Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III"

Transkrypt

1 Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

2 CERTYFIKACJA ISO Certyfikat - dokument urzędowy stwierdzający zdolność podmiotu do wykonywania określonych czynności. Certyfikat jakości świadczy o wdrożeniu systemu zapewnienia jakości. Seria norm ISO 9000 wydawana jest przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organisation for Standarisation ISO), która jest międzynarodową organizacją pozarządową powołaną w 1947r. Siedziba Organizacji znajduje się w Genewie, organizacja zrzesza 100 krajów członkowskich. Organizacja tworzy i promuje międzynarodowe standardy w różnych dziedzinach.

3 W 1987r Organizacja opublikowała serię norm znanych jako Normy ISO 9000 ustalających terminologię związaną z zapewnieniem jakości. Norma ISO jest jednym z narzędzi zarządzania służącym doskonaleniu określonego obszaru lub części organizacji. Normy ISO nie dotyczą wyrobów, są normami odnoszącymi się do sposobu zarządzania. Stanowią jeden z elementów strategicznego podejścia do idei ciągłego doskonalenia jakości, stanowią pomoc przy tworzeniu systemu jakości Sposób zarządzania jakością opisany przez normy serii ISO może być zastosowany także w sektorze usług medycznych

4 Rodzina norm ISO serii 9000 składa się z trzech głównych norm: -ISO 9000:2005 System zarządzania jakością, Podstawy i terminologia -ISO 9001: System zarządzania jakością, Wymagania -ISO 9004:2000 System zarządzania jakością. -Zawiera wytyczne dotyczące dalszego doskonalenia organizacji w poszczególnych aspektach istniejącego systemu zarządzania. -Ta norma nie jest podstawą do certyfikacji, natomiast jest zalecana dla tych organizacji, które chcą doskonalić swój system ponad wymogi ISO 9001 ( pod kątem skuteczności i efektywności).

5 Kompleksowa aktualizacja norm nastąpiła 15 grudnia 2000r. (Wizja 2000) poprzez stworzenie nowej normy ISO 9001:2000,zastępującej dotychczasowe normy. Połączyła ona ISO 9000 i 8402 a także zlikwidowała normy ISO (002 i ISO Tytuł ISO 9001 został zmieniony i nie zawierał już terminu zapewnienie jakości tylko zarządzanie jakością. Norma ISO 9001:2000 zawiera wymagania, które mogą być podstawą certyfikacji.

6 Nowa norma dotyczy nie tylko zapewnienia jakości usługi ale wyraża także potrzebę organizacji wykazania swej zdolności do osiągnięcia zadowolenia klienta (pacjenta). Norma określa wymagania, jakie musi spełnić organizacja. Wymagania te są pogrupowane w odpowiednie działy zgodnie z modelem funkcjonowania organizacji. Norma podlega okresowym zmianom, odzwierciedlającym potrzeby użytkowników

7 Struktura nowej normy bazuje na modelu procesowym (określenie i zrealizowanie procesów niezbędnych do zapewnienia, że produkt lub usługa spełnia wymagania klienta. Treść nowej normy dotyczy 4 głównych procesów: 1. odpowiedzialność kierownictwa (w tym polityka i ustanowienie mierzalnych celów jakości), 2. zarządzanie zasobami (kompetencje personelu, środowisko pracy, zarządzanie informacją), 3. zarządzanie procesami w działalności usługowej, w tym wymagania dotyczące dostępności 4. pomiary, analiza i ciągłe doskonalenie (audyt, pomiar zadowolenia klienta, kontrola i weryfikacja rezultatów procesów)

8 Norma ISO 9001:2000 silniej akcentuje rolę klienta w funkcjonowaniu organizacji. Norma zachęca do przyjęcia podejścia procesowego podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta. Żeby skutecznie działać, organizacja powinna zidentyfikować powiązane ze sobą działania (procesy) i nimi zarządzać. Organizacja jest na tyle skuteczna, na ile skuteczne są jej procesy (Chmielewski)

9 Normy z rodziny ISO 9000 charakteryzują się: - podejściem procesowym, - ciągłym doskonaleniem, - zorientowaniem na klienta i pomiarem stopnia jego zadowolenia, - osobistym zaangażowaniem najwyższego kierownictwa, - planowaniem jakości opartym na ustanowieniu mierzalnych celów, - podkreśleniem roli kompetencji personelu

10 OSIEM GŁÓWNYCH ZASAD NORM ISO SERII 9000 Normy ISO serii 9000 zalecają aby kierowanie organizacją odbywało się na podstawie usystematyzowanych i przejrzystych zasad. Określają osiem głównych zasad zarządzania jakością, które stanowią obecnie podstawę norm ISO serii Orientacja na klienta Organizacja jest zależna od swoich klientów, dlatego bardzo ważne jest, aby rozpoznawać i spełniać potrzeby klientów a nawet starać się te wymagania przekraczać i wyprzedzać. Tylko wtedy organizacja może poprawnie działać i stale się rozwijać. 2. Przywództwo Kierownictwo ustala jasne cele i kierunek działania organizacji. Aby cele były realizowane kierownictwo dba o właściwą atmosferę, zapewnia odpowiednie zasoby i swoim przykładem motywuje pracowników 3. Zaangażowanie ludzi Pracownicy poprzez możliwość zwiększania swoich kompetencji, wiedzy i doświadczenia czują się odpowiedzialni za swoje działania. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem, czym przyczyniają się do ciągłego doskonalenia organizacji,

11 cd.: 4. Podejście procesowe Zarządzanie poprzez podejście procesowe pozwala na rozpoznawanie obszarów wzajemnych zależności między procesami, wprowadza jasne zasady monitorowania i oceny procesów. Pozwala to na skuteczne realizowanie celów. 5. Podejście systemowe do zarządzania System składający się z powiązanych ze sobą procesów, celów i metod monitorowania wraz z regularnym przeglądem skuteczności (realizacji celów) pozwala na stabilny rozwój i doskonalenie organizacji 6. Ciągłe doskonalenie Jest to stały cel firmy pozwalający miedzy innymi na zachowanie konkurencyjności 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów Skuteczne i sprawne decyzje powstają na podstawie analizy danych zebranych z poszczególnych procesów. To pozwala na zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji 8. Wzajemnie korzystne relacje z dostawcami Korzystne relacje z dostawcami pozwalają na elastyczną i szybką reakcję na zmiany na rynku, optymalizację kosztów i zasobów, a przez to zwiększenie zadowolenia klienta.

12 Etapy wdrażania systemu jakości zgodnego z filozofią norm ISO: Prace przy dokumentowaniu i wdrażaniu systemu zarządzania jakością można podzielić na trzy etapy (Poradnik autorstwa Chmielewski, Tyrka: Jak wdrożyć ISO w firmie ) Opracowanie: - diagnoza stanu organizacji (analiza wstępna pierwsza ocena systemu zarządzania w organizacji) - opracowanie polityki (kierunek działania firmy i narzędzie komunikacji zarządu z pracownikami) i celów jakości, które powinny być proste, mierzalne, akceptowalne, rzeczywiste i określone w czasie (zasada SMART) - opracowanie rozpoznanej mapy procesów z metodyką ich pomiarów w celu zarządzania nimi przez właścicieli procesów (procesy główne, pomocnicze i procesy zarządzania). Określenie powiązań między procesami. Określenie właścicieli procesów. Podejście procesowe stanowi podstawę tworzenia systemów zarządzania jakością. Każdy proces musi być wyposażony w zestaw wymagań, które warunkują jego prawidłowy przebieg.

13 Wdrożenie -opracowanie dokumentacji systemu (kształt systemu zarządzania jakością tj.: deklaracja polityki jakości, księga jakości, udokumentowane procedury, dokumentacja procesów, instrukcje, zapisy). - księga jakości zawiera: opis systemu zarządzania, struktura, ewentualne wyłączenia, mapa procesów, odpowiedzialność i uprawnienia osób w systemie, - procedury określenie sposobu postępowania przy wykonywaniu określonej czynności wraz z instrukcją, Zapisy -zapis (stwierdzenie osiągniętego rezultatu lub dowód na przeprowadzone działanie). Zapisy wymagane przez normę ISO 9001:2000 i dodatkowe. Pełnomocnik jakości (klucz do skutecznego systemu) Szkolenia b. ważny element systemu zarządzania jakością Utrzymanie Systemu ( kompetentne audyty wewnętrzne) Kryteria wyboru jednostki certyfikującej.

14 Podsumowanie prac przygotowawczych do certyfikacji systemu: -audyt wstępny -przegląd dotychczasowego systemu zarządzania, weryfikacja struktury organizacyjnej, -opracowanie wstępnej koncepcji zmian w organizacji, -opracowanie harmonogramu prac z przypisaniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów systemu, -weryfikacja kompetencji oraz zakresu odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników -opracowanie polityki jakości w zakładzie, - opracowanie dokumentacji systemu (księga jakości, procedury, instrukcje, plany jakości - szkolenie pracowników odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji systemu, szkolenie audytorów,

15 Podsumowanie prac wdrożeniowych: - szkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie systemu, - przeprowadzenie zmian organizacyjnych dostosowujących jednostkę do funkcjonowania zgodnie z systemem opisanym w dokumentacji - wdrożenie nowej polityki jakości, procedur i instrukcji, ustalenia obszarów kluczowych dla jakości, - sprawdzenie efektywności wdrożenia dokumentów przez audyty wewnętrzne, - analiza funkcjonowania systemu i plan działań naprawczych, - konsultacje i nadzorowanie systemu w celu upewnienia się, że wdrożone zmiany mają charakter trwały

16 Certyfikacja systemu: -audyt zewnętrzny, certyfikujący -uzyskanie certyfikatu, - utrzymanie systemu, (audyty kontrolne, audyty wznawiające - po okresie ważności certyfikatu)

17 Elementy systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9000: 1. Polityka jakości: Ogół zamierzeń i celów dotyczących jakości w sposób formalny wyrażony przez kierownictwo organizacji Dotyczy ona: -wizji zakładu, -spełnianie wymagań pacjentów, -zaangażowanie i kwalifikacje pracowników poczynając od kierownictwa, - dokumentowanie informacji dotyczących świadczeń (usług) w Księdze Jakości,

18 2. Kultura zbiorowa firmy: zbiór norm, wartości i zasad postępowania podzielanych przez członków organizacji. Należy tu również: sposób komunikowania się z pacjentem, stosunki międzyludzkie w zakładzie, sposób tworzenia dokumentacji medycznej, funkcjonowanie recepcji (pierwszy kontakt) itp. Wg Daviesa jest ona określana jako: wzorzec wyznawanych przekonań i wartości nadający pracownikom sens działania i dostarczający im reguły zachowania się w ich przedsiębiorstwie. Do kultury zbiorowej należą również: wartości atmosfera i stosunki międzyludzkie. W opiece zdrowotnej będzie to również sposób komunikowania się z pacjentem, sposób tworzenia dokumentacji medycznej, rejestracja, recepcja, SOR i izba przyjęć, wygląd sal chorych, łazienek, korytarzy itp.

19 3. Klient wewnętrzny i zewnętrzny 4. Organizacja Bez zrozumienia wymogów norm przez wszystkich pracowników i ich autentycznego zaangażowania system nie spełni pokładanych w nim nadziei 5. Odpowiedzialność kierownictwa Niezależnie od odpowiedzialności naczelnej dyrekcji zakładu, do przygotowania i wdrożenia systemu musi być wyznaczony pełnomocnik kierownictwa bezpośrednio odpowiedzialny za całość problematyki wdrożenia systemu zapewnienia jakości

20 6. Dokumentowanie systemu jakości Dokumentacja ma na celu uporządkowanie wewnętrznej organizacji, upowszechnienie wśród załogi polityki jakości, ułatwienie zarządzania i oddziaływanie na zewnątrz, jest dowodem wiarygodności i właściwego podejścia do jakości. 7. Nadzór nad dokumentacją i danymi 8. Umowa Przegląd umów obejmuje umowy podpisane na świadczenia zdrowotne, z dostawcami sprzętu, leków, firm sprzątających itp. Przegląd ocenia opłacalność umowy, element zapewnienia jakości zawarty (albo nie) w umowie, potwierdzenie zdolności zakładu do spełnienia wymagań pacjenta. 9. Dostawy/zakupy Ocenie podlega spełnienie kryteriów zawartych w umowie z dostawcami, opisanie sposobu doboru dostawców, kontroli i monitoringu realizacji umowy.

21 10. Sterowanie procesem Dotyczy udokumentowania kolejności następujących po sobie działań, odpowiedzialności osób i sposobu nadzoru 11. Działania korygujące i zapobiegające Dotyczy głównie analiz zażaleń i skarg pacjentów 12. Wewnętrzne audyty Są przeprowadzane przez niezależnych pracowników, dotyczą głównie opracowania procedury postępowania z błędami popełnianymi podczas świadczenia usługi. Dotyczą również subiektywnej oceny usługi przez pacjenta 13. Szkolenia Dotyczy procedur określających wymagania w zakresie szkoleń i kształcenia pracowników w zarządzaniu jakością (np. w zakresie kosztów jakości) oraz szkoleń i kształcenia ukierunkowanego na usatysfakcjonowanie pacjenta z otrzymanej usługi. Świadczeniodawca powinien posiadać aktualny program szkoleń. Pracownicy muszą posiadać umiejętności kontrolowania wykonywanej przez siebie pracy.

22 Rola dokumentacji w zarządzaniu jakością W normach ISO została określona struktura dokumentacji zwana piramidą dokumentacji. Przyjęto zasadę, iż dokument wyższego rzędu musi wskazywać związane z nim dokumenty niższego rzędu. Warunki, które musi spełniać dokumentacja to: kompletność, jednoznaczność, spójność, praktyczną przydatność. Poziom I na tym poziomie dokumentacja musi zawierać wszystkie polityki i plany składające się na myśl przewodnią systemu jakości. Poziom II powinien zawierać odpowiedzi na pytania: - kto odpowiada za określone działania, - co jest naszą usługa, - kiedy działania mają być zrealizowane?, -co jest podstawą działań? (np. umowa z NFZ itp. Poziom III pokazuje możliwości wykonawcze zakładu. Na poziomie tym występują instrukcje, plany, procedury. Poziom IV szczegółowy opis stanowiska pracy

23 Dokumentacja medyczna (indywidualna i zbiorcza) jest zasadniczym elementem dwóch priorytetowych modułów opieki zdrowotnej: systemu udzielania świadczeń i systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie. Prowadzenie jej (wspólnie przez sprawujących opiekę nad pacjentem fachowych pracowników opieki zdrowotnej) ułatwia zapewnienie kompleksowej ciągłej opieki nad pacjentem, a także pomaga w dokonywaniu oceny zgodności udzielanych świadczeń z ustalonymi standardami. Jest ona także istotnym źródłem wskaźników epidemiologicznych oraz wykorzystywania zasobów systemu opieki zdrowotnej. Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnienia dokumentacji pacjentowi na jego prośbę.

24 Księgi jakości poziom strategiczny Księga jakości jest jednym z najważniejszych dowodów na istnienie systemu zapewnienia jakości w zakładzie a zarazem podstawowym źródłem informacji i dokumentacji zapewnienia jakości. Księga zawiera zarówno procedury powołujące np. instrukcje, regulaminy jak plany jakości. Księga zawiera procedurę obiegu i tzw. cykl życia każdego dokumentu. Należy sporządzić listę wszystkich dokumentów wykorzystywanych w zakładzie wraz z ustaleniem osób odpowiedzialnych. Dokumentacja musi być systematycznie aktualizowana. Dla Sądu fakt, iż jakaś czynność nie została zapisana oznacza, że nie miała ona miejsca. W opracowaniu księgi jakości uczestniczą przedstawiciele wszystkich działów zakładu.

25 Procedury jakości poziom taktyczny Są to dokumenty opisujące jednoznaczny tryb postępowania w zakresie tematu, którego dotyczą (sposób postępowania, instrukcje itp.) Procedury opisują działania poszczególnych działów, funkcje, wzajemne zależności personelu, sposób wykonywania czynności sposób ich dokumentowania i kontroli. Procedury nie powinny wkraczać w szczegóły czysto techniczne. Powinny odpowiadać na pytanie, co, gdzie, kiedy, w jakiej kolejności oraz przez kogo powinno być zrobione, na jakiej podstawie podejmowane są działania, kto jest odpowiedzialny, a kto tworzy konkretną procedurę. Procedura powinna zawierać także metody kontroli jakości usługi oraz metody raportowania wyników kontroli i sposoby postępowania w razie wystąpienia błędów. Kolejnym elementem procedury powinny być metody eliminacji zauważonych błędów, pozyskiwanie informacji na temat realizacji normy oraz niezbędne działania szkoleniowe dla zrealizowania normy (kogo szkolić, w jakim zakresie, w jakim celu i kiedy).

26 Wg. Poradnika: Jak wdrażać ISO w firmie?, prawidłowo wdrożony system zarządzania jakością powinien przynieść następujące efekty: efektywniejsze zarządzanie organizacją na wszystkich jej szczeblach, usprawnienie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, zwiększenie wykorzystania zasobów ludzkich poprzez zdefiniowanie uprawnień i obowiązków pracowników oraz wyeliminowanie sporów kompetencyjnych, podejmowanie decyzji zarządczych przez kierownictwo organizacji na podstawie obiektywnych danych dotyczących jej funkcjonowania,

27 Cd.: usprawnienie procesów zachodzących w organizacji oraz zdefiniowanie i zracjonalizowanie obiegu dokumentów, zmniejszenie kosztów funkcjonowania organizacji, w tym kosztów tzw. złej jakości, ciągłą zdolność do zaspokajania potrzeb klientów na określonym poziomie, zdolność do ciągłego doskonalenia się organizacji, poprawianie wizerunku na rynku, zdobycie jeszcze większego zaufania klientów, łatwiejsze przystosowanie się do funkcjonowania na rynku UE

28 KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ( STEROWANIE TOTALNĄ JAKOŚCIĄ) Koncepcja TQM powstała po II Wojnie Światowej w Japonii, gdzie opracował i rozwinął tą metodę Edwards Deming i Joseph Juran. Wg. Deminga Kompleksowe zarządzanie jakością oznacza, że kultura danej organizacji wyznacza i wspiera stałe dążenie do zadowolenia klientów za pomocą zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkolenia. Wiąże się to z ustawicznym doskonaleniem procesów stosowanych w organizacji, prowadzących do wyrobów i usług o wysokiej jakości. Definicję TQM określa także norma ISO 8402, która określa TQM jako metodę kierowania organizacją stawiającą na naczelnym miejscu jakość opartą na współdziałaniu wszystkich pracowników, koncentrującą się na zadowoleniu klientów i pracowników. W przeciwieństwie do akredytacji i certyfikacji ISO nie ma dotąd narzędzi (instytucji), które mogłyby być wykorzystane do potwierdzenia faktu stosowania w zakładzie opieki zdrowotnej zasad TQM.

29 Pięć zasad (wg. Deminga i Jurana) mających zastosowanie do wszystkich metod TQM: Podejście systemowe (system społeczny, system techniczny, system zarządzania) Narzędzia TQM (wykres przyczyn i skutków Ishikawy inaczej zwany wykresem rybiego szkieletu, benchmarking czyli analiza porównawcza z najlepszymi) Skupianie uwagi na klientach (przykład Toyoty) Rola kierownictwa (wyszukiwanie i usuwanie przyczyn błędów) Uczestnictwo pracowników poprzez ich upełnomocnienie (przekazanie uprawnień)

30 Zasady TQM: 1. Świadczenie wysokiej jakości usług wymaga poznania oczekiwań klienta i stopnia jego zadowolenia poprzez badanie satysfakcji pacjenta. 2. Istotna jest znajomość klienta wewnętrznego (pracowników), ich postaw i sposobu zachowania. Ważne jest pozyskiwanie opinii pracowników na temat celów zakładu, systemu wewnętrznego komunikowania się, sposobu zarządzania itp. 3. Konieczne jest długotrwałe zaangażowanie i współuczestnictwo naczelnego kierownictwa zakładu

31 TQM cechy charakterystyczne: ukierunkowanie na proces a nie wyłącznie na wynik, * kaskada realizacji (wdrażania) i zaangażowania każdego pracownika oraz dostawców * zobowiązanie i zaangażowanie ze strony ścisłego kierownictwa skuteczne, nieskrępowane komunikowanie się zarówno pionowe jak i poziome, ciągłe ulepszanie i doskonalenie wszystkich procesów i produktów (wewnętrzne i zewnętrzne) stałość celu i wizja (misja), która jest wspólna dla wszystkich klient (pacjent/pracownik) to król (nasz klient nasz pan)

32 Celem organizacji jest zaspokojenie jawnych i niejawnych potrzeb klientów zewnętrznych (pacjentów) i wewnętrznych (pracowników) a także: * inwestowanie w ludzi * szkolenie traktowane jako stały wymóg dla całego personelu * akcentowanie pozytywnych aspektów, nagradzanie odnoszących sukces prowadzenie pracy zespołowej (co dwie głowy to nie jedna). Nowoczesny zespól pracuje jako całość. Sukces zależy od zaangażowania wszystkich. * ustalanie celów z udziałem wszystkich pracowników budowanie celów długookresowych TQM jest kulminacją hierarchii definicji jakości: - jakość ma na celu ciągłe spełnianie oczekiwań klienta, - jakość kompleksowa ma na celu jakość przy niższych kosztach, - kompleksowe zarządzanie jakością ma na celu kompleksową jakość przez uczestnictwo wszystkich pracowników.

33 TQM zapewnia strategiczne planowanie kierownictwa zakładu oraz włączenie wszystkich zatrudnionych do realizacji tej strategii zintegrowanej wokół naczelnego celu zadowolenia klienta (pacjenta). U podstaw TQM znajduje się stwierdzenie, że jakość jest filozofią zarządzania. Filozofia TQM uważa, że przestrzeganie norm ISO to nie wszystko, musi funkcjonować powszechne i pełne współdziałanie wszystkich zatrudnionych pracowników.

34 Przebieg procesu wdrażania TQM: a/ koncentracja na zadowoleniu klienta b/ cele i zobowiązania organizacji c/ uwzględnienie relacji :klient wewnętrzny - zewnętrzny d/ prowadzenie rachunku kosztów jakości e/ wprowadzenie metod pomiaru procesu f/ udział wszystkich członków organizacji we wdrażaniu TQM g/ analiza, identyfikacja i rozwiązywanie problemów przy zastosowaniu metod i technik wspomagających zarządzanie przez jakość h/ dążenie do ciągłego ulepszania procesów i produktów

35 TQM w opiece zdrowotnej: a/ dostrzeżenie klientów wewnętrznych (pracowników) b/ maksymalne zaangażowanie w sferę jakości całego personelu c/ stworzenie właściwych wyznaczników kultury jakości oraz budowanie odpowiednich struktur dla doskonalenia zarządzania jakością d/ położenie większego nacisku na profilaktykę, niż na leczenie e/ dobra komunikacja z pacjentem f/ stymulowanie nawyku pracowników, że sami są kontrolerami swojej pracy (samoocena)

36 Inne systemy zapewnienia jakości: - Dobra Praktyka Przemysłowa (Good Manufacturing Practice GMP) System stworzony dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, - Dobra Praktyka Laboratoryjna (Good Laboratory Practice GLP) System stworzony dla wstępnej diagnozy laboratoryjnej, - Ocena Technologii Medycznych (Heath Technology Assessment HTA) System stworzony dla oszacowania rzeczywistych wartości badanych technologii medycznych - Praktyka Medyczna oparta na dowodach (Evidence Based Medicine EBM) System dla oceny Praktyki Medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach. Obszarem wykorzystania jest diagnostyka i leczenie konkretnego pacjenta przy ukazaniu skutków ubocznych terapii.

37 Główne korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością: Najistotniejszą korzyścią jest gwarancja, że świadczenie medyczne udzielane jest przez fachowców poprawnie, wg. ich aktualnej wiedzy medycznej. Wdrożenie systemu zarządzania jakością pozwala na odpowiednie wykorzystanie środków finansowych, unikanie marnotrawstwa, redukcję kosztów oraz realne oszacowanie wartości opieki medycznej.

38 Porównanie zarządzanie jakością przy stosowaniu akredytacji, norm ISO i TQM. We wszystkich omawianych systemach organizacja skierowana jest na pacjenta i jego potrzeby, musi opracować standardy postępowania, ważne jest również badanie satysfakcji pacjenta. W systemie ISO oraz TQM pacjent traktowany jest jak król. Zarząd ustala misję oraz wizję organizacji, zapewnia zasoby do ich realizacji, motywuje pracowników angażując Ich w ustalanie celów cząstkowych, opracowanie standardów i procesów zachodzących wewnątrz firmy. W ISO i TQM corocznie analizuje się i aktualizuje się cele cząstkowe na dany rok oraz ocenia wykonanie celów na podstawie ustalonych wcześniej wskaźników.

39 Przy akredytacji ważne jest zaangażowanie pracowników na etapie uzyskania akredytacji, niestety po jej uzyskaniu pracownicy wracają do codziennych obowiązków. Odwrotna sytuacja jest w systemach TQM i ISO, gdzie pracownicy są na co dzień zaangażowani w monitorowanie systemu. W systemie ISO jest bardzo ważne, aby pracownicy wspólnie z przełożonym tworzyli procesy, w których biorą udział, a rolą zarządu jest przydzielenie uprawnień i kompetencji. Zwiększa to zaangażowanie pracowników i utożsamianie się z całym systemem. Z założenia systemy zarządzania jakością charakteryzują się ciągłym dążeniem do doskonałości całej firmy, dlatego szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników jest wpisane do podstawowych celów firmy ( w akredytacji nie jest to brane wystarczająco pod uwagę).

40 W odniesieniu do ciągłości procesu zarządzania jakością, jedynie w certyfikacji ISO wykorzystuje się całą gamę narzędzi do walidacji procesów i monitorowania jakości poprzez audyty. TQM z założenia nastawione jest nie tylko na wynik, ale na ciągłe doskonalenie i efektywne wykorzystanie zasobów. Akredytacja nie korzysta z tego typy narządzi, opiera się głównie na metodach statystycznych i co 3 lata podlega ocenie Ośrodka Akredytacyjnego, który w przypadku odchyleń od standardów może ją cofnąć. Wszystkie z omawianych systemów stosują do zarządzania podejście systemowe, które polega na standaryzacji postępowania.

41 System doskonalenia jest podobny w każdym z opisywanych sposobów zarządzania jakością, różni się tylko wykorzystywanymi metodami oceny i walidacją procesów. Podejmowanie działań w TQM najczęściej oparte jest na analizie konkurencji (benchmarking) oraz obserwacji rynku, w ISO działania uzależnione są od wyników audytów i badań satysfakcji pacjenta. W raportach z audytów zapisane są wszelkie niezgodności i obserwacje, do których pełnomocnik ds. jakości sporządza karty działań korygujących. Należy pamiętać iż wszelkie niezgodności i obserwacje są podstawą do doskonalenia systemu. W akredytacji działania podejmowane są na podstawie metod statystycznych oraz podobnie jak w systemie wykorzystującym normy ISO analizie skarg pacjentów.

42 We wszystkich metodach zarządzania jakością powołany jest zespół ds. jakości, którego rolą jest opracowanie standardów, procesów oraz koordynacji działań wdrożeniowych, certyfikujących i utrzymujących system. W ISO w skład takiego zespołu wchodzą wszyscy tzw. właściciele procesów czyli osoby odpowiedzialne za dany proces, najwyższe kierownictwo oraz audytorzy wewnętrzni. Zespołem kieruje pełnomocnik zarządu ds. zarządzania jakością, który planuje audyty, inicjuje procesy, monitoruje i nadzoruje prace. TQM swoim działaniem obejmuje całą organizację, akredytacja skupia się tylko na wybranych obszarach organizacji a ISO to przede wszystkim koncentracja na działalności.

43 Również podejście do dokumentacji różni się we wszystkich omawianych systemach. Akredytacja skupia się na dokumentacji medycznej, TQM i ISO uwzględnia całość dokumentacji. W ISO najważniejszą częścią jest Księga Jakości oraz dokumentacja procesowa, w której zawarte są uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych uczestników procesów. Wszystkie z metod zarządzania jakością w relacjach z dostawcami na wstępie określają wymagania, które muszą Oni spełnić chcąc współpracować z organizacją. W jednostkach akredytowanych muszą spełniać standardy przez nie opracowane, w TQM i ISO mają określone wymagania, których spełnienie gwarantuje świadczenie usług na odpowiednio wysokim poziomie.

44 Dostawcy podlegają okresowej ocenie. Jasne i przejrzyste warunki i wysoka jakość świadczona zarówno po stronie dostawcy jak i odbiorcy pomaga w budowaniu dobrych relacji, a co za tym idzie, ułatwia negocjacje umów. Reasumując, akredytacja jest narzędziem pożytecznym, ale nie doskonałym, każda jednostka opieki zdrowotnej powinna obowiązkowo spełniać jej warunki, a nie tylko te, które się dobrowolnie zgłaszają. Zarządzanie jakością w oparciu o normę ISO i TQM są bardzo dobrymi systemami. Normy ISO można w pełni wykorzystać w specyfice ochrony zdrowia. Są one corocznie monitorowane poprzez audyt zewnętrzny, co nie pozwala organizacji nawet na chwilę zejść z drogi nieustannego doskonalenia systemu. Systemy TQM i ISO są do siebie bardzo podobne, niestety TQM nie posiada żadnego narzędzia, które mogłoby potwierdzić jej stosowanie.

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo