Doskonalenie zarządzania z wykorzystaniem modelu EFQM w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doskonalenie zarządzania z wykorzystaniem modelu EFQM w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie."

Transkrypt

1 Nazwa instytucji: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Adres instytucji: Rynek 1, Dzierżoniów Liczba pracowników instytucji: ok. 330 osób Problem/wyzwanie z zakresu zarządzania: Doskonalenie zarządzania z wykorzystaniem modelu EFQM w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie. Urząd Miastaw Dzierżoniowie w 1999r., jako pierwszy urząd w Polsce,wdrożył system zarządzania jakością wg normy ISO W kolejnych latach system był stale doskonalony, wdrażane i integrowane byłynowe normy (ISO:9001,ISO:14001,ISO:18001,ISO50001). System zarządzania oparty na normach ISO jednak nie do kooca odpowiadał na potrzeby organizacji w zakresie przekrojowego i szerszego spojrzenia na gminę i jej problemy, potrzeby wzmocnienia zarządzania strategicznego, zarządzania poprzez wyniki czy zaangażowania w partnerstwo i społeczną odpowiedzialnośd. Urząd poszukiwał nowych, sprawdzonych w Europie i nie tylko, metod zarządzania, któremógłby zastosowad w doskonaleniu zarządzania gminą. Odpowiedzią na tę potrzebę był model EFQM. W roku 2009r. urząd, również jako pierwszy w Polsce, rozpoczął doskonalenie systemuzarządzania urzędem i gminąz wykorzystaniem tego modelu, które trwa do dziś. Było to pionierskie zadanie w zakresie implementacji biznesowego modelu na grunt administracji publicznej zakooczone sukcesem potwierdzone wejściem do finału Europejskiej Nagrody Jakości EFQM w 2012r.Zaimplementowane rozwiązania zostały wdrożone także w wielu jednostkach podległych urzędowi, usprawniając zarządzanie w całej gminie. Projekt był innowacyjny nie tylko w skali kraju, ale też Europy, gdyż żadna jednostka administracji samorządowej w Europie do roku 2012 nie zdobyła nagrody EFQM na tak wysokim poziomie. Opis wdrożenia/dobrej praktyki z zakresu zarządzania: a) Typ projektu (np.: analityczne, informatyczny): Projekt z zakresu doskonalenia zarządzania jednostką sektora publicznego.projekt obejmował zmiany systemowe w zarządzaniu urzędem i gminą z wykorzystaniem samooceny organizacji EFQM/CAF, modelu EFQM, narzędzi doskonalenia procesów. Obejmował także dwie aplikacje do wyróżnienia na poziomie 5* (w 2010r.) i nagrody EFQM (w 2012r.).W trakcie realizacji projektu odbyło się szereg szkoleo dla pracowników i liderów. Organizowano także konferencje tematyczne, które były miejscem wymiany doświadczeo.

2 Projekt zawierał także opracowanie bazy dobrych praktyk oraz prowadzenie strony Jeden z etapów projektu to wdrażanie systemu ISO w 7 jednostkach podległych, oraz doskonalenie i integrowanie kolejnych norm ISO w samym urzędzie, z wykorzystaniem modelu EFQM. Główną zmianą, która była następstwem realizacji projektu,byłamodyfikacjapodejścia do zarządzania oraz zmiana świadomości liderów i pracowników na temat organizacji, procesów zarządczych w gminie, zpodkreśleniem roli partnerów, relacji z nimi, a także ich satysfakcji i zaangażowania. Udoskonalono podejście do zarządzania poprzez wyniki i sposób wyznaczania celów. Wdrożono narzędzia doskonalenia procesów oraz nowoczesne metody diagnozy i rozwiązywania problemów organizacji tj. metodyka RADAR, metodyka DMAIC, diagram Ishikawy, burza mózgów, karty projektów, analiza Pareto, udoskonalono badania ankietowe różnych stron zainteresowanych, w tym z uwzględnieniem wagowania i korelacji wyników itp. Wzmocniono rolę i wykorzystanie metodyki PRINCE II, która w początkowej fazie wdrożona była tylko w projektach inwestycyjnych, obecnie wykorzystywana jest także w wielu innych projektach. Zdobyta wiedza o planowaniu strategicznym, pozwoliła przeprowadzid ewaluację dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta na lata z wykorzystaniem modelu EFQM. Zmieniono także lub opracowano nowe dokumenty zarządcze i systemowe m.in. (Wizualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego, Schemat procesowego zarządzania urzędem, Dekompozycja procesów, Mapa stron zainteresowanych, Matryca korelacji stron zainteresowanych i definicje relacji, Karty procesów, Mapa współpracy z partnerami, Karta zrównoważonych wyników/schematu zarządzania kluczowymi wynikami, Karty DMAIC dot. uchwał RM, interwencji u BM i badao satysfakcji pracowników, Kluczowe czynniki sukcesu, Wizualizacja 8 Zasad doskonałości wg EFQM czy Zasady społecznej odpowiedzialności). Zasada partycypacji w zarządzaniu przełożyła się na pogłębienie relacji partnerskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi a także poprzez zbudowanie silnych relacji z przedsiębiorcami, m.in. poprzez opracowany przy ich współudziale Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa czy zaangażowanie się w projekt Decydujmy Razem. b) Cele projektu: Głównym celem projektu była poprawa jakości usług publicznych świadczonych mieszkaocom i przedsiębiorcom oraz poprawa sprawności i efektywności instytucjonalnej poprzez doskonalenie zarządzania urzędem i gminą. Lepsza efektywnośd zarządzania miała przełożyd się na skuteczniej realizowane procesy w gminie, przy udziale środków zewnętrznych i rosnącej satysfakcji stron zainteresowanych.celem pośrednim projektu było udoskonalenie systemu zarządzania Urzędu Miasta w Dzierżoniowie do poziomu najlepszych organizacji w Unii Europejskiej.

3 Poprzez implementację modelu EFQM zakładano udoskonalenie procesów świadczenia usług publicznych,wzrost kompetencji pracowników, ich satysfakcji oraz zaangażowania w poprawę sprawności i efektywności działania urzędu. Wyznaczone cele miały zostad potwierdzone osiągniętymi wynikami z pozytywnymi wieloletnimi trendami. Model umożliwiał prowadzenie regularnej samooceny zarządzania i systemowego zarządzania poprzez osiągnięte wyniki. Zakładano trwałą poprawę sprawności i efektywności działania urzędu oraz jakości usług poprzez wdrożenie modelu EFQM prowadzące do doskonaleniazintegrowanego systemu ISO w urzędzie, wdrożenie systemu ISO w jednostkach podległych gminie i uruchomienie mechanizmów ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem narzędzi doskonalenia procesów. Dalsze cele projektu zakładały utrwalenie wizerunku dobrze zarządzanej organizacji oraz promocję dobrego zarządzania w administracji samorządowej w Polsce i Europie. c) Liczba osób zaangażowanych w zmianę: Pracownicy Urzędu Miasta w Dzierżoniowie 100 osób Pracownicy jednostek podległych, w których nastąpiło wdrożenie systemu zarządzania opartego na normie ISO d) Opis głównych etapów projektu: Wdrażanie projektu rozpoczęło się w 2009r. od samooceny organizacji przeprowadzonej wg metody EFQM, która,obok przeglądu zarządzania wg normy ISO, była pierwszą, tak wnikliwie przeprowadzoną, diagnozą sposobu zarządzania urzędem i gminą. Samoocena wyłoniła mocne strony organizacji i obszary do poprawy. Wynik samooceny potwierdził słusznośd decyzjio zaangażowaniu się we wdrażanie modelu EFQM. W tym celuburmistrz Miasta w 2009r. powołał dziewięcioosobowy zespół pracowników urzędu pod nazwą TGV (od szybkich francuskich kolei, który miał byd utożsamiany z ideą szybkich i nowoczesnych zmian). Zespół miał za zadanie przewodzenie samoocenie EFQM/CAF; kierowanie zespołami realizującymi projekty/działania doskonalące; pełnienie funkcji wewnętrznych trenerów doskonalenia; przewodzenie w benchmarkingu procesów i wyników urzędu; opracowane aplikacji o Europejską Nagrodę Jakości i tworzenie atmosfery zaangażowania wszystkich pracowników w zdobycie Europejskiej Nagrody Jakości. Aby dokonad powyższych zmian członkowie zespołu najpierw sami musieli przejśd szereg szkoleo, warsztatów i konsultacji m.in. w zakresie samooceny EFQM/CAF,modelu EFQM,układu logicznego RADAR,narzędzi doskonalenia procesów burza mózgów, diagram Ishikawy, DMAIC, metodyki badao satysfakcji klientów i pracowników,zarządzania poprzez wyniki,planowania działao doskonalących,przygotowania dokumentu aplikacji,opracowywania kart działao i projektów doskonalących,umiejętności prowadzenia

4 szkoleo/warsztatów w UMD,sposobu opracowywania dobrych praktyk,zarządzania projektami czy komunikacji.członkowie TGV nabyli kompetencje liderów doskonałości, koocząc licencjonowane szkolenie L4E Lider for excellence. TGV uczestniczyło także w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez EFQM m.in. Learning Edge w Glasgow w 2010 roku. Następnie zespół TGV przeprowadził liczne szkolenia dla pracowników urzędu. W ramach projektu rozpoczęto także wdrażanie ISO w 7 jednostkach podległych gminie i zapoczątkowano w nich cykliczne prowadzenie badao satysfakcji klientów. Nastąpiła kluczowa zmiana świadomości na temat roli partnerów i stron zainteresowanych w zarządzaniu gminą. W 2010r. zespół przygotował aplikację do Fundacji EFQM o wyróżnienie na poziomier4e (Recognized for excellence) zakooczoną wizytą 5 osobowego międzynarodowego zespołu asesorów EFQM i wyróżnieniem za doskonalenie na najwyższym na tym etapie poziomie 5*. Moment osiągnięcia poziomu 5* i otrzymanie raportu koocowego z wizyty asesorów, która odbyła się października 2010r. był motorem do dalszej wytężonej pracy nad doskonaleniem zarządzania, wdrożeniem nowych narzędzi doskonalenia procesów i ciągłego uczenia się.uwagi z raportu zwrotnego zaowocowały wdrożeniem aż 41 projektów doskonalących już w pierwszym roku po otrzymaniu wyróżnienia. W międzyczasie, zdobyta wiedza o planowaniu strategicznym,pozwoliła przeprowadzid ewaluację dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta na lata Zmieniono także lub opracowano nowe dokumenty m.in. (Wizualizacja SZRL, Schemat procesowego zarządzania urzędem,dekompozycja procesów,mapa stron zainteresowanych,matryca korelacji stron zainteresowanych i definicje relacji,karty procesów,mapa współpracy z partnerami,karta zrównoważonych wyników/schematu zarządzania kluczowymi wynikami,karty DMAIC dot. uchwał RM, interwencji u BM i badao satysfakcji pracowników,kluczowe czynniki sukcesu,wizualizacja 8 Zasad doskonałości wg EFQM czy Zasady społecznej odpowiedzialności). Niecałe 2 lata (od 2010 do 2012r.) zajęło urzędowi osiągnięcie najwyższego poziomu nagrody EFQM iwejście do finału nagrody EEA (EuropeanExcellence Award) zaplanowane na rok W tym czasie zespół TGV, oprócz realizacji i przewodzeniu projektom doskonalącym, prowadził dalsze szkolenia i konsultacje dla załogi z modelu EFQM. Uczestniczył w konferencjach m.in. Learning Edge w Brukseli w 2011 roku;wizytachbenchmarkingowych m.in. w fabryce Fiata w Tychach, Ricoh w Warszawie. Realizacja 41 projektów doskonalących czynnie zaangażowała w doskonalenie jakości ponad 40% załogi urzędu. Następnie w 2012 r. TGV opracowało nową aplikację o Europejską Nagrodę Jakości do Fundacji EFQM a w dniach maja 2012r. odbyła się kolejna wizyta 5 międzynarodowych asesorów EFQM, zakooczona wejściem do grona Finalistów EFQM jako pierwszy urząd w Polsce i Europie. Urząd chętnie dzielił się także zdobytym do tej pory doświadczeniem. W latach stał się inicjatorem i jednocześnie liderem projektu pn. Doskonalenie jakości usług

5 publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeo Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, realizowanego ze środków UE z udziałem 26 jednostek administracji publicznej. Był to kluczowy projekt Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych. 11 Dobrych praktyk urzędu w zarządzaniu znalazło się także na stronie internetowej Zapoczątkowany w 2008r. i kontynuowany corocznie Samorządowy Dzieo Jakości jest także cyklem konferencji i warsztatów poświęconych promowaniu idei doskonałości oraz miejscem wymiany doświadczeo. W dniach r. zorganizował kolejną konferencję pn. Wykorzystanie Europejskich Funduszy, a sprawne zarządzanie gminą studium przypadku Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Krzyżowej. W konferencji wzięli udział samorządowcy z całej Polski, a prof. Regulski był gościem honorowym. Wdrożenie modelu EFQM i ciągłe doskonalenie sposobu zarządzania gminą przyniosło wymierne rezultaty i było początkiem dużych zmian w podejściu do zarządzania a także zmiany świadomości liderów i pracowników na temat roli jednostki administracji publicznej. Zdobycie nagrody w 2012r. nie było jednak celem samym w sobie, urząd do dziś jest doskonalony zgodnie z modelem EFQM, wdrożone rozwiązania mają dalsza kontynuację a ma to odzwierciedlenie w osiąganiu dobrych wyników i utrzymywanym zaufaniu społecznym mieszkaoców. e) Czas trwania wdrożenia Od Twarde rezultaty projektu: I. Wdrożenie zmian systemowych w zarządzaniu urzędem i gminą, z wykorzystaniemmodelu EFQM, przełożyło się na wypracowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu satysfakcji mieszkaoców, którzy w corocznych badaniach opinii o jakości pracy urzędu miasta oraz jakości usług publicznych dostarczanych przez samorząd dają wysoką ocenę - wykres nr 1 w załączniku do wniosku. II. Profesjonalizm zarządzania doceniają także przedsiębiorcy, którzy blisko 10 lat inwestują w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która liczy obecnie 17 funkcjonujących podmiotówi 2 w trakcie budowy. Strefa zatrudnia ponad 2100 pracowników z terenu miasta i całego powiatu. (wykres nr 2 poziom nakładów inwestycyjnych w Podstrefie DDZ, wykres nr 3 - zatrudnienie w Podstrefie DDZ). III. Rozwojowi sfery gospodarczej towarzyszy rozwój usług społecznych i dbałośd o ochronę środowiska, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju gminy (wykres nr 4- emisja pyłów, wykres nr 5 - selektywna zbiórka odpadów itp.). IV. Skuteczna Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową przekłada się na efektywne zarządzanie finansami gminy i sukcesywnie zwiększające się dochody gminy wykres nr 6 - dochód na

6 1 mieszkaoca. V. Skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadao, w ramach dostępnych funduszy Unijnych i środków krajowychpozwala na bardziej efektywną realizację zadao, głównie inwestycyjnych i edukacyjnych. Najwięcej środków z Unii Europejskiej Gmina pozyskała w 2010 roku - wykres nr 7. VI. Znaczna częśd budżetu miasta przeznaczana jest także na wydatki inwestycje. Inwestycje realizowane są przy użyciu metodyki PRINCE II,dzięki czemu gmina realizuje je efektywniej oszczędzając środkifinansowe wykres nr 8. Mieszkaocy partycypują w wyborze inwestycji, które znajdą się w budżecie za pomocą wniosków do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wykres nr 9. VII. Wdrożenie systemu zarządzania wg norm ISO w placówkach oświatowych przyniosło rezultaty nie tylko w jakości zarządzania nimi, ale przełożyło się także m.in. na wyniki nauczania. ( wykres nr 10 i 11). VIII. Zasada EFQM dotycząca partycypacji w zarządzaniu i budowania relacji partnerskichwyraża się we wspieraniu i angażowaniu organizacji pozarządowych (NGO) w realizację zadao gminy i skuteczniejszą realizacjęstrategii. Na realizację zadao publicznych Dzierżoniów przeznacza około 3 %swojego budżetu, czyli ponad 2 mln zł. To jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. Do każdej złotówki wydanej na wspieranie NGO organizacje pozarządowe dokładają średnio 50 groszy własnych środków wykres nr 12 i nr 13. IX. Pracownicy urzędu mocno zaangażowani w projekt zmian, pomimo dodatkowych zadao i pracy związanej ze zmianą systemu zarządzania i wdrażaniem modelu są zadowoleni z pracy, co wyrażają w prowadzonych cyklicznie badaniach satysfakcji wykres nr 14. Zadowoleni są także z zakresu posiadanych uprawnieo, zgodnie z zasadą EFQM upełnomocnienia pracowników i partycypacji w zarządzaniu wykres nr 15. Wzrastają także kompetencje pracowników wykres nr 16 poziom wykształcenia pracowników. X. Zauważając i doceniając osiągnięcia Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, który miał już w Fundacji EFQM ugruntowaną i mocną pozycję lidera wdrażania modelu EFQM w administracji,zaproszono pracowników urzędu do zespołu pn. CoreTeam w Brukseli, pracującego nad nową wersją modelu EFQM XI. Zespół TGV- jego styl pracy i wypracowane metody we wdrażaniu modelu zostały opisane jako dobra praktyka w Fundacji EFQM. EFQM wydał broszurę o TGV pn. Drivingimprovementinitiativesthrough team effort, którą otrzymywałyliczne organizacje - członkowie EFQM w całej Europie. XII. Doświadczenie urzędu i wypracowane metody zyskują uznanie na forach krajowych i zagranicznych. Urząd otrzymuje liczne zaproszeniana konferencje naukowe i seminaria poświęcone zarządzaniu jakością w administracji. Bierze także udział w konkursach, w których może dzielid się wiedzą i doświadczeniem EPSA w Maastricht, Samorządowy Lider Zarządzania organizowany przez Związek Miast Polskich. Urząd przyjmuje także na co dzieo wiele delegacji krajowych i zagranicznych gościł samorządowców z Ukrainy, delegację z Ministerstwa Finansów Słowacji, MPWiK z Wrocławia, Ricoh, Urzędu Miasta Krakowa a także lokalnych samorządowców.

7 XIII. Dobre zarządzanie gminą przekłada się na zaufanie, jakim mieszkaocy obdarzają Burmistrza Dzierżoniowa, wyrażane w wyborach bezpośrednich,w których już drugą kadencję wygrywa on w pierwszej turze. 8.Czy są inne, zewnętrzne oceny efektów wdrożenia? (audyt, nagrody, feedback zewnętrzny (klienci)/wewnętrzny (pracownicy): I. W 2012r. -9 października w Brukseli Marek Piorun- Burmistrz Miasta odebrał statuetkę finalisty nagrody EFQM 2012 podczas forum i ceremonii ogłoszenia wyników konkursu EFQM. Urząd Miasta w Dzierżoniowie stał się tym samym pierwszym w Europie urzędem, który uzyskał ten tytuł. Znalazł się w gronie finalistów, obok 5 z 13 wytypowanych do finału podmiotów z rożnych krajów. II. W 2014 Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała tytuł Samorządu dziesięciolecia w Rankingu dziennika Rzeczpospolita. Dzierżoniów stawał w szranki konkursu dla samorządów sześciokrotnie, za każdym razem zdobywając miejsce w pierwszej dziesiątce. Tak więc średnio uplasował się na 3 pozycji. Pozostawał jednak liderem, jeśli chodzi o liczbę punktów w rankingu zdobytych za zarządzanie. III. W 2013r. - Sprawniejsze zarządzanie miastem jest możliwe dzięki wdrożonemu systemowi badao satysfakcji klientów w niemal wszystkich jednostkach podległych, a także wdrożeniu norm ISO w 7 z nich. Podejście to zostało docenione przez Ministerstwo Edukacji i opisane w bazie dobrych praktyk, a Dzierżoniów w 2013 r. został laureatem konkursu Panteon Administracji Polskiej za projekt ISO w szkołach Dzierżoniowa. IV. W 2014r. - Urząd otrzymał II miejsce w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania Samorząd jako pracodawca. Konkurs miał na celu nagrodzenie dobrych praktyk w dziedzinie dialogu między pracodawcami samorządowymi a pracownikami oraz rozwiązao z zakresu kultury organizacyjnej sprzyjającej motywacji pracowników. Konkurs to częśd projektu Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych, realizowanego przez Związek Miast Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), który jest finansowany z Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W założeniu ma przyczyniad się do rozwoju dialogu społecznego w instytucjach sektora samorządowego na poziomie lokalnym, wspartego działaniami na rzecz rozwoju kultury organizacyjnej promującej zaangażowanie pracowników, współodpowiedzialnośd i efektywnośd. Zgłoszoną dobrą praktyką w konkursie była partycypacja pracowników w zarządzaniu, zgodnie z jedną zasad doskonałości EFQM m.in. poprzez opracowanie przez pracowników regulaminu wynagradzania.

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta Dzierżoniowa Projekt Program doskonalenia jakościusług publicznychw urzędachdolnego DolnegoŚląska imałopolskiz wykorzystaniemdoświadczeń UrzęduMiastaw Dzierżoniowie Wanda Ostrowska Urząd Miasta Dzierżoniowa Program

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM

Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM Województwo Dolnośląskie Gmina Miejska Dzierżoniów pow.

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Patronem konferencji jest: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 18-19 października 2012 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Polish Project Excellence Award. Grzegorz Szałajko 2013.06.05 Dolnośląska Grupa Regionalna

DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Polish Project Excellence Award. Grzegorz Szałajko 2013.06.05 Dolnośląska Grupa Regionalna DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Polish Project Excellence Award Grzegorz Szałajko 2013.06.05 Dolnośląska Grupa Regionalna IPMA Project Excellence Award Na Światowych kongresach IPMA Project Excellence

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r.

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opisu produktu finalnego PUBLIKACJE PRASOWE Opracowanie: Biuro Projektu Katowice, październik 2014 r. PUBLIKACJE PRASOWE W ramach działao upowszechniających, mających na celu przekazanie

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1 Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r 1 Regionalne partnerstwo dla e-rozwoju Wypracowanie realistycznych celów, narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lucjan Goczoł Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bytomiu LOKALNE GRUPY WSPARCIA POLSKICH PROJEKTÓW URBACT Seminarium

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nazwa Instytucji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adres instytucji: ul.konstruktorska3a, 02-673 Warszawa Liczba pracowników: Ponad 200 Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r.

Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r. Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r. Geneza powstania biura Trudności związane z koordynowaniem działań w zakresie partycypacji

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej?

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej? Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej? Magdalena Sroga Małgorzata Brennek PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W

Bardziej szczegółowo

planu działania do innowacyjnego rozwiązania, która odbyła się w Paryżu 20-25 maja 2012 r. w ramach projektu Koordynacja Newsletter 9

planu działania do innowacyjnego rozwiązania, która odbyła się w Paryżu 20-25 maja 2012 r. w ramach projektu Koordynacja Newsletter 9 Newsletter 9 Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Kontynuacja działao projektowych planu działania do innowacyjnego rozwiązania, która odbyła się w Paryżu 20-25 maja 2012 r. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2/POKL/5.2.1/2010 Innowacyjna i sprawna administracja jest dynamicznym projektem opartym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I KLASA 2.10.2015, WARSZAWA

EDUKACJA I KLASA 2.10.2015, WARSZAWA EDUKACJA I KLASA 2.10.2015, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI 10.00-10.15 Uroczyste otwarcie (Alicja Pacewicz, CEO; Małgorzata Meissner, WCIES) 10.15-10.30 Rok Otwartej Szkoły (Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister

Bardziej szczegółowo

Opracował Kazimierz Ambroziak Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warszawa 2015

Opracował Kazimierz Ambroziak Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warszawa 2015 Opracował Kazimierz Ambroziak Nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska W dniach

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Urząd Miasta w Dzierżoniowie Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014 Urząd Miasta w Dzierżoniowie Plan Spotkania I. Sprawy organizacyjne i informacyjne (14:00 14:30) 1. Przekazanie informacji z Konferencji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej PLAN SZKOLENIA skierowanego do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pt. "Usługi publiczne

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI EDYCJA XII

PROGRAM PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI EDYCJA XII URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PROGRAM PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI EDYCJA XII REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Powołanie KSTP Uchwała Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych FUNDACJA NIESIEMY POMOC SPECTRUM PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL.05.04.02-00-C58/11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OFERTA Strona 1 Co to jest audyt marketingowy? Audyt marketingowy to proces składający się z szeregu działao, których celem jest obiektywna ocena prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, 5 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Gmina Lądek-Zdrój zdobywcą prestiżowego wyróżnienia

Gmina Lądek-Zdrój zdobywcą prestiżowego wyróżnienia nr VI/VII (149) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 r. - Gmina Lądek-Zdrój zdobywcą prestiżowego wyróżnienia str. 1 - Okiem Burmistrza str. 2 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej z wizytą w Holandii str. 3 - Młodzi piłkarze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU przeprowadzonego w dniu 16.05.2011 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. Auditor: Ewa Sierpina

RAPORT Z AUDITU przeprowadzonego w dniu 16.05.2011 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. Auditor: Ewa Sierpina Załącznik nr 1 do Programu Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie Kluczbork ( Uchwała nr XVII/166/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29.12.2011 r.) RAPORT Z AUDITU przeprowadzonego w dniu 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo