UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR."

Transkrypt

1 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR. zawarta w dniu pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa Pl.J.Wejhera Wejherowo NIP , w imieniu której działa Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych: reprezentowany przez: Jarosława Jędrzejewskiego - Dyrektora z siedzibą w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 251, Wejherowo zwanym w treści umowy WYNAJMUJĄCYM a. zwaną w treści umowy NAJEMCĄ, Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego pisemnego zawiera się umowę o następującej treści: 1 Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal użytkowy w budynku pawilonu wielofunkcyjnego (handlowo-usługowego) przy Placu Jakuba Wejhera nr działki 346 obręb 15, stanowiący własność Gminy Miasta Wejherowa, o powierzchni użytkowej 14,50 m 2 (udział lokalu do powierzchni gruntu 50%) Wynajmujący oświadcza, że lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich. Wynajmujący oświadcza, że nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę nr 346 obr. 15 m. Wejherowa, zabudowaną Pawilonem Wielofunkcyjnym (handlowo-usługowym), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1W/ /6, położoną w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 21, jest wyłączną własnością Gminy Miasta Wejherowa oraz pozostaje w trwałym zarządzie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Wejherowa nr 1/WGNiU/2017 z dnia 17 maja 2017 roku. 2. Lokal zostanie wydany Najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Powyższy protokół zawiera opis stanu technicznego lokalu, w tym rodzaj i stan techniczny instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu oraz zestawienie powierzchni pomieszczeń lokalu. 3. Wynajmujący ma prawo do dokonywania wizji lokalu, w szczególności w celu kontroli właściwej eksploatacji lokalu Najemca będzie wykorzystywał ww. lokal na: działalność.. wraz prowadzeniem punktu Informacji Turystycznej. 2. Zmiana rodzaju prowadzonej w lokalu działalności, o której mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 3. Najemca jest zobowiązany do rozpoczęcia faktycznej działalności w pomieszczeniu najpóźniej w terminie jednego miesiąca od przekazania lokalu, pod rygorem zapłaty kary umownej równej wpłaconemu wadium. 4. Wpłacone w przetargu wadium stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty faktycznego rozpoczęcia działalności. 5. W przypadku nie rozpoczęcia działalności w terminie określonym w 3 ust. 3 z przyczyn leżących po stronie najemcy, wpłacone wadium przepada na rzecz Wynajmującego tytułem kary umownej za niedochowanie warunków umowy. 1

2 4 Poza innymi obowiązkami określonymi w niniejszej umowie i przepisach prawa Najemca zobowiązuje się do: 1) używania wynajętego lokalu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim działalności określonej w 3 ust. 1 umowy, zgodnie z przepisami prawa, 2) dbałości o estetykę, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny lokalu, utrzymania w lokalu porządku i czystości oraz jego okresowego odnawiania, 3) niedokonywania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję lokalu lub budynku, w którym lokal się znajduje, w szczególności wymiany witryn, okien, drzwi, przebudowy otworów, trwałej przebudowy układu wnętrza, 4) niedokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian w elementach zabytkowych lokalu, 5) nie oddawania wynajętego lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, 6) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, 7) indywidualnego rozliczania i uiszczania podatku od nieruchomości, 8) zapewnienia porządku i zachowania spokoju przez klientów lokalu i niedopuszczanie do nadmiernego hałasu w lokalu oraz przestrzegania powszechnie uznanych norm zachowania. 9) Najemca jest zobowiązany do prowadzenia w lokalu punktu informacji turystycznej ma zasadach określonych przez Gminę Miasta Wejherowa. 10) Główne warunki funkcjonowania punktu informacji turystycznej to: a) funkcjonowanie co najmniej w sezonie, tj. od miesiąca maja do września każdego roku obowiązywania umowy, codziennie w godzinach od 8:00 20:00, b) znajomość przez obsługę języka angielskiego lub/i języka niemieckiego, c) dobra znajomość miasta, jego historii, zabytków, ciekawostek, bieżących wydarzeń kulturowo-sportowych itp., d) sprzedaż pamiątek i upominków. 11) Najemca zapewnia obsługę punktu informacji turystycznej nieodpłatnie. 12) Gmina Miasta Wejherowa przekazywać będzie do punktu informacji turystycznej materiały promocyjne i informacyjne. 13) Poza sezonem określonym w punkcie 11 niniejszego paragrafu Najemca lokalu może w lokalu prowadzić działalność określoną w paragrafie 3 pkt Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt, we własnym zakresie i na własne ryzyko następujących bieżących konserwacji oraz napraw: 1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, ściennych, okładzin ceramicznych i szklanych, 2) okien i drzwi, zamków, zamknięć oraz wbudowanych mebli, 3) instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie z ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody oraz drobnych napraw połączonych ze zwykłym używaniem instalacji i urządzeń sanitarnych, 4) oświetlenia w lokalu oraz uzupełniania oszklenia drzwi i okien, 5) urządzeń wentylacyjnych, 6) tynków, odnawiania lokalu gwarantującego jego utrzymanie w należytej czystości, w tym malowanie całego lokalu oraz drzwi i okien. 2. Wykonanie napraw opisanych w ust. 1 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego chyba, że remont lub naprawa ma charakter nagły. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o wykonanym remoncie lub naprawie Najemca zobowiązuje się do zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych. 2. Najemca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Wejherowa w wysokości udziału do nieruchomości gruntowej tj. 50% powierzchni gruntowej tj. 50 m Opłaty za energię elektryczną, użytkowaną w celu prowadzenia działalności gospodarczej, Najemca uiści według wskazań podlicznika energii elektrycznej, z zastosowaniem cennika dostawcy. Rozliczenie następuje pomiędzy Najemcą a Użytkownikiem Kawiarni zlokalizowanej przy Placu Jakuba Wejhera 22 w Wejherowie. 4. Najemca ma obowiązek w terminie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy zlikwidować podlicznik energii elektrycznej wraz z podłączeniem do Kawiarni zlokalizowanej przy Placu Jakuba Wejhera 22 w Wejherowie. 2

3 5. Najemca ma obowiązek w terminie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy, zamontować licznik energii elektrycznej oraz podpisać umowę na dostawę energii elektrycznej z gestorem sieci tj. grupą kapitałową ENERGA. 6. Koszty związane z wykonaniem prac o których mowa w punktach 5-6 niniejszego paragrafu obciążają Najemcę lokalu użytkowego Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w lokalu. 2. W przypadku konieczności dokonania w lokalu lub w budynku napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest, po powiadomieniu go przez Wynajmującego na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, umożliwić swobodny dostęp do lokalu. 3. Strony oświadczają, że jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie nagła i nieprzewidziana potrzeba wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca niezwłocznie na piśmie powiadomi Wynajmującego. W wypadku zaniechania tego obowiązku Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek biernego zachowania się Najemcy. 4. W przypadku awarii, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia lokalu na żądanie Wynajmującego lub wskazanej przez niego osobie, w celu dokonania naprawy Najemca płaci za lokal Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu netto w wysokości:. netto (słownie:. 00/100) + podatek VAT w obowiązującej stawce. Opłata zapewnia między innymi pokrycie kosztów trwałego zarządu, utrzymanie czystości przy obiekcie oraz inne koszty administracyjne związane z obiektem. 2. Czynsz płatny jest od dnia zawarcia umowy. 3. Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Banku Millennium S. A. oddział Wejherowo Nr Datą zapłaty jest data uznania rachunku Wynajmującego. 4.Opóźnienie w zapłacie czynszu najmu lub opłat za świadczenia dodatkowe przekraczające kwotę jak za dwa pełne okresy płatności stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu Najemcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości. 5.W przypadku nie uiszczenia czynszu i opłat w terminie określonym w ust. 3-5 Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 6. Czynsz za miesiąc.2017 roku płatny na w/w konto do roku. 9 Czynsz netto za lokal będzie waloryzowany na dzień 1 kwietnia każdego roku począwszy od 2018 roku, przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedniego roku. Waloryzacja nie stanowi zmiany umowy Niniejsza umowa obowiązuje od dnia.. r. do dnia.. r. 2. Wszelkie pisma kierowane do Wynajmującego będą doręczane na adres: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych Ul. Sobieskiego Wejherowo zaś do Najemcy na adres:. 3. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 2 uważa się za doręczone. 4. Pismo przesłane drugiej stronie w sposób określony w ust. 3 awizowane dwukrotnie, uważa się za doręczone. 11 3

4 1. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Wynajmującego lokalu w stanie nie pogorszonym. Ustalenie stanu technicznego lokalu nastąpi poprzez porównanie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 2 ust. 2 z protokołem przekazującym lokal z powrotem Wynajmującemu. 2. Najemca bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie nie może dokonywać zmian ani ulepszeń lokalu. 3. Najemcy nie przysługuje zwrot z tytułu poniesionych nakładów na remonty i inwestycje, również w sytuacji, w której nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. 4. Jeżeli Najemca zmienił lub ulepszył lokal, Wynajmujący może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. W przypadku zatrzymania ulepszeń lub zmian Najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów. 5. Wynajmujący nie jest również zobowiązany do zwrotu Najemcy poniesionych przez niego nakładów, mających na celu przystosowanie lokalu do jego indywidualnych potrzeb. 6. Jeżeli po opuszczeniu lokalu przez Najemcę w lokalu pozostaną rzeczy przez niego wniesione, a Najemca nie odbierze ich w terminie ustalonym przez strony, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go przez Wynajmującego, pozostawione w lokalu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu od pożaru, zalania oraz innych zdarzeń losowych i dostarczenia Wynajmującemu kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z oświadczeniem o dokonaniu cesji ubezpieczenia na Wynajmującego w terminie 7 dni od podpisania umowy najmu oraz corocznie w terminie 14 dni przed wygaśnięciem obowiązującej polisy. W przypadku określenia wartości odtworzeniowej lokalu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wartość polisy nie może być niższa niż wartość odtworzeniowa lokalu. 2. Najemca jest zobowiązany do ubezpieczenia lokalu tylko w przypadku, jeśli zarządca budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal nie ubezpieczył go na w/w zasadach. W przypadku, gdy lokal jest ubezpieczony przez zarządcę na kwotę niższą niż wartość odtworzeniowa lokalu, Najemca zobowiązany jest dodatkowo ubezpieczyć lokal na taką kwotę, żeby po zsumowaniu kwot ubezpieczeń otrzymać polisę w wysokości co najmniej równej wartości odtworzeniowej lokalu W przypadkach gdy zachodzi chociaż jedna z podanych poniżej okoliczności tj. Najemca: 1) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, w tym dopuszcza do powstania szkód lub niszczy urządzenia w budynku przeznaczone do wspólnego korzystania i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób, 2) prowadzi działalność niezgodną z 3 ust 1 niniejszej umowy 3) pomimo wcześniejszego upomnienia ze strony Wynajmującego, wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, oraz przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, 4) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty czynszu lub opłat dodatkowych i zachodzą przesłanki z 8 ust. 6, 5) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody Wynajmującego, Wynajmujący może wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym. 2. Wynajmujący może ponadto wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym, bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń w przypadku, gdy Najemca: 1) korzysta z lokalu, nie przestrzegając związanych z tym przepisów prawa, 2) nie rozpoczął działalności z przyczyn leżących po stronie Najemcy w terminie określonym w 3ust. 3, 3) nie dochował obowiązków określonych w 4 pkt 2-4, 4 pkt 8 oraz w Wypowiedzenie umowy jest, pod rygorem nieważności, dokonywane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przepis 10 ust. 3 i ust. 4 umowy stosuje się odpowiednio Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4

5 2. W przypadku współnajmu, współnajemcy upoważniają nie więcej niż dwóch spośród siebie, tj. :... do reprezentowania ich wobec Wynajmującego we wszystkich sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do dokonywania zmiany warunków umowy, rozwiązywania umowy i przekazania lokalu. 3. W przypadku braku upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, wszelkie zmiany warunków umowy wymagają pisemnej zgody wszystkich współnajemców. 15 Strony wyłączają możliwość przedłużenia umowy po jej uprzednim rozwiązaniu bądź wygaśnięciu w sposób, o którym mowa w art. 674 k.c Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie do zwrotu nakładów finansowych poniesionych przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych na remont elewacji Pawilonu wielofunkcyjnego (handlowo-usługowego) przy Placu Jakuba Wejhera, w którym znajduje się przedmiotowy lokal użytkowy, proporcjonalnie do udziału nieruchomości tj. 50% kosztów remontu elewacji tj. zł brutto. 2. Kwotę, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu w 2 ratach (po 50% wartości przedstawionej w pkt. 1 niniejszego paragrafu każda) w następujących terminach: a) pierwsza rata do. w kwocie b) druga rata do.. w kwocie W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 18 Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący i jeden Najemca. 19 Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wynajmujący Najemca Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część umowy: 1. Protokół zdawczo-odbiorczy Załącznik nr 1 2. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej Załącznik nr 2 5

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR.

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR. UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR. zawarta w dniu pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa Pl.J.Wejhera 8 84-200 Wejherowo NIP 588-10-00-993, w imieniu której działa Wejherowski Zarząd Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO Zawarta w dniu... 2011 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Prezesem Spółdzielni. 2. Członkiem Zarządu działającymi w imieniu i na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NAJMU projekt zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym przez Pana Jacka Kubaczyka - Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w Zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym a zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór)

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert w postępowaniu na wynajem lokalu użytkowego na terenie Kompleksu Sportowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Umowa najmu nr...

Bardziej szczegółowo

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści:

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści: Zał. Nr.2 UMOWA NAJMU umowa na wyłączność (projekt) Zawarta w dniu... pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z siedzibą w 02-353 Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU wzór. Nr.../2014. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU wzór. Nr.../2014. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA NAJMU wzór Nr.../2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Zarządem Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Pl. Starynkiewicza 7/9, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NAJMU projekt zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym przez Pana Jacka Kubaczyka - Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: 1. Panem/panią..., zamieszkałym/-ą w... przy ul...., legitymującym/-ą się... wydanym przez..., posiadającym/-ą numer NIP..., nie prowadzącym/-ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu. r w Radomiu pomiędzy Łaźnią Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 56, reprezentowaną przez Dyrektora Beatę

Bardziej szczegółowo

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3

Uwagi: W związku z powyższym zmieniła się numeracja kolejnych zapisów 3 Łódź, dnia 27.03.2017 r. Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ŁÓDŹ/TIE/2017 W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA NAJMU LOKALU I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE. a...

(PROJEKT) UMOWA NAJMU LOKALU I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE. a... (PROJEKT) UMOWA NAJMU LOKALU I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE zawarta w dniu. r pomiędzy: Przychodnią Specjalistyczną w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO nr. Zawarta w dniu.r. w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR... /20.

UMOWA NAJMU NR... /20. UMOWA NAJMU NR... /20. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej 3a, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowy najmu lokalu Projekt CSTiR/KJ/XX/30127

Umowy najmu lokalu Projekt CSTiR/KJ/XX/30127 Umowy najmu lokalu Projekt CSTiR/KJ/XX/30127 Zawarta w dniu..03.2017 roku w Miedzianej Górze pomiędzy: Gminą Miedziana Góra - Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez : UMOWA NAJMU Nr zawarta w dniu 2013 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 1/3, 31-133 Kraków, NIP 675 13 33 892, REGON 120117835,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../2011 najmu.

Umowa Nr../2011 najmu. Umowa Nr../2011 najmu. /wzór/ zawarta w Strzelinie w dniu 2011 roku pomiędzy; Gminą Strzelin działającą przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Nr.../2016. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Prezydentem m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa,

UMOWA NAJMU. Nr.../2016. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Prezydentem m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, UMOWA NAJMU Nr.../2016 zawarta w dniu...20. r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Prezydentem m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez : - Dyrektora działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PSGGN

UMOWA NAJMU NR PSGGN UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Zawarta w dniu.. 2013 roku w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Wójta Gminy Jedwabno Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu, pomiędzy:

Zawarta w, w dniu, pomiędzy: U MOWA NAJMU Zawarta w, w dniu, pomiędzy: zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., zamieszkały, legitymujący się dowodem osobistym o numerze 2., zamieszkała, legitymująca się dowodem osobistym o

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, reprezentowaną przez Dyrektora Elbląskiego Parku

Bardziej szczegółowo

wzór umowy najmu na czas oznaczony

wzór umowy najmu na czas oznaczony wzór umowy najmu na czas oznaczony Umowa NR... Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na najem lokali użytkowych w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Nr /W/TT/ZZOZ/2017. zawarta w dniu... r. w Wadowicach, pomiędzy :

Umowa Najmu Nr /W/TT/ZZOZ/2017. zawarta w dniu... r. w Wadowicach, pomiędzy : Umowa Najmu Nr /W/TT/ZZOZ/2017 zawarta w dniu... r. w Wadowicach, pomiędzy : Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach; ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice; REGON: 000306466, NIP: 551-21-24-676 zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWY NAJMU nr../ 2016

UMOWY NAJMU nr../ 2016 Załącznik nr 8 UMOWY NAJMU nr../ 2016 Zawarta w dniu... pomiędzy Warszawskim Szpitalem dla Dzieci Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (00-328) przy ul. M. Kopernika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR..2017

UMOWA NAJMU NR..2017 UMOWA NAJMU NR..2017 wzór W dniu 2017 r. w Lublinie, pomiędzy: Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 7122904545 reprezentowanym przez: Henrykę Strojnowską - Dyrektora Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki 1, Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU. Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki 1, Warszawa, reprezentowaną przez: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 /2014 Rektora PW z dnia 14 listopada 2014 r. UMOWA NAJMU zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017

Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 Łódź, dnia 27.03.2017 r. Dotyczy postępowania nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 W dniu 27 marca 2017 r. Zamawiający modyfikuje zapisy we wzorze umowy do Zapytania Ofertowego dot. wynajmu pomieszczeń na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym:

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym: UMOWA NAJMU GARAŻU zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: miastem Katowice reprezentowanym w niniejszej umowie przez Kierownika Oddziału Eksploatacji nr.. Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... najmu lokalu użytkowego

UMOWA NR... najmu lokalu użytkowego UMOWA NR... najmu lokalu użytkowego W dniu.. 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: MAZOWIECKIM URZĘDEM WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę Projekt Załącznik Nr 7 UMOWA NAJMU zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy: Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź Al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105 - 47-87 reprezentowanym przez: Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DOMU JEDNORODZINNEGO

UMOWA NAJMU DOMU JEDNORODZINNEGO UMOWA NAJMU DOMU JEDNORODZINNEGO zawarta w dniu. w... pomiędzy: Panem/Panią., zam. w. (.-.. ), ul...., legitymującym/cą się dowodem osobistym o numerze....., PESEL:, Zwanym/ną dalej Wynajmującym, a Panem/Panią.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR... /2009

UMOWA NAJMU NR... /2009 załącznik nr 2 do regulaminu konkursu ofert na najem komunalnych garaży UMOWA NAJMU NR... /2009 umowa najmu na czas oznaczony zawarta w dniu... 2009 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...w Ojcowie pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...w Ojcowie pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu...w Ojcowie pomiędzy: Stowarzyszeniem Przyjaciół Ojcowa z siedzibą Ojców 15, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. zawarta dnia... r. w Gdańsku pomiędzy

UMOWA DZIERŻAWY. zawarta dnia... r. w Gdańsku pomiędzy Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Przetargu projekt Umowy dzierżawy 1/8 UMOWA DZIERŻAWY zawarta dnia... r. w Gdańsku pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo REGON 192985797 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA najem pomieszczeń użytkowych znajdujących

Bardziej szczegółowo

ZP załącznik nr 3

ZP załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu..2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań reprezentowanym przez: Jolantę Zielińską-Wachowiak Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 61-616 Poznań os. Władysława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr zawarta w dniu. 2014 roku pomiędzy MOSiR w Sandomierzu mającym siedzibę : ul. Koseły 3a, 27 600 Sandomierz, o Nr NIP: 864-181-00-27, którą reprezentuje : Janusz Chabel

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY PESEL/NIP:... REGON:...

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY PESEL/NIP:... REGON:... UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY zawarta w dniu... roku pomiędzy Miastem Białystok - Zarząd Mienia Komunalnego, z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1, NIP: 203 00 00 218,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony. Umowa NR...

Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony. Umowa NR... Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony Umowa NR... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy miastem stołecznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO. Zawarta w dniu... roku w... pomiędzy:

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO. Zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu... roku w... pomiędzy:..., zamieszkałym: ul....,... legitymującym się dowodem osobistym serii..., wydanym przez......, PESEL..., zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR. a NAZWA PODMIOTU.. ADRES... REGON.. reprezentowaną przez: Imię nazwisko.

WZÓR UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR. a NAZWA PODMIOTU.. ADRES... REGON.. reprezentowaną przez: Imię nazwisko. Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury WZÓR UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR. Zawarta w dniu.. 2015 r. w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

U M O W A N A J M U G A R A Ż U NR... / 2008

U M O W A N A J M U G A R A Ż U NR... / 2008 U M O W A N A J M U G A R A Ż U NR... / 2008 zawarta w dniu... r., w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem...

UMOWA NAJMU. a... z siedzibą w... przy ul... wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... ... za numerem... UMOWA NAJMU zawarta w dniu... w Pabianicach pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w imieniu którego działa Dyrektor Piotr Adamski, na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU NR... DO.283.9.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką Budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : o następującej treści:

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : o następującej treści: UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy : Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Sokoła 30 NIP 628-19-15-207, Regon 276248967

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność..

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność.. UMOWA NAJMU zawarta w Zambrowie, dnia. pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pani Marta Konopka zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO

UMOWA NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO UMOWA NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO zawarta w dniu pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową NA SKRAJU z siedzibą przy ul.kulczyńskiego14, 02-777 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU - wzór. Zawarta w, w dniu [data], przez:

UMOWA NAJMU - wzór. Zawarta w, w dniu [data], przez: UMOWA NAJMU - wzór Zawarta w, w dniu [data], przez: - zwaną dalej Wynajmującym, a, - zwana dalej w treści niniejszej Umowy Najemcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdą z osobna Stroną, o następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DZIERŻAWY zawarta w Krakowie.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, NIP: 6792597429, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. zawarta dnia... r. w Gdańsku pomiędzy

UMOWA DZIERŻAWY. zawarta dnia... r. w Gdańsku pomiędzy Załącznik nr 3.1 do Szczegółowych Warunków Przetargu projekt Umowy dzierżawy 1/7 UMOWA DZIERŻAWY zawarta dnia... r. w Gdańsku pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa najmu Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer S2B/10/34 Wzór umowy najmu zawarta w dniu. 2010r. w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym, a Fundacją na Rzecz Budowy

Bardziej szczegółowo

Projekt- Umowy najmu lokalu

Projekt- Umowy najmu lokalu Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu ofert na najem lokalu użytkowego w budynku pływalni przy gastronomicznej Projekt- Umowy najmu lokalu zawarta w dniu....2016 r. w Wołominie, pomiędzy: Gminą Wołomin

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba prawna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR

UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR Załącznik Nr 3 UMOWA DZIERŻAWY LOKALU NR zawarta w dniu.. w Kątach Wrocławskich pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (WZÓR NR 1) NA CZAS NIEOZNACZONY

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (WZÓR NR 1) NA CZAS NIEOZNACZONY UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (WZÓR NR 1) NA CZAS NIEOZNACZONY zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Białystok - Zarząd Mienia Komunalnego, z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J.Bema 89/1, NIP: 203 00 00 218,

Bardziej szczegółowo

* z uwagi na zmiany w przepisach prawa miejscowego nie ma zastosowania 2 ust. 4. UMOWA NAJMU Nr..

* z uwagi na zmiany w przepisach prawa miejscowego nie ma zastosowania 2 ust. 4. UMOWA NAJMU Nr.. * z uwagi na zmiany w przepisach prawa miejscowego nie ma zastosowania 2 ust. 4 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3310/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2012 r. UMOWA NAJMU Nr.. zawarta

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór umowy najmu garażu na czas oznaczony. Umowa Nr

Przykładowy wzór umowy najmu garażu na czas oznaczony. Umowa Nr Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego Przykładowy wzór umowy najmu garażu na czas oznaczony Umowa Nr... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy miastem stołecznym Warszawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR./N/2014

UMOWA NAJMU NR./N/2014 załącznik nr 4 do regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres 1 roku UMOWA NAJMU NR./N/2014 zawarta w dniu r roku w Warce pomiędzy: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Przetargu projekt Umowy dzierżawy 1/7 UMOWA DZIERŻAWY

Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Przetargu projekt Umowy dzierżawy 1/7 UMOWA DZIERŻAWY Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Przetargu projekt Umowy dzierżawy 1/7 UMOWA DZIERŻAWY zawarta dnia... r. w Gdańsku pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../2008 najmu lokalu użytkowego

Umowa Nr../2008 najmu lokalu użytkowego Umowa Nr../2008 najmu lokalu użytkowego Załącznik Nr 1 zawarta w Strzelinie w dniu 2008 roku pomiędzy; Gminą Strzelin działającą przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zawarcie z Firmą MM STALMET s.c. Michał Kukla, Krystyna Kukla kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU. Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA NAJMU Nr.../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Zarządem Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Pl. Starynkiewicza 7/9, reprezentowanym przez:.

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa NR...

projekt umowy Umowa NR... projekt umowy Umowa NR... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy miastem stołecznym Warszawą Dzielnicą Bielany z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, reprezentowanym przez Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu roku pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... 2017 roku pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Sosnowcu KWK Kazimierz Juliusz, 41-215 Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3. Czynsz będzie płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3. Czynsz będzie płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca. UMOWA NAJMU GARAŻU zawarta w Słupsku w dniu...... r. pomiędzy: Miastem Słupsk, reprezentowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Słupsku z siedzibą 76-200 Słupsk ul. Tuwima

Bardziej szczegółowo

O WYNAJMIE POWIERZCHNI POGORIA III

O WYNAJMIE POWIERZCHNI POGORIA III Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017 Dyrektora CSiR w Dąbrowie Górniczej z dnia 05.04.2017 r. Dąbrowa Górnicza, dn. 05.04.2017 r. OGŁOSZENIE O WYNAJMIE POWIERZCHNI NA TERENIE OBIEKTU CENTRUM SPORTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR /2006

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR /2006 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR /2006 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy MIASTEM STOŁECZNYM WARSZAWA w imieniu którego działa: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 zwany dalej Wynajmującym ogłasza, przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY GARAŻU NUMER:

UMOWA NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY GARAŻU NUMER: UMOWA NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY GARAŻU NUMER: zawarta w dniu w Raciborzu pomiędzy: ATM Kalka i wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 228, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO WZÓR UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ W CENTRUM BIZNESU, ROZWOJU I INNOWACJI ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg Elbląskim Parkiem Technologicznym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo