SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 Nr sprawy CRZP/UJ/678/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1. Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax ; strona internetowa: 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ ustawą PZP (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową, powołaną do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z decyzją zamieszczoną na wniosku BZP nr CRZP/UJ/678/2012 o udzielenie/uruchomienie postępowania o zamówienia publiczne. 3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w latach r. badań i pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów obwodów 1 i 3-fazowych, instalacji odgromowej oraz wyłączników różnicowoprądowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze sporządzeniem protokołów kontrolnych pomiarów, schematów i szkiców z rozmieszczeniem badanych punktów pomiarowych w budynkach z rozbiciem na kondygnacje, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz dyrektywami Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych prac naprawczych w przypadku stwierdzenia w toku badań i pomiarów elektrycznych objawów świadczących o występowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników zamawiającego, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażenia prądem elektrycznym. 2. Szczegółowy wykaz obiektów (tj. budynków należących do UJ lub dzierżawionych, stacji wymienników ciepła, kotłowni i hydroforowni) objętych przedmiotem zamówienia wraz 1 S t r o n a

2 z terminami realizacji usług, z rozbiciem na poszczególne lata, zawiera załącznik A i B do niniejszej SIWZ. Wzór protokołu odbioru zawiera załącznik C do SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Ogólne warunki przedmiotowe udziału w postępowaniu: 1. wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ, a w szczególności: 1.1 wykonawca musi zapewnić, iż wszelkie badania i pomiary elektryczne, schematy i szkice z pomiarów zostaną sporządzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz dyrektywami Unii Europejskiej; 1.2 wykonawca musi dedykować do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje, o których mowa w pkt. 5) niniejszej SIWZ; 1.3 wykonawca musi zapewnić, iż do realizacji usługi zostanie użyta wyłącznie aparatura posiadająca aktualną legalizację tj. opatrzona atestami stwierdzającymi zgodność użytego sprzętu z obowiązującymi normami; 1.4 wykonawca musi zapewnić, iż wszelkie badania i prace pomiarowe będą wykonywane w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej w pomieszczeniach zamawiającego. W uzasadnionych wypadkach, zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wyłączenia energii elektrycznej: 1./w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz 2./w dni wolne od pracy; 1.5 wykonawca musi zapewnić, iż wszelkie badania i prace pomiarowe będą wykonywane w terminach i w czasie uzgodnionym z koordynatorem wyznaczonym przez zamawiającego, przy założeniu, iż będą to godziny popołudniowe i nocne. Dopuszcza się możliwość wykonywania prac w ciągu dnia wyłącznie w uzgodnionym z zamawiającym zakresie; 1.6 wykonawca musi zapewnić, iż w razie stwierdzenia w toku badań i prac pomiarowych objawów świadczących o występowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników zamawiającego, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażenia prądem elektrycznym, podejmie prace naprawcze związane z usunięciem zagrożenia, odnotowując ten fakt w protokole kontrolnym. Osoba dokonująca badań i pomiarów zobowiązana jest do niezwłocznego wykonania niezbędnych prac naprawczych, tj. usunięcia przerwy w gniazdku, dokręcenia przewodów, zazerowania gniazda w celu zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zakres prac naprawczych każdorazowo wymaga uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem zamawiającego; 1.7 wykonawca musi zapewnić, iż w razie takiej konieczności własnymi siłami uporządkuje pomieszczenia, w których przeprowadzano badania i prace pomiarowe, a w szczególności przesunie meble na ich poprzednie miejsca; 2. wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie; 3. wykonawca musi zapewnić formę, sposób i termin płatności, zgodnie z postanowieniami załączonego do niniejszej SIWZ wzoru umowy. 5. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu zamawiającego, stanowiący podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, 2 S t r o n a

3 dostępny jest w formie papierowej u zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej i może być przekazywany nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej ( ). Natomiast po uprzednim zamówieniu przez wykonawców, zamawiający przewiduje również możliwość powielania i przesłania za opłatą kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna a wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 6. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Usługi naprawcze i konserwacyjne; Zapobiegawcze usługi konserwacyjne; Usługi w zakresie napraw i konserwacji mierników elektryczności; Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych. 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z załączonym harmonogramem badań i prac pomiarowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego (załącznik A i B do SIWZ), licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015r. 2. W przypadku wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa na wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia przed dniem 30 listopada 2015r., umowa wygasa. 5) Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, nie mniej niż dziesięć (10) zamówień (tj. odrębnych kontraktów) na usługi polegające na wykonaniu kontrolnych pomiarów instalacji elektrycznych o wartości łącznej nie mniejszej niż ,00 zł. brutto, a usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także niezbędne do zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj w odniesieniu do co najmniej jednego z pracowników dedykowanych do realizacji zamówienia uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie konserwacji, remontów, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV oraz 3 S t r o n a

4 1.4.2 w odniesieniu do co najmniej jednego z pracowników dedykowanych do realizacji zamówienia świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV oraz w odniesieniu do co najmniej jednego z pracowników dedykowanych do realizacji zamówienia uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który prócz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5)1.1-5)1.5 niniejszej SIWZ równocześnie wykaże, iż nie zachodzą względem niego podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. A. Ocena spełnienia warunków podmiotowych wskazanych w pkt. 5)1.1-5)1.5 niniejszej SIWZ będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, a w szczególności: A.1 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.1 niniejszej SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ; A.2 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.2 niniejszej SIWZ nastąpi w oparciu o wykaz usług (sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku 2 do formularza oferty), uzupełniony o dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie lub wykonywanie; A.3 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.3 niniejszej SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ; A.4 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.4 niniejszej SIWZ nastąpi w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; A.5 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.5 niniejszej SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ; A.6 ocena spełnienia wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z toczącego się postępowania, wskazanego w pkt 5)2 niniejszej SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty) stanowiące integralną część niniejszej SIWZ oraz w oparciu o dokumenty opisane poniżej w pkt 6)2 niniejszej SIWZ. B. Wykonawcy niespełniający wskazanych w ww. punktach SIWZ warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania (dotyczy nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o charakterze podmiotowym) lub ich oferty zostaną odrzucone (dotyczy nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o charakterze przedmiotowym). 4 S t r o n a

5 6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; 1.2 wykaz usług potwierdzający spełnienie wymogu postawionego przez zamawiającego w pkt 5)1.2 niniejszej SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 5)1.4 SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; 1.4 wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty: 2.1 oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (składane wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich; 2.2 aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich; 2.3 aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, lub o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich; 2.4 aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub o potwierdzeniu uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji 5 S t r o n a

6 właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich; 2.5 aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących wykonawcami oraz wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących wykonawcami w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy PZP; gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich; 2.6 aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich; 2.7 w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy PZP (tj. wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, urzędujący członkowie organu zarządzającego), mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; 2.8 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 6) 2.2 6) 2.4 i 6) 2.6 niniejszej SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); a odpowiednio dla wymaganego treścią SIWZ dokumentu opisanego w pkt 6) 2.5 składa: zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - 6 S t r o n a

7 - przy czym, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich; 2.9 jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych w pkt 6) 2.8, wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2.10 dokumenty, o których mowa w pkt 6) 2.7 6) 2.9 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem; 2.11 jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6)2.1-6)2.6 SIWZ z uwzględnieniem zapisów pkt 6)2.7 6)2.10 SIWZ. 3. Ponadto, muszą być dołączone: 3.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), zawierającymi część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ; 3.2 szczegółowa kalkulacja cenowa z uwzględnieniem wymagań i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej załączników, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy; 3.3 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]; 3.4 dowód wniesienia wadium; 3.5 w przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części przedmiotu zamówienia). 4. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt. 6) (oprócz pkt. 6) 3.3) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości. A. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. B. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez 7 S t r o n a

8 oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego albo faksu lub drogą elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. Adres i osoba kontaktowa dr Monika Poniewierska, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax ; 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej np. listu poleconego. 3. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się do zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ i/lub złożyć pytania. Wszelkie kwestie związane z trybem składania wyjaśnień i przygotowywanych przez Zamawiającego na nie odpowiedzi i/lub związanych z nimi zmian treści SIWZ określa art. 38 ustawy PZP. 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium. 2. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę: ,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100); 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 pieniądzu; 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 gwarancjach bankowych; 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego nr nr IBAN: PL nr SWIFT: PKO PP LPW 5. Zamawiający zwraca wadium, żąda ponownego jego wniesienia oraz zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami opisanymi w art. 46 ustawy PZP. 6. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podpisana przez niego winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 8 S t r o n a

9 9) Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia. 2. W ofercie wykonawca winien podać cenę sumaryczną brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, skalkulowaną z uwzględnieniem zapisów pkt 12) niniejszej SIWZ. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem postanowień art. 23 ustawy PZP. 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 6. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i na jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpisy (podpis) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. 9. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz, aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, II p., w terminie do dnia 1 marca 2013r., do godziny 10: Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. niniejszej SIWZ oraz oznaczyć następująco: Oferta na wykonanie 9 S t r o n a

10 w latach r. badań i pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów obwodów 1 i 3-fazowych, instalacji odgromowej oraz wyłączników różnicowo-prądowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr sprawy: CRZP/UJ/678/2012 nie otwierać przed dniem 1 marca 2013r., godz. 10:05 oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową wykonawcy. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 1 marca 2013r. o godzinie 10:05 w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, II p. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach. 9. Informacje, o których mowa w pkt 11) 7 i 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 11. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 12. Zamawiający wyklucza wykonawcę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 8 PZP. 14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 PZP. 15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wykluczeniu wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. 16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 11)15 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 12) Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca musi przedstawić w formie indywidualnej kalkulacji cenowej wyrażoną w PLN cenę sumaryczną brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, na którą składać się będzie: 1.1 cena brutto za wykonanie badań i pomiarów elektrycznych oraz niezbędnych prac naprawczych w obiektach UJ, wedle wykazu stanowiącego załącznik A do niniejszej SIWZ, obliczana wedle poniższego algorytmu: 10 S t r o n a

11 Csm = roboczogodzin x Cbr gdzie: Csm to cena sumaryczna brutto za wykonanie badań i pomiarów elektrycznych oraz niezbędnych prac naprawczych w obiektach UJ, wedle wykazu stanowiącego załącznik A do SIWZ; roboczogodzin szacunkowa (niewiążąca) ilość roboczogodzin podana przez zamawiającego wyłącznie dla porównania ofert złożonych w postępowaniu; Cbr to cena brutto roboczogodziny oferowana przez wykonawcę; 1.2 cena ryczałtowa brutto za wykonanie badań i pomiarów elektrycznych oraz niezbędnych prac naprawczych w kotłowniach i hydroforowniach, wedle wykazu stanowiącego załącznik B do niniejszej SIWZ. 2. Prace polegające na badaniu i pomiarach instalacji elektrycznych w obiektach UJ będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych KNR 403/ oraz KNP 1813/1346/8, natomiast prace naprawcze na podstawie kosztorysów powykonawczych KNR 4.03; KNR 5.08 oraz KNP-18 część Cena brutto roboczogodziny (Cbr) musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz obliczona zgodnie z następującym schematem: Cena (stawka) netto roboczogodziny (rgb):... zł. Koszty pośrednie (kp)...% (od R+S), Zysk (z)... % (od R+Kp+S), Stawka z narzutami [Rg = (R+Kp+S)]... zł. Cena (stawka) brutto tj. stawka z narzutami + należny podatek VAT =... zł. gdzie: R to robocizna, S to sprzęt 4. Obliczając cenę brutto roboczogodziny należy uwzględnić wymagania i zapisy ujęte w niniejszej SIWZ i jej załącznikach, doświadczenie zawodowe wykonawcy, jak i wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym przygotowanie i dostarczenie wymaganych treścią SIWZ i wzoru umowy szkiców i protokołów kontrolnych z przeprowadzonych badań i pomiarów elektrycznych w odniesieniu do wszystkich obiektów UJ, objętych przedmiotem zamówienia), przy zastosowaniu podatku od towarów i usług VAT; 5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem wzoru umowy i ofertą wykonawcy. 6. Nie przewiduje się waloryzacji ceny. 7. W razie zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT w czasie obowiązywania niniejszej umowy wykonawca ma prawo naliczania wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki 11 S t r o n a

12 obowiązującej w dacie wystawiania faktury. Zmiana stawki podatku VAT nie koreluje obowiązku zmiany niniejszej umowy w drodze pisemnego aneksu. 13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 2.1 Cena sumaryczna brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia 100%; 3. Punkty przyznawane za kryterium Cena sumaryczna brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 10 gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najniższa cena sumaryczna brutto spośród ważnych ofert, C o - cena sumaryczna brutto podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę od każdego członka komisji wynosi Po dokonaniu oceny oferty, punkty przyznane przez każdego członka komisji zostaną zsumowane, a następnie przemnożone przez wagę kryterium. 5. Tak uzyskana ocena za kryterium stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca na wyraźne żądanie Zamawiającego powinien złożyć: 1.1 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego wykonawcę do obrotu prawnego, tj. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), 1.2 kopię umowy(-ów) o udostępnienie odpowiednich zasobów w przypadku wykazania w treści oferty, iż wykonawca będzie korzystał z niezbędnych zasobów przy wykonywaniu zamówienia i faktycznego udziału przy realizacji zamówienia podwykonawcy(ów), pod rygorem, iż w przypadku ich nie przedłożenia może nie dojść do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności utratą wadium. 2. W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem bądź drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 12 S t r o n a

13 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt 14) 2. niniejszej SIWZ, jeżeli zachodzą przesłanki określone postanowieniami art. 94 ust. 2 ustawy PZP, a w szczególności, gdy w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16) Wzór umowy. 13 S t r o n a

14 WZÓR UMOWY nr CRZP/UJ/678/2012 Zawarta dnia r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, reprezentowanym przez: 1. Mgr Ewę Pędracką-Kwaskowską p.o. Kanclerza UJ, działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora UJ, w dniu 4 września 2012r., nr R- 011/286/2012, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony, a Firmą... z siedzibą w..., kod:..., przy ul:..., wpisaną do..., pod numerem:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: 1...., zwaną dalej Wykonawcą, z drugiej strony, W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o postanowienia art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, w latach 2013r.-2015r., badań i pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów obwodów 1 i 3-fazowych, instalacji odgromowej oraz wyłączników różnicowoprądowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze sporządzeniem protokołów kontrolnych pomiarów, schematów i szkiców z rozmieszczeniem badanych punktów pomiarowych w budynkach z rozbiciem na kondygnacje, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz dyrektywami Unii Europejskiej. 2. Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie niezbędnych prac naprawczych w przypadku stwierdzenia w toku badań i pomiarów elektrycznych objawów świadczących o występowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników Zamawiającego, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażenia prądem elektrycznym. 3. Szczegółowy wykaz obiektów (tj. budynków należących do Zamawiającego lub dzierżawionych, stacji wymienników ciepła, kotłowni i hydroforowni) objętych przedmiotem umowy wraz z terminami realizacji usług, z rozbiciem na poszczególne lata, zawiera załącznik 1A i B do niniejszej umowy. 14 S t r o n a

15 2 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, wedle swojej najlepszej wiedzy, popartej stosownym doświadczeniem. 3. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę siłami własnymi/siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z załączonym harmonogramem badań i prac pomiarowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego (stanowiącym załącznik nr 1A i B do niniejszej umowy), licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015r. 2. W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w 5 ust. 1 niniejszej umowy, przed upływem terminu opisanego powyżej, umowa wygasa Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z następującymi zasadami: 1.1 wszelkie badania i pomiary elektryczne, schematy i szkice z pomiarów zostaną sporządzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz dyrektywami Unii Europejskiej; 1.2 Wykonawca dedykuje do realizacji przedmiotu umowy co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje, o których mowa w treści SIWZ, tj.: upr. -..., upr. -..., 1.3 Ze strony Zamawiającego realizację niniejszej umowy nadzorował będzie koordynator w osobie: lub kierownik administracyjny obiektu, w którym będą aktualnie wykonywane usługi. 1.4 Wykonawca zapewnia, iż do realizacji przedmiotu umowy zostanie użyta wyłącznie aparatura posiadająca aktualną legalizację tj. opatrzona atestami stwierdzającymi zgodność użytego sprzętu z obowiązującymi normami; 1.5 wszelkie badania i prace pomiarowe będą wykonywane w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej w pomieszczeniach Zamawiającego. W uzasadnionych wypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wyłączenia energii 1 W zależności od oferty uznanej za najkorzystniejszą; 2 W razie realizacji zamówienia wyłącznie własnymi siłami (tj. bez udziału podwykonawców) ustęp zostanie skreślony; 3 W razie realizacji zamówienia wyłącznie własnymi siłami (tj. bez udziału podwykonawców) ustęp zostanie skreślony. 15 S t r o n a

16 elektrycznej, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego, o których mowa powyżej: w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy; 1.6 wszelkie badania i prace pomiarowe z założenia będą wykonywane w godzinach popołudniowych i nocnych. Dopuszcza się możliwość wykonywania prac w ciągu dnia wyłącznie w zakresie uzgodnionym z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego, o których mowa powyżej. 1.7 w razie stwierdzenia w toku badań i prac pomiarowych objawów świadczących o występowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników Zamawiającego, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem lub porażenia prądem elektrycznym, Wykonawca podejmie prace naprawcze związane z usunięciem zagrożenia, odnotowując ten fakt w protokole kontrolnym. Osoba dokonująca badań i pomiarów zobowiązana jest do wykonania niezbędnych prac naprawczych, tj. usunięcie przerwy w gniazdku, dokręcenie przewodów, zazerowania gniazda w celu zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zakres prac naprawczych każdorazowo wymaga uzgodnienia z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego, o których mowa powyżej. 1.8 Wykonawca zapewnia, iż w razie takiej konieczności własnymi siłami uporządkuje pomieszczenia, w których przeprowadzano badania i prace pomiarowe, a w szczególności przesunie meble na ich poprzednie miejsca Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na maksymalną kwotę brutto (w tym należny podatek od towarów i usług VAT, w wysokości 23%), wynoszącą: ,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych,00/100), przy czym podstawę rozliczeń z Wykonawcą stanowić będą zatwierdzone kosztorysy powykonawcze uwzględniające zaoferowaną cenę brutto roboczogodziny za wykonanie badań i pomiarów elektrycznych oraz prac naprawczych objętych przedmiotem umowy, w wysokości:... zł., ustaloną zgodnie z wytycznymi opisanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy oraz przedłożone Zamawiającemu protokoły kontrolne wykonanych badań i pomiarów wraz z protokołami odbioru (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 2. Objęte przedmiotem umowy prace polegające na badaniu i pomiarach instalacji elektrycznych w obiektach UJ będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych KNR 403/ oraz KNP 1813/1346/8, natomiast prace naprawcze na podstawie kosztorysów powykonawczych KNR 4.03; KNR 5.08 oraz KNP-18 część Protokoły, o których mowa powyżej w ust. 1, winny być sporządzone w dwóch egzemplarzach (w wersji papierowej) i podpisane przez co najmniej dwóch pracowników, dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz powinny być dostarczane w terminie do 14 dni od dnia zakończenia w danym obiekcie kontroli. 4. Zamawiający wyznacza 14-dniowy termin na merytoryczne sprawdzenie treści przedłożonych mu protokołów kontroli, licząc od dnia zgłoszenia gotowości odbioru. 16 S t r o n a

17 5. Za datę odbioru przyjmuje się datę potwierdzającą należyte wykonanie przedmiotu umowy przez koordynatora, o którym mowa w 4 ust Dodatkowo, Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia każdego roku kalendarzowego objętego niniejszą umową, dostarczy Zamawiającemu wszystkie protokoły kontrolne z danego roku kalendarzowego w wersji elektronicznej, tj. na nośniku CD lub DVD (bądź też pendrive) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie sukcesywnie, po wykonaniu badań i pomiarów w obiektach UJ, zgodnie z załączonym harmonogramem i złożeniu częściowej faktury (faktur) VAT w Dziale Eksploatacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie, kod: , przy ul. Kopernika 31, pok Termin zapłaty faktury (faktur) VAT za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty doręczenia jej (ich) Zamawiającemu, po uprzednim potwierdzeniu jej (ich) przez koordynatora, o którym mowa w 4 ust. 1.3., zgodnie z zasadami opisanymi w 5 ust. 3-6 niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy. 4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 5. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1.1 Zamawiający może odstąpić od umowy, w części niewykonanej, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności, jeżeli: a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; b. zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy; c. Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie, bądź zaniecha realizacji przedmiotu umowy; 8 Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 1.1 zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, a także jego określonej części w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu realizacji poszczególnego zamówienia, wynikającego z harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1A i B do niniejszej umowy, 1.2 zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, a także jego określonej części w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za poszczególne zamówienie za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad; 1.3 nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy, przy czym przez nienależyte wykonanie umowy rozumieć należy naruszenie przez Wykonawcę ustalonych przez Zamawiającego w treści SIWZ zasad realizacji przedmiotu umowy oraz 17 S t r o n a

18 1.4 za dokonanie szkód w obiektach Zamawiającego objętych przedmiotem umowy, w związku z realizacją powierzonych Wykonawcy zadań, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 umowy. 2. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dalszej realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy. 3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w 5 ust.1 umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej faktury lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 5. Jeżeli zastrzeżona w niniejszej umowie kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strona, która poniosła szkodę może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści przedłożonej w postępowaniu oferty, przy zachowaniu niezmiennej ceny, w przypadku: 1.1 zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania Stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia, w tym również osób realizujących usługi) z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez Strony, przy czym zmiana osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy, wskazanych w ofercie przez Wykonawcę, na etapie realizacji zamówienia, wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: wskazany przez Wykonawcę nowy pracownik (tj. zastępca) musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ i Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej, uprzedniej zgody na zmianę pracownika dedykowanego do realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca uprawdopodobni odpowiednimi dokumentami konieczność dokonania zmiany personalnej, np. z przyczyn losowych tj. w razie choroby etc.; 1.2 zmiana zakresu ilościowego obiektów objętych przedmiotem umowy, w przypadku nabycia, najmu lub dzierżawy nowych budynków przez Zamawiającego; 1.3 zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na niezawinione przez Strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą, 18 S t r o n a

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem w terminie do

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem w terminie do SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks Nr sprawy 0441/2/2010 Koszęcin: Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach Numer ogłoszenia: 46144-2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk: Wykonanie przeglądu Małej Elektrowni Wodnej Mylof w zakresie mechanicznym i elektroenergetycznym Numer ogłoszenia: 181441-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Naprawa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych przejścia pod drogą krajową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssyrena.pl Warszawa: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Syrena przy ul. Syreny - modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo