Usługa kompleksowa wdrożenia ISO i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

2 SPIS TREŚCI DEFINICJE:... 3 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM... 3 II. TRYB POSTĘOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA... 3 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.. 5 V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI... 5 VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 6 VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 6 VIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA... 7 IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY... 7 X. WADIUM... 8 XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY... 8 XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT... 9 XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY XVI. ODRZUCENIE OFERTY XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY XVIII. INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA XX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ XXI. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA XXII. PODWYKONAWCY Załączniki Załącznik nr 1 Wzór umowy Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania Załącznik nr 3 Formularz Oferta Strona 2 z 13

3 DEFINICJE: Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: Instrukcji należy przez to rozumieć Instrukcję Udzielenia Zamówień Polskim LNG S.A. Postępowaniu" należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Instrukcji. Specyfikacji" lub SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami. Spółce Prawa Handlowego należy przez to rozumieć spółkę utworzoną i funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 ze zm.). Wykonawcy" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia. Zamawiającym należy przez to rozumieć Spółkę Polskie LNG S.A. Załączniku należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, stanowiący jej integralną część. Zamówieniu należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został określony w Rozdziale III Specyfikacji. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa i adres Zamawiającego: Polskie LNG S.A. Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska 4 bud C Warszawa Telefon: Faks: Więcej informacji o spółce: II. TRYB POSTĘOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Przetargu Nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji i Ogłoszeniu o zamówieniu. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Strona 3 z 13

4 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wdrożenie normy ISO a. Opracowanie kompletu procedur ISO w oparciu o istniejącą diagnozę wstępną obszaru bezpieczeństwa informacji dostosowanych do specyfiki PLNG b. Audyt sprawdzający przestrzeganie procedur 2. Opracowanie polityki ochrony danych osobowych, w szczególności: a. Potwierdzenie identyfikacji zbiorów. b. Opracowanie kompletu procedur zarządzania DO. 3. Dostarczenie i wdrożenie informatycznego systemu wspierającego proces zarządzania ryzykiem i audytowania wg. normy ISO i UODO. a. System musi działać w architekturze klient-serwer. b. System nie powinien wymagać instalacji grubego klienta obsługa przez przeglądarkę internetową (wsparcie dla przeglądarek IE w wersji 10 lub nowszej. Firefox w wersji 21 lub nowszej). c. Silnik systemu po stronie serwera musi być zbudowany w oparciu o technologię Open Source. d. Gwarancja jakości 12 miesięcy. e. SLA na zasadach opisanych w umowie. f. W ramach zamówienia dostawca musi udostępnić 40 bezterminowych licencji dostępowych. g. Podstawowe funkcjonalności kluczowe Systemu*: Wspomaganie analizy ryzyka wg. normy ISO Wspomaganie procesu audytowania wg. normy ISO h. Podstawowe funkcjonalności pomocnicze Systemu*: Automatyzacja Zarządzania niezgodnościami Automatyzacja Zarządzania incydentem i. Dostarczenie adekwatnego serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym i skonfigurowanym oprogramowaniem*. 4. Przygotowanie spółki do certyfikacji w zakresie ISO 27001, poprzez udział w przeglądzie potwierdzającym poprawną implementację procedur Informacje o Spółce: Do150 pracowników Dwie lokalizacje (Warszawa, Świnoujście) Strona 4 z 13

5 * Załącznik zostanie uzupełniony na podstawie specyfikacji funkcjonalności Systemu/Specyfikacji funkcjonalno ilościowej Sprzętu Przyjmującego zamówienie stanowiącej załącznik do oferty Przyjmującego zamówienie (Wykonawcy) IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: a) pisemnie, na poniższy adres: Polskie LNG S.A. Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska 4 bud C Warszawa z dopiskiem: Usługa kompleksowa wdrożenia ISO i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG b) drogą elektroniczną na adres 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną ( em), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.30, są: a) w sprawach formalnych, tj. dotyczących procedury udzielania Zamówienia: Pan Daniel Kasprzak ul. Mszczonowska 4 bud. C Warszawa Telefon: b) w sprawach dot. przedmiotu zamówienia: Pan Dariusz Czerniawski ul. Mszczonowska 4 bud. C Warszawa Telefon: Strona 5 z 13

6 VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie będzie realizowane: Etap 1. Wdrożenie normy ISO do 20 września 2013 roku, Etap 2. Opracowanie polityki ochrony danych osobowych - do 20 września 2013 r, Etap 3. Dostarczenie i wdrożenie informatycznego systemu wspierającego proces zarządzania ryzykiem i audytowania wg. normy ISO i UODO (w tym przeprowadzenie audytu sprawdzającego) do 6 grudnia 2013 roku, Etap 4. Przygotowanie spółki do certyfikacji w zakresie ISO 27001, poprzez udział w przeglądzie potwierdzającym poprawną implementację procedur - do 29 listopada VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: A. Spełniają warunki postępowania dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie), 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej ,- zł każda; W przypadku podania wartości danego zamówienia w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie). B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. Strona 6 z 13

7 VIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 5) zaakceptują wzór umowy (załącznik nr 1 do Zaproszenia); Wykonawca, na potwierdzenie powyżej postawionych warunków, wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub urzędowo potwierdzone przez organ wydający w podanym terminie (dotyczy zaświadczenia). 2. Podpisane przez uprawnione osoby oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia), że Oferent: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia; b) posiada wszelkie uprawnienia wymagane przez przepisy prawa do wykonywania niniejszego Zamówienia; c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zrealizowania Zamówienia; d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie Zamówienia; 3. Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 1 do Zaproszenia). 4. Dokumenty opisane w pkt. 1-2 mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oświadczenia Wykonawcy składane są wyłącznie w oryginale. 5. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie; Strona 7 z 13

8 IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY a. Zamawiający dokona oceny ofert nie podlegających odrzuceniu złożonych przez Oferentów niewykluczonych z postępowania w oparciu o kryteria zawarte w niniejszym zaproszeniu. b. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: i. cena 100%, c. Oferty zostaną ocenione: i. w kryterium cena zgodnie z wzorem: cena całkowita brutto oferty najtańszej x 100 pkt cena całkowita brutto oferty ocenianej d. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. X. WADIUM Zamawiający odstępuje od żądania wadium. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego na adres: Polskie LNG S.A. Biuro w Warszawie Kancelaria, pokój nr 41 ul. Mszczonowska 4 bud C Warszawa z dopiskiem: Oferta w postępowaniu pn. Usługa kompleksowa wdrożenia ISO i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym, RZ/55/ZN/2013/PLNG Strona 8 z 13

9 2. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny ofert oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 4. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania po zakończeniu Postępowania. Uwaga: Złożenie oferty w miejscu innym niż podane powyżej może skutkować niezachowaniem terminu wyznaczonego na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka zostanie uznana jako złożona po terminie. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 3. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferta (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). 4. Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie załączniki określone w SIWZ w tym parafowany wzór umowy. 5. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego). 6. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. 7. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 8. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 9. Pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą oraz oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ muszą być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Ponadto, Strona 9 z 13

10 pełnomocnictwa mogą zostać złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 10. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. 11. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 12. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 12. Oferta powinna zawierać spis treści. 13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. 14. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 15. Ofertę należy opakować w następujący sposób: Koperta zewnętrzna nie może nosić żadnych cech wskazujących na składającego ofertę. Może znajdować się na niej jedynie adres Zamawiającego: Polskie LNG S.A. ul. Mszczonowska 4 bud. C Warszawa oraz opis Oferta w postępowaniu pn. Usługa kompleksowa wdrożenia ISO i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym znak sprawy: RZ/55/ZN/2013/PLNG NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r., godz Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy tak, aby ofertę złożoną po terminie można było odesłać bez otwierania jej do Wykonawcy. 16. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały, z napisem dokumenty uzupełniające. 17. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Informację o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: WYCOFANIE lub ZMIANA. Strona 10 z 13

11 18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Zamawiający zaleca dołączenie listy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 1. Z Postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawców, którzy nie potwierdzili spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, lub nie spełnili innych wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert wraz załącznikami ( Zaproszenie ), b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, c) Wykonawców, będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie jakiegokolwiek zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, d) Wykonawców będących Spółkami Prawa Handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie jakiegokolwiek zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych e) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik Postępowania, g) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Spółce, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Wykonawcy jeżeli przemawia za tym interes Zamawiającego. 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania. Strona 11 z 13

12 XVI. ODRZUCENIE OFERTY 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, b) złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu, c) Wykonawca w terminie trzech dni od przesłania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki. Brak sprzeciwu Wykonawcy na dokonanie poprawienia ww. omyłki poczytuje się za wyrażenie zgody na jej dokonanie, d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa. 2. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ lub zaproszeniem do składania ofert, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych /PLN/, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot Zamówienia 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot Zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 3. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie. XVIII. INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, której treść stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Umowa w sprawie Zamówienia zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony, a nie z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty. 3. Dopuszcza się dokonywanie zmian w postanowieniach zawartej umowy jeżeli wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana taka jest niezbędna dla prawidłowej realizacji pierwotnie określonego przedmiotu umowy. Zmiany te nie mogą dotyczyć warunków, które stanowiły kryterium wyboru ofert. XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Strona 12 z 13

13 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie Zamówienia lub których oferta została odrzucona, o powodzie ich wykluczenia lub odrzucenia ich oferty. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian treści SIWZ lub odwołania wymagań zawartych w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ, w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. XXI. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu. 3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej. XXII. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia. Strona 13 z 13

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo