BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD egz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD egz."

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD egz. CHO CHO ŁÓW. DWUTYGODNIK n NR 116 n CZWARTEK 21 WRZEŚNIA 2017 n n Umo wa na bu do wę skocz ni pod pi sa na str. 3 NO WY TARG. Al ko ho lo wy pro blem na no wo tar skim osie dlu? Str. 3 SPISZ. Strój nie tyl ko od świę ta warsz ta ty szy cia str. 7 PY ZÓW KA. Ju bi le usz OSP W N U M E R Z E str. 15 Ju bi le usz stra żac kiej olim pia dy Do Szczaw ni cy, Ja wo rek, Szach to wej i Kro ścien ka zje - cha li się stra ża cy ochot ni cy z wie lu re jo nów na sze go kra ju, aby uczest ni czyć w ma łym ju bi le uszu za wo dów, ja ką by ła już pią ta edy cja Ogól no pol skiej Olim pia dy Spor to wo -Po żar ni czej Stra ża ków OSP. Naj licz niej na Olim pia dzie pre zen to wa ły się eki py z wo - je wódz twa ma ło pol skie go, pod kar pac kie go i lu bel skie go. Za - mel do wa ły się rów nież jed nost ki z po wia tu no wo tar skie go i ta trzań skie go. Za wo dy od by ły się w dniach wrze śnia na gór skiej sce ne - rii Are ny Nar ciar skiej Ja wor ki Ho mo le. Te al ter na tyw ne za wo dy spor to we w po rów na niu do ty po wych zna nych dla stra ża ków, na sta łe już wpi sa ły się do ka len da rza im prez stra żac kich w Pol sce. Do koń cze nie na str. 10 Fot. Zbigniew Krauzowicz Bo ha ter z No we go Tar gu Ma rek Mo raw ski w lip cu br. rzu cił się na ra tu nek to ną cym w Du naj cu dziew - czyn ce i jej bab ci. Los chciał, że aku rat w tym mo men cie od da wał się swo jej pa sji ja - ką jest węd kar stwo. Bez chwi li na my słu roz po czął wal kę o ży cie ko bie ty i dziec ka. Za tę bo ha ter ską po sta wę Ma rek Mo raw - ski zo stał uho no ro wa ny przez bur mi strza Grze go rza Wa ty chę. Do koń cze nie na str. 7 Fot. Zbi gniew Krau zo wicz

2 2 67-let ni grzy biarz od na lazł się w Pod czer wo nem Rozmaitości Czy war to sta wiać na ję zy ki ob ce? Ży je my w cza sach, kie dy na dru gi ko - niec świa ta mo że my po le cieć za gro - sze, przed się bior cy co raz chęt niej na - wią zu ją współ pra cę z ob co kra jow ca mi, a w po szu ki wa niu in for ma cji na za wi łe te ma ty trze ba się po sił ko wać tak że za - gra nicz ny mi stro na mi. Krót ko mó wiąc - ję zy ki ob ce sta no wią ab so lut ną pod - sta wę ko mu ni ka cji w XXI wie ku. Jesz cze lat te mu ma ło kto mógł so bie po zwo lić na za gra nicz ne wa - ka cje, nie wspo mi na jąc o czy ta niu za gra - nicz nej pra sy, do któ rej do stęp i tak był ogra ni czo ny. W tej chwi li świat stoi przed na mi otwo rem, a moż li wość je go po zna - wa nia da je nam zna jo mość ję zy ków ob - cych. Cho ciaż każ dy z nas ma in ne mo ty - wa cje, oka zu je się, że wszy scy po trze bu je - my po słu gi wać się czymś wię cej, niż tyl ko ję zy kiem oj czy stym. Dla cze go war to? Nie któ rym jest to po trzeb ne do zda - nia eg za mi nu ma tu ral ne go, in ni co raz czę ściej jeź dżą na mię dzy na ro do we kon - fe ren cje lub wa ka cje po za gra ni ce Pol ski. Ko lej na gru pa po pro stu lu bi oglą dać fil - my na gry wa ne przez za gra nicz nych youtu be rów. Nie za leż nie od na szych mo - ty wa cji, ni gdy nie jest za póź no, że by pod - szli fo wać ję zyk ob cy, któ ry już zna my lub by na uczyć się no we go. 13 wrze śnia 2017 r. ok. godz do Ko men dy Po - wia to wej Po li cji w No wym Tar gu za dzwo nił męż czy zna, któ ry po pro sił funk cjo na riu szy o in ter wen cję. Nie by ło by w tym nic dziw ne go, gdy by znaj du ją cy się w po - trze bie czło wiek nie stał na środ ku pro gu rzecz ne go na Bia łym Du naj cu. Jak in for mu je kom. Ro man Wol ski, rzecz nik no wo tar skiej po li cji męż czy zna po wie dział, że znaj du je się przy mo ście na uli - cy Wak smundz kiej i boi się, że nurt wo dy go po rwie. Ko rzy ści pły ną cych ze zna jo mo ści ję - zy ków jest mnó stwo, po sta ra my się wy - mie nić tyl ko kil ka istot nych. Po pierw sze, po słu gi wa nie się dwo ma lub wię cej ję zy - ka mi po zwa la nam zna leźć pra cę lub stu - dia zgod ne z na szy mi upodo ba nia mi - mo że to być do brze płat ny etat w mię dzy - na ro do wej ko ro pra cji, jak i stu dio wa nie tech no lo gii drew na w da le kiej La po nii - świat stoi otwo rem! Zna jąc ję zy ki ob ce bez pro ble mu bę dzie my mo gli się po ro - zu mieć na wet w naj dal szych za kąt kach świa ta, a kto wie, mo że za po cząt ku je to wspa nia łe zna jo mo ści, któ re nie dość, że po zo sta ną na la ta, to tak że po sze rzą na sze ho ry zon ty oraz po zwo lą nam się otwo - rzyć na no we do zna nia, kul tu ry i po glą dy. Nie wąt pli wym atu tem płyn ne go po - słu gi wa nia się ję zy ka mi ob cy mi jest tak że po zna wa nie ulu bio nych fil mów, se ria li, pio se nek czy ksią żek w ory gi na le - nie mu si - my cze kać kil ku do dat ko wych mie się cy na pol skie tłu ma cze nie naj now szej po wie ści na sze go ulu bio ne go au to ra al bo na na pi sy do fil mu, któ ry od daw na chcie li śmy zo ba - czyć. W peł ni mo że my się sku pić na dia lo - gach, wsłu chu jąc się w wy mo wę i ak cent, a je śli bę dzie my oglą dać film z na pi sa mi, bez pro ble mu wy ła pie my róż ni ce po mię dzy tłu ma cze niem, a ory gi nal nym tek stem. To tyl ko kil ka po wo dów, dla któ rych war to uczyć się za rów no po pu lar nych i po wszech nych ję zy ków, jak choć by an - giel ski i nie miec ki, a tak że ję zy ków ni szo - CZWARTEK, 21 września 2017 wych, któ re do pie ro sta ją się u nas po pu - lar ne, a któ re otwie ra ją do dat ko we drzwi do roz wo ju ka rie ry na świe cie (chiń ski) i któ re mo gą spo ro na mie szać na ryn ku w naj bliż szych la tach. Gdzie się uczyć? W ja ki spo sób naj le piej na uczyć się ję - zy ka ob ce go? Nie wąt pli wie naj lep szym roz - wią za niem jest za pi sa nie się na kurs ję zy ko - wy, gdzie pod okiem pro fe sjo nal ne go lek to - ra po zna je my gra ma ty kę, słow nic two oraz wy mo wę in te re su ją ce go nas ję zy ka. Jest to zde cy do wa nie lep sze roz wią za nie niż sa - mo dziel na pra ca w do mu, kie dy szyb ko tra - ci się mo ty wa cję, a nikt nie ma moż li wo ści sko ry go wa nia po peł nia nych przez nas błę - dów. Moż li wość sku tecz nej na uki ję zy ka da je Szko ła Ję zy ków Ob cych Hi gh land w No wym Tar gu, któ ra od nie mal dwu dzie - stu lat kształ ci dzie ci, mło dzież i do ro słych z za kre su róż nych ję zy ków ob cych. Dzię ku wie lo let nie mu do świad cze niu oraz świet - ne mu wy po sa że niu wy pra co wa li śmy ela - stycz ny sys tem na ucza nia, któ ry jest pod po - rząd ko wa ny kur san tom i ich in dy wi du al - nym po trze bom. Na sza do świad czo na i przy ja ciel ska ka dra ce chu je się naj wyż szym stop niem pro fe sjo na li zmu, a wpro wa dza ne in no wa cje spra wia ją, że na za ję cich ni gdy nie jest nud no. Sta le po sze rza my tak że swo - ją ofer tę, że by jak naj le piej do sto so wać ją do po trzeb klien tów. Przyjdź i sprawdź - zo - bacz, że na uka ję zy ków nie bo li, a po słu gi - wa nie się ni mi da je ogrom ną sa tys fak cję! AR TY KUŁ PRO MO CYJ NY Nie ty po wa in ter wen cja no wo tar skich po li cjan tów Przy by li na miej sce po li cjan ci, nie zwa ża jąc na nie bez pie - czeń stwo we szli na próg rzecz ny i ścią gnę li go z nie go na brzeg. Po wy le gi ty mo wa niu oka za ło się, że jest to 30-let ni miesz ka niec No - we go Tar gu, któ ry w wy dy cha nym po wie trzu ma po nad 2 pro mi - le al ko ho lu. Męż czy zna nie był w sta nie lo gicz nie wy tłu ma czyć dla cze go wszedł na próg. W tro sce o je go ży cie i bez pie czeń stwo oraz stan upo je nia al ko ho lo we go 30-la tek zo stał za trzy ma ny do wy trzeź wie nia w po li cyj nym aresz cie in for mu je rzecz nik. AG Śmier tel ne po trą ce nie 11 wrze śnia w No wym Tar gu do szło do tra gicz ne go wy pad ku. 38-let ni miesz ka niec Za brza zgi nął pod ko ła mi sa mo cho du oso bo we go. Jak in for mu je kom. Ro man Wol ski, rzecz nik no wo tar skiej po li cji, o go dzi nie 20:50 kie ru ją cy sa mo cho dem oso bo wym mar ki Fiat Sti lo 56-let ni miesz ka niec Sie - nia wy po trą cił pie sze go 38-let nie go miesz kań ca Za brza, któ ry prze bie gał przez jezd nię w miej scu nie do zwo lo nym. W wy ni ku od nie sio nych ob ra żeń pie szy zmarł w szpi ta lu w No wym Tar gu. Ba da nie krwi do ce lów me dycz nych wy - ka za ło u 38-lat ka 3,08 pro mi la al ko ho - lu do da je rzecz nik. AG 67-let ni męż czy zna, miesz ka - niec Kra ko wa wy brał się z trój ką kom pa nów na grzy by w oko li ce Chyż ne go na Ora wie. Nie ste ty w pew nym mo men cie odłą czył się od gru py. Za nie po ko je ni grzy bia - rze we zwa li po moc. W po szu ki wa niach 67-lat ka uczest - ni czy li stra ża cy m.in. z JRG w No wym Tar gu, dru ho wie z Ja błon ki, Pie kiel ni ka, Chyż ne go, Oraw ki, Pie kiel ni ka, Lip ni cy Ma łej, a tak że ra tow ni cy GOPR. Na szczę ście męż czy zna od na lazł się ca ły i zdro wy. Jak się oka za ło, prze szedł kil ka ki lo me trów wzdłuż gra ni cy pol sko - -sło wac kiej i osta tecz nie do tarł do Pod - czer wo ne go. Męż czy zna zo stał za uwa żo - ny przez miesz kan ki miej sco wo ści. Ko - bie ty po in for mo wa ły służ by ra tun ko we o od na le zie niu grzy bia rza. W po szu ki wa niach męż czy zny uczest ni czy ło bli sko 80 stra ża ków i ra - tow ni ków GOPR. AG

3 Gorące tematy Umo wa na bu do wę skocz ni w Cho cho ło wie Do koń ca wrze śnia 2018 r. w Cho - cho ło wie ma po wstać kom pleks spor to wy, w skład któ re go wej dą 2 skocz nie HS16 i HS30 wraz z ba zą to wa rzy szą cą. In we sty cję pn. Bu do wa skocz ni nar - ciar skich HS16 i HS 30 w Cho cho ło wie fi nan so wa ną w ra mach: Pro gra mu in we - sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor - tu, ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kul - tu ry Fi zycz nej przez Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki zre ali zu je Przed się bior stwo Ka mie niar skie WOL SKI z Klusz ko - wiec. Fir ma ta zło zy ła naj ko rzyst niej szą ofer tę w prze tar gu zor ga ni zo wa nym przez Urząd Gmi ny Czar ny Du na jec. Umo wa pod pi sa na zo sta ła 15 wrze - śnia 2017 r. przez Wój ta Gmi ny Czar ny Du na jec Jó ze fa Ba bi cza i wła ści cie - la Przed się bior stwa Ka mie niar skie go WOL SKI Ka zi mie rza Wol skie go. - Obiekt ma słu żyć naj młod szym adep tom sko ków nar ciar skich nie tyl ko z Pol ski, ale i z za gra ni cy. Na skocz niach w Cho cho ło wie bę dą mo gli ćwi czyć do - słow nie wszy scy. Mam na dzie ję, że dzię ki tej in we sty cji, jed nej z naj no wo cze śniej - szej w Eu ro pie wzro śnie za in te re so wa nie tą wspa nia łą dys cy pli ną spor to wą, że dzię ki niej znaj dzie my na stęp ców mi - strzów tj. Ada ma Ma ły sza czy Ka mi la Sto - cha mó wi Jó zef Ba bicz Wójt Gmi ny Czar ny Du na jec. Z ko lei Ka zi mierz Wol ski pod kre śla, że kom pleks ten bę dzie pe reł ką, no wo - cze snym bu dyn kiem w ska li Eu ro py. In we sty cja obej mu je za rów no bu do - wę skocz ni nar ciar skich, jak i za go spo da - ro wa nie te re nu, wy ko na nie dróg do jaz do - wych, pla ców po sto jo wych i za bez pie cze - nia te re nu osu wi ska. Kon struk cja skocz ni bę dzie wy ko na na z ma te ria łów po zwa la - ją cych na wie lo let nie użyt ko wa nie obiek - tu przy mi ni mal nych kosz tach eks plo ata - cyj nych (za sto so wa nie sta li z po wło ką an - ty ko ro zyj ną). Pro jekt skocz ni zo stał opty - mal nie przy go to wa ny do po sia da nej po - wierzch ni nie ru cho mo ści pod in we sty cje, gdzie za pro jek to wa no mię dzy in ny mi zjazd, któ ry jed no cze śnie peł ni funk cje da chu po miesz czeń tech nicz nych, go spo - dar czych, so cjal nych, biu ro wych itd. zlo - ka li zo wa nych pod nim. War tość in we sty cji pn. Bu do wa skocz ni nar ciar skich HS16 i HS 30 w Cho cho ło wie to ,00 zł brut to. Kosz ty kwa li fi ko wa ne to ,00 zł. Kwo ta do fi nan so wa nia w ra mach roz - wo ju in fra struk tu ry spor to wej o zna cze - niu stra te gicz nym przez Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki w wy so ko ści 50% kosz - tów kwa li fi ko wal nych wy nie sie ,00 zł. Koszt cał ko wi ty Gmi ny zwią - za ny z re ali za cją za da nia wy nie sie: ,00 zł. TEKST I FOT. PIOTR DU RAJ Al ko ho lo wy pro blem na no wo tar skim osie dlu? No wo tar ski rad ny Ga briel Sa - mo lej zwró cił uwa gę na ostat - niej se sji ra dy mia sta na pro - blem zwią za ny ze spo ży wa niem al ko ho lu na jed nym z osie dli. Za su ge ro wał ode bra nie kon ce - sji na sprze daż wy sko ko wych trun ków jed ne mu z po bli skich skle pów oraz za mon to wa nie mo ni to rin gu. Po wo łu jąc się na pa ra graf 37. ust. 1-4 Sta tu tu Mia sta No we go Tar gu w związ ku z art. 22 ust. 1 usta wy z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzą dzie gmin nym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz Art. 15 usta wy o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li - zmo wi z dnia 26 paź dzier ni ka 1982 r., rad ny zło żył in ter pe la cję w tej spra wie. Reklama Jak pod kre ślił Ga briel Sa mo lej, tra fi - ły do nie go licz ne sy gna ły od miesz kań - ców Osie dla To po lo we go do ty czą ce sprze - da ży al ko ho lu oso bom nie trzeź wym. W dniu 30 czerw ca 2017 ro ku, do Wy dzia łu Spraw Spo łecz nych Urzę du Mia sta No wy Targ, wpły nę ło pi smo od oby wa te li Mia sta w spra wie sprze da ży al - ko ho lu przez sklep osie dlo wy na Osie dlu To po lo wym oso bom nie trzeź wym. Sklep pro wa dzo ny przez spół kę cy wil ną KIK, umoż li wia tak że spo ży wa nie al ko ho lu ku pu ją cym go lu dziom w bez po śred nim są siedz twie skle pu. Pi smo wzy wa ło Bur - mi strza do od bio ru kon ce sji na sprze daż al ko ho lu po wyż sze go punk tu przy po - mniał w swo jej in ter pe la cji no wo tar ski rad ny. W związ ku z po wyż szym wno - szę do Pa na Bur mi strza o prze pro wa dze - nie po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go i do wo - do we go w tej spra wie, oraz ode bra nie kon ce sji. Za ło że nie mo ni to rin gu na Osie - dlu do star czył by nie pod wa żal nych do wo - dów na za cho dze nie opi sa ne go przez oby - wa te li pro ce de ru. Moż na te fak ty usta lić na pod sta wie ze znań pod kre ślił. Rad ny za zna cza jed no cze śnie, że w naj bliż szym oto cze niu nie bra ku je punk - tów sprze da ży al ko ho lu. Są skle py jak Bie dron ka, Le wia tan czy Te sco gdzie lu dzie trzeź wi bez pro ble - mu mo gą za wsze ku pić al ko hol. Na to - miast li kwi da cja nie le gal ne go wy szyn ku przy skle pie osie dlo wym po pra wi po ziom bez pie czeń stwa na Osie dlu To po lo wym pod kre ślił, wno sząc jed no cze śnie o bar - dziej kon se kwent ne eg ze kwo wa nie za ka - zu spo ży wa nia al ko ho lu w miej scach pu - blicz nych na te re nie Mia sta No wy Targ. AN NA GRÓ DEK Re kru ta cja uzu peł nia ją ca w pry wat nych szko łach śred nich im. Prof. Ja na Ve nu le ta Pry wat ne szko ły śred nie im. prof. Ja na Ve nu le ta wy cho dząc na prze ciw po trze - bom ryn ku pra cy ogła sza ją re kru ta cję uzu peł nia ją cą do koń ca wrze śnia!!! Nie wy ma ga my ma tu ry! U nas zdo bę dziesz wy kształ ce nie za wo do we w za kre sie: HI GIE NIST KA STO MA TO LO GICZ NA Na ucza nie jest re ali zo wa ne w okre sie 2-let nim w sys te mie dzien nym. Wy ma ga ne wy kształ ce nie śred nie. To za wód po szu ki wa ny na ryn ku pra cy!!! To ona jest współ part ne rem le ka rza den ty sty w za kre sie wy ko ny wa nia za bie gów pro fi lak tycz no -lecz ni czych, któ re wy ko nu je sa mo dziel nie na zle ce nie i pod nad zo rem le ka rza den ty sty. Koń cząc kie ru nek znaj dziesz pra cę: ga bi ne ty den ty stycz ne; przy chod nie sto ma to lo gicz ne róż nych spe cjal no ści pry wat ne i pu blicz ne; ga bi ne ty pro fi lak ty ki proz dro wot nej i po mo cy przed le kar skiej w przed szko lach i szko łach. UWA GA po zo sta ły ostat nie miej sca na kie run kach: Tech nik usług ko sme tycz nych Tech nik far ma ceu tycz ny Szcze gó ło we in for ma cje uzy skasz w se kre ta ria cie od po nie dział ku do piąt ku w godz No wy Targ, ul. św. Ka ta rzy ny 1 tel.: , ma il: szko wy targ.edu.pl 3 AR TY KUŁ PRO MO CYJ NY

4 Miasto Zakopane Sa vo ir -vi vre wo bec osób z nie peł no spraw no ścią Sa vo ir -vi vre wo bec osób z nie peł no spraw no ścią jest pro jek - tem, któ ry w pro sty i przy stęp ny spo sób przed sta wia od po - wied nie za cho wa nia w sy tu acjach spo tkań z oso ba mi z róż ne - go ro dza ju nie peł no spraw no ścia mi. In au gu ra cja Ro ku Har cer skie go: warsz ta ty, Jar mark Re gio nów oraz Bi cie Re kor du Pol ski 22 wrze śnia (pią tek) do No we - go Tar gu, Za ko pa ne go i Bu ko - wi ny Ta trzań skiej przy je dzie bli sko 1500 har ce rzy z ca łej Ma ło pol ski, by roz po cząć no wy rok har cer ski pod czas ofi cjal - nej In au gu ra cji Ro ku Har cer - skie go 2017/2018 ZHP Cho - rą gwi Kra kow skiej. Ca łość po - trwa do nie dzie li, 24 wrze śnia i za koń czy się uro czy stym ape - lem w Za ko pa nem. In au gu ra cja Ro ku Har cer skie go ZHP Cho rą gwi Kra kow skiej (or ga ni za cja ta zrze sza har ce rzy z wo je wódz twa ma ło - pol skie go) jest wy da rze niem cy klicz nym. Or ga ni za to rem im pre zy jest w tym ro ku ZHP Hu fiec Pod ha lań ski stąd ca łe przed się wzię cie od bę dzie się na Pod ha lu. Naj młod si, czy li zu chy, za wi ta ją do Bu ko - wi ny Ta trzań skiej, gdzie w pią tek bę dą uczest ni czy li w wy stę pie ze spo łu re gio - nal ne go Ma li Wier cho wia nie, a w so bo - tę we zmą udział m. in. w warsz ta tach z ma lo wa nia na szkle, przy go to wy wa niu stro ju re gio nal ne go oraz w grze te re no wej upa mięt nia ją cej Ku rie rów Ta trzań skich. Har ce rze (gru pa wie ko wa do 13 lat) na swo je za ję cia przy bę dą do Za - ko pa ne go. Tam we zmą udział m. in. w Jar mar ku Re gio nów, Fe sti wa lu Pio - sen ki Har cer skiej oraz w grze miej - skiej i zwie dza niu za ko piań skich mu - ze ów, a tak że Ho te lu Pa la ce. Naj star si czy li wę drow ni cy i har - ce rze star si za kwa te ro wa ni bę dą w No - wym Tar gu. Więk szość atrak cji za pla no - wa no na te re nie Par ku Miej skie go. To wła śnie tam w pią tek wie czór (19:00) od bę dzie się Bi cie Re kor du Pol ski w gru - po wym śpie wa niu Ka ra oke, a w so bo tę Fe sti wal Sma ków i kon cert ze spo łu roc - ko we go TEH. Po nad to go ście z ca łej Ma - ło pol ski we zmą udział w licz nych grach te re no wych po No wym Tar gu, Gor cach i oko licz nych wsiach, po zna jąc tra dy cje, zwy cza je i kul tu rę Gó ra li, a tak że hi sto - rię No we go Tar gu. Zwień cze niem ca łej im pre zy bę - dą nie dziel ne uro czy sto ści w Za ko pa - nem, w któ rych we zmą udział wszyst kie gru py wie ko we. Uro czy sto - ści po świę co ne bę dą Ku rie rom Ta - trzań skim pa tro nom ZHP Huf ca Pod ha lań skie go. W pla nach Msza świę ta na Krupów kach (9:30) oraz prze marsz na Plac Nie pod le gło ści i apel koń czą cy (11:00). Ser decz nie wszyst kich za pra sza my! - HAR CE RZE ZHP HUF CA POD HA LAŃ SKIE GO CO OL_tu ral ny Czło wiek 2017/18 Całodobowe zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego (18) TESKO; w godzinach pracy Urzędu - Adam Lewiński, tel , p Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, Zakopane tel Bur mistrz Mia sta Za ko pa ne Le szek Do ru la za pra sza dzie ci i mło dzież z za ko piań skich przed szko li i szkół do udzia łu w ko lej nej edy cji pro gra mu CO OL_tu ral ny Czło wiek. Kar ty mo że cie ode brać w szko łach i przed szko lach. Peł ny re gu la min pro gra mu oraz re je stra cja na stro nie: len darz.za ko pa ne.eu/co ol tu ral ny -czlo wiek Za sa dy pro gra mu, czy li jak stać się CO OL_tu ral nym Czło wie kiem: 1. Uzu peł nij swo je da ne na kar cie, pa mię taj o pod pi sie Ro dzi ca 2. Do 30 wrze śnia 2017 r. za re je struj się na stro nie len darz.za ko pa ne.eu/co ol tu ral ny -czlo wiek 3. Co mie siąc za glą daj do skrzyn ki ma ilo wej. Znaj dziesz tam new slet ter z ka len da rzem wy da rzeń CO OL_tu ral ne go Czło - wie ka oraz kon kurs dla naj bar dziej ak tyw nych Uczest ni ków 4. Wy bie raj in te re su ją ce Cię wy da rze nia. Zbie raj po twier dze - nia udzia łu. Pa mię taj, że każ de mu sisz zdo być w in nym mie sią - cu i pod czas in ne go wy da rze nia 5. Przed szko la ki i ucznio wie klas 1 3 szkół pod sta wo wych zbie ra ją 5 po twier dzeń, po zo sta li uczest ni cy 9 po twier dzeń 6. Złóż kom plet ną kar tę* do 15 ma ja 2018 r. w Wy dzia le Kul - tu ry i Po pu la ry za cji Za ko pa ne go, Urząd Mia sta Za ko pa ne, ul. Ko ściusz ki 13, p Cze kaj na in for ma cję o wy ni kach kon kur su i ter mi nie uro - czy ste go za koń cze nia pro gra mu 8. Szy ku je my dla Was cen ne na gro dy. Zwy cię ży tak że naj bar - dziej ak tyw na szko ła i kla sa 9. Peł ny re gu la min pro gra mu znaj dziesz na stro nie len darz.za ko pa ne.eu/co ol tu ral ny -czlo wiek *Kar ty nie kom plet ne lub nie po praw nie wy peł nio ne nie bę dą bra ne pod uwa gę w kon kur sie Znajdź i po lub CO OL_tu ral ne go Czło wie ka na: ce bo - ok.com/co ol tu ral nycz lo wiek

5 Reklama Region Szcze pie nia li sów prze ciw ko wście kliź nie 5 No wy Targ chce być ener ge tycz nie sa mo wy star czal ny Ce lem po wo ła ne go do ży cia Kla - stra Ener gii Zie lo na Ge ne ra cja No wy Targ jest m.in. po pra wa ja - ko ści po wie trza w mie ście. No wy Targ chce stać się sa mo wy star czal - ny pod wzglę dem ener ge tycz nym. Po ro zu mie nie pod pi sa li: Mia sto No - wy Targ, Sta ro stwo Po wia to we w No wym Tar gu, Pod ha lań ski Szpi tal Spe cja li stycz - ny, MZWiK, MPEC, No wo tar ska Te le wi - zja Ka blo wa oraz PUHP El tro nik z No - we go Tar gu. Kla ster Ener gii Zie lo na Ge ne ra cja No wy Targ zo stał po wo ła ny z ini cja ty wy Mia sta No we go Tar gu oraz Sta ro stwa Po wia - to we go w No wym Tar gu. Dzię ki pod ję ciu od - po wied nich dzia łań, sa mo wy star czal ność ener ge tycz na mia sta ma się gnąć proc. Pla nu je my pro duk cję z dwóch ro dza jów pa liw mó wił pod czas kon - fe ren cji pra so wej Grze gorz Rat ter, pre - zez MPEC w No wym Tar gu. Po pierw sze, bę dą to bio pa li wa na ba zie bio ga zu uzy ski wa ne go w oczysz czal ni ście ków, na le żą cej do MZWiK, na to - miast dru gi ro dzaj to roz pro szo ne źró - dła ko ge ne ra cyj ne zlo ka li zo wa ne na te - re nie człon ków kla stra, gdzie ener gia elek trycz na i ciepl na bę dzie po zy ski - wa na z ga zu ziem ne go. Na ra zie pla nu - je my,że na sze wszyst kie źró dła bę dą mia ły ok. 3-4 me ga wa tów. Je śli wszyst ko pój dzie do brze, kla ster uzy ska do ta cje z Mi ni ster stwa Ener gii. Cer ty fi ka cja po trwa do koń ca stycz nia. Jed no cze śnie zo sta ną pod ję te dzia ła nia zwią za ne z po zy ska niem środ ków fi nan - so wa nia z in nych źró deł, m.in. Na ro do we - go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Wo - je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do - wi ska w ra mach Re gio nal nych Pro gra - mów Ope ra cyj nych. Człon ko wie kla stra za pra sza ją wszyst kie pod mio ty miej skie, po wia to we i pry wat ne do współ pra cy. TEKST I FOT. AN NA GRÓ DEK Od 21 do 30 wrze śnia a te re nie wo - je wódz twa ma ło pol skie go bę dzie pro wa dzo na ak cja szcze pie nia prze ciw ko wście kliź nie wol no ży ją - cych li sów. Po dob nie jak w la tach po przed nich, m.in. w oko licz nych la sach zo sta ną roz rzu co ne szcze - pion ki. Zgod nie z za le ce nia mi Ma ło pol skie - go Wo je wódz kie go Le ka rza We te ry na rii Agniesz ki Szew czyk Ku ty, w okre sie wy ko ny wa nia szcze pień i 14 dni po wy ło - że niu szcze pion ki za le ca się nie wy pusz - czać bez opie ki psów i ko tów, a w cza sie spa ce rów psy pro wa dzić na smy czy i w bez piecz nym ka gań cu w ce lu unie moż li - wie nia pod ję cia przez nie szcze pion ki prze zna czo nej dla li sów. Na le ży rów nież za cho wać ostroż - ność w cza sie po by tu na nie użyt kach, po - lach i te re nach przy le śnych oraz w wą wo - zach i ja rach, w przy pad ku zna le zie nia szcze pion ki nie do ty kać i nie pod no sić jej, a tym bar dziej nie roz ła my wać przy nę ty, gdyż znaj du ją ca się we wnątrz szcze pion - ka jest w sta nie płyn nym i mo że do stać się do or ga ni zmu po przez ska le cze nia na rę - kach, spo jów kę oka lub bło nę ślu zo wą ja - my ust nej i no sa. AN NA GRÓ DEK Eco Po wer Cle ar eko lo gicz ne czysz cze nie W Bań skiej Niż nej po wsta je chod nik W cen trum Bań skiej Niż nej, na li czą cym 800 me trów od cin ku dro gi, trwa ją pra ce bu dow la ne. In we sty cja za kła da bu do wę chod ni ka, prze bu do - wę od wod nie nia oraz wy mia nę na wierzch ni. Pra ce wy ko nu je na zle ce nie Po wia to we go Za rzą du Dróg w No wym Tar gu fir ma Czorsz tyn -Ski. Koszt prze bu do wy wy no si ok. 1,6 mln zł. 970 tys. zł po cho dzi z bu dże tu Po wia - tu No wo tar skie go, 650 tys. zł wy ło ży ła Gmi na Sza fla ry. Ter min re ali za cji in we sty cji to 31 paź dzier nik br. Reklama AG / FOT. PZD W NO WYM TAR GU Eco Po wer Cle ar z No we go Tar - gu to fir ma usłu go wo -pro duk cyj - na. Od kil ku lat zaj mu je się sze - ro ko po ję tym ślu sar stwem bu - dow la nym i użyt ko wym oraz czysz cze niem so dą tak zwa ne so do wa nie (pia sko wa nie lub szkieł ko wa nie). - Nie ustan nie fir ma się roz wi ja, co po zwa la nam za ofe ro wać Pań stwu sze ro - ką ga mę róż no rod nych usług i pro duk tów naj wyż szej ja ko ści. Na si wy spe cja li zo wa ni rze mieśl ni cy wy twa rza ją mię dzy in ny mi: ku te ba lu stra dy ze wnętrz ne i we - wnętrz ne, ba lu stra dy ze sta li nie rdzew - nej, in ne ele men ty ze sta li nie rdzew nej, ogro dze nia, w tym ku te i prze my sło we, bra my i furt ki, kon struk cje lek kie, ga ra że, wia ty, kon struk cje scho dów: pro ste, za - bie go we, krę te oraz in ne nie ty po we kon - struk cje mó wi wła ści ciel fir my. - Wszyst kie wy ro by wy pro du ko wa ne przez na szą fir mę cha rak te ry zu ją się du żą trwa ło ścią, nie zwy kłą sta ran no ścią wy ko - na nia oraz wy so ką ja ko ścią do da je. Ja ko rze tel na fir ma, któ rej ce lem jest jak naj lep sze za do wo le nie klien tów, sta - wia przede wszyst kim na su mien ność, uczci wość i so lid ność oraz cią gły roz wój, tak aby spro stać wszel kim po wie rzo nym pro jek tom i za da niom. Po nad to spe cja li zu je się w eko lo gicz - nym oczysz cza niu so dą ta kich ma te ria łów i po wierzch ni jak: me tal, drew no, ka mień oraz fa sa dy i ele wa cje. W tej dzie dzi nie ko - rzy sta my ze spraw dzo nych roz wią zań fir my SO DA BLAST SYS TEMS, któ ra jest li de - rem no wo cze snych tech no lo gii oczysz cza - nia me to dą stru mie nio wo ci śnie nio wą. W ra zie py tań kon takt z Eco Po wer Cle ar moż li wy jest za po śred nic twem stro ny in ter ne to wej do wa nie.org, a tak że pod nu me ra mi te le fo nu lub AR TY KUŁ PRO MO CYJ NY

6 Powiat Tatrzański Otwar cie no wej sa li spor to wej W pią tek 1 wrze śnia 2017 r. w Ze - spo le Szkół Mi strzo stwa Spor to - we go im. S. Ma ru sa rzaw Za ko pa - nem od by ła się uro czy stość otwar - cia no wej sa li spor to wej. Sa lę po świę cił Bi skup Po moc ni czy Die ce zji Kra kow skiej, ks. Da mian Mu - skus. Na uro czy stość licz nie sta wi li się ucznio wie, ich ro dzi ce, gro no pe da go - gicz ne, sa mo rzą dow cy, ale tak że dzia ła - cze spor to wi i ab sol wen ci za ko piań skiej szko ły spor to wej. W uro czy sto ści wzię li udział m.in. olim pij czy cy Ka mil Stoch, Lu iza Złot - kow ska, Ka ta rzy na Woź niak i Na ta lia Czer won ka. W uro czy stym otwar ciu no wej szko - ły wzię li udział tak że przed sta wi cie le Sta ro stwa Po wia to we go w Za ko pa nem Sta ro sta Ta trzań ski Piotr Bąk, Prze wod - ni czą cy Ra dy Po wia tu Ta trzań skie go Edward Ty bor, oraz An na Król -Jó za ga Na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu. Wśród go ści po ja wi li się po sło - wie RP oraz rad ni Sej mi ku Wo je wódz - twa Ma ło pol skie go, przed sta wi cie le Mi - ni ster stwa Spor tu oraz Pol skie go Ko mi - te tu Olim pij skie go. Ju bi le usz 140 le cia Ze spo łu Szkół Bu dow la nych Serdecznie zapraszamy na ju bi le usz 140 le cia Ze spo łu Szkół Bu dow la nych im. Wła dy sła wa Ma tla kow skie go w Za ko pa nem Pro gram ju bi le uszu r. (pią tek) godz spo tka nia Ab sol wen tów, Na uczy cie li i Uczniów oraz zwie dza nie oko licz no ścio wych wy staw w bu dyn ku głów nym szko ły (ul. Kru pów ki 8, Za ko pa ne) godz zło że nie kwia tów na gro bach zmar łych Pra cow ni ków, Ab sol wen tów, Na uczy cie li i Uczniów: Cmen tarz Za słu żo nych na Pęk so wym Brzyz ku (ul.ko ście li ska, Za ko pa ne) oraz Cmen tarz Ko mu nal ny (ul.no wo tar ska 41, Za ko pa ne) godz uro czy ste otwar cie wy sta wy w Dwor cu Ta trzań skim (ul.kru pów ki 12a, Za ko pa ne) r. (so bo ta) godz Ju bi le uszo wa Msza Św. w in ten cji Na uczy cie li, Ab sol wen tów, Uczniów, Pra cow ni - ków Szko ły w Sank tu arium Naj święt szej Ro dzi ny w Za ko pa nem (ul. Kru pów ki 1A, Za ko pa ne) godz Uro czy sta Ga la Ju bi le uszo wa le cie Szko ły, ki no So kół w Za ko pa nem (ul.or ka na 2, Za ko pa ne) godz Bal Ju bi le uszo wy Kra ina Sma ku (ul.ja no sów ka 13, Za ko pa ne -Ol cza) KO MI TET OR GA NI ZA CYJ NY ORAZ STO WA RZY SZE NIE ZA KO PIAŃ SKA BU DOW LAN KA szcze gó ły na dow lan ka za ko pa ne.pl Ob cho dy Dnia Sy bi ra ka w Za ko pa nem W pią tek 15 wrze śnia br na cmen ta rzu za słu żo - nych na Pęk so wym Brzyz ku od by ły się uro czy sto - ści upa mięt nia ją ce Dzień Sy bi ra ka. Uro czy sto ści roz po czę ły się od Mszy Świę tej ce le bro wa nej przez Ks. In fu ła ta Sta ni sła wa Ol szów kę w Sta rym Ko ściół ku przy ul. Ko ście li skiej. Na bo żeń stwo po prze dził pro gram słow no - -mu zycz ny w wy ko na niu uczniow skie go Klu bu Hi sto rycz ne go im. Ar mii Kra jo wej z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych w Za - W dniu 31 sierp nia br. pod czas se sji Ra dy Po wia tu Ta trzań skie go mia ło miej sce uro - czy ste wrę cze nie ak tów nada nia stop nia awan su za wo do we go na uczy cie la mia no wa - ne go czte rem na uczy cie lom kon trak to wym ze szkół po nad gim na zjal nych i pla có wek pro wa dzo nych przez Po wiat Ta trzań ski. Po uro czy stym ślu bo wa niu na uczy cie le ode bra li z rąk Sta - ro sty Ta trzań skie go Pio tra Bą ka no mi na cje. Pe da go gom po gra - tu lo wał tak że Edward Ty bor, Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Ta - trzań skie go. Awan se za wo do we otrzy ma li: - Da nu ta Ra fał ko Bar now ska na uczy ciel che mii w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych w Za ko pa nem - Mał go rza ta Dą brow ska na uczy ciel ma te ma ty ki w Ze spo le Szkół Ho te lar sko Tu ry stycz nych im. W. Za moy skie go w Za ko - pa nem W Za ko pa nem roz po czę ła dzia - łal ność Ka to lic ka Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa im. Św. Ja - na Paw ła II. Szko ła mie ści się przy ul. Ko ście li skiej 47a. ko pa nem. Po na bo żeń stwie uczest ni cy uro czy sto ści ze bra li się przy sym bo licz nej mo gi le Sy bi ra ków na cmen ta rzu za słu żo nych. Sta ro stwo Po wia to we w Za ko pa nem re pre zen to wa li Sta ro sta Ta trzań ski Piotr Bąk, Wi ce sta ro sta Je rzy Za char ko, a tak że An na Król -Jó za ga Na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu. W ob cho dach wzię li udział Sy bi ra cy, któ rzy prze ży li Gol - go tę Wscho du, pocz ty sztan da ro we służb mun du ro wych Po - wia tu Ta trzań skie go, Mia sta Za ko pa ne, jak rów nież za ko piań - skich szkół oraz har ce rze. Awans zawodowy nauczycieli - Do ro ta Kar piel na uczy ciel ję zy ka an giel skie go w Ze spo le Szkół Bu dow la nych im. W. Ma tla kow skie go w Za ko pa nem - To masz Dzie dzic na uczy ciel wy cho waw ca w Do mu Wcza - sów Dzie cię cych w Ko ście li sku Otwar cie Ka to lic kiej Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej im. Św. Ja na Paw ła II w Za ko pa nem W dniu 4 wrze śnia 2017 r. od by ły się uro czy sto ści in au gu ru ją ce no wy rok szkol ny i po świę ce nie no wej szko ły. Do ko nał te go oso bi ście Me tro po li ta Kra kow ski, ks. abp. Ma rek Ję dra szew ski, któ ry w przy szkol nej ka pli cy od pra wił Mszę Świę tą w in ten cji mło dzie ży, pe da - go gów oraz ro dzi ców. W uro czy sto ści brał udział Sta ro sta Ta trzań ski Piotr Bąk, a tak że Bo że na Bryl Dy rek tor Ku ra to rium Oświa ty De le ga - tu ry w No wym Tar gu. STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM ul. Chramcówki 15, Zakopane tel: , fax:

7 Bo ha ter z No we go Tar gu Do koń cze nie ze str. 1 Na ostat niej se sji no wo tar skiej ra dy mia sta nie za bra kło po zy tyw nych emo cji. Zgro ma dze ni na sa li rad ni dzię ko wa li Mar ko wi Mo raw skie mu grom ki mi bra - wa mi. Bur mistrz Grze gorz Wa ty cha pod - kre ślił, że to nasz no wo tar ski bo ha ter. Pan Ma rek Mo raw ski, bę dąc świad kiem to nię cia dwóch osób na Du - naj cu, rzu cił się na ra tu nek nie my śląc, nie ba cząc na wła sne zdro wie i bez pie - czeń stwo, ale tak że w ta ki spo sób, któ ry świad czy o tym, że wie jak pro fe sjo nal - nie ra to wać lu dzi mó wił pod czas se sji bur mistrz Wa ty cha. Dla te go chcie li - śmy sym bo licz nie, w tym miej scu na tym naj waż niej szym fo rum mia sta, po - dzię ko wać, po gra tu lo wać, ale tak że po - sta wić za przy kład dla in nych jak na le ży się za cho wać w ob li czu nie bez pie czeń - stwa, któ re go je ste śmy świad ka mi, że nie Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do - wi ska i Go spo dar ki Wod nej do fi nan - su je za da nia wspie ra ją ce wy ko rzy - sta nie ener gii geo ter mal nej. Pierw - sze ze zgło szo nych pro jek tów cze ka - ją na pod pi sa nie umów o do ta cje. Jak in for mu je NFO ŚiGW, no wa po li - ty ka ener ge tycz na Pol ski prze wi du je m.in. dy wer sy fi ka cję źró deł ener gii oraz po ło że nie ak cen tów na sta bil ne od na wial - ne źró dła ener gii (OZE). Pla ny za kła da ją rów nież de cen tra li - za cję go spo dar ki ener gią i wpro wa dze nie tam, gdzie jest to moż li we z eko no micz - ne go i śro do wi sko we go punk tu wi dze nia ma łych i eko lo gicz nie bez piecz nych sys - te mów ener gii ciepl nej, opar tych o od na - wial ne źró dła ener gii, w tym geo ter mal - ne, czy li po cho dzą ce z pod ziem nych za so - bów go rą cej wo dy i skał pod kre śla NFO ŚiGW. Obec nie w NFO ŚiGW już za pa dły bądź wła śnie za pa da ją roz strzy gnię cia w dwóch na bo rach kon kur so wych: kra jo - wym i unij nym. Pierw szy z nich to pro gram NFO - ŚiGW Geo lo gia i gór nic two Część 1) Po - zna nie bu do wy geo lo gicz nej kra ju oraz go spo dar ka za so ba mi złóż ko pa lin i wód pod ziem nych o alo ka cji 200 mln zł na od wra ca gło wy, ale wła śnie bez na my słu ru sza z po mo cą na rzecz dru gie go czło - wie ka. Za to ra to wa nie ludz kie go ży cia, roz po zna wa nie moż li wo ści wy ko rzy sta - nia za so bów geo ter mal nych, tj. złóż wód ter mal nych oraz ener gii ciepl nej su chych skał (nie zbęd ne wy ka za nie wy ko rzy sta - nia ener ge tycz ne go cie pła). Na bór w tym pro gra mie od by wał się w try bie cią głym i za koń czył się w li - sto pa dzie 2016 r. Do Fun du szu wpły nę ło 30 wnio sków, z cze go 17 NFO ŚiGW oce - nił po zy tyw nie. Be ne fi cjen ta mi bę dą przed się bior cy oraz jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go (gmi ny). Wnio ski te zo sta - ły skie ro wa ne z NFO ŚiGW do ak cep ta cji Głów ne go Geo lo ga Kra ju (GGK) in for - mu je NFO ŚiGW. Dla dwóch pro jek tów GGK wy dał wa run ko wą oce nę po zy tyw ną, co ozna - cza, że mu szą one przed za war ciem umów i re ali za cją prac do ko nać we ry fi ka - cji za kre su i spo so bu re ali za cji ro bót geo - lo gicz nych dla wnio sko wa nych pro jek - tów. Cho dzi m.in. o wy ko na nie otwo ru ba daw czo -eks plo ata cyj ne go Bań ska PGP - -4 w ce lu usta le nia za so bów wód ter mal - nych w utwo rach eoce nu nu mu li to we go i me zo zo icz nych pod ło ża niec ki pod ha lań - skiej, w ob sza rze gór ni czym Pod ha le1. Wnio sko daw cą jest gmi na: Sza fla ry. Kwo - ta do ta cji wy no si 43,4 mln zł. Na ro do wy Fun dusz za koń czył na to - miast po stę po wa nie kon kur so we nr PO - Region bo jak się oka zu je nie był to pierw szy przy pa dek, kie dy ja ko węd karz uczest ni - czył on w ak cji ra tow ni czej, za to pa nu ser decz nie dzię ku je my i gra tu lu je my tej po sta wy pod kre ślił bur mistrz. AN NA GRÓ DEK / FOT. ZBI GNIEW KRAU ZO WICZ Pod ha lań skie pro jek ty geo ter mal ne z do ta cja mi IiŚ/1.1.1/1/2016 dla unij ne go pod dzia ła - nia Wspie ra nie in we sty cji do ty czą - cych wy twa rza nia ener gii z od na wial nych źró deł wraz z pod łą cze niem tych źró deł do sie ci dys try bu cyj nej/prze sy ło wej z Pro - gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro - do wi sko. Alo ka cja kon kur su wy nio sła 210 mln zł. Oce nie pod da no 14 wnio sków przed się bior ców, z któ rych 9 uzy ska ło oce nę po zy tyw ną. In sty tu cja po śred ni - czą ca, czy li Mi ni ster stwo Śro do wi ska, za - kwa li fi ko wa ła już te wnio ski do do fi na so - wa nia in for mu je NFO ŚiGW. Be ne fi cjen ta mi bę dą m.in. BA NIA Sp. z o.o.; sp. k. w Biał ce Ta trzań skiej (pro jekt Bu do wa cie płow ni geo ter mal - nej za si la ją cej w cie pło i chłód obiek ty kom plek su tu ry stycz ne go Ba nia wraz z ru ro cią ga mi i urzą dze nia mi do dys try - bu cji cie pła i chło du, wnio sko wa na kwo ta do ta cji: 2,1 mln zł) oraz Przed się - bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej Geo ter - mia Pod ha lań ska S.A. w Za ko pa nem (pro jekt Roz bu do wa sys te mu geo ter - mal ne go w ce lu zwięk sze nia mo cy od na - wial ne go źró dła ener gii ciepl nej dla PEC Geo ter mia Pod ha lań ska S.A., wnio sko - wa na kwo ta do ta cji: 9,1 mln zł). AN NA GRÓ DEK Strój nie tyl ko od świę ta warsz ta ty szy cia To już pół me tek warsz ta tów rę ko - dzie ła in spi ro wa nych kul tu rą lu do - wą Spi sza, a w szcze gól no ści stro - ja mi re gio nal ny mi. Tym ra zem uczest nicz ki warsz ta tów mia ły moż li wość uszyć ubra nia in spi ro - wa ne tra dy cyj ny mi spi ski mi ubio - ra mi z po cząt ku XX wie ku. Na warsz ta tach uczest nicz ki wy - ko na ły ele men ty spi skie go stro ju re gio nal ne go od mia ny ka cwiń - skiej, ze współ cze snych tka nin, któ re wzo rem i fak tu rą na wią zu ją do tka nin tra dy cyj nie prze zna cza - nych na szy cie stro ju. - Nasz po mysł na prze pro wa dze nie warsz ta tów szy cia zo stał wy bra ny w kon - kur sie FIO Ma ło pol ska Lo kal nie i do fi - nan so wa ny ze środ ków otrzy ma nych z Pro gra mu Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel - skich, Gmi ny Miej skiej Kra ków oraz Wo - je wódz twa Ma ło pol skie go za po śred nic - twem Ba bio gór skie go Sto wa rzy sze nia ZIE LO NA LI NIA. Pro jekt re ali zo wa ny jest przez Gru pę Ko biet Ak tyw nych w part ner stwie ze Sto wa rzy sze niem Go spo - dyń Wiej skich w Nie dzi cy mó wi Agniesz ka Świę ty ze Sto wa rzy sze nia Go - spo dyń Wiej skich w Nie dzi cy. 7 Na pierw szych spo tka niach uczest - nicz ki za po zna ły się z ce la mi i har mo no - gra mem pro jek tu oraz po zna ły hi sto rię spi skie go stro ju re gio nal ne go i je go od - mia ny. Na ko lej nych spo tka niach w świe - tli cy bi blio te ki roz po czę ło się kro je nie ma te ria łu, z któ re go uszy te zo sta ły za pa - ski, spód ni ce, spodni ki i ko szu le lu do we. Pa nie przy nio sły na zje cie sta re, czę sto sta - no wią ce pa miąt kę ro dzin ną po szcze gól ne ele men ty stro ju. Już od sierp nia trzy ra zy w ty go dniu z bi blio te ki roz cho dzą się od - gło sy szy ją cych ma szyn. To szy ją się dam - skie stro je. Pro wa dzą ca za ję cia po ka za ła jak kro ić ele men ty stro ju, jak marsz czyć, w ja kiej ko lej no ści zszy wać. I tyl ko po gło - wach snu ją się myśl, jak ra dzi ły so bie z szy ciem na sze bab cie bez ma szy ny i ower lo ka? Kro je nie, szy cie i wy szy wa nie laj bi ków by ło za da niem naj trud niej szym dla uczest ni czek za jęć. Uszy cie i wy ha fto - wa nie gor se tu (laj bi ka) to naj bar dziej pra - co chłon ny etap. Pa nie prze ko na ły się jak trud nym w szy ciu oka zu je się ak sa mit. - Chce my, że by te warsz ta ty by ły in - spi ra cją do wła snych po szu ki wań, od kry - wa nia i czer pa nia z bo gac twa re gio nu Spi - sza we współ cze snym wzor nic twie i rę ko - dziel nic twie pod kre śla ją or ga ni za tor ki warsz ta tów. P /

8 8 Kon kurs Mu zyk Pod ha lań skich W Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym Tar gu 8 paź dzier ni ka 2017 r. (nie dzie la) od bę dzie się Kon kurs Mu zyk Pod ha lań skich im. To ma sza Skup nia zna ko mi te go mu - zy ka, któ ry do per fek cji opa no wał grę na du dach, złób co kach, skrzyp cach i ba sach. Kon - kurs ma na ce lu pod trzy ma nie tra dy cji mu zy ko wa nia wśród gó ral skiej spo łecz no ści. Lau re aci Kon kur su ty po wa ni bę dą do re pre zen to wa nia re gio nu na Ogól no pol skim Fe - sti wa lu Ka pel i Śpie wa ków Lu do wych w Ka zi mie rzu nad Wi słą w ro ku Wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje do ty czą ce Kon kur su oraz zgło sze nia do stęp ne są na stro nie Po wia to we go Cen trum Kul tu ry w No wym Tar gu. Zgło sze nia przyj mo wa ne bę dą do 30 wrze śnia. KA RO LI NA PA ŁAC Od szedł Przy ja ciel, do wód ca, pa trio ta... Ma jor Wojsk Ochro ny Po gra ni cza i Stra ży Gra nicz nej MA RIAN TO TA od - szedł od nas w dniu 20.VIII.2017 ro ku. Był dla nas nie tyl ko prze ło żo nym, ale po nie kąd wzo rem oso bo wym: pra wy, kom pe tent ny, mą dry, do świad - czo ny, spo łecz nie za an ga żo wa ny, pryn cy pial ny i przede wszyst kim wy ro - zu mia ły. Wspa nia ły szef i ko le ga. Po zwo lę so bie na stwier dze nie, że gdy - by w Pol sce rzą dzi li ta cy lu dzie jak On, to w tym kra ju by ło by o wie le le - piej - mo że nie bo ga ciej, ale spra wie dli wiej i mą drzej... Słu żył w WOP i SG nad mo rzem - w Świ no uj ściu i w Ta trach - na Ły sej Po la nie. Bar - dzo wy so ko ce nio ny przez prze ło żo nych, lu bia ny i sza no wa ny przez pod wład nych. O Je go osią gnię ciach świad czą od zna cze nia, któ re Mu nada no. Ob da rzo ny wiel ką cha ry - zmą i po czu ciem hu mo ru był du szą każ de go to wa rzy stwa. Bę dzie Go nam brak. Od - szedł na wiecz ną war tę w 76 ro ku ży cia. Że gnaj Ko le go i niech Ci ta pod ha lań ska zie mia lek ką bę dzie! In pa ce re qu ie scat... TEKST I FOT. RO BERT LE ŚNIA KIE WICZ Region Zgod nie z li stą ran kin go wą pol - skich szkół po nad gim na zjal - nych opu bli ko wa ną na stro nie li ce apol skie.pl ma tu rzy ści II LO im. ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra oka za li się lep si od swo ich ró - wie śni ków z in nych pol skich miast. Pla ców ka zo sta ła wy róż - nio na ty tu łem szko ły suk ce su. Jak in for mu je II LO im. ks. prof. Jó ze - fa Ti sch ne ra, no wa li sta ran kin go wa uwzględ nia osią gnię te przez te go rocz - nych ma tu rzy stów wy ni ki. Oka zu je się, że w II LO im. ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra ma tu rzy ści by li lep si nie tyl ko od więk szo ści swo ich ró wie śni ków z Pol ski, ale rów nież z wo je wódz twa i po - wia tu, co świad czy o bar dzo do brym po - zio mie kształ ce nia. Szcze gól ną uwa gę zwra ca ją wy so kie na tle in nych szkół wy - ni ki z eg za mi nów zda wa nych na po zio - mie roz sze rzo nym, któ re ma ją de cy du ją - ce zna cze nie przy re kru ta cji na stu dia in for mu je szko ła. II LO im. ks. prof. Jó - ze fa Ti sch ne ra w la tach za no - to wa ło rów nież bar dzo do bry re zul tat mie rzo ny w opar ciu o wskaź nik EWD, po ka zu ją cy przy rost wie dzy uczniów z ma te ma ty ki i ję zy ka pol skie go w sto sun - ku do te go, co wie dzie li oni po gim na - zjum. Wy nik łącz ny to 9,3 punk tu, co prze kła da się na 3. miej sce w wo je wódz - twie ma ło pol skim oraz 26. w ska li ca łe go kra ju. Na tę su mę zło ży ła się na stę pu ją ca ilość punk tów: ję zyk pol ski (+5,9 punk tu 2. miej sce w wo je wódz twie i 1. w po - wie cie), ma te ma ty ka (+3,4 punk tu). CZWARTEK, 21 września 2017 Li ceum Ro me ra w Rab ce -Zdro ju w czo łów ce naj lep szych pol skich szkół I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Eu ge niu sza Ro me ra w Rab ce -Zdro ju upla so wa ło się na 5. miej scu. w ran kin gu, któ ry uka zał się na stro nie ce apol skie.pl. Au to rzy za szczyt nej li sty naj lep szych szkół w Pol sce, przy two rze niu ran kin gu wzię li pod uwa gę m.in. przy rost wie dzy uczniów z ma te ma ty ki i ję zy ka pol skie go. Da ne uzy ska no po rów nu jąc wie dzę po gim na zjum, z wie dzą na ko niec li ceum (la ta ). Szko ła w Rab ce -Zdro ju mo że po chwa lić się naj lep szym wy ni - kiem w wo je wódz twie: +12,5 (Edu ka cyj - na War tość Do da na/pkt). W Ran kin gu lp.pl (li ce apol skie.pl), któ ry opie ra się na prze two rzo nych wy ni - kach z: ma tu ry z 3 przed mio tów (poz. roz.), ma tu ry z ję zy ka an giel skie go (p. roz.), ma tu ry z ma te ma ty ki i ję zy ka pol - skie go (poz. podst.), EWD z ma te ma ty ki i ję zy ka pol skie go, Ro mer upla so wał się na 159. miej scu w Pol sce i 13. w wo je wódz - twie ma ło pol skim. Jest to tak że naj lep szy wy nik w po wie cie no wo tar skim in for - mu je I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Eu - ge niu sza Ro me ra w Rab ce -Zdro ju AN NA GRÓ DEK / FOT. STA RO STWO PO WIA TO WE W NO WYM TAR GU II LO im. ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra w Rab ce -Zdro ju z pre sti żo wym ty tu łem Śred nie wy ni ki na tle ca łe go kra ju, wo je wódz twa ma ło pol skie go i po wia tu no wo tar skie go ze sta wio no na do łą czo - nym zdję ciu. ŹRÓ DŁO: II LI CEUM OGÓL NO KSZTAŁ CĄ CE IM. KS. PROF. JÓ ZE FA TI SCH NE RA W RAB CE -ZDRO JU

9 Mi mo desz czo wej au ry, miesz kań cy Wró blów ki i oko - licz nych miej sco wo ści ze bra li się w nie dzie lę 17 wrze śnia 2017 r., na sta dio nie, by wziąć udział w wiel kim dla tej wio ski, po ło żo nej w gmi nie Czar ny Du na jec, świę cie, któ - rym by ło otwar cie no wo wy - bu do wa nej sce ny ple ne ro wej. Region Uro czy ste otwar cie sce ny ple ne ro wej we Wró blów ce Za ko pa ne Dwo rzec PKP i dwie szko ły do re mon tu 9 Te mu jak że waż ne mu wy da rze niu to wa rzy szył fe styn, pod czas któ re go wy stą pi ły dzie cię ce ze spo ły re gio nal ne Ma li Wró bló wia nie z Wró blów ki, i Tur nie ze Sta re go By stre go, a tak że do ro sły ze spół Wa tra z Czar ne go Du - naj ca. Na spe cjal ne za pro sze nie do Wró - blów ki przy był chór pa ra fial ny spod ży - wiec kich Uj sół. Sce nę uro czy ście otwo rzy ła, po przez prze cię cie wstę gi, soł tys Gra ży na Otrę ba. Jak za po wia da, na pew no w przy szłym ro - ku od bę dą się tam przy naj mniej dwie im - pre zy zor ga ni zo wa ne przez so łec two, pierw sza już na po cząt ku czerw ca. Po nad to na sta dio nie we Wró blów ce, co ro ku, w ma ju, roz po czy na się po pu lar - na im pre za ko lar ska Pod ha le To ur. To wła śnie w tym miej scu od by wa się pierw szy etap o Pu char Wój ta Gmi ny Czar ny Du na jec Jó ze fa Ba bi cza. Jak pod - kre śla Gra ży na Otrę ba sce na ma słu żyć wszyst kim, któ rzy wy ra żą chęć or ga ni za - cji im prez na sta dio nie we Wró blów ce. Fe styn z oka zji otwar cia sce ny ple ne - ro wej zor ga ni zo wa ny zo stał przez soł tys Gra ży nę Otrę bę, Od dział Związ ku Pod - ha lan we Wró blów ce i OSP Wro blów ka. Wśród go ści obec ny był wójt gmi ny Czar ny Du na jec Jó zef Ba bicz, pry wat nie miesz ka niec Wró blów ki. TEKST I FOT. PIOTR DU RAJ Bli sko 19 mln zł bę dzie kosz to - wa ła mo der ni za cja za ko piań - skie go dwor ca PKP oraz Szko ły Pod sta wo wej nr 4 i Gim na zjum nr 3 miesz czą cych się przy uli cy Ja no sów ka. In we sty cje zo sta ną zre ali zo wa ne dzię ki fun du szom unij nym po cho dzą cym z Re gio - nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne - go Wo je wódz twa Ma ło pol skie - go na la ta Pra ce po chło ną pra wie 19 mln zł. Środ ki po zy ska ne z RPO WM wy nio są nie mal 8 mln zł. Umo wę gwa ran tu ją cą do fi nan so wa - nie obu in we sty cji pod pi sa li w po nie dzia - łek, 11 wrze śnia w Za ko pa nem wi ce mar - sza łek Sta ni sław So rys oraz bur mistrz Za - ko pa ne go Le szek Do ru la. Za byt ko we bu dyn ki dwor ca PKP w Za ko pa nem od dłuż sze go cza su cze ka ły na re mont. Cie szę się, że miej sce, z któ re - go ko rzy sta ją nie tyl ko miesz kań cy, ale przede wszyst kim tu ry ści, już wkrót ce zmie ni się nie do po zna nia. Kosz ty tej in - we sty cji w 30 proc. po kry ją środ ki po cho - dzą ce z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra - cyj ne go na la ta Do ta cje unij - ne po kry ją rów nież część kosz tów zwią za - nych z dwie ma in we sty cja mi pro wa dzo - ny mi w za ko piań skich szko łach. To ko lej - na z wie lu mo der ni za cji, któ re są pro wa - dzo ne w ca łym wo je wódz twie mó wi wi ce mar sza łek Sta ni sław So rys. Dwo rzec ko le jo wy w no wej od sło nie Mo der ni za cja za ko piań skie go dwor - ca PKP po chło nie po nad 15,5 mln zł, z cze go do fi nan so wa nie unij ne opie wa na po nad 5 mln zł. Kwo ta ta po zwo li od re stau ro wać część bu dyn ku dwor ca głów ne go oraz są - sia du ją cy bu dy nek daw nej przy chod ni. Miej sce zde cy do wa nie się od mie ni bę - dzie no wo cze sne, es te tycz ne, a przede wszyst kim funk cjo nal ne i przy ja zne dla od wie dza ją cych sto li cę Tatr in for mu je Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ma - ło pol skie go. Pra ce prze pro wa dzo ne w bu dyn ku głów nym po zwo lą wy re mon to - wać pierw sze pię tro oraz pod da sze. To wła śnie tu po wsta nie me dia te ka, czy li no - wo cze sna bi blio te ka, gdzie bę dzie moż na po pra co wać ko rzy sta jąc z kom pu te ra, po - czy tać pra sę czy po pro stu zre lak so wać się przed po dró żą słu cha jąc mu zy ki. W bu - dyn ku oprócz kas bi le to wych i kom for to - wej po cze kal ni po ja wią się tak że punk ty han dlo we oraz ga stro no micz ne. Po nad to na an tre so li bę dzie moż na zo ba czyć wy - sta wą po świę co ną ko lei. W bu dyn ku przy chod ni ma ją po - wstać in for ma cja kul tu ral no -tu ry stycz na oraz klub mu zycz ny. Dzię ki spe cjal nie za - pro jek to wa nej prze strze ni wy sta wien ni - czej, tu ry ści bę dą mo gli zo ba czyć tu taj pra - ce współ cze snych za ko piań skich ar ty stów oraz naj bar dziej zna nych, daw nych twór - ców zwią za nych z Ta tra mi i Za ko pa nem. Re ali za cja in we sty cji po trwa do 31 mar ca Re mont dwóch szkół W Szko le Pod sta wo wej nr 4 oraz Gim na zjum nr 3 miesz czą cych się przy uli cy Ja no sów ka zo sta nie prze pro wa dzo - na grun tow na mo der ni za cja. Kosz ty oby - dwu in we sty cji sza co wa ne są na po nad 3 mln zł, z cze go 600 tys. zł po kry ją środ ki unij ne. Mło dzi za ko piań czy cy uczą cy się w obu szko łach bę dą mieć zde cy do wa nie lep sze wa run ki do na uki. Mia sto na to - miast sko rzy sta po dwój nie: za dba o ochro nę śro do wi ska oraz za osz czę dzi na kosz tach utrzy ma nia tych pla có wek. W ra mach pro jek tów zo sta ną prze pro wa - dzo ne nie zbęd ne pra ce bu dow la ne oraz wdro żo ne no wo cze sne roz wią za nia tech - no lo gicz ne, dzię ki cze mu zwięk szo na zo - sta nie efek tyw ność ener ge tycz na bu dyn - ków stra ty cie pła zo sta ną ogra ni czo ne o po nad 80%. Oprócz te go za pla no wa no wy ko na nie przy łą cza ga zo we go wraz z bu do wą zbior ni ka pod ziem ne go na gaz in for mu je UMWM. W szko łach za pla no wa no rów nież do cie ple nie ścian ze wnętrz nych wraz z pod da szem, prze bu do wę ko tłow ni oraz re mont i wy mia nę po kry cia da cho we go. Zo sta ną wy re mon to wa ne in sta la cje elek trycz ne, wod no -ka na li za cyj ne oraz cen tral ne go ogrze wa nia. Wy mie nio ne zo sta ną wszyst kie grzej ni ki, a tak że okna i drzwi. Re mont ma po trwać do 30 wrze śnia AN NA GRÓ DEK / FOT. UMWM

10 10 Region CZWARTEK, 21 września 2017 Ju bi le usz stra żac kiej olim pia dy Do koń cze nie ze str. 1 W tym ro ku po go da nie roz piesz cza - ła. Na prze mian by ło sło necz nie i pa dał deszcz. Pa da ją cy ra no w so bo tę deszcz zmu sił or ga ni za to rów ze wzglę du na bez - pie czeń stwo star tu ją cych do wy co fa nia nie któ rych kon ku ren cji, w tym klu czo - we go bie gu po 100 scho dach te re no wych oraz uszczu plił się pro gram do dat ko wy ar ty stycz ny, któ ry był spe cjal nie na tę oka - zję przy go to wa ny. W desz czo wej au rze prze bie ga ło ofi - cjal ne roz po czę cie olim pia dy, któ rą otwo - rzy li pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je - wódz kie go ZOSP RP w Ma ło pol sce, po - seł na sejm RP Edward Siar ka oraz or ga ni - za tor Da riusz To kar ski. Stra ża ków przy wi tał rów nież bur - mistrz Szczaw ni cy Grze gorz Nie zgo da. Na za wo dy zgło si ło się po nad 90 dru żyn, z cze go fak tycz nie go to wość do star tu wy - ra zi ło 63. W pierw szym i dru gim dniu 5- oso bo we dru ży ny mia ły do za li cze nia od mo men tu star tu do li nii me ty kil ka na ście ko lej no na stę pu ją cych po so bie róż nych za dań. Dru ży ny po żar ni cze star to wa ły z po - dzia łem na dru hów, druh ny i dru ży ny mie sza ne skła da ją ce się z dru hów i dru - hen. Na wy ma ga ją cym to rze prze szkód ry wa li za cja po mię dzy dru ży na mi by ła za - cię ta. Nie któ re z no wo przy by łych jed no - stek na Olim pia dę, jak po wie dzia ły, przy - je cha ły na roz po zna nie i za po wie dzia ły się już na przy szłą edy cję. Po raz pierw szy na olim pia dzie star - to wa ły dru ży ny z OSP Ka mień (łódz - kie) i z OSP Zu brzy ca Dol na ( ma ło pol - ska), któ re za ję ły ko lej no 1 i 2 miej sce w po dzia le dru hów. Spor to wym zma ga - niom to wa rzy szy ły do dat ko we atrak cje. By ły więc Stra żac kie Mi strzo stwa w je - dze niu kieł ba sy na czas, ba cow ski po kaz prze pę dze nia owiec, pre zen ta cja sprzę - tu ope ra cyj ne go Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej, wy bo ry stra żac kiej Miss, a tak że na pad zbój nic ki i wal ki na sza ble, któ ry za pre zen to wał Klub Orę ża Daw ne go z No we go Tar gu. Dol no ślą scy stra ża cy ze Sto wa rzy sze nia Stra ża cy Prze ciw Bia łacz ce prze ka za li na li cy ta cję pa miąt ko wy me dal z Bie gu Ka torż ni - ka, a uzy ska ne w ten spo sób pie nią dze prze ka za li na re ha bi li ta cję dru ha z Bu - ko wi ny Ta trzań skiej. Pod czas ce re mo nii za koń cze nia olim - pia dy na zwy cię skie dru ży ny stra żac kie oprócz pu cha rów, me da li i dy plo mów cze ka ły cze ki pie nięż ne od Za rzą du Głów ne go ZOSP RP oraz na gro dy rze czo - we ufun do wa ne przez pro du cen tów i dys try bu to rów sprzę tu stra żac kie go. Na ko niec od by ło się do dat ko we wrę cza nie na gród po przez lo so wa nie spo - śród wszyst kich star tu ją cych OSP. By ła też do dat ko wa na gro da spe cjal na stra żac - ki hełm bo jo wy, ufun do wa ny przez Ste fa - na Cen ka Ka pła nia ka, me da li stę olim - pij skie go z Rzy mu, wie lo krot ne go mi - strza świa ta i Eu ro py w ka ja kar stwie, wrę - czo na w je go imie niu przez wnu ka dh Da riu sza To kar skie go. Na gro dę tę otrzy - ma ła OSP Mosz cze ni ca Niż na. Na gro dy rze czo we na olim pia dę ufun do wa li: Bez a lin S.A. Biel sko -Bia ła, PPH Ke wa -eco, KZPT Ka lisz, WUS Brze - zi ny, Rek -Swed, Sklep Ognio wy, Re flex No wy Sącz, Za jazd Czorsz tyń ski, Bar Pod Sie kier ka mi Szczaw ni ca, Stre fa 998. Za wo dy wspar li: Sta ro stwo Po wia to - we w No wym Tar gu, Kin ga Pie niń ska, Za kład Ma sar ski Zdrój, GS Szczaw ni ca. Nie oce nio na by ła pod czas za wo dów po moc stra ża ków z Wak smun du oraz Zę bu i Kro ścien ka do dat ko wo jed nost ki te uży czy ły sprzęt stra żac ki na czas za wo - dów. Stra ża cy z Zę bu i Trze me śni two rzy - li ob sa dę sę dziow ską. Im pre zę pro wa dzi li Ja cek Śli wiń ski. Pa tro nat Ho no ro wy nad za wo da - mi ob ję li Pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go ZOSP RP w Ma ło - pol sce, po seł na sejm RP Edward Siar - ka, wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ma - ło pol skie go Sta ni sław So rys, sta ro sta Po wia tu No wo tar skie go Krzysz tof Fa - ber. Or ga ni za to ra mi za wo dów by li dru - ho wie Zbi gniew i Da riusz To kar scy ze Szczaw ni cy oraz Od dział Wo je wódz ki ZOSP RP w Kra ko wie, Po wiat No wo tar - ski, part ne rem Are na Nar ciar ska Ja wor - ki -Ho mo le. Za kil ka mie się cy stra ża cy po now nie spo tka ją się w Szczaw ni cy pod czas VI Ogól no pol skich Mi strzostw Stra ża ków OSP w Nar ciar stwie Al pej skim i Snow bo - ar dzie, któ re pla no wa ne są w po ło wie lu - te go 2018 ro ku. Po dwóch dniach zma gań kla sy fi ka - cja ge ne ral na V Olim pia dy kształ to wa ła się na stę pu ją co: Dru ho wie 1. OSP Ka mień (łódz - kie), 2. OSP Zu brzy ca Dol na, 3. OSP Czer na, 4. Ci che Gór ne, 5. Ptasz ko wa Druh ny 1. OSP Ptasz ko wa, 2. OSP Go go łów (pod kar pac kie), 3. OSP Gie dla - ro wa (pod kar pac kie), 4. Ja strzę bie Gór ne (ślą skie), 5. OSP Ząb MIX 1. OSP Gię dla ro wa I (pod kar - pac kie), 2. OSP Gie dla ro wa II (pod kar - pac kie), 3. Skrzy szów (ślą skie), 4. Gro - dziec (dol no ślą skie), 5. Ką ko lew ni ca (lu - bel skie). S

11 Region Po świę ce nie ko pii Ca łu nu Tu ryń skie go w No wej Bia łej W so bo tę 16 wrze śnia 2017 ro ku w pa ra fii p.w. św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej w No wej Bia łej mia ło miej - sce bar dzo waż ne moż na po wie dzieć hi sto rycz ne wy da rze nie re li gij ne: po świę ce nie sta łej eks po zy cji Ko - pii Ca łu nu Tu ryń skie go. Po mysł umiesz cze nia Ca łu nu naj więk szej re li kwii chrze ści - jań stwa przy ko ście le w No wej Bia łej, zro dził się w ostat nią nie - dzie lę czerw ca br., gdy do na szej pa ra fii przy by ła za pro szo na przez księ dza pro bosz cza Ta de usza Kor cza ka, świec ka mi sjo nar ka dr An na Kro gul ska. Wy gło si ła ona wów czas w ko ście le cykl prze po jo - nych głę bo ką wia rą ka te chez na te mat Ca łu nu Tu ryń skie go. W tym też dniu, 25 czerw ca, pa ni Kro gul ska prze ka za ła na rę ce pro bosz cza dar dla na szej pa ra fii - po cho dzą cy od fun da to ra z USA Ko pię Ca łu nu Tu ryń skie go na tu ral nej wiel ko ści tj. o łu nu Tu ryń skie go. Na stęp nie roz po czę ło się czu wa nie mo dli tew - dłu go ści 437 cm. i sze ro ko ści 113 cm. Spe cjal ny ste laż na Ca łun ne za koń czo ne Ape lem Ja sno gór skim o go dzi nie wraz z gra fi ką przed sta wia ją cą Twarz Chry stu sa m.in. z Ca łu nu No wa Bia ła jest pierw szą z sied miu miej sco wo ści w Pol sce, oraz z Chu s ty z Ma nop pel lo, wy ko na ła fir ma re kla mo wa pa na gdzie ko lej no zo sta ną umiesz czo ne Ko pie Ca łu nu Tu ryń skie go Ja ku ba Gu zi ka z No we go Tar gu. Koszt kon struk cji zo stał sfi nan - od po wied nio do sied miu państw, z któ ry mi nasz kraj gra ni czy. Są so wa ny z ofiar je de na stu dar czyń ców. to: Sło wa cja, Cze chy, Niem cy, Ukra ina, Bia ło ruś, Li twa i Ro sja. Uro czy stość po świę ce nia Ca łu nu roz po czę ła Msza św. ce le - W nie dzie lę 17 wrze śnia dr An na Kro gul ska pod czas wy gło - bro wa na przez księ dza in fu ła ta Sta ni sła wa Ol szów kę, eme ry to wa - szo nych ka te chez uka za ła jak wspa nia ły dar od Bo ga ma my w na - ne go pro bosz cza z Za ko pa ne go oraz księ dza pro bosz cza Ta de usza szej pa ra fii i jak wiel ka jest to dla każ de go wie rzą ce go czło wie ka Kor cza ka. Na Mszy świę tej ra zem z wier ny mi na szej pa ra fii i są - oka zja, aby kon tem plu jąc Ob li cze Chry stu sa z Ca łu nu sta wać się sied nich miej sco wo ści mo dlił się wójt Gmi ny No wy Targ pan Jan co raz bar dziej do Nie go po dob nym. Smar duch. Po Eu cha ry stii pro ce syj nie uda li śmy się na ze wnątrz ko ścio ła, gdzie ksiądz in fu łat do ko nał ak tu po świę ce nia Ko pii Ca - KS. TA DE USZ KOR CZAK Do żyn ki Mię tu siań skie W dru gą nie dzie lę wrze śnia pa ra fia NMP Kró lo wej Pol ski w Ci chem Mię tu stwie ob cho dzi tra dy cyj ne do - żyn ki, ma ją ce na ce lu po dzię ko wa - nie Pa nu Bo gu za te go rocz ne plo ny. Miesz kań cy 4 so łectw Ci che go, Sta re go By stre go, Czer wien ne go i Ra tu ło wa spo ty ka li się na uro czy - stej mszy świę tej od pra wio nej przez pro bosz cza ks. Ja nu sza Rze pę. Przy nie śli ze so bą wień ce do żyn ko - we, da ry zie mi i wspól nie po mo dli li się. Po mszy świę tej wszy scy wspól - nie ba wi li się pod czas tra dy cyj ne go fe sty nu na ogro dzie ple bań skim. Te go rocz ne Do żyn kii Mię tu siań - skie od by ły się w nie dzie lę 10 wrze śnia. Na sce nie za pre zen to wa li się m.in. ze spół gó - ral ski Ma li Mię tu sia nie, scho la pa ra fial na pod kie row nic twem or ga ni sty An drze ja Za ryc kie go, ucznio wie ze Szkół Pod sta wo - wych w Czer wien nem i nr 1 w Ci chem. Do dat ko wy mi atrak cja mi by ły po kaz łucz nic twa, de gu sta cja po traw re gio nal - nych ma lo wa nie bu ziek dla dzie ci i gry i kon kur sy z cen ny mi na gro da mi. Do żyn ki Mię tu siań skie zor ga ni zo wa - ne zo sta ły przez Zwią zek Pod ha lan Od - dział Mię tu stwo, Pa ra fię w Mię tu stwie, Ochot ni cze Stra że Po żar ne Ci che Dol ne, Czer wien ne Dol ne i Ra tu łów Dol ny oraz Cen trum Kul tu ry i Pro mo cji Gmi ny Czar ny Du na jec. Część do cho du prze zna czo na zo sta ła na po trze by pa ra fii. TEKST I FOT. PIOTR DU RAJ 14 wrze śnia w świę to Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go, pa ra fia nie, mło - dzież i go ście mo dli li się za Oj czy znę w ko ście le pa ra fial nym w Po ro ni nie. Mszy Świę tej prze wod ni czył ksiądz pro boszcz Sta ni sław Pa rzy gnat. Po Mszy Świę tej wszy scy prze szli do krzy ża na Ga - li co wej Gra pie. - Krzyż zo stał po sta wio ny w 1910 ro - ku z oka zji 500 rocz ni cy bi twy pod Grun - wal dem, z ini cja ty wy Jó ze fa Sto cha - Bła - chu ta, ów cze sne go wój ta. Sta ra niem Soł - ty sa Po ro ni na Sta ni sła wa Gą sie ni cy - Ży we kloc ki le go Gru pa Ma my dla dzie ci i Sto wa rzy - sze nie Go spo dyń Wiej skich w Nie - dzi cy or ga ni zu je warsz ta ty Le go re - ali zo wa ne w ra mach pro jek tu pt. Ale Ro bot - LE GO ro bo ty ka od teo - rii do prak ty ki. W Łap szach Niż nych oraz Ka cwi nie dzie ci two rzą na szpi ko wa ne elek tro ni ką ro bo ty z kloc ków le go. Pod czas za jęć z ro - bo ty ki dzie ci uczą się, a jed no cze śnie do - brze się ba wią, po zna ją no wo cze sną tech - ni kę i ob ser wu ją jak na ich oczach przy po - mo cy ję zy ka pro gra mo wa nia nie ty po we za baw ki oży wa ją. Ży we kloc ki wy po sa żo - ne są w sil ni ki, pa ne le ope ra tor skie i czuj - 11 Uro czy sto ści przy krzy żu na Ga li co wej Gra pie w Po ro ni nie Waw ryt ko przy wspar ciu Urzę du Gmi ny, pa ra fii i życz li wych osób zo stał od no wio - ny i oświe tlo ny krzyż oraz upo rząd ko wa - ny przy le gły te ren - mó wi ks. Ar ka diusz Zych, wi ka riusz pa ra fii w Po ro ni nie. - Ksiądz pro boszcz przy krzy żu od - mó wił mo dli twę za Oj czy znę i po dzię ko - wał wszyst kim za uczcze nie krzy ża, któ ry gó ru je nad Po ro ni nem. Na stęp nie głos za - brał wójt gmi ny Po ro nin Bro ni sław Stoch. Na za koń cze nie uro czy sto ści wszy - scy uca ło wa li re li kwie Krzy ża Świę te go i od śpie wa li "Bo że coś Pol skę" mó wi. P / FOT. KS. AR KA DIUSZ ZYCH ni ki po zwa la ją ce na in te rak cje z czło wie - kiem. Za ję cia po dzie lo ne są na część teo re - tycz ną oraz prak tycz ną. Ta ofer ta edu ka - cyj na jest do sko na łym spo so bem spę dza - nia wol ne go cza su, któ ry nie wąt pli wie ko - rzyst nie wpły nie na przy szłość uczest ni - ków, po ka że dzie ciom że na uki ści słe są cie ka we i war to się ich uczyć. Naj młod si w ten spo sób po pra wią swo je umie jęt no ści ma nu al ne oraz roz wi ną wy obraź nie. KA RO LI NA PA ŁAC

12 12 Rozmaitości CZWARTEK, 21 września 2017 Od Be do Zet (nr 61) Co dzia ło się do tej po ry. Ugry zio ny przez cho mi ka i po mniej - szo ny do mi kro sko pij nych roz mia rów Ra - fał kry je się za re ga łem. Bar tosz, Oli wer, Pau la i Maks wie dzą czy ja to spraw ka, ale skłó ce ni nie chcą ze so bą roz ma wiać, by pod jąć ak cję ra tow ni czą. Maks w tym cza - sie szu ka dro gi uciecz ki przed cho mi ka - mi. Wy bie ra pa ję czy nę, któ ra pro wa dzi do gó ry... Ta jem ni cza maź cd. cz. V W kla sie za pa no wał nie spo koj ny po - mruk. Wszy scy mó wi li prze stra szo ny mi gło sa mi. Każ dy zaj rzał już za re gał i nie zna lazł Ra fa ła Grał kow skie go. Za sta na - wia li się, co da lej ro bić. Po mruk przy bie - rał na si le i la da chwi la, je śli nikt nie po dej - mie od po wied niej de cy zji, na le ża ło się spo dzie wać wy cho waw czy ni. Gwar roz mów prze rwał Maks Za ryc - ki. - Słu chaj cie... za czął gło śno, lecz za - raz ucichł, jak by bo jąc się swo je go gło su. - Co chcesz? Oli wer, jak in ni, spoj - rzał na nie go. - My ślę, że po win ni ście po go dzić się z Pau lą... - Dla cze go tak są dzisz? - Bo tyl ko ra zem z nią mo że cie roz - wią zać za gad kę znik nię cia Ra fa ła... a cza - su ma my nie wie le... - Ja z Pau lą mam po go dzić się ju tro... Bar tosz od parł nie grzecz nie tak po - wie dzia ła pa ni... - Słu chaj Bar tosz... Maks po czuł jak kro pla po tu spły wa mu ze skro ni my ślę, że te raz mu si cie za po mnieć o kłót ni... Te - raz waż niej szy jest Ra fał... On na le ży do na szej kla sy... - Roz ma wiam wła śnie o tym z Oli we - rem upie rał się Bar tosz. Ra fał Grał kow ski sły szał wy mia nę zdań Mak sa z Bar to szem, ale nie miał cza - su sku pić się na dia lo gu. Był w po ło wie dro gi na po przecz nej li nie. Te raz przy - spie szył zer ka jąc rów no cze śnie w stro nę naj bliż szej książ ki i na gle ser ce wy pa dło mu z ryt mu... Na prze ciw nie go wy ło nił się ol brzy - mi pa jąk i mie rzył groź ny mi śle pia mi in - tru za... Przy glą da li się w naj więk szym sku - pie niu je den dru gie mu, gdy na gle Ra fał po czuł ko ły sa nie i zmu szo ny był spraw - dzić przy czy nę. Ką tem oka zer k nął w dół. Tup cia naj wy raź niej nie mo gła mu prze - ba czyć te go, co z nią kie dyś wy czy niał i bez li to śnie sta ra ła się do się gnąć go, szar - piąc łap ką za pa ję czy nę. Obej rzał się zno - wu na nie bez pie czeń stwo u gó ry i prze - stra szył się jesz cze bar dziej... Nie ru cho my do tej po ry pa jąk ru szył w je go kie run ku, kro cząc ostroż nie ośmio ma dłu gi mi no ga mi... Ra fał spo glą - dał w pa ni ce do gó ry i na dół... Tup cia szarp nę ła jesz cze raz za sznur, któ ry za ko - ły sał nim z więk szą si łą niż do tych czas. Pa jąk za uwa żył te raz ruch na do le i znie - ru cho miał. Na szczę ście wy czuł nie bez - pie czeń stwo i cof nął się o krok do ty łu... Ra fał ode tchnął tro chę, bo miał czas na po zbie ra nie my śli. Zdał so bie spra wę, że cho mik jest więk szy od pa ją ka i dla te go ten prze rwał swój atak, ale na pew no bę - dzie czy hał na nie go w ukry ciu... Co zro bić? Nie mo że tak wi sieć do koń ca świa ta... Pa nicz ne my śli prze mknę - ły mu przez gło wę. Z kło po tu wy ba wi ła go agre syw na Tup cia. Szarp nę ła po raz ko lej ny za li nę, któ ra tym ra zem nie wy trzy ma ła i z lek - kim trza skiem od cze pi ła się od ścia ny. Cię żar Ra fa ła prze cią gnął ca łość w stro nę re ga łu i chło pak wpadł z im pe tem na książ ki. Od bił się z ję kiem, roz luź nił uchwyt na li nie i spadł na dół... Maks Za ryc ki nie świa do my te go, co się dzie je za sza fą, da lej prze ko ny wał Bar - to sza. - Ale Pau la mo że wam po móc... - Ni by, w ja ki spo sób? Fin kow ski od parł nie grzecz nie py ta niem. - Zna swo je go cho mi ka... - Cho mik, jak cho mik... Bar tosz zlek ce wa żył ostat nią uwa gę. - Po za tym ona zna wa szą ta jem ni cę... Maks ści szył nie co głos i spoj rzał nie - pew nie na Bar to sza, któ ry go gniew nie zmie rzył i wstał z ław ki - Ty też znasz na szą ta jem ni cę i nie chcesz nam po móc... - Wła śnie za czą łem... Maks sku lił się ze stra chu na krze śle. - Co za czą łeś? Wszy scy ob ser wo wa li Bar to sza jak zbli ża się do gru ba sa. - Za czął... Pau la na gle wsta ła z ław - ki i za sło ni ła Mak sa ra to wać Ra fa ła... - Ty się nie wtrą caj... od burk nął Bar tosz. Oli wer miał już dość wszyst kie go. Czuł się win ny, bo pierw szy opo wie dział Bar to szo wi o złym na stro ju Pau li. Mu siał za koń czyć kłót nię. - Bar tosz, daj spo kój! W dwóch sko kach do padł Fin kow - skie go i zła pał go za rę kę, a Maks pod niósł się nie pew nie z sie dze nia i po wie dział. - Idę po pa nią... ru szył wzdłuż rzę - du ła wek i skie ro wał się do drzwi. Bar tosz ru szył za nim, ale na gle przed nim wy rósł Oli wer. - Skończ z tym! - Zrób mi miej sce... Bar tosz od su - nął ko le gę na bok i ru szył za Mak sem mu szę za trzy mać te go gru ba sa... - Stój! Oli wer wy cią gnął no gę do przo du. Je go sto pa za ha czy ła o ko la no Fin - kow skie go i Bar tosz ru nął, jak dłu gi na pod ło gę. Oli wer do padł go spryt nie i do ci - snął do zie mi. Pod niósł gło wę i krzyk nął do Za ryc kie go. - Maks, za cze kaj! - Na co? od parł tam ten i otwo rzył drzwi aż się po za bi ja cie? - On się już uspo ko ił... BO GU SŁAW ZIĘ BA RYS. ALEK SAN DRA CZA PLA

13 Mi ni ster Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni - stra cji w ra mach środ ków re zer wy ce lo wej bu dże tu pań stwa przy znał gmi nie Ja błon - ka pro me sę na od bu do wę mo stów: - Od bu do wa mo stu Ko ło ko ścio ła na cie ku Syh - lec w miej sco wo ści Lip ni ca Ma ła - Od bu do wa mo stu Na To ma sów kę na cie ku So - law ka w miej sco wo ści Zu brzy ca Gór na - Do fi nan so wa nie sta no wi 80% war to ści każ de go za da nia. Po zo sta ła kwo ta po cho dzi ze środ ków wła snych bu dże tu gmi ny. GMINA JABŁONKA Gmi na Ja błon ka bę dzie bo gat sza o dwa no we mo sty Bu do wa mia stecz ka ru chu dro go we go w Ja błon ce In we sty cja współ fi nan so wa na przez Wo je wódz two Ma ło pol skie w ra mach kon kur su na re ali za cję za dań z za kre su bez pie czeń stwa ru chu dro go we go pn.: Bu do wa mia ste czek ru chu dro go we go w wo je wódz twie ma ło pol skim War tość in we sty cji: ,76 zł w tym ze środ ków: Wo je wódz two Ma ło pol skie: ,46 zł Gmi na Ja błon ka : ,30 zł Efek tem rze czo wym zre ali zo wa nej in we sty cji jest mia stecz ko ru chu dro go - we go. Mia stecz ko bę dzie wy ko rzy sty - Jan Ła ciak od zna czo ny srebr nym me da lem Związ ku Pod ha lan w Ame ry ce Pół noc nej wa ne przez dzie ci i mło dzież do na uki bez piecz ne go ko rzy sta nia z dróg, na uki prze pi sów, za sad i re guł obo wią zu ją - cych na dro gach. Mia stecz ko Ru chu Dro go we go wraz z or ga ni za cją ru chu umoż li wia kształ ce nie i zdo by wa nie do świad cze nia oraz upraw nień do pro - wa dze nia ro we rów i mo to ro we rów na dro gach pu blicz nych przez dzie ci i mło - dzież w ra mach za jęć wy cho wa nia ko - mu ni ka cyj ne go i wy cho wa nia fi zycz ne - go. Mia stecz ko Ru chu Dro go we go za - wie ra wszyst kie ele men ty wy ma ga ne w za ło że niach dla bu do wy mia ste czek ru - chu dro go we go w wo je wódz twie ma ło - pol skim. W dniu 14 wrze śnia 2017 r. w Urzę dzie Gmi ny Ja błon ka, I v -ce pre zes Związ ku Pod ha lan w Pol sce Aloj zy Li cho syt w obec no ści Wój ta Gmi ny An to nie go Kar la ka wrę - czył Ho no ro we mu Pre ze so wi Klu bu Ba bia Gó ra Związ ku Pod ha lan w Chi ca go - Ja no - wi Ła ciak srebr ny me dal przy zna ny przez Zwią zek Pod ha lan w Ame ry ce Pół noc nej. Gra tu lu je my! Po li cjan ci spraw dza ją w prak ty ce - sys tem po wo ły wa nia re zerw W osiem dzie się ciu dwóch jed nost - kach po li cji na te re nie ca łe go kra ju trwa ją ćwi cze nia pod kryp to ni mem EGI DA -17. To prak tycz na we ry fi ka - cja te go, jak dzia ła sys tem po wo ły - wa nia re zerw, bo wiem Po li cja obok woj ska jest dru gą co do wiel - ko ści for ma cją dys po nu ją cą ta ki mi si ła mi. Ca łość ko or dy nu je Głów ny Sztab Ko men dy Głów nej Po li cji. Ćwi cze nia re ali zo wa ne są zgod nie z za rzą dze niem Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Be aty Szy dło. Od by wa ją się na te re nie osiem dzie się ciu dwóch jed no stek po li cji szcze bla po wia to we go (miej skie go/re jo - no we go). Łącz nie uczest ni czy w nich 1640 osób. To tzw. re zer wy oso bo we. Re - zer wi ści po sia da ją nada ne przy dzia ły or - ga ni za cyj no - mo bi li za cyj ne do służ by w jed nost kach zmi li ta ry zo wa nych Po li cji. Jest to ko lej ne po wo ła nie, a Po li cja w za kre sie licz by co rocz nych po wo łań osób (re zerw oso bo wych) do od by cia ćwi czeń jest dru gą, po Si łach Zbroj nych RP, for ma - cją w ska li pań stwa. Ob ser wa to ra mi ćwi cze nia po za przed sta wi cie la mi Ko men dy Głów - nej Po li cji są przed sta wi cie le Do - wódz twa Ope ra cyj ne go Ro dza jów Sił Zbroj nych, De par ta men tu Stra te - gii i Pla no wa nia Obron ne go MON, Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz przed sta wi cie le te re no wej ad mi ni stra cji pu blicz nej i woj sko wej. Głów ny mi za ło że nia mi ćwi cze - nia jest prak tycz ne spraw dze nie przy ję tych za ło żeń i roz wią zań pla ni - stycz nych zwią za nych z po wo ły wa - niem osób (re zerw oso bo wych) do jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji prze wi dzia nych do mi li ta ry za cji, or - ga ni za cji pro ce su szko le nia teo re - tycz ne go oraz płyn no ści prze pły wu in for ma cji po mię dzy ko men da mi po - wia to wy mi, miej ski mi, re jo no wy mi a ko men da mi wo je wódz ki mi i ko men - dą sto łecz ną po li cji i da lej z Ko men - dą Głów ną Po li cji. Źró dłem fi nan so wa nia ćwi cze nia są środ ki Mi ni stra Obro ny Na ro do wej przy - dzie lo ne Ko men dan to wi Głów ne mu Po - li cji w ra mach Pro gra mu po za mi li tar nych przy go to wań obron nych dzia łu ad mi ni - stra cji rzą do wej spra wy we wnętrz ne w la - tach AN NA GRÓ DEK / FOT. KPP NO WY TARG

14 14 Ogłoszenia drobne CZWARTEK, 21 września 2017 Praca Praca w sklepie metalowym w Nowym Targu, mile widziane doświadczenie w branży,cv na E-meila l Po szu ku ję Kon sul tan tek do współ pra cy z fir mą Ma ry Kay. Tel l Kan ce la ria Od szko do waw cza po - szu ku je Przed sta wi cie li na te re nie Pod ha la. Nie nor mo wa ny czas pra cy. Atrak cyj ne wy na gro dze nie. Tel F.H.P. "JANAS" spółka jawna oddział w Nowym Targu zatrudni pracowników na stanowiska MAGAZYNIER i PRACOWNIK ROZBIORU DROBIU. Telefon: l Pra cow nik pro duk cji. Kra ków: cię cie pro fi li, wier ce nie, szli fo wa nie, przy go to wa nie do ma lo wa nia, pa ko - wa nie. Umo wa o pra cę lub l Przed sta wi ciel han dlo wy, Kra - ków - bran ża me blo wa. Wy ma ga ny j. nie miec ki. Umo wa o pra cę+pro - wi zje lub l Za trud nię Kel ner kę - Przy stań w Ka ba no sie - Ja błon ka. Pra ca na week en dy. Bar dzo do bre wa run ki pra cy. Atrak cyj ne wy na gro dze nie. Pro si my o kon takt pod nu mer l Chochołowskie Termy zatrudnią specjalistę ds. marketingu. Praca w Chochołowie Szczególy pod nr Zapraszamy do współpracy, zostań niezależnym agentem nieruchomości. Agenci RE/MAX Duo prowadzą swój własny biznes oparty na działalności gospodarczej w ramach sprawdzonego systemu. Zapewniamy zorganizowany system marketingu na skalę świata, kraju i regionu pracy agenta biura RE/MAX Duo. Zadzwoń , l Hotel & Restauracja & SPA Bachledówka w Czerwiennem zatrudnia na stanowiskach: kelner / kelnerka, recepcjonistka / recpcjonista, kucharz / kucharka, pokojówka. Informacje pod nr i na stronie ME DI CUS Agen cja opie kuń czo - pie lę gniar ska ofe ru ją ca kom plek - so wą opie kę nad se nio rem w do - mu za trud ni: - opie kun ki me dycz ne, - opie kun ki do osób star szych, - pie lę gniar ki - re ha bi li tan tów Po szu ku je my osób z te re nu Pod - ha la i Ora wy - pro si my o prze sy ła nie CV na ad res: me di cus.opie il.com Wię cej o nas: kun ki me - dycz ne.in fo, tel l Zatrudnię Kierowcę - Przystań w Kabanosie - Jabłonka. Praca na weekendy. Bardzo dobre warunki pracy. Atrakcyjne wynagrodzenie. Prosimy o kontakt pod numer Katolickie Szkoły SPSK w Czerwiennem zatrudnią logopedę i oligofrenopedagoga. Kontakt: tel , l Firma DRI zatrudni przedstawiciela handlowego. Zarobki prowizyjne lpraca od zaraz, przy produkcji pantofli. Atrakcyjne zarobki. tel Nieruchomości l Ku pię dom do re mon tu lub dział kę bu dow la ną do 12 arów na te re nie Pod - ha la. Tel l Ciche drewniany dom do remontu, działka 1,18 ha zł tel l Rabka Zdrój - mieszkania m2 w stanie deweloper tel l Rabka Zdrój dom wolnostojący 210 m2, działka 9382, zł l Szaflary, Centrum dom z zabudową pod działalność zł tel l Ku pie dział kę,dom z wi do kiem na pa no ra mę Tatr. Tel l Rabka Zdrój dom wolnostojący 210 m2, działka 9382, zł l Niedzica Pensjonat nad Zalewem Czorsztyńskim zł l Nowy Targ Kokoszków widok. dom pod działalność zł l Knurów widok. działka budowlana 987m2, zł Sprzedam l Tablet Prestigio Multipad 4 Ultimate G. Cena 350 zł. Kontakt l Drukarka wielofinkcyjna Samsung SCX4200. Cena 250 zł. Kontakt l Komiksy z superbohaterami. Ok. 500 szt. Cena do negocjacji tel Usługi l La kie ro wa nie prosz ko we, Kra - ków. Dys po nu je my pie cem o wy - mia rach 3m dl 1,8 wys - 1,2 szer. Gwa ran tu je my krot kie ter mi ny re ali - za cji i atrak cyj ne ce ny l Po go to wie fi nan so we. Szyb kie po życz ki. Bez BIK l Che mia nie miec ka w sprze da ży bez po śred niej! Ni skie ce ny, wy so ka ja kość, do jazd do klien ta na te re nie No we go Tar gu. Ma riusz Obi rek l Za pra szam do współ pra cy z fir - mą ko sme tycz ną Ma ry Kay.Dar mo - we warsz ta ty pie lę gna cyj ne. Tel Ka ta rzy na Star - czow ska l Po ma ga my uzy skać od szko do - wa nia za wy pad ki ko mu ni ka cyj ne, błę dy me dycz ne. Bez płat na ana li za spra wy l Wypożyczalnia Rowerów u Bachledy zaprasza. Podczerwone (obok dawnej stacji kolejowej). Jesteśmy obok ścieżki rowerowej Szlak Wokół Tatr. Parking i gastronomia tel l Kolportaż ulotek na terenie powiatu nowotarskiego. Wystawiamy fakturę VAT. Tel l Nabijanie plakatów, całe Podhale. Wystawiamy fakturę VAT. Tel l Miałeś wypadek za granicą Niemcy Wielka Brytania? Jeżeli byłeś poszkodowany pomożemy uzyskać odszkodowanie. tel l Cięcie i grawerowanie laserem - drzewo, sklejka, papier, laminat, skóra- szybka realizacja. tel l Nadruk na koszulkach - możliwy projekt tel l Zdjęcia do dokumentów. Szybko i tanio. Ul. Kolejowa 8, Czarny Dunajec. Tel l Zdjęcia nagrobkowe z porcelany tel l Naprawa aparatów cyfrowych. Renowacja i czyszczenie obiektywów foto. Tel l Noclegi w Czarnym Dunajcu tel = l Stu dio fo to gra ficz ne DRI Fo to ofe ru je fo to -pre zen ty na każ dą oka zję. Czar ny Du na jec, ul. Ko le jo wa 8. Tel l Kol por taż ulo tek i ma te ria łów pro mo cyj nych na te re nie Za ko pa ne - go i ca łe go Pod ha la. Tel l Fo to graf ślub ny (od1 400zł). Se - sje zdję cio we. Re la cja z im prez ro - dzin nych. Pro fe sjo nal na ob rób ka zdjęc. Tel l Za pro sze nia - ślub, chrzest - w sty lu gó ral skim, wy ci na ne la se rem. Na klej ki, za wiesz ki na wód kę. Za ko - pa ne, ul. Wit kie wi cza 14, tel l Drew nia ne Księ gi Go ści - ślub, chrzest - Za ko pa ne, ul. Wit kie wi cza 14, tel l Usłu gi gra we ro wa nia i cię cia la se - rem - bre lo ki do klu czy, kar ty me nu, i wie le in nych. Za ko pa ne, ul. Wit kie - wi cza 14, tel l Naj tań sze KSE RO w Za ko pa nem. Usłu gi po li gra ficz ne i re kla mo we. HE BRON, ul. Wit kie wi cza 14, tel Ogło sze nia drob ne Ogło sze nia drob ne są nie za stą pio ną plat for mą prze pły wu in for ma cji mię dzy na szy mi od bior ca mi. Ta po pu lar na for ma prze ka zy wa nia wia do mo ści do ty czą cych m.in. dzia łal no ści fir my, ofert pra cy, czy też sprze da ży lub kup na przed mio tów, nie ru cho mo ści itd. umoż li wi na szym czy tel ni kom ła twą, ta nią i jed no cze śnie nie zwy kle sze ro ką ko mu ni ka cję na ła mach ga ze ty Gó ral In fo. Spe cjal nie dla Pań stwa ogło sze nia drob ne sta ją się nie od łącz ną, sta łą czę ścią na szej ga ze ty. Po ogrom nej licz bie za py tań do ty czą cych moż li wo ści umiesz cza nia te go ty pu in for ma cji na ła mach Gó ral In fo nie mie li śmy wąt pli wo ści, że po dej mu je my do brą de cy zję. Za chę ca my za tem do za miesz cza nia ogło szeń, któ re bę dą pu bli ko wa ne w ga ze cie Gó ral In fo. Treść in for ma cji moż na prze sy łać ma ilo wo na oglo sze ral.in fo.pl lub po przez SMS pod nr W przy szło ści, dla wy god ne go do da wa nia ogło szeń, przy go tu je my Bezpłatna gazeta lokalna Redakcja: ul. Kolejowa Czarny Dunajec Reklama: Ludwik Chowaniec Jakub Kurek GAZETA ZRZESZONA W Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

15 Region OSP Sta re By stre i OSP No wa Bia ła naj lep sze pod czas IX Po wia to wych Za wo dów Spor to wo Po żar ni czych w Czar nym Du naj cu Re pre zen tan ci OSP Sta re By - stre i re pre zen tant ki OSP No wa Bia ła zo sta li zwy cięz ca mi IX Po - wia to wych Za wo dów Spor to wo Po żar ni czych Po wia tu No wo - tar skie go w ka te go riach, od po - wied nio męż czyzn i ko biet. Za wo dy zor ga ni zo wa ne w nie dzie lę 10 wrze śnia przez Za rząd Od dzia łu Po - wia to we go ZOSP RP w No wym Tar gu i Ko men dę Po wia to wą PSP przy współ - udzia le Sta ro stwa Po wia to we go w No - wym Tar gu oraz sa mo rzą dów gmin nych z te re nu po wia tu no wo tar skie go, ro ze gra ne zo sta ły na sta dio nie spor to wym w Czar - nym Du naj cu. Prze pro wa dzo no tam tak - że ry wa li za cję Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych. Ce lem or ga ni za cji za wo dów spor to - wo -po żar ni czych OSP jest w szcze gól no - ści mo bi li zo wa nie do in ten syw ne go szko - le nia po żar ni cze go, zmie rza ją ce go do sku - tecz ne go pro wa dze nia ak cji ra tow ni czo - -ga śni czych, oce na sta nu wy szko le nia po - żar ni cze go, po pu la ry za cja wśród spo łe - czeń stwa za gad nień ochro ny prze ciw po - ża ro wej, przy go to wa nie do star tu w za wo - dach wyż sze go szcze bla. Dru ho wie wzię li udział w 2 kon ku - ren cjach, ta kich sa mych jak na szcze - blu gmin nym - ćwi cze nie bo jo we i szta fe - ta po żar ni cza 7 50 m z prze szko da mi. Wśród męż czyzn (po wy żej 18 ro ku ży cia) naj lep si oka za li się przed sta wi cie le gmi ny Czar ny Du na jec. Pierw sze miej sce za ję ła dru ży na OSP Sta re By stre. Na dru - giej po zy cji upla so wa li się dru ho wie z OSP Ko niów ka. Trze cie miej sce za ję li przed sta wi cie le gmi ny No wy Targ OSP Krem pa chy. Ry wa li za cję ko biet (po wy żej 16 ro ku ży cia) zdo mi no wa ły druh ny z gmi ny No - wy Targ, a do kład nie z No wej Bia łej, a dru gie miej sce za ję ły ich są siad ki z Krem - pach. Trze cie miej sce przy pa dło dla dru - hen z gmi ny Ja błon ka, na le żą cych do OSP Zu brzy ca Dol na. Pod czas po wia to wych za wo dów spor to wo po żar ni czych za wsze prze - pro wa dza ne są kon ku ren cje dla nie peł no - let nich stra ża ków Mło dzie żo wych Dru - żyn Po żar ni czych. Tak też by ło pod czas 9 edy cji tych po pu lar nych zma gań. Wśród dziew czy nek naj lep sze by ły re pre zen tant ki gmi ny Ja błon ka MDP Zu brzy ca Dol na. Dru gie za ję ły mło de druh ny z gmi ny No wy Targ MDP No wa Bia ła, a trze cie z gmi ny Czar ny Du na jec MDP Sta re By stre. Naj lep si wśród chłop ców by li przed - sta wi cie le gmi ny No wy Targ MDP No - wa Bia ła. Na dru gim miej scu upla so wa li się ich ko le dzy z gmi ny Łap sze Niż ne MDP Nie dzi ca. Trze cie miej sce za ję li mło dzi stra ża cy z gmi ny Ja błon ka MDP Zu brzy ca Dol na. Po wia to we za wo dy spor to wo po - żar ni cze roz gry wa ne są co 2 la ta, a naj lep - sze jed nost ki ma ją pra wo re pre zen to wać po wiat pod czas za wo dów wo je wódz kich, któ re or ga ni zo wa ne są co 4 la ta. Jest to praw dzi we świę to dla spo łecz no ści stra - żac kiej. Po szcze gól nym dru ży nom ki bi - cu ją za rów no ko le dzy stra ża cy, jak i ca łe ro dzi ny. Do pin gu ją im tak że przed sta wi - cie le sa mo rzą dów. Na try bu nach obec ni by li m.in. Krzysz tof Fa ber sta ro sta po - wia tu no wo tar skie go, Jó zef Ba bicz wójt gmi ny Czar ny Du na jec, Bo gu sław Ja zow - ski wójt gmi ny Lip ni ca Wiel ka, Ar tur Gór ka se kre tarz gmi ny Ja błon ka. Obec ni by li tak że przed sta wi cie le władz stra żac kich nad bryg. Sta ni sław No wak ko men dant wo je wódz ki Pań - stwo wej Stra ży Po żar nej, mł. bryg. Ma - riusz Ła ciak ko men dant po wia to wy PSP w No wym Tar gu, kpt. Piotr Do ma - lew ski za stęp ca ko men dan ta po wia to - we go PSP w No wym Tar gu, dh Jan Kucz - ko wicz przez po wia to we go ZOSP RP w No wym Tar gu, ko men dan ci i pre ze - si ZOSP RP po szcze gól nych gmin w po - wie cie no wo tar skim. TEKST I FOT. PIOTR DU RAJ Nie dzie la 10 wrze śnia 2017 r. by ła nie zwy kłym dniem dla spo łecz no ści Py zów ki, miej - sco wo ści w gmi nie No wy Targ, a to za spra wą 85 le - cia ist nie nia Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. Uro czy stość mia ła pod nio sły cha rak - ter. Roz po czę ła ją msza św. w miej sco - wym ko ście le pw. Ja na Chrzci cie la. Oprócz miesz kań ców Py zów ki i człon - ków miej sco wej OSP wzię ły w niej udział pocz ty sztan da ro we jed no stek OSP z gmi - ny No wy Targ, a tak że wła dze stra żac kie ze nad bryg. Sta ni sła wem No wa kiem, ma - ło pol skim ko men dan tem wo je wódz kim Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, na cze le. Obec ni by li tak że Jan Kucz ko wicz, po - wia to wy pre zes ZOSP RP w No wym Tar - gu i mł. bryg. Ma riusz Ła ciak, ko men dant po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w No wym Tar gu. Wła dze sa mo rzą do we re - pre zen to wa li Jan Smar duch, wójt gmi ny No wy Targ, Sta ni sław Sze li ga, za stęp - ca wój ta gmi ny No wy Targ oraz Wie sław Pa rzy gnat, prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny, 15 Ju bi le usz 85 le cia OSP Py zów ka a za ra zem soł tys Py zów ki i Sta ni sław Żół - tek, rad ny po wia to wy. Pod czas uro czy ste go ape lu przy po - mnia no hi sto rię OSP w Py zów ce i wrę - czo no oko licz no ścio we od zna cze nia dla za słu żo nych stra ża ków. Zło ty Me dal za Za słu gi dla Po żar nic - twa otrzy ma li dru ho wie An drzej Pa chol - ski, Wie sław Pa rzy gnat, Jan Wrzasz czak i Sta ni sław Wrzasz czak. Srebr nym Me da lem za Za słu gi dla Po żar nic twa od zna czo ny zo stał dh Sta ni - sław Ga cek. Od zna ka mi Stra żak Wzo ro wy uho no - ro wa ni zo sta li dru ho wie Ma te usz Czysz - czoń, Sta ni sław Fic, Ma te usz Śliż, Sta ni sław Ko wal, To masz Ko wal, Krzysz tof Fron, Da - niel Pa chol ski, Sta ni sław Tru ty i Piotr Żół tek. Uro czy stość ju bi le uszo wa by ła tak że zna ko mi tą oka zją do po świę ce nia no wej re mi zy OSP Py zów ka. TEKST I FOT. PIOTR DU RAJ

16 16 Reklama CZWARTEK, 21 września 2017 Ekofiber Kraków - ekologiczna termoizolacja w Twoim domu Fir ma Bu dow la no -In ży nie ryj na Eko fi ber Kra ków to spraw dzo na, re no mo wa na fir ma zaj mu ją ca się pro fe sjo nal nym i sku tecz - nym ocie pla niem do mów. Od bli sko ćwierć - wie cza dzia ła my na pol skim ryn ku, a na szą spe cjal no ścią są izo la cje na dmu cho we. W la tach wy ko na li śmy już izo la cje ter - micz ne po nad 1 mln m2 stro pów i stro po da chów klien tów oraz po nad 500 re ali za cji dla klien tów in dy wi du al nych. Za le ty tech no lo gii wdmu chi wa nia gra nu la tów: l Mon taż bez od pa dów l Krót ki ter min re ali za cji l Prze dłu żo ny okres trwa ło ści po kry cia da cho we go l Moż li wość do tar cia w miej sca trud no do stęp ne l Bar dzo ko rzyst na ce na l Nie za kłó co ny rytm pra cy obiek tów w trak cie ocie pla nia l Wy mier ny efekt oszczęd no ścio wy W przy pad ku gdy w sko sach da chu, ścia nach bądź pod ło gach bu dyn ku zo sta ła wy ko na na izo la cja ter micz - na na przy kład z weł ny mi ne ral nej a mi mo to za uwa żal - ny jest dys kom fort ciepl ny użyt kow ni ków (w zi mie chłód a w le cie nad mier ne cie pło) to ta ka izo la cja po win - na zo stać po pra wio na. O źle wy ko na nej izo la cji in for mu ją nas na stę pu ją ce symp to my: l pro blem z do grza niem po miesz czeń w zi mie l du ża tem pe ra tu ra od czu wa na w le cie l od głos prze miesz cza ją cych się mas po wie trza pod czas wietrz nych dni l po ja wia nie się wil go ci oraz grzy bów l zwięk szo ne ra chun ki za ogrze wa nie Uzu peł nie nie izo la cji pod da sza po wo du je na tych - mia sto we usu nię cie w/wym uste rek. Po pra wia się kom - fort użyt ko wa nia po miesz czeń oraz kosz ty ogrze wa nia do mu są zde cy do wa nie mniej sze. Za sad ność ter mo re no wa cji pod wzglę dem eko no - micz nym uka zu je pe wien ciąg pod glą dów ener ge tycz - nych. In we sty cje zwra ca ją się cał ko wi cie po 1,5-3,5 ro ku. fi ber kra kow.pl ul. Rze mieśl ni cza 1, Kra ków tel. kom Je ste śmy człon kiem Kra jo we go Klu czo we go Kla stra Żrów no wa żo na In fra struk tu ra AR TY KUŁ PRO MO CYJ NY

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne ANDRZEJ SZYMONIK 1 UWARUNKOWANIA LOGISTYKI IMPREZ MASOWYCH 2 Istota logistyki imprezy masowej Zgod nie z Usta wą O bezpieczeństwie imprez masowych, za im - pre zę ma so wą uzna wa ne są im pre zy spor

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Art Lift nowa technologia liftingu

Art Lift nowa technologia liftingu medycyna estetyczna Marcin Wujtowicz Sales manager MYDERM Laboratories S.A. Art Lift nowa technologia liftingu Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła zpo łą cze nia der

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska Co py ri ght Do ro ta Dziam ska 2005 Co py ri ght Wy daw nic two BIS

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Sze ścio la tek w szko le

Sze ścio la tek w szko le TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI Sze ścio la tek w szko le Kon cep cja wdra Ŝa nej re for my pro gra mo wej trak tu je kształ ce nie ogól ne ja ko fun da ment do dal sze go wszechstronnego roz wo ju dziec

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną ob słu gę sprze da ży i ma ga zy no wa nia w przed się bior stwa ch 2

Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną ob słu gę sprze da ży i ma ga zy no wa nia w przed się bior stwa ch 2 Jo an na Rut, Ewa Ku liń ska Po li tech ni ka Opol ska 1 Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną ob słu gę sprze da ży i ma ga zy no wa nia w przed się bior stwa ch 2 Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPECIAL OLYMPICS Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wy pro gram za pew nia ją cy ca łorocz ną moż li wość udzia łu w tre nin gach i za wo dach spor to wych prawie 2,8

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo