Standard techniczny nr 17/ stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 35

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standard techniczny nr 17/ stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 35"

Transkrypt

1

2 Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 35

3 Spis treści 1. Podstawa opracowania Zakres stosowania Opis zmian Definicje Cel opracowania Sposób oznaczania konfiguracji stacji transformatorowej prefabrykowanej SN/nN Konfigurację stacji prefabrykowanej SN/nN opisuje ciąg liter i cyfr: Tabelaryczne zestawienie typowych wariantów stacji Wymagania Wymagania ogólne Wymagania lokalizacyjne Ogólne warunki pracy i lokalizacja stacji Wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego (P-poż) Wymogi dotyczące BHP Obudowa stacji szczegółowe wymagania techniczne Przepusty: Wewnętrzny korytarz obsługi stacji z obsługą wewnętrzną Stanowisko transformatora Transformator Parametry techniczne rozdzielnicy SN Wyposażenie i układ pól rozdzielnicy SN Izolacja rozdzielnicy SN Zabezpieczenie antykorozyjne Blokady: Parametry techniczne rozdzielnicy nn Przedziały rozdzielnicy nn Przekładniki prądowe Tablica licznikowa i okablowanie Aparaty nn i ich parametry Ochrona przeciwprzepięciowa Sygnalizatory zwarć Telemechanika Uziemienie Oznakowanie Uwagi ogólne Tabliczki informacyjne...34 Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 3 z 35

4 8.3. Tabliczki ostrzegawcze Tabliczka producenta Schemat elektryczny Wymagane dokumenty Dokumentacja Techniczno Ruchowa Projekt architektoniczno budowlany stacji do adaptacji Dokumenty jakości Wykaz Załączników Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 4 z 35

5 1. Podstawa opracowania Podstawą dla opracowania niniejszego Standardu są: powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wewnętrzne akty normatywne TAURON Dystrybucja S.A., normy - wg Załącznika nr 1 do niniejszego Standardu; powszechnie uznane zasady wiedzy technicznej. 2. Zakres stosowania 2.1. Standard techniczny nr 17/ stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN 1 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. 2 (wersja pierwsza) (dalej: Standard) zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać w/w stacje budowane na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A Standard obowiązuje od dnia jego wprowadzenia Zarządzeniem Prezesa Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. i należy go stosować w przypadku: budowy nowych stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN, wymiany istniejących stacji transformatorowych na prefabrykowane SN/nN, modernizacji istniejących stacji transformatorowych prefabrykowanych lub wolnostojących SN/nN w zakresie wyposażenia elektrycznego z odniesieniem do postanowień punktów W zakresie modernizacji, przebudowy, rozbudowy, remontu bilansujących układów pomiarowych należy stosować wymagania określone w [T1] Standard obejmuje wymagania dla wszystkich typów stacji transformatorowych prefabrykowanych 4 z obsługą wewnętrzną i zewnętrzną oraz ich wyposażenia, produkowanych dla mocy maksymalnej transformatora 630 kva i transformacji napięcia SN/nN w systemie o częstotliwości 50 Hz Standard nie dotyczy stacji transformatorowych prefabrykowanych w wykonaniu podziemnym, które są objęte odrębnym Standardem [T2] Rozwiązania odbiegające od wymagań zawartych w Standardzie powinny uzyskać akceptację Biura Standaryzacji TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi Zmiana treści i/lub wprowadzenie nowych Załączników do niniejszego Standardu jest/są dokonywana/e samodzielną decyzją Dyrektora Departamentu, w kompetencjach którego leży obszar standaryzacji w TAURON Dystrybucja S.A., o ile zmiany te nie stoją w sprzeczności z postanowieniami obowiązujących regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych. Wskazane zmiany nie są traktowane, jako zmiana samego Standardu. Projekty zmian Załączników opracowuje i przedstawia w/w Dyrektorowi Departamentu Biuro Standaryzacji. Kierownik/pracownik Biura Standaryzacji zobowiązany jest przekazać zmienioną treść Załączników do Biura Zarządu celem ich opublikowania W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszego Standardu zawarto umowę lub wydano warunki przyłączenia - albo w inny sposób powołano się na dotychczas obowiązujące regulacje wewnętrzne, stosuje się ich zapisy, chyba, że strony umówią się na zastosowanie niniejszego Standardu W przypadkach, w których niniejszy Standard odwołuje się do treści innych Standardów, a Standardy te uległy zmianie (zmiana numeru, tytułu, treści), 1 Skrót oznaczający transformację z poziomu średniego napięcia na poziom niskiego napięcie 2 Zmiana numeru standardu technicznego wprowadzona Zarządzeniem nr 42/2017 z dnia pierwszego sierpnia 2017 roku 3 Oznaczenie odwołania do dokumentów wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1: litera oznacza rodzaj dokumentu, numer oznacza kolejną pozycję w spisie dla danego rodzaju dokumentu 4 Opracowany został również Standard techniczny - stacje transformatorowe SN/nN w pomieszczeniach budynków oraz na kondygnacjach podziemnych budynków do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 5 z 35

6 należy stosować wymagania określone w aktualnych i obowiązujących Standardach Jeżeli wymagania Standardu są bardziej rygorystyczne aniżeli wymagania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i norm, to należy stosować się do wymagań Standardu. 3. Opis zmian Wydanie pierwsze. Wszelkie kolejne zmiany treści Standardu oraz jego Załączników rejestrowane będą w Karcie aktualizacji Standardu stanowiącej odrębny dokument i przechowywanej w komórce merytorycznie odpowiedzialnej za obszar standaryzacji. 4. Definicje Rozdzielnica gazowa SF 6 SN zgodnie z [N8]. Rozdzielnica stało-powietrzna SN zespół aparatury rozdzielczej gdzie obwody pierwotne umieszczone są w szczelnie zamkniętej metalowej obudowie (przedział niedostępny) wypełnionej powietrzem, szyny zbiorcze pokryte są izolacją stałą oraz mogą być stosowane przegrody z izolacji stałej pomiędzy fazami. Stacja transformatorowa prefabrykowana SN/nN zgodnie z [N9]. Odporność ogniowa REI zgodnie z [U2]. 5. Cel opracowania Standard ma na celu ujednolicenie konfiguracji, budowy oraz wyposażenia stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN stosowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. 6. Sposób oznaczania konfiguracji stacji transformatorowej prefabrykowanej SN/nN Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 6 z 35

7 6.1. Konfigurację stacji prefabrykowanej SN/nN opisuje ciąg liter i cyfr: STK - / - / / / Konfiguracja rozdzielnicy nn T stacja wyposażona w zdalne sterowanie (szafa telemechaniki) Rodzaj pól rozdzielnicy SN danego typu zgodnie z tabelą nr 6 pozycja 7. (s oznacza pole wyposażone w sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych) Ilość pól rozdzielnicy SN danego typu g rozdzielnica SN w izolacji SF6 sp rozdzielnica SN w izolacji stało powietrznej Napięcie nominalne sieci SN Napięcie znamionowe rozdzielnicy SN w kv Moc maksymalna transformatora (transformatorów) w kva. W przypadku dwóch transformatorów dodaje się symbol 2x Rodzaj obsługi w - obsługa wewnętrzna, z obsługa zewnętrzna, Tabela nr 6. Sposób oznaczania i konfiguracji stacji Legenda Pozycja 1 Pozycja 2 Pozycja 3 Pozycja 4 Pozycja 5 Określa rodzaj obsługi stacji Określa moc znamionową maksymalna transformatora (transformatorów) w stacji (w kva) Określa poziom napięcia znamionowego rozdzielnicy SN 20 kv lub 30 kv Określa napięcie pracy stacji - określa napięcie nominalne sieci, do jakiej jest włączona stacja i określa, na jakie napięcie należy dobrać, bezpieczniki, wskaźniki napięcia, ograniczniki przepięć itp. Określa rodzaj izolacji rozdzielnicy SN Pozycja 6 Określa liczbę pól rozdzielnicy SN Pozycja 7 Określa rodzaj pól rozdzielnicy SN wg wyposażenia: Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 7 z 35

8 Pola w wariancie dla pojedynczego kabla o przekroju do 240 mm 2 X0 pole rozłącznikowe X1 pole rozłącznikowe rozłącznik z napędem silnikowym X2 pole rozłącznikowe z bezpiecznikiem X3 pole rozłącznikowe z bezpiecznikiem rozłącznik z napędem silnikowym X4 pole wyłącznikowe 200 A z napędem ręcznym X5 pole wyłącznikowe 500 A z napędem ręcznym X6 pole wyłącznikowe 630 A z napędem ręcznym X7 pole wyłącznikowe 200 A z napędem silnikowym X8 pole wyłącznikowe 500 A z napędem silnikowym X9 pole wyłącznikowe 630 A z napędem silnikowym Pola w wariancie z przedziałem kablowym dla kabla o przekroju do 240 mm 2 i ograniczników przepięć X10 pole rozłącznikowe X11 pole rozłącznikowe rozłącznik z napędem silnikowym X15 pole wyłącznikowe 500 A z napędem ręcznym X16 pole wyłącznikowe 630 A z napędem ręcznym X18 pole wyłącznikowe 500 A z napędem silnikowym X19 pole wyłącznikowe 630 A z napędem silnikowym Pola w wariancie z przedziałem kablowym dla dwóch kabli o przekroju do 240 mm 2 X20 pole rozłącznikowe X21 pole rozłącznikowe rozłącznik z napędem silnikowym X26 pole wyłącznikowe 630 A z napędem ręcznym X29 pole wyłącznikowe 630 A z napędem silnikowym Pozycja 8 Określa czy stacja jest wyposażona w zdalne sterowanie (telemechanikę) Pozycja 9 Określa konfigurację rozdzielnicy nn zgodnie z pkt Konfiguracja rozdzielnicy nn Liczba pól odpływowych o prądzie znamionowym ciągłym 160A Liczba pól odpływowych o prądzie znamionowym ciągłym 400A* Liczba pól odpływowych o prądzie znamionowym ciągłym 630A *Aparaty o prądzie znamionowym ciągłym 400 A na wkładki bezpiecznikowe wielkości 1 i 2 tj. 250 A i 400 A Przykładowe oznaczenie konfiguracji stacji transformatorowej prefabrykowanej SN/nN Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 8 z 35

9 STKz 630/20-6sp/X 22X 0sX 0/060 STK stacja transformatorowa prefabrykowana: z stacja z obsługą zewnętrzną 630 stacja o maksymalnej mocy transformatora 630 kva 20 napięcie znamionowe rozdzielnicy SN 20 kv 6 napięcie nominalne sieci SN sp rozdzielnica SN w izolacji stało powietrznej X 2 rozdzielnica SN wyposażona w pojedyncze pole rozłącznikowe z bezpiecznikiem 2X 0S rozdzielnica SN wyposażona w 2 pola rozłącznikowe z sygnalizacją zwarć doziemnych i między fazowych X 0 - rozdzielnica SN wyposażona w pole rozłącznikowe 060 rozdzielnica nn wyposażona w 6 pól odpływowych o prądzie znamionowym ciągłym 400A STKw 630/20-20g/X 7X 1sX 1/T/060 STK stacja transformatorowa prefabrykowana: w stacja z obsługą wewnętrzną 630 stacja o maksymalnej mocy transformatora 630 kva 20 napięcie znamionowe rozdzielnicy SN 20 kv 20 napięcie nominalne sieci SN g rozdzielnica SN w izolacji gazowej X 7 rozdzielnica SN wyposażona w pojedyncze pole wyłącznikowe (200A) z napędem silnikowym X 1S rozdzielnica SN wyposażona w pole rozłącznikowe z napędem silnikowym oraz sygnalizację zwarć doziemnych i między fazowych X 1 rozdzielnica SN wyposażona w pole rozłącznikowe z napędem silnikowym 060 rozdzielnica nn wyposażona w 6 pól odpływowych o prądzie znamionowym ciągłym 400A 6.2. Tabelaryczne zestawienie typowych wariantów stacji Tabela nr 6.2. Podstawowe warianty prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nN. Lp. Nr. rysunku Sterowanie Oznaczenie konfiguracji stacji Wyposażenie pól w łączniki Liczba pól rozdzielnicy SN* Liczba pól objętych sygnalizacją zwarć doziemnych i międzyfazowych Napędy elektryczne łączników Sterowanie i Telemechanika sterowanie lokalne STK - / - /X2X0sX0/ 2.2 STK - / - /X22X0sX0/ 3 (1+2) rozłącznik z bezpiecznikiem 1 x rozłącznik w polu liniowym 2 1 4(1+3) rozłącznik z bezpiecznikiem 1 x rozłącznik w polu liniowym 3 2 rozłączniki przystosowane do zabudowy napędu silnikowego sterowanie lokalne napędami łączników + zdalna sygnalizacją zwarć do SCADA sterowanie lokalne STK - / - /X4X0sX0/ 2.4 STK - / - /X42X0sX0/ wyłącznik 200A z zabezpieczeniem autonomicznym 3 (1+2) 1 1 (zabezpieczenie autonomiczne) rozłącznik w polu liniowym 2 1 wyłącznik 200A z zabezpieczeniem autonomicznym 4(1+3) 1 1 (zabezpieczenie autonomiczne) rozłącznik w polu liniowym 3 2 łączniki przystosowane do zabudowy napędu silnikowego sterowanie lokalne napędami łączników + zdalna sygnalizacją zwarć do SCADA sterownie zdalne STK - / - /X3X1sX1/T/ 2.6 STK - / - /X32X1sX1/T/ 3(1+2) rozłącznik z bezpiecznikiem 1 x rozłącznik w polu liniowym 2 1 4(1+3) rozłącznik z bezpiecznikiem 1 x rozłącznik w polu liniowym 3 2 rozłączniki wyposażone w napędy silnikowe telesterowanie rozłączników + telesygnalizacją w tym zwarć do SCADA sterowanie zdalne STK - / - /X7X1sX1/T/ 3(1+2) Wyłącznik 200A 1 1 (zabezpieczenie autonomiczne) rozłącznik w polu liniowym 2 1 łączniki wyposażone w napędy silnikowe telesterowanie łączników + telesygnalizacja w tym zwarć do SCADA Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 9 z 35

10 Lp. Nr. rysunku Sterowanie Oznaczenie konfiguracji stacji Wyposażenie pól w łączniki Liczba pól rozdzielnicy SN* Liczba pól objętych sygnalizacją zwarć doziemnych i międzyfazowych Napędy elektryczne łączników Sterowanie i Telemechanika 4(1+3) 2.8 STK - / - /X72X1sX1/T/ Wyłącznik 200A 1 1 (zabezpieczenie autonomiczne) rozłącznik w polu liniowym 3 2 *Stacje z obsługą zewnętrzną wyposażone w rozdzielnicę SN w wykonaniu 3 polowym (2 pola liniowe, 1pole transformatorowe) Dopuszcza się do stosowania inne niż ww. konfiguracje stacji, których sposób oznaczania jest zgodny z punktem 6 i które spełniają postanowienia niniejszego Standardu Pola odpływowe należy wyposażać w sygnalizację zwarć zgodnie z tabelą 6.2. Dla pól wyposażonych w rozłączniki z bezpiecznikiem opcjonalnie, w uzasadnionych przypadkach (np. pole zasilające kablem stację obcą), dopuszcza się zastosowanie sygnalizatora zwarć. 7. Wymagania 7.1. Wymagania ogólne Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nN powinny być projektowane i budowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi i normami określonymi w Załączniku 1 oraz z uznanymi zasadami wiedzy technicznej. W przypadku, gdy w jakimkolwiek punkcie niniejsze opracowanie stawia wyższe wymagania techniczne od ww. należy zastosować się do wymagań niniejszego Standardu Nowo budowane lub wymieniane stacje transformatorowe prefabrykowane w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. powinny być fabryczne nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, to jest nie starsze niż 12 miesięcy od dnia wyprodukowania oraz w całości być dostarczane w stanie gotowym do montażu. Wymagana żywotność stacji powinna wynosić min. 35 lat. Dostawca powinien gwarantować jakość i zgodność z dokumentami określonymi w Załączniku nr 2 i niniejszym Standardem Wszystkie wymagania są wspólne dla stacji z korytarzem obsługi (obsługą wewnętrzną) i bez korytarza obsługi (obsługą zewnętrzną), w przypadku kiedy mają zastosowanie. W przypadku stacji z dwoma transformatorami oznaczanych przykładowo STKw 2 x 630, wymiary stacji (w tym wymagania dla drzwi), konfiguracja stacji (rozdzielnic) powinny być specyfikowane każdorazowo w zależności od potrzeb, do czasu opracowania standardu dla stacji dwutransformatorowych. Konfiguracja stacji powinna być dokonywana w oparciu o symbolikę określoną w pkt 6. Ponadto w przypadku budowy takich stacji dopuszcza się, zmniejszenie ilości pól rozdzielnicy nn oraz przepustów do ilości wynikającej z liczby pól liniowych Wymagania lokalizacyjne Stacje transformatorowe prefabrykowane należy lokalizować w miejscach z dostępem do drogi publicznej. Wymaga się uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością w celu posadowienia stacji. Lokalizacja stacji powinna umożliwiać nieskrępowaną i bezpieczną obsługę z całodobowym dostępem do urządzeń Ogólne warunki pracy i lokalizacja stacji Warunki klimatyczne Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 10 z 35

11 Tabela nr Warunki środowiskowe Lp. Opis Wartość Jednostka Norma 1. Maksymalna temperatura otoczenia C [N1] 2. Średnia temperatura otoczenia [N1] C w okresie 24 godz. 3. Minimalna temperatura [N1] C otoczenia 4. Maksymalna wysokość nad [N1] 1000 m poziomem morza 5. Średnia wilgotność wzgl. [N1] 95 % w okresie 48 godz. 6. Maksymalne promieniowanie 1000 W/m słoneczne [N1] 7. Kategoria korozyjności C3 - [N13] 8. Klasa ekspozycji środowiska XC4 - XF2 - [N15] 9. Grubość warstwy lodu 20 mm [N1] 10. Prędkość wiatru 34 m/s [N1] Parametry elektryczne Tabela nr Parametry elektryczne Lp. Opis Wartość Jednostka 1. Najwyższe napięcie urządzeń SN 24 lub 36 kv 2. Napięcie nominalne sieci SN 6, 10, 15, 20, 30 kv 3. Najwyższe napięcie sieci nn 440 V 4. Napięcie nominalne sieci nn 400 V 5. Częstotliwość znamionowa 50 Hz 6. Maksymalna znamionowa moc transformatora 630 kva 7. Liczba faz 3-8. Współczynnik zwarcia doziemnego 1,4-9. Rodzaj sieci SN sieć z punktem neutralnym izolowanym, uziemionym przez rezystancję, sieć skompensowana 10. Rodzaj sieci nn TNC, TT Wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego (P-poż) Stacja transformatorowa prefabrykowana winna spełniać ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ograniczając możliwość powstania pożaru oraz ograniczenia ewentualnych jego skutków Wymaga się stosowania prefabrykowanych stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN wyposażonych w trzy ściany i dach (betonowa płyta stropowa) wykonane, jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego, tj.: trzech ścian - REI 120 oraz płyty betonowej stropowej nie mniej niż REI 60. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 11 z 35

12 Stacja transformatorowa prefabrykowana SN/nN, powinna posiadać opinię (ocenę) w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej, wydaną przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Wymogi dotyczące BHP Stacje transformatorowe prefabrykowane muszą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osobom obsługi technicznej, jak i osobom postronnym. W szczególności należy zapewnić: Właściwą jakość elementów betonowych stacji, która nie powinna wykazywać uszkodzeń Odpowiednią wytrzymałość mechaniczną obudowy dostosowaną do wszystkich obciążeń statycznych i dynamicznych Wszystkie drzwi do stacji transformatorowej powinny otwierać się na zewnątrz Dostęp do komory transformatora tylko od zewnątrz obudowy, w stacjach z obsługą wewnętrzną osobnymi drzwiami. Po otwarciu drzwi muszą znajdować się dwie barierki ochronne demontowalne, pomalowane w biało czerwone pasy (z tabliczką ostrzegawczą) zamontowane na wysokości 0,6m i 1,2m odgradzające wejście do wnętrza komory transformatora (nie dotyczy stacji z obsługą zewnętrzną). Barierki powinny być zamontowane w sposób umożliwiający wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia roboczego bez konieczności wkładania cęgów pomiarowych za barierkę ochronną Kompletna stacja musi spełniać wymagania łukochronności Drzwi do pomieszczenia SN/nN stacji z obsługą wewnętrzną powinny mieć w świetle ościeżnicy wymiary co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 1,9 m Drzwi do komory transformatorowej stacji z obsługą wewnętrzną powinny mieć w świetle ościeżnicy wymiary co najmniej: szerokość 1,15 m i wysokość 1,9 m Drzwi powinny być wyposażone w zamki trzy punktowe. Zawsze powinny umożliwiać otwarcie ich od wewnątrz uniemożliwienie zamknięcia pracownika wewnątrz stacji (nie dotyczy stacji z obsługą zewnętrzną) Bezpieczne żaluzje wentylacyjne uniemożliwiające włożenie przedmiotów metalowych typu pręt, drut do wewnątrz stacji Zawiasy przy drzwiach powinny umożliwiać regulację wysokości zawieszenia drzwi Oświetlenie pomieszczenia SN i nn należy wykonywać stosując oprawy z gwintem E27 zapewniające natężenie oświetlenia min. 200 lx. Oprawy należy mocować nad drzwiami wejściowymi. Stosować oświetlenie energooszczędne, załączane i wyłączane samoczynnie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi Obudowa stacji szczegółowe wymagania techniczne Obudowa stacji musi być przystosowana do zabudowy i obsługi rozdzielnicy SN w izolacji gazowej i stało-powietrznej. Konstrukcja obudowy musi być wystarczająco wytrzymała, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno obsłudze, jak i osobom postronnym przed skutkami działania gorących gazów mogących powstać w wyniku zwarć w rozdzielnicy SN. Stacja musi być przebadana na działanie łuku wewnętrznego z oferowaną przez producenta stacji rozdzielnicą SN Na etapie projektu wymaga się wykonania opinii geotechnicznej, o której mowa w [U3]. Każdorazowo przy, występowaniu III lub IV kategorii szkód górniczych, rozwiązanie musi być zweryfikowane przez uprawnionego konstruktora. Na 5 Dopuszcza się stacje z rozdzielnicą inną niż zastosowana podczas badania typu stacji pod warunkiem spełniania przez tę rozdzielnicę wymagań normatywnych określonych w Załączniku nr 1, wymagań określonych w niniejszym standardzie oraz posiadania przez stację potwierdzenia możliwości zastosowania tej rozdzielnicy w stacji, jako równoważnej do zastosowanej podczas badania stacji. Potwierdzenie jw. powinno być w postaci nazw/typów rozdzielnic SN wypisanych w certyfikacie zgodności stacji transformatorowej prefabrykowanej SN/nN. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 12 z 35

13 terenie V kategorii szkód górniczych nie należy lokalizować stacji transformatorowej prefabrykowanej Cechy konstrukcyjne: Obudowa powinna być zgodna z [N9] i posiadać następujące parametry. Tabela nr Szczegółowe dane techniczne obudowy stacji L.p. Cecha konstrukcyjna Wymagana wartość 1. Klasa znamionowa obudowy stacji 10 (20)* 2. Odporność obudowy na uderzenia mechaniczne IK10 3. Odporność obudowy na wewnętrzne 3-faz. zwarcie łukowe po stronie średniego napięcia wg normy [N9] przy czasie znamionowym trwania zwarcia t k = 1s w sieci średniego napięcia IAC AB 16kA/1s 4. Wytrzymałość na udary mechaniczne 20 J 5. Wytrzymałość dachu na obciążenie 2500 N/m 2 6. Stopień ochrony obudowy IP43 7. Wymagany czas życia stacji i elementów wewnętrznych 35 lat * Dla stacji z obsługą zewnętrzną zaleca się klasę obudowy stacji 10, dopuszcza się klasę Maksymalne i minimalne wymiary obudowy prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN. Stacja powinna posiadać wymiary A i B (zgodnie z rysunkiem nr ) mieszczące się w przedziałach określonych w tabeli nr Tabela nr Maksymalne i minimalne wymiary obudowy prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN Rodzaj obsługi Z obsługą wewnętrzną Z obsługą zewnętrzną wymiar tolerancja wymiar tolerancja Jednostka [mm] [mm] [mm] [mm] Długość (A) Szerokość (B) Wysokość Rysunek nr Wymiary obudowy prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 13 z 35

14 Elementy obudowy: Obudowa prefabrykowanej stacji transformatorowej powinna składać się z trzech prefabrykowanych elementów: fundamentu, bryły głównej oraz dachu. Dopuszcza się również obudowę wykonaną z dwóch niezależnych elementów.. Stacja powinna mieć wykonane połączenia zbrojenia podłogi, ścian i dachu (siatka połączeń ograniczająca emisję pola elektromagnetycznego). Na etapie projektu należy określić rzędną posadowienia fundamentu uwzględniając istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu wokół stacji Bryła główna powinna być wykonana jako odlew ścian wraz z płytą podłogową lub jako monolityczny odlew ścian wraz z fundamentem. Dopuszcza się wykonanie bryły głównej z oddzielnych odlewów ścian i podłogi łączonych w jeden monolit Fundament, zagłębiony na min. 70 cm względem poziomu terenu, powinien bez względu na wykonanie posiadać wydzieloną część dla wprowadzenia linii kablowych oraz oddzielną część przeznaczoną na misę transformatorową Należy unikać lokalizowania stacji na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych lub zagrożonych podtapianiem. Tam gdzie nie jest to możliwe, w uzasadnionych przypadkach, stację transformatorową należy posadowić nad powierzchnią gruntu, na prefabrykowanych trzonach/stopach fundamentowych zagłębionych minimum 1m względem poziomu terenu Poszczególne elementy stacji powinny być wykonane z betonu klasy, co najmniej C30/ Elewacje powinny być wykonane na bazie tynku akrylowego. Zewnętrzny tynk na wysokości min. 70 cm od poziomu gruntu powinien być wykonany z tynku o zwiększonej odporności na wilgoć (np. z tynku mozaikowego żywicznego) Beton w części podziemnej obudowy powinien być podwójnie zabezpieczony powłoką hydroizolacyjną ciężką chroniącą przed niszczącym wpływem wód gruntowych, wykonaną zgodnie z normą określoną w [N18] i [N19] Wokół stacji należy zastosować opaskę z kostki brukowej betonowej lub płytek chodnikowych o szerokości min. 0,5 m ze spadkiem ok. 2% w kierunku od stacji transformatorowej SN/nN na zewnątrz zakończonych obrzeżem Dach powinien być wykonany z okapem o konstrukcji wykluczającej konieczność montażu rynien. Powierzchnia dachu z uwagi na promieniowanie UV powinna być pokryta dwiema warstwami powłoki farby ochronnej zgodnej z [N16] i [N17]. Dopuszcza się również betonowy dach w wykonaniu umożliwiającym zabudowę niezależnej konstrukcji stalowej ocynkowanej (lub alucynkowej) dachu dwu lub czterospadowego pokrytego ocynkowaną blachą stalową imitującą dachówkę Drzwi i żaluzje powinny być wykonane z malowanego proszkowo aluminium zabezpieczonego przed korozją pasywacją tytanową lub stali ocynkowanej ogniowo, malowane (system duplex) i przystosowane do podłączenia połączeń wyrównawczych Wszystkie drzwi powinny otwierać się na zewnątrz, być wyposażone w zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem, blokadę położenia w stanie otwarcia, oraz usytuowane w sposób umożliwiający ich jednoczesne pełne otwarcie Należy stosować drzwi w wykonaniu dwupłaszczowym z izolacją powietrzną Obudowa powinna uniemożliwiać nawiewanie śniegu do jej wnętrza Drzwi powinny być zamykane ryglem trójpunktowym blokowanym zamkiem baskwilowym przystosowanym do zabudowy wkładki bębenkowej systemu MASTER KEY. Zamek musi posiadać ochronę wkładki przed wpływem czynników zewnętrznych (deszcz). Ponadto wszystkie drzwi stacji należy wyposażyć w uchwyty umożliwiające zamknięcie drzwi stacji na kłódkę w sytuacji awaryjnej. Skrzydła drzwi bez zamków muszą być blokowane za pomocą blokad mechanicznych. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 14 z 35

15 Należy zastosować wentylację naturalną (grawitacyjną) w obudowie stacji. Wentylacja powinna zapobiegać skraplaniu się pary wodnej wewnątrz obudowy W górnej części zewnętrznej elewacji należy przewidzieć miejsce na antenę w pobliżu, którego należy zlokalizować przepust, umożliwiające wyprowadzenie obwodu instalacji antenowej na zewnątrz. W przypadku wykorzystania łączności GSM, antena umieszczona będzie w obrębie rozdzielnicy potrzeb własnych. Przewiduje się antenę o charakterystyce dookólnej (w przypadkach niedostatecznego poziomu sygnału dopuszcza się zastosowanie anteny kierunkowej). W zakresie układów pomiarowych pomieszczenie stacji z tablicą licznikową musi posiadać miejsce do instalacji anteny GSM/GPRS oraz dodatkowo miejsce (przepust) umożliwiające wyprowadzenie obwodu instalacji anteny na zewnątrz Ponadto obudowa stacji powinna umożliwiać zabudowę/być wyposażona w: Miejsce na instalację szafki telemechaniki. Atestowany system umożliwiający założenie zawiesi i elementów stabilizujących na czas transportu i rozładunku w fundamencie, bryle głównej oraz dachu Układ kolorystyczny obudowy: Niniejszy Standard definiuje układ kolorystyczny obudowy stacji wg poniższego wzoru: Tabela nr Kolorystyka prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Dach: RAL 7035 Elewacja ścian budynku: RAL 7035 Drzwi: RAL 7037 Cokoliki: RAL 7031 Ściany wewnętrzne: kolor biały Dopuszcza się możliwość zmiany koloru wg palety RAL na wniosek projektanta lub architekta miejskiego na etapie opracowania projektu budowlanego. Zastosowana paleta barw powinna być zgodna lub zbliżona do ujętych w System Identyfikacji Wizualnej TAURON Dystrybucja SA. Dopuszcza się zastosowanie innych wzorników barw przy zachowaniu kolorystyki (odpowiedników barw wg RAL) określonej powyżej. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 15 z 35

16 7.7. Przepusty: Na etapie wylewania betonowej konstrukcji obudowy stacji należy zabudować zaślepione przepusty kablowe SN i nn jako przejścia przez betonową ścianę stacji, przepusty uziemiające oraz przepusty do wprowadzenia kabla agregatu prądotwórczego. Rozmieszczenie przepustów zgodnie z rysunkiem nr 5.1 lub 5.2. zamieszczonymi w Załączniku nr Przepusty kablowe SN i nn Prefabrykowane przepusty kablowe o długości odpowiadającej grubości ściany należy wykonać na etapie wylewania konstrukcji betonowej. Przepusty zamknięte np. pokrywą winny zapewniać szczelność bez wprowadzonych kabli przez cały okres użytkowania stacji.. Wymagane są rozwiązania systemowe oparte na wkładach uszczelniających umieszczonych w przepustach zabudowanych lub wykonanych na etapie wylewania fundamentów betonowych (poglądowa ilustracja przykładowego rozwiązania na rys ). Zaleca się zastosowanie pokryw zabezpieczających przepust jako wykręcanych lub wybijanych. Nie dopuszcza się rozwiązań z wybijaniem osłabionej warstwy betonu fundamentu. Wkłady uszczelniające gumowe montowane w przepustach wykonane w technologii sprężania mechanicznego z zastosowaniem blach i śrub kwasoodpornych winny być wodoszczelne i gazoszczelne. Fundament Wkład uszczelniający gumowy (technologia sprężania mechanicznego) Demontowalna pokrywa zabezpieczająca przepust przed wilgocią i zabrudzeniem. Przepust zamontowany na etapie wylewania fundamentów. Rysunek Idea realizacji przepustów kablowych Pokrywy i wkłady uszczelniające powinny posiadać świadectwo techniczne potwierdzające własności techniczno-użytkowe wyrobu lub atest, certyfikat raport z badań potwierdzające gwarantowaną szczelność min. 0,3 bara Średnica pojedynczego przepustu SN w zakresie mm (przepust na 3 pojedyncze kable w izolacji wytłaczanej o przekroju od 120 mm 2 do 240 mm 2 ) Średnica pojedynczego przepustu nn w zakresie mm Minimalna ilość zabudowanych przepustów SN wynosi 4. Producent stacji powinien dostarczyć wkłady uszczelniające w ilości odpowiadającej liczbie wprowadzonych linii kablowych Minimalna ilość zabudowanych przepustów nn wynosi 12. Producent stacji powinien dostarczyć wkłady uszczelniające w ilości odpowiadającej liczbie wprowadzonych linii kablowych Przepusty uziemiające Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 16 z 35

17 Przepusty uziemiające, zabezpieczone przed wnikaniem wody i wilgoci, należy montować/wykonać na etapie wylewania konstrukcji betonowej, na ścianie frontowej obudowy na głębokości 30 cm pod poziomem terenu. W przypadku stacji wyniesionej przepusty uziemiające montować w części nadziemnej ok. 30 cm powyżej gruntu. Przepusty powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i przystosowane do połączenia z obydwu stron (od zewnątrz i od wewnątrz stacji) z bednarką śrubą M12 lub dwoma śrubami M Przepust do wprowadzenia kabla agregatu prądotwórczego Obudowę należy wyposażyć w otwierany tylko od wewnątrz przepust w stopniu ochrony IP43, umożliwiający wprowadzenie kabli agregatu przewoźnego o mocy 630 kva Przepust powinien umożliwiać szybkie i niepowodujące uszkodzenia wprowadzenie kabli. Jeżeli kable są wprowadzone nie wymaga się stopnia ochrony IP. Przepust umożliwiający wielokrotne otwieranie i zamykanie Proponowaną lokalizację przepustu przedstawiono na rysunkach nr 5.1 i 5.2 zamieszczonych w Załączniku nr Wewnętrzny korytarz obsługi stacji z obsługą wewnętrzną Stacja transformatorowa kontenerowa SN/nN w wykonaniu z obsługą wewnętrzną powinna posiadać wewnętrzny korytarz obsługi, który umożliwia dostęp do rozdzielnicy SN, nn, szafki telemechaniki, szafki układu pomiarowego itp. Szerokość korytarza obsługi powinna być zgodna z [N1]. Korytarz powinien być odgrodzony od komory transformatora przegrodą z blachy ocynkowanej ogniowo bądź siatki stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Ściany należy pokryć farbą lateksową lub akrylową w kolorze białym Kanał kablowy powinien umożliwiać wykonywanie fazowania kabli oraz umożliwić pozostawienie w nim zapasu kabla pozwalającego na wykonanie głowic kablowych bez konieczności wykonywania wstawek. Właz do kanału kablowego ma być dostępny z korytarza obsługi. Pokrywa włazu powinna być wykonana, jako antypoślizgowa (tzw. łezki ), z jednolitej blachy ocynkowanej ogniowo i zlicowana z posadzką betonową Stanowisko transformatora Konstrukcja obudowy stacji powinna umożliwiać wstawienie transformatora o mocy do 630 kva. Każde stanowisko transformatora powinno być wyposażone w dedykowaną misę lub odpowiednio wyprofilowaną podłogę zdolną pomieścić pełną ilość oleju w przypadku awarii transformatora. Dolna część stanowiska powinna być pokryta farbą olejoodporną w sposób skuteczny zapobiegającą przedostaniu się oleju do podłoża. Stanowisko powinno być wyposażone w elementy umożliwiające blokady kół. Stanowisko powinno posiadać osobne wejście z zabudowanymi uchwytami do mocowania barierek ochronnych (stacje z obsługą wewnętrzną) Transformator należy umieścić na stanowisku w sposób umożliwiający odczytanie tabliczki znamionowej transformatora, sprawdzenie wskaźnika poziomu oleju oraz łatwy dostęp do przełącznika zaczepów (wymagane dla stacji z obsługą wewnętrzną) Stanowisko transformatora każdorazowo należy wyposażyć w podkładki wibroakustyczne Transformator Standardowo stacje należy wyposażać w transformatory olejowe, nisko-stratne zgodnie ze standardem [T3]. Dopuszcza się stosowanie transformatorów suchych tylko w wyjątkowych przypadkach np. zagrożenia przeciwpożarowego. Ze względu na stosowane obecnie transformatory o niskich stratach jałowych nie przewiduje się stosowania kondensatorów. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 17 z 35

18 7.11. Parametry techniczne rozdzielnicy SN Rozdzielnica SN oraz łączniki powinny spełniać wymagania zawarte w: [N2], [N3], [N4], [N5], [N6], [N7], [N8] Standard przewiduje stosowanie urządzeń SN na dwa znormalizowane poziomy napięć: 24 kv oraz 36 kv o parametrach przedstawionych w tabeli nr Rozdzielnice stosowane w sieci o napięciu 20 kv lub niższym powinny być wykonane w izolacji na napięcie 24 kv. Tabela Parametry techniczne rozdzielnicy SN Lp. Nazwa parametru technicznego Wymagana wartość Norma 1. Napięcie znamionowe 24 kv 36 kv [N28] Znamionowe napięcie wytrzymywane krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej doziemne i międzybiegunowe Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe doziemne i międzybiegunowe Znamionowe napięcie wytrzymywane krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej wzdłuż przerwy izolacyjnej Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe wzdłuż przerwy izolacyjnej 50 kv 70 kv [N2] 125 kv 170 kv [N2] 60 kv 80 kv [N2] 145 kv 195 kv [N2] 6. Prąd znamionowy szyn zbiorczych rozdzielnicy 630 A 630 A [N29] 7. Prąd znamionowy pól rozłącznikowych 630 A 630 A 8. Prąd znamionowy pól wyłącznikowych A A Prąd znamionowy pól rozłączniko -bezpiecznikowych Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych i uziemnika, wyłącznika, rozłącznika w polu dla czasu trwania zwarcia 1 sekunda. Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (dynamiczny) Odporność rozdzielnicy na wewnętrzne zwarcie łukowe na szynach zbiorczych i przedziale kablowym. 13. Stopień ochrony obudowy 14. Średnia wartość wilgotności względnej mierzona w okresie 24 h 200 A 200 A [N29] [N29] [N29] min. 16 ka. 6 min. 16 ka [N32] 40 ka ka [N32] min. IAC- AFL 16 ka/1s 8 nie mniej niż IP 3X min. IAC- AFL 16 ka/1s nie mniej niż IP 3X [N8] [N31] 95% 95% [N1] 15. Minimalna temperatura otoczenia C C [N1] 16. Odporność obudowy na uderzenia mechaniczne IK07 IK07 [N26] 17. Klasa rozłącznika M1, E2 M1, E2 [N5] 6 W przypadku napięcia nominalnego 6 kv wymagana wartość 20 ka. 7 W przypadku napięcia nominalnego 6 kv wymagana wartość 50 ka. 8 W przypadku napięcia nominalnego 6 kv wymagana wartość 20 ka. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 18 z 35

19 Lp. Nazwa parametru technicznego Wymagana wartość Norma 18. Klasa wyłącznika M1, E2 M1, E2 [N3] 19. Czas własny wyłącznika przy otwieraniu 70 ms 70 ms Czas wyłączania 100 ms 100 ms Szyny zbiorcze miedziane miedziane Wyposażenie i układ pól rozdzielnicy SN Podstawowe warianty konfiguracji stacji przedstawiono w tabeli nr Rozdzielnica może być wykonana w izolacji gazowej "g" lub stało-powietrznej "sp" W podstawowym wykonaniu, rozdzielnica SN powinna być wyposażona w łączniki z napędami ręcznymi przystosowane do zabudowy napędów silnikowych Niniejszy Standard przewiduje stosowanie łączników z napędem silnikowym oraz urządzeń telemechaniki, w uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach łączniki wyposażone w napędy elektryczne należy zasilić napięciem 230 V AC Standard przewiduje stosowanie rozdzielnic SN w układach 3 polowych (stacje z obsługą zewnętrzną) lub 3-4 polowych, podstawowo z jednym polem transformatorowym i polami liniowymi. Rozdzielnice SN należy projektować dobierając liczbę pól według rzeczywistych potrzeb. W przypadku stacji dwutransformatorowych układ rozdzielnic SN powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji (np. układ X 22X 0X 2) Dopuszcza się rozdzielnice, w których operacje uziemiania kabla przy zamkniętym uziemniku wykonuje się za pomocą łącznika, którego styki robocze znajdują się w komorze próżniowej Pole liniowe rozłącznikowe Podstawowe wymagania dla wyposażenia pola rozłącznikowego Rozłączniko uziemnik, Blokady mechaniczne oraz elektryczne (w uzasadnionych przypadkach) niedopuszczające do błędnych czynności łączeniowych, zgodnie z rozwiązaniem producenta rozdzielnicy, W każdym przypadku wymaga się możliwości sterowania lokalnego (manewrowania) rozłączniko uziemnikiem bez dostępnego napięcia pomocniczego (ręcznie), W przypadku zastosowania wariantu z telemechaniką dodatkowo może być wymagana możliwość sterowania zdalnego lub lokalnego rozłącznika przy pomocy napędu silnikowego (z wykorzystaniem zasilania pomocniczego) Pole liniowe wyłącznikowe Podstawowe wymagania dla wyposażenia pola wyłącznikowego Wyłącznik próżniowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym, Odłączniko uziemnik, Przekładniki prądowe dostosowane do współpracy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym, Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe powinno posiadać funkcję zabezpieczenia od skutków przeciążeń, zwarć doziemnych oraz międzyfazowych, Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 19 z 35

20 Blokady mechaniczne oraz elektryczne niedopuszczające do błędnych czynności łączeniowych, zgodnie z rozwiązaniem producenta rozdzielnicy, W każdym przypadku wymaga się możliwości sterowania lokalnego wyłącznikiem i odłączniko - uziemnikiem bez dostępnego napięcia pomocniczego (ręcznie). W przypadku zastosowania wariantu z telemechaniką dodatkowo wymaga się możliwości sterowania zdalnego lub lokalnego wyłącznika przy pomocy napędu silnikowego (z wykorzystaniem zasilania pomocniczego) Pole transformatorowe Podstawowe wymagania dla wyposażenia pola transformatorowego w konfiguracji z rozłącznikiem i z bezpiecznikiem. Rozłączniko uziemnik, Uziemnik od strony kabla, Bezpieczniki SN wyposażone w dodatkowe elementy termoczułe (wyzwalacze termiczne), z wybijakiem powodujące otwarcie rozłącznika, Blokady mechaniczne oraz elektryczne (w uzasadnionych przypadkach) niedopuszczające do błędnych czynności łączeniowych, zgodnie z rozwiązaniem producenta rozdzielnicy. W każdym przypadku wymaga się możliwości sterowania lokalnego rozłączniko - uziemnikiem bez dostępnego napięcia pomocniczego (ręcznie). W przypadku zastosowania wariantu z telemechaniką dodatkowo wymaga się możliwości sterowania zdalnego lub lokalnego rozłącznika przy pomocy napędu silnikowego (z wykorzystaniem zasilania pomocniczego) Podstawowe wymagania dla wyposażenia pola transformatorowego w konfiguracji z wyłącznikiem. Wyłącznik próżniowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym, Odłączniko uziemnik, Przekładniki prądowe dostosowane do współpracy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym, Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe powinno posiadać funkcję zabezpieczenia od przeciążeń, zwarć doziemnych oraz międzyfazowych, Blokady mechaniczne oraz elektryczne (w uzasadnionych przypadkach) niedopuszczające do błędnych czynności łączeniowych, zgodnie z rozwiązaniem producenta rozdzielnicy, W każdym przypadku wymaga się możliwości sterowania lokalnego wyłącznikiem i odłączniko - uziemnikiem bez dostępnego napięcia pomocniczego (ręcznie), W przypadku zastosowania wariantu z telemechaniką dodatkowo wymaga się możliwości sterowania zdalnego lub lokalnego wyłącznika przy pomocy napędu silnikowego (z wykorzystaniem zasilania pomocniczego) Każde pole powinno być wyposażone w uniwersalny pojemnościowy dzielnik napięcia na napięcia znamionowe 6 kv do 10kV, 15 kv do 20 kv lub 30 kv oraz optyczny wskaźnik obecności napięcia na kablu wykonany zgodnie z [N11] dla każdej fazy wraz z testowymi gniazdami napięciowymi. Dzielniki napięcia dla wskaźników napięcia powinny być dostosowane do napięcia probierczego. Zaleca się stosowanie dzielników o konstrukcji wytrzymującej napięcia probiercze kabli SN bez konieczności zwierania obwodów wejściowych Wskaźniki obecności napięcia na kablu zgodne z [N11] powinny być dostosowane do pracy na napięciu 6 kv, 15 kv, 20 kv, 30 kv w zależności od napięcia sieci, w której zostanie zabudowana stacja. Wymaga się, aby wskaźniki były stałe gniazda fazowe i lampki sygnalizatora powinny być nierozłączne. Wymiana sygnalizatora pracującego na napięciu 6 kv przy przejściu na napięcie 20 kv lub 15 kv powinna być możliwa w miejscu zainstalowania rozdzielnicy. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 20 z 35

21 Testowe gniazda napięciowe i lampki sygnalizacyjne należy umieścić w widocznym miejscu na polach SN z opisem miejsca, na którym znajduje się napięcie Ponadto każde pole odpływowe powinno być wyposażone w przekładniki lub inne detektory prądu zwarciowego przyłączone do sygnalizatora zwarć Przedział kablowy powinien: W podstawowym wykonaniu, posiadać głębokość umożliwiającą podłączenie pojedynczego kabla jednożyłowego w izolacji XLPE o przekroju do 240 mm 2 zgodnego z normą [N47] W wariancie wykonania o zwiększonych gabarytach, pomieścić dwa kable jednożyłowe w izolacji XLPE o przekroju do 240 mm 2 (rys w Załączniku nr 4) lub ogranicznik przepięć oraz kabel jednożyłowy w izolacji XLPE o przekroju do 240 mm 2 (rys w Załączniku nr 4) podłączonych do jednego gniazda konektorowego przy pomocy głowicy sprzęgającej Umożliwiać badanie kabli SN bez demontażu głowic kablowych Posiadać izolatory ze stożkiem zewnętrznym o profilu, typ gniazda A 250 A (pole transformatora) oraz C 630 A (pola liniowe) wg [N23] Posiadać maskownice osłaniające przedział kablowy zapewniające ich łatwy demontaż (nie powinny być przykręcane śrubami) np. w przypadku pomiarów kabli po wcześniejszym zdjęciu blokady napędu uziemnika i maskownicy Posiadać przepusty konektorowe wtykowe z podejściem kabli od dołu. Dopuszcza się stosowanie rozdzielnic, w których kable od strony SN transformatora wprowadza się do rozdzielnicy SN od góry. W tym rozwiązaniu kable należy prowadzić po ścianie w uchwytach kablowych. Kable stosowane na mosty kablowe, od strony transformatora zakończyć tradycyjnymi głowicami kablowymi z końcówkami kablowymi. W uzasadnionych przypadkach (np. most kablowy łączący transformator z rozdzielnicą SN od góry - w stacjach z obsługą zewnętrzną) dopuszcza się również głowice konektorowe. Zastosowane głowice powinny być zgodne z [T5]. Dla realizacji powyższych mostów kablowych należy stosować kable zgodne z [N47] typu YHAKXS lub równoważne o przekroju 70 mm Posiadać uchwyty do zamocowania kabli wykonane z tworzywa sztucznego lub z materiału niemagnetycznego Posiadać zaciski do podłączenia żył powrotnych kabli SN o przekrojach 25 lub 50 mm 2 oraz uziemienia powłoki półprzewodzącej głowic konektorowych wg [N24], [N25] Sterowanie Należy przewidzieć: Lokalne odwzorowanie stanu położenia łączników, Blokadę mechaniczną sterowania ręcznego z możliwością założenia kłódki, W przypadku stacji z telemechaniką przełącznik trybu sterowania zdalnego lub lokalnego lub odstawione jeden dla całej rozdzielnicy, Manipulacje łączeniowe odłącznikami, rozłącznikami i uziemnikami powinny być realizowane tym samym kluczem Przedział zabezpieczeń W przypadku występowania wyłącznika zaleca się, aby zabezpieczenia pól były zabudowane na panelu frontowym rozdzielnicy Na panelu frontowym rozdzielnicy/pulpicie sterowniczym należy zabudować przyciski załącz (zielony) i wyłącz (czerwony) oraz sygnalizację stanu położenia łączników W przypadku zastosowania zdalnego sterowania w szafie telemechaniki umieścić przełącznik trójpozycyjny sterowanie zdalne/lokalne/odstawione Łączniki Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 21 z 35

22 Wszystkie łączniki powinny być wyposażone w napęd, umożliwiający jednoczesne rozłączanie jak również załączanie wszystkich faz Na elewacji rozdzielnicy należy umieścić schemat jednokreskowy rozdzielnicy z odwzorowaniem stanu położenia wszystkich łączników SN, oraz wskaźnik obecności napięcia Wyłączniki mają mieć próby typu zgodnie z [N3] Tuby bezpiecznikowe mają umożliwiać zabudowę bezpieczników SN o prądzie znamionowym wkładki do 125 A. Nie dopuszcza się rozwiązania z tubami rozmieszczonymi w układzie pionowym Tuby bezpiecznikowe i bezpieczniki powinny być zgodne z [N30] i współpracować z zestawie z rozłącznikiem SN zgodnie z normą [N6] Napęd uziemników ma być ręczny, bezpośredni. Uziemnik w polu bezpiecznikowym z napędem jak wyżej powinien zapewniać dwustronne uziemienie wkładki bezpiecznikowej Bezpieczniki muszą być dobrane zgodnie z zakresem napięcia określonym przez producenta. Zalecany dobór wkładek bezpiecznikowych w zależności od mocy transformatora ilustruje tabela W przypadku pól rozłącznikowych z bezpiecznikami należy stosować bezpieczniki o parametrach i charakterystykach zgodnych z zaleceniami producenta rozdzielnicy SN. Tabela nr Wielkości wkładek bezpiecznikowych SN Moc znamionowa transformatora (kva) Napięcie znamionowe transformatora(kv) Prąd znamionowy bezpiecznika HH (A) (6,3) 6(6,3) (6,3) (31,5) Izolacja rozdzielnicy SN Dopuszcza się stosowanie rozdzielnic SN w izolacji gazowej SF 6 lub stałopowietrznej. Dopuszcza się rozdzielnice, w których wydmuch gazów jest skierowany w dół do części fundamentowej. W przypadku zastosowania rozdzielnicy w izolacji gazowej należy ją wyposażyć w manometr lub wskaźnik, informujący o niewłaściwym ciśnieniu gazu SF 6 wewnątrz zbiornika wyposażony, w co najmniej jeden styk przełączalny, umożliwiający wyprowadzenie sygnału do telemechaniki W rozdzielnicy w izolacji gazowej zbiornik z gazem SF 6, w którym zabudowane są aparaty i główny tor szynowy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Dopuszcza się rozdzielnice, w których w jednym zbiorniku znajdują się aparaty stanowiące poszczególne pola Rozdzielnica w izolacji SF 6 lub stało-powietrznej, powinna posiadać uziemioną, stałą przegrodę tworzącą dwa przedziały: kablowy i szyn zbiorczych, umożliwiające bezpieczną pracę ludzi w przedziale kablowym, gdy pozostała część rozdzielnicy znajduje się pod napięciem Maskownice osłaniające przedział kablowy powinny zapewniać łatwy ich demontaż, bez użycia narzędzi Zabezpieczenie antykorozyjne Rozdzielnica SN powinna być zabezpieczona przed wilgocią i pyłem, a elementy metalowe rozdzielnicy zabezpieczone przed korozją w klasie C3 wg [N13]. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 22 z 35

23 Osłony i ramy metalowe rozdzielnicy zabezpieczone antykorozyjnie powłoką Zn, Al-Zn lub malowane farbami proszkowymi Elementy stalowe konstrukcji wykonane z metali nieulegających korozji lub ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe powłoką o grubości zgodnie z [N14] Elementy ruchome (np. sworznie) oraz sprężyny dociskowe powinny być wykonane z metalu/stopu nieulegającego korozji Blokady: Pola w rozdzielnicy powinny posiadać blokady mechaniczne lub rozwiązania konstrukcyjne uniemożliwiające wykonanie niedozwolonych czynności łączeniowych w polu w tym: Uziemienie linii bez jej odłączenia od szyn, Załączenie pod napięcie uziemionej linii, Otwarcie przedziału kablowego przy otwartym uziemniku. Przy otwartym przedziale kablowym dla umożliwienia pomiarów kabli musi istnieć możliwość odziemienia tych kabli W przypadku sterowania zdalnego należy zastosować blokadę elektryczną sterowania rozłącznikami od zaniku ciśnienia gazu SF Parametry techniczne rozdzielnicy nn Parametry techniczne rozdzielnicy nn Rozdzielnica powinna być zgodna z normami [N27] oraz [N33], [N34], [N38] Wymagane parametry rozdzielnicy nn podano poniżej: Tabela nr Parametry techniczne rozdzielnicy nn Lp. Nazwa parametru technicznego Wymagana wartość Norma 1. Napięcie znamionowe 0,4 kv/0,23 kv [N28] 2. Poziom izolacji 690 V [N1] 3. Częstotliwość 50 Hz [N1] 4. Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 1250 A [N29] 5. Prąd znamionowy ciągły pola zasilającego 1250 A [N29] 6. Prąd znamionowy ciągły pola agregatu 910 A [N29] 7. Prąd znamionowy ciągły pola odpływowego 400 A (630 A)* [N29] 8. Prąd znamionowy cieplny krótkotrwały 16 ka/1 sek. [N32] 9. Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 32 ka [N32] 10. Napięcie probiercze o [N39] 2,5 kv częstotliwości sieciowej 50 Hz 11. Napięcie znamionowe udarowe [N39] 8 kv wytrzymywane 12. Stopień ochrony osłon [N31] min IP2X zewnętrznych od strony obsługi 13. Odporność obudowy na uderzenia [N26] IK07 mechaniczne 14. Klasa ochronności I [N40] 15. Kategoria palności minimum V1 [N37] Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 23 z 35

24 Lp. Nazwa parametru technicznego Wymagana wartość Norma 16 Liczba pól odpływowych 6 wyposażonych + 4 rezerwowe - *W wersji podstawowej wymagana jest rozdzielnica na prąd znamionowy ciągły pola odpływowego 400A. W uzasadnionych przypadkach odpuszcza się pola odpływowe na prąd 630 A Rozdzielnice nn należy wykonywać w postaci konstrukcji szkieletowej, lub modułowej, w obudowie z blachy wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo i dodatkowo pokrytej lakierem. Na elewacji rozdzielnicy niskiego napięcia musi być umieszczona tabliczka znamionowa zawierająca między innymi poniższe informacje: producent rozdzielnicy, rok produkcji, numer fabryczny rozdzielnicy, podstawowe parametry techniczne Szyny zbiorcze powinny być wykonane z płaskowników miedzianych o wymiarach minimalnych 60x10 mm i rozstawie 185 mm, zamontowane na izolatorach wsporczych o napięciu znamionowym 1 kv. Połączenie rozłączników listwowych (w przedziale agregatu) z szynami rozdzielni nn, wykonać płaskownikiem miedzianym o wymiarach minimalnych 60x10 mm Szyna PEN umieszczona w przedziale kablowym powinna być miedziana o przekroju minimalnym 40x10 mm. Szynę PEN należy zamocować bezpośrednio na konstrukcji rozdzielnicy za pośrednictwem izolatorów wsporczych o najwyższym napięciu roboczym 1kV. Szyna PEN powinna być bezpośrednio połączona z główną szyną uziemiającą stacji. Nie dopuszcza się połączenia szyny PEN z główną szyną uziemiającą za pośrednictwem obudowy rozdzielnicy. Obudowę połączyć z główną szyną uziemiającą za pomocą oddzielnego płaskownika w przypadku obudowy wykonanej z materiału przewodzącego Do szyny PEN należy podłączyć żyły ochronno neutralne kabli odpływowych za pomocą zacisków typu V-klema. Odejścia mogą być realizowane kablami lub przewodami izolowanymi o przekroju żyły roboczej 35 do 240 mm 2 Al (Cu). Zaciski typu V powinny być oznaczone logiem producenta i znakiem CE oraz posiadać oznakowanie wymaganego momentu siły dokręcenia. Zaciski powinny być zgodne z [N24], [N25] Rozdzielnicę nn należy wyposażyć w odpowiednie uchwyty z tworzywa lub materiału niemagnetycznego do zamocowania kabli. Pojedynczy uchwyt powinien obejmować przedział przekrojów od 70 do 240mm Od przodu obudowy należy zamocować za pomocą spawania uchwyt odpowiednio wyprofilowany do podłączenia zwodów uziemiaczy przenośnych o długości umożliwiającej uziemienie wszystkich pól odpływowych nn (rys.6.1) Przedziały rozdzielnicy nn Rysunek poglądowy rozdzielnicy nn: Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 24 z 35

25 Rysunek Układ poglądowy rozdzielnicy nn zasilanej prawostronnie Rozdzielnica nn powinna składać się z przedziałów: zasilającego, agregatu, przekładników pomiarowych, odpływowego nn, pomiarowego oraz potrzeb własnych. Przedział pomiarowy, przedział potrzeb własnych i przedział agregatu powinny być wydzielone ścianami bocznymi Dopuszcza się rozdzielnicę w układzie prawostronnym (rys ) jak i lewostronnym (lustrzanym) zależnie od usytuowania poszczególnych urządzeń w stacji Pola odpływowe, pola rezerwowe, oraz pola agregatu prądotwórczego należy trwale opisać wg przykładowego wzoru z rysunków 6 umieszczonych w Załączniku nr Przedział zasilający Przedział zasilający powinien być zasilany od góry rozdzielnicy w sposób umożliwiający pozbawienie napięcia rozdzielnicy nn za pomocą rozłącznika głównego izolacyjnego 1250 A trójbiegunowego (rozłącznik z napędem migowym) zlokalizowanego w przedziale zasilającym. Parametry rozłącznika podano w tabeli Połączenie transformatora po stronie nn z rozdzielnicą nn kablem, wykonać za pośrednictwem zacisków śrubowych i końcówek kablowych dostosowanych do tego typu zacisków Pole zasilające powinno być przystosowane do zasilania kablowego Należy stosować osłony szyn zasilających rozdzielnicę nn od strony korytarza obsługi Rozłączniki powinny spełniać wymagania wg [N35], [N36] Przedział agregatu Przedział należy wyposażyć w dwa pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi 910A ze zworami, które umożliwią podłączenie agregatu prądotwórczego w sposób bezprzerwowy. Wymagania dla rozłączników określono w pkt Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 25 z 35

26 Uwaga! Rozłącznik w polu nr 12 zgodnie ze schematem z rysunku nr 3.1 zamieszczonym w Załączniku nr 4 jest włączony przed rozłącznikiem głównym od strony transformatora i zawsze jest pod napięciem Nie dopuszcza się stosowania rozłączników podwójnych (połączonych równolegle) Przyłącza kablowe powinny być wyposażone w osłonę zacisków kablowych Pola agregatu należy wyposażać w zaciski śrubowe M12 do końcówek kablowych (dwie żyły kabla na fazę) Usytuowanie rozłączników bezpiecznikowych listwowych w rozdzielnicy nn powinno być wykonane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do zacisków kablowych Przedział przekładników pomiarowych Przekładniki pomiarowe należy montować zgodnie z wymaganiami wg pkt niniejszego Standardu Przedział odpływowy nn Przedział powinien zawierać 6 pól wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe wielkości 2 oraz 4 pola rezerwowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie aparatów wielkości 0 i Każde rezerwowe pole odpływowe, które nie będzie wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe powinno być oddzielnie zabezpieczone nieruchomą osłoną z materiału izolacyjnego. Osłona powinna być zamontowana w sposób trwały uniemożliwiający jej demontaż bez użycia narzędzi Wymagania dla rozłączników określono w pkt Przyłącza kablowe powinny być wyposażone w osłonę zacisków kablowych. oraz w osłonę części montażowej kabli Usytuowanie rozłączników bezpiecznikowych listwowych w rozdzielnicy nn powinno być wykonane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do końcówek kablowych oraz żył kabli w celu dokonania pomiaru prądu obciążenia przy użyciu cęgów, a także prac montażowo-konserwacyjnych Przedział odpływowy powinien być osłonięty (demontowalna osłona z blachy ocynkowanej) zgodnie z rys.6.2 i rys. 6.4 zamieszczonymi w Załączniku nr Przedział pomiarowy Przedział pomiarowy powinien pomieścić tablicę licznikową z układem bilansującym, tj. licznikiem trójfazowym, koncentratorem, modułem komunikacyjnym i kompletnym okablowaniem. Rozmieszczenie ww. elementów zgodnie z Załącznikiem nr Tablicę licznikową i okablowanie należy wykonać wg pkt W układzie pomiarowym należy zastosować listwę kontrolno-pomiarową zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr Bilansujący układ pomiarowy należy połączyć zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr Przedział potrzeb własnych W przedziale potrzeb własnych powinny znaleźć się zabezpieczenia obwodów gniazda serwisowego oraz wyłącznik różnicowo - prądowy, ogranicznik przepięć zabezpieczenie oświetlenia wewnętrznego stacji, sygnalizatorów zwarć lub szafy telemechaniki W przypadku zastosowania wariantu stacji z sygnalizacją zwarciową w polach odpływowych realizowaną za pomocą sygnalizatorów zwarć, sygnalizatory te należy umieścić w przedziale potrzeb własnych rozdzielnicy nn. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 26 z 35

27 7.18. Przekładniki prądowe Przekładniki powinny być zabudowane za rozłącznikiem głównym i polem agregatu, patrząc od strony transformatora zgodnie z rysunkami nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 zamieszczonymi w Załączniku nr 4. Należy zastosować szyny dzielone umożliwiające wymianę przekładników bez konieczności demontażu aparatów Przekładniki powinny być zabezpieczone przystosowaną do oplombowania osłoną z przeźroczystego materiału izolacyjnego umożliwiającą odpowiednią wentylację. Osłona przekładników prądowych nn musi być opisana Wymagania dotyczące przekładników prądowych bilansującego układu pomiarowego określono w Załączniku nr Tablica licznikowa i okablowanie Tablicę licznikową bilansującego układu pomiarowego należy zabudować w obrębie rozdzielnicy nn stacji SN/nN w taki sposób ażeby górna krawędź licznika energii elektrycznej zabudowanego na płycie montażowej tablicy licznikowej znajdowała się na wysokości nie mniejszej niż 1,6m i nie większej niż 1,9m mierząc od podłoża. Rozmieszczenie elementów oraz szczegóły wykonania tablicy licznikowej i okablowania zawarto w Załączniku nr Aparaty nn i ich parametry Pola rozłącznikowe Rozłączniki bezpiecznikowe powinny spełniać wymagania wg [N35], [N36] Rozłączniki muszą zapewniać pełne obciążenie prądem roboczym do wartości prądu znamionowego rozłącznika. Rozłączanie styków powinno być 3-biegunowe, jednym uchwytem Wszystkie elementy konstrukcyjno izolacyjne rozłącznika powinny być wykonane z tworzyw bezhalogenkowych, samogasnących o klasie palności V0 według [N37] Konstrukcja rozłącznika musi zapewniać ochronę przed przypadkowym dotykiem jego części będących pod napięciem (ze szczególnym uwzględnieniem wkładki bezpiecznikowej) w trakcie wykonywania czynności manewrowych. IP 20 przy otwartym rozłączniku Konstrukcja rozłącznika powinna umożliwiać założenie uziemiacza uniwersalnego Rozłącznik powinien umożliwiać montaż kabla z dołu lub z góry, a jego budowa powinna umożliwiać pomiar obecności napięcia na nożach wkładki bezpiecznikowej Rozłącznik powinien zapewnić możliwość pracy w pozycjach: parking lub załączony Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe mają umożliwiać zabudowę członu do elektronicznej kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych, umożliwiającego transmisję danych (sygnalizacje stanu wkładki bezpiecznikowej i pomiary pola odbiorczego) do urządzenia zbierającego informację o obiekcie i retransmitującego taką informację do systemów nadzoru (SCADA) Dopuszcza się podłączanie wyłącznie jednego kabla do jednej listwy odpływowej. Aparaty listowe muszą być wyposażone w zaciski typu V dedykowane przez producenta aparatu, umożliwiające podłączenie kabli o przekrojach od 35 do 240 mm2. Zaciski typu V powinny posiadać śrubę dociskową z gniazdem imbus SW6 i oznakowaniem wymaganego momentu siły dokręcania. Zaciski typu V (zgodne z [N35] [N36] oraz wymaganiami normatywnymi określonymi w załączniku nr 2) powinny być stalowe, aluminiowe lub mosiężne i być oznaczone logiem tego samego producenta co rozłącznik i znakiem CE Parametry techniczne aparatów nn podano w poniższej tabeli: Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 27 z 35

28 Tabela nr Parametry rozłączników bezpiecznikowych nn Lp Parametry techniczne aparatu Pole Pole Pole agregatu odpływowe zasilające 1. Prąd znamionowy ciągły 400 A (630A) 910 A 1250 A 2. Napięcie znamionowe AC 400 V 400 V 400 V 3. Kategoria użytkowania AC-22B AC-22B AC-22B 4. Częstotliwość znamionowa 50 Hz 50 Hz 50 Hz 5. Napięcie znamionowe izolacji 690 V 690 V 690 V 6. Wytrzymałość zwarciowa krótkotrwała znamionowa 1 s min 20 ka min 20 ka min 20 ka 7. Prąd znamionowy załączalny zwarciowy min 50 ka min 50 ka min 50 ka 8. Stopień ochrony min IP20 min IP20 min IP20 9. Trwałość mechaniczna 800 cykli 500 cykli 400 cykli 10. Trwałość łączeniowa 200 cykli 100 cykli 100 cykli 11. Rozstaw biegunów 185 mm 185 mm 185 mm 12. Rodzaj zacisków przyłączeniowych typu V mm 2 Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Wkładki topikowe Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe powinny być wyposażone we wkładki topikowe NH gg, z zaciskami nożowymi ze stopów miedzi, posrebrzanymi, wyposażone w centralny wskaźnik zadziałania (umieszczony w korpusie izolacyjnym), wykonane zgodnie z [N41] oraz [N42]. Wkładki topikowe nn mają posiadać zdolność wyłączalną minimum 100 ka. Napięcie znamionowe AC wkładek powinno wynosić 500 V Połączenia po stronie nn W celu połączenia transformatora po stronie nn z rozdzielnicą nn należy stosować kable jednożyłowe 2 x 4 YKXS 1x240mm 2, Kable powinny być zgodne z [N43] Oświetlenie drogowe Człon oświetlenia drogowego umieścić poza stacją Ochrona przeciwprzepięciowa Ograniczniki przepięć SN należy zabudować w każdym polu liniowym połączonym z linią napowietrzną przez kabel o długości mniejszej niż 2 km. Dopuszcza się nieinstalowanie ograniczników przepięć w stacjach połączonych z linią napowietrzną kablem krótszym niż 2 km ale nie krótszym niż 0,5 km jeżeli nie są one stacjami końcowymi Ograniczniki przepięć muszą spełniać wymagania [N10] Podstawowe parametry ograniczników przepięć SN podano poniżej: Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 28 z 35

29 Tabela nr Parametry ograniczników przepięć SN Lp. Parametry Napięcie znamionowe sieci ogranicznika przepięć 6kV 15kV 20kV 30kV 1. Napięcie trwałej pracy 17,5 18,0 7,2 8 kv ogranicznika Uc. kv 24kV 36kV 2. Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 s). 10kA 10kA 10kA 10kA 3. Graniczny prąd wyładowczy (4/10 s). 100kA 100kA 100kA 100kA 4. Wytrzymałość zwarciowa (0,2s) 20kA 20kA 20kA 20kA 5. Napięcie znamionowe ogranicznika Ur 9kV 22kV 30kV 45kV 6. Zdolność pochłaniania 3kJ / 1kV 3kJ / 1kV 3kJ / 1kV 3kJ / 1kV energii Uc Uc Uc Uc 7. Klasa wyładowcza linii I I I I W przypadku połączenia linii kablowych wychodzących ze stacji z liniami napowietrznymi, po stronie nn transformatora należy stosować beziskiernikowe ograniczniki przepięć (warystor oparty na tlenku cynku ZnO) Ograniczniki przepięć nn należy mocować poprzez wysięgnik lub uchwyt bezpośrednio w zacisku nn transformatora. Minimalny przekrój przewodów uziemiających ogranicznika wynosi 16 mm 2 Cu Podstawowe parametry ograniczników przepięć nn podano poniżej: Tabela nr Parametry ograniczników przepięć nn Lp. Parametry ogranicznika przepięć 1. Napięcie trwałej pracy ogranicznika U c. 440 V 2. Napięciowy poziom ochrony U p 2,5 kv 3. Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 s). 10 ka 4. Największy prąd wyładowczy I max 40 ka 5. Napięcie znamionowe ogranicznika Ur 440 V 6. Wytrzymałość zwarciowa (0,2s) 3kA 7. Zdolność pochłaniania energii 3kJ 8. Klasa prób II Sygnalizatory zwarć Wymagania dla sygnalizatorów zwarć: W przypadku objęcia sygnalizacją zwarć więcej niż jednego pola, dopuszcza się stosowanie jednego sygnalizatora zwarć umożliwiającego ich obsługę. Sygnalizator powinien wskazywać i rozróżniać przepływ prądu zwarciowego dla zwarć doziemnych i międzyfazowych w poszczególnych polach. Sygnalizator zwarć powinien wykorzystywać pomiar prądu za pomocą przekładników lub czujników pomiarowych. Sygnalizator zwarć ma działać w sieciach o różnym sposobie uziemienia punktu neutralnego SN, m.in. kompensowanymi z automatyką AWSC, w sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor, w sieci z izolowanym punktem neutralnym. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 29 z 35

30 W przypadku pracy w sieci kompensowanej z zastosowaniem automatyki AWSC urządzenie powinno zapewniać sygnalizację zwarć z wykorzystaniem funkcji kierunkowej. Ma posiadać wyjścia (wyjście) dwustanowe sygnalizacji prądu zwarciowego dopasowane do wejść sterownika lub być wyposażony w zdalną sygnalizację. Ma posiadać możliwość kasowania alarmu sygnalizatora poprzez telemechanikę i/lub przy ponownym załączeniu pod napięcie, i/lub po ustawionym czasie. Kasowanie sygnalizacji z sygnalizatora zwarć selektywnie dla każdego pola. Znamionowe napięcie zasilania 24 V DC, lub 230 V AC. Niedokładność nastaw prądu zwarcia ±15%. Nastawialny czas przekroczenia nastawy prądowej. Sygnalizator zwarć nie powinien wysyłać sygnału zwarcia od prądu udarowego przy załączeniu linii. Układ sygnalizacji zwarć powinien posiadać zewnętrzny sygnalizator optyczny. Sygnalizator optyczny typu LED należy wykonać jako wandaloodporny. Sygnalizator optyczny powinien być zainstalowany i opisany zgodnie z rys. nr 5 i 6 zamieszczonymi w Załączniku nr 4, w miejscu dobrze widocznym z drogi dojazdowej oraz w miarę możliwości osłoniętym od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Obudowa dla urządzeń sygnalizatora zwarć powinna być zgodna z [N27] Wymagania dodatkowe dla sygnalizatorów w sieci uziemionej przez rezystor, izolowanej, kompensowanej: zakres nastaw dla zwarć doziemnych: nastawa prądu zadziałania od 5A do 140A, nastawa zwłoki czasowej od 100ms do 300ms, zakres nastaw dla zwarć międzyfazowych: nastawa prądu zadziałania od 300A do 700A, nastawa zwłoki czasowej od 100ms do 1000ms Nastawy działania sygnalizatora miejsca zwarcia należy uzgadniać na etapie projektowania Telemechanika Wymagania dla urządzeń telemechaniki: Pola w wykonaniu ze zdalnym sterowaniem powinny być przystosowane do współpracy z urządzeniami telemechaniki na napięcie stałe 24V w zakresie: zdalnej sygnalizacji, sterowania oraz ewentualnego pomiaru. Szafka telemechaniki zlokalizowana obok rozdzielnicy SN powinna być zasilana z rozdzielnicy nn Zespół telesygnalizacji i telesterowania dla stacji powinien znajdować się w wydzielonej szafce i ma posiadać następujące elementy: sterownik telemechaniki, zasilacz prądu stałego z akumulatorami, moduł komunikacyjny z anteną (dla systemu TETRA pasmo MHz). Antena nie musi stanowić elementu szafy Szafka telesygnalizacji i telesterowania ma spełniać następujące wymagania: posiadać kompletną konstrukcję przystosowaną do montażu w stacji, posiadać stopień ochrony nie gorszy niż IP31, posiadać stopień ochrony przed uderzeniem mechanicznym nie gorszy niż IK10 zgodnie z [N31], przełącznik rodzaju pracy: sterowanie zdalne/sterowanie lokalne (cały układ telemechaniki), Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 30 z 35

31 posiadać gniazdo jednofazowe ze stykiem ochronnym, spełniać wymagania normy [N27] Sterownik telemechaniki powinien posiadać parametry i funkcjonalność nie gorszą niż podane poniżej: podstawowo ma umożliwiać współpracę zarówno z modułem TETRA podłączonym do standardowego interfejsu komunikacyjnego sterownika RS- 232/485 lub Ethernet. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dodatkowo wyposażenie stacji w modułu GPRS. O ile jest dostępny, jako równoważne do powyższych przyjmuje się stosowanie łączności wykorzystującej światłowód. ma posiadać następujące interfejsy do podłączenia zewnętrznych modułów komunikacyjnych: Ethernet 10/100 BASE-T (co najmniej 1 port), port szeregowy RS232 (co najmniej 1 port), port szeregowy: RS-485/RS-422 (co najmniej 1 port), ma wykorzystywać protokół komunikacyjny DNP3.0, IEC lub 104, ma posiadać liczbę wejść/wyjść binarnych dostosowaną do wymagań wskazanych poniżej, ma posiadać możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w zakresie: adresacji, numerów portów TCP, dopuszczalnych adresów serwerów nadrzędnych, parametrów komunikacyjnych związanych z ww. protokołami, parametrów związanych z samodiagnostyką oraz innych parametrów niezbędnych do poprawnej konfiguracji i komunikacji urządzenia, ma posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania, ma umożliwiać samodiagnostykę sterownika (kontrola połączenia z siecią, kontrola dostępu do usługi transmisji danych) i zapewniać możliwość automatycznego restartu sterownika przy braku połączenia. W przypadku wydzielenia modułu komunikacyjnego funkcje diagnostyczne z nim skojarzone powinny być przeniesione do modułu, sterownik powinien wykonywać samodiagnostykę w zakresie własnych funkcji Sterownik telemechaniki ma wymieniać z systemem SCADA co najmniej niżej wymienione sygnały: zanik zasilania podstawowego 230 V AC, zanik napięcia 24 V DC, stan przełącznika trybu pracy rozdzielnicy SN (sterowanie zdalne/sterowanie lokalne), otwarcie drzwi stacji, poziom rozładowania akumulatorów, stan łączników SN (dwubitowo), zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych zasilania napędów, sygnalizacja nieudanego sterowania, sygnał wykrycia przez sygnalizator zwarć przepływu prądu zwarciowego, kasowanie sygnalizacji z sygnalizatora zwarć selektywnie dla każdego pola, inne sygnały istotne dla bezpiecznego prowadzenia eksploatacji stacji w trybie telesterowania (np. zadziałanie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych obwodów sygnalizacji, obniżenie poziomu gazu SF6) Układ zasilania ma być złożony z: zabezpieczenia głównego 230 V AC nadmiarowo prądowego dwubiegunowego (L+N), zespołu zasilacza prądu stałego o napięciu znamionowym 24 V z akumulatorami o napięciu 24 V o pojemności Ah wykonane w technologii żelowej lub AGM, z zaworami bezpieczeństwa (VRLA), zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego obwodu akumulatora 24 V DC, Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 31 z 35

32 zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego ze stykiem pomocniczym (styk wykorzystany do sygnalizacji stanu zabezpieczenia) do zasilania napędów i układu sterowania, przekaźnika sygnalizacji zaniku zasilania podstawowego 230 V AC, ochrony przeciwprzepięciowej Moduł komunikacyjny powinien posiadać parametry i funkcjonalność: może stanowić podzespół sterownika lub być jednostką wydzieloną konstrukcyjnie ze sterownika, zasilaną w analogiczny sposób jak sterownik; w przypadku, gdy moduł komunikacyjny jest elementem wydzielonym konstrukcyjnie, to powinien on być integralnym elementem dostawy zespołu telesygnalizacji i telesterowania, podstawowo obsługiwać transmisję radiową TETRA, umożliwiać konfigurację i diagnostykę lokalną z wykorzystaniem interfejsu WWW lub dedykowanego oprogramowania, moduł komunikacyjny wydzielony konstrukcyjnie powinien być połączony ze sterownikiem za pośrednictwem interfejsu Ethernet 10/100 BASE-T lub portów szeregowych np. RS232, moduł komunikacyjny wydzielony konstrukcyjnie powinien być zamontowany na szynie TS 35, moduł komunikacyjny powinien być wyposażony w selektywną antenę (pasmo MHz) instalowaną wewnątrz lub na zewnątrz szafki telemechaniki w zależności od poziomu sygnału Szafkę telemechaniki należy wyposażyć w układ wentylacji i ogrzewania jeżeli tego wymaga producent Uziemienie Uziemienie robocze i ochronne stacji winno spełniać wymagania Standardu [T4] Prefabrykowana stacja transformatorowa powinna być wyposażona w kompletną instalację uziemiającą połączoną z uziomem poziomym (otokowym) lub poziomopionowym stacji za pomocą połączenia spawanego zabezpieczonego przed korozją. Pozostałe połączenia instalacji uziemiającej należy wykonywać, jako połączenia skręcane. Instalacja powinna posiadać co najmniej dwa złącza pomiarowe ZP do pomiarów ciągłości i rezystancji uziemienia - podwójne połączenie rozłączalne (2xM10). Usytuowanie ZP i ukształtowanie przewodów uziemiających pod kątem pomiarów za pomocą cęgów pomiarowych powinno być zgodne ze standardem budowy układów uziomowych wymienionym w pkt Złącze pomiarowe powinno być usytuowane w miejscu łatwo dostępnym, przy drzwiach Główną szynę uziemiającą (GSU) usytuowaną wewnątrz obudowy wykonać należy z bednarki ocynkowanej FeZn o przekroju nie mniejszym niż 40x5 mm (szyna nie musi być domknięta w obrębie drzwi) Główna szyna uziemiająca powinna być tak wyprofilowana, (posiadać wypusty niepomalowane z płaskownika o przekroju takim samym jak GSU), aby umożliwiała założenie uziemiaczy przenośnych. Wypusty przeznaczone do podpięcia przenośnych uziemiaczy należy zlokalizować przy drzwiach w łatwo dostępnym miejscu Budynek stacji ma być przystosowany do podpięcia przewodów uziemiających z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 40x5 mm połączonych z uziomem otokowym stacji z główną szyną uziemiająca (GSU) za pośrednictwem przepustów uziemiających, wykonanych ze stali nierdzewnej zabudowanych w fundamencie na etapie wylewania konstrukcji. Należy zastosować co najmniej dwa przepusty zaznaczone na rysunkach: 5.1, 5.2 z Załącznika nr 4, Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 32 z 35

33 umieszczone w części podziemnej obudowy stacji na głębokości cm pod poziomem gruntu Szczegółową ilustrację układu uziemienia stacji zamieszczono na rysunku nr 7 w Załączniku nr Główną szynę uziemiającą należy oznaczyć w sposób trwały (kolor żółty z poprzecznymi pasami zielonymi) - zgodnie z normą [N46] Na wszystkich przewodach uziemienia ochronnego (przewody uziemiające) i funkcjonalnego (przewód uziemiający funkcjonalny), w miejscach, w których należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia oraz ciągłości obwodów uziemiających (w miejscu przejścia uziomu ze stacji do ziemi), należy naklejać symbol uziemienia zgodny z rysunkiem Przewody uziemiające dodatkowo oznaczyć kolorem zółto-zielonym analogicznie jak w pkt Rysunek nr Symbol uziemienia Bednarkę uziemienia funkcjonalnego tj. uziemienia punktu neutralnego transformatora należy trwale pomalować na kolor niebieski Połączenie wykonać należy bednarką o przekroju nie mniejszym niż 40x5 mm Wymaga się, aby główna szyna uziemiająca połączona (GSU) była za pomocą połączeń metalicznych skręcanych z: Konstrukcją rozdzielnicy SN dwoma połączeniami (połączenie należy wykonać z pierwszym i ostatnim polem) bednarką 40x5 lub przewodem LY o przekroju nie mniejszym niż 50 mm 2 (celki rozdzielni SN połączone ze sobą co najmniej dwoma śrubami traktować należy jako połączenie elektryczne pewne i dla tego połączenia nie wymaga się dodatkowych połączeń np. przewodem LY); Wejściowymi drzwiami metalowymi przewodem LY o przekroju nie mniejszym niż 25 mm 2 ; Konstrukcją do podłączania żył powrotnych kabli SN przewodem LY nie mniejszym niż 50 mm 2 ; Z kadzią transformatora przewodem LY o przekroju nie mniejszym niż 35 mm 2 ; Z obudową rozdzielnicy nn płaskownikiem o przekroju nie mniejszym niż 40x5mm; Z konstrukcją dachu i z metalowymi elementami stacji płaskownikiem o przekroju nie mniejszym niż 40x5mm lub przewodem LY o przekroju nie mniejszym niż 25 mm 2 ; Z szyną PEN płaskownikiem o przekroju nie mniejszym niż 40x5mm; Z szafką układu pomiarowego i szafką telemechaniki płaskownikiem o przekroju nie mniejszym niż 40x5mm Połączenia przewodów ochronnych z główną szyną uziemiającą należy wykonać jedną śrubą M10 do wypustu płaskownika W uzasadnionych przypadkach, gdy wymagają tego warunki konstrukcyjne, dopuszcza się stosowanie połączeń płaskownikiem w miejsce połączeń giętkich, oraz połączeń giętkich w miejscach połączeń płaskownikiem Uziom (układ uziomowy) powinien mieć taką konfigurację, aby do uziomu mogły być przyłączone urządzenia i części podlegające uziemieniu przez stosunkowo krótkie przewody uziemiające. Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 33 z 35

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r. Wytyczne nr 10 / 1 / B / 2012 w sprawie standaryzacji złączy SN TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziałów w Bielsku-Białej, Będzinie, Częstochowie, Krakowie, Tarnowie Załącznik nr 11 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r. Wytyczne dla przebudowy\rozbudowy \modernizacji\remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujących układów pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogów AMI na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja

Bardziej szczegółowo

HABeR-CLD. Rozdzielnice pierścieniowe ,5 kv A 16 31,5 ka. licencja

HABeR-CLD. Rozdzielnice pierścieniowe ,5 kv A 16 31,5 ka. licencja Rozdzielnice pierścieniowe 12-17,5 kv 630 3150 A 16 31,5 ka licencja informacje ogólne - rozdzielnica średniego napięcia przeznaczona jest do pierwotnego rozdziału energii. Pola mają konstrukcję modułową

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 5/DTS/2016 - stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z

Standard techniczny nr 5/DTS/2016 - stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 35 Spis treści 1. Podstawa opracowania... 5 2. Zakres stosowania... 5 3. Opis zmian... 6 4. Definicje... 6 5. Cel opracowania... 6 6. Sposób oznaczania konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). SOM/ST/2005/06 Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. - stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. 1. Spis Rysunków Nr kol. 1.1 1.2.1 1.2.2 1..1 1..2 1.4.1 1.4.2 2.1 2.2 2. 2.4.1.2 4 5.1 5.2 5. Tytuł rysunku Schemat elektryczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E. Materiały dla projektanta

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E. Materiały dla projektanta Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E Materiały dla projektanta Informacje ogólne Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E jest innowacyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1 nr postępowania GEK/FZR-ELB/03072/204 Zakres dostaw Część 2, pozycja Przedmiot zamówienia: dostawa rozdzielnic wykonanych zgodnie z projektem: Rozdzielnie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym układu

Bardziej szczegółowo

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv SECTOS NXB Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF 6 12 24 Opis Informacje podstawowe NXB jest nowym rozłącznikiem w izolacji SF 6, który ma zdolność załączania na zwarcie. Dostosowany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

- 3 - kompaktowe stacje transformatorowe spis treści. Wstęp 7 Elementy wyposażenia stacji kompaktowych 8 KS Rzut z góry, widok elewacji 18

- 3 - kompaktowe stacje transformatorowe spis treści. Wstęp 7 Elementy wyposażenia stacji kompaktowych 8 KS Rzut z góry, widok elewacji 18 - 3 - kompaktowe stacje transformatorowe spis treści Wstęp 7 Elementy wyposażenia stacji kompaktowych 8 KS 19-28 Rzut z góry, widok elewacji 10 Zasilanie w pierścieniu 11 Zasilanie w promieniu pośredni

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

ormaset-p Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą z zewnątrz www.ormazabal.com Do 24 kv -630 kva

ormaset-p Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą z zewnątrz www.ormazabal.com Do 24 kv -630 kva Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Opis z obsługą z zewnątrz przystosowane są do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

Dla stacji 30 kv dopuszcza się również Ocenę Techniczną lub Opinię Techniczną wydaną przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą 4

Dla stacji 30 kv dopuszcza się również Ocenę Techniczną lub Opinię Techniczną wydaną przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą 4 Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Certyfikaty Zgodności... 3 1.3. Deklaracje zgodności.... 4 1.4. Atesty/Oceny Techniczne... 5 2. Raporty, Protokoły z badań... 6 3. Audyt u

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji powietrznej I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Wodo i gazoszczelne systemy uszczelniania kabli i rur w obiektach stacyjnych w odniesieniu do wytycznych zakładów energetycznych w Polsce

Wodo i gazoszczelne systemy uszczelniania kabli i rur w obiektach stacyjnych w odniesieniu do wytycznych zakładów energetycznych w Polsce Wodo i gazoszczelne systemy uszczelniania kabli i rur w obiektach stacyjnych w odniesieniu do wytycznych zakładów energetycznych w Polsce opracował Michał Rink Wisła 14-15. 06. 2016 r w praktyce w praktyce

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIK APA30 i APA50

WYŁĄCZNIK APA30 i APA50 ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA ROZDZIAŁ ENERGII WYŁĄCZNIK APA30 i APA50 WERSJA WYSUWNA ZAMIENNIK (APU 30 i APU 50) KATALOG PRODUKTÓW ROZDZIAŁ ENERGII E ENERGIA bezpiecznie połączona Misja i Polityka Spółki

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz. Do 40.5 kv kva

Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz.  Do 40.5 kv kva Stacje transformatorowe Stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Stacje transformatorowe Opis Stacje transformatorowe z obsługą od wewnętrz

Bardziej szczegółowo

SPX 3 -V Rozłączniki bezpiecznikowe NH

SPX 3 -V Rozłączniki bezpiecznikowe NH SPX 3 -V Rozłączniki bezpiecznikowe NH 12/2016 Rozdział Energii 1 Wstęp Rozdział Energii 2 Rozłączniki bezpiecznikowe: różnorodność rozwiązań SPX i SPX 3 -V SPX-D Rozdział Energii 3 Rozłączniki bezpiecznikowe:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Tablice pomiarowe. 1. Tablice pomiarowe. 1.1 Wstęp. 1.2 Charakterystyka.

Tablice pomiarowe. 1. Tablice pomiarowe. 1.1 Wstęp. 1.2 Charakterystyka. Tablice pomiarowe 1. Tablice pomiarowe 1.1 Wstęp Skatalogowane w opracowaniu rozwiązania tablic pomiarwych służyć mogą budowie nowych układów pomiarowo-zliczeniowych jak i modernizacji dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest kompaktowa rozdzielnica średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring

Przedmiotem opracowania jest kompaktowa rozdzielnica średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring Karta katalogowa Rozdzielnice SN w izolacji gazowej TPM WSTĘP Przedmiotem opracowania jest kompaktowa rozdzielnica średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring Main Unit) w izolacji gazu SF 6 do

Bardziej szczegółowo

SZAFY KABLOWE W OBUDOWACH METALOWYCH I IZOLACYJNYCH

SZAFY KABLOWE W OBUDOWACH METALOWYCH I IZOLACYJNYCH 5-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel +48 17 864-05-0, fax +48 17 85-67-60 www.elektromontaz.com.pl SZAFY KABLOWE W OCH METALOWYCH I IZOLACYJNYCH Szafa kablowa w obudowie stalowej typu SKS Szafy kablowe

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

STACJE TRANSFORMATOROWE Typu SBS

STACJE TRANSFORMATOROWE Typu SBS ISO 9001 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31, zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.: +48 24 285 18 53, Fax: +48 24

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro energia bezpiecznie połączona paratura łącznikowa RS 00/100 mm RS 00/100 mm pro Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe listwowe Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania nową wersję rozłącznika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH P.P.U. INSTALATOR s.c. A.Śliwiński, J.Panasewicz 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 63 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH Adres inwestycji: Suwałki

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Stacja transformatorowa typu EH-n33-400/3,0/0,5/2/02.00 jest urządzeniem zasilającym przystosowanym do instalowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych

Bardziej szczegółowo

KATALOG SUP-EL. str. 1

KATALOG SUP-EL. str. 1 str. 1 I. WPROWADZENIE ZAKRES: Firma Handlowo-Usługowa S.C. n/w asortymentu: prowadzi działalność w zakresie montażu - Obudowy i fundamenty termoutwardzalne - Złącza kablowe - Złącza P.Poż - Złącza licznikowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 Spis treści 1. Definicje i skróty... 3 2. Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 2.1. Układ LT technologia AIS... 4 2.2. Układ LT technologia DT... 5 2.3.

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki napowietrzne Flc p, Flc p/u, Flc GB/K/P

Rozłączniki napowietrzne Flc p, Flc p/u, Flc GB/K/P Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. ul. S. Kuropatwińskiej 16, PL 95-100 Zgierz tel.: +48 42 6 25 37 fax: +48 42 716 48 78 zoen@zoen.pl www.zoen.pl Rozłączniki napowietrzne Flc p, Flc p/u, Flc GB/K/P

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Rodzina ZX Rozdzielnice średniego napięcia w izolacji SF6

Rodzina ZX Rozdzielnice średniego napięcia w izolacji SF6 Rodzina ZX Rozdzielnice średniego napięcia w izolacji SF6 ZX Twoje korzyści Minimum kosztów 14 13 12 11 8 7 Pole wyłącznikowe 1250 A 1 2 3 4 5 6 ZX oferuje najtańsze rozwiązania Zwarta budowa pól rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice elektryczne Prisma Plus

Rozdzielnice elektryczne Prisma Plus Rozdzielnice elektryczne Prisma Plus Prisma Plus wszechstronna gama obudów i szaf rozdzielczych PD395101_SE Prisma Plus sprawdzony i przetestowany system modułowy Pewna instalacja elektryczna Pełna zgodność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych podziemnych 15/0,4 kv (bez transformatorów).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych podziemnych 15/0,4 kv (bez transformatorów). SM/ST/2009/08 Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych podziemnych 15/0,4 kv (bez transformatorów). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania...3 1.1 Zakres opracowania...3 1.2 Zakres projektu...3 2 Opis techniczny...4 2.1 Oświetlenie drogowe...4 2.1.1 Założenia ogólne dla sytuacji oświetleniowej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Schemat projektowanej stacji transformatorowej STPN-1 Zawadówka

Schemat projektowanej stacji transformatorowej STPN-1 Zawadówka Schemat projektowanej stacji STPN- Zawadówka SN kv uziemienie ochronne nn x/0v TN samoczynne wyłączanie zasilania GPRS Rozdzielnica typu RSL,kV xkls+xklfs V DC SZFK TELEMECHNIKI (nie objeta nin. PB) KLS

Bardziej szczegółowo

HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. HABeR-L SYSTEM ROZDZIELNIC DO 3200A

HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. HABeR-L SYSTEM ROZDZIELNIC DO 3200A HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. HABeR-L SYSTEM ROZDZIELNIC DO 3200A System rozdziału energii do 3200A System rozdzielnic niskonapięciowych na bazie wyłączników powietrznych do 3200 A, wyłączników kompaktowych

Bardziej szczegółowo

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych Opis systemu. Mi-rozdzielnice skrzynkowe do 630 A

Mi - system rozdzielnic skrzynkowych Opis systemu. Mi-rozdzielnice skrzynkowe do 630 A - system rozdzielnic skrzynkowych Opis systemu -rozdzielnice skrzynkowe do system skrzynek modułowch skrzynki z tworzywa izolacyjnego, pełna izolacja, stopień ochrony IP 65 do budowy zestawów rozdzielczych

Bardziej szczegółowo

Odłączniki napowietrzne ONE III 72,5 kv i 123 kv

Odłączniki napowietrzne ONE III 72,5 kv i 123 kv Odłączniki napowietrzne ONE III 72,5 kv i 123 kv Zastosowanie: Odłączniki napowietrzne ONE III przeznaczone są do pracy w napowietrznych rozdzielnicach wysokiego napięcia. Ich zadaniem jest zamykanie i

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, tel. 77 889 82 01, 77 889 92 01, faks 77 889 82 54, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZAFY KABLOWE. dssdsdsdsd SK/ENERGA 001(018)/2010. SK i ELKAB. wg standardów KE ENERGA z dnia 5 stycznia 2009

SZAFY KABLOWE. dssdsdsdsd SK/ENERGA 001(018)/2010. SK i ELKAB. wg standardów KE ENERGA z dnia 5 stycznia 2009 SZAFY KABLOWE SK i ELKAB wg standardów KE ENERGA z dnia 5 stycznia 2009 SK/ENERGA 001(018)/2010 dssdsdsdsd PPU ELCOM SA ul. Płońska 30 PL 80-711 Gdańsk e-mail: marketing@elcom.com.pl NIP 583-000-17-35

Bardziej szczegółowo

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. - stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji... 3 1.3. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Transformatory 2014/S 144-259754. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Transformatory 2014/S 144-259754. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259754-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Transformatory 2014/S 144-259754 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach transformatorowych SN/nn

Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach transformatorowych SN/nn Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach Strona 1 z 15 Wersja: 01 Data publikacji: 07.06.2013 Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach Opracowanie: Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KS 25-36z 630 KS 25-36z Kompaktowa Stacja

KS 25-36z 630 KS 25-36z Kompaktowa Stacja STACJA TRANSFORMATOROWA KS 25-36z KS 25-36z / 630 / / Kompaktowa Stacja transformatorowa wymiary obudowy [dm] obsługa urządzeń z zewnątrz max moc transformatora wariant wykonania obudowy konfiguracja elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

elektrotermia sp. z o.o. Katalog obudów 2013

elektrotermia sp. z o.o. Katalog obudów 2013 Katalog obudów 2013 Obudowa TPL-1800-250-250 Obudowa podtynkowa o wymiarach 250x1800x250 o stopniu ochrony IP 43, wyposażona w dwie tablice licznikowo-rozdzielcze z zabezpieczeniami na wyłączniki nadprądowe.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły pytania. Poniżej przedstawiamy treść wszystkich pytań oraz udzielone odpowiedzi.

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły pytania. Poniżej przedstawiamy treść wszystkich pytań oraz udzielone odpowiedzi. Lublin, 03.11.2016 r. EZA2-EZ5-9001/27/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pt.: Dostawa 5 sztuk stacji transformatorowych kontenerowych małogabarytowych wolnostojących dla Zakładu Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do standaryzacji układów pomiarowych w sieci ŁZE Dystrybucja sp. z o.o.

Wytyczne do standaryzacji układów pomiarowych w sieci ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. Wytyczne do standaryzacji układów pomiarowych w sieci ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. WERSJA DRUGA Pomiary energii elektrycznej 1 Pomiary energii elektrycznej dla Odbiorców V grupy lub VI grupy przyłączeniowej

Bardziej szczegółowo

GMA Rozdzielnice w izolacji gazowej Wyposażone w wyłączniki próżniowe do 24 kv A ka

GMA Rozdzielnice w izolacji gazowej Wyposażone w wyłączniki próżniowe do 24 kv A ka Sieci Rozdzielcze SN GMA Rozdzielnice w izolacji gazowej Wyposażone w wyłączniki próżniowe do 24 kv - 2500 A - 31.5 ka PE90341 Energetyka Przemysł Górnictwo Energia Lotniska Marynarka wiatrowa Wasze Wymagania

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

FUGO Projekt Sp. z o.o.

FUGO Projekt Sp. z o.o. Str. 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Założenia i uzgodnienia 1.5. Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy 2. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

1. Tablica licznikowa i okablowanie.

1. Tablica licznikowa i okablowanie. Spis treści 1. Tablica licznikowa i okablowanie.... 3 2. Rozmieszczenie urządzeń bilansującego układu pomiarowego oraz koncentratora danych na płycie montażowej zabudowanej w szafce pomiarowej.... 4 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r.

Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r. Wytyczne nr 13 / 1 / B / 2012 w sprawie standaryzacji złączy kablowych nn, szaf kablowych nn i szafek pomiarowych nn TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziałów w Bielsku-Białej, Będzinie, Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik numer 4 do SIWZ ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci SN i NN w Oddziale I Rejon 15 i Oddziale V Rejon 20 1. Dostawa,

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. HABeR-M SYSTEM ROZDZIELNIC DO 1600A

HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. HABeR-M SYSTEM ROZDZIELNIC DO 1600A HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. HABeR-M SYSTEM ROZDZIELNIC DO 1600A System rozdziału energii do 1600A System rozdzielnic niskonapięciowych na bazie wyłączników kompaktowych do 1600 A i rozłączników bezpiecznikowych,

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje od 50 do 50 A Numery zamówieniowe fusom_06_a cat to rodzina rozłączników bezpiecznikowych z cewką wybijakową. Aparaty zapewniają bezpieczne wykonywanie czynności łączeniowych pod obciążeniem oraz chronią

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. WSTĘP I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 3.1. Układ zasilania w energię elektryczną... 3 3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Przełączniki krzywkowe

Przełączniki krzywkowe Przemysłowe przełączniki krzywkowe serii TK Przemysłowe przełączniki krzywkowe serii TK... dostępne w poniżej przedstawionych wersjach, występują w 6 różnych wielkościach prądu znamionowego z zakresu od

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p

Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p ZOE Sp. z o.o. ul. S. Kuropatwińskiej 16, PL 95-100 Zgierz tel.: +48 42 675 25 37 fax: +48 42 716 48 78 zoen@zoen.pl www.zoen.pl Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p Rozłącznik napowietrzny Fla15/97p Jest

Bardziej szczegółowo