ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Nazwa Forma prawna Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej Numer KRS Numer NIP Dane teleadresowe Zamawiającego: Adres do korespondencji ul. Cienista 3, Poznań Fax Tel Godziny pracy Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego) Mariusz Matouszek

2 2. ZAPYTANIE OFERTOWE Tytuł zapytania Doradztwo w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem w ramach projektu Wdrożenie Systemów Zarządzania środowiskiem w MŚP realizowanego przez Lidera: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Partnera: Politechnikę Poznańską. Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej w zakładce "Zapytania ofertowe", w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 3.1 Przedmiot zamówienia informacje podstawowe: Opis Projektu Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV przedmiotu zamówienia) Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu: Wdrożenie Systemów Zarządzania środowiskiem w MŚP, dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa w zakresie wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w ramach projektu Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MŚP Usługi doradztwa Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

3 Rozwój personelu Zarządzanie środowiskiem naturalnym Usługi przemysłowej kontroli jakości 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Celem doradztwa jest przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą ISO dla pracowników pracujących w 14 przedsiębiorstwach produkcyjnych. Charakterystyka doradztwa: a. Doradztwo odbywać się będzie do b. Doradztwo odbywać się będzie na terenie (w zasobach) przedsiębiorstw, z terenu całej Polski. c. Dokładne miejsce, terminy doradztwa zostaną dopasowane do potrzeb przedsiębiorców. d. Dopuszcza się prowadzenie doradztwa w trybach: dziennym, wieczorowym, weekendowym. e. W doradztwie wezmą udział wszyscy zgłoszeni pracownicy przedsiębiorstwa, Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa obejmująca: 1. Doradztwo w zakresie wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem (80h). Ramowy program: 1 Audyt zerowy 8h, 2. Identyfikacja aspektów ŚR 4h, 3. Opracowanie polityki środowiskowej i wyznaczenie celów środowiskowych 4h, 4. Opracowanie dokumentacji systemowej 16h, 5. Opracowanie dokumentacji procesowej - 16h, 6. Proces wdrożenia dokumentacji i systemu 16h, 7. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania 16h. 2. Stworzenie/aktualizacja program/plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorstwa, zawierający opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności programu/planu po jego zakończeniu (5h). Każdy z przedsiębiorców otrzymać powinien dostosowany do swoich potrzeb plan działań, które będą mogły być w przyszłości wdrożone w zależności od możliwości organizacyjnych i finansowych przedsiębiorstwa. Łączna liczba godzin doradztwa w ramach niniejszego postępowania wynosi 1190.

4 3.2.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczanie Zamawiającemu kompletu wypełnionych dokumentów, poświadczających zakres i jakość wykonanego doradztwa. 1. Raport z doradztwa (Raport z audytu końcowego) 2. Kartę doradztwa 3. Listę obecności 4. Arkusze ocen i potrzeb (Raport z audytu zerowego), 5. Plan wdrażania działań proekologicznych, 6. Zaświadczenie, że System Zarządzania Jakością został wdrożony, 7. Zaświadczenie, że audyt wewnętrzny został przeprowadzony, 8. Protokołu przekazania: 1) analizy potrzeb w zakresie rozwiązań proekologicznych, 2) planu wdrażania działań proekologicznych, 3) norm ISO ) dokumentacji - Polityka Środowiskowa Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wzorów w/w dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, oraz aktualizowania tych dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie w szczególności, że: 1.Na każdym etapie realizacji zamówienia oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, opracowania harmonogramu prac, informowania o bieżących działaniach i ich modyfikacjach. 2.Oferent przedłoży do akceptacji Zamawiającemu: szczegółowy scenariusz doradztwa. 3. Przy braku akceptacji Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest każdorazowo do wprowadzenia zmian wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy w razie powstania nowych, uniemożliwiających podpisanie umowy, okoliczności. 3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy stanowiącej załącznik nr 3 z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia, która zawiera klauzule zabezpieczające należyte wykonanie umowy, w tym kary umowne Zamawiający zastrzega sobie możliwość nałożenia kar umownych w przypadkach ujętych w umowie (załącznik nr 3). Zamawiający zastrzega sobie min: 1. Za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych czynności określonych w umowie, w tym szczególności nie zrealizowanie doradztwo w miejscu i/lub czasie ustalonym z

5 przedsiębiorcą Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości zamówienia. 2. Za spóźnienie w realizacji usługi doradczej powstałe z winy Wykonawcy, na które nie uzyska zgody Zleceniodawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdą godzinę spóźnienia. 3. Za niezgodne z harmonogramem realizacji usługi doradczej uzgodnionym z Zleceniodawca i Przedsiębiorcą, skrócenie czasu trwania doradztwa w Przedsiębiorstwie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości zamówienia za każdą godzinę, o którą doradztwo zostanie skrócone. 4. Za wykazanie w dokumentach doradztwa danych niezgodnych z rzeczywistością tj. np. przekłamanie w zakresie ilości osób biorących w doradztwie, zadeklarowanie nie prawdziwej ilości godzin przeprowadzonego doradztwa, przeprowadzenie doradztwa przez osobę niezatwierdzoną przez Zamawiającego lub nie zgłoszonej w momencie składania oferty na wykonanie usługi doradczej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości zamówienia. 5. Wszystkie kary umowne, bądź inne przychody Organizatora projektu wynikające z niniejszej umowy stanowią przychód projektu w rozumieniu Wytycznych w sprawie kwalifikowalności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i umniejszą wartość dofinansowania. 6. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w okresie miesiąca od uzyskania wiadomości o naruszeniu. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości umowy Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy PAIP lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu Cena brutto przedmiotu zamówienia wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej) Oferent zobowiązany będzie dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.

6 3.3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 3.4 Wymagania wobec Oferenta: Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy Oferent oraz doradcy powinni spełniać łącznie następujące warunki: Wymagania dla Oferenta: 1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę ISO poświadczonych: a) Minimum 1 (jedną) referencję z jednostki certyfikującej posiadającej uprawnienia do certyfikowania Systemów Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę ISO oraz; b) Minimum 5 (pięcioma) referencjami z firm, w których Oferent wdrażał System Zarządzania Środowiskiem oparty o normę ISO i/lub prowadził szkolenia z Systemu Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę ISO ) Posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub doradztwa i/lub szkolenia z Systemu Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę ISO Kryterium zostanie uznane w przypadku, w którym oferent wykaże się usługami w zakresie wdrażania i/lub doradztwa i/lub szkolenia z Systemu Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę ISO na kwotę zł (słownie trzysta tysięcy złotych) w okresie trzech lat poprzedzających złożenia oferty, co zostanie poświadczone umowami/i lub fakturami i/lub rachunkami i/lub protokołami zdawczo odbiorczymi. Z w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać kwota zrealizowanej usługi oraz przedmiot usługi ze wskazaniem Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO Wzór zestawienia w/w dokumentów stanowi załącznik nr 4. 3) Posiadać minimum 4 doradców (zgodnie z wymaganiami), którzy gotowi są do realizacji zadań przewidzianych w niniejszym zapytaniu, co zostanie poświadczone oświadczeniem każdego z trenerów na wzorze załączonym do niniejszej oferty (załącznik nr 5). 4) Posiadać potencjał finansowy i organizacyjny do realizacji niniejszego zamówienia, poświadczony obrotami za zamknięty rok 2014 nie mniejszymi niż zł. Jako potwierdzenie niniejszego kryterium oferent winien załączyć, dokumenty to poświadczające, to jest rachunek zysków i strat w przypadku firm osobowych, lub bilans i rachunek zysków i strat w przypadku spółek prawa handlowego. Spółki prawa handlowego, które nie mają zatwierdzonych sprawozdań finansowych przez właściwe organy spółek, winny złożyć dokumenty niezatwierdzone a przesłane do organów skarbowych.

7 Wymagania dla doradców (każdy z doradców): 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenie w zakresie Systemów Zarządzania Środowiskiem o nomę ISO 14001, co zostanie zweryfikowane na podstawie CV oraz oświadczenia (załącznik nr 5), 2. Posiadanie doświadczenia we wdrożeniu Systemów Zarządzania Środowiskiem ISO w co najmniej 10 firmach co stanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 5), 3. Posiadanie tytułu audytora wiodącego ISO 14001, poświadczonego aktualnym certyfikatem 4. Posiadanie doświadczenie w prowadza zajęć, wykładów na studiach min I stopnia z zakresu zarządzania jakościom w oparciu o normę ISO. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec PAIP, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie Wymagane oświadczenia i dokumenty: Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie: a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); b. referencji, tj. dokumentów potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje, CV, certyfikaty, dyplomy itp.); c. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności: wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie

8 ogłoszono jego upadłości, Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia, Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. d) Załączników Dokumenty, o których mowa w pkt należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

9 3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 1. Doradztwo powinno być przeprowadzone od dnia podpisania umowy do roku. 4. KRYTERIA OCENY OFERT W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 1. Cena 70 % 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). 2. Ocena kryterium zgodnie ze wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga % 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 70 punktów. Ocenie podlegać będą tylko oferty uwzględniające stawkę VAT zwolniony, lub rachunki od firm, które nie są podatnikami VAT. Zamawiający nie ponosi przy tym odpowiedzialności za poprawność zastosowania stawki VAT zwolniony przez Oferenta. Decyzja o zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku jest wyłączną decyzją oferenta. Zamawiający informuje jednocześnie, iż podstawą do niebrania pod uwagę przy ocenie ofert zawierających stawkę podatku VAT inną niż zwolniony jest interpretacja zamieszczoną w piśmie Ministrestwa Rozwoju Regionalnego z dnia 31 stycznia 2012r. lub interpretacja zamieszczoną w piśmie Instytucji Zarządzającej z dnia 31 stycznie 2012 Zleceniodawca dopuszcza możliwość przyjmowania faktur VAT ze stawką inna niż zwolniona pod warunkiem przedłożenia przez Oferenta interpretacji indywidualnej wydanej przez właściwy urząd skarbowy. Interpretacja musi być wydana na prośbę Oferenta i opisywać sytuację podatkową identyczną z przedmiotem zamówienia. W przypadku wydania przez organ skarbowy interpretacji mówiącej o konieczności objęcia usługi będącej przedmiotem

10 zamówienia podatkiem od towarów i usług (VAT) zleceniodawca dopuszcza przyjęcie faktur korygujących do faktur już wystawionych i zapłaconych przez PAIP w zakresie zmiany obejmującej zmianę stawki VAT. 2. Doświadczenie 30% 1. Doświadczenie 30% 2. Doświadczenie Oferenta to liczba zrealizowanych w ostatnich 3 latach usług wdrażania i/lub doradztwa i/lub szkolenia z Systemu Zarządzania Środowiskiem w oparciu o normę ISO Ocena kryterium na podstawie referencji oraz Załącznika nr 4 3. Ocena kryterium: od 6 do 10 zrealizowanych usług 10 pkt., od 11 do 15 zrealizowanych usług 15 pkt. od 16 do 20 zrealizowanych usług 20 pkt. 21 i powyżej zrealizowanych usług 30 pkt. 4. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 30 punktów. 5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu Oferta powinna zawierać: (a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, (b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania, (c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e- mail oraz nr telefonu, (d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, (e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to

11 minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), (f) całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (g) warunki (terminy ) płatności, (h) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, (i) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo; (j) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; (k) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), (l) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej punkcie lit. c). 5.2 Pozostałe wymagania oferty: Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronie internatowej Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonej przez Oferenta ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą ową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W wezwaniu do poprawienia oferty Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin 3 dni roboczych na poprawienie błędów. Niedokonanie tego

12 skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego lub dokonanie jej oceny bez uwzględnienia poprawek. Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty. 6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 6.1 Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do roku do godziny 16: Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: (a) osobiście pod adresem Zamawiającego: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Cienista 3, Poznań, w godzinach pracy, (b) pocztą/kurierem na adres Zamawiającego: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Cienista 3, Poznań, w godzinach pracy, Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e- mail. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała, w poszczególnych kryteriach.

13 6.2.5 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny/cen) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem: W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych Wykonawca winien być gotowy do podpisania umowy w terminie 3 dni roboczych od daty upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może wezwać do podpisania umowy w swojej siedzibie a wykonawca zobowiązany jest stawić się na wezwanie Zamawiającego Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania ofertowego w każdym terminie przed podpisaniem umowy na świadczenie usług. Zamawiający może również unieważnić Zapytanie ofertowe po upublicznieniu wyboru wykonawcy przedmiotu Zamówienia Zamawiający zastrzega, iż wykonawcy ponoszący koszty związane z niniejszym

14 Zapytaniem Ofertowym przed podpisaniem umowy, ponoszą je na własną odpowiedzialność. Z związku z unieważnieniem Zapytania Ofertowego Zamawiający nie pokryje żadnych kosztów które poniósł Wykonawca. 6 Załączniki: załącznik nr 1 Formularz ofertowy załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym załącznik nr 3 Umowa doradcza Załącznik nr 4 - Tabela potwierdzająca spełnienia wymagań wobec Oferenta opisanych w pkt Załącznik nr 5 - Oświadczenie trenerów potwierdzające spełnienie wymagań wobec Trenerów opisanych w pkt Dodanie do zapytania, informacji iż umowa jest traktowana jak minimalny wzór i nie jest dokumentem skończonym, Umowa może zostać zmieniona przez Zamawiającego poprzez dodanie lub uzupełnienie treści

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo