SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska ŚWIĘTOCHŁOWICE NIP: , REGON: KRS: Sąd Rej. w K-ach, Wydz. VIII Gosp. KRS, Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 19/ZA/14 Zatwierdzam:... /podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego/ Świętochłowice, dnia r.

2 Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeprowadzenia szkolenia dla zarządu, kierowników komórek organizacyjnych, kierowników oddziałów, poradni i pracowni, właścicieli procesów, osób na samodzielnych stanowiskach oraz grupy pracowników odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie SZJ (łącznie ok. 50 osób) z zakresu interpretacji normy ISO 9001:2008, a także zasad dokumentowania SZJ. Wykonawca zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia oraz imienny certyfikat uczestnictwa dla każdego uczestnika. 2. Przeprowadzenie audytu wstępnego w celu zbadania istniejącego stanu organizacyjnego, realizowanych zadań, zakresu i rodzaju prowadzonej dokumentacji oraz statusu w kontekście wymagań normy ISO 9001:2008, opracowanie raportu z audytu wstępnego (analiza rozbieżności). 3. Opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrażania SZJ w jednostkach objętych wdrożeniem (według schematu organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.), które zlokalizowane są : A/ przy ul. Chorzowskiej 36-38; B/ przy ul. Szpitalnej 2; C/ przy ul. Zubrzyckiego Wdrażanie systemu ISO będzie realizowane w obszarach: - świadczenia w zakresie leczenia stacjonarnego, - świadczenia w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, - świadczenia w zakresie POZ, - świadczenia opiekuńczo-lecznicze, - świadczenia w zakresie diagnostyki i promocji zdrowia, - świadczenia rehabilitacyjne. 5. Konsultacje dotyczące adaptacji, przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, za wyjątkiem audytów i szkoleń - w ilości niezbędnej, nie mniej jednak niż 5 (pięć) spotkań konsultanta z zespołem wdrożeniowym w miesiącu. 6. Prace nad dokumentacją systemu (okresowe spotkania konsultanta i zespołu wdrożeniowego) identyfikacja procesów, wspólne opracowanie Polityki Jakości, celów jakości, Księgi Jakości z mapą procesów, opracowanie kompletu procedur wymaganych postanowieniami normy ISO 9001:2008, tzw. procedur systemowych, opracowanie dokumentów, regulujących zasady postępowania w zidentyfikowanych procesach, instrukcji oraz zapisów jakości. Weryfikacja kompletu wypracowanych dokumentów oraz przygotowanie ich do wdrożenia. 7. Wdrożenie dokumentacji SZJ wraz z zespołem wdrożeniowym. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie wypracowanej dokumentacji systemu jakości.

3 8. Przeprowadzenie szkolenia grupy audytorów wewnętrznych ISO 9001 wg wytycznych normy ISO 19011:2004 pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie audytów wewnętrznych (ok. 10 osób). Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat audytora wewnętrznego, uprawniający do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych w jednostce ZOZ. 9. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu audytu wewnętrznego opracowanie rocznego harmonogramu audytu, przeprowadzenie audytu wewnętrznego z zespołem audytorów wewnętrznych, opracowanie raportu z audytu i określenie działań korygujących oraz działań wymagających doskonalenia. 10. Przeprowadzenie i przygotowanie raportu z przeglądu systemu zarządzania. 11. Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej, udział konsultanta w audycie certyfikującym oraz przeprowadzenie działań korygujących (do momentu uzyskania certyfikatu). 12. Obsługa serwisowa po certyfikacji pomoc w zakresie wątpliwości związanych z systemem zarządzania po audycie certyfikującym przez okres 6 miesięcy. Rozdział II. Termin realizacji wdrożenia. 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy do uzyskania przez Zamawiającego certyfikatu ISO 9001:2008. Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro. Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna zawierać: a/ ogólne informacje o Wykonawcy (charakterystyka działalności). b/ listę referencyjną Wykonawcy w zakresie wdrażania systemów zarządzania w ochronie zdrowia (nazwa firmy, w której realizowano projekt wdrożenia, rodzaj prowadzonej działalności, wdrożony system data certyfikacji), w tym przynajmniej 5 potwierdzonych wdrożeń SZJ w szpitalach w okresie ostatnich 5 lat, potwierdzonych przyznaniem certyfikatu. c/ wstępny harmonogram wdrożenia SZJ wg normy ISO 9001:2008, charakterystyka poszczególnych etapów wdrożenia wraz z terminem realizacji. d/ całkowity koszt wdrożenia systemu (cena netto plus obowiązujący podatek VAT). e/ posiadanie przez Oferenta kwalifikacji uprawnienia konsultanta wdrażania systemów ISO

4 9001:2008/ audytorów zewnętrznych potwierdzone certyfikatami. f/ parafowany wzór umowy na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 2. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 3. Ofertę należy przygotować na formularzu FORMULARZ OFERTOWY stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 4. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r., do godz w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, Świętochłowice, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych pokój nr 19. Rozdział V. Związanie ofertą. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Rozdział VI. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: kryterium cena 100% Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100 Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: - jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie drogą elektroniczną: 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu Ofert jest: Jolanta Krowicka, tel. (32) ; Andrzej Kustosik, tel. 32/ do 45 wew Załączniki, stanowiące integralną część Oferty: a/ Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1. b/ Wzór umowy - Załącznik Nr 2. c/ Schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. - Załącznik Nr 3.

5 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Oferent: Dane Oferenta... Siedziba Oferenta... Numer telefonu:.numer Fax/mail : OFERTA CENOWA dotyczy: wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przeprowadzenia szkolenia dla zarządu, kierowników komórek organizacyjnych, kierowników oddziałów, poradni i pracowni, właścicieli procesów, osób na samodzielnych stanowiskach oraz grupy pracowników odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie SZJ (łącznie ok. 50 osób) z zakresu interpretacji normy ISO 9001:2008, a także zasad dokumentowania SZJ. Wykonawca zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia oraz imienny certyfikat uczestnictwa dla każdego uczestnika. 2. Przeprowadzenie audytu wstępnego w celu zbadania istniejącego stanu organizacyjnego, realizowanych zadań, zakresu i rodzaju prowadzonej dokumentacji oraz statusu w kontekście wymagań normy ISO 9001:2008, opracowanie raportu z audytu wstępnego (analiza rozbieżności). 3. Opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrażania SZJ w jednostkach objętych wdrożeniem (według schematu organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.), które zlokalizowane są : A/ przy ul. Chorzowskiej 36-38; B/ przy ul. Szpitalnej; C/ przy ul. Zubrzyckiego Wdrażanie systemu ISO będzie realizowane w obszarach:

6 - świadczenia w zakresie leczenia stacjonarnego - świadczenia w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej - świadczenia w zakresie POZ - świadczenia opiekuńczo-lecznicze - świadczenia w zakresie diagnostyki i promocji zdrowia - świadczenia rehabilitacyjne. 5. Konsultacje dotyczące adaptacji, przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, za wyjątkiem audytów i szkoleń - w ilości niezbędnej, nie mniej jednak, niż 5 (pięć) spotkań konsultanta z zespołem wdrożeniowym w miesiącu. 6. Prace nad dokumentacją systemu (okresowe spotkania konsultanta i zespołu wdrożeniowego) identyfikacja procesów, wspólne opracowanie Polityki Jakości, celów jakości, Księgi Jakości z mapą procesów, opracowanie kompletu procedur wymaganych postanowieniami normy ISO 9001:2008, tzw. procedur systemowych, opracowanie dokumentów regulujących zasady postępowania w zidentyfikowanych procesach, instrukcji oraz zapisów jakości. Weryfikacja kompletu wypracowanych dokumentów oraz przygotowanie ich do wdrożenia. 7. Wdrożenie dokumentacji SZJ wraz z zespołem wdrożeniowym. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie wypracowanej dokumentacji systemu jakości. 8. Przeprowadzenie szkolenia grupy audytorów wewnętrznych ISO 9001 wg wytycznych normy ISO 19011:2012 pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie audytów wewnętrznych ( ok. 10 osób). Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat audytora wewnętrznego, uprawniający do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych w jednostce ZOZ. 9. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu audytu wewnętrznego opracowanie rocznego harmonogramu audytu, przeprowadzenie audytu wewnętrznego z zespołem audytorów wewnętrznych, opracowanie raportu z audytu i określenie działań korygujących oraz działań wymagających doskonalenia. 10. Przeprowadzenie i przygotowanie raportu z przeglądu systemu zarządzania. 11. Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej, udział konsultanta w audycie certyfikującym oraz przeprowadzenie działań korygujących (do momentu uzyskania certyfikatu). 12. Obsługa serwisowa po certyfikacji pomoc w zakresie wątpliwości związanych z systemem zarządzania po audycie certyfikującym przez okres 6 miesięcy. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Cena ofertowa netto zł (słownie:... ) Stawka VAT..%, wartość podatku VAT. zł Cena ofertowa brutto zł (słownie:... )

7 Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego /miejscowość, data/... /podpis i pieczęć Oferenta/

8 Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY zawarta dnia... w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, NIP: , KRS: reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz Furman zwaną dalej Zamawiającym, a..... reprezentowaną przez:..... zwaną dalej Wykonawcą. PRZEDMIOT I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 1 Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.) i ofertą z dnia..., stanowiącą integralną część umowy. 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 2 1) zaprojektowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, zwanego dalej SZJ, zgodnego z normą ISO 9001:2008 oraz Zakresem rzeczowym prac określonym w 4 ust.2 niniejszej umowy; 2) przeprowadzenia doradztwa wśród pracowników Zleceniodawcy nastąpi w siedzibie firmy w uzgodnionych terminach dogodnych dla obu stron; 3) przeprowadzenia szkolenia dla audytorów wewnętrznych w oparciu o normę ISO 9001:2008. Ilość przeszkolonych audytorów wewnętrznych nie wpływa na podaną cenę wdrożenia i jest uzależniona od wyboru Zamawiającego. Osobom przeszkolonym ze szkolenia wydany zostanie zgodny z przepisami certyfikat potwierdzający kompetencje audytora wewnętrznego.

9 2. Przedstawiciel firmy Wykonawcy będzie uczestniczył w audycie certyfikacyjnym. OKRES TRWANIA UMOWY 3 Okres wdrożenia SZJ obejmuje rozpoczęcie prac od r. oraz ich zakończenie do r., nie dłużej jednak niż 5 miesięcy. Okres może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności obiektywnych niezależnych od stron umowy, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy oraz w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej ZAKRES RZECZOWY PRAC 4 Wykonawca w okresie ważności umowy i zgodnie z jej warunkami wdroży u Zamawiającego SZJ zgodny z wymaganiami normy ISO 9001: Zakres rzeczowy prac przewidzianych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w szczególności obejmuje : 1) Powołanie Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością. 2) Uzgodnienie z Pełnomocnikiem metodyki wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2008 (opracowanie harmonogramu wdrażania) 3) Opracowanie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa 4) Opracowanie polityki jakości, celów i zadań dla poszczególnych osób odpowiedzialnych za procesy. 5) Wydanie zarządzeń w zakresie wymagań systemowych. 6) Opracowanie i omówienie dokumentowania procesu nadzorowania infrastruktury oraz wyposażenia pomiarowego 7) Omówienie i opracowanie trybu nadzoru i sposobu monitorowania zasobów potrzebnych do realizacji procesu 8) Określenie zakresów obowiązków i odpowiedzialności 9) Omówienie procesu szkoleń, oceny skuteczności, udokumentowanie wymagań dla załogi 10) Zaprojektowanie i opracowywanie procedur systemowych wymaganych obligatoryjnie przez normę ISO 9001: ) Opis procesów głównych i pomocniczych w firmie 12) Opis i opracowanie sposobów nadzorowania procesów zlecanych na zewnątrz firmy 13) Opracowanie księgi jakości. 14) Opracowanie instrukcji formularzy 15) Ustalenie i wdrożenie trybu dokumentowania niezgodności, działań korygujących oraz zapobiegawczych omówienie procesu ciągłego doskonalenia i sposobu tworzenia zapisów. 16) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez konsultanta Wykonawcy (biorąc pod uwagę kryteria jednostki certyfikującej). 17) Wykonanie dokumentacji poaudytowej przez Wykonawcę. 18) Wdrożenie zaleceń poaudytowych przez Zamawiającego. 19) Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej, udział konsultanta w audycie certyfikującym oraz przeprowadzenie działań korygujących (do momentu uzyskania certyfikatu).

10 OBOWIĄZKI STRON 5 1) Strony umowy deklarują pełną współpracę pracowników Zamawiającego z Wykonawcą podczas opracowywania i wdrażania SZJ, tj.: 1) udostępnienie Wykonawcy wszelkich materiałów i informacji, niezbędnych do przeprowadzenia doradztwa i opracowania SZJ oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów, a także możliwość wejścia na teren zakładu Zamawiającego; 2) terminowe i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków obu stron. 2. Wdrożenie SZJ nastąpi przez specjalistów Wykonawcy przy współpracy Zamawiającego poprzez realizowanie, w okresie ważności tej umowy i zgodnie z jej warunkami, wszelkich zaleceń Wykonawcy, zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008, tj. modyfikacji dokumentów zgodnie z zaleceniami konsultanta oraz rzetelnego i terminowego realizowania wszystkich zaleceń i prac wyznaczonych przez konsultanta na podstawie Karty konsultacji. 3. Zamawiający zobowiązuje się do naniesienia poprawek w przekazanej dokumentacji, o której mowa w ust 2 w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku braku informacji o konieczności naniesienia poprawek w powyższym terminie, uznaje się, że zamawiający akceptuje dokument bez uwag. 4. Wykonawca fachowo i kompleksowo przygotuje Zamawiającego do audytu certyfikacyjnego zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008 oraz udzieli pomocy w wyborze jednostki certyfikującej. 5. Wszelkie informacje dotyczące Stron, powzięte przez nich w trakcie realizacji umowy, czy też informacje, dotyczące realizacji umowy przekazywane pomiędzy stronami traktowane są jako poufne. Nie dotyczy to informacji udostępnianych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 6. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych celem należytego wykonania postanowień umowy i sprawnej realizacji zadań wynikających z faktu jej obowiązywania; zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tj.). WARUNKI PŁATNOŚCI 6 1. Wykonawca z tytułu wykonania niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie... brutto (słownie...netto plus należny podatek VAT) płatne po uzyskaniu przez Zamawiającego certyfikatu ISO 9001:2008, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

11 2. Do wystawionej faktury dołączony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający szczegółowy wykaz zrealizowanych prac, potwierdzony przez Zamawiającego. REPREZENTACJA 1. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do kontaktów w sprawach realizacji umowy jest 7 2. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do kontaktów w sprawach realizacji umowy jest... ROZWIĄZANIE UMOWY 8 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i XXI kc, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a) nie rozpoczęcia, porzucenia, opóźnienia wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, wynikających z niniejszej umowy w wyznaczonym terminie, dające podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany, za co ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia. b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 3. Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać w terminie 3 miesięcy od dnia w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia. 4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) opóźnień, opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w toku realizacji umowy, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy, b) przerwania wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, chyba że przerwanie obowiązków nie nastąpiło z winy Wykonawcy, o ile przerwa trwała dłużej niż 30 dni, c) jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty, sprzeczny z jej postanowieniami, niezgodnie z przepisami prawa lub rażącego zaniedbania i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

12 d) wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień, e) narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy. 2. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. 10 Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, nie może jej zastawiać, obciążać jakimkolwiek prawem pod rygorem nieważności POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11 1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 2. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wraz z załącznikami wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu. 3. Każda ze Stron jest całkowicie odpowiedzialna względem drugiej strony oraz wobec osób trzecich za należyte wykonanie umowy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo