Załącznik nr 1 - Wewnątrzszkolny System Oceniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 - Wewnątrzszkolny System Oceniania"

Transkrypt

1 1 Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 października 2015 roku nr 146/2015 Wewnątrzszkolny System Oceniania z dnia 15 kwietnia 2009 roku nr 38/2009, ze zmienioną podstawą prawną i ze zmianami wynikającymi z właściwego rozporządzenia staje się załącznikiem nr 1 do Statutu Szkoły. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 - Wewnątrzszkolny System Oceniania 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych. 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami. 3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego. I. 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego jest dokumentem umożliwiającym szkole prowadzenie własnej działalności dydaktycznej, realizację ważnych dla niej wartości wynikających z misji i wizji szkoły. 2. Napisany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego, a także w oparciu o rozporządzenia właściwego ministra. 3. Jest częścią Statutu Szkoły. II. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na 1. Rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej określonej w przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. III. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

2 2 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 4. Dostarczanie rodzicom / opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 5. Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. IV. Zadania wewnątrzszkolnego oceniania 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych wynikających z przyjętych programów nauczania. 2. Informowanie rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych. 3. Ocenianie bieżące według skali i w formach przyjętych w poszczególnych sekcjach lub grupach przedmiotowych. 4. Śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w poszczególnych sekcjach i grupach przedmiotowych. 5. Przeprowadzanie przesłuchań klasyfikacyjnych, egzaminów promocyjnych i poprawkowych. 6. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku. 7. Ustalanie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych na koniec roku. 8. Ustalanie trybu i warunków odwoływania się od ocen klasyfikacyjnych na koniec roku. V. Zakres wewnątrzszkolnych decyzji szkoły zawartych w WSO 1. Organizacja roku szkolnego podział na semestry. 2. Skala oceniania. 3. Czas i sposób dokonywania klasyfikacji śródrocznej. 4. Czas i sposób dokonywania klasyfikacji rocznej i promowania. 5. Egzaminy promocyjne i kończące. 6. Zwalnianie uczniów z części zajęć i z egzaminów promocyjnych. 7. Sposób i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. 8. Egzaminy poprawkowe. 9. Sposoby i okoliczności skreślania uczniów z listy uczniów szkoły. 10. Powtarzanie klasy. 11. Tryb informowania uczniów i rodziców /opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych, sposobie klasyfikowania i oceniania.

3 3 12. Sposób i czas informowania ucznia i jego rodziców /opiekunów/ o planowanych ocenach rocznych. 13. Tryb odwołań przez ucznia lub rodzica od oceny ustalonej niezgodnie z przepisami prawa. 14. Inny sposób organizacji procesu nauczania. 15. Przeprowadzanie egzaminu dyplomowego. 16. Dokumentowanie oceniania wewnątrzszkolnego. 17. Zasady nagradzania i wyróżniania. VI. Zestawienie wewnętrznych decyzji szkoły w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania, przeprowadzania egzaminów dyplomowych, nagradzania i wyróżniania. 1. Zestawienie oparte jest na podstawie stosownych rozporządzeń. 2. Zestawienie oparte jest na podstawie wewnętrznych decyzji podjętych przez Radę Pedagogiczną. VII. Organizacja roku. 1. Pierwsze półrocze trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe. 2. Drugie półrocze trwa od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. 3. Rada Pedagogiczna w szczególnym przypadku na drodze uchwały może wprowadzić inny podział roku szkolnego. VIII. Skala ocen obowiązująca w szkole. 1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne ustala się w stopniach według następującej skali: stopień celujący 6 stopień bardzo dobry 5 stopień dobry 4 stopień dostateczny 3 stopień dopuszczający 2 stopień niedostateczny 1 IX. Klasyfikacja śródroczna. 1. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na zakończenie pierwszego półrocza.

4 4 2. Klasyfikację śródroczną przyjmuje i uchwala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu kończącym pierwsze półrocze. 3. Posiedzenie odbywa się najpóźniej w ostatnim tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych. 4. Klasyfikowanie i ocenianie uczniów za pierwsze półrocze kończy się w dniu przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej. 5. Klasyfikowanie i ocenianie uczniów na pierwsze półrocze odbywa się w formach przyjętych w PSO. 6. Posiedzenie Rady Pedagogicznej na zakończenie pierwszego półrocza może odbywać się w innym terminie stosownie do punktu 3 VII Organizacja roku. X. Klasyfikacja roczna, promowanie. 1. Klasyfikowanie roczne i promowanie odbywa się na zakończenie zajęć dydaktycznych. 2. Klasyfikację roczną i promowanie przyjmuje i uchwala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu kończącym drugie półrocze. 3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej powinno odbyć się najpóźniej 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego. 4. Klasyfikowanie i ocenianie uczniów za drugie półrocze kończy się najpóźniej w dniu przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej. 5. W PSM II st. w klasie programowo najwyższej, za zgodą Rady Pedagogicznej, dopuszcza się inny podział roku szkolnego. 6. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z przedmiotów: a) w szkole muzycznej I stopnia: - rytmika z kształceniem słuchu - kształcenie słuchu - kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi - podstawy kształcenia słuchu - instrument główny - zespół instrumentalny /w dziale muzykowania zespołowego/

5 5 b) w szkole muzycznej II stopnia: - kształcenie słuchu - instrument główny 7. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeśli z pozostałych przedmiotów otrzymał ocenę co najmniej dopuszczającą. 8. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna niedostateczna lub dopuszczająca może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 9. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona. XI. Egzaminy promocyjne i kończące. 1. Uczeń otrzymuje roczne oceny klasyfikacyjne w trybie egzaminu promocyjnego z następujących zajęć edukacyjnych: a) w szkole muzycznej I st. - instrument główny w dziale instrumentalnym - zespół instrumentalny w dziale muzykowania zespołowego b) w szkole muzycznej II st. - instrument główny 2. Przepisów punktu 1 nie stosuje się w klasach pierwszych PSM I st. oraz w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II st. 3. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 4. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. 5. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę - przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia. 6. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego przewodniczący sporządza protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne lub program artystyczny, ocenę klasyfikacyjną.

6 6 7. Protokół podpisują osoby wychodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, do końca danego roku szkolnego. 9. W przypadkach losowych lub zdrowotnych Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne. XII. Zwalnianie uczniów z części zajęć i egzaminów promocyjnych. 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach, wystawionej przez lekarza, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, na czas określony w tej opinii. 2. Jeśli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się,,zwolniony albo,,zwolniona. 3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej w zakresie zgodnym z podstawą programową. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych. 4. Dyrektor szkoły, na wniosek pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli uczeń zrealizował w uczelni treści kształcenia odpowiadające treściom nauczania danych zajęć edukacyjnych. W dokumentacji przebiegu

7 7 nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się,,zwolniony albo,,zwolniona. 5. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchań lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru otrzymuje z tych zajęć najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną. W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego laureat jest zwolniony z tego egzaminu. XIII. Przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego. 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jego nieobecność przekroczyła połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. 2. Na prośbę ucznia lub rodziców /opiekunów/ ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, a także z Radą Pedagogiczną wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego. 3. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, na prośbę ucznia lub jego rodziców /opiekunów/ Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny za pierwsze półrocze odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni po feriach zimowych. 5. Egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych. 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza trzyosobowa komisja, w skład której wchodzą: a) Dyrektor, wicedyrektor lub kierownik sekcji jako przewodniczący komisji b) Nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne c) Nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu 7. Ustalona w tym trybie ocena jest ostateczna. 8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, imię i

8 8 nazwisko ucznia, zadanie egzaminacyjne lub program artystyczny, ocenę klasyfikacyjną 9. Protokół podpisują członkowie komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. XIV. Egzaminy poprawkowe. 1. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna niepromująca może być tylko zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 2. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalona jest w trybie egzaminu promocyjnego. 3. Egzamin poprawkowy przysługuje uczniowi, który otrzymał jedną lub dwie oceny niepromujące. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami /opiekunami/, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. 5. W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie: a) Dyrektor, wicedyrektor lub kierownik sekcji jako przewodniczący b) Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu c) Nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: a) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin b) Skład komisji c) Termin egzaminu d) Imię i nazwisko ucznia e) Zadania egzaminacyjne lub program artystyczny f) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną

9 9 7. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego może do niego przystąpić w terminie dodatkowym określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. XV. Skreślanie uczniów z listy uczniów. 1. Skreślenie z listy uczniów poprzez uchwałę Rady Pedagogicznej następuje, gdy uczeń nie spełnił wymagań dotyczących klasyfikowania i promowania. Dyrektor ma obowiązek pisemnie poinformować ucznia i rodziców o decyzji Rady Pedagogicznej. Od decyzji administracyjnej dyrektora szkoły w trybie odwoławczym rodzice mogą składać pisemne odwołanie za pośrednictwem dyrektora szkoły do Ministra Kultury, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 2. Skreślenie z listy uczniów na własną prośbę, wyrażoną na piśmie nie wymaga uchwały Rady Pedagogicznej. Skreślenia w dokumentacji szkolnej dokonuje dyrektor szkoły lub osoba upoważniona. 3. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku drastycznego naruszenia norm zachowań społecznych przez ucznia. Skreślenie następuje poprzez podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną. XVI. Powtarzanie klasy. 1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej może prosić o zgodę na powtarzanie klasy. 2. Wniosek musi być wyrażony na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych i zaopiniowany przez nauczyciela prowadzącego przedmiot główny. 3. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10 10 4. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny. 5. W ciągu całego kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. XVII. Tryb informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobie klasyfikowania i oceniania. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców /opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 2. Informację przekazują w formie pisemnej lub ustnej do końca września każdego roku. 3. Informacja musi także zawierać: a) Kryteria oceniania danego przedmiotu b) Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia c) Sposoby i tryb poprawiania ocen d) Sposób przekazywania informacji o postępach e) Warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 4. Oceny są jawne dla ucznia jak i rodziców. 5. Na wniosek ucznia lub rodziców /opiekunów/ sprawdzone i ocenione pisemne praca kontrolne ucznia są udostępniane uczniom i rodzicom /opiekunom/. 6. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych, sposobu i kryteriów oceniania dla poszczególnych przedmiotów zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania. XVIII. Sposób i czas informowania uczniów i rodziców p przewidywanych ocenach. 1. Nauczyciel ma obowiązek w ciągu całego roku szkolnego informowania rodziców /opiekunów/ o postępach ucznia.

11 11 2. Informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacji śródrocznej nauczyciel przekazuje najpóźniej dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej pisemnie lub ustnie. 3. Rodzice ucznia, który jest zagrożony oceną śródsemestralną niedostateczną lub dopuszczającą, powinni być o tym powiadomieni przez nauczyciela na piśmie na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 4. Informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacji rocznej nauczyciel przekazuje najpóźniej dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej pisemnie lub ustnie. 5. Rodzice ucznia, który jest zagrożony oceną roczną niepromującą, powinni być o tym powiadomieni przez nauczyciela na piśmie na dwa tygodnie przed egzaminem promocyjnym lub na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny. XIX. Tryb odwołań ucznia lub rodziców /opiekunów/ 1. Uczeń lub jego rodzice /opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania ocen 2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3. Zastrzeżenia rodzica złożone na piśmie rozpatrywane są przez dyrektora szkoły, poprzez analizę dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela. 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 5. W skład komisji wchodzą:

12 12 XX. a) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne c) Nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych 6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 8. Z prac komisja sporządza protokół zawierający: a) Skład komisji b) Termin sprawdzianu c) Imię i nazwisko ucznia d) Pytania lub program e) Wynik i ustalona ocena 9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 10. Uczeń, który z powodów usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 11. Wyżej wymienione przepisy stosuje się także w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Inny tryb organizacji procesu nauczania 1. Inne sposoby organizacji i procesu nauczania określają przepisy: a) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych. /paragraf 22, punkty 1 5/ - w uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców /opiekunów/, za zgodą Rady pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym

13 13 wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla danej klasy. - wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 30 września danego roku szkolnego. - Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego -Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo o niewyrażeniu zgody wraz z podaniem przyczyny. -w przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć. b) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nie realizujących kształcenia ogólnego. - W szkole obowiązuje Regulamin Indywidualnego Toku Nauki -Szczegółowe warunki i procedura przyznawania ITN zawarte są w Regulaminie. XXI. Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klasy programowo najwyższej w Szkole Muzycznej II st. 2. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych dla danego typu szkoły artystycznej. 3. Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i części teoretycznej. 4. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna.

14 14 5. Państwową komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor CEA na wniosek dyrektora szkoły, złożony nie później niż na 30 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 6. Dyrektor CEA wyznacza przewodniczącego komisji spośród nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole nie później niż na 21 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 7. Dyrektor CEA upoważnia przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków. 8. W skład komisji dyplomowej wchodzą: a) Przewodniczący komisji b) Dyrektor lub wicedyrektor, jeśli nie jest przewodniczącym komisji c) Kierownik sekcji d) Nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym e) Nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 9. Poszczególne części egzaminu dyplomowego przeprowadzają zespoły egzaminacyjne, co najmniej 3 osobowe, powołane przez przewodniczącego komisji dyplomowej spośród osób wchodzących w skład komisji. 10. Zespoły egzaminacyjne oraz ich przewodniczącego wyznacza przewodniczący komisji w terminie nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego. 11. Termin przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego wyznacza dyrektor szkoły w terminach niekolidujących ze zdawanymi przez uczniów egzaminami w zakresie egzaminu maturalnego. 12. Laureat olimpiady artystycznej oraz laureat konkursu, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jednostka nadzoru CEA, jest zwolniony z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej pozytywnej oceny z tej części egzaminu.

15 Informacje dotyczące terminów: klasyfikacji rocznej, dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, a także informacje dotyczące procedury i formy egzaminu dyplomowego przekazuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego. 14. Poinformowanie uczniów o zakresie wiedzy i umiejętnościach podlegających ocenie podczas egzaminu dyplomowego następuje nie później niż 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego i należy: a) W części teoretycznej do nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu b) W części praktycznej do nauczyciela prowadzącego przedmiot główny 15. W szkole muzycznej egzamin dyplomowy w części praktycznej polega na wykonaniu recitalu dyplomowego w zakresie przedmiotu głównego. Recital wykonuje się z udziałem publiczności. Dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części wykonywane w różnych terminach. 16. W szkole muzycznej egzamin dyplomowy w części teoretycznej obejmuje wiedzę z zakresu jednych z następujących zajęć artystycznych: a) Historii muzyki z literaturą muzyczną b) Kształcenia słuchu c) Harmonii praktycznej 17. Uczeń dokonuje wyboru zajęć edukacyjnych i informuje o tym dyrektora szkoły nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego. 18. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej jest przeprowadzany w formie pisemnej, ustnej, praktycznej, lub mieszanej. Formę części teoretycznej ustala dyrektor szkoły. 19. Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki nadzoru CEA. Osoby te nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników. 20. Procedurę i przebieg egzaminu w części teoretycznej reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w

16 16 sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych zawartych w paragrafie 32 oraz Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala zespół egzaminacyjny według skali ocen 1-6. Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna. 22. Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli z poszczególnych części egzaminu otrzymał pozytywne oceny określone WSO. 23. Dla każdego ucznia sporządza się indywidualny protokół z egzaminu dyplomowego zawierający: a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin b) skład komisji dyplomowej oraz zespołów egzaminacyjnych c) terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego d) imię i nazwisko ucznia e) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny f) oceny z poszczególnych części egzaminu dyplomowego 24. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 25. Kwestie sporne między uczniem a państwową komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. 26. Szczegółowe przepisy dotyczące nieprzystąpienia lub niezdania przez ucznia egzaminu dyplomowego określa Ustawa o Systemie Oświaty artykuły 44zo i 44zp. XXII. Dokumentowanie oceniania wewnątrzszkolnego. 1. Oceny bieżące dokumentuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym. 2. Oceny klasyfikowania śródrocznego dokonuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym. 3. Oceny z przesłuchań dokumentuje przewodniczący w protokołach przesłuchań.

17 17 4. Oceny z egzaminów promocyjnych dokumentuje przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 5. Oceny roczne dokumentuje nauczyciel prowadzonego przedmiotu w arkuszach ocen. 6. Oceny z przeprowadzonego Egzaminu dyplomowego w Szkole Muzycznej II st. dokumentuje Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w stosownych protokołach. XXXIII. Zasady nagradzania i wyróżniania. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej a także oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych. 3. Nagrodę otrzymuje uczeń, który: a) W szkole muzycznej I stopnia otrzymał z przedmiotu głównego ocenę celującą lub bardzo dobrą i średnią ocen 5,0 b) W szkole muzycznej II stopnia otrzymał z przedmiotu głównego ocenę celującą lub bardzo dobrą i średnią ocen 4,5. 4. Uczeń może otrzymać nagrodę za szczególne osiągnięcia w danym roku szkolnym. Decyzję o przyznaniu takiej nagrody podejmuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały. 5. W ciągu roku szkolnego uczeń może być nagrodzony lub wyróżniony w inny sposób, np.: a) Poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o osiągnięciach ucznia

18 18 b) Poprzez przyznanie tytułów, odznak lub innych form nagradzania.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie 1 Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie 1. PODSTAWA PRAWNA Zasady klasyfikowania, promowania i oceniania określa Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty (tekst. jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) - rozdział

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Łomży ( w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia z dnia 24 sierpnia 2015 r.) 1. 1. Egzamin dyplomowy jest formą oceny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie

Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Załącznik nr 5 do Statutu PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie Wewnątrzszkolny System Oceniania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W SIERADZU.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W SIERADZU. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W SIERADZU. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Regulamin PSM I i II stopnia w Łomży w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Regulamin PSM I i II stopnia w Łomży w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Regulamin PSM I i II stopnia w Łomży w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH W OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH W OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH W OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w Społecznej Szkole Muzycznej II st. Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu

Wewnątrzszkolny system oceniania w Społecznej Szkole Muzycznej II st. Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu Wewnątrzszkolny system oceniania w Społecznej Szkole Muzycznej II st. Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku WSO Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku Spis treści I. Założenia ogólne i pedagogiczne dokumentu... 3 II. Cele oceniania szkolnego...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas czwartej w Liceum Plastycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie z dnia r.

UCHWAŁA Nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie z dnia r. UCHWAŁA Nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Centrum Kształcenia Praktycznego Na podstawie art. 50 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących; 2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1 Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2015/2016 Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. / Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz 2572, Nr 273,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz OCENIANIE UCZNIA W SZKOLE funkcje oceny szkolnej podstawy prawne oceniania prawa uczniów i rodziców klasyfikowanie ucznia wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 65 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń (również z klasy programowo najwyższej), który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży fot. archiwum tekst: Monika Rękawek Zbliżający się nieuchronnie koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Tryb realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą

Tryb realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą PROCEDURA W SPRAWIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB NAUKI POZA SZKOŁĄ (EDUKACJA DOMOWA) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OBORNIKACH ŚL Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. Załącznik nr 3 OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr IX/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia Wewnątrzszkolne ocenianie w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Warunki dopuszczenia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego

Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Warunki dopuszczenia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach 1 Warunki dopuszczenia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

W STATUCIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. T. KOŚCIUSZKI w BIELSKU-BIAŁEJ WPROWADZA SIĘ PONIŻSZE ZMIANY:

W STATUCIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. T. KOŚCIUSZKI w BIELSKU-BIAŁEJ WPROWADZA SIĘ PONIŻSZE ZMIANY: Załącznik nr 1 do uchwały nr 105/2015 Rady Pedagogicznej LO im. T. Kościuszki W STATUCIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. T. KOŚCIUSZKI w BIELSKU-BIAŁEJ WPROWADZA SIĘ PONIŻSZE ZMIANY: 1) W Dziale I-Rozdział

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH W GDAŃSKU-WRZESZCZU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH W GDAŃSKU-WRZESZCZU Załącznik nr 1 do Statutu ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu 29.09.2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH W GDAŃSKU-WRZESZCZU Regulamin oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania. 18 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r wraz ze zmianami ( Dz. Ust. Nr 83 2007 r.) w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne:

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne: ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW WRAZ Z TRYBEM ODWOŁAWCZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. M. KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM. Poniższe zasady

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami DZ.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD 40 Przepisy ogólne I 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

Szkoły Artystyczne TOP ART w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Szkoły Artystyczne TOP ART w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkoły Artystyczne TOP ART w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH TOP-ART W SZCZECINIE POLICEALNE STUDIUM PLASTYCZNE Załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Społecznej Szkoły Muzycznej I -stopnia w Ostródzie

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Społecznej Szkoły Muzycznej I -stopnia w Ostródzie Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Społecznej Szkoły Muzycznej I -stopnia w Ostródzie I.Założenia ogólne Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA w TYCHACH 1 Podstawa prawna: Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i HANDLOWO-USŁUGOWYCH W GDAŃSKU (załącznik nr 1 do Statutu ZSAKiH-U w Gdańsku) PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku Tekst ujednolicony Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. HENRYKA MELCERA W KALISZU Podstawa prawna: Art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM W SŁUPSKU

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM W SŁUPSKU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM W SŁUPSKU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r.

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r. Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z 31.08.2015 r. 1.W statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo