Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III"

Transkrypt

1 Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

2 CERTYFIKACJA ISO Certyfikat - dokument urzędowy stwierdzający zdolność podmiotu do wykonywania określonych czynności. Certyfikat jakości świadczy o wdrożeniu systemu zapewnienia jakości. Seria norm ISO 9000 wydawana jest przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organisation for Standarisation ISO), która jest międzynarodową organizacją pozarządową powołaną w 1947r. Siedziba Organizacji znajduje się w Genewie, organizacja zrzesza 100 krajów członkowskich. Organizacja tworzy i promuje międzynarodowe standardy w różnych dziedzinach.

3 W 1987r Organizacja opublikowała serię norm znanych jako Normy ISO 9000 ustalających terminologię związaną z zapewnieniem jakości. Norma ISO jest jednym z narzędzi zarządzania służącym doskonaleniu określonego obszaru lub części organizacji. Normy ISO nie dotyczą wyrobów, są normami odnoszącymi się do sposobu zarządzania. Stanowią jeden z elementów strategicznego podejścia do idei ciągłego doskonalenia jakości, stanowią pomoc przy tworzeniu systemu jakości Sposób zarządzania jakością opisany przez normy serii ISO może być zastosowany także w sektorze usług medycznych

4 Rodzina norm ISO serii 9000 składa się z trzech głównych norm: -ISO 9000:2005 System zarządzania jakością, Podstawy i terminologia -ISO 9001: System zarządzania jakością, Wymagania -ISO 9004:2000 System zarządzania jakością. -Zawiera wytyczne dotyczące dalszego doskonalenia organizacji w poszczególnych aspektach istniejącego systemu zarządzania. -Ta norma nie jest podstawą do certyfikacji, natomiast jest zalecana dla tych organizacji, które chcą doskonalić swój system ponad wymogi ISO 9001 ( pod kątem skuteczności i efektywności).

5 Kompleksowa aktualizacja norm nastąpiła 15 grudnia 2000r. (Wizja 2000) poprzez stworzenie nowej normy ISO 9001:2000,zastępującej dotychczasowe normy. Połączyła ona ISO 9000 i 8402 a także zlikwidowała normy ISO (002 i ISO Tytuł ISO 9001 został zmieniony i nie zawierał już terminu zapewnienie jakości tylko zarządzanie jakością. Norma ISO 9001:2000 zawiera wymagania, które mogą być podstawą certyfikacji.

6 Nowa norma dotyczy nie tylko zapewnienia jakości usługi ale wyraża także potrzebę organizacji wykazania swej zdolności do osiągnięcia zadowolenia klienta (pacjenta). Norma określa wymagania, jakie musi spełnić organizacja. Wymagania te są pogrupowane w odpowiednie działy zgodnie z modelem funkcjonowania organizacji. Norma podlega okresowym zmianom, odzwierciedlającym potrzeby użytkowników

7 Struktura nowej normy bazuje na modelu procesowym (określenie i zrealizowanie procesów niezbędnych do zapewnienia, że produkt lub usługa spełnia wymagania klienta. Treść nowej normy dotyczy 4 głównych procesów: 1. odpowiedzialność kierownictwa (w tym polityka i ustanowienie mierzalnych celów jakości), 2. zarządzanie zasobami (kompetencje personelu, środowisko pracy, zarządzanie informacją), 3. zarządzanie procesami w działalności usługowej, w tym wymagania dotyczące dostępności 4. pomiary, analiza i ciągłe doskonalenie (audyt, pomiar zadowolenia klienta, kontrola i weryfikacja rezultatów procesów)

8 Norma ISO 9001:2000 silniej akcentuje rolę klienta w funkcjonowaniu organizacji. Norma zachęca do przyjęcia podejścia procesowego podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta. Żeby skutecznie działać, organizacja powinna zidentyfikować powiązane ze sobą działania (procesy) i nimi zarządzać. Organizacja jest na tyle skuteczna, na ile skuteczne są jej procesy (Chmielewski)

9 Normy z rodziny ISO 9000 charakteryzują się: - podejściem procesowym, - ciągłym doskonaleniem, - zorientowaniem na klienta i pomiarem stopnia jego zadowolenia, - osobistym zaangażowaniem najwyższego kierownictwa, - planowaniem jakości opartym na ustanowieniu mierzalnych celów, - podkreśleniem roli kompetencji personelu

10 OSIEM GŁÓWNYCH ZASAD NORM ISO SERII 9000 Normy ISO serii 9000 zalecają aby kierowanie organizacją odbywało się na podstawie usystematyzowanych i przejrzystych zasad. Określają osiem głównych zasad zarządzania jakością, które stanowią obecnie podstawę norm ISO serii Orientacja na klienta Organizacja jest zależna od swoich klientów, dlatego bardzo ważne jest, aby rozpoznawać i spełniać potrzeby klientów a nawet starać się te wymagania przekraczać i wyprzedzać. Tylko wtedy organizacja może poprawnie działać i stale się rozwijać. 2. Przywództwo Kierownictwo ustala jasne cele i kierunek działania organizacji. Aby cele były realizowane kierownictwo dba o właściwą atmosferę, zapewnia odpowiednie zasoby i swoim przykładem motywuje pracowników 3. Zaangażowanie ludzi Pracownicy poprzez możliwość zwiększania swoich kompetencji, wiedzy i doświadczenia czują się odpowiedzialni za swoje działania. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem, czym przyczyniają się do ciągłego doskonalenia organizacji,

11 cd.: 4. Podejście procesowe Zarządzanie poprzez podejście procesowe pozwala na rozpoznawanie obszarów wzajemnych zależności między procesami, wprowadza jasne zasady monitorowania i oceny procesów. Pozwala to na skuteczne realizowanie celów. 5. Podejście systemowe do zarządzania System składający się z powiązanych ze sobą procesów, celów i metod monitorowania wraz z regularnym przeglądem skuteczności (realizacji celów) pozwala na stabilny rozwój i doskonalenie organizacji 6. Ciągłe doskonalenie Jest to stały cel firmy pozwalający miedzy innymi na zachowanie konkurencyjności 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów Skuteczne i sprawne decyzje powstają na podstawie analizy danych zebranych z poszczególnych procesów. To pozwala na zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji 8. Wzajemnie korzystne relacje z dostawcami Korzystne relacje z dostawcami pozwalają na elastyczną i szybką reakcję na zmiany na rynku, optymalizację kosztów i zasobów, a przez to zwiększenie zadowolenia klienta.

12 Etapy wdrażania systemu jakości zgodnego z filozofią norm ISO: Prace przy dokumentowaniu i wdrażaniu systemu zarządzania jakością można podzielić na trzy etapy (Poradnik autorstwa Chmielewski, Tyrka: Jak wdrożyć ISO w firmie ) Opracowanie: - diagnoza stanu organizacji (analiza wstępna pierwsza ocena systemu zarządzania w organizacji) - opracowanie polityki (kierunek działania firmy i narzędzie komunikacji zarządu z pracownikami) i celów jakości, które powinny być proste, mierzalne, akceptowalne, rzeczywiste i określone w czasie (zasada SMART) - opracowanie rozpoznanej mapy procesów z metodyką ich pomiarów w celu zarządzania nimi przez właścicieli procesów (procesy główne, pomocnicze i procesy zarządzania). Określenie powiązań między procesami. Określenie właścicieli procesów. Podejście procesowe stanowi podstawę tworzenia systemów zarządzania jakością. Każdy proces musi być wyposażony w zestaw wymagań, które warunkują jego prawidłowy przebieg.

13 Wdrożenie -opracowanie dokumentacji systemu (kształt systemu zarządzania jakością tj.: deklaracja polityki jakości, księga jakości, udokumentowane procedury, dokumentacja procesów, instrukcje, zapisy). - księga jakości zawiera: opis systemu zarządzania, struktura, ewentualne wyłączenia, mapa procesów, odpowiedzialność i uprawnienia osób w systemie, - procedury określenie sposobu postępowania przy wykonywaniu określonej czynności wraz z instrukcją, Zapisy -zapis (stwierdzenie osiągniętego rezultatu lub dowód na przeprowadzone działanie). Zapisy wymagane przez normę ISO 9001:2000 i dodatkowe. Pełnomocnik jakości (klucz do skutecznego systemu) Szkolenia b. ważny element systemu zarządzania jakością Utrzymanie Systemu ( kompetentne audyty wewnętrzne) Kryteria wyboru jednostki certyfikującej.

14 Podsumowanie prac przygotowawczych do certyfikacji systemu: -audyt wstępny -przegląd dotychczasowego systemu zarządzania, weryfikacja struktury organizacyjnej, -opracowanie wstępnej koncepcji zmian w organizacji, -opracowanie harmonogramu prac z przypisaniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów systemu, -weryfikacja kompetencji oraz zakresu odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników -opracowanie polityki jakości w zakładzie, - opracowanie dokumentacji systemu (księga jakości, procedury, instrukcje, plany jakości - szkolenie pracowników odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji systemu, szkolenie audytorów,

15 Podsumowanie prac wdrożeniowych: - szkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie systemu, - przeprowadzenie zmian organizacyjnych dostosowujących jednostkę do funkcjonowania zgodnie z systemem opisanym w dokumentacji - wdrożenie nowej polityki jakości, procedur i instrukcji, ustalenia obszarów kluczowych dla jakości, - sprawdzenie efektywności wdrożenia dokumentów przez audyty wewnętrzne, - analiza funkcjonowania systemu i plan działań naprawczych, - konsultacje i nadzorowanie systemu w celu upewnienia się, że wdrożone zmiany mają charakter trwały

16 Certyfikacja systemu: -audyt zewnętrzny, certyfikujący -uzyskanie certyfikatu, - utrzymanie systemu, (audyty kontrolne, audyty wznawiające - po okresie ważności certyfikatu)

17 Elementy systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9000: 1. Polityka jakości: Ogół zamierzeń i celów dotyczących jakości w sposób formalny wyrażony przez kierownictwo organizacji Dotyczy ona: -wizji zakładu, -spełnianie wymagań pacjentów, -zaangażowanie i kwalifikacje pracowników poczynając od kierownictwa, - dokumentowanie informacji dotyczących świadczeń (usług) w Księdze Jakości,

18 2. Kultura zbiorowa firmy: zbiór norm, wartości i zasad postępowania podzielanych przez członków organizacji. Należy tu również: sposób komunikowania się z pacjentem, stosunki międzyludzkie w zakładzie, sposób tworzenia dokumentacji medycznej, funkcjonowanie recepcji (pierwszy kontakt) itp. Wg Daviesa jest ona określana jako: wzorzec wyznawanych przekonań i wartości nadający pracownikom sens działania i dostarczający im reguły zachowania się w ich przedsiębiorstwie. Do kultury zbiorowej należą również: wartości atmosfera i stosunki międzyludzkie. W opiece zdrowotnej będzie to również sposób komunikowania się z pacjentem, sposób tworzenia dokumentacji medycznej, rejestracja, recepcja, SOR i izba przyjęć, wygląd sal chorych, łazienek, korytarzy itp.

19 3. Klient wewnętrzny i zewnętrzny 4. Organizacja Bez zrozumienia wymogów norm przez wszystkich pracowników i ich autentycznego zaangażowania system nie spełni pokładanych w nim nadziei 5. Odpowiedzialność kierownictwa Niezależnie od odpowiedzialności naczelnej dyrekcji zakładu, do przygotowania i wdrożenia systemu musi być wyznaczony pełnomocnik kierownictwa bezpośrednio odpowiedzialny za całość problematyki wdrożenia systemu zapewnienia jakości

20 6. Dokumentowanie systemu jakości Dokumentacja ma na celu uporządkowanie wewnętrznej organizacji, upowszechnienie wśród załogi polityki jakości, ułatwienie zarządzania i oddziaływanie na zewnątrz, jest dowodem wiarygodności i właściwego podejścia do jakości. 7. Nadzór nad dokumentacją i danymi 8. Umowa Przegląd umów obejmuje umowy podpisane na świadczenia zdrowotne, z dostawcami sprzętu, leków, firm sprzątających itp. Przegląd ocenia opłacalność umowy, element zapewnienia jakości zawarty (albo nie) w umowie, potwierdzenie zdolności zakładu do spełnienia wymagań pacjenta. 9. Dostawy/zakupy Ocenie podlega spełnienie kryteriów zawartych w umowie z dostawcami, opisanie sposobu doboru dostawców, kontroli i monitoringu realizacji umowy.

21 10. Sterowanie procesem Dotyczy udokumentowania kolejności następujących po sobie działań, odpowiedzialności osób i sposobu nadzoru 11. Działania korygujące i zapobiegające Dotyczy głównie analiz zażaleń i skarg pacjentów 12. Wewnętrzne audyty Są przeprowadzane przez niezależnych pracowników, dotyczą głównie opracowania procedury postępowania z błędami popełnianymi podczas świadczenia usługi. Dotyczą również subiektywnej oceny usługi przez pacjenta 13. Szkolenia Dotyczy procedur określających wymagania w zakresie szkoleń i kształcenia pracowników w zarządzaniu jakością (np. w zakresie kosztów jakości) oraz szkoleń i kształcenia ukierunkowanego na usatysfakcjonowanie pacjenta z otrzymanej usługi. Świadczeniodawca powinien posiadać aktualny program szkoleń. Pracownicy muszą posiadać umiejętności kontrolowania wykonywanej przez siebie pracy.

22 Rola dokumentacji w zarządzaniu jakością W normach ISO została określona struktura dokumentacji zwana piramidą dokumentacji. Przyjęto zasadę, iż dokument wyższego rzędu musi wskazywać związane z nim dokumenty niższego rzędu. Warunki, które musi spełniać dokumentacja to: kompletność, jednoznaczność, spójność, praktyczną przydatność. Poziom I na tym poziomie dokumentacja musi zawierać wszystkie polityki i plany składające się na myśl przewodnią systemu jakości. Poziom II powinien zawierać odpowiedzi na pytania: - kto odpowiada za określone działania, - co jest naszą usługa, - kiedy działania mają być zrealizowane?, -co jest podstawą działań? (np. umowa z NFZ itp. Poziom III pokazuje możliwości wykonawcze zakładu. Na poziomie tym występują instrukcje, plany, procedury. Poziom IV szczegółowy opis stanowiska pracy

23 Dokumentacja medyczna (indywidualna i zbiorcza) jest zasadniczym elementem dwóch priorytetowych modułów opieki zdrowotnej: systemu udzielania świadczeń i systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie. Prowadzenie jej (wspólnie przez sprawujących opiekę nad pacjentem fachowych pracowników opieki zdrowotnej) ułatwia zapewnienie kompleksowej ciągłej opieki nad pacjentem, a także pomaga w dokonywaniu oceny zgodności udzielanych świadczeń z ustalonymi standardami. Jest ona także istotnym źródłem wskaźników epidemiologicznych oraz wykorzystywania zasobów systemu opieki zdrowotnej. Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnienia dokumentacji pacjentowi na jego prośbę.

24 Księgi jakości poziom strategiczny Księga jakości jest jednym z najważniejszych dowodów na istnienie systemu zapewnienia jakości w zakładzie a zarazem podstawowym źródłem informacji i dokumentacji zapewnienia jakości. Księga zawiera zarówno procedury powołujące np. instrukcje, regulaminy jak plany jakości. Księga zawiera procedurę obiegu i tzw. cykl życia każdego dokumentu. Należy sporządzić listę wszystkich dokumentów wykorzystywanych w zakładzie wraz z ustaleniem osób odpowiedzialnych. Dokumentacja musi być systematycznie aktualizowana. Dla Sądu fakt, iż jakaś czynność nie została zapisana oznacza, że nie miała ona miejsca. W opracowaniu księgi jakości uczestniczą przedstawiciele wszystkich działów zakładu.

25 Procedury jakości poziom taktyczny Są to dokumenty opisujące jednoznaczny tryb postępowania w zakresie tematu, którego dotyczą (sposób postępowania, instrukcje itp.) Procedury opisują działania poszczególnych działów, funkcje, wzajemne zależności personelu, sposób wykonywania czynności sposób ich dokumentowania i kontroli. Procedury nie powinny wkraczać w szczegóły czysto techniczne. Powinny odpowiadać na pytanie, co, gdzie, kiedy, w jakiej kolejności oraz przez kogo powinno być zrobione, na jakiej podstawie podejmowane są działania, kto jest odpowiedzialny, a kto tworzy konkretną procedurę. Procedura powinna zawierać także metody kontroli jakości usługi oraz metody raportowania wyników kontroli i sposoby postępowania w razie wystąpienia błędów. Kolejnym elementem procedury powinny być metody eliminacji zauważonych błędów, pozyskiwanie informacji na temat realizacji normy oraz niezbędne działania szkoleniowe dla zrealizowania normy (kogo szkolić, w jakim zakresie, w jakim celu i kiedy).

26 Wg. Poradnika: Jak wdrażać ISO w firmie?, prawidłowo wdrożony system zarządzania jakością powinien przynieść następujące efekty: efektywniejsze zarządzanie organizacją na wszystkich jej szczeblach, usprawnienie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, zwiększenie wykorzystania zasobów ludzkich poprzez zdefiniowanie uprawnień i obowiązków pracowników oraz wyeliminowanie sporów kompetencyjnych, podejmowanie decyzji zarządczych przez kierownictwo organizacji na podstawie obiektywnych danych dotyczących jej funkcjonowania,

27 Cd.: usprawnienie procesów zachodzących w organizacji oraz zdefiniowanie i zracjonalizowanie obiegu dokumentów, zmniejszenie kosztów funkcjonowania organizacji, w tym kosztów tzw. złej jakości, ciągłą zdolność do zaspokajania potrzeb klientów na określonym poziomie, zdolność do ciągłego doskonalenia się organizacji, poprawianie wizerunku na rynku, zdobycie jeszcze większego zaufania klientów, łatwiejsze przystosowanie się do funkcjonowania na rynku UE

28 KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ( STEROWANIE TOTALNĄ JAKOŚCIĄ) Koncepcja TQM powstała po II Wojnie Światowej w Japonii, gdzie opracował i rozwinął tą metodę Edwards Deming i Joseph Juran. Wg. Deminga Kompleksowe zarządzanie jakością oznacza, że kultura danej organizacji wyznacza i wspiera stałe dążenie do zadowolenia klientów za pomocą zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkolenia. Wiąże się to z ustawicznym doskonaleniem procesów stosowanych w organizacji, prowadzących do wyrobów i usług o wysokiej jakości. Definicję TQM określa także norma ISO 8402, która określa TQM jako metodę kierowania organizacją stawiającą na naczelnym miejscu jakość opartą na współdziałaniu wszystkich pracowników, koncentrującą się na zadowoleniu klientów i pracowników. W przeciwieństwie do akredytacji i certyfikacji ISO nie ma dotąd narzędzi (instytucji), które mogłyby być wykorzystane do potwierdzenia faktu stosowania w zakładzie opieki zdrowotnej zasad TQM.

29 Pięć zasad (wg. Deminga i Jurana) mających zastosowanie do wszystkich metod TQM: Podejście systemowe (system społeczny, system techniczny, system zarządzania) Narzędzia TQM (wykres przyczyn i skutków Ishikawy inaczej zwany wykresem rybiego szkieletu, benchmarking czyli analiza porównawcza z najlepszymi) Skupianie uwagi na klientach (przykład Toyoty) Rola kierownictwa (wyszukiwanie i usuwanie przyczyn błędów) Uczestnictwo pracowników poprzez ich upełnomocnienie (przekazanie uprawnień)

30 Zasady TQM: 1. Świadczenie wysokiej jakości usług wymaga poznania oczekiwań klienta i stopnia jego zadowolenia poprzez badanie satysfakcji pacjenta. 2. Istotna jest znajomość klienta wewnętrznego (pracowników), ich postaw i sposobu zachowania. Ważne jest pozyskiwanie opinii pracowników na temat celów zakładu, systemu wewnętrznego komunikowania się, sposobu zarządzania itp. 3. Konieczne jest długotrwałe zaangażowanie i współuczestnictwo naczelnego kierownictwa zakładu

31 TQM cechy charakterystyczne: ukierunkowanie na proces a nie wyłącznie na wynik, * kaskada realizacji (wdrażania) i zaangażowania każdego pracownika oraz dostawców * zobowiązanie i zaangażowanie ze strony ścisłego kierownictwa skuteczne, nieskrępowane komunikowanie się zarówno pionowe jak i poziome, ciągłe ulepszanie i doskonalenie wszystkich procesów i produktów (wewnętrzne i zewnętrzne) stałość celu i wizja (misja), która jest wspólna dla wszystkich klient (pacjent/pracownik) to król (nasz klient nasz pan)

32 Celem organizacji jest zaspokojenie jawnych i niejawnych potrzeb klientów zewnętrznych (pacjentów) i wewnętrznych (pracowników) a także: * inwestowanie w ludzi * szkolenie traktowane jako stały wymóg dla całego personelu * akcentowanie pozytywnych aspektów, nagradzanie odnoszących sukces prowadzenie pracy zespołowej (co dwie głowy to nie jedna). Nowoczesny zespól pracuje jako całość. Sukces zależy od zaangażowania wszystkich. * ustalanie celów z udziałem wszystkich pracowników budowanie celów długookresowych TQM jest kulminacją hierarchii definicji jakości: - jakość ma na celu ciągłe spełnianie oczekiwań klienta, - jakość kompleksowa ma na celu jakość przy niższych kosztach, - kompleksowe zarządzanie jakością ma na celu kompleksową jakość przez uczestnictwo wszystkich pracowników.

33 TQM zapewnia strategiczne planowanie kierownictwa zakładu oraz włączenie wszystkich zatrudnionych do realizacji tej strategii zintegrowanej wokół naczelnego celu zadowolenia klienta (pacjenta). U podstaw TQM znajduje się stwierdzenie, że jakość jest filozofią zarządzania. Filozofia TQM uważa, że przestrzeganie norm ISO to nie wszystko, musi funkcjonować powszechne i pełne współdziałanie wszystkich zatrudnionych pracowników.

34 Przebieg procesu wdrażania TQM: a/ koncentracja na zadowoleniu klienta b/ cele i zobowiązania organizacji c/ uwzględnienie relacji :klient wewnętrzny - zewnętrzny d/ prowadzenie rachunku kosztów jakości e/ wprowadzenie metod pomiaru procesu f/ udział wszystkich członków organizacji we wdrażaniu TQM g/ analiza, identyfikacja i rozwiązywanie problemów przy zastosowaniu metod i technik wspomagających zarządzanie przez jakość h/ dążenie do ciągłego ulepszania procesów i produktów

35 TQM w opiece zdrowotnej: a/ dostrzeżenie klientów wewnętrznych (pracowników) b/ maksymalne zaangażowanie w sferę jakości całego personelu c/ stworzenie właściwych wyznaczników kultury jakości oraz budowanie odpowiednich struktur dla doskonalenia zarządzania jakością d/ położenie większego nacisku na profilaktykę, niż na leczenie e/ dobra komunikacja z pacjentem f/ stymulowanie nawyku pracowników, że sami są kontrolerami swojej pracy (samoocena)

36 Inne systemy zapewnienia jakości: - Dobra Praktyka Przemysłowa (Good Manufacturing Practice GMP) System stworzony dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, - Dobra Praktyka Laboratoryjna (Good Laboratory Practice GLP) System stworzony dla wstępnej diagnozy laboratoryjnej, - Ocena Technologii Medycznych (Heath Technology Assessment HTA) System stworzony dla oszacowania rzeczywistych wartości badanych technologii medycznych - Praktyka Medyczna oparta na dowodach (Evidence Based Medicine EBM) System dla oceny Praktyki Medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach. Obszarem wykorzystania jest diagnostyka i leczenie konkretnego pacjenta przy ukazaniu skutków ubocznych terapii.

37 Główne korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością: Najistotniejszą korzyścią jest gwarancja, że świadczenie medyczne udzielane jest przez fachowców poprawnie, wg. ich aktualnej wiedzy medycznej. Wdrożenie systemu zarządzania jakością pozwala na odpowiednie wykorzystanie środków finansowych, unikanie marnotrawstwa, redukcję kosztów oraz realne oszacowanie wartości opieki medycznej.

38 Porównanie zarządzanie jakością przy stosowaniu akredytacji, norm ISO i TQM. We wszystkich omawianych systemach organizacja skierowana jest na pacjenta i jego potrzeby, musi opracować standardy postępowania, ważne jest również badanie satysfakcji pacjenta. W systemie ISO oraz TQM pacjent traktowany jest jak król. Zarząd ustala misję oraz wizję organizacji, zapewnia zasoby do ich realizacji, motywuje pracowników angażując Ich w ustalanie celów cząstkowych, opracowanie standardów i procesów zachodzących wewnątrz firmy. W ISO i TQM corocznie analizuje się i aktualizuje się cele cząstkowe na dany rok oraz ocenia wykonanie celów na podstawie ustalonych wcześniej wskaźników.

39 Przy akredytacji ważne jest zaangażowanie pracowników na etapie uzyskania akredytacji, niestety po jej uzyskaniu pracownicy wracają do codziennych obowiązków. Odwrotna sytuacja jest w systemach TQM i ISO, gdzie pracownicy są na co dzień zaangażowani w monitorowanie systemu. W systemie ISO jest bardzo ważne, aby pracownicy wspólnie z przełożonym tworzyli procesy, w których biorą udział, a rolą zarządu jest przydzielenie uprawnień i kompetencji. Zwiększa to zaangażowanie pracowników i utożsamianie się z całym systemem. Z założenia systemy zarządzania jakością charakteryzują się ciągłym dążeniem do doskonałości całej firmy, dlatego szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników jest wpisane do podstawowych celów firmy ( w akredytacji nie jest to brane wystarczająco pod uwagę).

40 W odniesieniu do ciągłości procesu zarządzania jakością, jedynie w certyfikacji ISO wykorzystuje się całą gamę narzędzi do walidacji procesów i monitorowania jakości poprzez audyty. TQM z założenia nastawione jest nie tylko na wynik, ale na ciągłe doskonalenie i efektywne wykorzystanie zasobów. Akredytacja nie korzysta z tego typy narządzi, opiera się głównie na metodach statystycznych i co 3 lata podlega ocenie Ośrodka Akredytacyjnego, który w przypadku odchyleń od standardów może ją cofnąć. Wszystkie z omawianych systemów stosują do zarządzania podejście systemowe, które polega na standaryzacji postępowania.

41 System doskonalenia jest podobny w każdym z opisywanych sposobów zarządzania jakością, różni się tylko wykorzystywanymi metodami oceny i walidacją procesów. Podejmowanie działań w TQM najczęściej oparte jest na analizie konkurencji (benchmarking) oraz obserwacji rynku, w ISO działania uzależnione są od wyników audytów i badań satysfakcji pacjenta. W raportach z audytów zapisane są wszelkie niezgodności i obserwacje, do których pełnomocnik ds. jakości sporządza karty działań korygujących. Należy pamiętać iż wszelkie niezgodności i obserwacje są podstawą do doskonalenia systemu. W akredytacji działania podejmowane są na podstawie metod statystycznych oraz podobnie jak w systemie wykorzystującym normy ISO analizie skarg pacjentów.

42 We wszystkich metodach zarządzania jakością powołany jest zespół ds. jakości, którego rolą jest opracowanie standardów, procesów oraz koordynacji działań wdrożeniowych, certyfikujących i utrzymujących system. W ISO w skład takiego zespołu wchodzą wszyscy tzw. właściciele procesów czyli osoby odpowiedzialne za dany proces, najwyższe kierownictwo oraz audytorzy wewnętrzni. Zespołem kieruje pełnomocnik zarządu ds. zarządzania jakością, który planuje audyty, inicjuje procesy, monitoruje i nadzoruje prace. TQM swoim działaniem obejmuje całą organizację, akredytacja skupia się tylko na wybranych obszarach organizacji a ISO to przede wszystkim koncentracja na działalności.

43 Również podejście do dokumentacji różni się we wszystkich omawianych systemach. Akredytacja skupia się na dokumentacji medycznej, TQM i ISO uwzględnia całość dokumentacji. W ISO najważniejszą częścią jest Księga Jakości oraz dokumentacja procesowa, w której zawarte są uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych uczestników procesów. Wszystkie z metod zarządzania jakością w relacjach z dostawcami na wstępie określają wymagania, które muszą Oni spełnić chcąc współpracować z organizacją. W jednostkach akredytowanych muszą spełniać standardy przez nie opracowane, w TQM i ISO mają określone wymagania, których spełnienie gwarantuje świadczenie usług na odpowiednio wysokim poziomie.

44 Dostawcy podlegają okresowej ocenie. Jasne i przejrzyste warunki i wysoka jakość świadczona zarówno po stronie dostawcy jak i odbiorcy pomaga w budowaniu dobrych relacji, a co za tym idzie, ułatwia negocjacje umów. Reasumując, akredytacja jest narzędziem pożytecznym, ale nie doskonałym, każda jednostka opieki zdrowotnej powinna obowiązkowo spełniać jej warunki, a nie tylko te, które się dobrowolnie zgłaszają. Zarządzanie jakością w oparciu o normę ISO i TQM są bardzo dobrymi systemami. Normy ISO można w pełni wykorzystać w specyfice ochrony zdrowia. Są one corocznie monitorowane poprzez audyt zewnętrzny, co nie pozwala organizacji nawet na chwilę zejść z drogi nieustannego doskonalenia systemu. Systemy TQM i ISO są do siebie bardzo podobne, niestety TQM nie posiada żadnego narzędzia, które mogłoby potwierdzić jej stosowanie.

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia

6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 6. Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia 1. Monitoring, ewaluacja jakości kształcenia (systemy zarządzania jakością) 2. Elementy pomiaru dydaktycznego 3. Zadania testowe, konstruowanie,

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH УДК 316 0 FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH JÓZEF OBER Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zagadnienia związane z zarządzeniem jakością oraz ukazać jakie

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., red. Sikora T., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, ss. 17-22 Urszula Balon Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie DOSKONALENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Ocena polityki jakości

Zadanie: Ocena polityki jakości Przedmiot: Zarządzanie Jakością Forma zajęć: Ćwiczenia Blok tematyczny: Polityka jakości Zadanie: polityki jakości. Napisać politykę jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": a) produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11 2. Zakres i układ książki 14 3. Komentarz terminologiczny 17

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1 Marek Rączka Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych Politechnika Krakowska SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1. Wstęp Organizacje świadczące usługi zdrowotne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa tel/fax:+48 (22) 542 11 84; tel: (22) 542-11-61; 542-11-79 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z dnia 03 czerwca 2013 roku PIWet. Wałcz 3217 wersja I Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo