowy wraz z innowacyjnym systemem sterowania. Wszystkie urządzenia i maszyny wchodzące w skład kompleksu połączone były za pomocą kanałów transmisyjnych między sobą oraz z dołową centralną stacją sterowania i wizualizacji, która nadzoruje pracę kompleksu. Dołowa centralna stacja sterowania połączona może być łączem światłowodowym z powierzchnią, gdzie możliwa jest analiza pracy systemu ze stanowisk powierzchniowych. System pozwala na automatyczne sterowanie całym procesem wydobycia w kompleksie ścianowym. Ścianowy kompleks Kopexu do niskich i średnich pokładów węgla wraz z aparaturą elektroniczną i elektryczną wzbudził zatem bardzo duże uznanie. Zastosowane innowacyjne rozwiązania są odpowiedzią grupy na zapotrzebowanie polskiego i światowego górnictwa na wysoko zaawansowany technologicznie sprzęt wydobywczy. Pokazywane w Katowicach urządzenie jest pierwszą zautomatyzowaną ścianą wydobywczą w polskim górnictwie węglowym w całości złożoną z maszyn i urządzeń wyprodukowanych wyłącznie przez firmy grupy. Składają się na nią najnowsze technologie Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych, Tagoru, Ryfamy i Elgór+Hansena. Jeszcze w tym roku kompleks Kopexu dostarczony zostanie do kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To pierwszy w Polsce zautomatyzowany kompleks ścianowy w systemie urabiania kombajnem zwracał uwagę Marian W targach uczestniczyło ponad 400 firm z różnych krajów świata. Kostempski, prezes Kopex SA. Zastosowanie takiej techniki znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy w kopalniach. System oferować będziemy także klientom na rynkach zagranicznych. Niską ścianę wyposażono w szereg innowacyjnych rozwiązań. Wyjątkowy jest zwłaszcza układ tzw. komunikacji dwutorowej, 20 Nr 8/9 VIII/IX 2011

19 TARGI KATOWICE 2011 pozwalający na zarejestrowanie każdego wydarzenia w ścianie oraz odpowiednią reakcję ze strony maszyn i urządzeń. Docelowo system ściany zmechanizowanej wyposażony zostanie w technikę 3D, umożliwiającą odczytywanie obrazu pokładu węgla. Zainteresowanie wzbudzał także kombajn chodnikowy Wamagu KTW-150, który uzupełni ofertę handlową grupy o mniejszą gabarytami maszynę, dysponującą jednak większą mocą niż dotychczasowe rozwiązania rynkowe. To pierwszy tej klasy kombajn przeznaczony do drążenia średniej wielkości chodników w złożach o bardzo twardych skałach. Przy jego konstruowaniu wykorzystano doświadczenia z produkcji oraz eksploatacji KTW-200, pierwszego kombajnu chodnikowego Wamagu. Nowa maszyna drążyć będzie wyrobiska na szerokość 6,1 m i wysokość 4,5 m w skałach o zwięzłości do 100 megapaskali. W praktyce powinna sobie poradzić ze złożami o twardości 120 megapaskali. Silnik organu urabiającego będzie miał moc 150 kw, czyli więcej niż mają rynkowi konkurenci w tej wielkości maszynach. Bezpieczeństwo górników poprawi szereg nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza układ sterowania oraz oryginalny układ obrotnicy ramy i przenośnika, który ma największy w tej klasie maszyn prześwit pod obrotnicą prawie 70 cm w pionie. Według planów grupy, KTW- 150 będzie miał nie tylko certyfikat w systemie ATEX, ale także IEC, dzięki czemu będzie towarem zdolnym do sprzedaży na całym świecie i akceptowanym na każdym rynku. Stoisko Kopexu było jednym z największych i oprócz wystawianych maszyn prawdziwą furorę wśród zwiedzających targi wzbudzili aktualni klubowi wicemistrzowie świata w piłce siatkowej, czyli drużyna siatkarska Jastrzębskiego Węgla. Zawodnicy czołowego siatkarskiego klubu w pocie czoła na stoisku Kopexu rozdawali autografy, koszulki z logo JSW SA i Koksowni Przyjaźń, pozowali do wspólnych pamiątkowych fotografii. Spędzili pracowicie na targach kilka godzin i z dużym zaciekawieniem oglądali potężne urządzenia górnicze. Odwiedzający stoisko Kopexu mogli również posłuchać na żywo wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka, zwycięzcy polskiej edycji programu Mam talent, zobaczyć występy mażoretek Sukces oraz koncert orkiestry górniczej KWK Murcki-Staszic. Ciekawą ofertę prezentowała także Grupa Famur, która oferowała kontrahentom kompletny system wydobywczy do eksploatacji niskich pokładów węgla, wykonany w standardzie e-kompleks, łączący pracę maszyn i urządzeń górniczych z podziemną infrastrukturą e-kopalnia. Konferencje, sympozja, obrady Targom towarzyszyły specjalistyczne sympozja i obrady, w których uczestniczyli przedstawiciele branży, specjaliści, naukowcy oraz spora grupa międzynarodowych dziennikarzy. Pierwszego dnia targów odbyło się sympozjum poświęcone sytuacji sektora węglowego i gazowego w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski Targom towarzyszyły sympozja poświęcone problemom branżowym i polityce Unii Europejskiej. i Europy zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Patronem medialnym tego wydarzenia była Trybuna Górnicza i portal nettg.pl. Dyskusje na tematy energetyczne odbywają się w całym kraju i Europie. Dobierając panelistów chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której konferencja, mimo powtarzalnego tematu, będzie ciekawa dla gości. Problem źródeł energii w Polsce jest wywołany pewnymi perspektywami, które wyznacza sobie Europa, dotyczącymi udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Przy tej okazji powstają pytania o konkurencyjność naszej gospodarki i ekonomię. Pytania te w większej części pozostają bez odpowiedzi mówił witając gości Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej. NOWA PRZYJAŹŃ 21

20 TARGI KATOWICE 2011 Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Olgierd Dziekoński, minister w kancelarii prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Minister zaznaczył, że kwestie energetyczne z racji odpowiedzialności konstytucyjnej znajdują się w polu zainteresowania głowy państwa. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla, aktualni klubowi wicemistrzowie świata cierpliwie pozowali do pamiątkowych zdjęć......podpisywali przez kilkadziesiąt minut pamiątkowe plakaty......oraz koszulki z logo JSW SA i Koksowni Przyjaźń, które były rozchwytywane przez odwiedzających stoisko Kopexu. Kwestie energetyczne interesują także pana prezydenta osobiście, gdyż koszty funkcjonowania energetyki, przełożone na poziom gospodarstwa domowego i firmy decydują z jednej strony o konkurencyjności gospodarki narodowej, a z drugiej strony o standardzie i jakości życia. Jeżeli mówimy o wykluczeniu socjalnym, moglibyśmy mówić o wykluczeniu energetycznym mówił minister. Olgierd Dziekoński nawiązał także do dyrektyw europejskich, związanych z oszczędzaniem energii w budynkach, które wprowadzają rygorystyczne wymogi dotyczących standardów w budownictwie mieszkaniowym. Jego zdaniem, aby wprowadzić w Polsce normy wymagane przez UE od 2019 roku, potrzeba znaczącego skoku technologicznego, zarówno w standardzie projektowania jak i wykonawstwa. W jego opinii poprzez działanie katowickiego Technoparku Śląsk stał się w tej dziedzinie liderem. Nieczytelna polityka energetyczna Unii Europejskiej, czyli strzał w kolano Z kolei od cytatu z Polityki energetycznej Polski do roku 2030 rozpoczął swoją wypowiedź Maciej Kaliski, wiceminister gospodarki. Wiceminister zastanawiał się, czy zdecydowane działania postulowane w dokumencie, mające na celu przeciwdziałanie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu energetycznemu Polski zostały podjęte. Mówiąc o polityce energetycznej UE stwierdził, że jest ona spójna w odniesieniu do klimatu, ale nieczytelna w odniesieniu do energii. Zielone światło jest jedynie dla odnawialnych źródeł energii, ale ile energii z odnawialnych źródeł w danych warunkach klimatycznych i geograficznych możemy uzyskać, to jest znak zapytania. Poza tym energia ze źródeł odnawialnych jest czterokrotnie droższa, od pozyskiwanej przykładowo z gazu ziemnego. Stoimy przed rozjeżdżoną polityką energetyczną Unii, a mamy budować bezpieczeństwo energetyczne i rynek energii oraz zagwarantować ochronę środowiska. W takich właśnie uwarunkowaniach dzisiaj się znajdujemy stwierdził Kaliski. Minister wskazał, że jeżeli UE będzie chciała majstrować przy naszym bilansie energetycznym, to my sobie z problemem nie poradzimy. W jego opinii polityka rządu idzie jednak w tym kierunku, aby wskazać, że Polska sama będzie odpowiadać za źródła energii i surowce energetyczne. Od Unii potrzebujemy solidarności, będziemy konsekwentnie dążyli, aby stać się pełnoprawnym członkiem systemu połączeń energetycznych UE. Będziemy przy tym obstawali, żeby Polska sama decydowała o swoim energy mix zadeklarował minister Kaliski. Sporo ostrych opinii można było również usłyszeć podczas konferencji dotyczącej perspektyw dla węgla kamiennego oraz wpływu pakietu klimatycznego na produkcję i konsumpcję węgla w Unii Europejskiej. Był to temat podjęty na Coal Meeting organizowanym w ramach targów przez Górniczą Izbę Przemysłowo- Handlową. Do rozmów o przyszłości węgla zaproszono wielu znakomitych gości. W tym gronie znaleźli się: Joanna Strzelec-Łobodzińska prezes Kompanii Węglowej, Roman Łój prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, Mirosław Taras prezes LW Bogadnka, Andrzej Szymkiewicz prezes Południowego Koncernu Węglowego i Jiri Paštika dyrektor Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia. Na węglowym spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli świata nauki. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się m. in.: prof. Józef Dubiński naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa oraz prof. Zbigniew Kasztelewicz z-ca kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Jednym z punktów spotkania było uroczyste podpisanie aktu założycielskiego tzw. Klastra 22 Nr 8/9 VIII/IX 2011

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne RAPORT ROCZNY 2011 KGHM Polska Miedź S.A. 1997 1998 1999 2000 2001 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży mln zł 4 089 3 642 4 113 4 983 4 218 Wynik na działalności podstawowej mln

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Nr 2(36) luty 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Uruchomienie systemu ERP str.

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej?

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI temat numeru: KGHM Polska Miedź S.A.: Wiemy czego chcemy! rozmowa z prezesem Herbertem Wirthem Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo