Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego STATUT Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego STATUT Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego STATUT Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20 Warszawa 2016

2 Spis treści Rozdział I... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II... 5 Cele i zadania szkoły... 5 Rozdział III... 9 Organy szkoły i ich kompetencje... 9 Rozdział IV Zasady współpracy organów szkoły i sposoby rozstrzygania sporów między nimi Rozdział V Organizacja szkoły Rozdział VI Uczniowie Rozdział VII Wewnątrzszkolne ocenianie Rozdział VIII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły Nauczyciele Rozdział IX Rodzice Rozdział X Sztandar i ceremoniał szkoły Rozdział XI Postanowienia końcowe

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego, zwany dalej ''szkołą", jest zespołem szkół publicznych W skład zespołu wchodzą: Gimnazjum Sportowe Nr 79 i LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego. Siedziba szkoły znajduje się w Warszawie przy ul. Samuela Bogumiła Lindego 20. Szkoła prowadzi internat mieszczący się przy ul. Samuela Bogumiła Lindego Organem prowadzącym szkołę jest m. st. Warszawa, które zgodnie z art. 5 ust. 7 oraz art.34a ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami sprawuje nad nią nadzór w zakresie działalności finansowej i administracyjnej. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 3 (uchylony) 3a 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć ZSS nr 50; 2) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późniejszymi zamianami); 3) Statucie należy przez to rozumieć Statut Szkoły; 4) Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Kierowniku Internatu, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców należy przez to rozumieć organy działające w Szkole; 5) Uczniach należy przez to rozumieć uczniów Szkoły; 6) Rodzicu - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę prawną nad dzieckiem; 7) Wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole; 8) Zespole Wychowawczym należy przez to rozumieć zespół powołany do rozwiązywania konfliktów na terenie ZSS nr 50; 9) Organie prowadzącym Szkołę należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa; 10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 11) Poradni należy przez to rozumieć poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc; 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator. 1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia. 2. Szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez: 4 3

4 1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w 3-letnim cyklu kształcenia w gimnazjum na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej oraz w 3-letnim liceum ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum; 2) przyjmowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach sportowych z terenu całego kraju; 3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 4) realizację ustalonej przez MEN podstawy programowej w zakresie przedmiotów obowiązkowych dla gimnazjów i liceów ogólnokształcących, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. 5 Szkoła posiada pieczęcie urzędowe, tj. pieczęć zespołu oraz poszczególnych szkół wchodzących w jego skład, w następującym brzmieniu: Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego Warszawa, ul. S. B. Lindego 20 Gimnazjum Sportowe nr Warszawa, ul. S. B. Lindego 20 LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego Warszawa, ul. S. B. Lindego 20 Zasady używania pieczęci urzędowych określają odrębne przepis. 6 Szkoła używa tablic, tj. tablicy zespołu oraz szkół wchodzących w jego skład, zgodnie z odrębnymi przepisami, w następującym brzmieniu: Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego Warszawa, ul. S. B. Lindego 20 Gimnazjum Sportowe nr Warszawa, ul. S. B. Lindego 20 LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego Warszawa, ul. S. B. Lindego 20. 4

5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 1. Szkoła pełni funkcję kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i kulturalną, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, etycznego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów o uzdolnieniach sportowych. 2. Szkoła jako ogniwo edukacji narodowej realizuje politykę oświatową państwa, przygotowując do dalszej nauki w szkołach programowo wyższych. 3. Szkoła rozwija w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata, zapobiegając wszelkim przejawom rasizmu, szowinizmu i ksenofobii. 4. Szkoła wychowuje uczniów w duchu tolerancji wynikającej z humanistycznej zdolności rozumienia innych postaw społecznych, politycznych i religijnych. 5. Szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki do jego rozwoju, przygotować do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 6. Głównym zadaniem gimnazjum jest przygotowanie uczniów do nauki w 3-letnim liceum ogólnokształcącym lub w innej szkole ponadgimnazjalnej. Podstawowym kryterium pomiaru realizacji tego zadania są wyniki egzaminu gimnazjalnego. 7. Głównym zadaniem liceum jest przygotowanie uczniów do studiów wyższych, w tym na AWF i do nauki w szkołach policealnych. Podstawowym kryterium pomiaru realizacji tego zadania są wyniki egzaminów maturalnych oraz ilościowe i jakościowe wyniki przyjęć absolwentów na wyższe uczelnie. 8. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wychowawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 9. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 10. Działania, o których mowa w ust.9, dotyczą: 1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych; 2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 5) zarządzania szkołą lub placówką. 8 Cele i zadania wymienione w 7 osiągane są przez: 5

6 1. przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy humanistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, technicznej i ekonomicznej, która pomoże im znaleźć własne miejsce w świecie oraz stworzyć możliwość twórczego przekształcania rzeczywistości, 2. zapoznanie z podstawowymi funkcjami państwa i jego instytucji oraz ogólnymi normami życia społecznego, 3. przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków z otoczeniem, do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym, społecznym i kulturalnym kraju, 4. wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz zdolności niesienia pomocy innym, słabszym i potrzebującym jej, 5. propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i ogólnie przyjętych zasad rywalizacji sportowej W działaniach dydaktyczno-wychowawczych szkoła współpracuje z rodzicami, instytucjami kulturalnymi, związkami sportowymi i klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej. 2. Szkoła organizuje różne formy pomocy i opieki dla uczniów, którym opanowanie materiału nastręcza kłopoty (m. in. konsultacje nauczycieli, pomoc pedagoga i psychologa szkolnego lub poradni specjalistycznej, pomoc koleżeńską). 3. W celu zapewnienia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa szkolnego oraz współpracuje z poradnią psychologicznopedagogiczną. 4. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizuje jej formy zgodnie z przepisami. 5. Statutowe cele szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej. 6. W trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym zajęć sportowych, uczniowie znajdują się pod stałą opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, który ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. W czasie przerw między zajęciami nauczyciele zobowiązani są pełnić dyżury, podczas których sprawują opiekę nad uczniami zgodnie z regulaminem dyżurów i ich grafikiem. 8. Organizację, program wycieczek oraz imprez szkolnych dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb i stanu zdrowia uczniów. Szczegółowe zasady organizacji zawiera regulamin wycieczek szkolnych. 10 Szkoła stwarza warunki umożliwiające młodzieży uzdolnionej sportowo godzenie treningów z nauką poprzez: 1. takie organizowanie tygodniowego planu zajęć, aby proces dydaktyczny był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych, 2. dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia materiału programowego w trakcie zajęć lekcyjnych, 3. kontynuowanie procesu dydaktycznego w trakcie obozów sportowych, 4. organizowanie zindywidualizowanego toku nauczania oraz realizację indywidualnych programów nauczania dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki sportowe i naukowe, 6

7 5. organizowanie stałych lub okresowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących objętych programem nauczania. 11 Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczniom przebywającym na jej terenie oraz biorącym udział w zajęciach organizowanych przez nią poza jej obiektami, zgodnie z odrębnymi przepisami. 12 Szkoła organizuje naukę religii/etyki (do wyboru przez uczniów) na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 12a 1.Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się poprzez: 1) prowadzenie zajęć wychowawczo dydaktycznych; 2) oddziaływanie wychowawczo-profilaktyczne prowadzone w oparciu o Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły; 3) realizowanie zajęć edukacyjnych oraz integrację międzyprzedmiotową w trzecim i czwartym etapie kształcenia; 4) wdrożenie do praktyki szkolnej innowacji pedagogicznych i eksperymentów; 5) ewaluację wewnątrzszkolnego oceniania; 6) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych; 7) umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej (wyznaniowej) wpajając zasady tolerancji i poszanowania przekonań innych między innymi poprzez udział w lekcjach religii/etyki. 8) nauczanie indywidualne uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; 9) indywidualny tok i program dla uczniów zdolnych. 12b 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie realizując zadania określone w Polityce zachowania bezpieczeństwa w szkole poprzez: 1) Zapewnienie opieki, którą sprawują: a) podczas zajęć nauczyciele prowadzący zajęcia, b) podczas przerw międzylekcyjnych wyznaczeni nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów, c) podczas zajęć poza szkołą osoby do tego uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, d) w dniach i godzinach pełnienia dyżuru pielęgniarka medycyny szkolnej; w razie jej nieobecności wicedyrektorzy lub dyrektor przejmuje opiekę nad uczniem, e) zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni oraz ich przestrzeganie, f) realizację programów profilaktycznych zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki, g) realizację kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży w Internecie, h) zastosowanie procedur postępowania w sytuacjach przemocy i zagrożenia, i) przestrzeganie higieny pracy umysłowej (plan zajęć, przerwy międzylekcyjne), j) wprowadzenie monitoringu wizyjnego mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami, 7

8 2) Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: a) wejście główne, wejście od strony szatni, b) hol dolny na parterze, korytarze na pierwszym i drugim piętrze, szatnie szkolne, c) rejestrator i podgląd kamer znajduje się w dyżurce woźnych, d) zapis obrazu wizyjnego obejmuje 14 dni. 12c 1. Szkoła realizuje zadania uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, którą regulują odrębne przepisy. 3. Ocenianie w Szkole odbywa się na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 12d 1. Nauczyciele pracują w zespołach: 1) przedmiotowych; 2) wychowawczych; 3) problemowo - zadaniowych (powołanych przez dyrektora szkoły w celu realizowania konkretnych zadań); 4) pomocy psychologiczno pedagogicznej 5) klasowych zespołach nauczycielskich 2. Zadaniami organizacyjnymi zespołów są: 1) powołanie przez dyrektora szkoły przewodniczącego zespołu; 2) opracowanie corocznego planu pracy zgodnie z planem pracy szkoły; 3) dokonanie wyboru programów nauczania. 3. Zadaniami programowymi zespołów są: 1) opracowanie standardów wymagań; 2) opracowanie kryteriów oceniania; 3) realizacja planu rozwoju szkoły; 4. Klasowe zespoły nauczycielskie 1) nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski. Pracą zespołu kieruje wychowawca oddziału; 2) zadania klasowych zespołów nauczycielskich: a) planowanie i podsumowywanie pracy dydaktyczno- wychowawczej w danej klasie; b) porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów; c) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych; 3) Klasowy zespół nauczycielski ma prawo do wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w 3-letnim cyklu kształcenia. 4) Przewodniczący ma obowiązek sporządzania protokołu z zebrań zespołu. 12e 1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organy szkoły, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów i możliwości finansowe placówki. 2. Na terenie szkoły organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe: 1) koła zainteresowań; 2) koła przedmiotowe; 8

9 3) zajęcia sportowe; 3. Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. 4. W szkole mogą działać organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i profilaktyczna, opiekuńcza i dydaktyczna. 12f 1. Szkoła sprawuje szczególną i zindywidualizowaną opiekę nad uczniami: 1) z problemami rozwojowymi i środowiskowymi; 2) szczególnie uzdolnionymi. 2. Formy tej opieki dostosowane są do potrzeb uczniów i obejmują w szczególności: 1) pomoc psychologiczno pedagogiczną w formach określonych w rozporządzeniu MEN; 2) pomoc materialną udzielaną na podstawie odrębnych przepisów; 3) dostosowanie wymagań do specyficznych trudności uczniów; 4) tworzenie indywidualnych programów nauczania i wychowania; 5) opiekę nad uczniami realizującymi indywidualny tok nauki; 6) tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych. 12g 1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna. 2. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna oraz prowadzone są zajęcia specjalistyczne. 3. Zakres pomocy uzależniony jest od środków finansowych szkoły, a zasady organizowania zajęć określają odrębne przepisy. 12h Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 12i 1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie zasad oraz form wychowania i profilaktyki z poszanowaniem prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. 2. Szkoła w zakresie wychowania pełni funkcję uzupełniającą i wspomagającą w stosunku do rodziców: 1) świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka; 2) umożliwia rodzicom zgłaszanie propozycji dotyczących ewaluacji działalności szkoły. 12j Szkoła realizuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje Organami szkoły są: a) Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych nr 50; b) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Sportowych nr 50; c) Rada Rodziców Zespołu Szkół Sportowych nr 50; 9

10 d) Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 79 i LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. 2. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski działają zgodnie z zakresem praw i obowiązków określonych ustawą o systemie oświaty oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem Dyrektor Zespołu Szkół kieruje działalnością szkół wchodzących w skład Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor szkoły realizuje ustawy i szczegółowe zarządzenia wynikające z prawa oświatowego. 3. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły, planowanie jej pracy i przygotowywanie arkusza organizacyjnego; 2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku ogólnych wniosków wynikających z tego nadzoru; 3) nadzorowanie pracy pracowników administracji i obsługi; 4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu; 5) zapewnianie nauczycielom podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zapewnianie bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę; 6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji; 7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie; 8) powiadamianie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na której terenie mieszka absolwent gimnazjum niemający 18 lat, o przyjęciu tego absolwenta do naszego liceum; 9) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów; 10) (uchylony) 11) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły; 12) występowanie w obronie nauczyciela, którego uprawnienia zostaną naruszone; 13) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów; 14) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z profilem szkoły: a) tworzenie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dalej zwanego zespołem), b) wyznaczenie osoby koordynującej pracę zespołu, c) ustalenie dla ucznia form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, d) informowanie na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 10

11 e) decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie oceny efektywności, f) informowanie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie spotkań zespołu, g) wnioskowanie o konieczności uczestnictwa w spotkaniach zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno- pedagogicznej, h) przekazywanie, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub pełnoletniego ucznia, kopii karty indywidualnych potrzeb ucznia do szkoły, do której uczeń został przyjęty, 15) wyznaczenie nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego; 16) zasięganie opinii dotyczącej projektu edukacyjnego; 17) bierze odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych, 4) wydawania opinii o pracy i świadectw pracy w związku z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, 5) ustalania zniżki godzin, 6) zlecania nauczycielom prac w godzinach ponadwymiarowych, 7) przenoszenia nauczyciela w stan nieczynny na jego wniosek, 8) udzielania nauczycielom urlopów, 9) zawieszania nauczycieli w pełnieniu obowiązków służbowych. 5. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela: 1) dokonuje oceny jego pracy, 2) otwiera staż zawodowy, 3) przydziela nauczycielom stażystom i kontraktowym odbywającym staż opiekunów spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, 4) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. 6. Dyrektor szkoły przyznaje wysokość zmiennych składników wynagrodzenia pracownikom szkoły zgodnie z regulaminami szkolnymi opracowanymi w oparciu o regulamin ustalony przez prezydenta miasta stołecznego Warszawa. 7. Dyrektor szkoły organizuje prace konserwacyjno-remontowe w szkole. 8. Dyrektor szkoły organizuje okresową inwentaryzację majątku szkoły. 9. Dyrektor szkoły wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) 10. Dyrektor szkoły realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustalanie zasad przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, rodziców oraz pracowników i współpracowników szkoły 11

12 11. Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych (ADO) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 12. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad zgodnością przepisów prawa w zakresie zadań wymienionych w pkt wyżej, poprzez powołanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który podlega mu bezpośrednio. 15 Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest ostateczna. 16 Dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród młodzieży, szerzenie różnorodnych form pracy dydaktycznej i opiekuńczej. 17 Dyrektor szkoły dysponuje majątkiem szkoły w ramach posiadanych pełnomocnictw. 18 W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Wychowawcami, Radą Rodziców, rodzicami (opiekunami prawnymi), Samorządem Uczniowskim. 19 Tryb powoływania i odwoływania dyrektora oraz wicedyrektorów określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej oraz drukowane. W wersji drukowanej protokół opieczętowany jest imienną pieczątką dyrektora szkoły, podpisana przez dyrektora szkoły, podpisany również przez protokolanta. 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 2) opracowywanie i zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły; 3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów; 4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 12

13 5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 7) zatwierdzanie kryteriów oceny zachowania uczniów 8) opracowanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) roczną organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 2) projekt planu finansowego szkoły, w szczególności propozycje dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych oraz poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli; 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 4. Rada Pedagogiczna uchwala Statut szkoły i inne dokumenty wynikające z prawa oświatowego. 5. Rada Pedagogiczna realizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego, przedstawiane przez niego nie rzadziej niż dwa razy do roku. 6. Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do komisji konkursowej konkursu na dyrektora szkoły, organizowanego przez organ prowadzący. 7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego. 8. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności Radę Rodziców tworzą rodzice i prawni opiekunowie, których dzieci są uczniami Zespołu Szkół Sportowych nr W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W w/w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania treści informacji, które mogłyby naruszyć dobro osobiste wychowanków (dzieci), ich rodziców, a także wychowawców i innych pracowników szkoły, w tym także zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji szkoły dotyczących sposobu przetwarzania i zabezpieczania nośników danych. 6. Celem działania Rady Rodziców jest: 1) spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z psychicznymi i fizycznymi potrzebami uczniów, 2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Zespołu Szkół, 13

14 3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł z przeznaczeniem ich na działanie Zespołu Szkół. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 7. Rada Rodziców współdziała z innymi organami szkoły. 8. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły. 9. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 4) opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje za zgodą dyrektora szkoły, wyrażoną po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności. 10. (uchylony) 11. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Obowiązuje on do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną W zespole działają samorządy uczniowskie gimnazjum i liceum, tworzone przez wszystkich uczniów. Samorządy Uczniowskie są reprezentantami ogółu uczniów w danej szkole. 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin wspólny dla gimnazjum i liceum, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 3. Uczniowie szkoły mają prawo wyboru spośród nauczycieli opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Zasady dokonywania tego wyboru określa regulamin Samorządu, o którym mowa w punkcie Uczniowie w ramach Samorządu Uczniowskiego mają w porozumieniu z dyrektorem szkoły prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi. 5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności praw i obowiązków uczniów. 6. Dyrektor szkoły może zawiesić lub uchylić uchwałę Samorządu, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 7. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących działalności Samorządu na zasadach określonych przepisami. 14

15 8. Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest: 1) udział uczniów w rozwiązywaniu własnych problemów, 2) współdziałanie oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami, 3) rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów i wzajemnego wspierania się, 4) kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. Rozdział IV Zasady współpracy organów szkoły i sposoby rozstrzygania sporów między nimi Organy szkoły we wzajemnych relacjach kierują się, z zachowaniem ustawowych uprawnień, następującymi zasadami: 1) jawnością podejmowanych decyzji, 2) konsultacjami ustalanych rozwiązań, 3) respektowaniem wzajemnych uprawnień. 2. Organy szkoły mogą zapraszać na planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 3. Spory między organami Zespołu Szkół Sportowych nr 50 rozwiązywane są w następujący sposób: 1) spory zaistniałe między dyrektorem a Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim rozstrzygają w ramach ustawowych kompetencji a) organ nadzorujący szkołę - w zakresie spraw dotyczących procesu dydaktycznowychowawczego, b) organ prowadzący szkołę - w zakresie spraw finansowych i innych będących w zakresie jego kompetencji. 2) spory zaistniałe między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim rozstrzyga dyrektor szkoły. Rozdział V Organizacja szkoły Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Rok szkolny dzieli się na okresy: 1) pierwszy trwa od pierwszego dnia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym do dnia podjęcia uchwały klasyfikacyjnej; 2) drugi trwa od pierwszego dnia po podjęciu uchwały klasyfikacyjnej do ostatniego dnia zajęć edukacyjnych przed feriami letnimi Dyrektor szkoły może po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, w danym roku 15

16 szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych w wymiarze do 8 dni dla gimnazjum i 10 dni dla liceum. 2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych mogą być ustalone 1) w dniach, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz egzamin maturalny; 2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy; 3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 4. O ustalonych w danym roku szkolnym dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych, o których mowa w punkcie 1, dyrektor szkoły informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) do dnia 30 września. 5. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych, o których mowa w ust. 1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo opiekuńcze, a o możliwości udziału w nich uczniów są informowani rodzice (prawni opiekunowie). 26 Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, z uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad tworzenia i organizacji szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, a także wytycznych organu prowadzącego. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku. 27 W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się informację o liczbie pracowników szkoły, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, o ogólnej liczbie godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, a także o liczbie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli Dyrektor na podstawie arkusza organizacyjnego ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych. 2. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia: a. podstawowe zasady ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej, b. konieczność korelacji zajęć dydaktycznych ze szkoleniem sportowym, c. konieczność zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania. Liczbę uczniów w szkołach sportowych i w szkołach mistrzostwa sportowego określają odrębne przepisy. 16

17 29 Oddziały klasowe liceum na danym poziomie realizują rozszerzoną podstawę programową z niektórych przedmiotów. Rozszerzenia dostosowane są do oczekiwań kandydatów i ich rodziców. W klasach z rozszerzeniem dopuszcza się umieszczenie w tygodniowym planie zajęć bloków lekcyjnych z tych przedmiotów. W oddziałach klasowych gimnazjum, ze względu na specyfikę szkoły i przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego dopuszcza się umieszczenie w tygodniowym planie zajęć bloków lekcyjnych Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 3. Przerwy lekcyjne są 10-minutowe, z wyjątkiem 15- minutowej przerwy śniadaniowej i przerwy obiadowej, która trwa 30 minut O podziale oddziałów na grupy lub utworzeniu grup międzyoddziałowych decyduje corocznie dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów. 2. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe. 3. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów z języków obcych oraz innych zajęć edukacyjnych, które dzielone są na grupy, może być dokumentowane w dziennikach zajęć. Ustalone dla uczniów oceny roczne wpisuje się do dziennika lekcyjnego. 4. Wszystkie zajęcia są dokumentowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 5. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w formie papierowej i elektronicznej, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. 6. Szkoła prowadzi także dzienniki zajęć pozalekcyjnych, w których dokumentowane są zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów. Do dziennika sportowych zajęć pozalekcyjnych wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły, nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych W Zespole Szkół Sportowych nr 50 działają: zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespoły wychowawcze i zespoły nauczycielskie, których zadaniem jest planowanie i monitorowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela się uczniom: 1) z niepełnosprawnością; 2) z niedostosowanie społecznym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 3) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 4) z zaburzeniami komunikacji językowej; 5) szczególnie uzdolnionym; 6) z chorobami przewlekłymi; 7) w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych; 17

18 8) z niepowodzeniami edukacyjnymi; 9) zaniedbanym środowiskowo (trudna sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny, zaniedbania wynikające ze sposobu spędzania czasu wolnego i kontaktów środowiskowych); 10) z trudnościami adaptacyjnymi (związanymi z różnicami kulturalnymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanym z wcześniejszym kształceniem za granicą); 11) innymi wynikającymi z potrzeb ucznia nie ujętymi powyżej. 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły. 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności wychowawcy klas, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej specjalistami. 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 1) bieżącej pracy z uczniem; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 6) porad i konsultacji. 6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. 12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. 14. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub 18

19 złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 15. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 16. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści. 17. Nauczyciele prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe, 2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 18. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem wychowawcy oddziału współpracującym z zespołem nauczycieli oraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym. 19. Do zadań wychowawcy oddziału należy : 1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii; 3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji; 4) powyższe informacje zostają zapisane w planie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego ucznia. 20. Dyrektor na podstawie zaleceń wychowawcy oddziału ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 21. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, informowani są rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń w formie pisemnej. 22. W przypadku, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowawca oddziału, zespół nauczycieli oraz specjaliści tworzą na jego podstawie Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, poprzedzony wielospecjalistyczną ocena funkcjonowania ucznia, który zawiera: 1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 3) formy i metody pracy z uczniem, 19

20 4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, 5) działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologicznopedagogicznymi, specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby ucznia, 7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Warszawie, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci oraz udzielanie im, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. 2. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną polega na: 1) utrzymywaniu bezpośredniego kontaktu z poradnią przez wychowawców, nauczycieli i pedagoga/psychologa szkolnego; 2) korzystaniu z pomocy poradni w praktycznej realizacji jej zaleceń; 3) organizowaniu przez poradnię szkoleń, warsztatów, prelekcji i zajęć pokazowych; 4) rekomendowaniu rodzicom wniosków do poradni w sprawie wydania opinii o: a) udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki oraz indywidualne nauczanie, b) dostosowaniu wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanych zajęć edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe Organizacją i realizacją zadań w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmuje się wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, który współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 2. Głównymi zadaniami szkoły w zakresie doradztwa zawodowego jest: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, 4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom, 5) prowadzenie, w miarę możliwości, grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 6) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom, 7) pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych, wyższych, policealnych i systemie kształcenia ustawicznego, 8) współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań. 3. W zakresie pracy z młodzieżą doradztwo zawodowe polega na: 1) wdrażaniu uczniów do samopoznania; 2) kształceniu umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron; 3) wyzwalaniu wewnętrznego potencjału uczniów; 20

21 4) rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie; 5) przełamywaniu barier emocjonalnych; 6) wyrabianiu szacunku dla samego siebie; 7) planowaniu własnego rozwoju; 8) konfrontacji samooceny z wymaganiami szkół i zawodów; 9) poznawaniu możliwych form zatrudnienia; 10) zdobywaniu umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy; 11) zdobywaniu umiejętności pozytywnej autoprezentacji; 12) zdobywaniu umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; 13) rozszerzeniu zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy; 14) poznawaniu lokalnego rynku pracy; 15) kreowaniu własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia; 16) poznawaniu możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 17) reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu; 18) rozwijaniu świadomości mobilności zawodowej i pobudzaniu aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność). 4. W zakresie pracy z rodzicami doradztwo zawodowe polega na: 1) podnoszeniu umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi; 2) doskonaleniu umiejętności wychowawczych; 3) wypracowywaniu form wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej. 5. W zakresie współpracy z nauczycielami doradztwo zawodowe polega na: 1) uzyskiwaniu wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej; 2) lepszym rozpoznawaniu potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy; 3) nakreślaniu dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą. 6. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog szkolny, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz inni nauczyciele w ramach realizowanej działalności wychowawczej. 34a Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć religii, etyki, zajęć podtrzymujących tożsamość narodową, językową, etniczną, kulturową. 34b 1. Uczniowie mają dostęp do bezpłatnych podręczników od roku szkolnego 2015/2016 w klasach pierwszych gimnazjum. 2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 3. Ilekroć mowa o: 1) podręczniku należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej; 2) materiale edukacyjnym należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 21

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim ROZDZIAŁ I Przepisy definiujące 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu PODSTAWAPRAWNA: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik nr 16 do Statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU OPRACOWANE NA PODSTAWIE: 1.Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017r

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r.

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. Uchwała Nr. 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W LMK I PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE

1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE Cel procedury 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie: 1) Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu Załącznik Nr 3 do Statutu ZS Nr 1 Wągrowcu Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu

Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu Podstawa prawna: 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r.

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r. Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i udzielania

Bardziej szczegółowo

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r.

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r. Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej stan na 01.09.2017 r. Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU str. 3 ROZDZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU str. 4 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r. Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.. 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 48 w Warszawie

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 48 w Warszawie Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 48 w Warszawie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo