Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności"

Transkrypt

1 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach kontroli. Są to: system kontroli wewnętrznej, prowadzony w zakładzie (zależny od producenta), bazujący na Zasadach Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Zasadach Dobrej Praktyki higienicznej (GHP), na Systemie Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz na systemie norm ISO 9000; system kontroli zewnętrznej (niezależny od producenta), sprawowany przez wyspecjalizowane organy urzędowej kontroli żywności System kontroli wewnętrznej Należy podkreślić, że Dobra Praktyka Produkcyjna GMP, Dobra Praktyka Higieniczna GHP oraz System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP są podstawowymi systemami zapewnienia jakości zdrowotnej mającymi zastosowanie w przetwórstwie żywności. Zapewnienie jakości to wszystkie systematyczne działania realizowane w ramach systemu jakości, służące wzbudzaniu należytego zaufania, że obiekt spełni wymagania jakościowe. Natomiast system ISO 9000 jest systemem zarządzania jakością. Zarządzanie jakością to wszystkie działania z zakresu zarządzania decydujące o polityce jakości, celach i odpowiedzialności, a także o ich realizacji za pomocą takich środków jak planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości i doskonalenie jakości. Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia system HACCP jest definiowany jako postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych, Cytowana ustawa definiuje również Dobrą Praktykę Higieniczną GHP jako działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, oraz Dobrą Praktykę Produkcyjną GMP jako działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem. Wdrażanie systemu HACCP w zakładach produkcyjnych przetwarzających i wprowadzających żywność do obrotu powinno być poprzedzone wprowadzeniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP. 1 Wg Strategia bezpieczeństwa żywności w Polsce, praca zbiorowa opracowana pod kierunkiem L. Szponara, Warszawa, r.

2 BSiE 25 Zakres Dobrej Praktyki Higienicznej GHP obejmuje: utrzymanie higieny pomieszczeń, maszyn, personelu produkcyjnego, plany szkoleń i badań lekarskich oraz zapisy potwierdzające wykonanie i kontrole działań porządkowych i zapobiegawczych, stosowanych w zakładzie środków myjących, dezynfekujących, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, a także innych materiałów stosowanych do utrzymania higieny. W każdym zakładzie przemysłu spożywczego powinna zostać opracowana Instrukcja Dobrej Praktyki Higienicznej. Dokumentami związanymi z tą instrukcją są odpowiednie procedury, opisujące, co jest wykonywane i szczegółowe instrukcje wykonania poszczególnych operacji. Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dotyczy podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstwa, decydujących o tym, czy produkowana żywność jest odpowiedniej jakości zdrowotnej, a tym samym bezpieczna dla konsumenta. Rozdzielnie systemów GHP i GMP, oraz odrębne wdrażanie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej jest trudne i dlatego należy oba te systemy traktować łącznie, ponieważ ich wymogi łączą się wzajemnie i zależą jedne od drugich. Po opracowaniu i wdrożeniu systemów GHP/GMP kolejnym krokiem jest opracowanie i wdrożenie systemu HACCP. Zgodnie z art. 29 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia system HACCP obejmuje następujące zasady i tryb postępowania: 1) zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, 2) określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń, 3) ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać, i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych), 4) ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli, 5) ustalenie działań korygujących, jeżeli krytyczny punkt kontroli nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 3, 6) ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem, 7) opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu. System HACCP jest systemem prewencyjnym. System ten zmusza do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, do ponownego przeanalizowania, na miejscu, wszystkich procesów produkcyjnych w zakładzie, nawet tam, gdzie produkcja odbywa się bez żadnych problemów oraz do przeniesienia odpowiedzialności na pracowników bezpośrednio związanych z produkcją. Zalecenia stosowania systemu HACCP w sektorze żywnościowym w Unii Europejskiej określa dyrektywa 93/43/EEC. W Polsce, zgodnie z nowelizacją ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia małe i średnie firmy zajmujące się wytwarzaniem i przetwórstwem artykułów spożywczych nie będą musiały wprowadzać systemu HACCP, natomiast zostały one zobowiązane do wdrożenia i stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej. Po opracowaniu i wdrożeniu zasad GMP/GHP oraz (w przypadku większych firm) systemu HACCP, przedsiębiorstwo może przystąpić do wdrażania systemu zarządzania jakością, np. zgodnego z normami ISO serii Normy ISO 9000 to system międzynarodowych norm jakości. Ich celem jest ujednolicenie rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania

3 26 BSiE jakością w firmach, które chcą ten system wdrożyć. Normy ISO dotyczą specyfikacji technicznych i innych kryteriów, które mogą być użyte jako zasady, wytyczne lub wymagania w umowie stron. Normy ISO umożliwiają zatem zorientowanie się, czy materiały (surowce), wyroby, procesy i usługi są odpowiednie do oczekiwań drugiej strony lub czy spełniają określone wymogi bezpieczeństwa. Możliwe jest jednoczesne wdrażanie systemu HACCP i systemu norm ISO W takim przypadku zaleca się, aby w przedsiębiorstwie koordynowała te prace jednak kompetentna osoba-pełnomocnik ds. systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością 2. Uzupełnieniem powyższego rozdziału jest załącznik nr 1 prezentujący zasady ubiegania się firmy o przyznanie certyfikatu ISO. 2. System kontroli zewnętrznej Nadzorem nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Polsce zajmują się następujące instytucje: 1) Państwowa Inspekcja Sanitarna, 2) Inspekcja Weterynaryjna, 3) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych kończy swoją działalność z dniem 1 stycznia 2003 roku, a jej zadania łącznie z zadaniami Centralnego Inspektoratu Standaryzacji przejmuje nowa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nową Inspekcję powołała ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dz. U. 2001, nr 5, poz. 44 i nr 154, poz oraz z 2002 r. nr 135, poz i nr 166, poz. 1360) 3. Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 stycznia 2003 roku tracą moc ustawy: ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 293, Nr 89, poz. 991 i Nr 114, poz oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19) oraz ustawa z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584). 1. Inspekcja Handlowa Oprócz powyżej wymienionych instytucji niektóre zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności (np. dotyczące nadzoru nad stosowaniem środków ochrony roślin) pełni Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Sanitarna Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia) 4 organy Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jakością zdrowotną żywności, dozwo- 2 T. Sikora, D. Kołożyn-Krajewska: Zapewnienie jakości a bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Przemysł Spożywczy nr 6/2001, ustawa z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz.U z późn. zm., Wdrażanie systemu HACCP nie dotyczy małych i średnich firm spożywczych, Przegląd Zbożowo-Młynarski, lipiec 2002 r. oraz R. Jurga: Jak wdrażać systemy HACCP oraz ISO?, Przegląd Zbożowo-Młynarski, listopad 2002 r. 3 Wg danych ze strony internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (www.gisipar.gov.pl.), styczeń 2003 r. 4 Wg ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U ; zm. Dz. U ; zm. Dz. U ; zm. Dz. U ; ; zm.; Dz. U ; zm. Dz. U

4 BSiE 27 lonych substancji dodatkowych i innych składników żywności, przestrzeganiem warunków sanitarnych w procesie produkcji i w obrocie tymi artykułami, z uwzględnieniem systemu HACCP, oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, a także nadzór nad jakością zdrowotną tych artykułów przywożonych z zagranicy. Ustawa przewiduje również wykonywanie określonych zadań dla Inspekcji Weterynaryjnej. Są to zadania z zakresu nadzoru nad produktami pochodzenia zwierzęcego, w tym nad przywozem tych środków z zagranicy (zadania te zostały scharakteryzowane szerzej w rozdziale dotyczącym Inspekcji Weterynaryjnej). Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, uwzględniający poprawki włącznie ze wskazanymi w Dz. U ) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru, między innymi, nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy np. uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi. Natomiast w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego do działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w tym dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, a także warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi, Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcją tą kieruje Główny Inspektor Sanitarny. Organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują następujące organy: 1) Główny Inspektor Sanitarny, 2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, 3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, 4) państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jed-

5 28 BSiE nostek pływających na obszarze wód terytorialnych. Uprawnienia państwowego inspektora sanitarnego są następujące: a) państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usunięcia. b) państwowy inspektor sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo: wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do: zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład, środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne, obiektów będących w trakcie budowy, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób, żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych, pobierania próbek do badań laboratoryjnych. Warunki i tryb pobierania próbek do badań określają Polskie Normy, a w przypadku braku Polskiej Normy warunki te i tryb określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób pobierania i przechowywania próbek. c) państwowy inspektor sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa. Wstęp do mieszkań osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych jest dozwolony jedynie w porozumieniu z właściwym przedstawicielem dyplomatycznym. d) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (np. maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także likwidację hodowli lub chowu zwierząt. Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. e) państwowemu inspektorowi sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Zgłoszenie sprzeciwu wstrzymuje dalsze działania w powyższych sprawach, do czasu wydania decyzji przez państwowego inspektora sanitarnego wyższego stopnia. f) państwowi inspektorzy sanitarni są uprawnieni do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, ma-

6 BSiE 29 teriałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi. g) w razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi, państwowy inspektor sanitarny zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej jednostki lub jednostkę albo organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą jednostką. Jednostka organizacyjna lub organ, do którego skierowano zawiadomienie, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, powiadomić o podjętych i wykonanych czynnościach właściwego państwowego inspektora sanitarnego. h) Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, wynikające z przeprowadzonej kontroli zakładu pracy (statku), państwowy inspektor sanitarny wpisuje do książki kontroli sanitarnej, którą jest obowiązany posiadać zakład pracy (statek). Zgodnie z przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 38) osoba utrudniająca lub udaremniająca działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, ograniczenia wolności albo grzywny. Graniczna kontrola sanitarna Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia właściwe organy Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają graniczną kontrolę sanitarną, równocześnie z kontrolą celną, obejmującą jakość zdrowotną przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności, oraz przydatność do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu. W wyniku przeprowadzonej kontroli właściwy organ Inspekcji Sanitarnej wydaje: świadectwo o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej artykułów oraz świadectwo o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu. W przypadku stwierdzenia, że artykuły nie spełniają obowiązujących warunków określonych w ustawie, organ Inspekcji Sanitarnej wydaje decyzję o zakazie wprowadzania tych artykułów do obrotu w kraju oraz, w zależności od wyników badań, decyzję nakazującą wywóz badanej partii artykułów za granicę albo ich zniszczenie lub przeznaczenie na inne cele oraz powiadamia o tej decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, z uwzględnieniem ich klasyfikacji według kodów taryfy celnej. Środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności, które stwarzają niebezpieczeństwo zagrożenia epidemicznego kraju lub bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia człowieka, nie mogą być wprowadzane na polski obszar celny. W razie uzasadnionego niebezpieczeństwa zagrożenia epidemicznego kraju lub bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia człowieka minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, wprowadzą zakaz wprowadzania tych artykułów na polski obszar celny, mając na względzie konieczność sanitarnego zabezpieczenia granic państwa. Laboratoryjna ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych Zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (art. 43 i 44) ocena

7 30 BSiE jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z tymi artykułami może być potwierdzona świadectwem jakości zdrowotnej oraz poprzedzona przeprowadzeniem badań laboratoryjnych w zakresie urzędowej kontroli żywności. Powyższe badania laboratoryjne wykonują laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoria referencyjne. Do zadań laboratoriów referencyjnych należy: nadzór nad jakością badań wykonywanych przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej, wykonywanie analiz i badań żywności w przypadku rozbieżności, kwestionowania lub w celu potwierdzania wyników badań laboratoriów Inspekcji Sanitarnej, organizowanie badań porównawczych w odniesieniu do poszczególnych metod analiz, ujednolicanie metod i procedur badawczych, wdrażanie nowych metod badań, przekazywanie organom urzędowej kontroli żywności informacji dotyczących metod analiz i badań porównawczych stosowanych przez laboratoria referencyjne krajów Unii Europejskiej, szkolenie kadr laboratoriów Inspekcji Sanitarnej, w zakresie nowych metod analiz i badań, oraz międzynarodowa współpraca z laboratoriami referencyjnymi. Wykaz laboratoriów referencyjnych, a także innych laboratoriów wykonujących zadania laboratoriów referencyjnych, ma być, zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, określany przez Ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych 5 wykaz ten obejmuje 6 laboratoriów w tym 4 w Instytucie Żywności i Żywienia oraz 2 w Państwowym Zakładzie Higieny Inspekcja Weterynaryjna Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity, włącznie z poprawkami zamieszczonymi w Dz.U ) do zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej należy zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie oraz nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego a w szczególności: 1) badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz innych zwierząt, przeznaczonego do spożycia przez ludzi, 2) sprawowanie weterynaryjnej kontroli granicznej, 3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych, 4) sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej, 5) sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, 6) sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt, 7) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych przeznaczonych dla zwierząt i nad obrotem tymi środkami i materiałami, 8) kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt, 5 Wg danych z internetowej strony Ministerstwa Zdrowia, luty, 2003 r.

8 BSiE 31 9) sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego, 10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 11) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania, 12) przeprowadzanie przez zakłady higieny weterynaryjnej, wchodzące w skład wojewódzkich inspektoratów weterynaryjnych, rozpoznawczych badań laboratoryjnych. Według ustawy z dnia 11 maja 2002 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór nad: miejscami uboju zwierząt i rozbioru mięsa, zakładami przetwórstwa mięsa, zakładami uboju i przetwórstwa królików, nutrii, dziczyzny i drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, a także wszystkich ubocznych artykułów ubojowych, punktami skupu i zakładami przetwórstwa mięsa zwierząt łownych, zakładami jajczarskimi, przetwórstwem jaj, ryb i innych zwierząt wodnych oraz mięczaków, zdrowotnymi warunkami jakości mleka i jego przetworów, warunkami sanitarnymi produkcji mleka i jego przetwarzania oraz wymaganiami sanitarnymi przy przewozie mleka, chłodniami składowymi, w których przechowuje się środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, produkcją lodów zawierających w swoim składzie mleko w zakładach objętych nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej, sprzedażą mięsa w handlu obwoźnym, przywozem z zagranicy środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, sprzedażą bezpośrednią środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, które są przygotowane i przechowywane wyłącznie w celu sprzedaży konsumentom; sprzedaż ta powinna być dokonywana bezpośrednio przez producenta tych środków i odbywać się w sklepie lub w pomieszczeniu przyległym do pomieszczeń produkcyjnych, systemem HACCP obowiązującym w zakładach przedsiębiorców produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są produkowane lub przechowywane w zakładzie produkującym inne środki spożywcze, nadzór nad ich jakością zdrowotną może być powierzony organowi Inspekcji Weterynaryjnej lub organowi Inspekcji Sanitarnej na podstawie uzgodnień między Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii. Według ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt do zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Zadania Inspekcji Weterynaryjnej wykonują następujące organy: Główny Lekarz Weterynarii, wojewoda przy pomocy wojewódzkiego lekarza weterynarii jako kierownika wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,

9 32 BSiE powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej, wchodzącej w skład zespolonej administracji powiatowej, pod zwierzchnictwem starosty, graniczny lekarz weterynarii. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarze weterynarii lub inne osoby wyznaczane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań określonych w ustawie, mają prawo: wstępu do: wszelkich miejsc przebywania zwierząt, rzeźni i miejsc badania mięsa, wszelkich środków transportu używanych do przewozu zwierząt, mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowców zwierzęcych, materiału biologicznego, środków żywienia zwierząt oraz obiektów, w których znajdują się te środki transportu, żądania pisemnych lub ustnych informacji, żądania okazywania i udostępniania dokumentów, pobierania nieodpłatnie próbek do badań. Dla zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej żywności i ochrony zdrowia publicznego organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą badania kontrolne pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r.o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej przewiduje sankcje karne. Przykładowo, karze aresztu lub grzywny podlega osoba, która: sprowadza z zagranicy towary wbrew przepisom ustawy albo bez przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej, po sprowadzeniu z zagranicy towarów uchyla się od przeprowadzenia badań towarów albo wprowadza do obrotu towary bez badań lub nie stosuje się do nakazów powiatowego lekarza weterynarii po przeprowadzeniu tych badań prowadząc działalność w dziedzinach wymienionych w art. 5 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy weterynaryjnej (np. zarobkowy przewóz zwierząt, produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wytwarzanie pasz, ubój zwierząt, rozbiór, przetwórstwo i składowanie mięsa) nie zapewnia wymaganych warunków weterynaryjnych powodując przez to zagrożenie epizootyczne lub epidemiczne, niewłaściwą jakość zdrowotną środków żywności pochodzenia zwierzęcego W razie popełnienia wykroczeń polegających np. na stwarzaniu zagrożenia epidemicznego, poprzez niewłaściwą jakość zdrowotną środków żywności pochodzenia zwierzęcego można orzec przepadek towaru, chociażby nie stanowił własności sprawcy wykroczenia. Badania laboratoryjne Stwierdzenie choroby zakaźnej zwierzęcia, wydanie oceny mięsa, oceny zdrowotnej jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych produktów zwierzęcych, materiału biologicznego, środków żywienia zwierząt może być poprzedzone przeprowadzeniem laboratoryjnych badań rozpoznawczych. Zgodnie z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej tworzy się laboratoria referencyjne, koordynujące działania innych laboratoriów. Zadaniem laboratoriów referencyjnych jest: ujednolicanie standardów i metod diagnostycznych, sprawdzanie jakości preparatów diagnostycznych używanych do badań, organizacja okresowych testów porównawczych poszczególnych metod diagnostycznych, stosowanych przez laboratoria uprawnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, prowadzenie szkoleń pracowników uprawnionych laboratoriów, prowadzenie badań laboratoryjnych

10 BSiE 33 mających na celu potwierdzanie wyników badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratoria, w szczególności dotyczących chorób podlegających obowiązkowi zwalczania, jeżeli zachodzi wątpliwość co do prawidłowości tych wyników. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań (Dz.U ) w wykazie tym znajduje się 12 laboratoriów referencyjnych właściwych dla badań prowadzonych w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych oraz 3 laboratoria referencyjne właściwe dla badań środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt. Szczegółowe omówienie statusu laboratoriów referencyjnych zamieszczono w załączniku nr Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (Dz. U z późn. zm.) jakość handlowa jest definiowana jako cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nie objęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Do zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych należy: 1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 2) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych, 3) gromadzenie i przetwarzanie informacji o sytuacji na rynkach rolnych, 4) współpraca z właściwymi organami innych inspekcji, urzędami celnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, 5) współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolno-spożywczymi, 6) prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 7) współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi za granicą w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 8) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w przepisach: o nawozach i nawożeniu, środkach żywienia zwierząt, rolnictwie ekologicznym i organizacji rynków rolnych. Zadania Inspekcji wykonują następujące organy: 1) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej Głównym Inspektorem, (centralny organ administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych), 2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej wojewódzkim inspektorem, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wchodzącej w skład zespolo-

11 34 BSiE nej administracji wojewódzkiej. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i transportu tych artykułów ma na celu sprawdzenie, czy: 1) artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz deklarowane przez producenta lub wprowadzającego do obrotu, 2) artykuły rolno-spożywcze są składowane lub transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwej jakości handlowej. Powyższa kontrola obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności: 1) sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej, 2) sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu rolno-spożywczego oraz warunków jego przechowywania i transportu, 3) oględziny artykułu rolno-spożywczego, 4) pobranie próbek oraz ich ocenę lub badanie laboratoryjne, 5) ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego, 6) sprawdzanie sposobu produkcji artykułu rolno-spożywczego lub prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Główny Inspektor, wojewódzcy inspektorzy oraz upoważnieni przez nich pracownicy Inspekcji, realizując zadania określone w ustawie oraz w odrębnych przepisach, uprawnieni są do: 1) wstępu do pomieszczeń lub do środków transportu kontrolowanych jednostek, 2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, 3) żądania okazywania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, 4) pobierania nieodpłatnie próbek do badań. Po przeprowadzeniu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, może: 1) zakazać wprowadzania do obrotu artykułu niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania, 2) nakazać poddanie artykułu określonym zabiegom, 3) zakazać składowania artykułu w nieodpowiednich warunkach albo jego transportowania środkami transportu nienadającymi się do tego celu, 4) przeklasyfikować artykuł rolno-spożywczy do niższej klasy, jeżeli artykuł ten nie spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej, 5) nakazać zniszczenie artykułu na koszt jego posiadacza. Decyzjom, o których mowa w pkt 1-3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Po przeprowadzeniu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolnospożywczych sprowadzanych z zagranicy, w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości handlowej organ Inspekcji, w drodze decyzji, zakazuje wprowadzenia artykułu rolnospożywczego do obrotu. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy dokonana może być także ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

12 BSiE 35 Ocena ta polega na sprawdzeniu, czy artykuł rolno-spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz deklarowane przez producenta lub wprowadzającego do obrotu. W celu dokonania oceny mogą być przeprowadzone badania laboratoryjne. Po dokonaniu oceny wojewódzki inspektor wydaje świadectwo jakości handlowej. Badania laboratoryjne związane z kontrolą jakości handlowej artykułów rolnospożywczych, przeprowadzane są: 1) w laboratoriach Inspekcji, 2) w laboratoriach Inspekcji Handlowej w odniesieniu do obrotu detalicznego. Natomiast badania laboratoryjne związane z oceną jakości handlowej artykułów rolnospożywczych, są przeprowadzane w laboratoriach Inspekcji albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne, mogą być przeprowadzane na zlecenie właściwego organu Inspekcji przez inne wyspecjalizowane w danym zakresie laboratoria. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przewiduje również sankcje karne. Otóż (zgodnie z art. 40), osoba, która: 1) utrudnia organowi Inspekcji przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych albo kontroli składowania lub transportowania tych artykułów, 2) wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej wynikającej z przepisów o jakości handlowej oraz deklarowanej przez producenta lub wprowadzającego do obrotu, 3) nie zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia lub zaprzestania działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, podlega karze grzywny Inspekcja Handlowa Inspekcja Handlowa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 6 jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Do zadań Inspekcji należy: 1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług, oraz kontrola produktów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów, 2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług, 3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, 4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich, 5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego, 6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 6 Dz. U ; zm. Dz. U ; zm. Dz. U ; zm. Dz. U

13 36 BSiE Kontrola, o której mowa w pkt. 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów i w obrocie hurtowym oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych. Zadania Inspekcji wykonują następujące organy: 1) Główny Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej Głównym Inspektorem, 2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zwanego dalej wojewódzkim inspektorem, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji handlowej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Inspekcja podlega Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Głównego Inspektora powołuje i odwołuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Inspekcja współdziała z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów. W toku postępowania kontrolnego inspektor w szczególności może: badać akta, dokumenty i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych, produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą, badać przebieg określonych czynności, żądać od kontrolowanego: niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych, lub udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli, przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy, zasięgać opinii biegłych, zabezpieczać dowody, produkty, pomieszczenia i środki przewozowe, oraz pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań, sprawdzić rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi, zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą. Osoba kontrolowana jest obowiązana umożliwić inspektorowi dokonanie powyższych czynności kontrolnych. Inspektor jest uprawniony do wstępu oraz poruszania się w obiektach, pomieszczeniach i na terenie jednostki kontrolowanej za okazaniem legitymacji służbowej. Badania pobranych próbek produktów i próbek kontrolnych przeprowadzają laboratoria kontrolno-analityczne Inspekcji. W przypadku gdy laboratoria Inspekcji nie mogą wykonać badań, organ Inspekcji może zawrzeć umowę o wykonanie badań pobranej próbki z innym wyspecjalizowanym laboratorium. Wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług bądź niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa. Jeżeli produkt nie spełnia zasadniczych wymagań albo produkt nie spełnia ogólnych wymagań bezpieczeństwa, wojewódzki inspektor może, w drodze decyzji, zakazać przedsiębiorcy prezentowania, oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu i dostarczania

14 BSiE 37 produktu na okres niezbędny do przeprowadzenia kontroli lub badań albo do czasu spełnienia wymagań, albo w drodze decyzji, zarządzić wycofanie produktu z obrotu. Powyższe decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Ustawa o Inspekcji Handlowej przewiduje też sankcje karne (w art. 38 i 39): a) osoba, która wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji wydanych przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia przez inspektora, albo usuwa dowody lub produkty zabezpieczone w toku kontroli, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2; b) osoba uniemożliwiająca albo utrudniająca inspektorowi przeprowadzenie czynności kontrolnych, podlega karze aresztu do 30 dni albo grzywny w wysokości do zł; c) osoba, która wbrew żądaniu inspektora nie usuwa niezwłocznie uchybień porządkowych lub organizacyjnych stwierdzonych w toku kontroli, podlega karze grzywny w wysokości do zł. Zgodnie z cytowaną ustawą, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Wojewódzki inspektor może wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy, przy czym odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (tekst jednolity Dz.U ) do zadań Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy: - kontrola roślin lub powierzchni pod ich uprawą oraz składowanych roślin i produktów roślinnych w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych; świadczenie usług w zakresie pobierania prób, badań laboratoryjnych, oceny stanu fitosanitarnego roślin oraz szkoleń z zakresu ochrony roślin; wyznaczanie stref porażenia organizmami szkodliwymi, stref bezpieczeństwa oraz określanie patotypów tych organizmów; wydawanie świadectw zdrowotności; ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe; pobieranie próbek oraz badanie roślin, produktów roślinnych, gleby i podłoży na obecność organizmów szkodliwych; pobieranie próbek środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu dokonania kontroli ich jakości; ewidencja występowania lub podejrzenie o występowanie organizmów szkodliwych, podlegających obowiązkowi zwalczania, oraz ustalenie obszaru gruntów opanowanych przez te organizmy; ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się; kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych, przedmiotów oraz środków transportu na przejściach granicznych i na terenie kraju; wystawianie świadectw fitosanitarnych; zawiadamianie organizacji ochrony roślin kraju eksportującego o zatrzymaniu lub zniszczeniu porażonych roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów;

15 38 BSiE kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania, przerobu i odkażania obiektów, przedmiotów, środków transportu i gleby; wydawanie zezwoleń na konfekcjonowanie środków ochrony roślin lub obrót nimi; nadzór nad obrotem, magazynowaniem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz przestrzeganiem okresów karencji i prewencji; nadzór nad stanem technicznym sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin; upoważnianie jednostek organizacyjnych do prowadzenia szkoleń; wydawanie decyzji i tytułów egzekucyjnych; przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa danych dotyczących ilości zużytych środków ochrony roślin; podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami niniejszej ustawy, przepisami ustawy o nasiennictwie oraz innych ustaw. Inspekcja ta odgrywa zatem istotną rolę przeciwdziałając pogorszeniu się jakości roślin uprawnych, a tym samym żywności wytwarzanej z takich płodów rolnych. Inspekcja zapobiega również drastycznym ograniczeniom plonowania roślin uprawnych w kraju, które mogłyby powstać na skutek zawleczenia na polski obszar celny organizmów szczególnie szkodliwych dla roślin. Bardzo ważnym zadaniami z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności jest nadzór Inspekcji nad stosowaniem środków ochrony roślin. Do zadań Inspekcji należy również kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365). Zadania Inspekcji wykonują następujące organy: 1) Główny Inspektor (podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa), 2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Główny Inspektor, wojewódzcy inspektorzy oraz upoważnieni przez nich pracownicy Inspekcji uprawnieni są do: 1) wstępu na grunty, w tym leśne, i do obiektów, w których są lub były uprawiane lub przechowywane rośliny, produkty roślinne i środki ochrony roślin, oraz do środków transportu służących do przewożenia roślin i produktów roślinnych, a także do bezpłatnego pobierania za pokwitowaniem próbek roślin, produktów roślinnych, gleby, podłoży i środków ochrony roślin, w ilościach niezbędnych do wykonywania badań; 2) wstępu na teren morskich i rzecznych portów, przystani, a także lotnisk, stacji kolejowych, urzędów pocztowych, lądowych przejść granicznych; 3) kontroli dokumentów i żądania wyjaśnień dotyczących stanu fitosanitarnego roślin, uprawy, przewożenia, przechowywania i obrotu roślinami uprawnymi, zwalczania organizmów szkodliwych oraz obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Powyższa ustawa o ochronie roślin uprawnych przewiduje także sankcje karne. Karze aresztu lub grzywny podlega osoba, która, przykładowo: uniemożliwia lub utrudnia Inspekcji wykonywanie czynności urzędowych, wbrew obowiązkowi nie zwalcza organizmów szkodliwych charakteryzujących się szczególną szkodliwością, wprowadza na polski obszar celny rośliny, produkty roślinne, przedmioty lub organizmy szkodliwe, których wprowadzanie jest zabronione (art. 8 ust. 1),

16 BSiE 39 wprowadza do obrotu rośliny, produkty roślinne i przedmioty niezaopatrzone w paszport, bez wymaganego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania lub wbrew jego warunkom wprowadza do obrotu lub stosuje środki ochrony roślin, wprowadza do obrotu zaprawiony materiał siewny zawierający środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu i stosowania, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi konfekcjonowanie środków ochrony roślin lub obrót nimi, nie prowadzi ewidencji nabywców środków ochrony roślin, zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi, podaje informacje o środkach ochrony roślin w sposób, który wprowadza w błąd co do właściwości tych środków lub sposobu ich stosowania, stosuje środki ochrony roślin w sposób niezgodny z etykietą-instrukcją stosowania lub z obowiązującymi zasadami ich stosowania, stosując środki ochrony roślin, nie przestrzega okresów karencji lub okresów prewencji, nie prowadzi ewidencji wykonywanych zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, wykonuje zabiegi środkami ochrony roślin nie mając wymaganego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, stosuje środki ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub uchyla się od obowiązku przeprowadzania technicznego badania opryskiwaczy. Podsumowanie Reasumując, nadzorem nad jakością płodów rolnych i jakością żywności, a w tym i jej bezpieczeństwa zajmują się w Polsce 4 instytucje. Oprócz tego wybrane zadania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produkowanych płodów rolnych pełni Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności zaangażowane są resorty zdrowia, rolnictwa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na uwagę zasługuje więc fakt, że za najważniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności w naszym kraju, środowiska producentów żywności uznały właśnie ustalenie struktury urzędowej kontroli żywności. Obecnie bowiem, zdaniem przedstawicieli Polskiej Federacji Producentów Żywności, zdarza się, że producent żywności podlega jednocześnie kilku kontrolom, co oznacza niepotrzebną stratę czasu i pieniędzy. Federacja ta proponuje zatem stworzenie jednej instytucji kontrolującej jakość i bezpieczeństwo żywności 7 ( inspekcję ds. żywności ). Propozycja powyższa wymagałaby jednak poważnych zmian w systemie polskiego prawa żywnościowego oraz stworzenia w ramach administracji rządowej nowej placówki o wybitnie interdysplinarnym charakterze. 7 M. Białasiewicz: Strategia bezpieczeństwa żywności, BOSS-Rolnictwo, nr ( ), r.

17

18

19

20

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu Mielec, 12.10.2010r. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Import IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

USTAWA. z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dziennik Ustaw Nr 114 9466 Poz. 760 760 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

Bardziej szczegółowo

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej?

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? 1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (1) (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (2) Art. 1. (3) Państwowa Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.(1) (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.(1) (tekst jednolity) USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.(1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej(2) Art. 1. (3) Państwowa Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Państwowy system nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz jego zadania i uprawnienia ( W2)

Państwowy system nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz jego zadania i uprawnienia ( W2) Państwowy system nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz jego zadania i uprawnienia ( W2) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. , Państwowy nadzór nad warunkami PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 28 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 28 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 291 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.98.90.575 2005.10.17 zm. Dz.U.2005.178.1480 2006.07.24 zm. przen. Dz.U.2006.104.708 art. 149 - zob. tekst jednolity Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.01.4.25 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej "Inspekcją", jest organem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz.

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji w świetle przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Zadania Inspekcji w świetle przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Zadania Inspekcji w świetle przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Produkty tradycyjne i regionalne - wprowadzanie do obrotu i wydawanie świadectw jakości Ustawa o jakości handlowej

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

WYDANIE 2 z dnia

WYDANIE 2 z dnia WYDANIE 2 z dnia 15 02 2016 POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MISJA I WARTOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŁASKU Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku (PLW) deklaruje, że misją Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. 2001 r. Nr 4, poz. 25, Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25 z dnia 23 stycznia 2001 r. z późn. zm.) 1

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25 z dnia 23 stycznia 2001 r. z późn. zm.) 1 Dokument skasowany Sporządził: Data sporządzenia: 2003-07-04 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2003-07-04 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.06.122.851 2006.07.24 zm. przen. Dz.U.06.104.708 art. 149 2006.09.10 zm. Dz.U.06.143.1032 art. 2 2006.10.27 zm. Dz.U.06.170.1217 art. 32 2006.10.28 zm. Dz.U.06.171.1225 art. 106 2007.01.01 zm. Dz.U.06.220.1600

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2003 r. Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. Dz.U.08.84.511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych 2) (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 96 poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 96 poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1116 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcjo Handlowej. Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1280 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 841)

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 841) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - ustawa Ustawa z dnia 16 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 27.07.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208,

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r. PIW.. 42..206 Brzeg, dnia 27 stycznia 206 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 206 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 15, poz. 179, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. Dz.U.2008.37.213 2011.01.07 zm. Dz.U.2010.244.1635 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Rzeczoznawcy wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania. Dz.U.2009.142.1161 z dnia 2009.09.02 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 2 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PIW.. 421.4.2017 Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2017 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje warunki produkcji środków spożywczych i używek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW PROJEKT ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...... 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1722 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Dziennik Ustaw rok 2007 nr 2 poz. 15 wersja obowiązująca od 23.01.2007 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności - przepisy

Bezpieczeństwo żywności - przepisy Bezpieczeństwo żywności - przepisy Celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. W tym celu wdrożono szereg norm prawnych w

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 4 poz. 25. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 4 poz. 25. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze dr n. wet. Tadeusz Woźniak ul. Botaniczna 14 65-306 Zielona Góra Zielona Góra, 2015-02-16 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze Temat:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prawo żywnościowe Produkcja, w tym przetwarzanie, a także obrót żywnością

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli:czy ma coś wspólnego z rolnikiem?

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli:czy ma coś wspólnego z rolnikiem? .pl Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli:czy ma coś wspólnego z rolnikiem? Autor: Tadeusz Śmigielski Data: 21 stycznia 2016 Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 brzmi niepokojąco,

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Łowicz dn. 21.05.2015r. KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina że zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA D/KA.ŻG.8361.18.2014 ZPO Poznań, dnia...kwietnia 2014r. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W Grudziądzu Podstawy prawne działania Inspektoratu: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 4 poz. 25 USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 4 poz. 25 USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Opracowano na podstawie: t.j. z 2014 r. poz. 148, 1101, z 2015 r. poz. 277, 1069, 1688, z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1. Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1. Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 49) tj. z dnia 16 lutego 1998 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 575) tj. z dnia 4 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 851) tj. z dnia

Bardziej szczegółowo

2) szczegółowe zasady i sposób sprawowania nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad obrotem paszami leczniczymi;

2) szczegółowe zasady i sposób sprawowania nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad obrotem paszami leczniczymi; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi Na podstawie art. 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 97 poz USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U Nr 97 poz USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. o cenach 1) Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. USTAWA

Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. USTAWA Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Dz.U.2016.1961 z dnia 2016.12.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań, dnia września 2013r. Nr akt : D/LE.ŻG.8361.139.2013 ZPO Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.06.122.851 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 130 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Zadania i zakres

Bardziej szczegółowo

22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona Zdrowia".

22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia Innowacyjna Ochrona Zdrowia. 22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona Zdrowia". KATOWICE 4-5 KWIETNIA 2017 Radca Prawny Krystian Szulc Śląska Izba Aptekarska Prawne aspekty obrotu produktem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 1961 USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.2011.212.1263 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych I. Podstawy prawne 1. Prowadzenie kontroli na budowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 497 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE:

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - zapisy o ochronie pracy Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Częstochowa 12 grudnia 2011 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Inspekcja Weterynaryjna sprawuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków 2) PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2005 r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków 2) Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo