Dobre Praktyki EFS w Oświacie Gminy Kartuzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre Praktyki EFS w Oświacie Gminy Kartuzy"

Transkrypt

1 Dobre Praktyki EFS w Oświacie Gminy Kartuzy Jakość oświaty w naszej gminie. Kursy doskonalące dla nauczycieli, pracowników administracji oświatowej i kadry zarządzającej oświatą w gminie Kartuzy Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL /09-00 Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście Kartuzy Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL /08-00 Wczesne wyrównywanie szans edukacyjnych przepustką do sukcesu uczniów gminy Kartuzy Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjych świadczonych Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL /09 Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich gminy Kartuzy Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL /09-00 Gmina Kartuzy, ul. gen. J. Hallera 1, Kartuzy tel , fax , internet:

2 Szanowni Państwo! Lata zaowocowały skutecznym pozyskiwaniem przez Gminę Kartuzy pozabudżetowych środków z funduszy unijnych i krajowych. Cieszy fakt, że gmina szczyci się w chwili obecnej mianem prężnej, odważnej, dynamicznej i kreatywnej. Pozyskane środki pozwoliły na zrealizowanie szeregu bardzo ważnych inwestycji w dziedzinie oświaty i edukacji. Wśród sukcesów wymienić można utworzenie Gminnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi Akademia Przedszkolaka, do którego stale uczęszcza 95 dzieci. Ponadto utworzono 4 punkty przedszkolne na terenach wiejskich gminy Kartuzy, powstało 12 wyposażonych w nowoczesny sprzęt sal logopedycznych oraz w ciągu 640 godzin przeszkolono 170 pracowników oświaty z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno komunikacyjnych. Wszystkie te działania sprawiły, że nasza gmina stała się atrakcyjnym miejscem na mapie Polski pod względem oferty edukacyjnej przygotowanej dla dzieci z terenu Gminy Kartuzy. Zachęcam do lektury i serdecznie pozdrawiam, Mirosława Lehman Burmistrz Gminy Kartuzy JAKOŚĆ OŚWIATY W NASZEJ GMINIE. KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ OŚWIATĄ W GMINIE KARTUZY Projekt realizowany jest przez Gminę Kartuzy, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania: ,64 zł Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji minimum 137 pracowników oświaty Gminy Kartuzy poprzez udział w bezpłatnych kursach doskonalących w okresie VII-X 2010 r. w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT) w codziennej pracy oraz w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością, przekładających się na efektywniejsze nauczanie, zarządzanie, organizację, finansowanie oraz monitoring działalności oświatowej. Podczas całego cyklu szkoleń udało nam się przeszkolić 170 osób. W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia o tematyce: - Nowoczesne nauczanie - Zarządzaj szkołą skuteczniej - Efektywne zarządzanie finansami szkół, - ICT w administracji oświatowej, - Efektywne zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego, - Administrowanie systemami informatycznymi wspierającym dydaktykę i zarządzanie oświatą, - ISO w szkoleidea, - Zarządzanie procesami- wdrożenie ISO w szkole Sprzęt dla szkół 77 calowa tablica multimedialna zakupiona w ramach projektu dla ZKiW w Brodnicy Górnej Podczas realizacji każdego przedsięwzięcia staramy się zakupić najbardziej potrzebny sprzęt dla szkół, aby wzbogacić ich infrastrukturę edukacyjną. Tak też na potrzeby realizacji projektu zakupiliśmy sprzęt komputerowy i multimedialny o wartości ,11 zł, w tym dla każdej ze szkół ekran i projektor multimedialny o wartości 3 275,70 zł, a także dla jednej ze szkół nowoczesną tablicę multimedialną o wartości ,01 zł.

3 ICT w administracji oświatowej Szkolenie to skierowane było do pracowników administracyjnych z szkół naszej gminy. Kursanci przez 40 godzin pogłębiali swoją wiedzę w tematyce: podstawowych zadań sekretariatu w placówce oświatowej, ewidencji, rejestrowaniu przepływu i klasyfikowaniu uczniów w oprogramowaniu Sekretariat Optivum, eksporcie danych do SIO, modułu: Nabór i droga Edukacyjna Ucznia, form komunikacji elektronicznej, Systemu zarządzania informacjąplatforma Optivum NET, wyszukiwaniu informacji w Internecie, korzystaniu z baz aktów prawnych dot. oświaty, komunikacji przez OPE, redagowaniu dokumentów, pism, korespondencji seryjnej oraz opracowywaniu danych liczbowych za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Pracownicy administracyjni szkół podczas szkolenia z zakresu posługiwania się technologią informacyjną w codziennej pracy Efektywne zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego Pracownicy Wydziału Oświaty i Edukacji Urzędu Gminy w Kartuzach przez 40 godzin podnosili swoje kwalifikacje w tematyce: zarządzanie oświatą jako proces cykliczny, planowanie organizacji, weryfikacja arkuszy organizacyjnych, planowanie finansów, kontrola realizacji wykonania planów finansowych, analiza danych zgromadzonych w Sigma Optivum za pomocą arkusza kalkulacyjnego i komunikacja przez OPE. Szkolenie dla pracowników WOiE UG Kartuzy Nowoczesne nauczanie 80 nauczycieli szkół Gminy Kartuzy brało udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywania ICT w nauczaniu. kształcili się pod kątem przygotowywania materiałów w edytorze tekstu, wyszukiwaniu informacji w Internecie i komunikacji w nim, pracy na arkuszu kalkulacyjnych, tworzeniu prezentacji multimedialnych, narzędzi nowoczesnej komunikacji- OPE, uczenia się, nauczania, spec. oprogramowania wspomagającego pracę nauczyciela: Dziennik Lekcyjny, Świadectwa, Ocenianie Optivum. Szkolenie dla nauczycieli w Zespole Szkół w Kiełpinie Zarządzaj szkołą skuteczniej 40 godzinny kurs dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, podczas którego omówiono zagadnienia z tematów: Arkusz organizacyjny szkoły i plan wydatków budżetowych, przygotowanie projektu planu finansowego w Module dla szkół Sigma Optivum, plan lekcji, możliwości tworzenia analiz i zestawień w Dzienniku Lekcyjnym Optivum, OPEnarzędzie do zarządzania pracą zespołową i efektywnej komunikacji, Platforma Optivum NET jako system wspierający zarządzanie oświatą. Kadra zarządzająca szkołą w czasie szkoleń.

4 Efektywne zarządzanie finansami szkół Szkolenie to skierowane było do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którzy przez 40 h kursu podnosili swoje kwalifikacje w tematyce: efektywne zarządzanie finansami szkoły za pomocą oprogramowania Księgowość Optivum, przygotowanie projektów planów finansowych, eksport i import planu finansowego pomiędzy Sigmą Optivum a Księgowością Optivum, księgowanie wykonania, definicja i eksport sprawozdań budżetowych w Księgowości Optivum, raporty z wykonania i raport Rb w Sigmie Optivum, i: komunikacja i praca zespołowa przez OPE. Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podczas kursu z zarządzania finansami. Administrowanie systemami informatycznymi wspierającymi dydaktykę i zarządzanie oświatą 40 h kursu w temacie: obsługa informatyczna i zarządzanie systemami informatycznymi i oprogramowaniem wykorzystywanym w Gminie Kartuzy do zarządzania oświatą i pracy dydaktycznej. Pracownicy działów IT Gminy Kartuzy podczas szkolenia w SP Nr 1 w Kartuzach. ISO w szkole - idea Warsztaty dla dyrektorów, wicedyrektorów i pracowników szkół, którzy w przyszłości będą planować i nadzorować wdrożenie ISO w szkołach. Głównym tematem zajęć były podstawy systemów zarządzania oraz terminologia, normy ISO w szkole i przygotowanie się do wdrożenia systemu. Pracownicy szkół podczas omawiania opracowywanej księgi jakości. Zarządzanie procesami - wdrożenie ISO w szkole Szkolenie dla pracowników szkół, którzy w przyszłości będą koordynatorami wewnętrznymi w szkołach w procesie wdrażania ISO. Tematem zajęć było: ISO w szkole krok po kroku, wdrożenia oraz udoskonalenie dokumentacji, usystematyzowanie procesów, doskonalenie komunikacji i jakości usług, wzrost efektywności funkcjonowania szkoły. Omawianie polityki jakości przez Dyrektorów szkół.

5 Konferencja podsumowująca realizację projektu Dnia 6 października odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu na którą przybyło ponad 70 gości. Wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych oraz kierownictwo firm realizujących szkolenia: Pani Beata Klingenberg i Pani Agnieszka Laskowska z firmy Qualita Perfecta oraz Pan Tomasz Łosiński dyrektor oddziału w Sopocie firmy Vulcan. Przybył również Pan Wojciech Szafran Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który zabrał głos i omówił założenia i realizację zadań EFS w ramach Priorytetu IX PO KL w Województwie Pomorskim. W konferencji udział wzięli Pan Wojciech Szafran Dyrektor DEFS, Pani Agnieszka Laskowska i Pani Beata Klingenberg Dyrektor firmy Qualita Perfecta, Pan Tomaz Łosiński Dyrektor sopockiego oddziału firmy Vulcan, oraz Burmistrz Gminy Kartuzy Pani Mirosława Lehman i Koordynator projektu Pani Elżbieta Rejter. Przedstawiciele firm Oualita Perfecta i Vulcan omówili założenia i rezultaty realizacji szkoleń, w których przez 640 godzin uczestniczyło 170 osób. Szkolenia miały przygotować nauczycieli m.in. do wprowadzenia w szkołach gminy Kartuzy e-dziennika. Zgromadzeni goście, m.in. radni i przedstawiciele placówek oświatowych. Tomasz Łosiński - Dyrektor firmy "Vulcan" przedstawia możliwości programu Sigma Optivum. Podczas konferencji w Urzędzie Gminy dyrektorzy szkół Wręczanie certyfikatów ukończenia szkolenia Dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów otrzymali certyfikaty przez Dyrektora DEFS - Wojciecha Szafrana. ukończenia kursów przeprowadzonych w ramach projektu. Dzięki wsparciu EFS w ramach projektu: utworzono 15 ośrodków szkoleniowych, w których stworzono 14 sal wirtualnych i każdy wyposażono w sprzęt multimedialny: projektor i ekran oraz jeden ośrodek szkoleniowy wyposażono dodatkowo w nowoczesną tablicę multimedialną przeprowadzono 6 komponentów szkoleniowych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy oraz 2 komponenty z zarządzania jakością w oświacie przeszkolono 170 osób przeprowadzono 640 godz. szkoleń, zakupiono 137 Dyrektorzy szkół z przyznanymi certyfikatami. licencji użytkowania Otwartej Platformy Operacyjnej Fronter na okres 1 roku oraz 1 licencję na użytkowanie hurtowni danych oświatowych Sigma Optivum na okres 1 roku

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do programu ESIT... 3 2. Wsparcie dla uczniów w programie ESIT... 4 2.1. Certyfikaty informatyczne... 4 2.1.1. Certyfikaty informatyczne EITCA... 5 2.2. Staże informatyczne...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego. Partner projektu: URZĄD MIEJSKI w Opolu Lubelskim, www.opolelubelskie.pl

Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego. Partner projektu: URZĄD MIEJSKI w Opolu Lubelskim, www.opolelubelskie.pl Opole Lubelskie stawia na jakość ten tytuł projektu realizowanego w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim mówi praktycznie wszystko. Działania w nim zawarte to z pewnością bardzo istotne elementy w naszej

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY 09.04.2014r PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW. Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd

SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW. Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd Wśród gmin wiejskich Gmina wiejska Wierzchosławice Wdrożenie systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Raport desk research przygotowany w ramach projektu TECHNOLOGIE DLA TRZECIEGO SEKTORA I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo