Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakościa ISO 9001:2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakościa ISO 9001:2008"

Transkrypt

1 Oferta Ramowa Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakościa Oferta dla Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE Wersja 0.0, sierpień 2011 Strona 1 z 15

2 Oferta Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Placówkach Medycznych dla Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE Sz.P. Lek. med. Janusz Wietecha Pełnomocnik ds. Grupy zakupowej DET NORSKE VERITAS LTD.. ul. Łużycka 6e Gdynia Tel: Fax: Biuro Regionalne w Katowicach Tel: Fax: NIP , KRS SR Gdańsk VIII W.Gosp. Podsumowanie: Niniejsza oferta dotyczy propozycji ramowej oferty: Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach medycznych Przygotowanie oferty: Rafał Kmiecik Opiekun Kluczowych Klientów /Audytor Wiodący DNV Business Assurance Poland, Katowice Data wystawienia oferty: Ważność oferty: Do kolejnej rewizji warunków Oferty Spis Treści: Rozdział I Wprowadzenie II Przedmiot oferty Audytorzy III Oferta cenowa Korzyści z wdrożenia Klienci DNV Informacje o DNV Strona Strona 2 z 15

3 Rozdział I Wprowadzenie DNV w niniejszej ofercie proponuje zaznajomienie Kierownictwa i personelu Placówek medycznych zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim z procesem certyfikacji systemów zarządzania jakością wg... Jesteśmy przekonani o tym, że DNV dysponuje wyjątkowymi kwalifikacjami do przygotowania i poprowadzenia certyfikacji dla Państwa Placówki, z uwagi na: Wiodącą pozycję w branży. DNV dysponuje wiedzą i doświadczeniami w programach oceny zgodności w zakresie międzynarodowych standardów i specyfikacji zarządzania placówkami medycznymi, zarządzania ryzykiem, doradztwem zarządczym i technicznym (m in. certyfikacja bezpieczeństwa wyrobów i urządzeń medycznych). Certyfikowaliśmy ponad 100 placówek medycznych w Polsce i ponad 1400 na świecie. Nadzorujemy ponad certyfikatów systemów zarządzania na świecie z czego w Polsce ponad Podejście procesowe. DNV podchodzi do zarządzania jakością, opierając się na bogatych doświadczeniach w zarządzaniu procesami. Nasze podejście do certyfikacji systemów zarządzania (Risk Based Certification ) tworzy trwałe podstawy do ciągłej poprawy działalności operacyjnej z uwzględnieniem ryzyka działalności a to dzięki dogłębnemu zrozumieniu funkcjonowania modeli procesów operacyjnych w praktyce wielu certyfikowanych placówek medycznych. Niezależność. DNV jest organizacją niezależną, prowadzącą działalność na całym świecie. DNV nie jest związana z żadnymi usługami audytu finansowego, czy też ubezpieczeniami, dlatego nasi klienci mają zapewniony komfort prawdziwej niezależności podczas realizowanych szkoleń i oceny zgodności w zakresie certyfikacji. Wyznaczamy standardy Jesteśmy Autorami pierwszego na świecie niezależnego systemu akredytacyjnego szpitali w USA DNV NIAHO Opracowaliśmy i wdrażamy ( ) dla NHSLA w Anglii standardy zarządzania ryzykiem w placówkach służby zdrowia Odpowiedzialnym za koordynację komunikacji z Państwem oraz ustalenie szczegółów realizacji usługi certyfikacji opisanej w niniejszej ofercie jest Rafał Kmiecik, Mamy nadzieję, że niniejsza oferta zyska Państwa zainteresowanie i będziemy mieli możliwość nawiązać współpracę w zakresie doskonalenia systemu zarządzania Państwa Organizacji. Z poważaniem, Rafał Kmiecik Opiekun Kluczowych Klientów /Audytor Wiodący DNV Katowice Strona 3 z 15

4 Rozdział II Przedmiot Oferty Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w Placówce medycznej OPIS PROCESU ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY METODOLOGIA AUDYTU PRZEGLĄD DOKUMENTACJI Zwykle nie więcej niż 4 godziny WIZYTA WSTĘPNA Zwykle nie więcej niż 4 godziny PLANOWANIE AUDYTU Po podpisaniu przez obie strony Umowy zostaną uzgodnione z Klientem i potwierdzone pisemnie terminy przeglądu dokumentacji, wizyty wstępnej oraz audytu certyfikacyjnego. Naszym celem jest dostarczenie Klientowi wartości dodanej na każdym etapie procesu certyfikacji. Nasze podejście do audytów systemów zarządzania nazwaliśmy Risk Based Certification. To unikalne podejście stosowane jest przez DNV w trakcie wszystkich rodzajów audytów systemu zarządzania na całym świecie od 1 października 2004 roku. Nowa metodologia audytu polega na audytowaniu systemu zarządzania Klienta ze szczególną uwagą poświęconą obszarom mającym kluczowe znaczenie z punktu widzenia biznesu Klienta. Obszary kluczowe to takie dziedziny funkcjonowania organizacji Klienta, w których jakość zarządzania ma decydujący wpływ na odniesienie sukcesu w biznesie. Identyfikacja tych obszarów następuje wspólnie z Klientem przed rozpoczęciem audytu. Risk Based Certification wyróżnia fakt, że w czasie i w cenie standardowej usługi certyfikacyjnej polegającej na potwierdzeniu zgodności z wybrana normą odniesienia Klient otrzymuje dodatkowo informacje na temat funkcjonowania systemu w kluczowych dla jego biznesu obszarach. Informacje te maja stanowić podstawę do podjęcia działań doskonalących, a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko poniesienia strat na skutek nieoptymalnego funkcjonowania systemu zarządzania. Celem przeglądu jest wstępne potwierdzenie, że wszystkie wymagania normy zostały odzwierciedlone w dokumentacji systemu zarządzania. Przegląd dokumentacji ma miejsce zazwyczaj w siedzibie Klienta i jest połączony z wizytą wstępną. Celem wizyty wstępnej jest: - zapoznanie się DNV z organizacją Klienta, - wstępna weryfikacja wdrożenia systemu zarządzania, - omówienie wyników przeglądu dokumentacji, - potwierdzenie poprawności wyboru normy odniesienia i zakresu certyfikacji, - wstępne zaplanowanie audytu. Wizyta wstępna ma miejsce w siedzibie Klienta. Klient otrzymuje Raport z przeglądu dokumentacji i wizyty wstępnej, oraz zestawienie spostrzeżeń zaklasyfikowanych według kategorii opisanych poniżej (patrz opis etapu: Audyt certyfikacyjny). Raport zawiera decyzję audytora wiodącego o gotowości organizacji do przystąpienia do Audytu Certyfikacyjnego Etap planowania audytu obejmuje: - ewentualne odniesienie się do zmian wprowadzonych do dokumentacji systemu zarządzania w wyniku wizyty wstępnej, - przygotowanie planu audytu o którym mowa wyżej oraz - prace administracyjne związane z planowaniem audytu certyfikacyjnego. Strona 4 z 15

5 AUDYT CERTYFIKACYJNY Pracochłonność w osobodniach określana wg. międzynarodowych wytycznych IAF* (International Acreditation Forum IAF MD 5: 2009 Audit Duration 1 Luty 2009) * Patrz załączona tabela Celem audytu certyfikacyjnego jest ocena stopnia wdrożenia wymagań wybranej normy odniesienia w systemie zarządzania Klienta oraz zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy odniesienia; ocena systemu opiera się na metodzie próbkowania. Audyt certyfikacyjny jest przeprowadzany nie później niż 8 tygodni po przeglądzie dokumentacji i wizycie wstępnej i odbywa się w lokalizacjach, w których są realizowane procesy objęte zakresem certyfikacji Klienta. W przypadku przekroczenia tego terminu, DNV może podjąć decyzję o powtórnym przeprowadzeniu przeglądu dokumentacji i wizyty wstępnej. W trakcie całego procesu certyfikacji, audytorzy DNV dokumentują swoje spostrzeżenia według następujących kategorii: działania godne uwagi, możliwości doskonalenia, obserwacje, niezgodności kategorii 2 i niezgodności kategorii 1. Spostrzeżenia, uporządkowane według powyższych kategorii, są zawarte w Raporcie z Audytu, dostarczanym Klientowi bezpośrednio po audycie. Działania godne uwagi - spostrzeżenie tej kategorii jest wyrazem uznania dla Klienta w zakresie: (a) sytuacji, w których organizacja wprowadziła znaczne udoskonalenia od poprzedniego audytu, (b) działań/wyników, które przekraczają oczekiwania pod względem skuteczności i/lub efektywności i mogą być traktowane jako przykład dobrej praktyki. Możliwości doskonalenia spostrzeżenie tej kategorii oznacza, że obszary i/lub procesy organizacji funkcjonują w stopniu zgodnym z wymaganiami normy odniesienia, ale istnieje możliwość ich poprawy. Obserwacja spostrzeżenie tej kategorii oznacza sytuację, która w danej chwili nie ma znaczącego wpływu na skuteczność lub zgodność systemu zarządzania z normą odniesienia, ale w opinii audytorów, może w przyszłości wywołać potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania systemu tj. przerodzić się w niezgodność. Niezgodność kategorii 2 spostrzeżenie tej kategorii oznacza odizolowany brak dyscypliny w funkcjonowaniu lub nadzorze wymagań systemu zarządzania, nie powodujący istotnych zakłóceń sytemu lub wątpliwości, co do spełniania określonych wymagań przez wyrób lub usługę. Niezgodność kategorii 1 spostrzeżenie tej kategorii oznacza: (a) brak lub nieskuteczność wdrożenia jednego lub więcej wymagań normy odniesienia lub sytuację powodującą wątpliwości, co do spełnienia określonych wymagań przez wyrób lub usługę, (b) grupę niezgodności kategorii 2 w obrębie tego samego wymagania normy odniesienia, wskazującą na niedostateczne wdrożenie systemu zarządzania, (c) niezgodność kategorii 2 nie zamkniętą w uzgodnionym terminie (tj. co do której nie przeprowadzono skutecznych działań korygujących, eliminujących przyczynę danej niezgodności). Strona 5 z 15

6 DZIAŁANIA POAUDYTOWE WYDANIE CERTYFIKATU AUDYT OKRESOWY Pracochłonność w osobodniach określana wg. międzynarodowych wytycznych IAF* (International Acreditation Forum IAF MD 5: 2009 Audit Duration 1 Luty 2009) Po każdym audycie DNV przedstawi Klientowi Raport z Audytu oraz dokona weryfikacji zapisów potwierdzających wdrożenie działań korygujących, jeżeli takie działania będą wymagane. W przypadku stwierdzonych niezgodności, w terminie do 10 tygodni od daty audytu, Klient jest zobowiązany do zakończenia działań korygujących, tj. eliminacji przyczyn niezgodności, które zostały stwierdzone podczas audytu oraz sprawdzenia skuteczności ich wdrożenia. O zakończeniu działań korygujących Klient informuje DNV pisemnie, z informacją nt. wyniku analizy przyczyn niezgodności, zrealizowanych działaniach korygujących i ocenie skuteczności ich wdrożenia. DNV ma prawo do nie uznania oświadczenia Klienta o zakończonych działaniach korygujących, domagając się dodatkowych wyjaśnień w celu ich pozytywnego zweryfikowania z zachowaniem 10 tygodniowego terminu określonego powyżej W przypadku, jeżeli podczas audytu zostały stwierdzone niezgodności kategorii 1, DNV ma prawo do przeprowadzenia dodatkowego audytu sprawdzającego w obszarze wystąpienia niezgodności kategorii 1. Brak pozytywnej weryfikacji działań korygujących w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności w okresie 10 tygodni od daty audytu skutkuje zakończeniem procesu certyfikacji bez wydania certyfikatu, a w przypadku audytu okresowego zawieszeniem certyfikatu. Po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego i pozytywnym zweryfikowaniu przeprowadzonych przez Klienta ewentualnych działań korygujących, DNV podejmuje decyzję o przyznaniu Klientowi certyfikatu. Certyfikat ten przesyłany jest do Klienta w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty pozytywnej weryfikacji przez DNV działań korygujących, przeprowadzonych przez Klienta, pod warunkiem uregulowania przez Klienta opłaty certyfikacyjnej/ opłaty wynikającej z Części III niniejszej umowy. Weryfikacja działań korygujących, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzona przez DNV w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania od Klienta. DNV przesyła Klientowi 2 oryginały certyfikatów, po jednym: w j. polskim oraz w j. angielskim. Certyfikat jest wydawany na okres 3 lat. W okresie ważności certyfikatu przeprowadzane będą 2 audyty okresowe. W przypadku realizacji audytów co 12 miesięcy odstęp pomiędzy audytami nie może przekroczyć 12 miesięcy. Celem tych audytów jest potwierdzenie zgodności oraz skuteczności systemu zarządzania. Klient otrzymuje raport z każdego audytu okresowego wraz z rekomendacją do utrzymania certyfikatu. * Patrz załączona tabela Strona 6 z 15

7 AUDYT RE- CERTYFIKACYJNY Pracochłonność w osobodniach określana wg. międzynarodowych wytycznych IAF* (International Acreditation Forum IAF MD 5: 2009 Audit Duration 1 Luty 2009) Audyt re-certyfikacyjny będzie przeprowadzony na 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu. Zasady przeprowadzenia audytu i wydania certyfikatu są identyczne jak dla audytu certyfikacyjnego * Patrz załączona tabela Tabela do wstępnego szacowania pracochłonności* audytu certyfikacyjnego (wg. International Acreditation Forum IAF MD 5: 2009 Audit Duration 1 Luty 2009) Liczba zatrudnionego personelu Czas trwania audytu* (Wizyta wstępna z Przeglądem dokumentacji +Audyt certyfikujący) os/dni Liczba zatrudnionego personelu Czas trwania audytu* (Wizyta wstępna z Przeglądem dokumentacji +Audyt certyfikujący) os/dni >10700 Kolejno wg. Tabeli (*)Tabela służy jedynie do wstępnego oszacowania czasu trwania audytu certyfikacyjnego wraz z wizytą wstępną i przeglądem dokumentacji. Ze względu na szereg możliwości (zmniejszania lub zwiększania) czasu trwania audytu ze względu np. na pracę w trybie dyżurowym/ zmianowym lub placówka wielooddziałowa z lokalizacjami na terenie miasta/ gminy, zakres certyfikacji ograniczony jedynie do wybranych usług/ oddziałów medycznych, końcowa pracochłonność audytu może różnić się od wstępnie szacowanej. Finalna pracochłonność audytu zostanie wskazana w odrębnej Ofercie/Umowie o certyfikację dla każdej z Placówek medycznych. Czas trwania jednego audytu okresowego to 1/3 czasu audytu certyfikacyjnego z w/w tabeli z zastrzeżeniem w/w komentarza Czas trwania audytu Re-certyfikacyjnego to 2/3 czasu audytu certyfikacyjnego z w/w tabeli z zastrzeżeniem w/w komentarza Do każdego z audytów dodawany jest czas (min. 2 godziny) na przygotowanie raportu i podsumowania audytu na bazie, którego wydawana jest rekomendacja do wydania/ utrzymania certyfikatu. Cenę za 1 osobodzień audytu oraz opłaty certyfikacyjnej przedstawiono w dalszej części Oferty. Strona 7 z 15

8 Audytorzy DNV Audytor DNV Od strony DNV, -Odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie audytu W zależności od ustalonego terminu, Audyt poprowadzą: Doświadczeni Audytorzy i Specjaliści branżowi Współpracujący z DNV w zakresie certyfikacji placówek medycznych. Posiadający wieloletnie doświadczenia w przedsięwzięciach związanych ze realizacją procesów i usług medycznych oraz zarządzaniem placówką medyczną. Doświadczenia DNV W dalszej części Oferty przedstawiamy Listę współpracujących z DNV Placówek medycznych. Strona 8 z 15

9 Rozdział III Oferta cenowa Cena osobodnia audytu certyfikującego dla Placówek medycznych zrzeszonych w ramach Porozumienia Zielonogórskiego wynosi zł (netto)/ os.dzień Jednorazowa Opłata certyfikacyjna/ akredytacyjna* zł 1500zł (netto) 1. Przykładowa wstępna kalkulacja dla Placówki medycznej zatrudniającej do 5 osób personelu. Wizyta wstępna i Przegląd dokumentacji 0,5 os.dnia (4 godz.) = zł Audyt certyfikujący wraz z raportowaniem 1,25 os.dzień (10 godzin) = zł Opłata certyfikacyjna/akredytacyjna = zł Ogółem za proces certyfikacji *(+koszty dojazdu i ew. zakwaterowania audytorów rozliczane wg. obowiązujących ustawowo zasad rozliczania podróży służbowych) = zł Audyt okresowy (roczny) wraz z raportowaniem 0,75 os.dnia (6 godzin) = zł (w 3 letnim okresie certyfikacji przypadają 2 audyty okresowe) 2. Przykładowa wstępna kalkulacja dla Placówki medycznej zatrudniającej do 45 osób personelu. Wizyta wstępna i Przegląd dokumentacji 1 os.dzień (8 godz.) = zł Audyt certyfikujący wraz z raportowaniem 3,25 os.dni (26 godzin) = zł Opłata certyfikacyjna/akredytacyjna = zł Ogółem za proces certyfikacji* *(+koszty dojazdu i ew. zakwaterowania audytorów rozliczane wg. obowiązujących ustawowo zasad rozliczania podróży służbowych) = zł Audyt okresowy (roczny) wraz z raportowaniem 1,5 os.dnia (12 godzin) = zł (w 3 letnim okresie certyfikacji przypadają 2 audyty okresowe) (*)Opłata certyfikacyjna/ akredytacyjna pobierana jest jednorazowo w 3 letnim okresie certyfikacji i obejmuje czynności administracyjne oraz opłatę za wydanie certyfikatu przez jednostkę akredytującą DNV w ramach nadzoru nad procesem certyfikacji. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób personelu zatrudnionego w Placówce. DNV dla Placówek medycznych wydaje certyfikaty pod międzynarodową akredytacją RvA (holenderską). Powyższe ceny podano w PLN (netto). VAT 23%. Wskazane kwoty obejmują następujące elementy leżące w obowiązkach DNV: koszt przygotowania, zaplanowania i realizacji certyfikacji Placówki medycznej zgodnie z zawartą Umową o Certyfikację. Wskazana kwota nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania audytorów DNV podczas pracy na zakresie objętym niniejszą ofertą. Koszty te rozliczane są standardowymi stawkami ustawowymi dla podróży służbowych na terenie RP. Strona 9 z 15

10 Warunki Płatności Faktura za prace objęte przedmiotem oferty zostanie wystawiana w terminie 7 dni po dacie zakończenia audytu Płatność za usługę będzie realizowana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Warunki Płatności (Opcja ratalna) Dla Placówek medycznych zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim Faktura za prace objęte przedmiotem oferty zostanie wystawiana w terminie 7 dni po dacie zakończenia audytu Płatność za usługę będzie realizowana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Płatność w II równych ratach, na podstawie 2 faktur, przy czym pierwsza płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, druga w terminie 120 dni od daty wystawienia faktury opłata powiększona o 3% Płatność w III równych ratach, na podstawie 3 faktur, przy czym pierwsza płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, druga w terminie 120 dni od daty wystawienia faktury, trzecia w terminie 210 dni od daty wystawienia faktury opłata powiększona o 5% Koszty dojazdu i zakwaterowania audytorów będą płatne w terminie wymagalnym dla pierwszej raty płatności. Od kwoty za każdy os.dzień audytu certyfikacyjnego DNV przekazuje 2% na rzecz Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE Strona 10 z 15

11 Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania w Placówce medycznej Dodatkowa punktacja w ramach kontraktacji usług medycznych z NFZ Podniesienie wiarygodności i marketingowa poprawa wizerunku Placówki medycznej u pacjentów oraz ubezpieczycieli Jeden spójny system zarządzania operacyjnego efektywnie monitorowany i analizowany w odniesieniu do kosztów oraz efektywności prowadzonej działalności Integracja z istniejącymi systemami zarządzania w tym informatycznymi Możliwość elastycznej zmiany systemu zarządzania i zarządzania zmianą Monitorowanie, analiza i ograniczenie zdarzeń niepożądanych w usłudze medycznej Utrzymywanie zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi oraz dobrymi praktykami branżowymi. Placówki medyczne - Klienci DNV, z którymi w współpracujemy. "CenterMed" Sp. z o.o Tarnów 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ we Wroclawiu Wroclaw Alergo-Med Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp. z o.o. Tarnów ANALITYK Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Sp. z o.o. Tarnowskie Góry Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawla II Bielsko Biala Brzeskie Centrum Medyczne Brzeg Bydgoski Osrodek Rehabilitacji, Terapii Uzaleznien i Profilaktyki "BOR Bydgoszcz Centrum Chirurgiczne - Chirurgia Plastyczna Bienkowski Sp. z o.o. Bydgoszcz Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. Warszawa Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. Siedlce Centrum Pediatrii im Jana Pawla II Sosnowiec Centrum Stomatologiczne Skorosze Warszawa Centrum Zdrowia w Mikolowie Sp. z o.o. - NZOZ Szpital Powiatowy Mikolów Citodent S.C. Centrum Stomatologiczne Olawa CLINICA MEDICA Sp. z o.o. Gdynia Strona 11 z 15

12 Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. - NZOZ Kamienna Góra DR N. Med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. Katowice Eskulap Sp. z o.o. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" Chojnice GENESIS Poland Sp. z o.o. Poznan Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Warszawa Klinika Okulistyczna "Jasne Blonia" Sp. z o.o. - NZOZ "Jasne Blonia" Lódz Krakow Cardiovascular Research Institute Sp. z o.o. Kraków Miejski Szpital Zespolony OLSZTYN PN-N-18001:2004 Miejskie Zaklady Opieki Zdrowotnej w Zorach Sp. z o.o. Zory Moscickie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowot Tarnów Niepubliczny Specjalistyczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Konsylium" Szamotuly Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "KOZLÓWEK" Sp. z o.o. Kraków Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" im. pro Puszczykowo Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. GDANSK Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Kraków-Poludnie Kraków Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Doroslych Szpi Chorzow Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna Wejherowo Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej POLIMED Sp. z o.o. Tczew Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia im. Jana Pawla II Sp Myslibórz Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Trzech Wi Czestochowa Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Hipokrates Zabrze NZOZ "ORTODENS" Poznan NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy Kraków NZOZ Centrum Medyczno-Opiekuncze MIG-MED Rybnik NZOZ Eskulap Starachowice NZOZ Fizjoterapia Zaklad Rehabilitacji Medycznej, Ruchowej i Medycyny Przemysl NZOZ Medeor Plus Lódz NZOZ Medicus S.C. Kielce NZOZ Opieka Pielegniarska i Zaopatrzenia Ortopedczne, Srodki Pomocnicz Lublin NZOZ PEOZET Sp. z o.o. w Szczecinku Szczecinek NZOZ Prywatna Praktyka Stomatologiczna MAR-DENT Piekary Slaskie NZOZ Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji "ATLAS" Mielec Olmedica w Olecku Sp. z o.o. Olecko Poradnia Kardiologiczna dr n. med. Jaroslaw Kossak w Kielcach Kielce Prywatna Lecznica Chirurgiczna "PRAXIS" Spólka z o.o. Koszalin Strona 12 z 15

13 Prywatna Poradnia Kardiologiczna dr n. med. Hubert Konstantynowicz Kielce Przychodnia ARCANUS Jadwiga Babiak SWARZEDZ Publiczny Samodzielny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole PN-N-18001:2004 PULS Sp. z o.o. Kalisz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszcz Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice Chojnice Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Pluc im. dr. O. S Zakopane Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Zespól Opieki Zdrowotn Klodzko Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Spec Rybnik Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej-Opolskie Centrum Onkolo Opole Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim Minsk Mazowiecki Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Pajecznie Pajeczno Samodzielny Publiczny Zespól Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznyc Kup Samodzielny Publiczny Zespól Zakladów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lube Janów Lubelski Sanatorium GRACJA Sp. z o.o. Ciechocinek Serdeczna Troska Sp. z o.o. Kraków SP ZOZ Osrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepelnosprawnyc Jaworzno Specjalistyczny Zespól Chorób Pluc i Gruzlicy w Bystrej Bystra SPSK nr 6 SUM GCZD im. Jana Pawla II Katowice Szpital Kliniczny Przemienienia Panskiego Uniwersytetu Medycznego im. Poznan Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie Kraków Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Mielec Szpital Powiatowy w Wolominie - Samodzielny Zespól Publicznych Zakladó Wolomin Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. Wyrzysk Szpital Powiatowy w Zawierciu Zawiercie Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Górniczej Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. Dabrowa Górnicza Gliwice PN-N-18001:2004 Szpital Wojewódzki im. Sw. Lukasza Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Tarnów Szpital Wojewódzki nr 2 im. Sw. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Rzeszów Strona 13 z 15

14 Szpital Wojewódzki w Bielsku Bialej Szpital Wojewódzki w Opolu Bielsko Biala Opole Codex Alimentarius 1997 PN-N-18001:2004 Szpital ZOZ w Nysie Nysa TLK MED Sp. z o.o. Kraków Wojewódzki Szpital Dzieciecy w Bydgoszczy Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawla II w Krosnie Krosno Wroclawskie Centrum Zdrowia SPZOZ Wroclaw Zaklad Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Ciechocinek Zaklad Uslug Medycznych DOLNA ODRA Sp. z o.o. Zespól Opieki Zdrowotnej w Bialej Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Nowe Czarnowo Biala Sucha Beskidzka Zespól Opieki Zdrowotnej w Wodzislawiu Slaskim Wodzislaw Slaski Zespól Opieki Zdrowotnej we Wloszczowej Wloszczowa Zespól Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zaklad Opiek Tarnów KLINIKA - Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Naleczów Sport Medica S.A. NZOZ Carolina Medical Center Warszawa Strona 14 z 15

15 DNV Det Norske Veritas (DNV) jest niezależną fundacją założoną w 1864 roku, z siedzibą w Oslo w Norwegii. Od początku swojej działalności DNV świadczy usługi w szeroko pojętym znaczeniu zarządzania ryzykiem. Są to oceny eksperckie, audyty, szkolenia i warsztaty oraz projekty doskonalące konsultingowe. DNV należy do wiodących na świecie organizacji wspierających zrównoważony rozwój, zgodnie z przyjętą wizją. DNV działa w ponad 100 krajach, dysponuje wysokiej klasy specjalistami o ogromnym doświadczeniu praktycznym, wspieranymi przez prowadzone we własnym zakresie studia i badania, często we współpracy z wiodącymi organizacjami partnerami DNV. W Polsce specjaliści DNV oferują swoje usługi od ponad 40 lat, a spółka Det Norske Veritas Business Assurance Poland należy do wiodących w Polsce organizacji, oferujących usługi w dziedzinie doskonalenia efektywności działalności i zarządzania ryzykiem poprzez audyty i oceny eksperckie, warsztaty i szkolenia oraz certyfikację systemów zarządzania. Obecność DNV w krajach na prawie wszystkich kontynentach, a także suma doświadczeń oraz uznanych kompetencji sprawia, że jesteśmy dobrym partnerem dla Organizacji wielu branż. Nasze oparte na zarządzaniu ryzykiem podejście do certyfikacji gwarantuje optymalizację Państwa zasobów, mającą na celu uzyskanie rezultatów zgodnych z uznanymi międzynarodowymi standardami, a także zapewnia Państwu przewagę konkurencyjną. DNV wprowadziła metodologię Risk Based Certification jako standardowy sposób przeprowadzania certyfikacji systemów zarządzania. Dzięki naszemu opartemu na ryzyku podejściu do procesu audytowania dajemy znacznie więcej niż Certyfikat. Nasi audytorzy oceniają, jak skutecznie Państwa system zarządzania radzi sobie z zagrożeniami, tj. identyfikuje atuty, słabości oraz możliwości wprowadzania ulepszeń czy ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych. Posiadamy jeden z najsurowszych w branży tryb szkolenia i kwalifikowania audytorów co gwarantuje, iż świadczone przez nas usługi zawsze i wszędzie będą charakteryzować się najwyższą jakością i spójnością. Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Gdynia ul. Łużycka 6e Gdynia telefon: fax: Warszawa ul. Skrzetuskiego 16A Warszawa telefon: fax: Katowice ul. Sowińskiego Katowice telefon: fax: Strona 15 z 15

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia UOV19 Wydanie II uaktualnione Cena: 89

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo