Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakościa ISO 9001:2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakościa ISO 9001:2008"

Transkrypt

1 Oferta Ramowa Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakościa Oferta dla Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE Wersja 0.0, sierpień 2011 Strona 1 z 15

2 Oferta Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Placówkach Medycznych dla Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE Sz.P. Lek. med. Janusz Wietecha Pełnomocnik ds. Grupy zakupowej DET NORSKE VERITAS LTD.. ul. Łużycka 6e Gdynia Tel: Fax: Biuro Regionalne w Katowicach Tel: Fax: NIP , KRS SR Gdańsk VIII W.Gosp. Podsumowanie: Niniejsza oferta dotyczy propozycji ramowej oferty: Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach medycznych Przygotowanie oferty: Rafał Kmiecik Opiekun Kluczowych Klientów /Audytor Wiodący DNV Business Assurance Poland, Katowice Data wystawienia oferty: Ważność oferty: Do kolejnej rewizji warunków Oferty Spis Treści: Rozdział I Wprowadzenie II Przedmiot oferty Audytorzy III Oferta cenowa Korzyści z wdrożenia Klienci DNV Informacje o DNV Strona Strona 2 z 15

3 Rozdział I Wprowadzenie DNV w niniejszej ofercie proponuje zaznajomienie Kierownictwa i personelu Placówek medycznych zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim z procesem certyfikacji systemów zarządzania jakością wg... Jesteśmy przekonani o tym, że DNV dysponuje wyjątkowymi kwalifikacjami do przygotowania i poprowadzenia certyfikacji dla Państwa Placówki, z uwagi na: Wiodącą pozycję w branży. DNV dysponuje wiedzą i doświadczeniami w programach oceny zgodności w zakresie międzynarodowych standardów i specyfikacji zarządzania placówkami medycznymi, zarządzania ryzykiem, doradztwem zarządczym i technicznym (m in. certyfikacja bezpieczeństwa wyrobów i urządzeń medycznych). Certyfikowaliśmy ponad 100 placówek medycznych w Polsce i ponad 1400 na świecie. Nadzorujemy ponad certyfikatów systemów zarządzania na świecie z czego w Polsce ponad Podejście procesowe. DNV podchodzi do zarządzania jakością, opierając się na bogatych doświadczeniach w zarządzaniu procesami. Nasze podejście do certyfikacji systemów zarządzania (Risk Based Certification ) tworzy trwałe podstawy do ciągłej poprawy działalności operacyjnej z uwzględnieniem ryzyka działalności a to dzięki dogłębnemu zrozumieniu funkcjonowania modeli procesów operacyjnych w praktyce wielu certyfikowanych placówek medycznych. Niezależność. DNV jest organizacją niezależną, prowadzącą działalność na całym świecie. DNV nie jest związana z żadnymi usługami audytu finansowego, czy też ubezpieczeniami, dlatego nasi klienci mają zapewniony komfort prawdziwej niezależności podczas realizowanych szkoleń i oceny zgodności w zakresie certyfikacji. Wyznaczamy standardy Jesteśmy Autorami pierwszego na świecie niezależnego systemu akredytacyjnego szpitali w USA DNV NIAHO Opracowaliśmy i wdrażamy ( ) dla NHSLA w Anglii standardy zarządzania ryzykiem w placówkach służby zdrowia Odpowiedzialnym za koordynację komunikacji z Państwem oraz ustalenie szczegółów realizacji usługi certyfikacji opisanej w niniejszej ofercie jest Rafał Kmiecik, Mamy nadzieję, że niniejsza oferta zyska Państwa zainteresowanie i będziemy mieli możliwość nawiązać współpracę w zakresie doskonalenia systemu zarządzania Państwa Organizacji. Z poważaniem, Rafał Kmiecik Opiekun Kluczowych Klientów /Audytor Wiodący DNV Katowice Strona 3 z 15

4 Rozdział II Przedmiot Oferty Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w Placówce medycznej OPIS PROCESU ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY METODOLOGIA AUDYTU PRZEGLĄD DOKUMENTACJI Zwykle nie więcej niż 4 godziny WIZYTA WSTĘPNA Zwykle nie więcej niż 4 godziny PLANOWANIE AUDYTU Po podpisaniu przez obie strony Umowy zostaną uzgodnione z Klientem i potwierdzone pisemnie terminy przeglądu dokumentacji, wizyty wstępnej oraz audytu certyfikacyjnego. Naszym celem jest dostarczenie Klientowi wartości dodanej na każdym etapie procesu certyfikacji. Nasze podejście do audytów systemów zarządzania nazwaliśmy Risk Based Certification. To unikalne podejście stosowane jest przez DNV w trakcie wszystkich rodzajów audytów systemu zarządzania na całym świecie od 1 października 2004 roku. Nowa metodologia audytu polega na audytowaniu systemu zarządzania Klienta ze szczególną uwagą poświęconą obszarom mającym kluczowe znaczenie z punktu widzenia biznesu Klienta. Obszary kluczowe to takie dziedziny funkcjonowania organizacji Klienta, w których jakość zarządzania ma decydujący wpływ na odniesienie sukcesu w biznesie. Identyfikacja tych obszarów następuje wspólnie z Klientem przed rozpoczęciem audytu. Risk Based Certification wyróżnia fakt, że w czasie i w cenie standardowej usługi certyfikacyjnej polegającej na potwierdzeniu zgodności z wybrana normą odniesienia Klient otrzymuje dodatkowo informacje na temat funkcjonowania systemu w kluczowych dla jego biznesu obszarach. Informacje te maja stanowić podstawę do podjęcia działań doskonalących, a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko poniesienia strat na skutek nieoptymalnego funkcjonowania systemu zarządzania. Celem przeglądu jest wstępne potwierdzenie, że wszystkie wymagania normy zostały odzwierciedlone w dokumentacji systemu zarządzania. Przegląd dokumentacji ma miejsce zazwyczaj w siedzibie Klienta i jest połączony z wizytą wstępną. Celem wizyty wstępnej jest: - zapoznanie się DNV z organizacją Klienta, - wstępna weryfikacja wdrożenia systemu zarządzania, - omówienie wyników przeglądu dokumentacji, - potwierdzenie poprawności wyboru normy odniesienia i zakresu certyfikacji, - wstępne zaplanowanie audytu. Wizyta wstępna ma miejsce w siedzibie Klienta. Klient otrzymuje Raport z przeglądu dokumentacji i wizyty wstępnej, oraz zestawienie spostrzeżeń zaklasyfikowanych według kategorii opisanych poniżej (patrz opis etapu: Audyt certyfikacyjny). Raport zawiera decyzję audytora wiodącego o gotowości organizacji do przystąpienia do Audytu Certyfikacyjnego Etap planowania audytu obejmuje: - ewentualne odniesienie się do zmian wprowadzonych do dokumentacji systemu zarządzania w wyniku wizyty wstępnej, - przygotowanie planu audytu o którym mowa wyżej oraz - prace administracyjne związane z planowaniem audytu certyfikacyjnego. Strona 4 z 15

5 AUDYT CERTYFIKACYJNY Pracochłonność w osobodniach określana wg. międzynarodowych wytycznych IAF* (International Acreditation Forum IAF MD 5: 2009 Audit Duration 1 Luty 2009) * Patrz załączona tabela Celem audytu certyfikacyjnego jest ocena stopnia wdrożenia wymagań wybranej normy odniesienia w systemie zarządzania Klienta oraz zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy odniesienia; ocena systemu opiera się na metodzie próbkowania. Audyt certyfikacyjny jest przeprowadzany nie później niż 8 tygodni po przeglądzie dokumentacji i wizycie wstępnej i odbywa się w lokalizacjach, w których są realizowane procesy objęte zakresem certyfikacji Klienta. W przypadku przekroczenia tego terminu, DNV może podjąć decyzję o powtórnym przeprowadzeniu przeglądu dokumentacji i wizyty wstępnej. W trakcie całego procesu certyfikacji, audytorzy DNV dokumentują swoje spostrzeżenia według następujących kategorii: działania godne uwagi, możliwości doskonalenia, obserwacje, niezgodności kategorii 2 i niezgodności kategorii 1. Spostrzeżenia, uporządkowane według powyższych kategorii, są zawarte w Raporcie z Audytu, dostarczanym Klientowi bezpośrednio po audycie. Działania godne uwagi - spostrzeżenie tej kategorii jest wyrazem uznania dla Klienta w zakresie: (a) sytuacji, w których organizacja wprowadziła znaczne udoskonalenia od poprzedniego audytu, (b) działań/wyników, które przekraczają oczekiwania pod względem skuteczności i/lub efektywności i mogą być traktowane jako przykład dobrej praktyki. Możliwości doskonalenia spostrzeżenie tej kategorii oznacza, że obszary i/lub procesy organizacji funkcjonują w stopniu zgodnym z wymaganiami normy odniesienia, ale istnieje możliwość ich poprawy. Obserwacja spostrzeżenie tej kategorii oznacza sytuację, która w danej chwili nie ma znaczącego wpływu na skuteczność lub zgodność systemu zarządzania z normą odniesienia, ale w opinii audytorów, może w przyszłości wywołać potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania systemu tj. przerodzić się w niezgodność. Niezgodność kategorii 2 spostrzeżenie tej kategorii oznacza odizolowany brak dyscypliny w funkcjonowaniu lub nadzorze wymagań systemu zarządzania, nie powodujący istotnych zakłóceń sytemu lub wątpliwości, co do spełniania określonych wymagań przez wyrób lub usługę. Niezgodność kategorii 1 spostrzeżenie tej kategorii oznacza: (a) brak lub nieskuteczność wdrożenia jednego lub więcej wymagań normy odniesienia lub sytuację powodującą wątpliwości, co do spełnienia określonych wymagań przez wyrób lub usługę, (b) grupę niezgodności kategorii 2 w obrębie tego samego wymagania normy odniesienia, wskazującą na niedostateczne wdrożenie systemu zarządzania, (c) niezgodność kategorii 2 nie zamkniętą w uzgodnionym terminie (tj. co do której nie przeprowadzono skutecznych działań korygujących, eliminujących przyczynę danej niezgodności). Strona 5 z 15

6 DZIAŁANIA POAUDYTOWE WYDANIE CERTYFIKATU AUDYT OKRESOWY Pracochłonność w osobodniach określana wg. międzynarodowych wytycznych IAF* (International Acreditation Forum IAF MD 5: 2009 Audit Duration 1 Luty 2009) Po każdym audycie DNV przedstawi Klientowi Raport z Audytu oraz dokona weryfikacji zapisów potwierdzających wdrożenie działań korygujących, jeżeli takie działania będą wymagane. W przypadku stwierdzonych niezgodności, w terminie do 10 tygodni od daty audytu, Klient jest zobowiązany do zakończenia działań korygujących, tj. eliminacji przyczyn niezgodności, które zostały stwierdzone podczas audytu oraz sprawdzenia skuteczności ich wdrożenia. O zakończeniu działań korygujących Klient informuje DNV pisemnie, z informacją nt. wyniku analizy przyczyn niezgodności, zrealizowanych działaniach korygujących i ocenie skuteczności ich wdrożenia. DNV ma prawo do nie uznania oświadczenia Klienta o zakończonych działaniach korygujących, domagając się dodatkowych wyjaśnień w celu ich pozytywnego zweryfikowania z zachowaniem 10 tygodniowego terminu określonego powyżej W przypadku, jeżeli podczas audytu zostały stwierdzone niezgodności kategorii 1, DNV ma prawo do przeprowadzenia dodatkowego audytu sprawdzającego w obszarze wystąpienia niezgodności kategorii 1. Brak pozytywnej weryfikacji działań korygujących w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności w okresie 10 tygodni od daty audytu skutkuje zakończeniem procesu certyfikacji bez wydania certyfikatu, a w przypadku audytu okresowego zawieszeniem certyfikatu. Po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego i pozytywnym zweryfikowaniu przeprowadzonych przez Klienta ewentualnych działań korygujących, DNV podejmuje decyzję o przyznaniu Klientowi certyfikatu. Certyfikat ten przesyłany jest do Klienta w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty pozytywnej weryfikacji przez DNV działań korygujących, przeprowadzonych przez Klienta, pod warunkiem uregulowania przez Klienta opłaty certyfikacyjnej/ opłaty wynikającej z Części III niniejszej umowy. Weryfikacja działań korygujących, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzona przez DNV w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania od Klienta. DNV przesyła Klientowi 2 oryginały certyfikatów, po jednym: w j. polskim oraz w j. angielskim. Certyfikat jest wydawany na okres 3 lat. W okresie ważności certyfikatu przeprowadzane będą 2 audyty okresowe. W przypadku realizacji audytów co 12 miesięcy odstęp pomiędzy audytami nie może przekroczyć 12 miesięcy. Celem tych audytów jest potwierdzenie zgodności oraz skuteczności systemu zarządzania. Klient otrzymuje raport z każdego audytu okresowego wraz z rekomendacją do utrzymania certyfikatu. * Patrz załączona tabela Strona 6 z 15

7 AUDYT RE- CERTYFIKACYJNY Pracochłonność w osobodniach określana wg. międzynarodowych wytycznych IAF* (International Acreditation Forum IAF MD 5: 2009 Audit Duration 1 Luty 2009) Audyt re-certyfikacyjny będzie przeprowadzony na 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu. Zasady przeprowadzenia audytu i wydania certyfikatu są identyczne jak dla audytu certyfikacyjnego * Patrz załączona tabela Tabela do wstępnego szacowania pracochłonności* audytu certyfikacyjnego (wg. International Acreditation Forum IAF MD 5: 2009 Audit Duration 1 Luty 2009) Liczba zatrudnionego personelu Czas trwania audytu* (Wizyta wstępna z Przeglądem dokumentacji +Audyt certyfikujący) os/dni Liczba zatrudnionego personelu Czas trwania audytu* (Wizyta wstępna z Przeglądem dokumentacji +Audyt certyfikujący) os/dni >10700 Kolejno wg. Tabeli (*)Tabela służy jedynie do wstępnego oszacowania czasu trwania audytu certyfikacyjnego wraz z wizytą wstępną i przeglądem dokumentacji. Ze względu na szereg możliwości (zmniejszania lub zwiększania) czasu trwania audytu ze względu np. na pracę w trybie dyżurowym/ zmianowym lub placówka wielooddziałowa z lokalizacjami na terenie miasta/ gminy, zakres certyfikacji ograniczony jedynie do wybranych usług/ oddziałów medycznych, końcowa pracochłonność audytu może różnić się od wstępnie szacowanej. Finalna pracochłonność audytu zostanie wskazana w odrębnej Ofercie/Umowie o certyfikację dla każdej z Placówek medycznych. Czas trwania jednego audytu okresowego to 1/3 czasu audytu certyfikacyjnego z w/w tabeli z zastrzeżeniem w/w komentarza Czas trwania audytu Re-certyfikacyjnego to 2/3 czasu audytu certyfikacyjnego z w/w tabeli z zastrzeżeniem w/w komentarza Do każdego z audytów dodawany jest czas (min. 2 godziny) na przygotowanie raportu i podsumowania audytu na bazie, którego wydawana jest rekomendacja do wydania/ utrzymania certyfikatu. Cenę za 1 osobodzień audytu oraz opłaty certyfikacyjnej przedstawiono w dalszej części Oferty. Strona 7 z 15

8 Audytorzy DNV Audytor DNV Od strony DNV, -Odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie audytu W zależności od ustalonego terminu, Audyt poprowadzą: Doświadczeni Audytorzy i Specjaliści branżowi Współpracujący z DNV w zakresie certyfikacji placówek medycznych. Posiadający wieloletnie doświadczenia w przedsięwzięciach związanych ze realizacją procesów i usług medycznych oraz zarządzaniem placówką medyczną. Doświadczenia DNV W dalszej części Oferty przedstawiamy Listę współpracujących z DNV Placówek medycznych. Strona 8 z 15

9 Rozdział III Oferta cenowa Cena osobodnia audytu certyfikującego dla Placówek medycznych zrzeszonych w ramach Porozumienia Zielonogórskiego wynosi zł (netto)/ os.dzień Jednorazowa Opłata certyfikacyjna/ akredytacyjna* zł 1500zł (netto) 1. Przykładowa wstępna kalkulacja dla Placówki medycznej zatrudniającej do 5 osób personelu. Wizyta wstępna i Przegląd dokumentacji 0,5 os.dnia (4 godz.) = zł Audyt certyfikujący wraz z raportowaniem 1,25 os.dzień (10 godzin) = zł Opłata certyfikacyjna/akredytacyjna = zł Ogółem za proces certyfikacji *(+koszty dojazdu i ew. zakwaterowania audytorów rozliczane wg. obowiązujących ustawowo zasad rozliczania podróży służbowych) = zł Audyt okresowy (roczny) wraz z raportowaniem 0,75 os.dnia (6 godzin) = zł (w 3 letnim okresie certyfikacji przypadają 2 audyty okresowe) 2. Przykładowa wstępna kalkulacja dla Placówki medycznej zatrudniającej do 45 osób personelu. Wizyta wstępna i Przegląd dokumentacji 1 os.dzień (8 godz.) = zł Audyt certyfikujący wraz z raportowaniem 3,25 os.dni (26 godzin) = zł Opłata certyfikacyjna/akredytacyjna = zł Ogółem za proces certyfikacji* *(+koszty dojazdu i ew. zakwaterowania audytorów rozliczane wg. obowiązujących ustawowo zasad rozliczania podróży służbowych) = zł Audyt okresowy (roczny) wraz z raportowaniem 1,5 os.dnia (12 godzin) = zł (w 3 letnim okresie certyfikacji przypadają 2 audyty okresowe) (*)Opłata certyfikacyjna/ akredytacyjna pobierana jest jednorazowo w 3 letnim okresie certyfikacji i obejmuje czynności administracyjne oraz opłatę za wydanie certyfikatu przez jednostkę akredytującą DNV w ramach nadzoru nad procesem certyfikacji. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób personelu zatrudnionego w Placówce. DNV dla Placówek medycznych wydaje certyfikaty pod międzynarodową akredytacją RvA (holenderską). Powyższe ceny podano w PLN (netto). VAT 23%. Wskazane kwoty obejmują następujące elementy leżące w obowiązkach DNV: koszt przygotowania, zaplanowania i realizacji certyfikacji Placówki medycznej zgodnie z zawartą Umową o Certyfikację. Wskazana kwota nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania audytorów DNV podczas pracy na zakresie objętym niniejszą ofertą. Koszty te rozliczane są standardowymi stawkami ustawowymi dla podróży służbowych na terenie RP. Strona 9 z 15

10 Warunki Płatności Faktura za prace objęte przedmiotem oferty zostanie wystawiana w terminie 7 dni po dacie zakończenia audytu Płatność za usługę będzie realizowana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Warunki Płatności (Opcja ratalna) Dla Placówek medycznych zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim Faktura za prace objęte przedmiotem oferty zostanie wystawiana w terminie 7 dni po dacie zakończenia audytu Płatność za usługę będzie realizowana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Płatność w II równych ratach, na podstawie 2 faktur, przy czym pierwsza płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, druga w terminie 120 dni od daty wystawienia faktury opłata powiększona o 3% Płatność w III równych ratach, na podstawie 3 faktur, przy czym pierwsza płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, druga w terminie 120 dni od daty wystawienia faktury, trzecia w terminie 210 dni od daty wystawienia faktury opłata powiększona o 5% Koszty dojazdu i zakwaterowania audytorów będą płatne w terminie wymagalnym dla pierwszej raty płatności. Od kwoty za każdy os.dzień audytu certyfikacyjnego DNV przekazuje 2% na rzecz Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE Strona 10 z 15

11 Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania w Placówce medycznej Dodatkowa punktacja w ramach kontraktacji usług medycznych z NFZ Podniesienie wiarygodności i marketingowa poprawa wizerunku Placówki medycznej u pacjentów oraz ubezpieczycieli Jeden spójny system zarządzania operacyjnego efektywnie monitorowany i analizowany w odniesieniu do kosztów oraz efektywności prowadzonej działalności Integracja z istniejącymi systemami zarządzania w tym informatycznymi Możliwość elastycznej zmiany systemu zarządzania i zarządzania zmianą Monitorowanie, analiza i ograniczenie zdarzeń niepożądanych w usłudze medycznej Utrzymywanie zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi oraz dobrymi praktykami branżowymi. Placówki medyczne - Klienci DNV, z którymi w współpracujemy. "CenterMed" Sp. z o.o Tarnów 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ we Wroclawiu Wroclaw Alergo-Med Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp. z o.o. Tarnów ANALITYK Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Sp. z o.o. Tarnowskie Góry Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawla II Bielsko Biala Brzeskie Centrum Medyczne Brzeg Bydgoski Osrodek Rehabilitacji, Terapii Uzaleznien i Profilaktyki "BOR Bydgoszcz Centrum Chirurgiczne - Chirurgia Plastyczna Bienkowski Sp. z o.o. Bydgoszcz Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. Warszawa Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. Siedlce Centrum Pediatrii im Jana Pawla II Sosnowiec Centrum Stomatologiczne Skorosze Warszawa Centrum Zdrowia w Mikolowie Sp. z o.o. - NZOZ Szpital Powiatowy Mikolów Citodent S.C. Centrum Stomatologiczne Olawa CLINICA MEDICA Sp. z o.o. Gdynia Strona 11 z 15

12 Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. - NZOZ Kamienna Góra DR N. Med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. Katowice Eskulap Sp. z o.o. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" Chojnice GENESIS Poland Sp. z o.o. Poznan Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Warszawa Klinika Okulistyczna "Jasne Blonia" Sp. z o.o. - NZOZ "Jasne Blonia" Lódz Krakow Cardiovascular Research Institute Sp. z o.o. Kraków Miejski Szpital Zespolony OLSZTYN PN-N-18001:2004 Miejskie Zaklady Opieki Zdrowotnej w Zorach Sp. z o.o. Zory Moscickie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowot Tarnów Niepubliczny Specjalistyczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Konsylium" Szamotuly Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "KOZLÓWEK" Sp. z o.o. Kraków Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" im. pro Puszczykowo Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. GDANSK Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Kraków-Poludnie Kraków Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Doroslych Szpi Chorzow Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna Wejherowo Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o.o. Tczew Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia im. Jana Pawla II Sp Myslibórz Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Trzech Wi Czestochowa Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Hipokrates Zabrze NZOZ "ORTODENS" Poznan NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy Kraków NZOZ Centrum Medyczno-Opiekuncze MIG-MED Rybnik NZOZ Eskulap Starachowice NZOZ Fizjoterapia Zaklad Rehabilitacji Medycznej, Ruchowej i Medycyny Przemysl NZOZ Medeor Plus Lódz NZOZ Medicus S.C. Kielce NZOZ Opieka Pielegniarska i Zaopatrzenia Ortopedczne, Srodki Pomocnicz Lublin NZOZ PEOZET Sp. z o.o. w Szczecinku Szczecinek NZOZ Prywatna Praktyka Stomatologiczna MAR-DENT Piekary Slaskie NZOZ Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji "ATLAS" Mielec Olmedica w Olecku Sp. z o.o. Olecko Poradnia Kardiologiczna dr n. med. Jaroslaw Kossak w Kielcach Kielce Prywatna Lecznica Chirurgiczna "PRAXIS" Spólka z o.o. Koszalin Strona 12 z 15

13 Prywatna Poradnia Kardiologiczna dr n. med. Hubert Konstantynowicz Kielce Przychodnia ARCANUS Jadwiga Babiak SWARZEDZ Publiczny Samodzielny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole PN-N-18001:2004 PULS Sp. z o.o. Kalisz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszcz Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice Chojnice Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Pluc im. dr. O. S Zakopane Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Zespól Opieki Zdrowotn Klodzko Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Spec Rybnik Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej-Opolskie Centrum Onkolo Opole Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim Minsk Mazowiecki Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Pajecznie Pajeczno Samodzielny Publiczny Zespól Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznyc Kup Samodzielny Publiczny Zespól Zakladów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lube Janów Lubelski Sanatorium GRACJA Sp. z o.o. Ciechocinek Serdeczna Troska Sp. z o.o. Kraków SP ZOZ Osrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepelnosprawnyc Jaworzno Specjalistyczny Zespól Chorób Pluc i Gruzlicy w Bystrej Bystra SPSK nr 6 SUM GCZD im. Jana Pawla II Katowice Szpital Kliniczny Przemienienia Panskiego Uniwersytetu Medycznego im. Poznan Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie Kraków Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Mielec Szpital Powiatowy w Wolominie - Samodzielny Zespól Publicznych Zakladó Wolomin Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. Wyrzysk Szpital Powiatowy w Zawierciu Zawiercie Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Górniczej Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. Dabrowa Górnicza Gliwice PN-N-18001:2004 Szpital Wojewódzki im. Sw. Lukasza Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Tarnów Szpital Wojewódzki nr 2 im. Sw. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Rzeszów Strona 13 z 15

14 Szpital Wojewódzki w Bielsku Bialej Szpital Wojewódzki w Opolu Bielsko Biala Opole Codex Alimentarius 1997 PN-N-18001:2004 Szpital ZOZ w Nysie Nysa TLK MED Sp. z o.o. Kraków Wojewódzki Szpital Dzieciecy w Bydgoszczy Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawla II w Krosnie Krosno Wroclawskie Centrum Zdrowia SPZOZ Wroclaw Zaklad Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Ciechocinek Zaklad Uslug Medycznych DOLNA ODRA Sp. z o.o. Zespól Opieki Zdrowotnej w Bialej Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Nowe Czarnowo Biala Sucha Beskidzka Zespól Opieki Zdrowotnej w Wodzislawiu Slaskim Wodzislaw Slaski Zespól Opieki Zdrowotnej we Wloszczowej Wloszczowa Zespól Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zaklad Opiek Tarnów KLINIKA - Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Naleczów Sport Medica S.A. NZOZ Carolina Medical Center Warszawa Strona 14 z 15

15 DNV Det Norske Veritas (DNV) jest niezależną fundacją założoną w 1864 roku, z siedzibą w Oslo w Norwegii. Od początku swojej działalności DNV świadczy usługi w szeroko pojętym znaczeniu zarządzania ryzykiem. Są to oceny eksperckie, audyty, szkolenia i warsztaty oraz projekty doskonalące konsultingowe. DNV należy do wiodących na świecie organizacji wspierających zrównoważony rozwój, zgodnie z przyjętą wizją. DNV działa w ponad 100 krajach, dysponuje wysokiej klasy specjalistami o ogromnym doświadczeniu praktycznym, wspieranymi przez prowadzone we własnym zakresie studia i badania, często we współpracy z wiodącymi organizacjami partnerami DNV. W Polsce specjaliści DNV oferują swoje usługi od ponad 40 lat, a spółka Det Norske Veritas Business Assurance Poland należy do wiodących w Polsce organizacji, oferujących usługi w dziedzinie doskonalenia efektywności działalności i zarządzania ryzykiem poprzez audyty i oceny eksperckie, warsztaty i szkolenia oraz certyfikację systemów zarządzania. Obecność DNV w krajach na prawie wszystkich kontynentach, a także suma doświadczeń oraz uznanych kompetencji sprawia, że jesteśmy dobrym partnerem dla Organizacji wielu branż. Nasze oparte na zarządzaniu ryzykiem podejście do certyfikacji gwarantuje optymalizację Państwa zasobów, mającą na celu uzyskanie rezultatów zgodnych z uznanymi międzynarodowymi standardami, a także zapewnia Państwu przewagę konkurencyjną. DNV wprowadziła metodologię Risk Based Certification jako standardowy sposób przeprowadzania certyfikacji systemów zarządzania. Dzięki naszemu opartemu na ryzyku podejściu do procesu audytowania dajemy znacznie więcej niż Certyfikat. Nasi audytorzy oceniają, jak skutecznie Państwa system zarządzania radzi sobie z zagrożeniami, tj. identyfikuje atuty, słabości oraz możliwości wprowadzania ulepszeń czy ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych. Posiadamy jeden z najsurowszych w branży tryb szkolenia i kwalifikowania audytorów co gwarantuje, iż świadczone przez nas usługi zawsze i wszędzie będą charakteryzować się najwyższą jakością i spójnością. Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Gdynia ul. Łużycka 6e Gdynia telefon: fax: Warszawa ul. Skrzetuskiego 16A Warszawa telefon: fax: Katowice ul. Sowińskiego Katowice telefon: fax: Strona 15 z 15

System Zarządzania Jakością w Szpitalu Branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia. Mikołów dn. 11 maja 2011 r.

System Zarządzania Jakością w Szpitalu Branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia. Mikołów dn. 11 maja 2011 r. System Zarządzania Jakością w Szpitalu Branżowe spotkanie przedstawicieli placówek służby zdrowia Mikołów dn. 11 maja 2011 r. Wprowadzenie System zarządzania jakością jako wsparcie operacyjnego zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych

System Zarządzania w Szpitalu MIKOŁÓW 10.05.2012. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych MIKOŁÓW 10.05.2012 System Zarządzania w Szpitalu BRANŻOWE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi w placówkach medycznych 9 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości.

Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości. Zorientowani na pacjenta. Skupieni na jakości. TWOI PARTNERZY NA RZECZ BEZPIECZNIEJSZEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. 9 Coraz częściej mówi się, że pacjent powinien być w absolutnym centrum każdej decyzji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311733-2016:text:pl:html -Kraków: Realizacja usług kontrolnych 2016/S 173-311733 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIE RYZYKA POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ODPORNOŚĆ NA ZAGROŻENIA SEKA S.A. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM. seka.pl

OGRANICZENIE RYZYKA POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ODPORNOŚĆ NA ZAGROŻENIA SEKA S.A. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM. seka.pl SEKA S.A. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM seka.pl Kompleksowe usługi z sektora bezpieczeństwa ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM Celem każdej jednostki organizacyjnej powinno być dążenie do zapewnienia stabilnego

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny WOJEWÓDZTW O MIASTO ADRES SZPITALA NAZWA SZPITALA NAZWA BENEFITU DOLNOŚLĄSKIE KAMIENNA GÓRA ŚWIDNICA ŚWIEBODZICE Ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. Z O.O. ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

VCA\SCC BES - Dla pracowników liniowych VCA\SCC SOS - Dla pracowników nadzoru NOWOŚĆ SZKOLENIE E-LEARNINGOWE PO POLSKU

VCA\SCC BES - Dla pracowników liniowych VCA\SCC SOS - Dla pracowników nadzoru NOWOŚĆ SZKOLENIE E-LEARNINGOWE PO POLSKU NOWOŚĆ SZKOLENIE E-LEARNINGOWE PO POLSKU CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU VCA\SCC BES - Dla pracowników liniowych VCA\SCC SOS - Dla pracowników nadzoru SZKOLENIA STACJONARNE (OTWARTE I DEDYKOWANE) I

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Co nowego niesie z sobą aktualizacja normy ISO 9001 w 2015 dla podmiotów medycznych

Co nowego niesie z sobą aktualizacja normy ISO 9001 w 2015 dla podmiotów medycznych Co nowego niesie z sobą aktualizacja normy ISO 9001 w 2015 dla podmiotów medycznych Nowa struktura. Nowe wymagania. Magdalena Nadstawna, Menedżer ds. Jakości i Sprzedaży Szkoleń; Rafał Kmiecik, Audytor

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Operacje wad wrodzonych serca u niemowlat

Operacje wad wrodzonych serca u niemowlat Wyniki konkursu ofert na swiadczenia zdrowotne finansowane z budzetu panstwa w 2004 roku. procedura 12 Operacje wad wrodzonych serca u niemowlat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 8 32 Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Certyfikacja zakładowa przeprowadzana jest przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ DLA BIZNESU. Plan szkoleń na rok 2015 (styczeń-luty-marzec)

PROGRAM SZKOLEŃ DLA BIZNESU. Plan szkoleń na rok 2015 (styczeń-luty-marzec) Plan szkoleń na rok 2015 (styczeń-luty-marzec) Temat Styczeń Luty Marzec 1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. 22-23 05-06 19-20 850,-* 750,-* 2. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001:2008 S t r o na 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001! Celem szkolenia jest:

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Analiza kolejek. Miasto

Analiza kolejek. Miasto Faktyczna Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Kraków Wideoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków 6 0 0 Samodzielny Publiczny Centralny

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM I WZORCUJĄCYM WG ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ DLA ORGANIZACJI SEKTORA PUBLICZNEGO. Plan szkoleń na rok 2015 (lipiec-sierpień-wrzesień)

PROGRAM SZKOLEŃ DLA ORGANIZACJI SEKTORA PUBLICZNEGO. Plan szkoleń na rok 2015 (lipiec-sierpień-wrzesień) PROGRAM SZKOLEŃ DLA ORGANIZACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Plan szkoleń na rok 2015 (lipiec-sierpień-wrzesień) Temat Lipiec Sierpień Wrzesień 1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 13-14

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 PRZYKŁADOWE STRONY Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2012-2021 Struktura wydatków Na

Bardziej szczegółowo

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Debata na temat BARIERY USTROJOWE I PRAWNE UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO Finansowe i prawne warunki realizacji przez samorządy lokalne zadań w zakresie ochrony zdrowia (TEZY) Dr

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Projekty w trakcie realizacji: Program naprawczy Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

Usługi TED Tenders Electronic Daily

Usługi TED Tenders Electronic Daily Strona 1 z 8 Usługi - 431101-2017 28/10/2017 S208 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta I. II. IV. V. V. V. V. VI. Polska-Kraków: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

Usługi TED Tenders Electronic Daily

Usługi TED Tenders Electronic Daily Strona 1 z 11 Usługi - 298128-2016 27/08/2016 S165 - - Usługi - Ogłosze o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona I.II.IV.V.VI. -Kraków: Realizacja usług kontrolnych Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Ministerstwo Środowiska zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług konsultingowych

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005

KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM BADAWCZYM i WZORCUJĄCYM wg ISO/IEC 17025:2005 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45890-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych 2016/S 028-045890 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

NOBLE CERT SZKOLENIA 2017/ STYCZEŃ KWIECIEŃ

NOBLE CERT SZKOLENIA 2017/ STYCZEŃ KWIECIEŃ NOBLE CERT SZKOLENIA 2017/ STYCZEŃ KWIECIEŃ WWW.NOBLECERT.PL JAKOŚĆ WWW.NOBLECERT.PL WARSZTATY DLA AUDITORÓW I PEŁNOMOCNIKÓW SZKOLENIE AUDITORÓW WIODĄCYCH PRZEJŚCIE NA NOWE WYMAGANIA ISO 9001 I ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 65816-2014; data zamieszczenia: 25.02.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 65816-2014; data zamieszczenia: 25.02.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 53806-2014 z dnia 2014-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Usługa polega na: opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji wymaganej zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2004,

Bardziej szczegółowo

badania obserwacyjne

badania obserwacyjne bioscience Wysoka jakość naszych usług została wielokrotnie potwierdzona przez międzynarodowe audyty 2 www.bioscience.pl kompleksowość Oferujemy wszechstronną obsługę projektu od zaplanowania badania do

Bardziej szczegółowo

Nowy Dwór Mazowiecki, 25.02.3008. Szanowni Państwo,

Nowy Dwór Mazowiecki, 25.02.3008. Szanowni Państwo, Nowy Dwór Mazowiecki, 25.02.3008 Dot.: REALIZACJI SZKOLENIA ORAZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, na obszarze województwa (stan na dzień r.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, na obszarze województwa (stan na dzień r. L.p. Jednostka organizacyjna/ specjalizująca Dokładny adres Województwo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, na obszarze województwa

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ISO 9001:2008. ul. Prof. Michała Życzkowskiego Kraków Polska

CERTYFIKAT. DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ISO 9001:2008. ul. Prof. Michała Życzkowskiego Kraków Polska CERTYFIKAT Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Management Service GmbH zaświadcza, że przedsiębiorstwo DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 31-864 Kraków Polska włączając lokalizacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Dr Paweł Przyłęcki ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Dr Paweł Przyłęcki ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO FUNKCJI METROPOLITALNYCH OBSZARÓW AGLOMERACJI MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, BĘDĄCYCH OŚRODKAMI WZROSTU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PROCESÓW ZACHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Taxi. Aby zamówić taksówkę, wystarczy wybrać numer telefonu , który działa bez numerów kierunkowych w całej Polsce.

Polska Sieć Taxi. Aby zamówić taksówkę, wystarczy wybrać numer telefonu , który działa bez numerów kierunkowych w całej Polsce. Polska Sieć Taxi System PST jest nowoczesnym, wygodnym i elastycznym rozwiązaniem gwarantującym możliwość bezgotówkowego korzystania z taksówek w całej Polsce, we wszystkich miastach wojewódzkich. Aby

Bardziej szczegółowo

Lista Ośrodków Audiologicznych w Polsce

Lista Ośrodków Audiologicznych w Polsce L.P. MIASTO PLACÓWKA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Otolaryngologii 1 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska tel. (0 83) 342-82-11 (sekretariat I), fax. (0 83) 343-42-20,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna/ specjalizująca. Liczba miejsc szkoleniowych. L.p. Wolne miejsca szkoleniowe ŚLĄSKIE

Jednostka organizacyjna/ specjalizująca. Liczba miejsc szkoleniowych. L.p. Wolne miejsca szkoleniowe ŚLĄSKIE L.p. 1 Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na podstawie listy jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie kardiologii, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (stan na dzień 16.01.2013

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Usługi TED Tenders Electronic Daily

Usługi TED Tenders Electronic Daily Strona 1 z 6 Usługi - 77801-2017 01/03/2017 S42 - - Usługi - Ogłoszenie o - Procedura ograniczona I. II. IV. V. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca -Kraków: Realizacja usług kontrolnych

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Lista oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne

Lista oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne Nazwa Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków Prądnicka 80 7 Kod pocztowy Miasto Ulica Nr procedury Procedura Faktyczna długość oczekiwania (dni) Średnia planowana długość oczekiwania

Bardziej szczegółowo

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ:

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ: DIAGNOZA AUTYZMU - nozologiczna (ustalenie rozpoznania w sensie medycznym, występuje lub nie występuje autyzm lub całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu, rozpoznanie jednostki chorobowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo