TARYFA I)ŁA CIEPŁA PEIS ĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W R YTOM J. BYTOM, maj 1999 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA I)ŁA CIEPŁA PEIS ĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W R YTOM J. BYTOM, maj 1999 r."

Transkrypt

1 Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, For Evaluation Only. PEIS ĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE W R YTOM TARYFA I)ŁA CIEPŁA NINIESZA TARYFA STANOWI ZALĄCZNIK DO DECYZI PREZESA URE zdni Z upoważnienia Prezezsa Urz ędu Regulacji Energetyki DY E Południoje }d u BYTOM, maj 999 r.

2 t i f r CZĘŚĆ f str. - OBASNIENIE POĘĆ I SKROTOW UŻ YWANYCH W TARYFIE CZĘŚĆ II str. 5 ZAKRES DZIA} AT NO ŚCI GOSPODARCZE ZWI ĄZANE ZAOPATRZENIEM W CIEP ŁO. CZĘŚĆ III str. 5-7 CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAL ODBIORCÓW NA GRUPY SPIS TRE SCI CZĘŚĆ IV RODZAE ORAZ WYSOKO ŚCI CEN I STAWEK OPŁAT CZĘsC v ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OP ŁAT CZĘŚĆ vl WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP ŁAT CZĘŚĆ VII ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OP ŁAT str. 7- str. str. 2 str. 3 Z upowa żnienia Prezezsa Urzedu Rc ulacji tyki dziaor Poi dziatw Terenow^gc gulinergetyki nrusz Witkowski

3 PBŁEDSIĘBIOIiSTIi'O ENERGETYKI CIEPLNE W BYTOMIU T:ARiYFA DLI C_TFPL CZESC I V_vt^5i `: NiE PU.ifĘC I SKRÓTÓW UŻYWANYC H WTARYFfE A. Użyte w taryfie poj ę cia oznaczaj ą :. ZRODLO CIEPLA - połączone ze sob ą urządzenia i instalacje, służące do wytwarzania ciep ła dostarczanego do sieci ciepłowniczej. I i ł^ 2. LOKALNE ZRODLO CIEP Ł A - połączone ze sob ą urz ądzenia i instalacje, s łużące do wytwarzania ciep ła dostarczanego bezpo średnio do instalacji odbiorczej. 3. SIEC CIEPLOW'ICZA - połączone ze sob ą urządzenia i instalacje, s łużące do przesyłania i dystrybucji ciep ła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do Przedsi ębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu. 4. INSTALACA ODBIORCZA - połączone ze sob ą urządzenia i instalacje słu żące do transportowania ciep ła lub ciepłej wody z w ęzłów cieplnych do odbiorców ciep ła lub punktów poboru ciepłej wody w budynkach. 5. WĘZE Ł CIEPLNY - połączone ze sob ą urządzenia i instalacje s łużące do zmiany rodzaju lub parametrów no śnika ciep ła dostarczonego z sieci ciepłowniczej oraz regulacji ilo ści ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych. 6. GRUPOWY WĘZE Ł CIEPLNY - węzeł cieplny, z którym są połączone instalacje odbiorcze obs ługuj ące wi ęcej niż jeden budynek. 7. PRZYŁĄCZE - odcinek sieci ciep łowniczej łączący źródło ciep ła z t ą sieci ą lub odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzaj ący ciep ło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. 8. OBIEKT - budowl ę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi. Strona 3 z 3 9. UKŁAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY - dopuszczone do stosowania i okre ślone w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłowych urządzenia, służące do pomiaru ilo ści i parametrów no śnika ciepła, których odczyty stanowią podstawę do obliczenia nale żno ści z tytułu dostarczania ciep ła. 0. ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA - najwi ększy pobór ciepła dostarczonego w postaci okre ślonego no śnika, jaki może wystąpi ć w warunkach obliczeniowych, przez okres co najmniej jednej godziny.. OBLICZENIOWE NATĘŻENIE PRZEP ŁYWU NO ŚNIKA CIEP ŁA - najwi ększe nat ężenie przepływu no śnika ciepła odpowiadaj ące zamówionej mocy cieplnej i parametrom no śnika ciepła, okre ślonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych. 2. SEZON GRZEWCZY - okres mi ędzy wrze śniem a majem roku nast ępnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj ą konieczno ść ci ągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. 3. NIELEGALNE POBIERANIE CIEP ŁA - pobieranie ciep ła bez zawarcia z upowa żnienia Prezezsa umowy z przedsi ębiorstwem lub niezgodnie z umovzz ędu Regulac ergctyki YR TOR^ Polu i Qddz.ału Terenowego r egulac i Energetyki j, i 2

4 r PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYIF CIEPLNE W BYTOMIU TAM-'F.4 DL-I CEPL4 I I i - R U.żV Ie `v`, mai t e skró: ' oznacza a 4. c.o. - centralne ogrzewanie. 5. c. «u. - ciep ła woda u żytkowa. 5. PEC- I'RZIDS7IRIl)?7ti"l).Vl;R(I7}K7(7f.I'.. 'I:I {Bl7(:II"( przedsi ębiorstwo energetyczne dostarczaj ące odbiorcy ciep ło na warunkach okre ślonych w umowie sprzedaży. 7 ZEC BYTOM S.A -Zespó ł Elektrociep łowni BYTOM' S. A. w Bytomiu - obce źródło ciep ła. 8. CIEPLOWA RADZIONKOW i KOTLOW l.-fi PROZMONT - własne źródło ciepła zlokalizowane w Radzionkowie. 9 KOTLO\tNIA TAGOR" - własne źródło ciep ła zlokalizowane w Radzionkowie, 20. DK - KOT ŁOWNIE LOKALNE -KOKSOWE - własne źródła ciep ła zlokalizowane w Bytomiu : DK. - Kot łownia przy ul. Moniuszki 32 DK,2 - Kot łownia przy ul. Piastów Bytomskich 3-5 Dk.3 - Kotłownia przy ul. Ko ściuszki 9 DK.4 - Kotłownia przy ul. Olejniczaka 22 DK.5 - Kotłownia przy ul. Przemys łowej 26 DK.G - Kotłownia przy ul. Nawrata 38 DKi - Kotłownia przy ul. Strażackiej 8 Dkg - Kot łownia przy ul. Szkolnej 0 DK.9 - Kotłownia przy ul. Żeromskiego 29 Dk.o -Kotłownia przy ul. Sokoła 8 D;. - Kotłownia przy ul. Chrobrego 6 Di^.l2 - Kotłownia przy ul. Żołnierza Polskiego 7 Dk 3 - Kotłownia przy ul. Alojzjanów 38 DK.4 - Kotłownia przy ul. Witczaka 39 Bs.is - Kotłownia przy placu Wojska Polskiego 9 2. D(; - KOTŁOWNIA GAZOWA - własne źródło ciepła zlokalizowane w Bytomiu 22. R - Odbiorcy rozliczani w systemie ryczałtowym 23. USTAWA - bez bliższego okre ślenia - ustawa z dnia 0 kwietnia 997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 58, poz. 042 oraz z 998r. Nr 94, poz. 594, Nr 06 poz. 668 i Nr 62, poz. 26 ) Strona 4 z 3 Z upow3znuacą EnergatyK" Urz ędu R YREiC ^^ ^ Poluórnq^re ^dz?alu Terenok^eg L^ u egulacli Energ e ty w atowicacn eniusz Witkowski "

5 PRZIEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE W BYTO IIti TIRYTI DLI CIEPLI 24 ROZP: P.Z : DZ F?E?.-VRYI=O\\ r - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dala 6 az r lita 99 8 r. w sprawie Som: ZCtiu'v ch zasad i t talar aikulac'i I :i yrt oraz Zasad rozlic zeń w ob rocie ciepłem, w tym rozli cze ń z mdywiduauryrr, o dbiorcam i lokalach (Dz. U. Nr 32 poz. 867 oraz z 999r Nr 30, poz. 29). w I i - 23 ROZPORZ.-^DZE\IE SIECIOW E - Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 998 roku, w sprawie szczegó łowych warunków przy łączenia podmiotów do sieci ciep łowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciep łem, świadczenia us ług przesyłowych, ruch sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako ściowych obs ługi odbiorców (Dz.U. Nr 00 poz. 642). CZĘŚĆ II ZAKRES DZIAŁALNO Ś CI GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO. PEC. BYTOM prowadzi dzia łalno ść gospodarcz ą, zaopatruj ąc w ciep ło odbiorców na terenie gmin: Bytom i Radzionków. Działalno ść ta obejmuje:. wytwarzanie ciep ła, na podstawie uzyskanej koncesji Nr WCC/379/207U/OT- 2/98/S z dnia 30 października 998 r., 2. przesyłanie i dystrybucj ę ciepła na podstawie uzyskanej koncesji Nr PCC/397/20/U/OT-2/98/S z dnia 30 października 998 r., 3. obrót ciepłem zakupionym w ZEC BYTOM, na podstawie uzyskanej koncesji Nr OCC/6/20/U/OT-2/98/S z dnia 30 października 998 r., 4. dodatkowe przerywanie i wznawianie dostarczania ciep ła na żądanie odbiorców, sprawdzanie prawid łowo ści wskazań układów pomiaroworozliczeniowych na żądanie odbiorców oraz us ługi pogotowia technicznego. CZĘŚĆ III CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY Potrzeby cieplne odbiorców obejmuj ą zużycie ciepła na ogrzewanie oraz podgrzewanie wody wodociągowej. Potrzeby te są pokrywane przez obce źródło ciepła - ZEC BYTOM oraz własne źródła PEC zasilaj ące sieci ciepłownicze, w których no śnikiem ciep ła jest gorąca woda o temperaturze zale żnej od warunków atmosferycznych. Temperatura wody w sieciach ciep łowniczych wynosi dla warunków obliczeniowych: 30 C w ruroci ągu zasilaj ącym i 70 C w ruroci ągu powrotnym. Odbiorcy ciep ła dostarczanego w postaci gorącej wody są zasilani z węzłów grupowych oraz z indywidualnych węzłów cieplnych. Ciepło z własnych kotłowni Lokalnych jest dostarczane bezpo średnio do instalacji odbiorczych w budynkach Rozliczenia z odbiorcami s ą prowadzone w systemie opomiarowanym oraz systemie ryczałtowym. Strona 5 z 3 Z upowaznienia Prezezsa Urzędu Re uiacji Energetyki Y^tEKR-^ Polucg_ Ojldt; a łu Terenow ę g Waci Energetyki w Katowicach

6 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNE W BYTOMIU T.4RYF.-^ DL.I CIEPLI. Cs: Kpy- obiorców ciep ła z kt{rma ro aczenira sa P. u' dzon w sys temie opor,inrorvanyr-l. Podzia łu odbiorców na grupy dokonano zgodnie z 59 Rozporz ądzenia taryfowego w sposób nast ępuj ący: Grupy odbi orców, d0 których ci ep ło jest symbolem A". dostarczane z ZEC Bytom S.A. Oznacza si ę AI - odbiorcy ciep ła zasilani sieci ą ciep łownicza, węzły cieplne i instalacje odbiorcze s ą eksploatowane przez odbiorc ę. A2 - odbiorcy ciep ła zasilani sieci ą ciep łownicz ą, węzły indywidualne s ą eksploatowane przez dostawc ę, a instalacje odbiorcze s ą eksploatowane przez odbiorc ę. A3 - odbiorcy ciepła zasilani sieci ą ciepłowniczą, w ęzły grupowe s ą eksploatowane przez dostawc ę, a instalacje odbiorcze s ą eksploatowane przez odbiorc ę. A4 odbiorcy ciep ła zasilani sieci ą ciepłownicz ą, węzły grupowe i instalacje odbiorcze s ą eksploatowane przez dostawc ę. Grupy odbiorców, do których ciepło jest dostarczane z Ciep łowni Radzionków i kot łowni Prozmont oznacza si ę symbolem B". BI - odbiorcy ciep ła zasilani sieci ą ciepłowniczą, węzły cieplne i instalacje odbiorcze s ą eksploatowane przez odbiorc ę. B3 - odbiorcy ciep ła zasilani sieci ą ciep łowniczą, węzły indywidualne s ą eksploatowane przez dostawc ę, a instalacje odbiorcze s ą eksploatowane przez odbiorc ę.. - odbiorcy ciepła zasilani sieci ą ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i instalacje odbiorcze są eksploatowane przez dostawcę. Grupy odbiorców, do których ciep ło jest dostarczane z kot łowni TAGOR oznacza si ę symbolem C". CI - odbiorcy ciepła zasilani sieci ą ciepłowniczą, węzły cieplne i instalacje odbiorcze s ą eksploatowane przez odbiorc ę. C2 - odbiorcy ciepła zasilani siecią ciepłowniczą, węzły grupowe i instalacje odbiorcze są eksploatowane przez dostawc ę. Grupy odbiorców, do których ciep ło jest dostarczane bezpo średnio z kotłowni lokalnych opalanych koksem oznacza si ę symbolem Dx". Dx.I - kotłownia przy ul. Moniuszki 32 DK.2 - kotłownia przy ul. Piastów Bytomskich 3-5 DK.3 - kotłownia przy ul. Ko ściuszki 9 Dx_4 - kotłownia przy ul. Olejniczaka 22 DK.5 - kotłownia przy ul. Przemys łowej 26 Dx_6 - kot łownia przy u. Nawrata 38 DK.7 - kotłownia przyul. Strażackiej 8 DK-s - kotłownia przy u. Szkolnej 0 DK.9 - kotłownia przy ul. Żeromskiego 29 Dx.lo - kotłownia przy ul Sokoła 8 Strona 6 z 3 Z upowa ż n SSenia Prezezsa Urz ędu ReAlalacji Energetyki 4lEK Polud6v9 o alu Terendweg ze uhcii Eneraetvld i z si

7 'PRZEDSIĘBIORSTWO ENERSET'YKi CIEPLNE W BYTOMIU T.-RYF DL 4 CIEPL4 D: - kot łownia przy ui. Chrobrego 6 DKP.i3 DK.ia DK.is `otvd i przy ul. L i ierz Polskiego 7 - kotłownia przy ul. Aiojzjanów 38 - kot łownia przy ul. Witczaka 39 - kot łownia przy placu Wojska Polskiego 9 Grup ę odbiorców, do których ciep ło jest dostarczane bezpo średnio z kot łowni gazowej przy placu ana III Sobieskiego 2 oznacza si ę symbolem DG", i 2. Grupy odbiorców ciep ła dostarczanego w postaci gorącej wody, z którymi rozliczenia s ą prowadzone w systemie rycza łtowym oznacza si ę symbolem R". Odbiorcy zostali podzieleni i przyporz ądkowani grupom rozliczanym w systemie opomiarowanym : R-A - zakres świadczonych us ług jak w grupie Al R-A2 - zakres świadczonych usług jak w grupie A2 R-A3 - zakres świadczonych us ług jak w grupie A3 R-A4 - zakres świadczonych us ług jak w grupie A4 R-B - zakres świadczonych us ług jak w grupie B l R-B2 - zakres świadczonych us ług jak w grupie B2 R-B3 - zakres świadczonych us ług jak w grupie B3 R-C - zakres świadczonych us ług jak w grupie Cl R-C2 - zakres świadczonych us ług jak w grupie C2 R-Dk - zakres świadczonych usług jak w grupie Dk R-Dg - zakres świadczonych usług jak w grupie Dg CZĘŚĆ IV RODZAE ORAZ WYSOKO ŚCI CEN I STAWEK OPŁAT Rodzaje cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami s ą zgodne z postanowieniami 7 ust. 3 oraz 5 ust. 2 i 53 rozporządzenia taryfowego, a bazowe stawki opłat zostały ustalone zgodnie z zasadami okre ślonymi w 0 do 5 rozporz ądzenia taryfowego. I. Rodzaje oraz wysoko ść cen i stawek op łat w opomiarowanyrn systemie rozlicze ń. Dla odbiorców w grupach A" ceny za zamówion ą moc ciepln ą, za ciepło i za no śnik ciepła są stosowane w wysoko ści wynikaj ącej z zatwierdzonej taryfy ZEC Bytom S.A., natomiast stawki op łat za usługi przesyłowe, abonamentowych, za przyłączenie do sieci oraz dodatkowych są ustalane przez PEC. Dla odbiorców w grupach B", C", DK" i,d " stosuje si ę ceny i stawki op łat w wysoko ści określonej w taryfie PEC_ Strona 7 z 3 Z upoważ nienia Prezezsa Urz ę du Regulacji Energetyk D REKT Po ł6nn ve o atu Tere weg / ltu l aulacii Energetyki aza acn u'. eniusz Witkowski

8 PIEDSITBIOIISTivO ENERGETYKI CIEPLNE W BYTOMIU TARYFA ULA CIEPLI a) Ceni za zarnowoia moc Rucirt : t \lic.i(ritt : t \iic,it ruta R ur i Ul S n)0( rena tata r:tt q cena rup} \\ SZCZEGOL`IENIE nc[[ u n ct hrntlir' inn[[o odbiorców ;.i \l %r>n\l,.i gil«l (,.lalnl L Odbiorcy zasilani z Ciep łowni B ; B2 ; B3 Radzionków i kot łowni Prozmont. C;C2 Odbiorcy zasilani z kot łowni TAGOR. Odbiorcy do których ciep ło dostarczane Dla ; DG jest bezpo średnio z kotłowni lokalnych. * Ceny i stawki op łat brutto zawieraj ą podatek VAT w wysoko ści 22 %. b) Cena ciep ła 42906,2 3575, , , , , , , 83 Cena Cena Symbol grupy netto brutto lyyszczególnienie odbiorców [z ł/g] Izl/G] B ; B2 ; B3 C;C2 Dl; ; DG Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Radzionków. _ i kotłowni Prozmont. Odbiorcy zasilani z kotłowni TAGOR. Odbiorcy, do których ciep ło dostarczane jest bezpo średnio z kot łowni lokalnych. 4,75 7, , 62 c) Cena no ś nika ciep ła Symbol grupy odbiorc ów WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto [zl/m3] Cena brutto lzl%m3j Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Radzionków i B ; B2 ; B3 kotłowni Prozmont. C;C2 G:spa I DK ; DG Odbiorcy zasilani z kot łowni TAGOR Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z kotłowni lokalnych. Strona 8 z 3 nienia Prezezsa Z upoważ Urzędu Re ulacji E`getyki E działu Terenóweg Orz gulacl Energety 7 aw f,/' n ntusz witkowskl

9 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE W BY TO IIII T Rl"F. DLI CIEPLI d) Stawni op łat za us łui przesy łowe symbol 2-Upy odbiorców Stn La netto zl! V iezn raty netto zl/ll^i la brutto zl/w lliriccznu rat;r brutto zl/' AI 6 58, , ,67 627,8 A2 6336, , , , 76 A , , , , 87 A , , , , 02 B I , , , , 89 B , , , , 57 B , , , , 4 C, , , , , 89 C , , , , 4 e) Stawka op łaty abonamentowej Symbol grupy odbiorców WYSZCZEGOLNIENIE Stawka netto lzuprzyl ączel Stawka brutto (zl/przyl ączel Odbiorcy, do których ciep ło jest AI ; A2; A3 dostarczane z ZEC BYTOM S.A. sieci ą ; A4 ciep łowniczą PEC B, ; B2 ; B3 CI;CZ D,; ; Do Odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane z Ciepłowni Radzionków i kot łownia Prozmont sieci ą ciepłowniczą. 5, Odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane z kot łowni TAGOR sieci ą ciepłowniczą. Odbiorcy, do których ciep ło dostarczane jest z kotłowni lokalnych. f. Stawki op łat za przy łączenie do sieci.. Podstawą kalkulacji stawek op łat za przyłączenie do sieci, w tym za: - budowę przyłączy, - wykonanie przej ścia przyłącza piez ścian ę obiektu, - rozbudowę sieci ciepłowniczej; są kosztorysowe normy nak ładów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, okre ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 0 czerwca 994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 9 z 998 r., poz.773), obowi ązuj ące w dniu zawarcia umowy o przyłączenie. Strona 9 z 3 Z upowaznienia Prezezsa Urz ędu Re utacji E r etyki Y T Po e ddzialu Terenow g S U egulac i Energetyki / u pniu: Vkr)wskr

10 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNE W BYTOMIU TARYFA DL- CIEPL- W razi e powierzenia wykonania przyłączeni a do sieci osob ie t -ecie dro dze zet i-;n; pdlavv ą kalkulacji stawek opłat za budow ę przyłączy, wykonanie przej ścia przez ś cian ę obiel-tu i rozbudow ę sieci może by ć koszt prac projektowych i budowlano-montażowych niezb ędnych do wykonania przy łączenia, okre ślony w zło żonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie b ędzie wy ższy, ni ż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt. i H. Rodzaje oraz wysoko ść cen i stawek op łat w systemie rozlicze ń rycza ł towych. System rozlicze ń rycza łtowych może by ć stosowany nie d łużej niż do dnia 30 wrze śnia 999r.- na podstawie 53 ust. 6 rozporządzenia taryfowego. Ponieważ w systemie rozliczeń rycza łtowych stosowano dotychczas ceny rycza łtowe za ogrzewanie, wyrażone w złotych za m2 p.u., zró żnicowane w zale żno ści od przeznaczenia lokali i wysoko ści pomieszcze ń oraz ceny rycza łtowe za podgrzewanie wody wodoci ągowej, wyra żone w złotych za m2 p.u., niezale żnie od przeznaczenia lokali, rozliczenia w systemie rycza łtowym prowadzi si ę przy zastosowaniu dotychczasowych rodzajów cen rycza łtowych. Wysoko ść miesi ęcznych cen ryczałtowych w systemie rozliczeń ryczałtowych wynosi: Lp Wyszczególnienie jm. R-AI Grupy odbiorców Okres Ceny netto ceny brutto pobierani R-A2 R -A3 R-A2 R-A3 R - B3 R-BI R-Ad R-Dk R -A, R-BI R -A4 R-C2 R-CI R-B2 R-Dg R-CI R-B2 R-B3 Rt2 R-Dk R-Dg c.o. lokale mieszkalne /zmienna/ 2 c.o. lokale mieszkalne zł/m 2,9,2,22,23,7,45,48,49,5,43 za faktyczny okres z ł/m2,3,37,38,39,32,6,67,68,7,6 przez 2 m-cy 3 c.w.u. lokale mieszkalne z ł/m2 0,92 0,94 0,95 0,95 0,2,5,6,6 0 4 c.o. lokale niemieszkalne 5 c.o. lokale niemieszkalne vfa poboru oen z ł/m2,63,66,67,69,6,99 2,03 2,04 2,06,95 f o^ P zum2,78,8,82,84,74 2,7 2,2 2,22 2,24 2,2 przez 2 m-cy 6 c.w.u. lokale niemieszkalne z ł/me,58,6,62,63 0,93,95,98, c.o. domki jednorodzinne z3/m , ,55 8 c.w.u- domki jednorodzinne zł/os za faktyczny okres poboru II 0 0 en{y rok , , ci ły rok 9 c-o. dopłata do wys. z ł/me` 0,69 0,7 0,7 0,7 0 0,84 0,85 0,87 0,87 o za faktyczny okres pobory 0 f c.o. dopłata do wys- z3m2 I 0,95 0,97 0,98 0,99 0,6,8,2 2 0 przez 2 m-cy garaże + zrm2 I,97 2,0 2,03 0,94 2,4 2,45 2,48 0 2,37 okres poboru Z upowazn.enia Prezezsa Urz ędu Reputacji Energetyki Y E Poiydn^/e dziafu Terenówe Urf egulacj)i Energety ba w Katcari Strona 0 z 3

11 PI ZEDSIĘBIOFLSTWO ENERGETYKI CIEPLNE W BYTOMIU T.aRYF.y DL CLEPLA T. Rodzaje oraz wysoko ś ć stawek opiat dodatkowych. Stawki op łat za dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciep ła. Stawki te stosuje si ę zgodnie z S 5 ust. 2 pkt rozporządzenia taryfowego, gdy odbiorca zażąda przerwania (wyłączenia) dostarczania ciep ła i wznowienia (uruchomienia) dostarczania ciep ła do obiektów przyłączonych do sieci ciep łowniczej. Stawka dodatkowej opłaty w z ł / przyłącze łączenie Uruchomienie netto brutto netto Brutto 60,00 73,2 60,00 73,2 uk ładu pomiarowo- Stawki op łat za dodatkowe sprawdzenie prawid łowo ś ci wskaza ń rozliczeniowego. Stawki te stosuje si ę zgodnie z 5 ust. 2 pkt 2 i 33 ust. 8 rozporz ądzenia taryfowego, gdy odbiorca zażąda sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia nie stwierdzono b łędu wskazań wi ększego od okre ślonego przepisami dla danej klasy dok ładno ści, ani innych wad powoduj ących nieprawid łowe działanie tego układu. Stawka dodatkowe' opłaty w z ł. netto Brutto 70,00 85,4 Stawki op łat za dodatkowe us ługi pogotowia technicznego. Stawki te stosuje si ę zgodnie z 5 ust. 2 pkt 3 rozporz ądzenia taryfowego, gdy na żądanie (zlecenie) odbiorcy wykonywane s ą usługi maj ące na celu usuwanie awarii i przywrócenie prawid łowego funkcjonowania urządzeń w węzłach cieplnych lub instalacjach odbiorczych w obiektach tego odbiorcy. Wysoko ść tych stawek opłat w zależno ści od rodzaju wykonywanych czynno ści jest nast ępuj ąca: Rodzaj us ługi lub Stawka dodatkowej opłaty w zł za każdą us ługę lub czynno ść.. czynno ści netto Brutto naprawa układu automatyki] 04 26,88 naprawa urz ądzeń w weźle 52 63,44 I naprawa instalacji c.o ,58 naprawa instalacji ^.w CZĘSC f ZASADY USTALAINLA CEN I STAWEK OPIAT Zasady ustalania wysoko ści cen i stawek opłat przedstawionych w cz ęści IV dla: - wytwarzania ciep ła - przesyłania i dystrybucji ciep ła - opłat dodatkowych z upowa ż nienia Prezezsa du Regulacji O R tyki są zgodne z rozporz ądzeniem taryfowym w przedmiotowej sprawi? ę Strona z 3 Pod n ddziafu Terenevveg Urn egulac i Energetyki. o i ch

12 PIIZEDSIEBIOIISTIYO ENERGETYKI CIEPLNE W BYTOMIU TARYFA DLA CLEPLA CZĘŚĆ VI WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP ŁAT. Zakres us ł ug świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców. S,mbol odbiol,có«ai A2 A3 As B C, B2 B3, C2 DK, Dg `:'' Z:\K RES Ś WIADCZONY-CH lisllc Przesyłanie i dystrybucja ciepła wytworzonego w ZEC BYTOM S.A Przesyłanie i dystrybucja ciep ła wytworzonego w ZEC BYTOM S.A Eksploatacja w ęzłów indywidualnych stanowi ących własno ść Dostawcy. Przesyłanie i dystrybucja ciep ła wytworzonego w ZEC BYTOM S.A Eksploatacja grupowych w ęzłów cieplnych stanowi ących własno ść Dostawcy. Przesyłanie i dystrybucja ciepła wytworzonego w ZEC BYTOM S.A Eksploatacja grupowych w ęzłów cieplnych stanowi ących własno ść Dostawcy wraz ze stanowi ącymi własno ść Dostawcy instalacjami odbiorczymi mi ędzy tymi węzłami i obiektami Odbiorców. Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciep ła dla Odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciep ła dla Odbiorców przyłączonych do sieci ciep łowniczej Eks p loatacj a węzłów ind ywidualnych stanowi ących własno ść Dostawcy. Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciep ła dla Odbiorców przyłączonych do sieci ciep łowniczej Eksploatacja grupowych w ęzłów cieplnych stanowi ących własno ść Dostawcy wraz ze stanowi ącymi własno ść Dostawcy instalacjami odbiorczymi mi ędzy tymi węzłami i obiektami Odbiorców. Wytwarzanie ciepła w kotłowniach lokalnych. 2. Standardy jako ś ciowe obs ługi odbiorców. 2. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op łat aą stosowane przy zachowaniu standardów jako ściowych obs ługi odbiorców, które zostały okre ślone w rozdziale 7 rozporządzenia sieciowego. 2.2 Ponadto w przypadkach: a) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda ży ciepła, b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid łowo ści wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys ługuj ących odbiorcy, d) niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy sprzeda ży ciepła, e) nielegalnego poboru ciep ła PEC Bytom stosuje postanowienia okre ślone w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. Z u poważnienia Prezezsa Urz ędu 4e ulac i Energetyki Strona 2 z 3 Po+u i ^diatui Te en f e g i Urz gulac i En ergetyk / ' z t ąw / / I 9 nius Witkowski

13 ;PRZEDSIEBIORSTIYO ENERGETYKI CIEPIyN E W BYTOMIU T.4RYF.A DLI CIEPLI ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT. Zgodnie z 7 rozporz ądzenia taryfowego, nie cz ęściej ni ż raz na 2 miesi ęcy PEC dostosowuje okre ślone w taryfie stawki opiat i ceny do zmieniaj ących si ę warunków ekonomicznych. Zasady wprowadzenia zmian cen i stawek op łat okre śla 7 ust. 2 i 3 cytowanego rozporz ądzenia taryfowego. 2. Przedsi ębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu okre śla współczynnik korekcyjny X, uwzgl ędniaj ąc projektowan ą popraw ę efektu funkcjonowania przedsi ębiorstwa, w wysoko ści 0,00 % 3. Odbiorcy, dla których ceny ustalane s ą przez ZEC Bytom S.A. oraz PEC b ędą zawiadamiani w formie pisemnej o wprowadzeniu do rozlicze ń nowych cen i stawek opłat. Zawiadomienie nast ąpi co najmniej na 4 dni przed dat ą, od której b ęd ą obowi ązywa ły nowe ceny i stawki opłat. TYMCZASOW KIEROWNIK Przedsi ę b ors!wo, nerce!y^.i Cieplnej 'h Óy Rw G Ł ÓWNY KSI Ę GOWY Przedsiębjgrs Energi- etyki Cieplnej m gr in ż. Hel"a`rcNz Un[euwfta Zofia Wachowska Z upowa ż nil,,ia Frezezsa Urz du egy^lac' fyki TOR P ni ddzialu Terenowe U rz ulac i Energetyki L dti ł 6 usz t itkewski Strona 3 z 3

14 ZESPÓŁ ELEKTROCIEP Ł OWN I V.r i)yrn Tsl Spó łki Akeyj Spó ł ka u żywa skrótu nazwy firmy: ZEC BYTOM S.A. Prezes Zarz ądu - mor in ż. acek anas Cz łonek Zarz ądu - mgr in ż. Zbigniew Pnedpelski Cz łonek Zarządu - mir in ż. Piotr Manierak Czlonek Zarządu - mgr Teresa Mozgo! TEL * F:\X 233 4f, 00 EC MiECIItriVICE TIL zxl I.e EC SZOMOIERKI TZL n 4 2 DO 3 xpilnrn dn rrjrstnt 5andlnwe2o w Sadzie Rrjnnnwrm w Rntnwieach, \Prdzial VIII Go3pndarQr Rcjntmwy pod nr RITO 9a 4-9U8 BYTOM, ul. Energetyki Przedsi ę biorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu ul. Wroc ławska BYTOM Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Butom: NR/ZZ! X4,/ r. KANCELARIA PEC Bytom Data wp ływu i i99. L. dz....^... Dotyczy: Zmiany cen za dostarczane cieplo z ZEC Bytom S.A.. W związku z zatwierdzeniem Taryfy dla ciepla ZEC Bytom S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu r. oraz jej opublikowaniu w dniu r., z dniem r. wprowadza się nowe ceny do rozliczeń za dostarczone cieplo w postaci wody gorącej: Cena za zamówion ą moc cieplną Miesięczna rata ceny za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła ,27 zumw, ,52 zumw/m-c, - 3,93 zug, - 9,48 zl/m3. Powyższe ceny uwzgl ędniają podatek od towarów i us ług VAT w wysokości 22%. ARZ U i yrektor d/s E,iCono cznych / /L7,,vo mgr Teresa Mozp2 Konta: REGON : BSK 0/BYTOM BZ I 0/BYTOM tIl NIP

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 22 z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki BYTOM, 2004r. Spis treści Taryfy dla ciepła. CZĘŚĆ I : Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA Chełmek - 2010 r. 2 SPIS TREŚCI Str Część I. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o.

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 TARYFA DLA CIEPŁA. BYTOM, 2005 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 TARYFA DLA CIEPŁA. BYTOM, 2005 r. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 BYTOM, 2005 r. CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE A. Użyte w taryfie określenia oznaczają

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach TARYFA DLA CIEPŁA Słubice, 2015 r. w Słubicach I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach działający

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE Z dnia 09 czerwca 2011r Nr OWA-4210-17(13)/ 2011/341/VIII/MB Użyte

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich TARYFA DLA CIEPŁA Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich I. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie TARYFA DLA CIEPŁA Dębno, 2016 r. w Dębnie PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OSZ 4210 35 (8)/2015/2016/394/XIII/JC Szczecin, dnia 21 stycznia 2016 r. DECYZJA Na podstawie art.47 ust. 1 i 2, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu TARYFA DLA CIEPŁA Myślibórz, 2015 SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Myślibórz Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Połczyn-Zdrój, 2014 r. SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju

TARYFA DLA CIEPŁA. Połczyn-Zdrój, 2014 r. SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju TARYFA DLA CIEPŁA Połczyn-Zdrój, 2014 r. w Połczynie Zdroju Część I Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczone odbiorcom przez SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. działającą

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 T A R Y F A D L A C I E P Ł A Wałcz 2010 r. 2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczone odbiorcom

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r.

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. M.Z.E.C. Sp. z o.o. w Kole TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(dz.u. z 2003 r. nr 153, poz.1504 i Nr 203,

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Oława Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA. Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA. Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 16 38-700 Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r. 2 SPIS TREŚCI: Część I - Objaśnienia pojęć użytych w taryfie Część II - Zakres

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2006r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2016 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2016 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach TARYFA DLA CIEPŁA Słubice, 2016 r. w Słubicach I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach działający na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA Kozienice, 2010 rok 2 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: Część I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C Taryfa dla ciepła 2015 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Nr OGD-820/1064-A/8/2002/II/BP z dnia 2 sierpnia 2002 r. maj

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A C I E P Ł A

T A R Y F A D L A C I E P Ł A T A R Y F A D L A C I E P Ł A Nr 4 S P I S T R E Ś C I 1. Część I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. 2. Część II Zakres działalności gospodarczej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło. 3. Część

Bardziej szczegółowo

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA (9)/2006/3281/III/RZ

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA (9)/2006/3281/III/RZ IDEA 98 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA-4210-28(9)/2006/3281/III/RZ

Bardziej szczegółowo

J.~łJf1...t.~fł,...,w..'... TARYFA DLA CIEPŁA. SEC Strzelce Krajeńskie Spółka z 0.0. ul. Wyzwolenia Strzelce Krajeńskie

J.~łJf1...t.~fł,...,w..'... TARYFA DLA CIEPŁA. SEC Strzelce Krajeńskie Spółka z 0.0. ul. Wyzwolenia Strzelce Krajeńskie NINIEJSZĄ faryfa STANOWI ZALĄCZNIK DO DECyZJI PREZESA URE I, J.~łJf1...t.~fł,...,w..'.... "nj5",f " -- ::(ii~~4r.~a.:~/j,0..i/;j,.1~) ~/JC- Z upowat;nlenla Ur 7,t:du Regulacjl EnergetykI Prezesa ' KTO

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o.

TARYFA DLA CIEPŁA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o. Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR-4210-52/2012/2013/21673/I-A/MG z dnia 25 lutego 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o. I. Objaśnienia pojęć

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła nr 3

Taryfa dla ciepła nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Sienna 4 tel. fax: e-mail: [014] 621 02 90, 621 27 76 [014] 621 02 98 mpec@mpec.tarnow.pl Taryfa dla ciepła nr

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA. . Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA 2009 rok 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE. 1. ustawa ustawa

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku ul. Wincentego Zydronia 11, Brzesko TARYFA DLA CIEPŁA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku ul. Wincentego Zydronia 11, Brzesko TARYFA DLA CIEPŁA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku ul. Wincentego Zydronia 11, 32-800 Brzesko TARYFA DLA CIEPŁA BRZESKO 2009 CZĘŚĆ I. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UśYWANYCH W TARYFIE ustawa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r.

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r. Urząd Miejski w Łapach GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA Łapy 2009 r. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: - ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA 2 09-100 PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2017 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A R z e s z ó w 2014 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: C z ę ś ć 1 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O. 09-100 PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2015 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła nr 4

Taryfa dla ciepła nr 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Sienna 4 tel. fax: e-mail: 014 621 02 90, 014 621 27 76 014 621 02 98 mpec@mpec.tarnow.pl Taryfa dla ciepła nr

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Miejską Energetykę

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2012 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1.1. Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 1.2. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,

Bardziej szczegółowo

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A Skarszewy tel (0-58) fax (0-58) TARYFA DLA CIEPŁA

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A Skarszewy tel (0-58) fax (0-58) TARYFA DLA CIEPŁA GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A 83-250 Skarszewy tel (0-58) 588-05-19 fax (0-58) 588-05-19 TARYFA DLA CIEPŁA SIERPIEŃ 2013 Spis treści Część I Część II Część III Część IV

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA. Gol e nió w

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA. Gol e nió w PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA Gol e nió w 20 1 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A C I E P Ł A C Z Ę Ś Ć I O B J A Ś N I E N I E P O J Ę Ć I S K R Ó T Ó W U Ż Y T Y C H W T A R Y F I E

T A R Y F A D L A C I E P Ł A C Z Ę Ś Ć I O B J A Ś N I E N I E P O J Ę Ć I S K R Ó T Ó W U Ż Y T Y C H W T A R Y F I E Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-16(11)/2016/366/XIII/MKo2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2016 r. WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Spółka z o.o. ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze T A

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1.1. Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 1.2. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2011 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r.

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r. PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck, ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2013 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn.

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. TARYFA DLA CIEPŁA obowiązująca od 01 czerwca 2007 GMINA SZPROTAWA prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie SZPROTAWA 2007

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A. dla ciepła

T A R Y F A. dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 29 grudnia 2009 r. OSZ-4210-46(14)/2009/627/VI/BO z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północno Zachodniego Oddziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści:

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-45/2013/264/XIII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni I. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY " E N E R G o-s T I L" sp. z 0.0. Rok 2013 NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

Taryfa dla ciepła. ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY  E N E R G o-s T I L sp. z 0.0. Rok 2013 NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia..m...łv.ł'ifmylt~~~.1';,... nr.e--?2::.'t2&.?::~'?(.d~/~!ćtt?/y/7c Z upowatnlen1a Preseea Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa dla ciepła

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 TARYFA DLA CIEPŁA r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 TARYFA DLA CIEPŁA r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 TARYFA DLA CIEPŁA 2008 r. SPIS TREŚCI strona CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2014 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe 2 11-700 Mrągowo Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 października 2013 r. nr OGD-4210-33(17)/2013/329/XIII/BP

Bardziej szczegółowo

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie Toruń

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie Toruń ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z 17 stycznia 2007 r. nr OPO-4210-63(5)/2006/2007/12979/II/ED

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2012 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20 REGON: 510459057; NIP 741-145-44-699 KRS 0000071210 Bank Millennium 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 TARYFA DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r.

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r. Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie Warszawa, 2014 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE ESV Wisłosan Sp. z o.o. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE Informacje ogólne: Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie

TARYFA DLA CIEPŁA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie Goleniów 2008 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło

Bardziej szczegółowo

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.),

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Załącznik do Decyzji nr OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O.

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. 64-700 Czarnków (wchodzi w życie od 03.11.2011) TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Z dnia 12 października 2011 r. OPO-4210-43(11)/2011/1317/X/AgS

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr OGD (18)/2012/1608/IX/KG

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr OGD (18)/2012/1608/IX/KG Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 2670 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Taryfa dla ciepła ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr OGD-4210-17(18)/2012/1608/IX/KG

Bardziej szczegółowo

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła 2015 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. ~~~~gmw'tmirj::oo PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S. A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW. GORZÓW WIELKOPOLSKI 2013 r.

TARYFA DLA CIEPŁA. ~~~~gmw'tmirj::oo PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S. A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW. GORZÓW WIELKOPOLSKI 2013 r. '.. PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S. A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW NINIEJbL.-l-\ Il"'>.'K'iFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia.. et..~ł~1\~$a ~~ f. nr~'l:~~.~'t:1!ł.(ijio/)j

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Łobez, 2015. SEC Łobez Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Łobez, 2015. SEC Łobez Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Łobez, 2015 w Szczecinie Część 1 Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Łobez Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA TARYFA DLA CIEPŁA Nowe Czarnowo, 2012 r. Część I INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA 2015 r. SPIS TREŚCI strona CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa dla ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa dla ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie Taryfa dla ciepła Kraków 2010 I. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

M E G A W A T Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach TARYFA DLA CIEPŁA

M E G A W A T Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach TARYFA DLA CIEPŁA M E G A W A T Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach TARYFA DLA CIEPŁA Gliwice 2015 r. CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć zawartych w taryfie Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3. z dnia 15 września 2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Świnoujście 2016r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3. z dnia 15 września 2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Świnoujście 2016r. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 N!l'Jr!:JSZA TARYFA STANOWI ZALĄCZNIK Poz. 3483 DO DECYZJI PREZESA URE PEC ŚWINOU.JŚCIE ;If łj/l CJ"M o..!.. 04' t< - adn1a..., OSL-~Zto _3 o..(k. 2JJĄ6,L~(;.yv((

Bardziej szczegółowo

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zabrze, ul. Goethego 3 TARYFA DLA CIEPŁA

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zabrze, ul. Goethego 3 TARYFA DLA CIEPŁA ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-800 Zabrze, ul. Goethego 3 TARYFA DLA CIEPŁA Zabrze 2009 r. Część I OBJAŚNIENIE POJĘĆ i SKRÓTÓW ZAWARTYCH W TARYFIE

Bardziej szczegółowo

1) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

1) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 3 - Poz. 3322 I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-22(9)/201/246/XVI/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 201

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2007r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia piątek, 11 sierpnia 2017 r. Poz DECYZJA NR OGD XVI.AC PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Gdańsk, dnia piątek, 11 sierpnia 2017 r. Poz DECYZJA NR OGD XVI.AC PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia piątek, 11 sierpnia 2017 r. Poz. 2990 DECYZJA NR OGD.4210.53.19.2016.2017.377.XVI.AC PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła 2018

Taryfa dla ciepła 2018 FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Określenia pojęć używanych w taryfie 1. ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 946

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 946 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 marca 2012 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR GD-4210-66(18)/2011/2012/281/X/KG Gdańsk, dnia 2 marca 2012 r. DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĘCZYCA UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĘCZYCA UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 99-100 ŁĘCZYCA UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 TARYFA DLA CIEPŁA Łęczyca 2010 r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA GEOTERMIA MAZOWIECKA" S.A ul. Spółdzielcza 9A Mszczonów

TARYFA DLA CIEPŁA GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A ul. Spółdzielcza 9A Mszczonów TARYFA DLA CIEPŁA GEOTERMIA MAZOWIECKA" S.A ul. Spółdzielcza 9A 96-320 Mszczonów NINIEJSZA TARYFA STANÓW! ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI A URE z dnia 6Z Spis treści: Część I. Część II. Część III. Część IV. 4.1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4516. Gdańsk, 3 grudnia 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4516. Gdańsk, 3 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4516 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-24(19)/2015/338/IX/MF Gdańsk, 3 grudnia 2015 r. DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie Taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Określenia pojęć używanych w taryfie 1) ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

z dnia. d1... Id.tf..ę.(V!.(<!:... ~{?!..~.v:.-

z dnia. d1... Id.tf..ę.(V!.(<!:... ~{?!..~.v:.- K:i(~r:;J6L:A TAKYFA STANOW ZAŁĄCZNK DO DECYZJ PREZESA URE z dnia. d1... d.tf..ę.(v!.(

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz DECYZJA NR OGD (19)/2016/382/XIII/MBR1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz DECYZJA NR OGD (19)/2016/382/XIII/MBR1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 4503 DECYZJA NR OGD-4210-23(19)/2016/382/XIII/MBR1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 15 grudnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Esox Sp. z o.o. ul. Odległa Radlin TARYFA DLA CIEPŁA. Radlin 2015 r.

Wodociągi Esox Sp. z o.o. ul. Odległa Radlin TARYFA DLA CIEPŁA. Radlin 2015 r. Wodociągi Esox Sp. z o.o. ul. Odległa 38 44-30 Radlin TARYFA DLA CIEPŁA Radlin 05 r. CZĘŚĆ I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: - Wodociągi Esox Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKR-4210-48(8)/2013/277/XII/WK Kraków, 1 października 2013r. DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Piotrków Trybunalski 2013 CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Informacje

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2011 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 888 DECYZJA NR OGD XI.PWI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 3 marca 2017 r.

Gdańsk, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 888 DECYZJA NR OGD XI.PWI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 3 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 888 DECYZJA NR OGD.4210.43.15.2016.2017.8045.XI.PWI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 3 marca 2017 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 czerwca 2017 r. Poz DECYZJA NR OWR XIV-A.AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 12 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 13 czerwca 2017 r. Poz DECYZJA NR OWR XIV-A.AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 czerwca 2017 r. Poz. 2851 DECYZJA NR OWR.4210.12.2017.193.XIV-A.AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 12 czerwca 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 lipca 2014 r. Poz DECYZJA

Olsztyn, dnia 24 lipca 2014 r. Poz DECYZJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 2627 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OGD-4210-18(11)/2014/281/XII/RSt Gdańsk, 23 lipca 2014 r. DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2013 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2013 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2013 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 września 2015 r. Poz. 3282

Olsztyn, dnia 17 września 2015 r. Poz. 3282 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 września 2015 r. Poz. 3282 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-26(11)/2015/321/XIV/KKR Gdańsk, 16 września 2015 r. DECYZJA Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2016 r. Poz DECYZJA NR OKR (9)/2015/2016/224/XI/MGI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 7 marca 2016 roku

Kraków, dnia 21 marca 2016 r. Poz DECYZJA NR OKR (9)/2015/2016/224/XI/MGI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 7 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1893 DECYZJA NR OKR-4210-40(9)/2015/2016/224/XI/MGI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2009 r. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE. z 1 ~l1aja 2009 r. 0-19(6)/2009/1333/VIII/ED

Toruń, 2009 r. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE. z 1 ~l1aja 2009 r. 0-19(6)/2009/1333/VIII/ED Toruńska Energetyka ul. Ceramiczna Cergia Spółka Akcyjna 6, 87-100 Toruń TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z 1 ~l1aja 2009 r. Nr OPO-421 0-19(6)/2009/1333/VIII/ED

Bardziej szczegółowo