_ 1 XXXXX REPRINT. O procesie optymalizacji pracy urzędu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "_ 1 XXXXX REPRINT. O procesie optymalizacji pracy urzędu"

Transkrypt

1 _ 1 XXXXX REPRINT Jacek Kozłowski, Wiesława Chojnacka: CEL: EFEKTYWNA ADMINISTRacJA O procesie optymalizacji pracy urzędu Artykuł pochodzi z magazynu THINKTANK, wiosna 2012

2 optymalizacja zarządzania _ TEKST> Jacek Kozłowski, Wiesława Chojnacka Urzędy działają w specyficznym otoczeniu, którego nie trzeba tłumaczyć ich efektywność zależy od wielu ograniczeń. Ale mają też jasno określone zadania. Szefowie administracji publicznej mogą zatem skutecznie zarządzać, podkreślając znaczenie celów. Urząd zorientowany na cel

3 państwo 2 _ 3 Wojewodzie, który jest przedstawicielem rządu w terenie, podlega wiele spraw. Klientami urzędu są nie tylko obywatele, ale również samorządy, przedsiębiorcy, Kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i organizacje pozarządowe. Oddziały urzędu wydają np. paszporty i legalizują pobyt cudzoziemców, udzielają pozwoleń na duże budowy i inwestycje, koordynują działania np. w przypadku klęsk żywiołowych. Mają także uprawnienia w zakresie geodezji, komunikacji, nieruchomości, polityki społecznej, mienia zabużańskiego i wielu innych. Z prawie 1,4 tys. etatami, kilkunastoma wydziałami i pięcioma delegaturami Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW) jest sporą instytucją nie tylko w skali Mazowsza, ale także w porównaniu z urzędami centralnymi. FOT.: NEWS ART/ Chris Van Es Urząd blisko zapaści W 2007 r. ta machina nie funkcjonowała zbyt sprawnie. Szybka analiza pokazała przede wszystkim olbrzymie zaległości. Liczba nierozstrzygniętych spraw sięgała 20 tys. tyle przeterminowanych decyzji czekało na wydanie. Jeszcze gorzej wyglądała ewidencja mandatów karnych: 180 tys. leżało w kartonowych pudłach, bo nie zostały jeszcze zaksięgowane. Urząd sobie z nimi nie radził przedawniały się, a skarb państwa tracił przychody. Nie lepiej było też np. z archiwizacją dokumentów. W jednej z jednostek urzędu odnaleźliśmy olbrzymi i całkowicie zastawiony zakurzonymi aktami pokój zaległości sięgały lat 20. XX stulecia. Najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczyła jednak Wydziału Spraw Cudzoziemców. Niezależnie od pory roku każdego dnia rano ustawiała się przed nim kolejka kilkuset osób starających się załatwić pozwolenie na pobyt. 12 _ 2012

4 optymalizacja zarządzania _ Główna myśl. Mimo pewnych ograniczeń instytucjonalnych urzędy mają spore możliwości przeprowadzania programów optymalizacji zarządzania.. Program taki, wdrażany od 2008 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, zlikwidował zaległości w decyzjach, zwiększył terminowość, efektywność i jakość działania organizacji.. Główne elementy, które przesądziły o jego skuteczności, to m.in. transparentność kosztów, wprowadzenie mierników jakości i efektywności oraz ustalanie corocznych celów. Numerki były przedmiotem nieuczciwego handlu, a kłębiący się przed urzędem klienci łupem nieuczciwych pośredników. W kolejce panowało przekonanie, że jedynym sposobem, by coś załatwić, jest łapówka lub nękanie urzędników nawet w domu. Tymczasem na każdego ze 160 pracowników przypadało po kilkaset spraw, z czego ponad połowa już przeterminowanych. Decyzje, które powinny być wydane niezwłocznie, ciągnęły się nawet przez rok. Niewielu pracowników urzędu wytrzymywało presję średnio pracowali tam po pół roku, więc sprawę jednego klienta potrafiło prowadzić kilku urzędników. Było jasne, że sytuacja wymaga szybkiego działania. Ale było również pewne, że konieczne jest szersze spojrzenie i wypracowanie takich metod, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości. W przeprowadzeniu tej zmiany i wprowadzeniu optymalizacji zarządzania bardzo pomogły nam nie tylko własne doświadczenia z pracy w administracji, ale także praktyki ze sfery biznesu. Nie wszystkie z nich da się w urzędach zastosować wprost, ale większość może być co najmniej źródłem inspiracji. Poczucie pilności zmian Pierwszym zadaniem było opanowanie bieżącej sytuacji. Urząd był postrzegany jako trudne miejsce pracy z niskimi wynagrodzeniami. Kadra zarządzająca była niezbyt zmotywowana i często się zmieniała (w ciągu roku np. trzech dyrektorów generalnych). Niesprawne zarządzanie urzędem w 2008 r. groziło nawet strajkiem jednym z problemów była właśnie olbrzymia fluktuacja kadr. Przeprowadziliśmy wówczas program konsolidacji zasobów i racjonalizacji zatrudnienia. Urzędowi potrzebna była stabilność wśród kadry specjalistów i zmniejszenie fluktuacji zatrudnienia. Także jasny sygnał do pilnych zmian w tym przypadku związany z inwentaryzacją zaległych spraw i znalezieniem sposobu na ich rozładowanie. Taki sygnał skłonił wielu pracowników do pozostania w urzędzie. Fot.: ZByta Mimo że długofalowym celem urzędu była redukcja etatów, zadziałaliśmy niestandardowo radykalnie, bo o 25 proc., zwiększyliśmy zatrudnienie tam, gdzie trzeba było rozładować korki. W Wydziale Spraw Cudzoziemców kolejne nabory dawały mały rezultat, także z powodu wysokości płacy (2 tys. zł brutto). Wprowadziliśmy więc schodkowy system wynagrodzeń, który uzależnia pensję od stażu pracy i motywuje pracowników do pozostania w urzędzie na dłużej. W efekcie zwiększenie liczby tzw. okienek w Wydziale Spraw Cudzoziemców, zmiana polityki zatrudnienia, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz podział urzędników na pracujących w okienku i tych,

5 państwo 4 _ 5 którzy rozpatrują sprawy merytorycznie wszystko to spowodowało, że praca nabrała tempa, a po półtora roku sprzed wydziału całkowicie zniknęła kolejka. W przypadku mandatów z zaległościami uporaliśmy się już pod koniec 2008 r. Trudniej było sprostać sprawom z zakresu nieruchomości i spraw własnościowych. W dwóch komórkach byliśmy zmuszeni do bardziej radykalnych posunięć, ze zwolnieniami całych zespołów włącznie, były one bowiem całkowicie zdemoralizowane i traktowały klientów jako zło konieczne. Powołany w ich miejsce nowy zespół najpierw skupił się na dokładnej ewidencji spraw, a później na wydaniu zaległych decyzji. Plan uporządkowania tych najbardziej palących i dezorganizujących atmosferę spraw pozwolił pójść dalej. Pretekstem do głębszych zmian analizy realnego obciążenia obowiązkami urzędników, poprawy organizacji pracy i uporządkowania zarządzania, w tym finansowego stało się wdrożenie ISO. Proces ten pozwolił na szybkie wprowadzenie kilku zmian, które przyniosły rezultat w postaci znaczącego zwiększenia efektywności. Wdrożenie ISO poprzedziliśmy określeniem misji i wizji organizacji; był to także dogodny moment do analizy, co w naszym sposobie zarządzania można zmienić. Wprowadziliśmy wówczas kilka zasad: 1 Transparentne koszty i efektywność kosztowa Kluczowym krokiem było uświadomienie urzędnikom kosztów ich działania. Nikt w urzędzie nie badał wcześniej, ile kosztuje wykonanie poszczególnych zadań. Obraz był dość zaciemniony także dlatego, że część spraw realizowało gospodarstwo pomocnicze. Zrezygnowaliśmy z niego już w 2008 r. i rozpoczęliśmy ewidencjonowanie wydatków zgodnie z miejscem ich powstawania. Już samo uświadomienie szefom wydziałów, jakie są dokładne koszty materiałów biurowych, powierzchni, pracowników, telefonów, oświetlenia itp., oraz umożliwienie im porównania się, zmieniło ich podejście. W jednostkach administracji mało kto zna budżety i mało kto się nimi przejmuje. Panuje przekonanie, że wszystkie pieniądze trzeba wydać, bo inaczej przepadną. Ten mechanizm nie sprzyja racjonalizacji wydatków. Przypisując koszty do wydziałów i monitorując je tak, jak robi się to w firmach, zmieniliśmy to przekonanie. Doświadczenie podpowiadało nam, że pierwszy i być może najważniejszy impuls do poprawy efektywności bierze się z uświadomienia ludziom, ile kosztuje ich działanie. Od 2008 r. 20% O w ramach programu Kultura przejrzystości i skrzętności kosztów szefowie wydziałów otrzymują co miesiąc dokładne informacje o kosztach administracyjnych i osobowych w podziale na 56 pozycji kosztowych oraz dane do oceny efektywności niezbędne do podejmowania decyzji zarządczych. Wyłonienie centrów kosztów i przeprowadzanie analiz kosztowych daje zarządzającym obraz i pozwala porównywać swoje działania z innymi. Dzięki temu zmniejszyliśmy niektóre koszty, co umożliwiło realokację zasobów. 2 mierniki efektywności i kultura porównywania Dokładne liczenie kosztów pozwoliło nam na wprowadzenie mierników efektywności. Zaczęliśmy nie tylko liczyć koszty funkcjonowania wydziałów, ale także mierzyć obciążenie zadaniami i efektywność działania. Urzędy rzadko mierzą efektywność pracy w swoich jednostkach, nieczęsto też porównuje się je między np. ministerstwami. Brakuje benchmarków, do których można się odnieść. W naszym przypadku takie mierniki pozwalają oceniać co tydzień efektywność oddziałów, co miesiąc wydziałów, a co kwartał całego urzędu. Monitorowana jest np. liczba wydawanych decyzji i liczba decyzji przypadających na jeden etat. Mierzymy również długość postępowań (czas podejmowania decyzji), by przeciwdziałać praktyce przedłużania terminów, oraz liczbę uchylanych decyzji i spraw przez organy odwoławcze (co daje pojęcie o ich jakości). Zestawienia te są źródłem cennych sugestii np. monitoring efektywności pracy w Wydziale Prawnym dotyczący kosztu oceny jednej uchwały tyle w 2010 r. wzrosła efektywność wykorzystania zasobów w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Źródło: Podsumowanie wykonania Rocznego Planu Działania 2010, MUW 12 _ 2012

6 optymalizacja zarządzania _ Stosowanego w biznesie zarządzania przez cele nie da się przenieść wprost do urzędu, ale w instytucji również można stawiać i egzekwować cele, wprowadzać mierniki efektywności i motywować na różne sposoby, by zwiększać terminowość, efektywność i jakość jej działań. doprowadził nas do wniosku, że sytuację poprawi zmiana struktury zatrudnienia. Stosowanie mierników efektywności przeniosło nas na inny poziom nie poruszamy się w sferze ogólnych ocen, ale konkretów i mierzalnych wskaźników. 3 stałe spotkania i regularna komunikacja Od czterech lat odbywają się comiesięczne spotkania z kadrą zarządzającą. To również ważny aspekt efektywnego zarządzania. Na spotkaniach tych omawiane są wskaźniki i kluczowe kwestie strategiczne. Ponadto dwa razy w roku wyjeżdżamy na sesje połączone ze szkoleniami. Dobry obieg informacji zapewnia stały biuletyn elektroniczny dyrektora generalnego oraz szerokie wykorzystanie intranetu. Służy on nie tylko do komunikacji góra dół, ale także do komunikacji poziomej. 4 misja i wizja po co jesteśmy? W 2008 r. poświęciliśmy kilka spotkań na dyskusję z pracownikami i kadrą zarządzającą, zanim zdefiniowaliśmy misję i wizję urzędu wojewody jako podstawę budowania nowej kultury organizacyjnej. Znalazła ona odzwierciedlenie w polityce jakości przyjętej w ramach ISO. Misja Wojewoda to rząd bliżej społeczeństwa to drogowskaz dla wszystkich działań podejmowanych w urzędzie, dobrze znany każdemu. Pokazuje on nasz cel, którym jest załatwianie spraw w sposób jak najbardziej przyjazny dla obywatela. Klarowny program wyjścia z zaległości, opanowanie odpływu kadr, misja i wizja urzędu oraz pokazanie i policzenie, ile kosztuje wykonywanie zadań w wydziałach, stworzyły w 2008 r. podstawy obecnej jakości pracy. Transparentność kosztów i efektywność wpłynęły na zmianę podejścia do zarządzania. Efekty tych zmian były kompleksowe i widzieliśmy je w wielu obszarach. Po przeglądzie zarządzania pod koniec 2008 r. przyszedł czas na kolejne posunięcia optymalizujące zarządzanie w urzędzie. Najważniejszym jest roczny plan działania. Po co urzędowi roczny plan? Roczne plany działania są często w jednostkach administracji publicznej dokumentem formalnym. Trzeba je robić, więc powstają. Nie są jednak traktowane jako dokument strategiczny. Tymczasem dobry roczny plan działania jest dokumentem zwiększającym skuteczność dzięki większej świadomości celów. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim plan jest traktowany bardzo poważnie, bo służy porządkowaniu celów i kaskaduje je w dół. Nie jest długi po wielu uzgodnieniach z wydziałami to zaledwie jednostronicowy dokument określający cel na dany rok i kilka celów dodatkowych. Wszystkie są zgodne z zasadą SMART (prosty, mierzalny, elastyczny, rozsądny i określony czasowo). Realizacja celu jest mierzona przez cały rok, a jego wykonanie wpływa m.in. na nagrody. Na 2009 r. przyjęliśmy za cel likwidację zaległości i terminowość. Rok później zwiększenie efektywności wykorzystania powierzanych zasobów o 10 proc. (środki finansowe i ludzie). Dzięki temu udało się nam rozpocząć zmniejszanie zatrudnienia. Cel na 2011 r. był związany ze zwiększeniem satysfakcji klientów (osiągniecie zadowolenia klientów z obsługi na poziomie 80 proc., co pozwala zrównoważyć położony wcześniej nacisk na efektywność). Cele główne stawiane w kolejnych latach są kontynuowane. Oczywiste jest, że co roku staramy się doskonalić naszą pracę skracać terminy, dbając o jakość; poprawiać efektywność, dbając o dobrą ocenę naszej pracy przez klientów. Realizacja celów jest monitorowana kwartalnie, co pozwala reagować i je elastycznie zmieniać, gdy okazuje się, że się zmieniły warunki. Duży nacisk kładziemy także na precyzyjne określenie celów na niższych szczeblach. W przypadku wydziału paszportów zwiększenie efektywności nie polega przecież na tym, by wydać ich jak najwięcej, ale by skrócić czas oczekiwania przed okienkiem oraz zmniejszyć koszt jednostkowy wydania dokumentu bez obniżenia jakości obsługi klienta.

7 państwo 6 _ 7 Ocena kompetencji może motywować Podobnie poważnie jak roczny plan traktujemy ocenę kompetencji pracowników. Ma ona duże znaczenie jako pozapłacowy czynnik motywacji. Wynagrodzenia w administracji publicznej są niekonkurencyjne. W 2011 r. średnie wynagrodzenie w urzędzie wyniosło 4530 zł brutto. Jak wynika z danych Kancelarii Premiera, nasz urząd jest na siódmym miejscu wśród urzędów wojewódzkich pod względem wynagrodzeń. Problem polega jednak na tym, że pracownicy nie porównują swoich pensji z wynagrodzeniem kolegów w Białymstoku czy Opolu, ale z wynagrodzeniami w Warszawie w administracji centralnej lub w firmach. Niestety, w tym rankingu wypadamy jeszcze słabiej. Sądzimy jednak, że zwłaszcza w kryzysowych czasach praca w urzędzie może być atrakcyjna i dawać poczucie stabilności. Poza tym uczestniczenie w programie podnoszenia jakości zarządzania i rozwijania kompetencji zarządczych zwiększa wartość pracowników na rynku. Fot.: ZByta Także z tego powodu podchodzimy poważnie do oceny pracowników. Taką ocenę można przeprowadzić na różne sposoby; my staramy się, żeby nie była pozorowana. W ocenianiu kluczowych menedżerów co roku uczestniczą wojewoda, wicewojewoda i dyrektor generalny. Ta ważna rozmowa trwa maksimum 1,5 godz. Zaczyna się od samooceny, dyskutujemy też między sobą możemy się różnić w ocenie pracy podwładnych. Te spotkania zajmują dużo czasu, którego ciągle brakuje, ale to się nam opłaci. Dobrze przygotowana szczera rozmowa oceniająca, zakończona wskazaniem silnych stron ocenianego oraz potencjalnych obszarów doskonalenia, owocuje wzmocnieniem motywacji. Wiemy, jak cenni są dla nas ludzie, dostrzegamy ich wysokie kompetencje i zaangażowanie. Rzetelna ocena jest naszym obowiązkiem, wyrazem szacunku dla dyrektorów. Formalne procedury muszą być nasycone prawdziwą treścią nie ma sensu działanie na skróty. System wynagradzania wzmacnia cele Ostatni czynnik, który pomaga w realizacji celów, to przejrzysty, trzyelementowy system wynagradzania. Składa się na niego wynagrodzenie zasadnicze powiązane niekiedy z mechanizmem tzw. kroczącej podwyżki (jak w Wydziale Spraw Cudzoziemców) oraz z oceną i wartością danego stanowiska na rynku, a także oceną indywidualną pracownika, przeprowadzaną zgodnie z ustawą o służbie cywilnej co dwa lata. Prócz tego są systemy nagród okresowych przyznawanych co kwartał. Staramy się je powiązać z realizacją rocznego planu działania. Przed rokiem po raz pierwszy wprowadziliśmy też nagrody zbiorowe dla wydziału, który najlepiej zrealizował cel. Przyznaliśmy mu o 30 proc. większy fundusz nagród. To początkowo wzbudziło kontrowersje i obawy. Mimo wszystko zachęcaliśmy i wciąż zachęcamy 12 _ 2012

8 optymalizacja zarządzania _ dyrektorów do wykorzystania możliwości różnicowania nagród pomiędzy oddziałami chodzi o to, by pojawił się element pozytywnej motywacji zbiorowej; kooperacja, a nie rywalizacja. Warto to nagradzać wydział lub oddział, który wygra, to przecież jednostka, której praca najlepiej przyczyniła się do realizacji rocznego celu urzędu. Z tego powodu prócz indywidualnej oceny urzędnika pojawia się w MUW także element oceny i motywacji zespołowej. Zespoły bywają nierównomiernie obciążone, a mogą dzielić się pracą, jeśli system nagród będzie do tego motywował. Trzecim elementem płacy są doroczne nagrody specjalne. Nagradzamy tu szczególne osiągnięcia indywidualne i zespołowe przyczyniające się do realizacji misji Wojewoda to rząd bliżej społeczeństwa. Nagrodę taką otrzymał m.in. zespół, który działał w związku z wywłaszczaniem nieruchomości pod obwodnicę w Mińsku Mazowieckim. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, który pilotował ten proces, zorganizował tymczasowe biuro w Mińsku, by sprawnie wydać 1,5 tys. decyzji na miejscu dzięki temu cel został zrealizowany szybciej i mniej uciążliwie dla obywateli. Narzędzia są w zasięgu ręki Szefowie jednostek administracji publicznej mają do dyspozycji wiele narzędzi pozwalających na przekształcenie urzędu w sprawnie działający organizm. Stosowanego w biznesie zarządzania przez cele nie da się przenieść wprost do urzędu, ale w instytucji również można stawiać i egzekwować cele, wprowadzać mierniki efektywności i motywować na różne sposoby, by zwiększać terminowość, efektywność i jakość jej działań. Źródłem praktyk, jakie zastosowaliśmy, było nasze doświadczenie w zarządzaniu zarówno w administracji, jak i w biznesie. Inspiracji dostarczyły także obserwacje i rozwiązywanie najtrudniejszych spraw, np. sytuacji w Wydziale Spraw Cudzoziemców to był dla nas swoisty poligon doświadczalny. To tam zastosowaliśmy po raz pierwszy pomiary obciążenia pracą na każdym stanowisku, to tam nowatorsko wdrożyliśmy elektroniczny obieg dokumentów, dzięki czemu zmniejszyliśmy liczbę akt papierowych i uprościliśmy procedury. Zastosowane tam rozwiązania sprawdziły się i zostały zaadaptowane w innych wydziałach. Niestety, jednostki administracji publicznej nie są porównywane między sobą pod względem obciążenia pracą i efektywności wydatkowania środków budżetowych. Takie porównanie pokazałoby różną efektywność, ale mogłoby również zachęcić do optymalizacji. Po części ten problem mógłby rozwiązać budżet zadaniowy, gdyby był tworzony w tym celu. Brakuje nam mierników efektywności w skali całej administracji, które pozwoliłyby porównywać urzędy między sobą oraz urzędy centralne, np. w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że obciążenie pracowników w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim jest większe niż np. w jednostkach administracji centralnej. Taki system monitoringu pozwoliłby porównać i optymalizować działania w szerszej skali tak jak my zoptymalizowaliśmy je w urzędzie. Kluczowe znaczenie ma jednak dążenie do wprowadzenia mierzalnych kryteriów oceny efektywności. Realizacja zadań jednostek administracji publicznej wymaga spojrzenia na cele oraz wprowadzenia jasnych mierników, które pozwolą na monitoring postępów, na bardzo konsekwentny pomiar efektywności działania jednostek oraz poszczególnych pracowników. W MUW dziś każdy dyrektor wydziału monitoruje efektywność na każdym stanowisku, które mu podlega. Pracownicy widzą zaś efekty nie tylko swoje, ale także swoich kolegów. To skłania do bardziej efektywnego działania. Pomiar efektywności wzmaga presję na efekty. Urzędnik nie jest świętą krową ma obowiązek efektywnie pracować. Jeśli się nie sprawdza, musi odejść. Jacek Kozłowski: wojewoda mazowiecki, poza pracą w administracji pełnił też funkcje w firmach, m.in. Pekao SA. Wiesława Chojnacka: pełniła funkcję dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego w latach , obecnie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Artykuł nr R1212P01 Rekomendacje THINKTANK: Większość jednostek publicznych nie stawia przed swoimi pracownikami celów i nie rozlicza się z nich. Nie ma jednak przeszkód, by tak robić. Dążenie w MUW do zarządzania przez cele pokazuje, jak jasne plany działania i mierniki mogą zwiększyć terminowość i efektywność działania urzędu. Doświadczenia MUW mogą być źródłem inspiracji do zmian dla jednostek administracji publicznej.

9 ZAMAWIAM: PRENUMERATA THINKTANK + CZŁONKOSTWO W KLUBIE THINKTANK PRENUMERATA THINKTANK 999 zł KLUB THINKTANK PLUS (Roczna prenumerata magazynu THINKTANK + bezpłatny udział we wszystkich spotkaniach + udział w dorocznej konferencji Forum Rozwoju THINKTANK) 599 zł KLUB THINKTANK BASIC (Roczna prenumerata magazynu THINKTANK + bezpłatny udział we wszystkich spotkaniach) 499 zł MAGAZYN THINKTANK + BIBLIOTEKA ONLINE (Roczna prenumerata THINKTANK + dostęp do biblioteki wiedzy online) 399 zł MAGAZYN THINKTANK (Roczna prenumerata magazynu) 399 zł ROCZNY DOSTĘP DO BIBLIOTEKI WIEDZY (Roczny dostęp do biblioteki wiedzy online) Nazwisko Imię Stanowisko Firma Ulica Kod, miasto Telefon NIP Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych magazynu THINKTANK, prowadzonej przez THINKTANK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji zamówienia oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych związanych z działalnością tytułu (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od THINKTANK lub jego partnerów na adres elektroniczny podany w formularzu. Płatność przelewem na konto: Bank Millennium S.A., nr rachunku: REPRINT Podpis Zamówienie prosimy przesłać faxem (22) lub em: THINKTANK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał zakładowy zł, ul. Mińska 25, Warszawa NIP , REGON

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (17) MARZEC KWIECIEŃ 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowne Koleżanki i Koledzy Minęły właśnie 3 lata od powołania mnie

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

_ 1 XXXXX REPRINT. Błażej Jurewicz: Symulacje sposób na wyławianie talentów zarządczych.

_ 1 XXXXX REPRINT. Błażej Jurewicz: Symulacje sposób na wyławianie talentów zarządczych. _ 1 XXXXX REPRINT Paulina Mazur, Błażej Jurewicz: DROGA DO LEPSZYCH DECYZJI Symulacje sposób na wyławianie talentów zarządczych. Artykuł pochodzi z Magazynu THINKTANK nr 22/23, jesień/zima 2014 WWW.MTTP.PL

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo