Materiały Przetargowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały Przetargowe"

Transkrypt

1 Materiały Przetargowe Dokumenty przetargowe na: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych: 1.1. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ulic Stawiska - Waksmundzka w Nowym Targu, 1.2. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Willowej w Nowym Targu, 1.3. remontu wodociągu z przyłączami oraz przebudowy kanału sanitarnego z odejściami do granicy zabudowań ( ściany budynku) w ulicy Długiej ( odcinek Orkana -Bereki) w Nowym Targu, 1.4. przebudowy i budowy wodociągu wraz z remontem istniejących przyłączy oraz budowy kanału sanitarnego z odejściem do granicy zabudowy( ściany budynku) w ulicy Podtatrzańskiej (odcinek Al. Solidarności- Szaflarska) w Nowym Targu, 1.5. przebudowy wodociągu i kanału sanitarnego z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) w ulicy Kasprowicza w Nowym Targu, 1.6. budowy kanału sanitarnego wraz z odejściami do granicy zabudowań ( ściany budynku) i wodociągu z przyłączami dla rejonu wokół domów nr 9 i 13 przy Al. Tysiąclecia Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa Nowy Targ Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zawartość dokumentacji: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2. Oferta przetargowa 3. Formularze oświadczeń 4. Ogólne warunki umowy Opracował: Barbara Apostoł sierpień 2017

2 ZP /II Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Nazwa i adres Zamawiającego : Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, Sp. z o. o. tel , fax: Tryb udzielenia zamówienia : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla następujących zadań: Część A: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ulic Stawiska - Waksmundzka w Nowym Targu, Część B: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Willowej w Nowym Targu, Część C: remont wodociągu z przyłączami oraz przebudowa kanału sanitarnego z odejściami do granicy zabudowań ( ściany budynku) w ulicy Długiej ( odcinek Orkana -Bereki) w Nowym Targu, Część D: przebudowa i budowa wodociągu wraz z remontem istniejących przyłączy oraz budowy kanału sanitarnego z odejściem do granicy zabudowy( ściany budynku) w ulicy Podtatrzańskiej (odcinek Al. Solidarności- Szaflarska) w Nowym Targu, Część E: przebudowa wodociągu i kanału sanitarnego z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) w ulicy Kasprowicza w Nowym Targu Część F: budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami do granicy zabudowań ( ściany budynku) i wodociągu z przyłączami dla rejonu wokół domów nr 9 i 13 przy Al. Tysiąclecia 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla następujących zadań: Część A : budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w rejonie ulic Stawiska - Waksmundzka w Nowym Targu w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) - należy zaprojektować sieć wodociągową oraz sieć kanalizacyjną o orientacyjnej długości po ok. 400m każda wpięcie do istniejących sieci w ul. Waksmundzkiej wraz z odejściami kanalizacyjnymi do granicy zabudowań ( ściany budynku) oraz przyłączami wodociągowymi dla istniejących 9 budynków oraz działek,na których rozpoczęty został proces inwestycyjny. Przy projektowaniu należy rozpatrzyć możliwość podłączenia do sieci budynku Jana Pawła 73a na działce nr ew /2. Zakres został przedstawiony w Załączniku nr A

3 Część B: budowa sieci wodociągowej w ul. Willowej w Nowym Targu w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec- Kokoszków) należy zaprojektować sieć wodociągową o długości ok. 500 metrów z przyłączami umożliwiającą zaopatrzenie w wodę budynków (ok. 18 ) przy ul. Willowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gorczańską do budynku na działce nr ew oraz w drodze bocznej oznaczonej w planie symbolem KDD.6. Sieć wodociągową należy zaprojektować od wpięcia do istniejącej sieci na skrzyżowaniu ul. Willowej i Gorczańskiej z budową hydroforni według wytycznych MZWiK w Nowym Targu Sp. Z o.o. i zasilaniem elektrycznym, wraz z systemem AKPiA oraz przesyłem informacji do SUW w Szaflarach. Zakres został przedstawiony w Załączniku nr B Część C: remont wodociągu z przyłączami oraz przebudowa kanału sanitarnego z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) w ulicy Długiej (odcinek pomiędzy ul. Orkana i Bereki): wymiana istniejącego wodociągu rozdzielczego Ø110 na rury PE o orientacyjnej długości ok. 334 metry (z wyłączeniem wymienionego odcinka na skrzyżowaniu z ul. św. Doroty długości 30,00m) wraz z istniejącą armaturą, remont ok.40 szt. przyłączy wodociągowych Ø40 o orientacyjnej sumarycznej długości ok. 240 m, przebudowa kanalizacji sanitarnej likwidacja wpięć przyłączy na trójniki przez dobudowę studni wraz z konieczną przebudową odejść do granicy zabudowań, Zakres został przedstawiony w Załączniku nr C Część D: przebudowa i budowa wodociągu wraz z remontem istniejących przyłączy oraz budowy kanału sanitarnego z odejściem do granicy zabudowy (ściany budynku) w ulicy Podtatrzańskiej (odcinek Al. Solidarności- Szaflarska) w Nowym Targu: przebudowa istniejącego wodociągu od skrzyżowania z ul. Szaflarską o orientacyjnej długości ok. 130m - zmiana średnicy na Ø200, budowa odcinka wodociągu o średnicy Ø200 o orientacyjnej długości ok. 70m spinającego przebudowywany odcinek z istniejącym wodociągiem od al. Solidarności, remont wodociągu Ø160 - przekroczenie ulicy Podtatrzańskiej długości ok. 20m remont 14 szt. przyłączy wodociągowych o orientacyjnej sumarycznej długości ok. 150m, budowa kanału sanitarnego długości ok. 25m umożliwiającego przyłączenie budynku przy ul. Podtatrzańskiej nr 42 wraz z odejściem do granicy zabudowy (ściany budynku) Zakres został przedstawiony w Załączniku nr D Część E: przebudowa wodociągu i kanału sanitarnego z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) w ulicy Kasprowicza w Nowym Targu: przebudowa istniejącego wodociągu Ø110/150 stal na rury PE Ø150 o orientacyjnej długości ok. 832m wraz z wymianą istniejącej armatury, remont ok. 60szt przyłączy wodociągowych Ø40 o sumarycznej orientacyjnej długości ok. 600m, przebudowa kanału sanitarnego Ø250/200 na odcinku długości ok. 840m - likwidacja połączeń na trójnik przez dobudowę studni wraz z konieczną przebudową ok. 22 szt odejść do granicy zabudowań (ściany budynku) Zakres został przedstawiony w Załączniku nr E

4 Część F: budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) oraz wodociągu z przyłączami dla rejonu wokół domów nr 9 i 13 przy Al. Tysiąclecia w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki); należy zaprojektować sieć wodociągową z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) po ok. 200 metrów każdej sieci z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi, Mickiewicza lub Kolejowej. Zakres został przedstawiony w Załączniku nr F 3.2. Podane długości są orientacyjne i nie są wiążące dla projektanta. Zamawiający zaleca przed przystąpieniem do wyceny zadania zapoznanie się z zakresem prac w terenie. W interesie Projektanta pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. 4. Forma, zakres i dodatkowe wymagania dot. prac projektowych Dokumentacja powinna być opracowana, oddzielnie dla każdej części, w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i zrealizowania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami Zakres opracowań dla każdego zadania: a) Projekt budowlano wykonawczy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi lub/i odejściami kanalizacji sanitarnej do granicy zabudowań ( ściany budynku) - 4 egz., b) Przedmiar robót - 1 egz., c) Kosztorys Inwestorski - 1 egz. d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - 1 egz, e) płyta CD z wersją elektroniczną prac projektowych rysunki pliki tekstowe w formacie.pdf, projekt zagospodarowania terenu dodatkowo w pliku *.dwg oraz przedmiar robót w formatach *.pdf oraz *xls - w układzie i kolejności odpowiadającej wersji papierowej f) dodatkowo dla zadania Część B: budowa sieci wodociągowej w ul. Willowej w Nowym Targu projekt budowlano wykonawczy hydroforni z zasilaniem elektrycznym, instalacją sterowania i automatyki. g) W przypadku konieczności projekt budowlano-wykonawczy przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym oraz systemem sterowania z przekazem danych na oczyszczalnię ścieków Pozostały zakres opracowań: a) Wykonanie map do celów projektowych, b) Ustalenie wszystkich stron postępowania (sporządzenie zestawienia i uzyskanie wypisów z rejestru gruntów), c) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii, d) Uzyskanie szczegółowych warunków technicznych do projektowania sieci, e) Uzgodnienie z Zamawiającym, oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, proponowanych rozwiązań projektowych; Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 1 miesiąca od podpisania umowy, propozycji rozwiązań dla co najmniej 2 wersji rozwiązań projektowych, w tym propozycji technologii innowacyjnych, technologii obniżających koszty eksploatacyjne oraz zaproponowanie materiałów o podwyższonej trwałości. Dodatkowym atutem będzie przedłożenie, łącznie z propozycjami rozwiązań projektowych, szczegółowej symulacji kosztów dla każdego z proponowanych rozwiązań, w tym kosztów realizacji inwestycji oraz przewidywanych kosztów eksploatacji. Zamawiający w terminie do 2 tygodni przeprowadzi z Wykonawcą, w razie konieczności, niezbędne konsultacje i poinformuje pisemnie o wyborze do realizacji jednego z proponowanych rozwiązań.

5 f) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu rozpoznania warunków gruntowych, g) Uzyskanie od wszystkich właścicieli działek pisemnych zgód na wykonanie kanału sanitarnego lub sieci wodociągowej zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 6 ). Obowiązkowym załącznikiem każdej zgody ma być kserokopia projektu z przebiegiem trasy projektowanej sieci zatwierdzona czytelnym podpisem właściciela nieruchomości. h) Sporządzenie wykazu odejść kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych zawierającego: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, nr działki ewidencyjnej, długość odejścia/przyłącza, numer studzienki do której będzie podłączany budynek. i) Wykonanie opracowań niezbędnych do wykonania zamówienia wynikających z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających, j) Opracowanie dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki dla projektowanej hydroforni / przepompowni w tym: uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia do sieci energetycznej (koszt opłaty przyłączeniowej po stronie Zamawiającego), opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej wewnętrznej, opracowanie projektu instalacji automatyki z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi, zabezpieczającymi i sterowniczymi oraz przesyłem informacji do SUW w Szaflarach. W przypadku projektowania przepompowni ścieków należy przewidzieć system sterowania z przekazem danych na oczyszczalnię ścieków. Warunki ogólne projektowania hydroforni/przepompowni zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy. k) Uzyskanie decyzji od zarządcy drogi zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą, l) uzyskanie z Urzędu Miasta w Nowym Targu warunków odtworzenia nawierzchni wraz warunkami odwodnienia pasa drogowego; w przypadku otrzymania warunków wymagających równoczesnego doprojektowania rozwiązań odwodnienia pasa drogowego i odtworzenia nawierzchni opracowanie wymaganych rozwiązań w ramach dodatkowych usług (za dodatkowym wynagrodzeniem). Uzgodnienia przebiegu odwodnienia lub ewentualnej kanalizacji burzowej muszą być prowadzone równolegle z uzgodnieniami trasy infrastruktury projektowanej w ramach niniejszego zamówienia, m) Szczegółowe rozwiązania przekraczania przeszkód terenowych: istniejącego uzbrojenia terenu, ciągów komunikacyjnych, zagospodarowania terenu hydroforni itp., n) Uzyskanie opinii ZUDP, o) Opracowanie, oddzielnie dla każdej części, przedmiaru robót z podstawą wyceny oraz kosztorysu inwestorskiego z podziałem: dla sieci kanalizacyjnej wraz z odejściami do granicy nieruchomości dla odcinków kanalizacji pomiędzy granicą nieruchomości a granicą zabudowań, dla sieci wodociągowej dla przyłączy wodociągowych dodatkowo dla zadania Część B: budowa sieci wodociągowej w ul. Willowej w Nowym Targu - dla budowy hydroforni z zasilaniem elektrycznym, instalacją sterowania i automatyki, w przypadku projektowania przepompowni dodatkowo dla budowy przepompowni z zasilaniem elektrycznym, systemem sterowania z przekazem danych na oczyszczalnię ścieków. p) Zaprojektowanie odejść do granicy zabudowań oraz przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości, na których rozpoczęty został proces budowlany,

6 q) Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o sporządzoną dokumentację, który obejmuje: wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, r) udzielanie odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące wykonanej dokumentacji bez osobnego wynagrodzenia w terminie 2 dni roboczych od wezwania Projektanta przekazanego w formie: pisemnej, fax lub drogą elektroniczną Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: a) Dokumentację należy sporządzić w szczególności w oparciu o: Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, b) W przypadku braku możliwości spełnienia wytycznych dotyczących projektowania w określonym rejonie Zamawiający rozważy wskazanie innej lokalizacji inwestycji, c) Przy projektowaniu sieci należy uwzględnić zapisy w MPZP Nowy Targ dotyczące zasad budowy, rozbudowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, d) Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia, zapewnienie udziału w realizacji przedmiotu zamówienia projektantów wszystkich niezbędnych branż oraz sprawdzającego, e) W cenie ofertowej należy uwzględnić wartość opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztami uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót, f) Konsultowanie z zamawiającym rozwiązań projektowych i zakresu dokumentacji, także w części kosztorysowej w trakcie prac projektowych i uzyskania dla nich pisemnej akceptacji zamawiającego, g) Przedstawienie zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji materiałów do pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót, h) Zabezpieczenie na własny koszt wszystkich niezbędnych do wykonania pełnego zakresu zamówienia materiałów i badań (np. inwentaryzację niezbędną do opracowania projektu, badania geotechniczne...). i) Projektant zobowiązany jest uwzględnić stan prawny na dzień odbioru końcowego dokumentacji projektowej. j) W celu umożliwienia dokonania stosownych uzgodnień oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji, zezwoleń, pozwoleń Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo nie będzie obejmowało złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. k) Dokumentacja projektowa ma służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, materiały,

7 maszyny i urządzenia w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji oraz powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. l) Zamawiający dopuszcza po wcześniejszym uzyskaniu jego akceptacji, wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, albo - jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku wskazaniu muszą towarzyszyć wyrazy lub równoważny (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, m) Dokumentacja projektowa z mocy obowiązującego prawa ma być wykonana z należytą wiedzą techniczną i starannością, zgodnie z warunkami technicznymi. Wymagana jest 36 miesięczna rękojmia na wykonaną dokumentację projektową. 5. Terminy i zasady realizacji zamówienia: 5.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie - bezzwłocznie po podpisaniu umowy przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 1 miesiąca od podpisania umowy propozycji rozwiązań projektowych, dla co najmniej 2 wersji rozwiązań projektowych, w tym propozycji technologii innowacyjnych, technologii obniżających koszty eksploatacyjne, oraz zaproponowanie materiałów o podwyższonej trwałości. Dodatkowym atutem będzie przedłożenie, łącznie z propozycjami rozwiązań, szczegółowej symulacji kosztów dla każdego z proponowanych rozwiązań, w tym kosztów realizacji inwestycji oraz przewidywanych kosztów eksploatacji. Zamawiający w terminie do 2 tygodni przeprowadzi z Wykonawcą, w razie konieczności, niezbędne konsultacje i poinformuje pisemnie o wyborze do realizacji jednego z proponowanych rozwiązań. W trakcie prac projektowych -bieżące konsultowanie z Zamawiającym rozwiązań opracowywanego projektu, także w części kosztorysowej i uzyskiwanie dla nich akceptacji Zamawiającego, Zakończenie: opracowanie dokumentacji z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót: cztery miesiące od otrzymania od Zamawiającego informacji dotyczącej wyboru wariantu do realizacji, przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej: sześć miesięcy od otrzymania od Zamawiającego informacji dotyczącej wyboru wariantu do realizacji. Czynności nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót do dnia przekazania inwestycji do eksploatacji. 6. Oferty częściowe i oferty wariantowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia skład się z sześciu części ( A F), wymienionych w p. 3 SIWZ. Ofertę można złożyć na każdą z części przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamówienia o których mowa w Art. 67 ust. 1 p.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, o których mowa w Art. 67 ust. 1 p.6, tzn. opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadań: Budowa, przebudowa lub remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy zabudowań (ściany budynku) oraz budowa, przebudowa lub remont sieci wodociągowej z przyłączami o sumarycznej długości sieci ok. 4 kilometrów.

8 8. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 8.1. nie podlegają wykluczeniu; 8.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu 8.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu minimalnych poziomów zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, niezależnie od tego, na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę: a. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie. b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie. c. Zdolności technicznej lub zawodowej Określenie warunków: skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w tym co najmniej: Projektanta osobę posiadającą wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym (licząc od dnia uzyskania uprawnień) oraz dodatkowo Wykonawcy składający oferty na część B przedmiotu zamówienia oraz w przypadku konieczności projektowania przepompowni scieków: Projektanta osobę posiadającą wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym (licząc od dnia uzyskania uprawnień) i : Projektanta osobę posiadającą wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym (licząc od dnia uzyskania uprawnień) 8.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( przesłanki obligatoryjne) art.24 ust.5 p.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( przesłanki fakultatywne) 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia aktualne na dzień składania ofert, na załączonych wzorach ( Zał. Nr 2 i Zał. Nr 3), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu( Zał. Nr 2 i nr 3) b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu- Zał. Nr 2. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, oświadczenie

9 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( Zał. Nr 4) ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, następujących dokumentów: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. ( Zał. Nr 5 i 5A) b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, a) sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego b) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego c) informacji, czy podmiot, na zdolnościach którego polega wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego polega wykonawca, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

10 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy 8.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dot. wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty, składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot na którego sytuacji lub zdolnościach polega wykonawca,wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające łączne spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. b) Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. c) Umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

11 11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami : Starszy mistrz ds. remontów sieci: Marian Klocek, tel w sprawach technicznych Specjalista ds. inwestycyjno technicznych: Lucyna Batkiewicz, tel , e--mail: lucyna w sprawach technicznych Specjalista ds. zamówień publicznych: Barbara Apostoł, tel , w sprawach formalnych Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną: lub za pomocą faksu nr Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w niniejszej SIWZ Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: Oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania Termin złożenia oświadczeń i dokumentów lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp uważa się za dochowany, jeśli dokumenty lub wyjaśnienia wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie w formie pisemnej Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku bezzwłocznego potwierdzenia prze Wykonawcę, Zamawiający faksem lub drogą elektroniczną wezwie Wykonawcę powtórnie do przesłania potwierdzenia ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ, w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie. 12. Wymagania dot. wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminu składania ofert. upływem

12 14. Opis sposobu przygotowania oferty: a) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie zmiany, naniesione na ofertę, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Do oferty należy dołączyć : o oświadczenia aktualne na dzień składania ofert, na załączonych wzorach druków stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu b) Zaleca się aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony. c) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. d) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta - dokumentacja budowy, przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nowym Targu Nie otwierać przed 11 sierpnia 2017 roku, piątek, godz e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. f) Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. g) Oferta ma być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty należy dołączyć na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. h) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jest niezgodna z ustawą, jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień Publicznych jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawierające błędy w obliczeniu ceny lub kosztu wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13 16. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca w nieprzekraczalnym terminie do : 11 sierpnia 2017 roku, piątek, godz na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa Nowy Targ Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem: Oferta - dokumentacja budowy, przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nowym Targu Nie otwierać przed 11 sierpnia 2017 roku, piątek, godz Otwarcie ofert: Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 11 sierpnia 2017 roku, piątek, godz w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Długiej nr 21, p. nr 23. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 18. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, podatku od towarów i usług /VAT/ oraz koszty nie wymienione w SIWZ, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa winna być podana słownie i cyfrowo z wyodrębnionym podatkiem VAT. Należny podatek VAT (w cenie ofertowej) naliczyć należy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 19. Opis kryteriów: a) cena 50%, b) przedłożenie, łącznie z propozycjami rozwiązań projektowych, szczegółowej symulacji kosztów dla każdego z proponowanych rozwiązań, w tym kosztów realizacji inwestycji oraz przewidywanych kosztów eksploatacji 30%

14 c) wskazanie ryzyk w procesie projektowania oraz realizacji robót budowlanych oraz metod uzyskiwania zgód w przypadkach konfliktowych, w postaci rzeczowej informacji na piśmie, zawierającej nie mniej niż 2000 znaków bez spacji 20% 20. Zasady oceniania kryteriów. Oferty, wg kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty oceniane będą, oddzielnie dla każdej części zamówienia. wg zasad: a) W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób: Ilość punktów przyznanych ofercie = (Najniższa cena ofertowa / cena ofertowa badanej Oferty ) X 50 b) W zakresie kryterium przedłożenie, łącznie z propozycjami rozwiązań projektowych szczegółowej symulacji kosztów dla każdego z proponowanych rozwiązań, w tym kosztów realizacji inwestycji oraz przewidywanych kosztów eksploatacji, oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Ilość punktów wg tego kryterium będzie przyznawana w następujący sposób: Zadeklarowanie w Ofercie przetargowej wykonania i przedłożenia łącznie z propozycjami rozwiązań projektowych szczegółowej symulacji kosztów dla każdego z proponowanych rozwiązań, w tym kosztów realizacji inwestycji oraz przewidywanych kosztów eksploatacji 30 punktów Brak deklaracji w Ofercie Przetargowej wykonania i przedłożenia łącznie z propozycjami rozwiązań projektowych szczegółowej symulacji kosztów dla każdego z proponowanych rozwiązań, w tym kosztów realizacji inwestycji oraz przewidywanych kosztów eksploatacji 0 punktów c) W zakresie kryterium wskazanie ryzyk w procesie projektowania oraz realizacji robót budowlanych oraz metod uzyskiwania zgód w przypadkach konfliktowych, w postaci rzeczowej informacji na piśmie, zawierającej nie mniej niż 2000 znaków bez spacji oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Ilość punktów wg tego kryterium będzie przyznawana w następujący sposób: Wykonawca złoży wraz z ofertą przetargową ( jako załącznik do oferty) informację na piśmie - wskazanie ryzyk w procesie projektowania oraz realizacji robót budowlanych oraz metod uzyskiwania zgód w przypadkach konfliktowych. Zamawiający komisyjnie oceni spełnianie kryterium i w zależności od przydatności dla Zamawiającego załączonej informacji, przyzna ofertom 0 20 punktów. Oferta, do której nie została dołączona informacja na piśmie wskazanie ryzyk w procesie projektowania oraz realizacji robót budowlanych oraz metod uzyskiwania zgód w przypadkach konfliktowych - otrzyma 0 punktów w zakresie tego kryterium. Każda część zamówienia uzyska ilość punktów równą sumie punktów otrzymanych w poszczególnych w/w kryteriach oceny ofert. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają największą sumę punktów dla każdej części przedmiotu zamówienia.

15 Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się aukcji elektronicznej. 23. Wyjaśnianie ofert, poprawianie oczywistych omyłek w treści oferty: W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień drogą elektroniczną lub faksem oraz bezzwłocznie potwierdzenie na piśmie Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty Zamawiający poprawia w ofercie omyłki, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 24. Tryb ogłoszenia wyników: Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 7) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5 7, na stronie internetowej Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Dostarczenie kserokopii uprawnień oraz dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z opłaconą składką, osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

16 Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy ( Wykonawcom), którego(ych) oferta(y) odpowiada(ją) wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji oraz została(y) oceniona(e) jako najkorzystniejsza(e) w oparciu o kryteria podane w SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zostały określone w ogólnych warunkach umowy, dołączonych do niniejszej SIWZ. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 27. Wykluczenie Wykonawcy: Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie Art. 24 ust. 5 p.1 ustawy Pzp. 28. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: Istotne postanowienia, w tym wysokość kar umownych, zostały zawarte w ogólnych warunkach umowy dołączonych do specyfikacji. 29. Postanowienia dotyczące podwykonawców: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 30. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonawcy wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania, a określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przypisach wykonawczych do ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowana ustawą /Dział VI art W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odwołanie przysługuje wobec czynności wymienionych w Art.180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 31. Postanowienia końcowe: Zasady udostępniania dokumentów:

17 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad: o Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, o Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, o Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. o Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny. 32. Unieważnienie postępowania. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26. Piotr Pieprzyca

Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26. Piotr Pieprzyca Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26 Piotr Pieprzyca Oferta w rozumieniu szerokim 1. Treść zobowiązania 2. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw

Bardziej szczegółowo

Materiały Przetargowe

Materiały Przetargowe Materiały Przetargowe Dokumenty przetargowe na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Targu w rejonach : ul. Kokoszków, ul. Kokoszków Boczna, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Janów Podlaski: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa dawnych warsztatów na pracownię mechanizacji rolnictwa w Janowie Podlaskim przy ul. Siedleckiej 1 Numer ogłoszenia: 95430-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

POŚ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jozefow.bip.eur.

POŚ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jozefow.bip.eur. POŚ.271.20.2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jozefow.bip.eur.pl/public/ Józefów: Opracowanie projektu przebudowy pasa drogowego

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego Załącznik nr 10 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi woj. nr 226 -

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jeleniagora.pl Jelenia Góra: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn, Olsztyn: pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap IIIL Numer ogłoszenia: 35987-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP Bochnia r.

Znak sprawy: ZP Bochnia r. Znak sprawy: ZP.271.11.2015 Bochnia 15.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=92903&rok= Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-05-30 13:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 501 WRAZ Z BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Materiały Przetargowe

Materiały Przetargowe Materiały Przetargowe Dokumenty przetargowe na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bezwykopowej renowacji magistrali wodociągowych Ø 400 i Ø 500 i sieci wodociągowych Ø 350 i Ø 300 oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-26 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ZP/7ADM/2017... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 13-07-10 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZP.272.AN LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r.

ZP.272.AN LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. ZP.272.AN.28.92.2011.LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 of 6 2016-06-29 08:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, Chełmiec tel.: , fax:

ZAMAWIAJĄCY: Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, Chełmiec    tel.: , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-19, fax:018-414 56 43 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17A, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17A, Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.urzadochota.waw.pl/page/101,zamowienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie prac projektowych w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie nr 408 na Torze Regatowym Malta - I etap

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie nr 408 na Torze Regatowym Malta - I etap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie nr 408 na Torze Regatowym Malta - I etap Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 27.09.2013 r. pod numerem

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą: przetarg poniżej 30 000euro Nasz znak: DE/30P/7/2017 16.08.2017r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klobuck.akcessnet.net Kłobuck: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej przebudowy i rozbudowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej dzi

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej dzi Puławy: Wykonanie prac remontowych na obiektach INS Numer ogłoszenia: 266596-2013; data zamieszczenia: 09.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, Ostróda. tel/fax (89) REGON NIP

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, Ostróda. tel/fax (89) REGON NIP Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/ /2012 Ostróda, dnia 27.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208702&rok= Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Żyrzyn: Przebudowa sieci wodociągowych Numer ogłoszenia: 150487-2016; data zamieszczenia: 22.07.2016 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zakup używanej mini koparki.

Zakup używanej mini koparki. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-19,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 1 z dnia

Zapytanie ofertowe Nr 1 z dnia Zapytanie ofertowe Nr 1 z dnia 16.12.2016 Nazwa postępowania pn. Budowa domu opieki dla osób niesamodzielnych w Praszce przez Dom Opieki DESIDERATA Teresa Ewa Wączek, Franciszek Wączek s.c. I. Nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo